STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS"

Transkript

1 STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUKS AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:999 OG NS 95:9 Birgitte Kathrine Sunde

2 SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 698 Askvoll Tlf.: Mobil: Fax: Tittel: Føretaksregisteret: NO MVA Straummåling ved Teisthalsen for E. Karstensen AS Elektronisk arkiveringskode: STRAUM95 straummåling Teisthalsen mars-april 5 og 75 m Rapportnummer: CUR -5-5 Forfattar: Birgitte K. Sunde Ansvarleg for feltarbeid: Eivind Aarseth Lokalitet: Teisthalsen Oppdragsgjevar: Prosjektnummer: STRAUM95 Prosjektleiar: Eivind Aarseth Lokalitetsnummer: Søknad Distribusjon: Fortruleg Verifisert av: Eivind Aarseth Kommune: Flora E. Karstensen Fiskeoppdrett AS og Marø Havbruk AS Adresse oppdragsgjevar: Karstensen E Fiskeoppdrett AS, 697 Batalden Samandrag: Sider: Vedlegg: Rapport ferdigstilt: Tidspunkt for måling: Oppdragsreferanse: Geir Karstensen Instrument ved m djup synte ein relativ fluks (dominerande straumaktivitet) som hovudsakleg veksla mellom vest nordvest og sør i måleperioden med relativt svak straumstyrke i snitt (, cm/s og varians,6 (cm/s) ). Netto transport av vassmengdene var mot sørvest. Høgste målte straumfart i perioden var, cm/s mot vest nordvest. Det var lite straum av særskild betyding i andre retningar. Instrument ved 75 m synte ein dominerande relativ fluks (straumaktivitet) mot vest med svak straumstyrke i snitt (,9 cm/s og varians,738 (cm/s) ). Netto transport av vassmengdene var mot nordvest. Høgste målte straumfart i perioden var 5,8 cm/s også mot vest. Dei svake straumtilhøva ved 75 m djup gjorde at straumretninga varierte mykje. Det var elles registrert periodar med timar straumstille ved m djup og 5 timar ved 75 m djup. Stikkord norsk: Straummåling Straumtilhøve NYTEK NS 95:9 Teisthalsen Flora Stikkord engelsk: NYTEK Current measurement Askvoll, Eivind Aarseth - -

3 INNHOLD. BAKGRUNN.... FRAMGANGSMÅTE OG UTSTYR FELTARBEID INSTRUMENT, DATAINNSAMLING OG DATAHANDSAMING RESULTAT FRÅ MÅLINGANE TEMPERATUR STRAUMFART OG STRAUMRETNING Relativ fluks Maksimum og middelstraum Progressiv vektor Straumfart/straumstyrke og straumretning Statistisk oversikt KONKLUSJON...9 REFERANSAR... VEDLEGG

4 . BAKGRUNN Måling av straum er ein viktig del av grunnlaget for å kunne vurdere bereevna til ein lokalitet. Tilstrekkeleg straum er avgjerande både for utskifting av vatn i merdane (ventilasjon) og for evne til å transportere vekk fôrrestar og fekaliar frå anlegget. Det er mange faktorar som påverkar straumretning/styrke og desse er vanlegvis like uførutsett som vindretning/styrke på land. I tilknyting til MOM-systemet (Fiskeridirektoratet ) vert det skildra bakgrunn og metode for gjennomføring av straummålingar. Det er her skildra tre typar straum som det er ønskelig å kartlegge på lokaliteten: Vassutskiftingsstraum: Skal målast i halvparten av planlagt merddjup. Spreiingsstraum: Skal målast midt mellom merdbotnen og sjøbotnen, men ikkje djupare enn 5 meter Botnstraum: Skal målast meter over sjøbotnen, men ikkje ved større djup enn meter. I Norsk Standard 95:9 som gjeld tekniske krav til flytende oppdrettsanlegg, er det mellom anna stilt krav om gjennomføring av straummåling for å skaffe grunnlagsdata ved vidare klassifisering av lokaliteten (berekning av naturlaster). Det blir her kravd at straummåling skal gjennomførast på andre djup, høvesvis og 5 meter. Dette vart seinare endra til 5 og 5 meter. Sub Aqua Tech AS prøver å gjennomføre straummålingane på ein måte som best mogleg skal tilfredsstille dei ulike krava både for vurdering av naturlaster og miljølaster. Straummålingane vert vidare gjennomført i samsvar med NS

5 . FRAMGANGSMÅTE OG UTSTYR. FELTARBEID FELTARBEID Posisjon N6 36,738' E 8,88' Måleperiode Instrumentlogg Dette vert ført i samsvar med NS 95-:999. Vurdering av plassering av rigg Posisjon for plassering av riggen vart gjort etter totalvurdering av topografi, plassering av anlegg etc. for å få målingar mest mogleg representative for lokaliteten (viser til avmerking på kart Figur ). Det var ikkje etablert anlegg ved lokaliteten, og riggen kunne difor plasserast uavhengig av dette. Årsak til straummåling Straummålinga er gjort i forbindelse med søknad om løyve til produksjon av matfisk i sjøanlegg. Beskriving av rigg Riggen bestod av to stk. straummålarar av typen SD6 frå Sensordata AS. Forankring/montering av rigg vart gjort med ein kg faldedregg, ca. -5 kg kjetting og 8 mm Dan-line/Scan-ile. For oppdrift vart det nytta trålkule i plast festa i riggen og tradisjonell blåse på overflata. Berekning av posisjon/ djup Nytta eit kombinasjonsinstrument av type Garmin GPSMAP 56s. Informasjon om utsett av Utsett og opptak av instrument vart gjort av Sub Aqua Tech AS. straumrigg Instrumentnr. 96 Instrumentnr. 97 ca. m djup ca. 75 m djup Totalt djup 76 m FIGUR SKISSE SOM SYNER MONTERING AV RIGG, MÅLEDJUP, INSTRUMENTNR. OG TOTAL DJUPNE

6 FIGUR : PLASSERING AV STRAUMRIGG I FORHOLD TIL ANLEGGET.. INSTRUMENT, DATAINNSAMLING OG DATAHANDSAMING Instrument Produsent Sensordata AS Serienummer 96, 97 Måleprinsipp stykk instrument basert på rotorprinsipp av type SD 6 Kalibrering Instrumenta har ikkje vore kalibrert/kontrollert anna enn ein funksjonskontroll før utplassering. Nøyaktigheit, oppløysingsevne og Temperatur: +/-, C. responsområde for kvar einskild sensor Kompassretning: +/-. Terskelverdi:, cm/s (m.a.o. svakare straum enn, cm/s er lik straumstille). Eventuell oppløysing i relevante dimensjonar: Oppløysing på,5 cm/s ved straumfart innanfor eit måleområde på -8 cm/s. Konfigurasjon av instrument og kvalitet på målingane Filnamn Måleintervall Type måling Teisthalsen m mar-apr, Teisthalsen 75 m mar-apr minutt Vektormidling av straumdata. Varigheit for kvar enkelt midlingsperiode: Instrumentet deler kvart måleintervall inn i 5 subintervall. Med andre ord ein midlingsperiode på minutt ved måleintervall på. Tal målingar 6-6 -

7 Handsaming av måledata Valt starttid :56 Valt sluttid :36 Valte målingar 5998 Eventuelle korrigeringar/merknadar til målinga Måledjup Programvare som vart nytta for tolking, analysering og eventuelt korrigering av data frå straummålarane Datakvalitet Kommentar til målinga Fjerna dei to første målingane i serien pga. måling i luft. m og 75 m SD6 Main Program (Versjon.7..7) frå Sensordata AS Det var ingen kjente moment som kunne påverke datakvalitet ved denne målinga. Instrumenta vart sjekka og kontrollert før utsett. Roret på instrumentnr. 96 hadde fått ein skade og vart difor midlertidig reparert før utsett. Ved opptak var roret framleis intakt og målingane i frå begge instrument vart vurdert som OK

8 3. RESULTAT FRÅ MÅLINGANE 3. TEMPERATUR Figur 3 og Figur viser temperaturmålingar som syner variasjonar i temperatur på kvar enkelt instrument ved ulik djupne fordelt på tidsrom for måling ( dagar). TEMPERATURE File name: Teisthalsen m mars-april.sd6 Ref. number: 96 Data displayed from: :6-8.Mar-5 To: 5:36-9.Apr-5 Temperature ( C) 5,7 5,6 5,5 5, 5,3 5, 5, 5,,9,8, Days FIGUR 3: TEMPERATURMÅLING VED M DJUP TEMPERATURE File name: Teisthalsen 75m mars-april.sd6 Ref. number: 97 Data displayed from: :7-8.Mar-5 To: 5:37-9.Apr-5 Temperature ( C) 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7, 7,3 7, 7, Days FIGUR : TEMPERATURMÅLING VED 75 M DJUP - 8 -

9 3. STRAUMFART OG STRAUMRETNING 3.. RELATIV FLUKS Relativ fluks syner straumaktivitet og tal målingar i 5 graders intervall. Ved m synte relativ fluks markert aktivitet mot vest nordvest, og mot sør (Figur 5). Ved 75 m var dominerande aktivitet hovudsakleg mot vest (Figur 6). CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Teisthalsen m mars-april.sd6 Ref. number: 96 Data displayed from: :6-8.Mar-5 To: 5:36-9.Apr-5 N N Relative water flux (%) per 5 deg sector Number of measurements per 5 deg sector FIGUR 5: RELATIV FLUKS VED M DJUP CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Teisthalsen 75m mars-april.sd6 Ref. number: 97 Data displayed from: :7-8.Mar-5 To: 5:37-9.Apr-5 N N Relative water flux (%) per 5 deg sector Number of measurements per 5 deg sector FIGUR 6: RELATIV FLUKS VED 75 M DJUP - 9 -

10 Samla sett, syner relativ fluks dominerande straumaktivitet mot vest nordvest og mot sør ved m. Ved 75 m djup var det relativt lite straum, men også der dominerande fluks mot vest (Figur 7). FIGUR 7: UTSNITT AV ELEKTRONISK SJØKART MED PRESENTASJON AV STRAUMAKTIVITET (RELATIV FLUKS) VED OG 75 M DJUP OVER POSISJON FOR PLASSERING AV STRAUMRIGG (RAUD STREK M, BLÅ STREK 75 M). - -

11 3.. MAKSIMUM OG MIDDELSTRAUM Figur 8 og Figur 9 syner maksimum og middelstraum fordelt på 5 graders intervall. Desse opplysingane er nyttig i samband med berekning av dimensjonar på fortøyingar, plassering av anlegg i høve straumretning etc. I diagramma ser ein at den sterkaste straumen ved m var, cm/s mot vest nordvest, medan det ved 75 m var 5,8 cm/s mot sør. CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Teisthalsen m mars-april.sd6 Ref. number: 96 Data displayed from: :6-8.Mar-5 To: 5:36-9.Apr-5 N N Maximum velocity (cm/s) per 5 deg sector Mean velocity (cm/s) per 5 deg sector FIGUR 8: MAKSIMUM OG MIDDELSTRAUM VED M DJUP CURRENT VELOCITY DISTRIBUTION DIAGRAM File name: Teisthalsen 75m mars-april.sd6 Ref. number: 97 Data displayed from: :7-8.Mar-5 To: 5:37-9.Apr-5 N N 3 5 Maximum velocity (cm/s) per 5 deg sector Mean velocity (cm/s) per 5 deg sector FIGUR 9: MAKSIMUM OG MIDDELSTRAUM VED 75 M DJUP - -

12 3..3 PROGRESSIV VEKTOR Den mest tydelege måten å få eit inntrykk av hovudstraumretninga er truleg ved hjelp av progressivt vektor diagram, Figur og Figur. Denne måten å framstille målingane på nyttar straumstyrke, retning, tid og utrekna distanse for å synleggjere flytting av vasspartiklane i måleperioden. For kvart kryss på kurva i desse diagramma har vasspartiklane flytta seg eit døgn. Denne framstillinga er basert på ein idealisert situasjon der instrumenta er forankra i opent hav utan fysiske hindringar for straumen. Sett på spissen kan ein seie at dersom vatnet heile tida vert ført vekk frå startpunktet er vassutskiftinga bra og dersom dei same vassmengdene driv fram og tilbake vert utskiftinga dårleg. Diagramma syner ein nettostraum mot sør sørvest ved m, og mot nordvest ved 75 m. Neumann-parameter er eit mål for stabiliteten i straumretninga. Dess lågare Neumann-parameter dess meir uryddig eller vinglete har vassmengdene flytta på seg. Med andre ord - låg Neumannparameter indikerer at vassmengdene blandar seg. Maksimal verdi er. Neuman-parameter ved denne stasjonen var,3 ved m djup og,5 ved 75 m djup. PROGRESSIVE VECTOR File name: Teisthalsen m mars-april.sd6 Ref. number: 96 Data displayed from: :6-8.Mar-5 To: 5:36-9.Apr-5 Neumann parameter:.3 Average speed:. cm/s Rest speed:.5 cm/s Rest direction: deg. km N (Skipped invalid data.) km E FIGUR : PROGRESSIV VEKTOR DIAGRAM FOR STRAUMMÅLINGANE VED M DJUP I MÅLEPERIODEN - -

13 PROGRESSIVE VECTOR File name: Teisthalsen 75m mars-april.sd6 Ref. number: 97 Data displayed from: :7-8.Mar-5 To: 5:37-9.Apr-5 Neumann parameter:.5 Average speed:.9 cm/s km N (Skipped invalid data.) Rest speed:. cm/s Rest direction: 99 deg km E FIGUR : PROGRESSIV VEKTOR DIAGRAM FOR STRAUMMÅLINGANE VED 75 M DJUP I MÅLEPERIODEN 3.. STRAUMFART/STRAUMSTYRKE OG STRAUMRETNING Figur og Figur 3 syner straumfart/straumstyrke i perioden vist som kurvar (straumfart i cm/s) fordelt på tid. På denne måten er det t.d. lett å sjå maksimumsfart/minimumsfart og kor lenge desse periodane varer utan omsyn til retning. Ein kan ofte sjå variasjonar i straumfart (t.d. auka straumaktivitet) som fell saman med månefasane (kring datoane for fullmåne og nymåne). Fullmåne og nymåne i måleperioden ( ) var høvesvis. og.3, 8.. Det er vanskeleg å sjå ein markert auke i straumaktivitet kring desse datoane både ved og 75 m djup. Målingane syner elles at det var berre svært korte periodar med bortimot straumstille ved både ved og 75 m djup. Ved m djup kan ein sjå periodar på timar med bortimot straumstille, medan ved 75 m djup kan ein sjå periodar på opp til 5 timar med bortimot straumstille

14 CURRENT SPEED File name: Teisthalsen m mars-april.sd6 Ref. number: 96 Data displayed from: :6-8.Mar-5 To: 5:36-9.Apr-5 Current speed (cm/s),5,,5, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5,,5, 3,5 3,,5,,5,,5, Days FIGUR : MÅLT STRAUMFART (CM/S) VED M DJUP I MÅLEPERIODEN CURRENT SPEED File name: Teisthalsen 75m mars-april.sd6 Ref. number: 97 Data displayed from: :7-8.Mar-5 To: 5:37-9.Apr-5 Current speed (cm/s) 6, 5,5 5,,5, 3,5 3,,5,,5,,5, Days FIGUR 3: MÅLT STRAUMFART (CM/S) VED 75 M DJUP I MÅLEPERIODEN - -

15 Figur og Figur 5 syner prosentvis fordeling av straumfart framstilt på stolpediagram for kvart av instrumenta. På denne måten er det lett å sjå kva straumstyrke som er mest vanleg (dominerande straumfart) på dei ulike djupnene i den aktuelle måleperioden. På denne lokaliteten kan ein sjå at dominerande straumfart var 3 cm/s ved både og 75 m djup (høvesvis ca. 7 % og 6 %). Ein kan vidare sjå ved m djup at om lag % av målingane var cm/s straumfart (m.a.o. bortimot straumstille). Ved 75 m djup syner målingane om lag 6 % med bortimot straumstille ( cm/s) i perioden. CURRENT SPEED BAR CHART File name: Teisthalsen m mars-april.sd6 Ref. number: 96 Data displayed from: :6-8.Mar-5 To: 5:36-9.Apr-5 Percent of measurements cm/s FIGUR : STOLPEDIAGRAM SOM SYNER PROSENTVIS FORDELING AV STRAUMFART VED M DJUP CURRENT SPEED BAR CHART File name: Teisthalsen 75m mars-april.sd6 Ref. number: 97 Data displayed from: :7-8.Mar-5 To: 5:37-9.Apr-5 Percent of measurements cm/s FIGUR 5: STOLPEDIAGRAM SOM SYNER PROSENTVIS FORDELING AV STRAUMFART VED 75 M DJUP - 5 -

16 Figur 6 og Figur 7 syner straumretning vist som kurver (grader) fordelt på tid. Dette diagrammet er nyttig for å vurdere korleis straumen endrar retning i ein tidsperiode. Når måledata vert presentert på denne måten kan ein ofte tydeleg sjå regelmessige endringar (eller eit mønster) i straumretning når straumen skiftar retning i takt med tidvatnet. Ein kan ikkje tydeleg sjå slike endringar/ variasjonar i perioden ved denne posisjonen ved nokon av måledjupa. CURRENT DIRECTION File name: Teisthalsen m mars-april.sd6 Ref. number: 96 Data displayed from: :6-8.Mar-5 To: 5:36-9.Apr-5 Current dir ( ) FIGUR 6: MÅLT STRAUMRETNING VED M DJUP I MÅLEPERIODEN Days CURRENT DIRECTION File name: Teisthalsen 75m mars-april.sd6 Ref. number: 97 Data displayed from: :7-8.Mar-5 To: 5:37-9.Apr-5 Current dir ( ) FIGUR 7: MÅLT STRAUMRETNING VED 75 M DJUP I MÅLEPERIODEN Days

17 3..5 STATISTISK OVERSIKT Figur 8 og Figur 9 syner statistisk oppsummering av målingar i perioden. Middelverdien er gjennomsnitt for alle målingane. Denne verdien er viktig, men fortel ingenting om kor mykje målingane varierer. Varians er eit uttrykk for variabiliteten i straumen, eller kor mykje straumen varierer i høve middelverdien (høgare varians tydar på hyppige variasjonar i fart og straumstyrke). Meir korrekt formulert er variansen det gjennomsnittlege kvadrerte avviket frå middelverdien. Ein enklare definisjon for avvik frå middelstraumen er standard avvik, som kan oppfattast som gjennomsnittleg avvik frå middelverdien (kvadratrota av variansen). I praksis vil straumfart stort sett ligge innanfor (+/-) eit standardavvik frå berekna middelverdi. Ein ser her til dømes at middelstraumen ved m djup var, cm/s og hadde eit gjennomsnittleg avvik på (+/-),3 cm/s. Significant max/min velocity i tabellen er høvesvis den høgaste og lågaste /3 av alle målte hastigheitar i måleperioden. STATISTICAL SUMMARY File name: Teisthalsen m mars-april.sd6 Ref. number: 96 Data displayed from: :6-8.Mar-5 To: 5:36-9.Apr-5 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),,3, Variance (cm/s)²,6,857, Standard deviation (cm/s),3,96,5 Mean standard deviation,8,75,76 Maximum current velocity, Minimum current velocity, Significant max velocity 3, Significant min velocity, FIGUR 8: STATISTISK OPPSUMMERING AV MÅLINGAR PÅ LOKALITETEN VED M DJUP STATISTICAL SUMMARY File name: Teisthalsen 75m mars-april.sd6 Ref. number: 97 Data displayed from: :7-8.Mar-5 To: 5:37-9.Apr-5 Total East / west North / south Mean current speed (cm/s),9,3, Variance (cm/s)²,738,763,65 Standard deviation (cm/s),859,873,86 Mean standard deviation,5,673,7 Maximum current velocity 5,8 Minimum current velocity, Significant max velocity,9 Significant min velocity, FIGUR 9: STATISTISK OPPSUMMERING AV MÅLINGAR PÅ LOKALITETEN VED 75 M DJUP - 7 -

18 Figur og Figur syner straumfart/ retning matrise på lokaliteten i perioden ved og 75 m djup. FIGUR : STRAUMFART/RETNING MATRISKE PÅ LOKALITETEN I MÅLEPERIODEN VED M DJUP FIGUR : STRAUMFART/RETNING MATRISE PÅ LOKALITETEN I MÅLEPERIODEN VED 75 M DJUP - 8 -

19 3.3 KONKLUSJON Instrument ved m djup synte ein relativ fluks (dominerande straumaktivitet) som hovudsakleg veksla mellom vest nordvest og sør i måleperioden med relativt svak straumstyrke i snitt (, cm/s og varians,6 (cm/s) ). Netto transport av vassmengdene var mot sørvest. Høgste målte straumfart i perioden var, cm/s mot vest nordvest. Det var lite straum av særskild betyding i andre retningar. Instrument ved 75 m synte ein dominerande relativ fluks (straumaktivitet) mot vest med svak straumstyrke i snitt (,9 cm/s og varians,738 (cm/s) ). Netto transport av vassmengdene var mot nordvest. Høgste målte straumfart i perioden var 5,8 cm/s også mot vest. Dei svake straumtilhøva ved 75 m djup gjorde at straumretninga varierte mykje. Det var elles registrert periodar med timar straumstille ved m djup og 5 timar ved 75 m djup

20 REFERANSAR Aarseth, E. (). Prosedyre Straummåling, versjon. Sub Aqua Tech AS. s. Fiskeridirektoratet (). Veileder for utfylling av søknadskjema for tillatelse til akvakultur i flytande eller landbasert anlegg per.., lasta ned frå Gjevik, B. (9). Flo og fjære langs kysten av Noreg og Svalbard. ISBN Farleia Forlag. 35 s. Informasjon om månefasar er lasta ned.5.5 frå timeanddate.no Kystverket (3). Elektronisk sjøkart. Lasta ned..3 frå kart.kystverket.no Manual for montering og bruk av straummålar, Sensordata AS, Ulset 38 s. Manual for bruk av programvare, Sensordata AS, Ulset 3 s. Nygaard, E., Golmen, L. G. (997). Strømforhold på oppdrettslokalitetar i relasjon til topografi og miljø. NIVA rapport LNR , 58 s. VEDLEGG Vedlegg Utsnitt av elektronisk sjøkart i målestokk :5 Vedlegg Utskrift av elektronisk sjøkart (Garmin) med posisjon til straumrigg og kart som syner lokaliteten Teisthalsen i forhold til Sogn og Fjordane. - -

21 Lasta ned frå kart.kystverket.no Vedlegg

22 Vedlegg Elektronisk sjøkart (Garmin) som syner posisjon til straumrigg, samt eit større kart som syner lokaliteten Teisthalsen i forhold til Sogn og Fjordane. Data and information contained in this Product are -7 Her Majesty the Queen in Right of Canada, Canadian Hydrographic Service / Sa Majesté du chef en Canada, Service hydrographique du Canada and/or Nautical Data International, Inc., license no. 5-/ and Portions may be United Kingdom Hydrographic Office. Portions BSH 5-7. Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Germany, license no. 895-/- ÖA3. Portions Bolina - Editrice Incontri Nautici -7. Portions EMA 7. Estonian Maritime Administration. Portions FMA -7. Finland Hydrographic Office, license no. FMA 877/7/. Portions HHI -7. Reproduced with the permission of the Hydrographic Institute of the Republic of Croatia and Adriatic Sea Pilot. Portions HNHS -7. Reproduced with the permission of the Hellenic Navy Hydrographic Service, license no. 7.7//3. Portions Hydrographica 5-7. Portions IHM 3-7. Reproduced with the permission of the Instituto Hidrográfico de la Marina, Spain and the UK Hydrographic Office, license no. ES AC--Garmin. Portions IHP 3-7. Reproduced with the permission of Instituto Hidrográfico, Portugal and the UK Hydrographic Office, license no. PT AC--Garmin. Portions IHS -7. Reproduced with the permission of the Icelandic Coast Guard and the UK Hydrographic Office, license no. IS AC--Garmin. Portions IIM -7. Reproduced with the permission of the Istituto Idrografico della Marina, Italy. Portions KMS -7. Reproduced with the permission of Kort and Matrikelstyrelsen, Denmark, license no. G.9-. Portions LHS 7. Maritime Administration of Latvia. Portions NHS -7. Reproduced with the permission of Norwegian Hydrographic Service, license no. NO //. Portions NLHO 5-7. Reproduced with the permission of the Hydrographic Office of the Netherlands and UK Hydrographic Office, license no. NL AC--Garmin. Portions RNO 5-7. Reproduced with the permission of the National Hydrographic Office, Sultanate of Oman, OM A-C--Garmin. All rights reserved. Portions SAN -7. Reproduced with the permission of the Department of Defence - South Africa. Portions SHOM 5-7. Reproduced with the authorization of the Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (SHOM, France, Contract no. E 67/5. Portions SMA 3-7. Reproduced with the permission of the Swedish Maritime Administration, license no This product has been derived in part from material obtained from the UK Hydrographic Office with the permission of the UK Hydrographic Office and Her Majesty s Stationery Office. British Crown Copyright (-6). License no. GB AC--Garmin. All rights reserved. Garmin Ltd. or its subsidiaries 995-7

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE

STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE STRAUMMÅLING VED TEISTHALSEN I FLORA KOMMUNE STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS OG MARØ HAVBRUK AS Sub Aqua Tech rapport Dørhella, 6980 Askvoll

Detaljer

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS

STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING VED AUSTNESTÅA FOR SVANØY HAVBRUK AS STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 94:1999 OG NS 941:009 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 7 73 0 30 www.subaquatech.no

Detaljer

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 STRAUMMÅLING VED SÆTRE STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 Birgitte Kathrine Sunde Bjaanes SUB AQUA TECH AS RAPPORT www.subaquatech.no post@subaquatech.no Tlf.: 57 73 02 30 Mobil:

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR FIRDA SJØFARMER A/S, BYRKNESØY LOKALITET: AUST AV HEIMØY I GULEN KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Svanøy Havbruk A/S 1.1.2 Mobiltelefon 958 88 627 1.1.5 E-postadresse vaagen@svanoyhavbruk.

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Svanøy Havbruk A/S 1.1.2 Mobiltelefon 958 88 627 1.1.5 E-postadresse vaagen@svanoyhavbruk. Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Steinvik Fiskefarm AS 1.1.2 Mobiltelefon 915 73 347 1.1.5 E-postadresse steinvik@havdyrkerne.

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Steinvik Fiskefarm AS 1.1.2 Mobiltelefon 915 73 347 1.1.5 E-postadresse steinvik@havdyrkerne. Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: NORD AV VEIDESUND I FLORA KOMMUNE (MÅLING NR.

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: NORD AV VEIDESUND I FLORA KOMMUNE (MÅLING NR. STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 94 EIKEFJORD LOKALITET: NORD AV VEIDESUND I FLORA KOMMUNE (MÅLING NR. 2 VED VEIDESUND) Samandrag/konklusjon (sjå også side 7): Instrument nr.

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR SVANØY HAVBRUK AS,6914 SVANØYBUKT LOKALITET: VED ODDANE I FLORA KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR SVANØY HAVBRUK AS,6914 SVANØYBUKT LOKALITET: VED ODDANE I FLORA KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR SVANØY HAVBRUK AS,9 SVANØYBUKT LOKALITET: VED ODDANE I FLORA KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks (straumaktivitet)

Detaljer

STRAUMMÅLING VED ODDANE

STRAUMMÅLING VED ODDANE STRAUMMÅLING VED ODDANE STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:1999 OG NS 915:009 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 57 73 0 30 www.subaquatech.no Mobil: 975 37 139 post@subaquatech.no

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: VED VEIDESUND I FLORA KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: VED VEIDESUND I FLORA KOMMUNE STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM A/S, 9 EIKEFJORD LOKALITET: VED VEIDESUND I FLORA KOMMUNE Samandrag/konklusjon (sjå også side 7): Instrument nr. (ca. 5 m djup) syner dominerande

Detaljer

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM AS, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: VED HOVDEN I FLORA KOMMUNE

STRAUMMÅLING STRAUMMÅLING UTFØRT FOR STEINVIK FISKEFARM AS, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: VED HOVDEN I FLORA KOMMUNE STRAUMMÅLIG STRAUMMÅLIG UTFØRT FOR STEIVIK FISKEFARM AS, EIKEFJORD LOKALITET: VED HOVDE I FLORA KOMMUE Samandrag/konklusjon (sjå også side ): Instrument nr. (ca. m djup) synte ein relativ fluks (straumaktivitet)

Detaljer

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 MÅLEPERIODE: Eirik Leknes

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 MÅLEPERIODE: Eirik Leknes STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9:999 OG NS 9:9 MÅLEPERIODE:.... Eirik Leknes Dørhella, 9 Askvoll Tlf.: www.subaquatech.no Mobil: 9 9 post@subaquatech.no Føretaksregisteret: NO 99 99 MVA Tittel: Straummåling

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET VIKANE. Masfjorden kommune. 15. Desember 28. Januar 2011

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET VIKANE. Masfjorden kommune. 15. Desember 28. Januar 2011 Rapport nr. - STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET VIKAE Masfjorden kommune S. Desember. Januar Resipientanalyse Foretaksnr.: O 9 mva Adresse: Dortledhaugen 9 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: 9

Detaljer

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 MÅLEPERIODE: OG Eirik Leknes

STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9425:1999 OG NS 9415:2009 MÅLEPERIODE: OG Eirik Leknes STRAUMMÅLING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 95:1999 OG NS 915:9 MÅLEPERIODE: 1.7.1-5..1 OG 11..1-13.9.1 Eirik Leknes Dørhella, 9 Askvoll Tlf.: 57 73 3 www.subaquatech.no Mobil: 975 37 139 post@subaquatech.no

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

MOM-B UNDERSØKING VED HYSENESEST I GULEN KOMMUNE

MOM-B UNDERSØKING VED HYSENESEST I GULEN KOMMUNE MOM-B UNDERSØKING VED HYSENESEST I GULEN KOMMUNE UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR FIRDA SJØFARMER AS Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 57 73 02 30 Faks: 57 21 88 40 Mobil: 975 37 139 E-post: eivind@subaquatech.no

Detaljer

LOKALITET DJUPESTALLEN

LOKALITET DJUPESTALLEN Rapport nr. -1 STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET DJUPESTALLE Tysnes kommune Resipientanalyse AS Foretaksnr.: O 99 37 MVA Adresse: Dortledhaugen 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: 31779 Epost:

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROMMO. Kvinnherad kommune. 1. august 7. oktober 2010

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET TROMMO. Kvinnherad kommune. 1. august 7. oktober 2010 Rapport nr. 73-1 STRAUMMÅLIG S 9-1 LOKALITET TROMMO Kvinnherad kommune S 1. august 7. oktober 1 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 9 3 3 mva Adresse: Dortledhaugen 1 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Firda Sjøfarmer AS 1.1.2 Mobiltelefon 958 26 782 1.1.5 E-postadresse carl-erik@firdasea.

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Firda Sjøfarmer AS 1.1.2 Mobiltelefon 958 26 782 1.1.5 E-postadresse carl-erik@firdasea. Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

MOM-B UNDERSØKING VED SÆTRE FOR SOGN AQUA JUVENILES (S.U.S)

MOM-B UNDERSØKING VED SÆTRE FOR SOGN AQUA JUVENILES (S.U.S) MOM-B UNDERSØKING VED SÆTRE FOR SOGN AQUA JUVENILES (S.U.S) UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 57 73 02 30 www.subaquatech.no Mobil: 975

Detaljer

LOKALITET GARDSKRÅNESET

LOKALITET GARDSKRÅNESET Rapport nr. 9-2 STRAUMMÅLIG S 92- LOKALITET GARDSKRÅESET Øygarden kommune S 2. juni. august 2 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 28 mva Adresse: Dortledhaugen 29 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET SAUØY. Øygarden kommune

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET SAUØY. Øygarden kommune Rapport nr. -11 STRAUMMÅLIG S 9- LOKALITET SAUØY Øygarden kommune 1. ovember 1. Januar 11 Resipientanalyse Foretaksnr.: O 98 38 3 mva Adresse: Dortledhaugen 1 39 Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Steinvik Fiskefarm AS Mobiltelefon E-postadresse

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Steinvik Fiskefarm AS Mobiltelefon E-postadresse Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Rapport strømmålinger Brudevika

Rapport strømmålinger Brudevika Rapport strømmålinger Brudevika Lokalitetsnavn: Brudevika Lokalitetsnummer: Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Vanylven Kart-koordinater. GPS-posisjon Se kart M. (Fiskeridir): Ø. instrumentrigg: Ansvarlig

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

MOM-B UNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: VED KUØYNA I GULEN KOMMUNE.

MOM-B UNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: VED KUØYNA I GULEN KOMMUNE. MOM-B UNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR FIRDA SJØFARMER A/S, 5970 BYRKNESØY LOKALITET: VED KUØYNA I GULEN KOMMUNE. Samandrag/konklusjon: MOM-B undersøkinga i denne rapporten vart gjort

Detaljer

Nynorsk Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Steinvik Fiskefarm AS Mobiltelefon E - postadresse

Nynorsk Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Steinvik Fiskefarm AS Mobiltelefon E - postadresse Nynorsk Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur lova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur -, mattilsyn -, miljø -, vassdrags

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata Firma: oomas Sertifisering as Postboks: Repslagergaten. Telefon: Faks: Dato: /- Deres ref: JG Lokaliteten: Rotøy, Øygarden. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og m dybde. Strømmålingene

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010.

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010. HAVBRUKSTJEESTE A/S Strømmåling Lokalitet: Dato: Solværet, Smøla Kommune Februar, september og november. Omsøkt/disponert av: SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad, Sistranda

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen. oktober 9 Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Duesund i Masfjorden kommune, i 9 Erling Heggøy SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING Høyteknologisenteret

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

MOM-B UNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR SAGVÅG SETTEFISK AS, LOKALITET: VED SAGVÅG I STORD KOMMUNE, LOK. NR.

MOM-B UNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR SAGVÅG SETTEFISK AS, LOKALITET: VED SAGVÅG I STORD KOMMUNE, LOK. NR. MOM-B UNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR SAGVÅG SETTEFISK AS, LOKALITET: VED SAGVÅG I STORD KOMMUNE, LOK. NR.: 28216 Samandrag/konklusjon: Undersøkinga i denne rapporten vart gjort i samband

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

LOKALITET DYRHOLMEN ØST

LOKALITET DYRHOLMEN ØST Rapport nr. - STRØMMÅLIG S - LOKALITET DYRHOLME ØST Fitjar kommune oktober november Resipientanalyse Foretaksnr.: O mva Adresse: Dortledhaugen Rådal Kontaktperson: Frode Berge-Haveland Telefon: / Epost:

Detaljer

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F

STRØMUNDERSØKELSE PÅ LOKALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Dønna kommune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Dønna kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember 5 Sammendrag:

Detaljer

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag).

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf. 74221100 (arbeid) tlf: 97089978 (mobil) faks: 74221180 E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 27.februar201

Detaljer

MOM-B UNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT, 6917 BATALDEN

MOM-B UNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT, 6917 BATALDEN MOM-B UNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT, 6917 BATALDEN LOKALITET: VED HOVDEN I FLORA KOMMUNE LOKALITETSNUMMER: SØKNAD. DATO FOR FELTARBEID: 13.08.12 Samandrag/konklusjon:

Detaljer

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /,

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Postadr.: Pb. 7, 71 Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: 57 5 9 Mobil: 975 5 5 Lokalitet: Rundereimstranda. Strømmåling ved Rundereimstranda i Selje kommune,..1-9..1.

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Carl-Erik Arnesen

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Carl-Erik Arnesen Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset

STRAUMMÅLING. Seamatech A / S, Lok. Floteneset STRAUMMÅLIG Seamatech A / S, Lok. Floteneset Målingar frå. oktober. november Brekke Tlf. Fax E - post post@akvavet.no Organisasjonsnr. MVA Bankkontonr... Seamatech A / S, lok. Floteneset Måleperiode:..

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Utskiftningsstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

MOM-B UNDERSØKING VED ROTØY I ØYGARDEN KOMMUNE

MOM-B UNDERSØKING VED ROTØY I ØYGARDEN KOMMUNE MOM-B UNDERSØKING VED ROTØY I ØYGARDEN KOMMUNE UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR ERKO SEAFOOD AS Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 57 73 02 30 Faks: 57 21 88 40 Mobil: 975 37 139 E-post: eivind@subaquatech.no

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003 Strømmålinger; Lokalitet Brudevika Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA M S / M VN / Lokalitetens kommune: Vanylven Rapport nummer: BR9 Kystlab AS Adresse kontor: Dragsund,

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. r - Troms. Dato: September og desember 2010. Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling r - 1N> Lokalitet: Klokkstein. Nordreisa Kommune. Troms Dato: September og desember 2010 Omsøkt/disponert av: SalMar Nord AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild

Detaljer

LOKALITETSRAPPORT FOR LOKALITETEN LASVIK I VINDAFJORD KOMMUNE

LOKALITETSRAPPORT FOR LOKALITETEN LASVIK I VINDAFJORD KOMMUNE LOKALITETSRAPPORT FOR LOKALITETEN LASVIK I VINDAFJORD KOMMUNE LOKALITETSUNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9415:2009 FOR VMP-VEST MARIN PRODUKSJON AS, UTBJOA, 5584 BJOA Dimensjonerande straumhastigheit

Detaljer

MOM-B UNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR STEINVIK FISKEFARM AS, 6940 EIKEFJORD

MOM-B UNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR STEINVIK FISKEFARM AS, 6940 EIKEFJORD MOM-B UNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 FOR STEINVIK FISKEFARM AS, 6940 EIKEFJORD LOKALITET: VED HOVDEN I FLORA KOMMUNE LOKALITETSNUMMER: SØKNAD. DATO FOR FELTARBEID: 23.03.2012 Samandrag/konklusjon:

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 23. oktober, Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget,Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : 9 9 E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org.r. : 9 Bjørøya Fiskeoppdrett AS.

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden Biologge AS Rapportnr./9-185 / 1DV7LK-5 Rev. 1, 9-11-18 Oppdragsgiver: Biologge AS Postboks 151 3 Sandefjord Norway Oppdragsgivers referanse:

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I G Postadr.: Pb., Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: Mobil: Lokalitet: Teigane. Rapport for strømmåling ved Teigane i Suldal kommune,..-... Rapport for: Selskap

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Knut Børsheim GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS

Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Knut Børsheim GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Rapportens tittel: Forundersøkelse på lokalitet Eime i Kvitsøy kommune. Forfattere: Knut Børsheim Oppdragsgiver: GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS Oppdraget gitt: Rapport nr: 11-3 Distribusjon: Via oppdragsgiver

Detaljer

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016. Eirik Leknes

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016. Eirik Leknes UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016 Eirik Leknes Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 57 73 02 30 www.subaquatech.no Mobil: 975 37 139 post@subaquatech.no Føretaksregisteret: NO 991 373 969 MVA Tittel: MOM-B undersøking

Detaljer

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016. Eirik Leknes

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016. Eirik Leknes UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016 Eirik Leknes Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 57 73 02 30 www.subaquatech.no Mobil: 975 37 139 post@subaquatech.no Føretaksregisteret: NO 991 373 969 MVA Tittel: MOM-B undersøking

Detaljer

Strømmåling; Latvika 2. Dato: 20.mars 2013 Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby. Fiske-Liv AS

Strømmåling; Latvika 2. Dato: 20.mars 2013 Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby. Fiske-Liv AS Strømmåling; Latvika Dato:.mars Anlegg: Villa Arctic Rapport nr: BR Kommune: Unjarga-Nesseby Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, Gurskøy Telefon + 9 99 Telefaks + 9 E-mail vegard.langvatn@fiske-liv.no

Detaljer

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016. Eirik Leknes

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016. Eirik Leknes UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016 Eirik Leknes Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 57 73 02 30 www.subaquatech.no Mobil: 975 37 139 post@subaquatech.no Føretaksregisteret: NO 991 373 969 MVA Tittel: MOM-B undersøking

Detaljer

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016. Eirik Leknes

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016. Eirik Leknes UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 57 73 02 30 www.subaquatech.no Mobil: 975 37 139 post@subaquatech.no Fax: 57 21 88 40 Tittel: MOM B

Detaljer

RAPPORT LOKALITETSUNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NORSK STANDARD 9415:2009 FOR HAVFORSKINGSINSTITUTTET LOKALITET: VED SMØRDALEN I MASFJORDEN KOMMUNE

RAPPORT LOKALITETSUNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NORSK STANDARD 9415:2009 FOR HAVFORSKINGSINSTITUTTET LOKALITET: VED SMØRDALEN I MASFJORDEN KOMMUNE RAPPORT LOKALITETSUNDERSØKING UTFØRT I SAMSVAR MED NORSK STANDARD 9415:2009 FOR HAVFORSKINGSINSTITUTTET LOKALITET: VED SMØRDALEN I MASFJORDEN KOMMUNE Dimensjonerande straumhastigheit (sjå Kap. 3) Ved 5

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET MIDTFLUA. Tysnes kommune

Rapport nr STRAUMMÅLING NS LOKALITET MIDTFLUA. Tysnes kommune Rapport nr. 745-2012 STRAUMMÅLING NS 9425-2 LOKALITET MIDTFLUA Tysnes kommune Resipientanalyse AS Foretaksnr.: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Epost: Internett: Lokalitetsnamn, lokalitetsnr.og biomasse

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Posisjon for strømmålinger: 61.31N 5.Ø Iht. NS915:9 Utført av Asle R. Seljeseth 1..15

Detaljer

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016. Eivind Aarseth

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016. Eivind Aarseth UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016 Eivind Aarseth Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 57 73 02 30 www.subaquatech.no Mobil: 975 37 139 post@subaquatech.no Føretaksregisteret: NO 991 373 969 MVA Tittel: MOM-B undersøking

Detaljer

Lokalitetstilstand 1

Lokalitetstilstand 1 Miljøovervaking av marine matfiskanlegg Norsk Standard NS 9410 B- undersøkinga Lokalitet: Langholmen Gildeskål Nordland Laks, torsk, aure Prøvetakingsdato: 04.11.2013 Lokalitetstilstand 1 Undersøkinga

Detaljer

MOM B UNDERSØKING VED VEIESUND FOR STEINVIK FISKEFARM AS

MOM B UNDERSØKING VED VEIESUND FOR STEINVIK FISKEFARM AS MOM B UNDERSØKING VED VEIESUND FOR STEINVIK FISKEFARM AS UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 Birgitte Kathrine Sunde SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 57 73 02 30 www.subaquatech.no Mobil:

Detaljer

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016. Eirik Leknes

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016. Eirik Leknes UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2016 Eirik Leknes Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 57 73 02 30 www.subaquatech.no Mobil: 975 37 139 post@subaquatech.no Fax: 57 21 88 40 Føretaksregisteret: NO 991 373 969 MVA

Detaljer

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert:

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert: Måledyp: 50 + 80 m Rundereimstranda Marine Harvest Norway Måleperiode: 26.02.2014-09.04.2014 Rapportert: 11.06.2014 Innhold Sammendrag... 3 Rigg... 4 Detaljer: 50 m... 5 Detaljer: 80 m... 6 Statistikk...

Detaljer

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007. Eirik Leknes

UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007. Eirik Leknes UTFØRT I SAMSVAR MED NS 9410:2007 Eirik Leknes SUB AQUA TECH AS RAPPORT Dørhella, 6980 Askvoll Tlf.: 57 73 02 30 www.subaquatech.no Mobil: 975 37 139 post@subaquatech.no Fax: 57 21 88 40 Tittel: MOM-B

Detaljer