MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 75/09 09/1094 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 75/09 09/1094 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2010"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 75/09 09/1094 MØTEPLAN 1. HALVÅR /09 09/1074 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE - BJØRG FRØISOK BJØBERG (tilråding frå utval for oppvekst og omsorg vert lagt fram på møtet) 77/09 08/1864 KLAGE PÅ VEDTAK OM RIVING AV HUS DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN 78/09 09/974 PLASSERING AV MUSIKKBINGE - SØKNAD OM BYGGLØYVE/DISPENSASJON 79/09 09/1020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN PÅ FARNES NY AVKJØRSLE TIL RIKSVEG OG VEGTILKOMST TIL BUSTAD OG HYTTEOMRÅDE 80/09 08/252 KOMMUNEPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE /09 09/1089 GEBYRREGULATIV OG GEBYRSATSAR MATRIKKELLOVA (tilråding frå utval for plan og utvikling vert lagt fram på møtet) 82/09 09/642 BUDSJETT ØKONOMIPLAN YMSE

2 Drøfting/orienteringar: Oppnemne to medlemmer frå formannskapet til nemnd vedr. mottak og busetting av flyktningar, jfr. sak 36/09. Medlem til soknerådet. Balestrand Einar Målsnes Ordfører

3 Sak 75/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 75/09 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 080 Arkivsaknr.: 09/1094 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2010 Vedlegg: Utkast til møteplan for 1. halvår 2010, Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR I samråd med ordførar er det utarbeidd eit førebels utkast til møteplan for 1. halvår Det er forsøkt teke omsyn til samlingar og andre møte/arrangement som det kan vere aktuelt for folkevalde i aktuelle politiske organ eller den administrative leiinga å delta på. Møteplanen er førebels ikkje vurdert i høve til fylkeskommunen eller KS sin møteplan, men ein føreset at dette vert gjennomgått i møtet i formannskapet. Møteplanen er forsøkt tilpassa til prosessane i høve til rekneskap/årsmelding og tertialrapport. Det ligg førebels ikkje føre opplysningar om møteplan for kontrollutvalet. VURDERING Rådmannen si tilråding: Møteplan for 1. halvår 2010 vert fastsett i samsvar med utkast av , men med desse endringane:....

4 Sak 76/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 28/09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 09/1074 Arkiv: U63 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKELØYVE - BJØRG FRØISOK BJØBERG Vedlegg: Søknad om serveringsløyve av Søknad om skjenkeløyve av Bakgrunn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Lovheimel: Alkohollova. Lov om serveringsverksemd SAKSOPPLYSNINGAR Bjørg Frøisok Bjøberg har søkt om serverings- og skjenkeløyve for Bygdestovene restaurant i 2. etasje og kaféen me snakkast i 1. etasje i Det gylne hus i Balestrand sentrum. Verksemdene har tilknyting til kunstopplevingssenteret med galleriar, butikk, utstillingar m.v. i huset. Det vert vist til vedlagde teikningar over det aktuelle arealet. I tillegg til 100 kvm inneareal er det søkt om løyve i høve til 20 kvm uteareal. Søknaden om skjenkeløyve gjeld skjenking av alkoholhaldig drikk i gruppe 1 og 2 (øl og vin, inntil 22 volumprosent alkohol) og gruppe 3 (brennevin, mellom 22 og 60 volumprosent alkohol). Det er søkt om skjenkeløyve for tidsrommet kl for restauranten i 2. etasje og for tidsrommet kl for kaféen i 1. etasje med uteareal. I vinterhalvåret tek ein sikte på å avgrense opninga til fredag og laurdag. Av den ruspolitiske planen går det fram av pkt bokstav c: Skjenkeløyve for brennevin : Til hotell og pensjonat kan det i tillegg innvilgast ålmene skjenkeløyve for brennevin. I den ruslpolitiske planen står det i punkt bokstav e: Uteservering: Kommunen bør berre gje løyve til uteservering av øl, vin og brennevin der tilhøva ligg særskilt til rette. Etter serveringslova 5 skal styrar for serveringsstad ha gjennomført ei etablerarprøve. I flg. alkohollova 1-7c 3. ledd skal styrar og stedfortreder ha dokumentert kunnskap om alkohollova og bestemmelser i medhald av denne. Styrar for serveringsløyvet vil vere Arthur

5 Sak 76/09 Adamson. Styrar for skjenkeløyvet vil vere Bjørg Frøisok Bjøberg, med Arthur Adamson som stedfortreder. Det er dialog mellom kommunen og søkjar om gjennomføring av prøvene, og det vert lagt opp til at dette skjer i januar Det er munnleg opplyst at ein ynskjer oppstart av verksemda så tidleg som mogeleg i desember. Uttale frå lensmannen vil ligge føre til møtet i utval for oppvekst og omsorg. Sosialtenesta har ikkje merknader til søknaden, men ein føreset at skjenking foregår i kontrollerte former. Dette for i størst mogleg utstrekning avgrense dei samfunnsmessige og dei individuelle skadene som alkoholbruken kan føre med seg. VURDERING Etter ruspolitisk plan skal det vere høve til å gje løyve til skjenking av øl og vin til hotell, pensjonat og restaurantar. I høve til skjenketid, har ruspolitisk plan denne føresegna: Ved vanleg kafédrift kan det ikkje gjevast løyve til skjenking av øl og vin fram til kl I samband med matservering kan det i visse høve gjevast løyve til skjenking av øl og vin.. Etter rådmannen si vurdering vil kaféen i 1. etasje og ha preg av restaurant, jfr og tidlegare gjeve løyve til Café Galleri. Denne tidlegare verksemda hadde vanleg løyve for skjenking av øl og vin med skjenketid kl I tråd med praksisen ved tildeling av skjenkeløyver for inneverande periode vert det tilrådd skjenketid kl for øl og vin og eventuelt kl for brennevin. Når det gjeld uteservering, har det også i høve til tidlegare drift av restaurant/kafé vore løyve til uteservering på eit fysisk avgrensa område på oppsida av bygget. Det er no søkt om løyve til uteservering som og omfattar skjenking av alkohol på nedsida mot kaia/sjøen. Dette bør vurderast nærare, men ut frå tidlegare vurderingar legg rådmannen til grunn at det ikkje bør gjevast løyve til alkoholservering på dette området på nedsida, fordi det vil vere mindre avskjerma i høve til butikk og annan ferdsel. Etter ruspolitisk plan skal løyve til servering av brennevin normalt vere avgrensa til hotell og pensjonat. Dette utgangspunktet har likevel vore fråvike ved nokre høve. Etter rådmannen si vurdering synest det lite betenkeleg ut frå eit ruspolitisk synspunkt å innvilge løyve til servering av brennevin til denne verksemda, med den profilen og det tilbodet det vert lagt opp til. Politiske organ bør vurdere dette opp mot omsynet som låg bak avgrensinga i den ruspolitiske planen. Rådmannen si tilråding: 1. Det vert gjeve serveringsløyve til Bjørg Frøisok Bjøberg i samsvar med søknad av i Det gylne hus i Balestrand med atterhald om Mattilsynet si godkjenning av verksemda. Det vert stilt krav om gjennomføring av etablerarprøve.

6 Sak 76/09 2. Det vert med heimel i alkohollova 1-7 gjeve slikt løyve til skjenking av alkoholhaldig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for perioden : Løyvehaver: Styrar for skjenkeløyve: Stedfortreder: Skjenkestad: Skjenkeområde: Bjørg Frøisok Bjøberg Bjørg Frøisok Bjøberg Arthur Adamson Det gylne hus Bygdestovene restuarant i 2. etasje, kafe me snakkast i 1. etasje, uteområde på oppsida som vist på teikning. Skjenketid: For alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2 kl , for gruppe 3 kl med innskrenkingar jfr. alkohollova 4-4, 6 ledd. 3. Ved endring i driftskonseptet for verksemda eller delar av denne skal det i høve alkohollova 4-2 søkast om løyve på nytt. 4. Det er ein føresetnad at skjenkearealet ikkje ver utvida i høve til i dag jfr. teikning over skjenkeområde.

7 Sak 77/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 3/09 Planutvalet /09 Planutvalet /09 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: GBNR 10/41 Arkivsaknr.: 08/1864 KLAGE PÅ VEDTAK OM RIVING AV HUS DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN Vedlegg: Brev med klage på vedtak frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kulturavdelinga, Oppsummering frå Dialogmøte, Brev frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kulturavdelinga, Møtebok frå plautvalssak 06/09, Søknad om utsetjing av riving, Notat, oppklaringsmøte med Fylkeskommunen, kulturavd Sak 17/05 i planutvalet m/vedlagde takstrapportar Utdrag av reguleringsplan for Bala og Hittunsfjøra, Bakgrunn: Brev frå Balestrand kommune om høve til uttale, Lovheimel: Plan og bygningslova 1-9 og Forvaltningslova 28 SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune ved planutvalet gjorde i møte vedtak om riving av bustadhus på eigedom gbnr 10/41. Dette vedtaket eit likelydande vedtak som vedtak i planutvassak 17/05 den Bakgrunnen for ny søknad og nytt vedtak var at 3 årsfristen for gjennomføring var gått ut. Løyvet vart gjeve som dispensasjon med heimel i Plan og bygningsloven 7 frå gjeldande reguleringsplan for Bala og Hittunsfjøra, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, kulturavdelinga har i brev klaga på vedtaket. Det har som følgje av dette vore gjennomført eit dialogmøte mellom kommune og fylkeskommunen sine representantar for å sjå om det var råd å komme til semje i saka. Det var i den samanhengen også gjennomført synfaring saman med grunneigar i forkant av møtet. Det vert vist til oppsummering frå møtet (vedlegg).

8 Sak 77/09 Som det går fram av denne oppsummeringa står Fylkeskommunen fast på klagen fremma i brev Frå kommunen si side er det formannskapet, som no er planmyndigheit i slike saker, som må ta stilling til saka. Formannskapet kan då imøtekomme klagen og endre vedtaket i samsvar med kulturavdelinga sine synspunkt eller oppretthalde tidlegare vedtak og då sende saka til Fylkesmannen til endeleg avgjerd. VURDERING Fylkeskulturavdelinga framheld området sine store kulturminnefaglege verdiar, og meiner at vedtaket ikkje i tilstrekkeleg grad vektlegg føremålet Spesialområde bygnings- og landskapsvern i gjeldande reguleringsplan. Dei meinar at det ikkje ligg føre særleg grunn for å gjere eit dispensasjonsvedtak om riving slik lova krev. Etter synfaring i samband med dialogmøtet meiner dei at huset er i akseptabel stand. Dei framheld også at det ikkje vil vere kurrant å bygge nytt hus på dette området om dette huset vert rive. Frå kommunen si side har den relativt dårlege tekniske tilstanden på huset vore lagt til grunn for å imøtekomme søknaden om riving. Det vert då vist til vurderingar og dokumentasjon i samband med planutvalssak 17/05 den Det er desse vurderingane som er lagt til grunn også i vedtak i plautvalssak 06/09, Denne grunngjevinga er ikkje protokollført i vedtaket, men det går klart fram i saksvurderingar og har lege til grunn for dialog med fylkeskulturavdelinga, både i samband med saka i 2005 då dei valde ikkje å klage på vedtaket, og no i samband denne klagesaka. Ein har frå kommunen si side vidare meint at eit nytt hus tilnærma likt eksisterande hus ville kunne ivareta det bygningsvernet som er lagt opp til i reguleringsplanen etter plan og bygningslova, og har med bakgrunn i dette sett slikt vilkår for rivingsvedtaket. Formannskapet må ut i frå dette ta stilling til dei momenta kulturavdelinga trekker fram og den vektlegging av desse som kulturavdelinga meiner kommunen må legge til grunn. Ut i frå at planmessige omsyn som skal vektast og prioriterast i denne saka er godt kjende samt at saka tek utgangspunkt i tidlegare vedtak i planutvalet (formannskapet), legg rådmannen saka fram utan særskild tilråding. Rådmannen si tilråding:

9 Sak 78/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 78/09 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 614 Arkivsaknr.: 09/974 PLASSERING AV MUSIKKBINGE - SØKNAD OM BYGGLØYVE/DISPENSASJON Vedlegg: Søknad om byggeløyve/dispensasjon, Bakgrunn: Kommunestyresak 29/09 den Lovheimel: Plan og Bygningslova 19-2 SAKSOPPLYSNINGAR Balestrand kommune har motteke ein såkalla musikkbinge frå Musikkutstyrsordninga. Det har tidlegare vore sak i kommunestyret om samla finansiering av bingen. Plassering av musikkbingen har vore drøfta og avklart i eit samspel mellom administrasjonen, ordførar og aktuelle naboar. Konklusjonen ut i frå dette er å plassere musikkbingen i hjørnet av parkeringsplassen bak Bygdahuset. Bingen vil her vere plassert nær kulturskulen og samstundes sentralt i sentrumsområdet. Plassen krev også lite tilrettelegging før oppsetjing. Då området er trafikkområde, parkering i gjeldande reguleringsplan må det bli gjeve dispensasjon frå planen før tiltaket kan bli gjennomført. Naboar er varsla i samband med nabovarsel at saka må handsamast som dispensasjonssak og med det gjeve høve til uttale. Det er ikkje kome merknader til tiltaket. VURDERING Denne saka har ingen konsekvensar for statlege og fylkeskommunale fagstyremakter sine ansvarsområde. Naboar er som nemnt varsla i samband med nabovarsel at saka må handsamast som dispensasjonssak. Det er difor ikkje naudsynt med ytterlegare høyring, og formannskapet kan gjere vedtak om dispensasjon i denne saka. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune gjev dispensasjon til plassering av musikkbinge som vist på vedlagde teikningar/kart på trafikkområde, parkering P1 i Reguleringsplan Holmamyrane aust,

10 Sak 79/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 79/09 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1020 Arkiv: L12 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN PÅ FARNES NY AVKJØRSLE TIL RIKSVEG OG VEGTILKOMST TIL BUSTAD OG HYTTEOMRÅDE Vedlegg: Søknad, Bakgrunn: Reguleringsplan for Farnes, Lovheimel: Plan og Bygningslova 19-1 SAKSOPPLYSNINGAR Brynhild Farnes søkjer dispensasjon frå Reguleringsplan for Farnes til å bygge ny tilkomstveg til bustad og hytteområde. Det vert vist til vedlagt søknad. Saka har vore drøfta med Statens vegvesen og det har vore synfaring i området Bakgrunnen for denne synfaringa var tilkomst til tomt B1 som ikkje har eksisterande tilkomst til korkje riksveg eller gardsveg. Statens vegvesen var då positiv til sjølve avkjørsla samt tilknyting til område Sb3Fb1 og ev andre område, men tilrådde handsaming som dispensasjonssak då vegtilkomsten fører til endring i høve reguleringsplanen. Formannskapet må ta stilling til om saka skal handsamast vidare som dispensasjonssak etter Plan og bygningslova VURDERING Det er tidlegare avklart at Statens vegvesen gjennom Nasjonal turistveg ikkje vil gjennomføre planen med bygging av rasteplass. Føresetnadene med reguleringsplanen i er med dette endra, og ein kan ikkje sjå vesentlege grunnar til ikkje å handsame søknaden vidare Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune handsamar søknaden frå Brynhild Farnes om Dispensasjon frå Reguleringsplan for Farnes til å bygge ny tilkomstveg til bustad og hytteområde vidare som dispensasjonssak etter Plan og bygningslova 19-1.

11 Sak 80/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 7/08 Formannskapet /08 Utval for plan og utvikling /08 Formannskapet /08 Utval for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet /08 Utval for plan og utvikling /08 Utval for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet /08 Utval for oppvekst og omsorg /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 141 Arkivsaknr.: 08/252 KOMMUNEPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE Vedlegg: Kommuneplan for Balestrand kommune , Arealdelen, utkast til 2. gongs høyring, Konsekvensvurdering, tilleggsvurdering til 2. gongs høyring, Tilbakemelding etter dialogmøtet - Fylkesmannen, landbruksavdelinga, Temautgreiing bustadområde i Balestrand sentrum, Referat frå dialogmøte Oversyn og oppsummering av innspel etter første høyring, Bakgrunn: Kommuneplan for Balestrand kommune , arealdelen, Konsekvensvurdering av potensielle utbyggingsområde, Temavurdering til arealdelen Strandsoneanalyse, Temavurdering til arealdelen LNF-område, Temavurdering til arealdelen Gode Buområde, Temavurdering til arealdelen ROS, m/rasvurdering av potensielle nye utbyggingsområde. Sak i formannskapet drøfting av merknader, Sak i formannskapet utlegging til offentleg ettersyn/høyring,

12 Sak 80/09 Sak i formannskapet om igangsetjing av planarbeidet, Sak i formannskapet om utkast til planprogram, Møte i Planforum, Sak i formannskapet om vedtak av planprogram, Planprogram for rullering av kommuneplanen, Folkemøte i grendene og innspel frå interessentar/grunneigarar. Lovheimel: Plan og bygningslova 20-5 SAKSOPPLYSNINGAR Sak om arbeidet med rullering av kommuneplanen vart formelt sett i gang gjennom vedtak i formannskapet Planprogram for arbeidet vart vedteke av formannskapet Det har vore helde folkemøte, og kommunen har motteke konkrete innspel til arbeidet frå lokale interessentar i tillegg til fagstyremaktene som har gjeve uttale til utkast til planprogrammet. Formannskapet gjorde vedtak om å legge planen ut til offentleg ettersyn og sende den til høyring Innkomne merknader etter 1. høyring vart gjennomgått og drøfta i formannskapsmøte Vurderingar og konklusjonar frå dette møtet er oppsummert i notat Skriftlege innspel første høyring , oversyn og oppsummering (vedlagt). Konklusjonane frå dette møtet er innarbeidd nytt planutkast. Det vart ut i frå desse drøftingane helde eit dialogmøte med Fylkeskommunen v/regionalavdelinga, Fylkesmannen v/landbruksavdelinga og Fylkesmannen v/miljøvernavdelinga for å avklare dei siste planløysingane som det var reist motesegn mot. Det vert vist til referat frå dialogmøtet (vedlegg), vurdering av buområda i sentrum (vedlegg). Fylkesmannen, miljøvernavdelinga har etter dette gjeve munnleg tilbakemelding på oppsummeringar og tilrådde endringar, der dei no vil akseptere dei løysingane som er innarbeidde. Fylkesmannen, landbruksavdelinga har på same måte gjeve ei skriftleg tilbakemelding (vedlegg). Som det går fram av denne i hovudtrekk dei endringane som er lagt inn, men tilrår nokre endringar som er kort gjengjeve og vurderte i punktet under. Det vert vist til det samla plandokumentet for 2. gongs høyring der alle endringar er merkte med raud skrift i høve til planutkastet frå 1. høyring. VURDERING Vurdering av Fylkesmannen, landbruksavdelinga sine innspel Tilrår reduksjon av Brattlandfeltet Sett frå kommunen si side er det viktig å ha med heile Brattlandfeltet då det nye området legg opp til ei samla løysing med ny tilkomst også for delar av eksisterande bustadfelt. Dette feltet kan heller ikkje etablerast før gangveg langs riksvegen er etablert. Ut frå dette vi ein tilrå at heile Brattlandfeltet er med.

13 Sak 80/09 Tilrår rekkefølgebestemmingar for bustadfelta der Hittun vert bygd ut før Bala og Brattland Når det gjeld rekkefølgebestemmesar for bustadfelta er det moment som talar i mot dette. Brattland er som nemnt eit prosjekt som heng saman med eksisterande felt og som allereie har rekkefølgjebestemming knytt til gangveg. Bala er eit lite område og det er viktig for kommunen å kunne realisere planlagt omsorgsbustad relativt raskt på dette området. Hittun på si side er eit større prosjekt som krev nøye detaljplanlegging for å få ein kvalitetsmessig god utforming. Samla sett vil ein difor ikkje tilrå rekkefølgjebestemmingar i planen. Tilrår 2 bueiningar pr da bruttoareal på Hittun Det er lagt opp til god utnytting av Hittun bustadområde utan at det er sett eksakt arealkrav i kommuneplanen. Det kan vere aktuelt å ta inn eit punkt om dette under føresegner eller retningsliner. Alternativt vil dette kunne bli avklart gjennom reguleringsplanen er kravd. Førebels er det ikkje lagt inn eit slikt arealkrav. Samla vurdering På bakgrunn av innspel og dialog/forhandling er planen endra på ein god del punkt sett i høve til første planutkast. Det i dette 2. planutkastet lagt inn planløysingar som ser ut til å vere akseptable ut frå fagstyremakter sine synspunkt, og som difor truleg ikkje vil møte motsegner i ny høyringsrunde. Ut frå ei samla vurdering vil ein tilrå at kommuneplanen, araldelen vert lagt ut til 2. gongs høyring slik den no ligg føre. Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune gjer med heimel i Plan og bygningslova 20-5 vedtak om å legge ut Kommuneplan for Balestrand kommune , arealdelen, til 2. gongs offentleg ettersyn. Plandokumenta skal bli lagt ut på følgjande stader Balestrand rådhus Balestrand folkebibliotek Fjordtun oppvekstsenter Nesse oppvekstsenter Heimesida til Balestrand kommune Planen skal sendast alle aktuelle fagstyremakter og nabokommunar til høyring. Frist for uttale er

14 Sak 81/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 56/09 Utval for plan og utvikling /09 Formannskapet Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 231 Arkivsaknr.: 09/1089 GEBYRREGULATIV OG GEBYRSATSAR - MATRIKKELLOVA Vedlegg: Forslag til gebyr etter matrikkellova for Balestrand kommune 2010 Bakgrunn: Lovheimel: Matrikkellova 32, forskrift 16 SAKSOPPLYSNINGAR Frå vert delingslova erstatta med matrikkellova. Det nye regelverket stiller nye krav til sakshandsaming og føring av matrikkelen. Det vert mellom anna sett strengare krav til tidsfristar for fullføring av rekvirerte oppmålingsforretningar, og strengare krav til dokumentasjon som skal leggast til grunn for føring i matrikkelen. Etter den nye lova vert det no lagt til grunn at rekvirerte kart- og delingsforretningar skal vere avslutta innan 16 veker etter at alle løyve er gitt. Om denne fristen ikkje vert helde skal gebyret bli redusert med ein tredjedel. I forskrift til matrikkellova er det lagt opp til at kommune kan vedta eigen forskrift som opphever denne fristen i vinterhalvåret. Dette vert lagt fram som eiga sak om dette på eit seinare tidspunkt. For saker som er rekvirert etter at den nye matrikkellova vert sett i verk , kan ikkje dagens gebyrregulativ etter delingslova nyttast. Balestrand kommune må difor vedta nytt gebyrregulativ for å kunne ta lovleg gebyr etter det nye lovverket. Det vert vist til vedlagt framlegg til gebyrregulativ med gebyrsatsar for VURDERING Forslag til gebyr etter matrikkellova byggjer på Geoforum sin mal. Denne malen vert truleg nytta av dei fleste kommunane i landet. Geoforum har laga malen etter bestilling frå Statens kartverk.

15 Sak 81/09 I premissene for matrikkellova er det lagt opp til at kommunen gjennom gebyr skal få dekka sine kostnader med arbeid etter lova. Det nye regulativet er forenkla ved at ein ikkje har så mange arealklasseinndelingar som tidlegare. Satsane i den nye regulativet er basert på det gamle regulativet. Ein har valt og ikkje auke gebyra som følgje av den nye lova. Dette er gjort med bakgrunn i at auka tidsbruk som følgje av strengare krav til dokumentasjon vert kompensert av at ein i dag har meir effektivt utstyr til å utføre det oppmålingstekniske arbeidet (satellittbasert utstyr kontra teodolitt). Rådmannen si tilråding: Balestrand kommune vedtek Gebyrregulativ for arbeid etter Matrikkellova for Balestrand kommune med gebyrsatsar for 2010 i samsvar med vedlagt forslag slikt gebyrregulativ.

16 Sak 82/09 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 34/09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Utval for plan og utvikling /09 Formannskapet /09 Utval for oppvekst og omsorg /09 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Formannskapet Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 151 Arkivsaknr.: 09/642 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Vedlegg: Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag, (tidlegare utsendt) Budsjettnotat nr. 1 (tidlegare utsendt) Budsjettnotat nr. 2 (tidlegare utsendt) Budsjettnotat nr. 3 (tidlegare utsendt) Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 44 og 45 SAKSOPPLYSNINGAR Med dette vert arbeidsgrunnlaget for budsjett for 2010 og økonomiplan for perioden lagt fram. Arbeidsgrunnlaget består av desse delane: - Handlingsprogram og økonomiplan Investeringsprogram Samandrag av arbeidsgrunnlaget - Oversyn over økonomiplanperioden - Tiltaksliste 1 oversyn over mogelege tiltak for auka inntekter/reduserte utgifter - Tiltaksliste 2 oversyn over tiltak som ør vurderast inn i budsjettet ved auka ramme Det vert elles vist til oppsummering frå budsjettmøte den

17 Sak 82/09 Arbeidsgrunnlaget er i samsvar med fastsette rutinar utarbeidd i eit samarbeid der alle budsjettansvarlege har delteke, men dei oppsummeringane og samanfatningane som er gjort er det rådmannen som står ansvarleg for. I arbeidsgrunnlaget er hovudfokus så langt sett på neste års budsjett. Endringar er omtalt i den utstrekning ein kjenner til forhold som tilseier vesentlege endringar i høve til utgifter og inntekter i Formannskapet har føresett at rådmannen legg fram eit arbeidsgrunnlag i balanse. Dette inneber at ein har gjort nokre val i utgangspunktet som skal vere gjenstand for politisk vurdering vidare i prosessen. Av eige samandrag og av arbeidsgrunnlaget går det fram kva føresetnader som er lagt inn i budsjettet frå adminsitrasjonen si side. Det er vidare utarbeidd tiltakslister med oversyn over kva tiltak som eventuelt kan vurderast teke inn ved auka budsjettramme og tiltak som kan vurderast for å oppnå auka inntekter/reduserte utgifter for å oppnå balanse i budsjettet. Når det gjeld fastsetjing av konkrete og målbare mål for den kommunale verksemda, har det så langt ikkje vore arbeidd mykje med denne delen frå administrasjonen si side. Statsbudsjettet vert lagt fram Erfaringsmessig vil det ta noko tid før ein får klarlagt alle konsekvensane for kommunen. Det vert elles vist til fastsett plan for det vidare arbeidet med saka. VURDERING Det er viktig å ikkje leggje meir i arbeidsgrunnlaget enn det det er, nemleg eit utgangspunkt for å arbeide vidare med budsjettet for 2010 og økonomiplanen. Administrasjonen har med dette på ingen måte gjort seg ferdig med sine vurderingar i høve til kva som er realistiske overslag over inntekter og utgifter for neste år og åra vidare framover eller kva tiltak som det kan vere mogeleg å gjennomføre. Ein må pårekne behov for vidare utgreiingar og at det kan kome mange nye opplysningar undervegs i budsjettprosessen. Arbeidet med grunnlag for budsjett og handlingsprogram for åra framover har vist at den stramme styringa av den kommunale verksemda må halde fram. Det er all grunn til å oppretthalde ei nøktern haldning til nye tiltak som auker utgiftene. Kommunen vil ha utfordringar framover som tilseier at det er naudsynt med eit godt og konstruktivt samarbeid i heile kommuneorganisasjonen kring vidare omstilling av verksemda. Samstundes må tilrettelegging for å oppnå auka aktivitet i Balestrand-samfunnet og auka inntekter for kommunen ha prioritet.

18 Sak 82/09 Rådmannen si tilråding: 1. Formannskapet vedtek som eit fyrste høyringsutkast til budsjett 2009 og økonomiplan arbeidsgrunnlag av frå rådmannen med fylgjande endringar:. 2. Formannskapet ber utvala vurdere mål, planar og budsjettrammer for 2010 og resten av økonomiplanperioden og prioritere tiltak innanfor sine ansvarsområde. 3. Balestrand kommune legg "høyringsutkast til budsjett 2010 og økonomiplan " ut på høyring i tidsrommet på fylgjande stader: Balestrand rådhus Balestrand folkebibliotek Nessane sambrukshus Fjordtun oppvekstsenter Framlegget vert sendt fylgjande organ til uttale: Utval for oppvekst og omsorg Utval for plan og utvikling Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Balestrand ungdomsråd Balestrand sokneråd Handsaming: Formannskapet : Harald N. Offerdal (Ap) la fram slikt framlegg til vedtak: Som rådmannen si tilråding, men med slik endring av pkt 1: Formannskapet godkjenner rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av som eit fyrste høyringsutkast til budsjett 2009 og økonomiplan Det vart røysta over framlegget frå Offerdal. Vedtak 1. Formannskapet godkjenner rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av som eit fyrste høyringsutkast til budsjett 2010 og økonomiplan Formannskapet ber utvala vurdere mål, planar og budsjettrammer for 2010 og resten av økonomiplanperioden og prioritere tiltak innanfor sine ansvarsområde.

19 Sak 82/09 3. Balestrand kommune legg høyringsutkastet til budsjett 2010 og økonomiplan ut på høyring i tidsrommet på fylgjande stader: Balestrand rådhus Balestrand folkebibliotek Nessane sambrukshus Fjordtun oppvekstsenter Framlegget vert sendt fylgjande organ til uttale: Utval for oppvekst og omsorg Utval for plan og utvikling Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Balestrand ungdomsråd Balestrand sokneråd Samrøystes Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg : Budsjettframlegget vart drøfta og det vart stilt spørsmål til administrasjonen. Vedtak: Saka vert utsett. Handsaming: Utval for plan og utvikling : Utvalet kom samla fram til følgjande: Vedtak Utval for plan og utvikling ser at følgjande tiltak kan vurderast nærare med tanke på å redusere kostnader eller auke inntektene: Driftskostnader knytt til Bygdahuset. Eigedomsskatt i heile kommunen Gjere følgjande kommunale vegar private: Eikabrui Feten og Grendahuset Rendedal Tiltak som må vurderast innarbeidd Brannvern, opplæring m.m bør innarbeidast i økonomiplanen

20 Sak 82/09 Vedlikehald til kommunale vegar må aukast opp med kr på line med Samrøystes. Handsaming: Formannskapet : Budsjettnotat nr 1 m/vedlegg låg føre til møtet. Vedtaka frå utvala den vart utdelt. Formannskapet gjekk gjennom situasjonen ut frå statsbudsjettet og nye opplysningar som elles låg føre, og hadde ei førebels drøfting av saka. Vedtak Saka vert utsett. Samrøystes Handsaming: Utval for oppvekst og omsorg : Anne Margrethe Kråvik (KrF) la fram slikt framlegg til vedtak: Utval for oppvekst og omsorg ber rådmannen gjennomføre ein prosess for utgreiing av aktuelle tiltak i samband med budsjettet for Utvalet føreset at ein vesentleg del av den naudsynte utgiftsreduksjonen må skje ved reduserte stillingar innan pleie og omsorg, og ber m.a. om at administrative funksjonar i heimetenestene vert vurdert. Utvalet meiner og at det må vurderast ei ordning med faste vikarar i pleie og omsorg, i hovudsak finansiert ved reduksjon i vikarutgifter/overtidsutgifter. Utvalet føreset at omsorgsbustadene ved helsetunet vert nytta som omsorgsbustader. Utvalet ber rådmannen syte for aktuelle utgreiingar til neste møte i formannskapet. Det vart røysta over framlegget frå Kråvik. Vedtak Utval for oppvekst og omsorg ber rådmannen gjennomføre ein prosess for utgreiing av aktuelle tiltak i samband med budsjettet for Utvalet føreset at ein vesentleg del av den

21 Sak 82/09 naudsynte utgiftsreduksjonen må skje ved reduserte stillingar innan pleie og omsorg, og ber m.a. om at administrative funksjonar i heimetenestene vert vurdert. Utvalet meiner og at det må vurderast ei ordning med faste vikarar i pleie og omsorg, i hovudsak finansiert ved reduksjon i vikarutgifter/overtidsutgifter. Utvalet føreset at omsorgsbustadene ved helsetunet vert nytta som omsorgsbustader. Utvalet ber rådmannen syte for aktuelle utgreiingar til neste møte i formannskapet. Samrøystes Handsaming: Formannskapet : Budsjettnotat nr 3 vart lagt fram. Formannskapet drøfta saka. Vedtak Saka vert utsett. Samrøystes

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30

MØTEPROTOKOLL. Utval for plan og utvikling. Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 MØTEPROTOKOLL Utval for plan og utvikling Møtestad: rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Knut Thue, leiar Kjetil Nesse Råmund Nyhamar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Kl: 12.30 14.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 25.11.09 Merknader: Saker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT SOGNDAL KOMMUNE SAL- OG SKJENKEREGLEMENT Utdrag frå RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN for Sogndal kommune 2009-2012 7. KOMMUNALE REGLAR FOR SAL OG SKJENKING AV ALKOHOL Dette kapitlet skal omhandle følgjande område:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Kl: 09.30 13.00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 14.03.08 Merknader: Saker som vart handsama

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/07 07/710 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 12.30-13.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap)

Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus (H), Pål Terje Rørby (Sp), Anita Bækken (Sp), Tronn Inge Tuv (Frp), Olav Syversbråten (Ap) MØTEPROTOKOLL Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 21.11.2013 kl. 12:00-15:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Tilstades: Møtande varamedlemer: Odd Holde (H), Tove Eggen Lien (Sp), Iren Halbjørhus

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/09 08/1778 REGULERINGSENDRING BALAFJØRA 6/09 08/1864 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL RIVING AV HUS

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/09 08/1778 REGULERINGSENDRING BALAFJØRA 6/09 08/1864 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL RIVING AV HUS MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/09 08/1778 REGULERINGSENDRING

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011

MØTEBOK. 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 17/11 Formannskapet 19.05.2011 32/11 Formannskapet 08.09.2011 24/11 Kommunestyret 15.09.2011 Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaknr.: 09/1162 Arkiv: L12 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/140. Trafikktryggleiks- og gatebruksplan

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/140. Trafikktryggleiks- og gatebruksplan SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkivsaksnr.: 13/140 Arkiv: 144 Q14 Trafikktryggleiks- og gatebruksplan Vedlegg: Trafikktryggleiks og gatebruksplan, sept. 2014 Handlingsprogram, 18.11.14 Uttaler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 10/12 12/117 Protokoll: Søknad om skjenkeløyve - Dragsvik Fjordhotell AS

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 10/12 12/117 Protokoll: Søknad om skjenkeløyve - Dragsvik Fjordhotell AS MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.06.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/12 12/172

Detaljer

Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk

Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk 1 Forskrifta regulerar 2 Stenge og skjenketider for serveringsstader 3 Salstider for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 (under 4,7 %) 4 Ambulerande skjenkeløyve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Bjørg Kyrkjebø Staaland MEDL AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Bjørg Kyrkjebø Staaland MEDL AP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 01.12.2010 Tidspunkt: 09:00 12:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein E.

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : KOMMUNESTYRET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 29.09.09 Tid : 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 43/09 09/896 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR PS 44/09 09/1007 FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 73/10 08/189 PROTOKOLL: ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 73/10 08/189 PROTOKOLL: ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE, HØYRINGSUTKAST MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Møtedato: 11.11.2010 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 73/10 08/189 PROTOKOLL: ENERGI- OG KLIMAPLAN

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 17.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.15:45 18:45 Saksnr til og frå: 077/10-089/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.10:00. Utval:

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.10:00. Utval: TILLEGGSINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 31.05.2017 Tid: kl.10:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.04.2015 Tid: 16:30-18:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt gjort kjent

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 29/12 12/831 Protokoll: Betalingssatsar for barnehagane for 2013 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14 Saksprotokoll Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14 Tittel: Saksprotokoll: Reguleringsplan - tursti mellom Nymoen og Vadøyane Plan ID 1426-2013001 Arkivsak: 13/563 Behandling: Plan- og forvaltningsstyret

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune

Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune Perioden 2016-2020 Vedteke i Flora bystyre 15. mars 2016, bystyresak 021/16 1. Innleiing Flora kommune sin alkoholpolitikk skal i løyveperioden 2016-2020

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, GBNR. 95/1 M.FL.- KAUPANGER I SOGNDAL KOMMUNE Jf adresseliste Deres ref.: Vår ref.: Dato: N:\500\76\5007643\5 Arbeidsdokument\varsel om oppstart av planarbeid VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOVLAND BUSTADFELT, G. /1 M.FL.-

Detaljer

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27

Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 Søknad om løyve til sal av alkohol gruppe 1 (Alkoholhaldig drikk 2.5% < 4,5% alk) jf. Alkoholloven av 2.juni 1989 nr.27 1. Det vert søkt om slikt løyve Nytt løyve Endring Verksemda er overdregen Dato Informasjon

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL SØKNAD OM BYGGJELØYVE 1. FORMÅL Behandla søknader om byggjeløyve ved å kontrollera om søknaden er i samsvar med krav i plan- og bygningslova og tilhøyrande

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Søkjar (1) Namn: F.dato/org. nr Adresse: Telefonnr. Epost: : SØKNADEN GJELD SKJENKING FOR Gebyr kr. 290,- Det blir

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630 RULLERING AV RUSPOLITISK PLAN FOR BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/11 11/630

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2009 Kl: 12.30 14.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 17.08.09 Merknader: Saker

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2

Nord-Aurdal kommune Utvalssak. Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Nord-Aurdal kommune Utvalssak JournalID: 13/2691 Behandla av Møtedato Saksnr. Saksbehandlar Formannskapet 11.04.2013 017/13 Nyhgun Arealdelen til kommuneplanen 2012-2024, behandling 2 Vedlegg: Dok. dato

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143. Parkeringsplassen mellom Åbergevegen og Rutlinslid vert lagt inn i planen. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkivsaksnr.: 06/1143 Arkiv: L12 REGULERINGSPLAN FOR KVÅLE/GURVIN. * Innstilling: Kommunestyret i Sogndal vedtek reguleringsplan for Kvåle-Gurvin med tilhøyrande

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015 VANG KOMMUNE Landbruk/teknisk etat Adresseliste Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015 Endring av reguleringsplan E16 Varpe bru - Nystuen Statens vegvesen og Vang

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.09.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 19:55 Saksnr til og frå: 051/13-061/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer