Verdens navle i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdens navle i Norge"

Transkript

1 innovasjon & næringsliv Nr. 2 Juni årgang Opplag Akershus Hedmark Indre Østfold Oppland Oslo Nord Ringerike Verdens navle i Norge GARDERMOEN 2040 De som kjempet for at Norges hovedflyplass skulle plasseres på Gardermoen, har fått oppleve store, positive ringvirkninger. Gardermoen er i dag et nav for all flytrafikk, og har meget stor betydning for de andre regionene i Norge, fra Lindesnes til Nordkapp. Visjonen for den strategiske utviklingsplanen er at Gardermoen skal være viktigst for Norge, og hovedmålet er at flyplassen skal bidra positivt til regionens utvikling, være et nasjonalt knutepunkt og et utstillingsvindu for verden. Det handler denne avisen om tvers igjennom. Ill: NHO n Næringsutvikling n Kompetanse n Regionalt samarbeid n Flyplassen n Rammebetingelser n Samferdsel n Nettverk/samarbeid n Lokalt n Regionalt n Nasjonalt n Globalt

2 2 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 3 Leder Regional utvikling i nasjonalt perspektiv De som kjempet for at Norges hovedflyplass skulle plasseres på Gardermoen, har fått oppleve store, positive ringvirkninger i et område som tidligere var preget av nærings- og befolkningsmessig stagnasjon og tilbakegang. Hovedflyplassen skulle være Norges sentrale knutepunkt for innenlands og utenlands lufttrafikk, i et langsiktig perspektiv. Gardermoen er i dag navet for all flytrafikk, og har meget stor betydning for de andre regionene i Norge, fra Lindesnes til Nordkapp. Med sine store avstander og spredte bosetting er Norge et meget utfordrende land å skape en god luftfartsstruktur i, og stort volum og høye frekvenser til/fra samme flyplass er avgjørende for en effektiv og økonomisk drift for flyselskapene. Dette har gjort at bl.a. SAS Braathens har valgt Gardermoen som sitt hovedknutepunkt for rutenettet innenlands og hovedtrafikken til og fra Europa. Prosjektarbeidet med fylkesdelplan Gardermoen 2040 har munnet ut i et utkast til en strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Utkastet er nå sendt ut på høring, med frist for kommentarer satt til 29. juni Visjonen for den strategiske utviklingsplanen er at Gardermoen skal være viktigst for Norge, og hovedmålet er at flyplassen skal bidra positivt til regionens utvikling, være et nasjonalt knutepunkt og et utstillingsvindu for verden. Planen forutsetter at Gardermoen også i fremtiden vil være det viktigste transportknutepunktet i Norge, og skal sikre hele landet svært god, rask og effektiv tilgang til europeiske og interkontinentale destinasjoner. Gardermoen skal fortsatt være økonomisk bidragsyter til det samlede norske lufthavnnettet, fordi inntektene fra Gardermoen er avgjørende for opprettholdelse av de i alt vel 40 mindre flyplassene rundt om i Norge. Det forplikter å være vertskap for landets hovedflyplass, der man må legge til rette for regional utvikling i et nasjonalt perspektiv. Det krever at man bruker helikoptersyn og ser utviklingsbehovene i regionen i en større sammenheng. Det betyr også at lokale og regionale særinteresser kanskje må vike for overordnede, nasjonale hensyn. Veksten i passasjertrafikken over flyplassen var 9,1 % i 1. kvartal 2007, og fortsetter trafikkveksten som nå trenger vi sikkerhet for at det i fremtiden er mulig å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, muligens også tidligere enn man før har antydet. Stortinget la til grunn for sin beslutning i 1992 at det ikke skulle være noen delt løsning mellom flere flyplasser på Østlandet - landets hovedflyplass skulle ligge på Gardermoen. Innovasjon Gardermoen 2007: Samarbeid om framtidig næringsutvikling Veksten kommer nå! Arbeidet med å tilrettelegge for den videre utvikling i regionen vil derfor være særdeles viktig fremover, for å sikre utviklingen av Gardermoen som regionalt og nasjonalt knutepunkt. Helhetstenking og samarbeid på tvers - Et samarbeid om framtidig næringsutvikling i regionen vil avhenge av de sentrale aktørers vilje og evne (ØRU/ SNR/Akershus fylkeskommune/ Innovasjon Norge/NHO/private aktører) til å definere felles utfordringer og felles tiltak i forhold til utvikling av regionen. Vi oppfatter at viljen hos aktørene er til stede, men foreløpig har det resultert i få konkrete samarbeidsprosjekter, mener Kristensen.. - Men Strategisk Utviklingsplan for Gardermoen (fylkesdelplan Gardermoen 2040 ) vil, når den er ferdigbehandlet, forhåpentlig gi føringer som munner ut i konkrete tiltak, men trolig først mot slutten av 2007, legger han til. Samle venner av Gardermoen Kristensen understreker at Innovasjon Behov for helhetstenking og samarbeid på tvers Gardermoen ønsker å bidra til næringsutviklingen i Gardermoregionen og områdene rundt, og har invitert de viktigste aktørene i regionen til samarbeid om viktige utviklingsoppgaver. - IG ser det som naturlig å arbeide tett spesielt med ØRU (Øvre Romerike Utvikling), som representerer de seks kommunene i vårt kjerneområde og vi er nå i konstruktiv dialog om framtidig samarbeid og samarbeidsform, sier IG-lederen. IG vil i 2007 også arbeide videre for å samle venner av Gardermoen til felles - Det er her det skjer, men vi kan ikke regne med å få noe gratis. Vi må ta beslutninger om endringene før endringene tar oss, sier daglig leder Steinar Kristensen i Innovasjon Gardermoen. Siden etableringen av flyplassen i 1998 har Gardermoregionen opplevd en sterk vekst. Men all erfaring fra hovedflyplasser i andre land viser at den virkelige veksten på de fleste felter kommer først 10 år etter åpningen, sier IG-leder Steinar Kristensen til IG-avisen. innsats på viktige områder (Romerike/ Innlandet/Hadeland/Glåmdalen). Ta endringene før endringene tar oss - Selv om noen kanskje tror det, så kommer næringsutviklingen ikke av seg selv. Det må tilrettelegges og planlegges for å få til ønskede resultater. Alle endringer rundt oss skjer i et stadig større tempo, og det blir stadig viktigere å tenke proaktivt og gjøre tiltak før endringene tar oss, påpeker Kristensen. Vi har åpnet vårt flotte nye konferansesenter! Konferansekapasitet på inntil 150 personer Ny restaurant Rett ved Oslo Airport Gardermoen Når du trenger å sove før/etter flyreisen For informasjon og bestilling: Tlf: Både trafikkmessig og miljømessig vil en slik delt løsning mellom Gardermoen, Torp og Rygge flyplasser også være en meget dårlig løsning. Det vil bli en stor ulempe for det øvrige Norge, og vil kreve veldig stor interntransport mellom de tre flyplassene, spesielt i forbindelse med trafikken inn og ut av landet. Og det vil redusere flyplassaktørenes mulighet for effektiv og økonomisk forsvarlig drift ut fra ett hovedknutepunkt. Det er derfor avgjørende for hovedflyplassens fremtidige utvikling at man alt nå sikrer flyplassen tilgang til arealer som gir plass for eventuelle utbyggingsbehov senere. Arbeidet for å avklare hvor en tredje rullebane på Gardermoen skal ligge, må derfor igangsettes snarest! Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon Gardermoen Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] Innovasjon Gardermoen sør-gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen Tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame Nr1 Trykk Innovasjon Gardermoen Kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. Økt flytrafikk gir kapasitetsog miljøutfordringer Den årlige Airport Regions Conference i Europa var i år lagt til Norge og SAS Radisson hotell på Gardermoen januar. Hovedtemaet på årets konferanse var hvordan man skal sikre stor nok kapasitet på Europas og verdens flyplasser, etter hvert som antallet flyreisende øker. Men konferansen tok også opp viktige miljømessige utfordringer og mulige løsninger. Sterk vekst store utfordringer Basert på dagens trafikkutvikling og -prognoser vil flytrafikken over Europa omtrent dobles fram til 2025, forutsatt at det ikke gjøres begrensninger i flytrafikken. Vekstdriverne er særlig: Økende velstand og utvikling i folkerike deler av verden - bidrar til sterk økning i flytrafikken i mange land; forventet vekst i Europa er ca 4 %, men i Polen forventes 11 %, Latvia 14% og Kroatia 18 % vekst! Global turisme øker - stadig flere turister reiser med fly. Dette gir store Strategisk kursendring utfordringer for myndigheter, flyplasser og flyoperatører: Hvordan skal man planlegge og utvikle tilstrekkelig kapasitet i infrastruktur, tilbringerapparat og passasjerhåndtering, for å hindre økende forsinkelser pga store trafikkmengder og stadig strengere kontrollrutiner? Bl.a vil det stille store krav til tilgang på landområder, bygninger, kompetent personale, samt større fly, flere fly, og flere flybevegelser over tidsaksen. EUs konklusjon I Europa har man kommet til følgende: Behov for koordinert Europisk samarbeid ( Single European Sky ). Flyplassutvikling må i fremtid integreres med utvikling av landområder/arealer rundt flyplassene. Optimaliseringsprogram for utnyttelse av eksisterende kapasitet (20% mer trafikk kan generelt nås med bedre trafikkplanleggingssystem). Ny kapasitet må bygges/utvikles på flere flyplasser. I tillegg vil man trenge inngående kunnskaper om forventet teknologiske utvikling og fremtidige forretningsmodeller, for å kunne utvikle en proaktiv, integrert handlingsplan for luftfarten. ARCs holdning er at det som er samfunnets utfordring, også er flyplassens utfordring, og derfor må man tilnærme seg problemstillingene og løse disse gjennom samarbeid mellom partene. Offentlighetens bekymringer - miljøpåvirkningen av økt flytrafikk Menneskets bekymringer ift økt flytrafikk gjelder i første rekke 3 områder: Støy, brennstofforbruk og -utslipp, og klimaforandring (bl.a. utslipp CO 2 ). Det er mange faktorer som påvirker støyog utslippsnivå fra fly, og flyprodusentene arbeider kontinuerlig og langsiktig for å forbedre sine produkter slik at de vil bidra til å redusere miljøproblemene i luftfarten. Nye flytyper vil bli utviklet med generelt lavere støynivå fra motorer enn i dag for de fleste flytyper. Men det tar 6-7 år fra designfase via tester før endringer implementeres på fly. Og såkalt Continuous Descent Approach (CDA) vil etter hvert også bidra til lavere støynivå rundt flyplasser og redusere drivstofforbruket under flyvningen. Men landingsmuligheter og holding - prosedyrer pga tidspunktet på døgnet vil være avgjørende for lokale utslipp og støynivå (topp-trafikk/tidlig morgen/sen natt). Sverige og SAS et foregangsland i Europa mht nasjonalt samarbeid om støyreduksjon fra flytrafikk. Av verdens brennstofforbruk står transportindustrien for 33 % totalt, herav biler 20 %, elektrisitet/tog 9 %, fly 4 %. Fly er et av de mest brennstoff-effektive transportmidler som fins, og de nyeste flytypene (Boeing 787) utløser 70 % mindre utslipp i atmosfæren. Det arbeides også med alternative typer flybrennstoff, men hittil har man ikke funnet noe godt alternativ til dagens flybensin. Men i fremtiden vil alternative brennstoff (bl.a. syntetiske) bli et supplement til dagens konvensjonelle flybensin. Tidligere har luftfartsindustrien vært svært innadvendt, og det har kun vært samarbeid mellom flyselskap og flyplasser. Men i fremtiden er man helt avhengig av at alle jobber sammen for å utvikle løsninger som tilfredsstiller menneskehetens overordnede behov og krav (reise/arbeidsplasser/miljø/ arealbruk osv.)

3 4 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 5 Stavangerregionen - åpen, energisk og nyskapende! har man etablert og utvikler nå en felles moderne havn lokalisert utenfor Stavanger sentrum, i Risavika. Når ferdig utbygd blir dette en av landets mest moderne havneanlegg. Og som en av kun to europeiske byer er Stavanger utpekt som Europeisk Kulturhovedstad 2008! jobbe sammen på, også i samhandling med det offentlige. Her kan vi i Gardermoregionen hente mange impulser, ideer, og mye lærdom om konstruktivt samarbeid på tvers av kommunegrenser og politiske og forretningsmessige skillelinjer. Stavanger-regionen Næringsutvikling består av 14 kommuner som samarbeider for å gjøre regionen til et bedre sted å drive næring. Visjonen er at sammen skal vi gjøre Stavangerregionen åpen, energisk og nyskapende, og hovedmålet er å bygge et godt samfunn og legge til rette rammebetingelsene slik at regionen blir attraktiv for bedrifter, og at de etablerer seg i regionen. Regionen har satt fokus på to nøkkelområder: Betydningen av næringsutvikling og økt verdiskaping for samfunnet - lokalt, regionalt og nasjonalt! Fokus og evne til samarbeid mellom private og offentlige aktører i næringsutviklingen Og det regionale lederskapet kjennetegnes av: Vilje til felles satsing Evne til samarbeid over grenser Forpliktelse Helhetstenking og samhandling på tvers Alle de 14 kommunene i Stavangerregionen har forpliktet seg til aktiv deltakelse i utarbeidelse og gjennomføring av den regionale næringsplanen. Planen skal gi regionen størst konkurransekraft og verdiskapning i Norge innen Det er ingen konkurranse om næringsetablering mellom kommunene. Det viktigste er at nye bedrifter får den lokalisering som er best for bedriften, ut fra dens strategiske markedsmål og forutsetninger/planer/ønsker. Ordfører i Stavanger og styreleder i Stavanger-regionen Næringsutvikling Leif Johan Sevland sier følgende : Vi er svært begeistret for den gode oppslutningen og entusiasmen fra kommunene, fylkeskommunen og Næringsforeningen i Stavangerregionen. Det er forbilledlig at 14 kommuner går sammen om å styrke næringslivet i regionen. Men han legger til at forutsetningen for å lykkes i samarbeidet er å få til forankring og medvirkning, at man søker de løsninger som er best for helheten, og at man kommer fram til Det handler om å se mulighetene Kunnskapsbyen Lillestrøm i samarbeid med Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) og Øvre Romerike Utvikling (ØRU) arrangerte februar i år en studietur til Stavanger, hvor målet var å se på hvordan næringsutviklingsarbeidet i Stavangerregionen er organisert, næringspolitikkens innhold og hvordan det regionale samarbeidet fungerer. de gode beslutningene sammen. Og at Stavanger som den største kommunen viser raushet. Fokus på langsiktig verdiskaping Man tenker langsiktig, tenker stort og satser stort! Et eksempel på dette er etableringen av Universitet i Stavanger, hvis visjon understreker retningen for regionens utvikling: Vi må utfordre det velkjente og utforske det ukjente, hvis næringslivet skal kunne skape verdier til fellesskapets beste. Et annet stort felles løft i regionen er det nye konserthuset som skal bygges i Stavanger, med prislapp over 1 milliard kr, og finansiert av det offentlige og private selskaper i samarbeid. I tillegg Det handler om å se mulighetene, tenke stort og jobbe sammen Stavanger-regionen har lykkes i å samle og koordinere alle gode krefter for en felles, større regional utvikling. De overordnede regionale målene er styrende, og de forskjellige aktørene, både de enkelte kommunene og de private selskapene, jobber sammen for å realisere hovedmålene, selv om de i flere sammenhenger har ulike synspunkter. Man får til et bedre næringsliv, og næringslivet får bedre vilkår og måter å Stavangerregionen består av ca innbyggere, hvorav ca i Stavanger og ca i Sandnes som er de største kommunene/ bysentrene. Årlig befolkningsveksten er 1-1,5 %, og det er ca sysselsatte i regionen, hvorav innenfor olje/gass, og ca innen mat-næringen. Man har et sterkt konkurranseutsatt næringsliv, men mange nyetableringer og høy vekst i sysselsettingen, og god lønnsomhet i næringslivet. En aktiv og energisk region her representert ved ungdommen i luftig sprang. Eidsvoll Industri AS er en moderne attføringsbedrift med ca 50 fast ansatte og 200 deltakere på tiltak og kurs. Vår virksomhet er i stadig utvikling og tilrettelegges for arbeidstakere som trenger opplæring, arbeidstrening og bistand for å komme ut i ordinært arbeid. Vi samarbeider med NAV og næringslivet og tilpasser våre arbeidstreningsområder til endringer og behov i markedet. Eidsvoll Industri AS eies av kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal samt Akershus fylkeskommune og næringslivet i distriktet. Mer info på Catering Jobbfrukt Ankertunet barnehage Askeladden Personalutleie Pakking/montering Trevare Lagerhotell Kafé Henrik Tlf INNOVASJON ADVOKATENE Gründerjuss del 7 Arv og generasjonsskifte - Overføring av virksomhet Temaet er arv og gaveoverføring av næringsvirksomhet familie og nærstående. Gjenstand for overføring kan særlig være aksjer, selskapsandeler eller fysiske formuesobjekter. Et element ved overføringen kan være pensjonsrettigheter og andre rettigheter og forpliktelser for den som overfører. Det er vanligvis også ønske om å overføre virksomhet med så lave kostnader som mulig. Overføring av virksomhet eller foretak kan skje mens arvelater lever (livsdisposisjon) eller med virkning etter arvelaters død (dødsdisposisjon). De sentrale juridiske verktøy er avtale og/eller testamente. Ektepakt kan også være aktuelt. Viktig bakgrunnsrett er arveloven, odelsloven, avhendingsloven, kjøpsloven, konsesjonslovgivning, selskapslovgivning, skatt- og avgiftslovgivning. Blant andre sentrale spørsmål ved arv og generasjonsskifte er skatte- og avgiftsmessige (arveavgift) konsekvenser Partene står relativt fritt ved livsdisposisjoner også i forhold til livsarvinger. Foreldre har mens de lever - adgang til å overføre mer til ett av barna (forfordele) dersom det er fornuftige grunner til det. For eksempel at en bestemt av barna peker seg ut til å overta/videreføre virksomheten. Begrensninger i disposisjonsadgangen kan likevel være tilstede, herunder ved uskifte (gjenlevende overtar/forvalter avdødes formuesandel) og ved dødsdisposisjoner. Overskridelser av lovregler om arv, kan medføre at en avtale eller testamente som gjelder generasjonsskifte kan bli helt eller delvis ugyldig. Ved overføring av landbrukseiendommer kan odelsrett begrense muligheten til endelig overføring av eiendom til bestemte personer. Arvinger etter loven (legalarvinger) er særlig ektefelle og barn, men også slektninger så langt som til fetter og kusine kan ha arverett etter loven. Ektefelle og barn (livsarvinger) har enkelte særlige rettigheter vedrørende minstearv (pliktdelsarv for barn) som ikke kan fravikes. Alle øvrige personer kan kun få arverett ved gyldig testamente (testamentsarvinger). Arvinger har mulighet til å gi avkall/avslag på arv. Dette kan være formålstjenlig i forhold til å la hele eller deler av en arv gå videre til etterfølgende arvinger. Dette kan være et virkemiddel for å spare arveavgift. Arv og gave til legalarvinger eller testamentsarvinger utløser i utgangspunktet plikt til å betale arveavgift. Mottakelse av arv og gave skal meldes Skattefogden på fastsatt skjema og innen bestemte frister. Det gjelder bestemmelser og praksis som innebærer at arveavgift i mange tilfeller ikke må betales. Mindre løpende gaver (leilighetsgaver) utløser ikke plikt til å melde eller betale arveavgift. Overføring til ektefelle, registrert partner eller samboer (gjelder særlige regler for samboere) utløser ikke arveavgift. Det gjelder et fribeløp på kr ,- (fra den enkelte arvelater) for både legalarvinger og testamentsarvinger. Avgiftssatsene er p.t. som følger: Arveavgiftsgrunnlag Gave/arv til nærstående (barn) % 0% % 10% og over 20% 30% Gave/arv til andre Arveavgiften beregnes i utgangspunktet ut fra virkelig verdi (markedsverdi/omsetningsverdi). Det er netto verdi som skal legges til grunn slik at gjeld, avgifter m.v. skal komme til fradrag. Det er gitt gunstige regler for verdsettelse av ikke børsnoterte aksjer og selskapsandeler. Verdien kan settes til 30% eller 100% av skattemessig formuesverdi pr. 1. januar i overføringsåret. Det er også regler som på visse vilkår gir anledning til å betale arveavgift over en periode på inntil 7 år. En overføring av formuesobjekter i forbindelse med arv- og generasjonsskifte uten vederlag utløser ikke i seg selv skatteplikt eller fradragsrett for giver da dette skattemessig ikke anses som realisasjon. Slik overføring utløser heller ikke noen skatteplikt for mottaker. I skatteregnskapet til mottaker settes skattemessig inngangsverdi i utgangspunktet likt virkelig verdi, men begrenset til arveavgiftsgrunnlaget. For aksjer og andeler i deltakerlignede selskaper som overføres som gave, vil inngangsverdi settes til laveste verdi av giverens inngangsverdi eller arveavgiftsgrunnlaget (skattemessig kontinuitet). Dette innebærer at det derved også overføres en latent skatteplikt ved videresalg med gevinst. Et ordnet generasjonsskifte kan være et bedre alternativ enn et arveoppgjør hvor arvinger har rett til å kreve eiendeler solgt. Det kan være aktuelt å gjennomføre et generasjonsskifte over flere år. Ulike tilpasninger kan være relevante, herunder omdannelse av enkeltpersonforetak til aksjeselskap, etablere ulike aksjeklasser (ulike stemme og utbytterettigheter), overføring til selskap eid av gavemottaker og overføring gjennomført som gavesalg. Dersom det er aktuelt å overføre aksjeposter i et aksjeselskap må det også tas hensyn til de rettigheter som øvrige aksjonærer kan ha med hensyn til forkjøpsrett m.v. Overføringer kan også innebære krav om samtykker og godkjennelser fra familiemedlemmer, offentlig myndighet eller tredjepart. De forskjellige mulige varianter bør nøye vurderes innenfor lovens rammer. For ordens skyld vises til at det fra arveavgiftsmyndigheten er anført at det også gjelder en ulovfestet gjennomskjæringsregel (som i skatteretten) som innebærer at illojale tilpasninger og omgåelser kan settes til side. Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For fullstendig informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e- post Hjemmeside Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & Co. tlf , faks , mob og e-post Hjemmeside www. orwall.no. Artiklene er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For korrekt informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres.

4 6 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 7 GARDERMOEN ÅR 2040 Visjonen er at Gardermoen skal være viktigst for Norge Gardermoen er navet i luftfarten i Norge ropa på sikkerhet og service. Flyplassen skal opprettholde sin posisjon som ledende på punktlighet og kundevennlighet, og tilrettelegge for effektiv håndtering av sikkerhetskrav. Gardermoen skal fortsatt være økonomisk bidragsyter til det samlede norske lufthavnnettet. Avinor er i dag avhengig av subsidieringen fra OSL for å kunne drifte et 40-talls mindre flyplasser på Vestlandet og i Nord-Norge. Gardermoen vil også i framtiden være det viktigste transportknutepunktet i Norge, og skal sikre hele landet svært god, rask og effektiv tilgang til Europeiske og interkontinentale destinasjoner. Gardermoen er Norges hovedflyplass Luftfartsnæringen forventer stor vekst i flytrafikken. Prognosene er usikre og antall passasjerer i 2035 kan bli både høyere eller lavere enn intervallet på millioner nye reisende fram mot Til sammen utgjør antall flypassasjerer til de fire viktigste destinasjonene innenlands og de fire viktigste destinasjonene utenlands halvparten av trafikken på Gardermoen. miljøbevissthet kan endre prognosene langt kraftigere enn dette. Flyselskapene er avhengig av svært god punktlighet, god kapasitet og konkurransedyktig avgiftsnivå. For å opprettholde reell konkurranse mellom flyselskapene, er det behov for god kapasitet på de tider av døgnet hvor spesielt arbeidsreisende ønsker å reise. Arbeidsreisende har betydelig større betalingsevne enn fritidsreisende og bidrar vesentlig til flyplassens økonomi. Sviktende kapasitet i banesystemet gjennom flere timer, vil medføre at trafikk etter hvert blir avvist og ikke bare forsinket. På et tidspunkt kan det bli økonomisk riktig å øke rullebanekapasiteten. Dersom de dra til å styrke Osloregionen, Innlandet og Värmland som konkurransedyktig region i Europa gjennom økt nyskaping og innovasjon. Partene bak utviklingsplanen skal bidra til felles internas- Gardermoen vil også i framtiden være det viktigste transportknutepunktet i Norge, og skal sikre hele landet svært god, rask og effektiv tilgang til Europeiske og interkontinentale destinasjoner. FAKTA IG-avisen bringer denne gang utdrag og sammendrag fra Strategisk Utviklingsplan Gardermoen Planen er nå ute på offentlig høring i regionen, og innen høsten skal planen være behandlet. Transport er ikke nok for å få en økt regional vekst. Om Gardermoen skal bidra til den regionale utviklingen i hovedstadsområdet og Innlandet, må det satses på kompetansebygging. Forsvaret, forskningsparken og Høgskolen i Akershus danner en spennende næringsklynge med stort utviklingspotensial på Kjeller. Innlandet er nasjonalt ledende på opplevelsesnæringer og Oslo og Romerike på kurs og konfer- Visjonen for den nye, strategiske utviklingsplanen er at Gardermoen skal være viktigst for Norge. Hovedmålet er at flyplassen skal bidra positivt til regionens utvikling, være et nasjonalt knutepunkt og et utstillingsvindu for verden. Her er noen hovedideer fra planen. Dette er krevende og ambisiøst, men like fullt riktig i en tid der globaliseringen gjør at folk forflytter seg mer og lenger enn noensinne før, - der kommunikasjonene i praksis gjør verden mindre, - og der det blir mer og mer påtrengende også å bidra med lokale løsninger på de verdensomspennende miljøproblemer. Gardermoen skal bidra til den regionale utvikling i området. Dette skal blant annet skje ved at flyplassen skal fremme nærings- og kompetanseutvikling. Gardermoen skal være den ledende miljøflyplass i Europa. Dette skal blant annet skje ved at flyplassen skal bidra til å redusere energiforbruket og utslippet av klimagasser. Gardermoen skal stå for en streng praktisering av miljø- og flystøyforskrifter. Gardermoen skal være ledende i Eu- Foto: OSL Gardermoen er navet i luftfarten i Norge. Uten Gardermoen hadde store deler av Norge måtte basere seg på alternative europeiske nav. Uten Gardermoen kan Østlandet og Norge vanskelig opprettholde næringslivets konkurransekraft. Fra 2011 vil flytrafikken i EØS-området bli del av systemet med CO2-kvoter. Målsetningen er at klimautslipp fra fly skal stabiliseres på nivået i i perioden fram til Det er ventet at etterspørselen etter flyreiser kan gå ned med inn til 2 % som resultat av det initiativet som her er tatt. Men faktiske klimaendringer og økt internasjonal nåværende prognoser holder kan dette inntreffe en gang mellom 2020 og Denne regionale utviklingsplanen setter særlig søkelyset på delmålene miljø, sikkerhet og regional utvikling. Gardermoen skal bidra til den regionale utviklingen. Gardermoen er navet i luftfarten i Norge. Uten Gardermoen hadde store deler av Norge måtte basere seg på alternative europeiske nav. Uten Gardermoen kan Østlandet og Norge vanskelig opprettholde næringslivets konkurransekraft. Gardermoen skal bi- jonal profilering og markedsføring av regionen. Ett viktig argument for å lokaliserehovedflyplassen til Gardermoen var å skape mer regional vekst. Det er nå sysselsatte på flyplassen, og analyser viser at dette kan stige til i prosent av de sysselsatte bor i dag på Romerike, og langt de fleste på Øvre Romerike. Hedmark og Oppland har tredoblet sin andel fra førsituasjonen på Fornebu. Underleverandører ligger i hovedsak i nærområdet og i Oslo, og flypassasjerenes forbruk legges stort sett igjen i Oslo. Gardermoen har gitt mellom og arbeidsplasser direkte og indirekte allerede. Dette tallet kan stige til allerede i Veksten i trafikken blir avgjørende. (Foto: OSL) ansemarkedet.

5 8 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 9 GARDERMOEN ÅR 2040 forutsigbar og belaster færrest mulig mennesker. Støybelastning med en eventuelt tredje rullebane medfører en betydelig endring av støybildet på Øvre Romerike. Dette gjelder samtlige lokaliseringsalternativ for en eventuell tredje rullebane. En utvidelse av flyplassen må ta hensyn til de negative helse- og privatøkonomiske konsekvensene som påføres innbyggerne gjennom økt støy og endret arealdisponering. Økonomisk kompensasjon og annen bistand må legges til av de reisende. Det finnes mao gode muligheter for å bedre kundetilfredsheten. STRATEGISK PARTNERSKAP Gardermoen skal bidra til å styrke Osloregionen, Innlandet og Värmland som konkurransedyktig region i Europa gjennom økt nyskaping og innovasjon. Utviklingsplanen for Gardermoen skal bidra til regionalt og nasjonalt samarbeid om utviklingen av hovedflyplassen, samt samarbeid om næringsutvikling i nærregionen til flyplassen. Partene Magnet for næringsutvikling Gardermoen skal bidra til å styrke Osloregionen, Innlandet og Värmland som konkurransedyktig region i Europa gjennom økt nyskaping og innovasjon. Gardermoen skal være ledende på miljø i Europa Gardermoen skal drives slik at de negative følgene for omgivelsene blir minst mulig og miljøhensyn skal innarbeides i all drift, utvikling og planlegging, heter det i strategiplanen Gardermoen 2040 som nå er ute til høring. Transporten til og fra Gardermoen har en av de høyeste kollektivandelene i Europa, selv om den har gått ned fra 1999 til Andelen som blir sluppet av med bil (Kiss & Fly) har økt tilsvarende i perioden. Staten, Oslo og de berørte fylkeskommunene må, sammen med OSL, legge en plan for hvordan man kan opprettholde kollektivandelen til og fra Gardermoen på over 65 % for de flyreisende. Tidkrevende med kollektivtransport Gardermoen har god tilgjengelighet Skal styrke regionens konkurransekraft i retning Lillestrøm og Oslo, men det er tidkrevende å komme til flyplassen med kollektivtransport fra store deler av Romerike og Innlandet. Tilgjengeligheten med bil og varebil øst- og vestover er vanskelig pga varierende vegstandard. OSLs støy- og traséovervåkingsanlegg dokumenterer faktisk flystøybelastning i områdene rundt flyplassen. Resultater, sammen med henvendelser til OSL rapporteres i OSLs miljøårsrapport. Rapportene benyttes til å evaluere og forbedre inn- og utflygingsmønsteret. Målsetningen er at støybelastningen for befolkningen rundt flyplassen blir Foto: OSL Gardermoen skal bli best i klassen på miljø blant alle lufthavnene i Europa, men det avhenger også av utviklingen i flybrensel-teknologien. (Foto: OSL) grunn som en premiss for alle framtidige utviklings- og utbyggingstiltak. Gardermoen skal være ledende på sikkerhet og service I samarbeid med bl.a Luftfartstilsynet og Eurocontrol legger OSL stor vekt på at all virksomhet på flyplassen utøves og foregår med maksimale sikkerhetsmarginer. Grunnen til at dagens terminal ikke har tilfredsstillende kapasitet skyldes bl.a stadig strengere sikkerhetskrav samt den store trafikkveksten de seneste årene. Planleggingen av en ny terminal 2 vil medføre at terminalkapasiteten bedres. Planlagt åpning av terminal 2 er i Til tross for at punktligheten er på et lavere nivå enn før er Gardermoen fortsatt i Europa-toppen i punktlighet. I rangeringen fra Association of European Airlines scoret Gardermoen en fjerdelplass i Blant verdens flyplasser av sammenlignbar størrelse får Gardermoen ikke bedre enn noe under middels karakter bak utviklingsplanen skal bidra til å videreutvikle samhandlingen mellom Innlandet, Osloregionen og Sverige. Det bør etableres et strategisk samarbeidsorgan mellom OSL, regionale politikere og næringslivet i hovedstadsområdet og Innlandet. Organet kan være arena for strategiske drøftinger og pådriver for strategisk samarbeid om nærings-, kompetanse- og samferdselsutvikling. Ullensaker kommune har varslet at kommunen vil utarbeide en kommunedelplan for Gardermoen i etterkant av rullering av kommuneplanen. Målsetningen i fylkesplanene for Akershus, Hedmark og Oppland er å styrke regionens konkurransekraft. For spesielt Innlandet og hovedstadsområdet er Gardermoen av avgjørende betydning for regionens og næringslivets konkurranseevne. Uten Gardermoen hadde det vært krevende å videreutvikle Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa. FAKTA IG-avisen bringer denne gang utdrag og sammendrag fra Strategisk Utviklingsplan Gardermoen Planen er nå ute på offentlig høring i regionen, og innen høsten skal planen være behandlet. Ikke noen gang før har man samlet så mange ordførere, varaordførere og kommunale ledere for øvrig på Østlandet for å debattere flyplassen. Mediene hadde fyldige omtaler av samlingen, der Opseth også var mer enn klar på at Oslo Lufthavn ikke bør dele sin rolle med andre flyplasser. SELVE NAVET OSL er selve navet i norsk flyvirksomhet. Man må gjerne bygge lokale flyplasser på hver holme for min del, men det er uforsvarlig å undergrave OSL som landets hovedflyplass. Norge er mer enn Østlandet, og det blir håpløst for reisende andre steder fra hvis OSL svekkes og passasjerene må forholde seg til flere flyplasser, sa han. Planene om en tredje rullebane er allerede i gang. Den møter motbør Både OSLs administrerende direktør Nic Nilsen og flyplassens politiske far, Kjell Opseth, lyttet grundig til innspillene om Gardermoen på den store politikerkonferansen. (Foto: EUB) OSLs rolle i framtida En større magnet for næringsutvikling enn en hovedflyplass, finnes ikke. Nå må dere sikre OSLs rolle i framtida, sa tidligere samferdselsminister Kjell Opseth på Innovasjon Gardermoens politiker-konferanse 10.januar. hos mange, men ikke hos ex-statsråd Opseth. OSL må ha en tredje rullebane med tida. Og kanskje det til og med blir behov for en fjerde rullebane på tvers en gang. Når bedrifter vokser og investerer er lokalisering et av de første punktene på dagsorden. Mange vil flytte så nær hovedflyplassen som mulig, og det betyr store etableringer her. Det er fullt mulig å gjøre området rundt OSL til et stjerneeksempel på utvikling. Jeg håper de som en gang var tvilere nå er tilhengere, og motstanderne er blitt tvilere, sa han. Det hører med til historien fra møtet at administrerende direktør Nic Nilsen var raskt ute med å avvise Opseths vyer om en fjerde rullebane, men han er opptatt av å mestre den kanskje store veksten som kommer.

6 10 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 11 Reis til Svalbardverdens nordligste møtested! Norges mest eksotiske sted for kurs og konferanser Få noe mer ut av firmaturen enn fagprat og innesitting! På Svalbard ligger møtelokalene nærmest midt i villmarken, likevel med alle moderne fasiliteter som ivaretar de faglige delene av oppholdet. KJØR NY BIL UTEN STORE UTGIFTER. USLÅELIG TILBUD PÅ PRIVATLEIE. Fram til 30. juni 2007 kan du velge mellom en rekke gode tilbud hos Nissan. Ta en titt på våre gunstige tilbud for privat leie. Til en svært lav månedspris kan du få en splitter ny bil til din disposisjon. Bestill prøvekjøring i dag! createurene.no Foto: Signert, Roy Chr. Lauritsen Svalbard og Longyearbyen er kanskje Norges mest eksotiske sted for kurs og konferanser, kick-off eller rene opplevelsesturer. Fantastiske naturopplevelser kombinert med hotellopphold av beste standard, moderne og teknisk utstyrte møterom og arktiske restauranter, legger grunnlaget for et vellykket opphold. HØSTMØTE Spitsbergen Travel skreddersyr programpakker tilpasset den enkelte gruppes behov gjennom hele året. I august og september tilbys konferansepriser fra kr ,-/3.200,- pr. person for 2 døgn i hhv. dobbelt- og enkeltrom ved Spitsbergen Hotel i Longyearbyen. Full pensjon samt møterom en dag er inkludert i prisen. Aktivitetstilbudet i august og september spenner fra båtturer og fotturer, til kulturhistorisk møte med Longyearbyen og besøk i Gruve 3 eller Gruve 7. SKUMRING OG POLARNATT Fra oktober til februar kan man oppleve den magiske mørketida med måneskinn, tindrende stjerner og dansende nordlys på en krystallklar polarhimmel. I slutten av oktober kaster solen sine siste stråler over landskapet, og mørket svøper mennesker og landskap inn i den arktiske vinterdvalen. I drøyt to måneder, fra slutten av november til begynnelsen av februar, er det mørkt som natten hele døgnet. Aktivitetstilbudet på denne tida spenner fra gruvebesøk, via spennende fotturer i mørket, til sightseeing med minibuss i Longyearbyen. Når snøen har lagt seg kan man være med på Polarnattsafari med snøscooter, isgrotting og hundesledetur. Julebord, samt Dark Season Blues i oktober, og Polarjazz i januar, er også svært populære arrangementer blant tilreisende så vel som blant lokalbefolkningen. Spitsbergen Travel tilbyr Polarnattpriser fra kr ,-/4.300,- pr. person fra hhv. Tromsø og Oslo i perioden oktober til februar. Inkl. fly t/r Longyearbyen samt 2 netter på hotell i Longyearbyen. Mer informasjon: Micra 1.2 Visia 5 D 80 HK 5 motoralternativer ABS-bremser med elektronisk bremsefordeling og Brake assist Kollisjonsputer til sjåfør, passasjer og på sidene Elektronisk startssperre , per måned* Inkludert vinterhjul NOTE 1.5dCi Visia Diesel Klimaanlegg Front- og sidekollisjonsputer CD/radio ABS-bremser med elektronisk bremsefordeling og Brake Assist 4 motoralternativer Tilgjengelig med ESP. * Betingelser ved privat leie av Nissan Note Visia 1.5 dci: Gjelder nybilpris , (inkl.lev.omk.) Månedsbeløp 2.071, inkl.mva. for 36 måneder/ km. Startleie ,. Totalleiekostnad for perioden ,. Betingelser ved privat leie av Nissan Micra Visia 5d hk AC. Gjelder nybilpris , (inkl.lev.omk. og kompl.vinterhjul) Månedsbeløp 1.815, inkl.mva. for 36 måneder/ km. Startleie ,. Totalleiekostnad for perioden ,. Micra 1,2 80hk MT: Gjennomsnittlig forbruk og utslipp: 5,9 l/100 km, CO2: 139 g/km. Note 1.5dCi 68hk: Gjennomsnittlig forbruk og utslipp: 5,2 l/100 km, CO2: 139 g/km. Veil.priser inkl.mva. levert Drammen (inkl. leveringsomkostninger med kr. 6900,-). Priser inkl.mva. og leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildede modeller kan avvike fra tilbudene. AASEN BIL AS Industrifeltet Minnesund Tlf Aasen Bil Man.-fre. 9-17, tors. 9-19, lør Parallellvegen 64, 2092, Minnesund , Man-fre , Lør , per måned* NISSAN FINANCE

7 12 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 13 Utviklingen kan kreve raskere utvidelse av kapasiteten Innovasjon Gardermoen har i 2006 avgitt sin høringsuttalelse om behovet for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Hovedpoenget er at utviklingen man ser nå kan kreve raskere utvidelse av kapasiteten. Det vises til Samferdselsdepartementets brev av 27. mars i år med invitasjon til høringsuttalelse om Norconsults rapport vedr behovet for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn Gardermoen. BAKGRUNN Oslo Lufthavn Gardermoen ble åpnet 1998 etter en nærmere 25 år lang politisk beslutningsprosess i Stortinget mht plassering av landets fremtidige hovedflyplass. Det ble lagt til grunn at den nye hovedflyplassen skulle være Norges sentrale knutepunkt for innenlands - og utenlands lufttrafikk, og skulle ivareta behovet for lufttransport inn- og ut av Norge i et langsiktig perspektiv. Dette skulle tilsi at myndighetene i planleggingsfasen ville tilrettelegge for fremtidig vekst og utvikling av flyplassen, herunder sikre flyplassen tilstrekkelige disponible arealer til videre utbygging og utvidelse av virksomheten, dersom den fremtidige utviklingen i luftveis person- og godstransport skulle kreve dette. UTVIKLINGEN HITTIL Siden åpningen i 1998 har Oslo Lufthavn hatt en sterk økning i person- og godstrafikken over flyplassen. Til tross for det tilbakeslag i luftfarten som kom etter terrorangrepene i USA 11. september 2001, har trafikken over Oslo OSLZR Ad M&E (196x181).qxp :57 Page 1 -Utviklingen kan kreve raskere utvidelse av kapasiteten Lufthavn utviklet seg helt på linje med de prognoser som ble lagt til grunn for utbyggingen av flyplassen. I har gjennomsnittlig årlig vekst i passasjertrafikken vært 8,25 %, og den sterke veksttakten har fortsatt i Samlet passasjervekst januar - mai 2006 er på 11,1 %, og forventet årsvekst 2006 er 9,6 %. NORCONSULTS RAPPORT Norconsults rapport slår fast at det vil bli behov for en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen, og at det er sannsynlig at behovet vil komme en gang mellom 2020 og 2030, avhengig av økonomisk utvikling og utviklingen i lufttrafikken. Vi støtter de hovedkonklusjoner som fremkommer i Norconsults rapport. Men veksten i både person- og godstrafikken over Gardermoen siste 2 år har vært sterk, og dersom nåværende vekst i persontrafikken fortsetter, kan utviklingen kreve tiltak for utvidelse av kapasiteten ved Oslo Lufthavn tidligere enn antatt. Eksempelvis vil en årlig vekst på 8 % i perioden bety ca 22 mill passasjerer over Oslo Lufthavn alt i Utvidelse av flyplassen og båndlegging av arealer konsekvenser Oslo Lufthavn anser arealet øst for nåværende østre rullebane som det mest aktuelle område for en fremtidig 3. rullebane. Generelt er tilgangen på arealer til både industri- og boligbygging rundt Gardermoen gode, og ved en beslutning i dag om å båndlegge de aktuelle arealene vil de negative konsekvensene for industrien i området være begrenset. Derimot vil planene om en 3. rullebane østover ha innvirkning på utviklingen av eksisterende boligområder i nærområdene, og mulighetene for etablering av nye boligområder øst-, nord- og syd for den nye rullebanen (støy). Rekordstøtte til innovasjon Oslo (NW): I år skal Innovasjon Norge investere nesten en kvart milliard kroner i norske bedrifter gjennom forsknings- og utviklingskontrakter. 223 millioner kroner går til bedrifter som vil utvikle nye produkter og tjenester i samarbeid med næringslivet og det offentlige. Det er en økning på nesten 65 prosent på to år. Bedriftene får støtte over de såkalte IFU- og OFUordningene. Tilskuddene går til bedrifter som vil utvikle nye produkter, tjenester eller prosesser i et forpliktende samarbeid med en partner i næringslivet eller det offentlige, sier spesialrådgiver Astrid Langeland i Innovasjon Norge til Newswire. SUKSESSORDNINGER Fra 1995 til 2005 er det utbetalt til sammen 1,4 milliarder kroner gjennom IFU- og OFU-ordningene. Det har vist seg å være en god investering. I 2005 alene var omsetningen i prosjektene som mottok støtte større enn de samlede tilskuddene for hele tiårsperioden, viser beregninger fra Innovasjon Norge. 44 prosent av bedriftene sier at utviklingsprosjektet har vært en kommersiell suksess, og at tilskuddene har ført til at nye, konkurransedyktige produkter eller tjenester er kommet på markedet. Mange har også kommet ut på eksport. Bare ett av ti prosjekter har vært mislykket. Til sammen har 876 prosjekter fått støtte, sier Langeland. Fra 1995 til 2005 er det utbetalt til sammen 1,4 milliarder kroner gjennom IFU- og OFUordningene. Det har vist seg å være en god investering. VIL HA FLERE SØKERE Alle norske bedrifter kan søke Innovasjon Norge om støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter, men terskelen for å komme med er høy. Vi stiller strenge krav. Produktene som utvikles skal ha et betydelig internasjonalt markedspotensial, og søkerbedriftene må kunne samarbeide med svært krevende partnere, også fra utlandet, sier Langeland. -Rekordstøtte til innovasjon Innovasjon Norge oppfordrer likevel flere bedrifter til å drive innovasjon på denne måten, fordi det gir spesielt gode resultater. På disse midlene er det ingen spesiell søknadsfrist, det er bare å ta kontakt. Søknaden blir til i samarbeid mellom bedriftene og Innovasjon Norge. Vi setter oss ned med hver enkelt søker og vurderer om prosjektet passer til en av ordningene, sier Langeland. IFU- OG OFU-ORDNINGENE Støtteordninger under Nærings- og handelsdepartementet, administrert av Innovasjon Norge. IFU, Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter, er støtte til et samarbeidsprosjekter mellom en leverandørbedrift og en kundebedrift om produkt- eller tjenesteutvikling. OFU, Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter, er støtte til et samarbeidsprosjekter mellom en leverandørbedrift og offentlige etater om produkt- eller tjenesteutvikling. NYE BEDRIFTER I IG Interiørdesign / Lysrådgiving Omgivelser påvirker mer en vi tror! Gir din arbeidsplass deg eller dine ansatte/ gjester energi og arbeidslyst i hverdagen? Fungerer dine lokaler slik du ønsker? Nye omgivelser kan være behjelpelig med og se deres lokaler med nye øyne og samtidig ivareta deres ønsker og behov i henhold til firmaets profil. Har erfaring og toårig utdannelse innen interiørdesign. Samarbeider med dyktige håndverkere, står gjerne som prosjektleder fra plan til ferdigstilling av prosjektet. Nye Omgivelser Aud Bøhn Helberget For kontakt send mail til Bønder varmer opp sykehjem Tre bønder i Vanylven kommune i Møre og Romsdal har overtatt oppvarmingen av sykehjemmet i Fiskåbygd. Den gamle oljekjelen kan nå kastes ut og erstattes av CO2-nøytral energi levert av bøndene. Mandag 5. mars skal anlegget åpnes av fylkesordfører Jon Aasen i Møre og Romsdal. De tre gårdbrukerne skal basere oppvarmingen av sykehjemmet på bioenergi. Det gir også nye arbeidsplasser til bygda. Til sammen ni personer er sysselsatt gjennom bondevarmeanlegget NorThun AS, bøndene selv og fem deltidsansatte. NorThun AS tar hånd om hele verdikjeden, fra råstoffet i skogen, produksjon av flis og drift av fyrkjelen som leverer ferdig varme. Anlegget leverer årlig om lag kilowattimer. Det nye anlegget har fått tilskudd gjennom Innovasjon Norges bioenergiprogram, og har status som pilotanlegg, sier prosjektleder Kåre K. Totlund til NTB. Norges smarteste møteplass 503 rom 60 møterom Ny storsal personer Spar tid! 100 meter fra terminalen. Effektivt for deg og enkelt for deltagerne. gjensidige.no HAR DU R D til sende bedriftens overskudd ut p reise? Norske bedrifter taper millioner hvert r p grunn av manglende kunnskap om hvem som eier varene under transport. Transportøren har i mange tilfelle et begrenset ansvar for det godset de frakter, og du som selger eller kjøper av varene, kan bli sittende igjen med det økonomiske tapet. Da er det godt vite at Gjensidige kan bist med valg av riktige forsikringer for din bedrift. V re fagfolk over hele landet svarer gjerne p spørsm l. Radisson SAS Airport Hotel Hotellvegen, P.O. Box 163, N-2061 Gardermoen Tel: , Fax: gardermoen.radissonsas.com A20009 T4M 06.06' Kontakt oss p 03100, se gjensidige.no eller kom innom v rt kontor.

8 14 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 Innovasjon & Næringsliv - 02/07 15 Planlegger ny, stor JESSHEIM-BY Foreslå navn på den nye Jessheim byen! Jessheim Tomteutvikling DA blir en av de største utbyggingsaktørene for boligområder rundt den framtidige flyplassbyen. Selskapet har fått til et samarbeid med nærmere 20 grunneiere for et område med plass til opp mot mennesker like sør for Jessheim. Nå skal det holdes arkitektkonkurranse. Lauritz Fladby har i 30 år vært utbyggingsaktør i Ullensaker. Nå ser han fram til utbygging på Langelandsfjellet i bakgrunnen, den nye, store Jessheimbyen som skal bygges op helt fra grunnen for opp mot mennesker. (Foto: EUB) - Dette kjempeprosjektet er unikt i norsk sammenheng. Knapt noen gang før har arkitekter og andre planleggere, inkludert en kommune og et fylke, fått bygge opp en så stor og folkerik by eller bydel fra grunnen av. Vi spøker med et slags Brasilia ved Gardermoen. Dette 4000 mål store området vil inneholde alt: Noe næringsbygg ut mot E6, god blanding av alt fra hybler til luftige tomter for eneboliger på kvadratmeter, skoler, barnehager, aktivitetshus i utgangspunktet er alt mulig, sier daglig leder Kjell Tømmerås i Jessheim Tomteutvikling til IG-avisen. SMÅBY BLIR STØRRE - Jessheim er en småby som skal utvikles videre. Befolkning og politikere må bli stolte av byen sin og må ha som målsetning at man skal ta opp konkurransen med nabobyene Lillestrøm og Hamar. Jessheim skal i framtida være byen for indre Østlandet og være et naturlig valg når virksomheter eller folk vil etablere seg i en by på Indre Østlandet, framfor Hamar og Lillestrøm, sier Tømmerås godt støttet av selskapets styreleder Hallvard Aurstad. Styrelederen ga i sin tid navnet til en av de største parkeringsvirksomhetene på Gardermoen, Aurstad Parkering, så han har mer enn 30 års fartstid i flyplassrelatert virksomhet. Jessheim skal ifølge prognoser fra Ullensaker kommune, fordobles til ca innbyggere de neste 10 årene. - Skal denne utviklingen bli til beste for dagens innbyggere og for framtidige innbyggere, er det nødvendig å legge føringer for utviklingen allerede nå i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen, understreker Aurstad og Tømmerås i Jessheim Tomteutvikling. Selskapet eies av Romerike Sentrum AS og Lauritz Fladby, som også sitter i styret for tomteutviklingen. KOMMUNEN FORSTÅR IKKE - Administrasjonen i kommunen hevder i sin invitasjon til kommuneplanrulleringen at det er nok tomter til boligbygging i Jessheim fram til Dette vitner om manglende forståelse av byplanlegging og behovet for et variert og godt bomiljø, mener Kjell Tømmerås bestemt. - Det er ingen klar politikk om hvordan Jessheim skal utvikles. Det er ikke foretatt noen konsekvensanalyse av hvordan forskjellige utviklingsretninger vil kunne påvirke bomiljø og befolkningssammensetning. Det er tre utviklingsretninger som er praktisk mulig, mener han. 1. Den ene er nordover mot Hauerseter på flate moer med grunnvann helt opp i dagen. Moene er ikke dyrket i dag, men det bør være mulig å utnytte disse flate områdene til andre formål enn boligbygging. Dessuten gir det ikke attraktive boligtomter. 2. Den andre er østover langs Algarheimveien. Dette alternativet vil kunne fungere langs veien, men etter at Rv.174 en eller annen gang i framtida legges utenom boligområdene, vil Algarheimsveien kunne bli en villavei. Noen stor utbygging kan det ikke bli snakk om langs Algarheimsveien, før det må tas i bruk dyrket mark. 3. Den tredje utviklingsretningen er sørover mot Langelandsfjellet, Haugsmarka og Rambymarka. Dette er et område på ca da som består av skogsområder i småkupert terreng. Her finnes det utsiktstomter og det finnes tomter som kan gi god eksponering for næringsaktører. Området er så stort at det vil bli en bydel med alle fasiliteter som skoler, barnehager, butikker og servicetilbud av forskjellig slag. Grunneierne er villige til å legge ut området til tomter og de fleste grunneierne har inngått avtale med Jessheim Tomteutvikling om en felles utvikling av området. DIN VINNERSJANSE! - Jessheim Tomteutvikling har ikke Styreleder Hallvard Aurstad og daglig leder Kjell Tømmerås i Jessheim Tomteutvikling har satt fingrene sine på to viktige forhold: At Jessheim mangler eneboligtomter, og at det 4000 mål store området inntil E6 sør for Jessheim er unikt for en ny, norsk flyplassby. kommet fram til et godt navn på den nye bydelen. Vi vil derfor oppfordre folk til å komme med forslag til navn. Det forslaget som vi velger vil bli godt premiert!, lover Kjell Tømmerås. Hallvard Aurstad nikker og smiler. - Dette er spennende saker, sier han. Vi kan nå bidra til å gjøre Jessheimbyen dobbelt så stor i framtida, men vi får vel kanskje ikke oppleve det. Selv om det haster med eneboligtomter, tar ting tid, legger de to eidsvollingene til.

9 GPUP 5SPOE JTBLTFO 04- MBZPVU $PDLQJU,PNNVOJLBTKPO BT 4)655-&ʰ#644&/ 5"3 %&( '3" % 3 5*- % 3 1 /0&/.*/655&3 BUSSTABELL: Clarion Hotel Oslo AirportÐGardermoen ParkeringÐ Norlandia Oslo Airport HotellÐOslo Lufthavn Gardermoen Shuttle-bussen kj res i 15 og 30 minutters frekvens i f lge tabell. w(6-w 4)655-& 7&45 LK SFS EBH w3 %w 4)655-& 45 LK SFS EBH Alle dager F rste avg. Deretter 15 min. frekvens Clarion Hotel G.moen Parkering Norlandia Hotell OSL vre plan MJHF BWHBOHFS TZW EBHFS J VLFO Clarion Hotel G.moen Parkering Norlandia Hotell OSL vre plan Deretter 30 min. frekvens Deretter 15 min. frekvens MJHF BWHBOHFS TZW EBHFS J VLFO Siste avg /&55#644 IBS UP VMJLF 4IVUUMF CVTTFS QÌ (BSEFSNPFO TPN CFHHF HÌS GBTU GSB QMBUU GPSN # Voksen enkeltbillett kr. 50,- Barn enkeltbillett kr. 25,- Samarbeidstilbud mellom Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Parkering, Norlandia Oslo Airport Hotell og Nettbuss Lillestr m AS. Gyldig fra BUSSTABELL til/fra: BUSSTABELL: Oslo Lufthavn GardermoenÐClarion Hotel Oslo AirportÐ Gardermoen ParkeringÐNorlandia Oslo Airport Hotell Shuttle-bussen kj res i 15 og 30 minutters frekvens i f lge tabell. Vi kj rer fast fra plattform B25 (nedre plan) Oslo Lufthavn. Tlf Tlf Clarion Hotel Oslo AirportÐ Gardermoen ParkeringÐ Norlandia Oslo Airport HotellÐ Alle dager F rste avg. OSL n. plan (B25) Clarion Hotel G.moen Parkring Norlandia Hotell Oslo Lufthavn Gardermoen Tlf Tlf Deretter 15 min. frekvens Deretter 30 min. frekvens OSL n. plan (B25) Clarion Hotel G.moen Parkering Norlandia Hotell Deretter 15 min. frekvens Siste avg "-*5: "*31035 )05&- ("3%&3.0&/ Voksen enkeltbillett kr. 50,- Barn enkeltbillett kr. 25,-,VO NJOVUUFS NFE TIVUUMFCVTT GSB n ZQMBTTFO 7J LBO UJMCZ IPUFMMSPN TBNU OZF NPEFSOF LPOGFSBOTFMPLBMFS NFE LBQBTJUFU UJM QFSTPOFS,POUBLU PTT QÌ UMG FMMFS XXX DIPJDFIPUFMT OP IPUFMT ("3%&3.0&/ 1"3,&3*/( /03-"/%*" 04-0 "*31035 )05&- $-"3*0/ )05& "*31035 t 3JNFMJHF QSJTFS t (SBUJT TIVUUMFCVTT t 'PSNJEMFS TFSWJDF UJM MPLBMF WFSLTUFEFS t *OOHKFSEFU PQQMZTU PH CFWPLUFU UJNFS t WBTL QPMFSJOH J FHFU BOMFHH t NVMJHIFU GPS Ì IFOUF CJM J PQQWBSNFU Q IVT t USZHHF QBSLSJOHT QMBTTFS t WFMVUTUZSUF SPN t /ZÌQOFU NPEFSOF LPOGFSBOTFTFOUFS NFE LBQBTJUFU PQQ UJM QFSTPOFS t /ZÌQOFU SFTUBVSBOU t LN GSB UFSNJOBMFO 7FMLPNNFO UJM /PSHFT MFEFOEF LPOGFSBOTFIPUFMM N UFSPN GSB QFSTPOFS SPN PH TUPSU #BEF MBOE 5FMFGPO XXX HBSEFSNPFOQBSLFSJOH OP &U OBUVSMJH WBMH GPS EFH TPN USFOHFS Ì BSSBOHFSF FO LPOGFSBOTF wtfo USBMU J /PSHFw FMMFS SFUU PH TMFUU CBSF USFOHFS FU TUFE Ì CP G S FMMFS FUUFS EJO n ZSFJTF 7FMLPNNFO 5MG OPSMBOEJB OP PTMPBJSQPSU TBMHTTKFG!PTMPBJSQPSU OPS MBOEJB OP 'PS CFTUJMMJOH 5FMFGPO F NBJM DM PTMP BJSQPSU!DIPJDF OP 3"4,5 0( &/,&-5 4IVUUMF CVTTFOF QÌ (BSEFSNPFO LK SFS IZQQJHF BWHBOHFS GSB UJM BMMF EBHFS %FU FS SBTLFSF CJMMJHFSF PH FOLMFSF Ì UB CVTTFO FOO ESPTKF QÌ (BSEFSNPFO 7J TFUUFS LVOEFO J GPLVT PH NFOFS EFU HKFOTQFJMFS WÌSU UJMCVE 4IVUUMF CVTTFOF CFUKFOFS IPUFMMFOF (BSEFSNPFO 1BSLFSJOH PH 5IPO $POGFSFODF (BSEFSNPFO 1BSL XXX OFUUCVTT OP 3*$" )05&- ("3%&3.0&/ &U IPUFMM NFE HPEF LPOGFSBOTF GBTJMJUFUFS GPS TUPSF PH TNÌ N UFS GPS SFUOJOHTSFJTFOEF PH GBNJMJFS,POUBLU PTT QÌ UMG FMMFS HBSEFSNPFO!SJDB OP 7FMLPNNFO 5)0/ )05&- ("3%&3.0&/ 'BTUF MBWF QSJTFS,S FOLFMU SPN,S EPCCFMUSPN #BMEFS "MMÏ +FTTIFJN 5MG 'BLT HBSEFSNPFO!UIPOIPUFMT OP XXX UIPOIPUFMT OP HBSEFSNPFO 5)0/ $0/'&3&/$& ("3%&3.0&/ 1"3, %BHN UFTQFTJBMJTUFO QÌ (BSEFSNPFO #BMEFS "MMÏ (BSEFSNPFO 5MG 'BLT HBSEFSNPFOQBSL!UIPOIPUFMT OP XXX UIPOIPUFMT OP HBSEFSNPFOQBSL

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen Sluttversjon 17.01.2008 Innhold 1 HOVEDBUDSKAP 4 2 BAKGRUNN OG ORGANISERING 6 3 PLANER OG FØRINGER 7 3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 7 3.2 HOVEDFLYPLASSEN 8 4

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Drammen har klart det!

Drammen har klart det! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 3 Oktober 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Vil bidra mer til etableringslyst

Vil bidra mer til etableringslyst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE

6TIPS TIL DEG SOM STÅR FORAN ET SKIFTE Søk eksperthjelp Ta eierskifteproblematikken med banken DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Start i god tid Ta deg tid til gode forberedelser før et salg Modningsprosess La alle partene venne

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13

5TIPS TIL GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN. No.7/ mai 13 5TIPS TIL No.7/ mai 13 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE ET VELLYKKET EIERSKIFTE SLIK SIKRER VI VELFERDEN Nærings- og handelsminister

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Slik rammes næringslivet

Slik rammes næringslivet IRIS-rapport om kommunestrukturen: Slik rammes næringslivet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 3-2009 ÅRGANG 16 Dagens kommunestruktur i Stavanger-regionen bidrar til trafikk-kaos på Forus og manglende

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Ser grenseløse muligheter

Ser grenseløse muligheter Rosenkilden NæriNgslivsmagasiNet nr. 4 2012 årgang 19 Slik skal de sammen takle veksten: Ser grenseløse muligheter Rekordvekst, tidenes muligheter og tidenes utfordringer krever samarbeid på alle nivå.

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer