RETT BYGG RETT STED RETT TID. Strukturplanlegging videregående opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETT BYGG RETT STED RETT TID. Strukturplanlegging videregående opplæring"

Transkript

1 RETT BYGG RETT STED RETT TID Strukturplanlegging videregående opplæring 1

2 Litt om meg selv Dan Lysne, cand scient UIB 1985 Seksjonsleder for Seksjon for skoleplanlegging og skoleutvikling i Norconsult siden 2007 Ansvar for Utdanningsdirektoratets rådgivingstjeneste i perioden Min erfaring med skolestrukturplanlegging Skolebruksplaner for Hordaland fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Skolestrukturutredninger for Sogn og Fjordane fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Skolebruksplaner og skolestrukturutredninger i Bergen kommune siden 1993, og et 20-talls andre kommuner fra 1998 til d.d. Elevtallsprognoser for et 30-talls kommuner 2

3 Først noen avklaringer Skolestruktur vgs = skolestruktur og tilbudsstruktur hvor skal skolene ligge? hvilke utdanningsprogram skal de ha? hvor mange elevplasser på hvert program? Skolebruksplan, eller utredning? Vurderinger av skolestruktur gjøres vanligvis i en skolebruksplan, men kan også gjøres i enkeltstående utredning. En fylkeskommunal skolebruksplan bør være en Fylkesdelplan, med tilhørende krav til forankring, prosess og medvirkning i Plan og bygningsloven. Tiltak som krever økonomiske midler kan ikke gjennomføres før disse er lagt inn i budsjettet. Handlingsprogrammet til skolebruksplanen bør derfor være innbakt i økonomiplanen, som rulleres årlig. 3

4 Disposisjon Hvorfor lage en strukturplan? Ulike faser i arbeidet Forberedelse Kartlegging Analyse- og vurdering Utarbeiding av planutkast/utredning Høring Politisk behandling Gjennomføring av tiltak Noen utfordringer Gode råd 4

5 Hvorfor lage en strukturplan? Bakgrunn behov for helhetlig oversikt og mulighet til å se ulike behov i sammenheng endring i elevgrunnlag og utdanningsbehov behov for mer økonomisk kontroll behov for standardheving av bygningsmassen - pga forsømt vedlikehold, dårlig funksjonalitet eller nye lover/forskrifter nye reformer/endringer i læreplaner eller utdanningsprogram samfunnsutviklingen; legge til rette for nye brukere eller andre bruksmåter Hensikt: Sikre rett bygg - på rett sted - til rett tid! 5

6 Hvorfor lage en strukturplan? Avklare reelle behov for framtiden Hvor trenger vi skolekapasitet? Hvilke skoler bør vi satse på? Hvor skal utdanningsprogrammene tilbys? Hvor mange plasser på hvert program? Bør vi bygge nytt? Bygge på? Bygge om? Oppgradere/rehabilitere eksisterende anlegg? Øke eller redusere antall anlegg eller totalt areal? Kan ledig areal avhendes eller brukes til andre formål? Når? 6

7 Forberedelser Avklare omfang og avgrensinger Hva skal planen omhandle? (politisk bestilling?) Hvor langsiktig og detaljert skal planen være? (planhorisont bør være minst 12 år!) Planprogram? Organisering Prosjektorganisering med styringsgruppe, prosjektledelse og prosjektgruppe? Politisk deltagelse? Bruk av konsulenter? Hvor mange skal involveres? Hvor mye brukermedvirkning? Framdrift Lage detaljert framdriftsplan med frister og milepæler Fordeling av oppgaver og klare ansvarsforhold 7

8 Design og håndverk Blomsterdekoratør Design og tekstil Frisør Interiør og utstillingsformgjevar Interiør Utstillingsdesign Sum skole Kartlegging VG1 VG2 VG3 Rammevilkår Nasjonale lover og forskrifter Lokale planer og utredninger Statusbeskrivelse Dagens skole- og tilbudsstruktur, eks. Private skoler ( elever i 2012) Økonomi - drift og investering Sammenligning med andre fylker Nøkkelinformasjon om eksisterende bygg (alle må befares!) Føringer for utforming av skoleanlegg Andre tema (drøfting av skolestørrelse, størrelse på fagmiljø, miljøfaktorer, skolen som regionutvikler, skolen som arbeidsplass m.m.) Dagens skolestruktur på Design og håndverk Arna vgs NORD Knarvik vgs Osterøy vgs Tertnes vgs SENTRUMÅrstad vgs SØR Slåtthaug vgs VEST SUNNH VOSS/ HARD Sotra vgs Olsvikåsen Etne vgs Fitjar vgs Stord vgs Hjeltnes vgs 9 9 Norheimsund 8 8 Voss vgs Hordaland

9 Kartlegging Elevtallsutvikling SSB eller Panda (prognoser på kommunenivå) Justere prognosen i forhold til elevenes reisemønster og forventet avgang til private skoler. Framtidig utdanningsbehov Politiske styringsdokumenter Arbeidsmarkedstrender Sysselsettingsprognoser Næringsutvikling (Fagopplæringskontorer, NHO/LO) Relevant forskning Illustrasjon: Prognosefigur ssb og ssb reisejustert i region vest i Hordaland. 9

10 Forberedende analyser Dimensjonering av utdanningsprogram Forslag til antall elevplasser på ulike utdanningstilbud i fylket og evt i regioner (fordeling på skoler gjøres når alternativene er laget) Sortere ut landstilbud, fylkestilbud, regionale tilbud, desentraliserte tilbud Illustrasjon: Dimensjonering av utdanningsprogram midtregionen i Nord-Trøndelag 10

11 Forberedende analyser Lage kriterier for en god skolestruktur Basert en eller flere av følgende (eller andre) momenter: Skolestørrelse (f.eks.: alle skoler skal ha mer enn 600 elever) Fagtilbud og pedagogiske forhold (f.eks. krav til antall paralleller på ulike utdanningsprogram, kjønnsbalanse blant elevene, kombinerte skoler? etc) Lokalisering (f.eks. skoler i alle regioner, skoler ved kollektivknutepunkt etc.) Reisetid (f.eks. maks. 1 time reisetid hver vei for alle elever) Økonomi (f.eks. minst mulig investeringer, eller lavest mulig driftsutgifter) (Om en har tid bør kriteriene behandles politisk før en går videre. Kriteriene brukes senere til å vurdere ulike strukturalternativer opp mot hverandre) 11

12 Analyse og vurdering Videreføring av dagens struktur Vurdere dagens struktur ut fra valgte kriterier og målsetninger Vurdere dagens anlegg opp mot standardene som er satt opp Vurdere arealbruk i dagens struktur (FEF-modell) Gjennomgang av investeringsbehov for å få nok areal og en akseptabel standard på skoleanleggene. Illustrasjon: Nordahl Grieg vgs og Garnes vgs i Hordaland 12

13 Analyse og vurdering Forslag til nye strukturmodeller med ulik fokus: Størrelse på fagmiljø Skolestørrelse Arealeffektivitet/utnyttelse av eksisterende anlegg (minst mulig investeringer) Distriktspolitikk/regioner (desentraliserte tilbud) Kort reisetid/nærhet til elevene Konsekvensvurdering Sammenligning med dagens struktur ("0-alternativet") Vurdering og synliggjøring av fordeler og ulemper (ved bruk av kriteriene) Lag gjerne også et referansealternativ uten bindinger til eksisterende skoleanlegg. 13

14 14 Strukturmodeller fra Sogn- og Fjordane (2012): Videreføring av eksisterende skole- og tilbudsstruktur (øverst) Modell med fokus på større fagmiljø (nederst).

15 15 Deler av en strukturmodell fra midtregionen i Nord Trøndelag (2013): Gul farge viser endringer ift dagens struktur

16 Synliggjøre alternativer med mulighetsstudier? (kan vente med dette, eller bare gjøre det for utvalgte skoler i noen alternativer) 16

17 Analyse og vurdering Økonomiske konsekvenser Investeringskonsekvenser for alle anlegg i alle alternativer Arealanalyser (bruk av FEF) Areal som må ombygges, påbygges eller rehabiliteres (m2-areal multipliseres med anslåtte m2-priser) Driftskonsekvenser i alle alternativer Hvordan vil strukturtiltak påvirke driftsbudsjettet på skolene? Hvordan påvirkes det totale driftsbudsjettet for fylkeskommunen? (Beregne FDVU-kostnader, kostnader til skoledrift, kapitalkostnader, skysskostnader) 17

18 Politisk behandling Høring Planutkast sendes på høring, vanligvis av fylkesrådmann eller fylkesting Behandling av høringsinnspill - evt. lage korte sammendrag Eventuell justering av planforslag Politisk behandling Utarbeiding og utsending av politisk sak (vanligvis av fylkesrådmann) Behandling i komiteer og endelig vedtak i fylkesting 18

19 Etter politisk vedtak Utarbeide vedtatt plandokument Det kan med fordel lages en kortversjon av planen, med oversikt over vedtatte tiltak, for å unngå misforståelser, spesielt siden det ofte er andre avdelinger enn de som har laget planutkastet som skal effektuere tiltakene. (Ett dokument å forholde seg til) Gjennomføring av vedtatte tiltak Etter at det er avsatt økonomiske midler til gjennomføring gjennom prioriteringer i økonomiplanen, kan forberedelser og gjennomføring av tiltak som trenger økonomiske avsettinger igangsettes. Rullering av planen Handlingsplanen rulleres årlig i økonomiplanen Skolebruksplanen, inklusive prognoser, bør rulleres hvert fjerde år for å fange opp endringer og eventuelt justere kursen 19

20 Noen utfordringer Faglige og økonomiske analyser blir overprøvd av synsing og følelser En generell frykt for alle endringer ("vi vil ha det slik vi har det for det fungerer jo så fint") Forskning gir ingen fasit. Det finnes (nesten) alltid forskning med motsatt konklusjon (som helt sikkert noen finner fram). Pressedekning som svært ofte bare fokuserer på negative konsekvenser og små enkeltsaker For lite samarbeid over administrative grenser Pedagogiske og skolefaglige argumenter når sjelden opp i konkurranse med distrikts- og andre lokalpolitiske hensyn Lokalpolitikere som kjemper for skoler i sin hjemkommune - og for gjenvalg (en naturlig konsekvens av det politiske systemet, men påvirker også administrasjon og rådmenn) 20

21 Gode råd Vær godt forberedt på debatt og engasjement Sett av nok tid til planarbeid, kvalitetssikring og høring Sørg for en bred og god brukermedvirkning. Alle skoler må befares. Sørg for at alle alternativer som legges fram er godt utredet og konsekvensvurdert - det er bedre å vente enn å skynde på Vær tydelig på hvordan ulike utregninger er gjort, forutsetninger m.m Bruk kort og tydelig tekst (gjerne punkter), oversiktlige tabeller og gode illustrasjoner for å få fram forskjeller i ulike alternativer Ikke foreslå flytting av elever før mottaksskolen er klargjort for å ta i mot. Lag referanseliste for forskning og andre rapporter/referanser Ikke ta lett på konsekvenser for ansatte som må bytte arbeidssted. Beskriv gode prosesser i planen og gjennomfør dem i etterkant. Gjennomfør informasjonsmøter i høringsperioden Unngå høring og politisk behandling under valgkamp. Forslag til strukturendringer bør behandles i de to midterste årene i 4-årsperioden. Vær forberedt på omkamper (endringsprosesser kan ta tid) 21

22 Takk for oppmerksomheten! 22

Tid for gjennomføring

Tid for gjennomføring Oslo kommune Utdanningsetaten Skolebehovsplan 2014-2024 Tid for gjennomføring Høringsutkast 7. mars 2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 VEDTATTE

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer