ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN"

Transkript

1 SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT I brev datert ble det varslet oppstart av arbeid med endring av Reguleringsplan for Rutholen Sør Gardermoen i Ullensaker og Nannestad kommuner, i hht. plan- og bygningslovens 27-1 og 28-1, jfr. 30. Kunngjøringen sto i Romerikes Blad og Eidsvoll Ullensaker Blad den Frist for eventuelle spørsmål eller synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeides ble satt til Forslag til endring er datert , og gjelder kun mindre deler av gjeldende reguleringsplan. Den ble varslet som en vesentlig endring. Det ble i midlertidig tatt forbehold om at hvis det ikke kom vesentlige merknader til varselet, ville den kunne behandles som en mindre vesentlig endring. Planforslaget er utarbeidet av Sjåtil & Fornæss AS på vegne av Gardermoen Airport Hotel. Reguleringsområdet grenser til rundkjøringen i Rv 35 og Gardermoen Airport Hotel på Sør-Gardermoen. Det aktuelle området som omfattes av endringen er i gjeldende reguleringsplanen for Rutholen Sør Gardermoen regulert til byggeområde for kontor/ service, hotell og kommunaltekniske anlegg, offentlig trafikkområde, spesialområde vegetasjonsbelte og felles avkjørsel. Hensikten med endringen er å forskyve det regulerte krysset inn til Gardermoen Airport Hotell. I tillegg vil området for kontor/service utgå og området for hotell utvides. Området foreslås nå regulert til byggeområde for hotell, offentlig trafikkområde, spesialområde vegetasjonsbelte og felles avkjørsel. G'eldende re lerin Den delen av reguleringsplanen for Rutholen som ligger innenfor Nannestad kommune ble vedtatt i kommunestyret den , og den delen som ligger i Ullensaker kommune ble vedtatt i herredsstyret den Den regulerte vegen V3 knytter seg til vegen Vl, som går fra rundkjøringa i Rv 35 og videre inn i de regulerte byggeområdene i Nannestad. V3 går i en bue nord for Vl og videre nordover parallelt med riksvegen, delvis i traseen til eksisterende veg, Ravinevegen. 1

2 I det arealet som ligger mellom VI og V3 ligger eiendommen gnr. 163/105, hvor det tidligere var et eldre bolighus. Eiendommen er regulert til byggeområde for kontor og service (KS2). Videre er det ut mot riksvegen regulert et spesialområde vegetasjonsbelte SV1. Også et areal vest for V3 er regulert til spesialområde vegetasjonsbelte (SV2). Nord og vest for V3 er det regulert et byggeområde for hotell/konferansesenter og restauranter med tilhørende anlegg, parkeringsanlegg mv. (H1, H2 og H3). Innenfor H1 var det et eksisterende hotell da reguleringsplanen ble vedtatt. Hva har sk'edd siden lanen ble vedtatt Hotellet er utvidet med ny fløy innenfor H3, mens en eldre del av hotellet innenfor H1 er revet. Hovedinngangen og adkomsten er flyttet fra H1 til H3. Det har vært gitt midlertidig dispensasjon for opparbeidelse av vegen V3, som hotellet innenfor H1 og H3 skal ha hovedadkomsten fra. Eierne av hotellet har kjøpt eiendommen gnr. 163/105 av OSL, og det tidligere bolighuset er nå revet og tomta planert. Det er samme eier og driver innenfor H1 og H3. Det ble sommeren 2008 sett på alternative løsninger for vegtrasé og adkomster til hotellet og parkeringsplasser, som ble presentert kommunen i møte den I etterkant av møtet ga Ullensaker kommune v/grønt, idrett og veganlegg (GIV) og reguleringsavdelingen denne uttalelsen datert , til skisseforslag for endring av vegsystemet for kommunal veg (Ravinevegen) og innkjøring til hotellet: 1. Kommunal veg Ravinevegen skal være primærveg fra krysset med Fv.464 i nord til påkobling av vegsystemet i ny rundkjøring i sør (Rv.35). 2. Adkomst inn til parkeringsplass til Gardermoen Airport hotell skal koble seg inn på Ravinevegen som en sekundærveg. 3. Ravinevegen med grøfter må ha samme bredde som vist i vedtatt reguleringsplan "Rutholen Sør Gardermoen". 4. Hvis det er plass til gang- og sykkelveg mellom Ravinevegen og Rv.35, så er det en bra løsning. Hvis ikke må det bygges fortau som vist i reguleringsplanen. 5. Midlertidig løsning (kalt fase 1) er ikke akseptabel, verken vegløsningen eller det trafikksikkerhetsmessige. 2

3 Denne uttalelsen har blitt lagt til grunn for utforming av varslet reguleringsendring. Endringer I gjeldende reguleringsplan er vegen V3 lagt slik at den ikke skulle berøre eiendommen gnr. 163/105 som OSL eide. Den ble derfor lagt i en unødvendig stor sving rundt denne eiendommen, samtidig som svingradiusen i kryssområdet med V1 ikke var særlig gunstig for busser. Siden hotellets eiere nå også eier gnr. 163/105, ønsker de å forskyve V3 nærmere riksvegen. Med dette vil arealet til hotellet få en mer rasjonell og rommelig arrondering i sør, samtidig som vegen får en bedre svingradius for busser i krysset med Vl. Med denne forskyvingen blir byggeområdet KS2 berørt. Området foreslås med endringen regulert til trafikkformål og byggeområde for hotell, og blir dermed en naturlig del av det øvrige hotellområdet. V3 med fortau har videre nordover langs riksvegen fått en mindre justering med bedre linjeføring, da den i gjeldende plan har flere knekkpunkter. Området som berøres av endringen er avmerket med rosa stiplet strek. Kommunegrensa er vist med svart stiplet strek. o summerin av endrin en V3 er trukket nærmere rundkjøringa i riksvegen. KS2 utgår som eget byggeformål, og reguleres om til trafikkområde og byggeområde for hotell. SV1 har blitt mindre men har fått en mer naturlig form. SV2 er også gjort mindre, men likevel bred nok til passasje. Byggeområdet for hotell H1 og H3 er pga. endringene blitt større. FV2 tar nå av vinkelrett fra V1 mot tidligere fra V3. SVAST har økt areal siden V3 er trukket vekk fra den. V3 gis en bedre linjeføring nordover. Endringene i cirka størrelser i m2 er som følger: 3

4 KS2, som nå inngår i andre formål, utgjorde tidligere 1084 m2. Det er ikke forutsatt andre endringer i bestemmelsene annet enn at punktet om KS2 tas ut. De øvrige punkter i bestemmelsene skal fortsatt gjelde for de områdene som endringen berører. Konsekvenser av endrin en Foreslåtte endring av planen, med størrelser oppgitt i m2-størrelser og ikke dekar, kan vi ikke se at den på noen som helst måte skulle utløse noe krav om konsekvensutredninger. Den berøres heller ikke av overordnede nasjonale og regionale føringer som samordnet areal- og transportplanlegging eller andre forhold, som ikke allerede er utredet og innarbeidet i gjeldende plan med bestemmelser. Her legges det til rette for en høy bruk av kollektive transportmidler til og fra flyplassen, med shuttle-busser i faste ruter i tillegg til drosjer. Adkomst til fots og sykkel skal fortsatt være via tilliggende gang- og sykkelveg. Foreslåtte endringer vil ikke forårsake at hensynet til klima og energi blir dårligere. Behandling av overvann skal skje etter prinsippet om lokal overvannshåndtering. Selv om vegetasjonsbeltet SV1 og del av SV2 innenfor planendringen blir redusert med litt under 1250 m2, vil hovedadkomsten inn til området få en grønn profil, og uten det nokså falleferdige huset som førsteinntrykk, slik som tidligere. Den berørte delen av SV2 er kun ment som en mulig passasje ut til den øvrige delen av SV2, som for øvrig fortsatt i hovedsak er dyrket mark. Det forutsettes at både bygg, uteområder og trafikkområder blir prosjektert og utformet etter prinsippet om universell utforming. Dette følger forøvrig Ullensaker kommune opp i sin håndtering av byggesaker og tekniske planer. ROS-anal se av lanendrin en Følgende ROS-analyse ble oversendt Fylkesmannen i brevet datert : Grunnforhold: Grunnen er en del av Gardermoavsetningen, som er en av landets største sandog grusforekomster (breevlavsetning), og er både god byggegrunn og har gode infiltrasjonsforhold. Trafikksikkerhet: Adkomst til fots og til sykkel vil skje via gang- og sykkelvegen som passerer forbi området. Den går fra Sør-Gardermoen via bru over riksvegen, inn til flyplassen, til Gardermoen Næringspark, Sand, og videre til Jessheim der den forgreiner seg i alle retninger. Ellers er vegene i området dimensjonert for en større årsdøgntrafikk (ÅDT) enn i dag. Pga. nærheten til rundkjøring og kryss, samt radius på vegene, vil farten på vegene i området bli svært lav. Bedre svingradius for busser i kryssområdet V I x V3, bedrer også trafikksikkerheten i fht. gjeldende plan. Støy: Området ligger innenfor støysonene til flyplassen og riksvegen. Det skal ikke være støyømfintlig bebyggelse her. Bebyggelsen blir bygd etter krav som tilfredsstiller innendørs støynivå. Det er ikke spesielle krav til støynivået på uteområdene for hotellbebyggelse. Forurensing: Det er ikke noen forurensende virksomhet som skal inn i området. Overvann skal håndteres etter prinsippet om lokal overvannshåndtering. 4

5 Ledninger i grunnen: Det er tatt hensyn til større ledninger i grunnen, ved å sikre en byggegrense til disse etter krav fra kommunen. Restriksjoner i fht. flyplassen: Det er i gjeldende plan tatt hensyn til restriksjonsplanen for flyplassen, som ble vedtatt i Det er ikke noe i endringen som berøres av restriksjonene. Mottatte uttalelser i fbm. varslin en Det ble mottatt uttalelser fra følgende: Thore Aurstad Ullensaker kommune v/var-enheten Fylkesmannen i Oslo og Akershus Statens vegvesen Gardermoregionens interkommunale brannvesen KS Akershus fylkeskommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus Uttalelsene er oppsummert og kommentert som følger: Thore Aurstad Han har en mindre vesentlig innvending mot forslaget. Ønsker at vegen inn til gnr. 39/33 i Nannestad og til gnr. 163/106 i Ullensaker legges i rett linje fra rundkjøringen ved at krysset til Rutholen breddes ut. Dette ønsket tror jeg Ullensaker kommune også bifaller da kommunen har rett til adkomst for sin trykkøkningsstasjon. Snørydding og generelt vedlikehold vil, slik han ser det, tjene på en rettere trase. Eiendommen har i gjeldende plan en mindre gunstig adkomstløsning enn i den nå foreslåtte. Adkomsten blir via stikkveg fra V1, som gir mindre svingbevegelser enn i gjeldende plan der den også måtte innom V3 i tillegg. Kryssområdet mellom V1, V3 og FV2 må opparbeides med en klar avgrensing mellom disse 3 vegene for å unngå at det flyter ut og blir mindre oversiktelig for de kjørende i fht. vikeplikt. Ullensaker kommune v/var-enheten Området som omreguleres krysses av eksisterende vann og avløpsledninger tilhørende Ullensaker kommune. Det må tas hensyn til disse ledningene. Kumtopper må heves/senkes i den grad det er nødvendig for å tilpasse dem nytt terreng. Byggeavstand til ledningene er min. 3m. Dette tas til etterretning F lkesmannen i Oslo o Akershus Det må framgå hvordan planforslaget vurderes i forhold til kommunens overordnete planer og til regionale planer. Kommunen må vurdere om planen krever konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredninger. 5

6 Vi ber om at følgende nasjonale og regionale føringer vurderes og ivaretas dersom de berøres av planforslaget: samordnet areal- og transportplanlegging. Vi forventer at det legges til rette for bruk av kollektivtransport og at parkeringsnormene er maksimaltall som bidrar til å sikre høye kollektivandeler. Det må videre legges til rette for atkomst til fots og med sykkel klima- og energihensyn overvannshåndtering grønnstruktur og landskapshensyn universell utforming/universell tilgjengelighet De minner om at det skal utarbeides konkrete risiko- og sårbarhetsanalyse til alle arealplaner. Mangel på slik analyse kan gi grunnlag for innsigelse. Ut fra foreslåtte endring innenfor gjeldende reguleringsplan, kan vi ikke se at den på noen som helst måte skulle utløse noe krav om konsekvensutredninger, ei heller berøres av overordnede nasjonale og regionale føringer som samordnet areal- og transportplanlegging eller andre forhold, som ikke allerede er utredet og innarbeidet i gjeldende plan med bestemmelser. Det ble derfor sendt et brev datert fra Sjåtil & Fornæss til Fylkesmannen, der omfanget av den varslede endringen ble presisert. Dette går også fram av beskrivelsen foran. Det ble bedt om at Fylkesmannen avga en ny uttalelse til varslingen som står i forhold til endringens omfang, slik den var beskrevet i dette brevet. Statens ve vesen De forstår det slik at endringen består i at adkomstvegen til hotellet trekkes noe nærmere rundkjøringen, område KS2 er tas ut og arealet avsatt til hotell utvides noe lenger mot syd. De forutsetter at det ikke er noen endringer av arealet mellom rv. 35 og adkomstvegen til Gardermoen Airport hotell, og at gang- og sykkelvegen langs adkomstvegen etableres som forutsatt i vedtatt reguleringsplan. Videre forutsetter vegvesenet at vedtatte reguleringsbestemmelser og rekkefølgekrav i Reguleringsplan for Rutholen Sør Gardermoen gjøres gjeldene også i endret reguleringsplan. Statens vegvesen vil under nevnte forutsetninger ikke motsette seg den foreslåtte endringen av deler av reguleringsplanen. Gang- og sykkelvegen nord for rundkjøringen er i forslag til endring kun gitt en justert og bedre linjeføring fra der den blir fortau langs V3 og videre nordover enn i gjeldende plan. Det gjøres ikke endringer i bestemmelsene som gjelder rekkefølgekrav. GRIB Har ingen merknader. 6

7 Akershus f Ikeskommune Automatisk fredete kulturminner: I forbindelse med gjeldende reguleringsplan er det foretatt arkeologiske søk i planområdet i henhold til kulturminneloven 9. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området hvor endringene skal foretas. Fylkesrådmannen minner om at det kan være ukjente fornminner i området. Alle fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man under arbeid i marka støter på et fornminne, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på fem meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven 8, andre ledd. Nyere tids kulturminner: I gjeldende reguleringsplan er eiendommen gnr. 163/38 regulert til spesialområde bevaring bygning. Avgrensing av område som varsles endret berører ikke eiendommen gnr. 163/38. Fylkesrådmann viser til tidligere merknader til reguleringsplan for Rutholen og har ikke ytterligere merknader. Andre regionale interesser: Det opplyses at saken er varslet som en vesentlig reguleringsendring, men at den vil kunne behandles som en mindre vesentlig endring dersom det ikke kommer vesentlige merknader til varselet. Fylkesrådmannen viser til at Miljøverndepartementets planveileder slår fast at endring av reguleringsformål som regel er å regne som en vesentlig endring. Fylkesrådmannen har ingen ytterligere merknader knyttet til andre regionale interesser. Forslag til endring omfatter i hovedsak en justering av størrelser og avgrensing/forskyving av formål som allerede ligger inne i gjeldende plan. Det byggeformålet som utgår, KS2, vil i endringen delvis inngå i et annet "blått" byggeområde. Vi vil derfor anmode kommunene om at endringen behandles som en mindre vesentlig endring. F lkesmannen i Oslo o Akershus Viser til brev av med presisering av hva planforslaget innebærer. De ser at saken gjelder mindre endringer av reguleringsplanen. Saken vurderes derfor å ikke berøre nasjonale eller regionale hensyn. De ser det som svært positivt at det legges det til rette for miljøvennlige transportmidler som buss og bruk av gang- og sykkelveg. Fylkesmannen i Oslo og Akershus overlater til kommunene å ivareta de nødvendige hensyn i saken. 7

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M. FL., KOKSTADVEGEN 54 Arealplan-ID 1201_6316 0000 Saksnummer 201220140

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015 Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015 Østfold fylkeskommune (ØFK) 13/06460-18 17.3.2015 ØFK har faglige råd til planforslaget, og ber om at disse

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag 17.06.15 1. Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer