Ullensaker kommune Regulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune Regulering"

Transkript

1 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-10, å legge forslag til detaljreguleringsplan for «Kongresshall Gardermoen», som vist på kart datert , med tilhørende bestemmelser datert , ut til offentlig ettersyn. Rett utskrift Turi Kobbhaug Formannskapssekretær Sendt: Saksbehandler til videre forføyning Saksnr. 2012/ Side 1 av 20

2 Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging Behandling: Av 11 representanter var 10 tilstede medregnet møtende vararepresentant. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saksnr. 2012/ Side 2 av 20

3 RÅDMANNENS INNSTILLING Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-10, å legge forslag til detaljreguleringsplan for «Kongresshall Gardermoen», som vist på kart datert , med tilhørende bestemmelser datert , ut til offentlig ettersyn. Ullensaker, Siri Gauthun Kielland kommunaldirektør Saksnr. 2012/ Side 3 av 20

4 Saksbehandler: Christina Mano Vedlegg: 1. Forslag til plankart, M = 1/1000, datert Forslag til planbestemmelser, datert Illustrasjonsplan, M = 1/ Frafall av krav om arkeologiske registreringer 5. ROS-analyse Saksdokumenter: (ikke vedlagt) SAMMENDRAG: 1. Hop-sak 38/12, prinsippsak Saken gjelder førstegangsbehandling av forslag om detaljregulering av kongresshall like nord for Clarion hotellet på Gardermoen Vest. Hallen på m 2 bruksareal skal kunne anvendes til konferanser, messer og utstillinger. Kongresshallen er hovedsakelig tenkt å kunne betjene Clarion og Comfort hotellene samt eventuelt øvrige hoteller i området. I tilknytning til kongresshallen reguleres det grønnstruktur som på sikt vil kunne opparbeides med tursti i tråd med kommuneplanens intensjon. I tillegg til ovennevnte reguleres det fortau langsmed eiendommen for å sikre trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter innenfor området. Det er et verneverdig tun innenfor planområdet som man har kommet fram til ikke kan reguleres til bevaring uten å gå på bekostning av det foreslåtte tiltaket. Det undersøkes andre former for bevaring. Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for overordnet planlegging å vedta at planforslaget for «Kongresshall Gardermoen» legges ut til offentlig ettersyn. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet og fremmes av MjøsPlan AS på vegne av Wenaasgruppen AS. Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av kongresshall i tilknytning til Clarion og Comfort hotellene på Gardermoen Vest. Hallen vil også kunne dekke et behov og marked for de andre hotellene i området. Ullensaker kommune, ved hovedutvalg for overordnet planlegging har i prinsippsak 38/12, ( ) anbefalt oppstart av detaljregulering av kongresshall. Saksnr. 2012/ Side 4 av 20

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Kongresshallens område består av gnr/bnr 163/10 og 11 og deler av eiendom 190/9. Området er cirka 37 daa, ligger vest i kommunen og grenser til Gardermoen flyplass. Oversiktskart som viser plassering av planområdet i forhold til Gardermoen flyplass. Saksnr. 2012/ Side 5 av 20

6 Bildet viser Clarion hotellet i sør, RV35/E16 og Dalen parkering i vest, Comfort hotellet og flyplassen i øst. Kongresshallen er planlagt bygget nord for Hotell Clarion i nær tilknytning til både Clarions bygninger og til Comfort hotellet. Tiltaket vil skape nye arbeidsplasser og sikre dagens ansatte på Clarion og Comfort hotellene heltidsstillinger. Det legges opp til at utearealer skal kunne brukes til messer, rigg og utstillinger. Parkering for personbiler er planlagt på bakkeplan, i tilknytning til arealene for utendørs utstillinger og messer. Planområdet har adkomst fra RV35/E16, via Hans Gaarders veg som også er dagens adkomstveg til Clarion og Comfort hotellene. Krysset fra RV35/E16 og krysset mot hotellene er rundkjøringer med god kapasitet. Hotellene har shuttlebuss som går hver 20 min til og fra flyplassen. I tillegg stopper rutebusser ved rundkjøringen hver ½ time på dagtid i ukedagene. Innenfor planområdet står tunet «Førut» (163/10) som består blant annet av et lite sveitserstilstun og tidligere smie. Tunet er i utgangspunktet verneverdig, men bebyggelsen er i en meget dårlig forfatning og det er søkt om riving av bebyggelsen. Tilstøtende eiendommer er i hovedsak avsatt til næring og området er utsatt for støy grunnet nærheten til flyplassen. Saksnr. 2012/ Side 6 av 20

7 Bildet viser smia på tunet «Førut», tatt fra syd. Detaljbilde av smia på Førut som viser bygningsmassens tilstand. Eierforhold 163/10 og /9 Saksnr. 2012/ Private grunneiere Airport Hotel AS Side 7 av 20

8 PLANSTATUS Det aktuelle planområdet er avsatt til erverv/fremtidig erverv (næring) i gjeldende kommuneplan, vedtatt I tillegg er det vist fremtidig grønnstruktur/turveg langs vegen, mot p-plassen og mot flyplassområdet. Den søndre delen, dagens parkeringsplass, inngår i reguleringsplan 174 for «Sør-Gardermoen» vedtatt og bebyggelsesplan 174.B.1.A for «Del av Sør-Gardermoen, område N8+N9 m.fl.» (Clarion Hotel) vedtatt der det er regulert til parkeringsplass for hotellet. SAKSGANG Kunngjøring Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Romerikes Blad og i Eidsvoll/Ullensaker Blad den Berørte myndigheter, etater, institusjoner og berørte grunneiere og rettighetshavere er varslet ved brev av I tillegg ble varslet kunngjort på UTTALELSER 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, De forutsetter at det er samsvar med kommuneplanen og forventer en utvikling i tråd med prinsippene for samordnet areal- og transportplanlegging, streng praktisering av parkeringsnormene og universell tilgjengelighet. Forslagstillers kommentar Planforslaget ivaretar ovennevnte hensyn. 2. Oslo Lufthavn AS, De er generelt positive til de foreliggende planer. De forutsetter en maksimal høyde på bygget til kote +213,5, tilsvarende mønehøyden på Clarion hotell. Fasaden mot flyplassen må gi minimale refleksjoner av elektromagnetisk energi i frekvensområdet 100MHz 10 GHz. De vil komme tilbake med ytterligere kommentarer, når byggetegninger foreligger. Forslagstillers kommentar Dette hensynstas i planforslaget. 3. Jernbaneverket, Påpeker at det er behov for en høyfrekvent bussforbindelse til/fra Gardermoen stasjon/oslo Lufthavn. Forslagstillers kommentar Er ivaretatt. 4. Statens vegvesen, De forutsetter at en i det videre planarbeidet legger til rette for kollektivbetjening av planlagt bygg og hotell. De har ellers ingen merknader. Forslagstillers kommentar Avklaringer om kollektivbetjening og hvor bussene skal stoppe må ses i sammenheng med hele Hans Gaarders veg og fremtidig utvikling av næringsområdene inntil på begge sider av vegen. Dette vil ses nærmere på i det videre planarbeidet. Saksnr. 2012/ Side 8 av 20

9 5. Akershus Fylkeskommune, De krever arkeologisk registrering av planområdet iht. kulturminneloven 9. De påpeker videre flere sefrakregistrerte bygg i forbindelse med tunet på 163/10,11. Tunet bør reguleres med formål bevaring. De er opptatt av at reiseintensive virksomheter blir lokalisert nær den planlagte kollektivaksen mellom Oslo lufthavn, Gardermoen næringspark og Jessheim. Fylkesrådmannen anbefaler at parkeringsbestemmelsene angir restriktive maksimumsnormer som bidrar til å bygge opp under bruk av kollektivtransport, gange og sykkel, og støtter en videreføring av hovedgrepene i områdeplan for Gardermoen næringspark II B og C. Det bør vurderes hvilken betydning en utvidelse av konferansetilbudet vest for flyplassen kan ha for fremtidig utvikling langs planlagt kollektivakse i Gardermoen næringspark. Forutsetter universell utforming. Anbefaler å utrede mulighet for fjernvarme. Sikre trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter. Forutsetter at tiltaket ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i vannforskriften. Forslagstillers kommentar Utbygger ba i brev av om arkeologisk registrering hvorpå fylkeskommunen ga muntlig tilbakemelding om at det tidligere er gjennomført arkeologiske registreringer i forbindelse med en reguleringssak som stoppet opp. Dette er bekreftet skriftlig i brev av der fylkeskommunen frafaller krav om arkeologiske registreringer. Utbygger har videre i brev av bedt kommunen vurdere tunet på 163/10,11 med smie, på nytt ut fra nye opplysninger i saken, vedrørende tilstanden på bygningene. 6. Dalen Parkering, Påpeker sin avkjøring fra Hans Gaarders veg og ber om tilbakemelding om eventuelle konsekvenser for denne. Forslagstillers kommentar Planforslaget inneholder ikke noen endring av denne situasjonen. 7. Ottar Johan Elton og Einar Elton, Som eier av eiendommen 166/21 påpeker de at en liten del av denne eiendommen berører reguleringsplanen. De stiller spørsmål om dette er tilfellet. Forslagstillers kommentar Planavgrensningen mot 166/21 er noe grov på varslingskartet. Det er ikke ment å berøre eiendommen 166/21. Plangrensa endres i tråd med dette. Rådmannens kommentar Det vises til avsnittet «Vurdering/drøftinger» for rådmannens kommentarer. Vurdering av forskrift om konsekvensutredning og utarbeidelse av planprogram Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredninger, med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. Saksnr. 2012/ Side 9 av 20

10 Tidligere politiske vedtak Hovedutvalg for overordnet planlegging behandlet saken, som prinsippsak 38/12, i møte den og vedtok følgende: 1. Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP) anbefaler at arbeid med detaljreguleringsplan for kongresshall på Gardermoen Vest kan startes opp, med utgangspunkt i de føringer som er nevnt i saksfremlegget. 2. HOP ser det som naturlig at shuttlebussene som går i området flyplassen, hotellene og konferanselokalene på Gardermoen også kan gå til og fra Jessheim. Dette vil sikre at gjester ved hotellene også har anledning til å nyte godt av de tilbud som finnes på Jessheim. Det iverksettes en dialog med sikte på å få til en slik avtale. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Reguleringsformål Areal Bebyggelse og anlegg, Annen næring kongresshall 27,31 daa (Område for kongresshall og uteområde for parkering og utstillinger) Hotell 1,04 daa Næringsbebyggelse 0,19 daa Energianlegg - trafo 0,03 daa Øvrig anlegg - propantank 0,01 daa Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, Kjøreveg og Veg - adkomst 3,36 daa Annen veggrunn grøntareal 0,33 daa Fortau 1,33 daa Grønnstruktur, Grønnstruktur 2,14 daa Hensynssone, 12-6 Totalt areal 36,44 daa Grad av utnytting for areal avsatt til «annen næring kongresshall» settes til 50 % BYA. Planlagt bygg med parkering inkludert gir ca. 47 % BYA. Oslo lufthavn AS setter noen krav til utforming av bygget, som går på maksimal høyde og fasader. Det settes en maksimal mønehøyde på kote +213,5 og det skal ikke være reflekterende flater på fasade mot flyplassen. Gjennomsnittlig planert terreng på eiendommen ligger på kote +199,5, det vil si at tiltaket kan maksimalt ha en mønehøyde på 14 meter. Planlagt tiltak er ifølge forslagstiller tenkt å være en del lavere (fri høyde under drager på 8 meter). Byggets plassering er fastsatt i plankart. Varelevering blir langs byggets øst-side. Uteareal til messer, rigg og utstillinger skal utformes med krav om god kvalitet og estetikk. Eventuelle problemer mht. støy fra flyplassen søkes løst gjennom planlegging av arrangementer med tanke på dette. Saksnr. 2012/ Side 10 av 20

11 Forslagstiller meddeler at de fleste besøkende til hotellet (55-60 %) kommer i dag med shuttlebuss som går hver 20 min til og fra flyplassen. Øvrige kommer med bil eller egne busser. Ved store arrangement er det vanlig at arrangør selv leier inn mange busser som leverer og henter til tider som er tilpasset deres arrangement. I tillegg stopper rutebusser ved rundkjøringen hver ½ time på dagtid i ukedagene. Per i dag benyttes parkeringsplasser til Clarion og Comfort hotellenes personell i høysesong. Parkeringsnormen til Gardermoen Næringspark II B og C legges til grunn for kongresshallen: Maksimal parkeringsnorm for hotell/konferanse settes til 1 plass pr. 100 m2 BRA. Da kongresshallen består av totalt m2 BRA vil det si at normen gir 112 plasser. I tillegg ønsker man å videreføre 60 stk. av dagens parkeringsplasser for de ansatte i hotellene. Totalt blir det 172 plasser. Det er til sammenligning det samme antallet som det i dag er nord for Clarion hotellet. Da dette ikke medfører noen økning fra dagens antall, har ikke forslagstiller vurdert behovet for andre typer parkeringsløsninger, som eget bygg eller under bakkenivå. Utbyggingen planlegges med vekt på universell utforming. Det planlegges tilrettelegging for bevegelseshemmede og orienteringshemmede. Det skal legges til rette for bruk av fjernvarme. Det skal foreligge utbyggingsavtale mellom utbygger og Ullensaker kommune som skal politisk behandles på et senere tidspunkt. ILLUSTRASJONSPLAN Viste illustrasjonsplan, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en mulig maksimal utbygging iht. planforslagets rammer. Kongresshallen er planlagt bygget nord for Clarion hotellet og på gnr 163 bnr 10/11, i nær tilknytning til både Clarions bygninger og til Comfort hotellet. Situasjonsplanen viser en hall på 91 x 111 m = grunnflate på totalt m2 BYA. Av dette vil selve kongresshallen utgjøre m2 BYA. Videre planlegges innskutt mesanin til møterom, kjøkken, restaurant, toaletter og garderober m.m., totalt m2 BYA. Resterende areal er lager m.m. Fri høyde under drager vil være 8,0 m. Saksnr. 2012/ Side 11 av 20

12 Illustrasjonsbilde tatt fra øst, viser fasade sør (mot Clarion hotell) og øst (mot flyplassen). Utbyggingsområdet sett fra sør mot nord. Saksnr. 2012/ Side 12 av 20

13 Rundkjøringen sett fra øst mot vest. Utbyggingsområdet med smia i bakgrunn. Saksnr. 2012/ Side 13 av 20

14 Utbyggingsområdet mot øst. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Konsekvenser i forhold til overordnede planer og mål Planforslaget anses for å være i tråd med kommuneplanen. Grønnstrukturen, øst-vest er beholdt, men redusert noe i bredde. Grønnkorridoren mot nord vil kunne utvides tilsvarende på nordsiden av planområdet og dermed er intensjonen i overordnet plan ivaretatt. Konsekvenser for natur og miljø Det blir lagt til rette for en gangveg langs Hans Gaarders veg, grønnkorridor mot flyplassen og mot eiendommens nordlige grense. I tillegg er det avsatt et område for grønnstruktur, øst for planlagt bygg. Tiltaket medfører ikke noen negativ konsekvens mht. grønnstruktur eller dagens arealbruk. Tunet på Førut (163/10) består blant annet av hovedhus og tidligere smie. Tunet er i utgangspunktet verneverdig. Det viser seg imidlertid at husene er i en slik forfatning at det er tvilsomt om en restaurering er aktuell. Det er søkt om å frigi bygningene for riving. Tiltaket medfører ikke konflikt med naturmangfoldloven. Samfunnsmessige konsekvenser En kongresshall vil bidra til et jevnere belegg for hotellet og de øvrige hotellene i regionen og derved sikre flere arbeidsplasser i Ullensaker kommune. I forbindelse med prosjektet blir det opparbeidet gangarealer og fortau noe som anses som positivt for området og allmennheten. Tiltaket vil ikke medføre noen vesentlig økning av trafikk, som skulle medføre trafikale problemer av noen art. Parkering er løst innenfor eksisterende ramme og skulle ikke medføre noen negative konsekvenser. Det legges til rette for fjernvarme. Saksnr. 2012/ Side 14 av 20

15 Økonomiske konsekvenser Utbygging er i privat regi og medfører ikke noen konsekvenser for det offentlige. Fremdrift Sluttbehandling av reguleringsplanen vinter 2013 vil gi byggestart vinter/vår Det vil bli fremmet byggesøknad parallelt med planbehandlingen. Juridiske konsekvenser Utbyggingen medfører ikke noen negative konsekvenser. Konsekvenser for barn og unge Utbyggingen medfører ikke noen negative konsekvenser. Universell utforming Prosjektet planlegges med vekt på universell utforming, med tilrettelegging for bevegelseshemmede og orienteringshemmede. Risiko og sårbarhetsanalyse Analysen (se vedlegg 5) beskriver alle risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen eller som følge av en utbygging etter planen. Analysen konkluderer med at det vil kunne forekomme tre svært sannsynlige hendelser av «ubetydelig» konsekvens, det vil si med ingen person- eller miljøskade: Området inneholder et verneverdig tun, men pga. at tilstanden på bygninger er meget dårlig, er det søkt om frigjøring av tunet. Støy fra flyplassen medfører tiltak på bygning, støyisolering. Refleksjoner fra elektromagnetisk energi medfører tiltak på bygning, tilpasset fasadekledning. I tillegg kommer analysen fram til at det vil kunne forekomme en lite sannsynlig hendelse med «alvorlig» konsekvens, det vil si som kan medføre alvorlig person- eller miljøskade: Propantank ved innkjøring til området kan være en risikofaktor i forhold til eksplosjonsfare og påkjørsel. Konstruksjonen må sikres mot den type hendelse. VURDERINGER/DRØFTINGER: Overordnede mål Detaljreguleringsplanen anses å være i tråd med kommuneplanen og kommuneplanens arealdel. Utviklingen er i tråd med prinsippene for samordnet areal- og transportplanlegging, streng praktisering av parkeringsnormene og universell tilgjengelighet. Saksnr. 2012/ Side 15 av 20

16 Utforming og kvaliteter Kommunen har et ønske om god kvalitet og estetikk i den videre utviklingen av Gardermoen Vest. Planforslagets illustrasjonsplan, som forståelig nok ikke er svært detaljert, viser veldig monotone flater uten oppdeling eller tegn til opparbeiding av utearealer. Illustrasjonsplanen og illustrasjonsbildet i dette saksfremlegget viser lite av det arkitektoniske uttrykket til kongresshallen. Ovennevnte ønskede kvaliteter omtales i planforslagets bestemmelser (se under) men vil måtte følges nøye videre for å sikre den typen utvikling og den standarden som svarer til kommunens høye ambisjoner. 4.3: «Tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som gir mening, sammenheng og historisk tilknytning. Ny bebyggelse skal gis et variert formspråk og bebyggelsens dimensjoner skal søkes brutt opp ved hjelp av varierte form og fasadeuttrykk.» 5.1: «Parkeringsarealene skal ha god kvalitet og estetikk. Arealene skal brytes opp av vegetasjon eller andre positive elementer.» 5.2: «Nye veganlegg og utvidelse av eksisterende veger skal gis en bytilpasset utforming der estetikk og tilgjengelighet skal vektlegges.» 6.1: «Område G1 skal beplantes og utgjøre et helhetlig uteområde mellom bygningene.» Plassering Kongresshallen er plassert i den sørligste delen av eiendommen og cirka midt på med hensyn til øst-vest himmelretningen. En av planforslagets hovedkvaliteter er kanskje den noe skjematiske oppdeling av planområdet som samtidig sikrer en lettfattelig organisering av området. Det er korte avstander mellom målpunkter (Kongresshall, Clarion og Comfort hotellene, parkering) og forholdsvis trygge ferdselslinjer for myke trafikanter. Planområdet har videre en fordel av å være flatt slik at det vil være lett å tilrettelegge for universell utforming med tanke på stigningsgrad av uteområder. Utstillingsarealene for messe er plassert nord på planområdet, til dels inntil flystripen mens parkeringsarealene er plassert vest (langsmed Hans Gaarders veg) og øst for kongresshallens bygningskropp (mot Comfort hotellet og grønnstruktur G1). Det kunne ha vært naturlig å plassere og utforme kongresshallen slik at bygningskroppen fungerte som en buffer mot flystripen. Dette ville dog forringet den gode flyten mellom kongresshallen, Clarion og Comfort hotellene. Slik rådmannen forstår logistikken i anlegget legges varelevering og parkeringsplasser for ansatte øst for kongresshallens bygningskropp og mot flystripen. Dette skaper en mer «offentlig» del vest for kongresshallen og en mer «privat» del mot øst/flystripen, noe som virker som en rasjonell organisering av eiendommen. Ideelt sett burde parkering legges under bakken eller i hus istedenfor på mark. Forslagstiller gjør rede for at det skal legges stor vekt på at uteareal til messer, rigg og utstillinger inkludert parkering, skal utformes med krav om god kvalitet og estetikk. Rådmannen finner dermed at det er rimelige grunner for å kunne tillate bakkeparkering. Eiendomsforhold Noen av eiendomsgrensene innenfor planområdet har stor unøyaktighetsgrad. Disse vil måtte påvises før planen kan sluttbehandles. Saksnr. 2012/ Side 16 av 20

17 Universell utforming Planforslaget legger opp til universell utforming av inne og utearealer innenfor planområdet med tilrettelegging for bevegelseshemmede og orienteringshemmede. Planforslaget virker inkluderende slik at alle vil kunne benytte bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Bebyggelsen skal plasseres slik at det tilrettelegges for et oversiktlig, trafikksikkert og lett fattbart gangvegnett med korte avstander mellom parkeringsplasser, uteoppholdsarealer og viktige målpunkter. Det forutsettes at ovennevnte temaer legges til grunn i den videre planleggingen. Utnyttelse Planforslaget omfatter deler av Clarion hotellets eksisterende parkeringsplass samt et område som tidligere har vært dyrket mark og et lite tun som forutsettes fjernet. Forslaget innebærer å regulere eiendommen til formål «annen næring kongresshall». I tillegg reguleres det grønnstruktur og fortau. Innenfor byggeområdet foreslås det at tillatt bebygd areal ikke skal overstige %-BYA=50 % og at maksimal mønehøyde settes til kote +213,5. Det vil si en maksimal mønehøyde på 14 meter fra gjennomsnittlig planert terreng (jf. høydebegrensning fra OSL). I tiltakets beskrivelse redegjør forslagstiller for at fri høyde under drager vil være 8,0 m, dette betyr at tiltaket i utgangspunktet ikke regnes med å bli så høyt. Forholdet til kulturminner I brev av krevde fylkeskommunen arkeologiske registreringer av planområdet iht. kulturminneloven 9. I ettertid (brev av ) kom det frem at området allerede var blitt registrert i 2002 slik at undersøkelsesplikten var oppfylt og krav om registrering kunne frafalles. Det finnes ett automatisk fredet kulturminne (id ) innenfor planområdet, bosetning-/aktivitetsområde bestående av en grøft og en kokegrop, som er lagt inn i plankartet. Forslagstiller kommer til å søke riksantikvaren om dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser. Det bemerkes at det i Askeladden vises to kulturminner til innenfor planområdet (id og id.72568). Da disse ikke er omtalt av fylkeskommunen regner kommunen med at disse tidligere er frigitt. Det er flere sefrak-registrerte bygg på tunet «Førut» (gnr 163 bnr 10 og 11) som består av et lite sveitserstils tun og ei smie. Smia i nord blir ansett som verdifull. Tunet på Førut ligger innenfor et kulturlandskap som i Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer er vurdert å inneha regional verdi. Gjennom planprosessen har man undersøkt flere ulike scenarier for bevaring. Blant annet å regulere tunet med bygninger med hensynssone og formål bevaring av kulturminner/kulturmiljø, mulighet for flytting av smia til nærliggende Ullensaker museum med videre. Det har også vært gjennomført befaring på stedet med kommunens kulturminnekonsulent og nærmere undersøkelse av bygningsmassen for vurdering av tilstand. På bakgrunn av bygningenes plassering, tilstand og verdivurdering har man gått bort i fra å regulere hele tunet til formål bevaring. En slik regulering ville kunne hatt uforholdsmessige konsekvenser for det foreslåtte tiltaket. Et mulig alternativ kan være å flytte smia til Ullensaker museum og sette den i stand der. Dette forutsetter et samarbeid mellom forslagstiller og museet. Dersom dette skulle bli aktuelt før sluttbehandling vil det måtte utarbeides bestemmelser, eventuelt rekkefølgekrav og/eller privatrettslig avtale som sikrer bygningsmassen ved demontering, oppbevaring og gjenoppbygging. Saksnr. 2012/ Side 17 av 20

18 Grønnstruktur Kommuneplanen viser en relativ romslig grønnstruktur med tursti litt nord for Clarion hotellets parkeringsplass som så fortsetter vest for Comfort hotellet og så videre nordover langsmed flyplassen. Delen av grønnstrukturen nord for parkeringsplassen ville hatt en uhensiktsmessig plassering med hensyn til planlagt kongresshall og foreslås derfor flyttet til planområdets nordlige grense. Planforslaget reduserer grøntstrukturen noe: Grønnkorridoren i øst har en bredde på 5 meter og 4 meter i nord (G2). Mot nord vil det kunne avsettes et tilsvarende areal på naboeiendommen når denne en gang utvikles. Bestemmelsene åpner opp for muligheten av en senere opparbeidelse av tursti i dette området. Foran Comfort hotellet er grønnstrukturen G1 noe bredere og skal beplantes og opparbeides for å utgjøre et helhetlig uteområde mellom bygningene. Eksisterende vegetasjon skal beholdes så mye som mulig. Det vil eventuelt kunne plantes noe i grøntstrukturen G2, men det bør ikke være til hinder for opparbeidelse av fremtidig tursti. Biologisk mangfold Det er ingen registrerte funn på eiendommen i henhold til Naturbasen. Store deler av eiendommen har tidligere vært dyrket mark som den siste tiden har vært brukt til parkering. Vegetasjonen og eventuell fauna i kantsonene mot nord og øst skal bevares. Transport Området har adkomst fra RV35/E16, via Hans Gaarders veg som også er dagens adkomstveg til hotellene. Krysset fra RV35/E16 og krysset mot hotellene er rundkjøringer med god kapasitet. Det er også kort veg til flyplass, motorveg og store innfartsårer, inkludert jernbane fra planområdet. Forslagstiller redegjør for at tiltaket ikke vil medføre noen vesentlig økning av trafikk, som skulle medføre trafikale problemer av noen art. Dette forutsetter økt satsing på et godt kollektivtilbud og god tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Det er i dag bussholdeplass/kantstopp like nord for rundkjøringen i Hans Gaarders veg med rutebusser som stopper hver ½ time på dagtid i ukedagene. I tillegg går det shuttlebuss hver 20. min mellom hotellene og flyplassen. Det er altså relativt hyppige avganger og relativt god service til kollektivknutepunktet Gardermoen fra planområdet. I HOP prinsippsak 38/12 av har politikerne i Ullensaker kommune ytret et ønske om at shuttlebusstilbudet utvides til også å inkludere Jessheim som destinasjon, i tillegg til Gardermoen flyplass og hotellene. Det er ønskelig med et godt kollektivtilbud, et bredt destinasjonstilbud og hyppige bussavganger. Dette vil busskonsesjonær måtte se nærmere på i tråd med fremtidig utvikling av næringsområdene. Opparbeiding av fortau innenfor planområdet er et rekkefølgekrav og vil bidra til å sikre trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter. Det vil stilles tilsvarende rekkefølgekrav til øvrige områder når disse utvikles slik at det på sikt vil dannes gode sammenhengende forbindelser for myke trafikanter. Saksnr. 2012/ Side 18 av 20

19 Planområdet har forholdsvis god forbindelse til kollektivknutepunktet Gardermoen gjennom både rutebusser og shuttlebusser (ca. 10 minutters reisetid) og til kollektivknutepunktet på Jessheim gjennom rutebuss (ca. 25 minutters reisetid). Det er et betydelig antall hoteller i området Gardermoen Vest. Det anses som naturlig at aktører i området ønsker en større kongresshall for messer, konferanser og lignende med tilhørende utearealer da det ser ut til å være et reelt behov og grunnlag for en slik virksomhet i området. Rådmannen anser at en utvidelse av konferansetilbudet vest for flyplassen er i tråd med kommuneplanen og den type virksomhet som allerede er etablert i området og som vil kunne komme i fremtiden. En anser at planforslaget ikke kommer til å undergrave fremtidig utvikling i Gardermoen næringspark men vil kunne bidra til et variert tilbud også sett i en større Romerike-sammenheng. Parkering Den søndre delen av planområdet er regulert til parkeringsplass for Clarion hotellet i reguleringsplan 174 for «Sør-Gardermoen» vedtatt og bebyggelsesplan 174.B.1.A for «Del av Sør-Gardermoen, område N8+N9 m.fl.» (Clarion Hotel) vedtatt Dagens parkeringsplass inneholder ca. 170 plasser. Planforslaget legger opp til en forholdsmessig restriktiv parkeringsnorm som tilsvarer en videføring av hovedgrepene i områdeplan for Gardermoen næringspark II B og C med maks 1 parkeringsplass per 100 m 2 BRA kongresshall. Dette tilsvarer 112 parkeringsplasser. I tillegg avsettes det inntil 60 parkeringsplasser for hotellets ansatte. Totalt vil det kunne være maks 172 parkeringsplasser innenfor planområdet, dette tilsvarer dagens antall. Da Clarion hotellet mister noen av parkeringsplassene sine gjennom regulering av kongresshallen finner rådmannen det akseptabelt at noen av disse videreføres i den nye planen. Forslagstiller anslår som sagt at cirka 60 % av dagens hotellgjester kommer med buss/shuttlebuss og at det ved store arrangementer er vanlig at det leies inn busser. Den relative strenge parkeringsnormen vil, sammen med hotellets reduserte parkeringsdekning, kunne bidra til å forsterke og bygge opp under ovennevnte positive tendens og forhåpentligvis en enda større kollektivandel i fremtiden. Planforslaget legger ikke opp noe anlegg for sykkelparkering. I det videre planarbeidet vil man forsøke å flette inn et sykkelparkeringskrav. Miljø og forurensning Planområdet er utsatt for støy fra flyplassen. Det skal legges til rette for bruk av fjernvarme og vannbåren varme i kongresshallen. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, Gardermoen. Planforslaget slik den foreligger legger opp til å senke behovet for bilbruk, øke satsing på kollektivtrafikk og tilgjengelighet for fotgjengere. I det videre planarbeidet vil man forsøke å legge mer fokus på syklister. Planområdet ligger innenfor grunnvannsforekomsten ved Gardermoen. Det forutsettes at planforslaget oppfyller kravene i forskrift om rammer for vannforvaltningen og opprettholder god økologisk og kjemisk status i grunnvannsreservoar. Saksnr. 2012/ Side 19 av 20

20 Rekkefølgebestemmelser Det er rekkefølgebestemmelser i planforslaget som skal sikre hensyn knyttet til veg og trafikkanlegg, vann, avløp og renovasjon. Fortau i henhold til plankartet skal være opparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse for tiltak innenfor planområdet. KONKLUSJON Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for overordnet planlegging å vedta at planforslaget for «Kongresshall Gardermoen» legges ut til offentlig ettersyn. Melding om vedtak sendes: Saksbehandler Saksnr. 2012/ Side 20 av 20

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 11.03.2013 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23

1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 135/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 1.GANGSBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR ONSRUD GNR/BNR 88/23 Vedtak Med henvisning

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3 R-280 - Endret reguleringsplan for Nordbyveien 122 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.01.2014 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 232/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.10.2014 86/14 Kommunestyret 03.11.2014 BYPLANEN - VEDR. LØSNING AV INNSIGELSE FOR OMRÅDET T1

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN

SLUTTBEHANDLING - FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 183/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 56/15 Kommunestyret 07.09.2015 SLUTTBEHANDLING - FORTAU LANGS SØRBAKKVEGEN Vedtak Med

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Menstad ungdomsskole, GNR/BNR 69/70 m.fl. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Statens Vegvesen, Region øst v/ulveseth og Håland Postboks 1010 Skurva 2605 LILLEHAMMER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EGUDERU1 GBNR 78/18 15.07.2015 S15/158 L26574/15 Ved henvendelse vennligst oppgi

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer