EFFEKTIVISERING OG OMSTILLING - OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK 170/12 ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EFFEKTIVISERING OG OMSTILLING - OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK 170/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/ Saksbehandler Hilde Lofthus Behandles av Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret EFFEKTIVISERING OG OMSTILLING - OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK 170/12 ØKONOMIPLAN SAKEN GJELDER I denne saken redegjør rådmannen for de omstillingstiltakene som er satt i gang for å gjennomføre bystyrets vedtak i sak 170/12 økonomiplanen: Arbeidet med effektivisering og omstilling i kommunen må fortsette. Kommunens organisasjon må gjennomgås for å finne muligheter for å samordne mellomlederstillinger, hindre at det gjøres dobbeltarbeid i kommunen osv. Reduksjonen innebærer 3 stillinger pr år i 3 år Etter delegasjonsreglementet har rådmannen fullmakt til å endre organiseringen innenfor det enkelte tjenesteområdet. Endringer mellom tjenesteområdene skal behandles av bystyret. Denne saken omhandler omstillinger som involverer flere tjenesteområder og flytting av resultatenheter og funksjoner mellom tjenesteområder. Verken omdanning av Sandnes Eiendom til KF, omstilling i omsorg eller varslet gjennomgang av Byplan, omhandles her. 2. BAKGRUNN Med denne saken vil rådmannen synliggjøre muligheter og hovedgrep for de endringer som ønskes for å få en mer effektiv organisasjon med klare ansvarslinjer og hvor dobbeltfunksjoner unngås. Saken redegjør for ulike prosesser som har vært gjennomført for å få til endring og omstilling. Effektivisering er helt nødvendig i en kommune som vokser så mye som Sandnes gjør og rådmannen vil også framover være opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid og effektiv drift av organisasjonen. Nye måter å samhandle og utføre oppgaver vil være viktig i dette arbeidet. 1

2 2 Mindre omstillinger og justeringer av organisasjonen innen det enkelte tjenesteområde skjer jevnlig. I kommunens rekrutteringsveileder vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 9/11, står det i pkt 1.4 at alle stillinger skal vurderes før ev utlysning. Det vises samtidig til vedtatte prosedyrer for organisasjonsendring. Rådmannen har i tillegg besluttet at alle ledige lederstillinger skal legges fram for rådmannens ledergruppe før evt. utlysning. Hensikten er at ledergruppa i fellesskap skal vurdere og drøfte nødvendigheten av å videreføre den enkelte stilling. En slik vurdering kan også innebære organisatoriske konsekvenser dersom en lederstilling ikke videreføres. Med ledelse i denne saken menes direktører, resultatenhetsledere, stabsledere og seksjonsledere. 3. FIRE OMSTILLINGSPROSJEKT Denne saken omhandler fire ulike omstillingsprosjekter: 1. Ledelse og lederspenn. 2. Endring av bestiller/utfører organiseringen, samorganisering av Bydrift og Bymiljø. 3. Samorganisering av Kultur og Fritid. 4. Nedlegging av stabsfunksjonen Samfunnsutvikling med endret organisering for rådmannens staber. Tillitsvalgte har vært med i arbeidsgrupper og rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe for prosjektene. Disse fire prosjektene er ikke kommet like langt når denne saken legges fram, men rådmannen tar sikte på at alle endringene iverksettes innen Detaljering vil derfor fortsette innenfor tjenesteområdene og rådmannens fullmakter. Saken omhandler bestiller-/utførerorganiseringen, og de endringene som foreslås beskrives grundigere enn de øvrige. Dette fordi rådmannen mener dette er den mest prinsipielle endringen. For tre av prosjektene (1, 2 og 3) har rådmannen opprettet partssammensatte arbeids-/prosjektgrupper for å løse oppdraget. For prosjekt fire har prosessen vært styrt ved direkte involvering av medarbeiderne i rådmannens stab og lederne for de stabsenhetene som er blitt direkte berørt av forslaget. Omstillingsavtalen er fulgt og tillitsvalgte har deltatt. Denne saken framlegger arbeidsgruppenes forslag til organisering, samt mulig effektiviseringspotensial. I prosjekt 4 er forslaget å legge ned stabsenheten Samfunnsutvikling hvor formålet er å redusere stillinger samt å tydeliggjøre ansvar. Rådmannen ønsker flere funksjoner i linjen og vil bla samle arbeidet med overordnet plan/kommuneplan hos kommunaldirektør for Kultur og byutvikling (jfr forvaltningsrevisjon av Byplan i august 2013.) 3.1 Ledelse og lederspenn Prosjektgruppen skulle foreslå konkrete organisatoriske endringer for å oppfylle det politiske vedtaket. Rådmannen utvidet oppdraget til å gjelde

3 3 alle lederstillinger, ikke bare mellomlederstillinger. Gruppen hadde fire arbeidsmøter. Det ble sett på mulige løsninger og konkrete forslag ift. lederspenn. Hva er ledelse og innholdet i lederstillinger og hvor mange skal en leder lede ble diskutert. Tidligere gjennomgang av organisasjonsstruktur fra 2004 til 2010, nåværende organisasjonsstruktur og oversikt over ledespenn var grunnlaget for diskusjonene. Gruppen la fram to prinsipp for ledelse i Sandnes, disse er senere vedtatt av rådmannens ledergruppe.: Ledelse i Sandnes er å ha ansvar for personal, økonomi og fag. Lederspenn skal i hovedsak være å lede personer. Unntak vil være når det foreligger faglige grunner for å fravike hovedregelen Rådmannens kommentar Etter gjennomgang av ledelse og lederspenn i Sandnes kommune har rådmannen, i tråd med prosjektgruppens anbefaling, besluttet at ledelse i Sandnes som hovedregel skal omfatte fag, økonomi og personal. Som hovedregel skal lederspennet i Sandes kommune være å lede mellom ti og trettifem medarbeidere. Unntak vil være når det foreligger faglige grunner til at hovedregelen skal fravikes. Alle ledige lederstillinger og opprettelse av nye lederstillinger, har rådmannen besluttet å vurdere i rådmannens ledergruppe før ev utlysning. Begrunnelsen er at rådmannen ønsker at ledergruppa samlet skal ha en oversikt over ressursbruk og behovet for denne type stillinger. 3.2 Endring av bestiller / utførerorganiseringen, samorganisering av Bydrift og Bymiljø Rådmannen ønsker å samorganisere Bymiljø og Sandnes Bydrift. Samorganiseringen skal bidra til lavere transaksjonskostnader, mindre byråkrati og redusere dobbeltarbeid. Sandnes kommune har siden 2002 utviklet sine tjenester innen teknisk sektor etter hovedprinsippene i bestiller utførermodellen. Rogaland Revisjon IKS har i en forvaltningsrevisjonsrapport fra 2012 om bestillerutførerorganiseringen antatt at produksjonskostnadene har blitt redusert som følge av modellen, mens transaksjonskostnadene har økt. Det innebærer at utførerne er i stand til å gjennomføre arbeidsoppgavene mer effektivt enn tidligere, men at det koster mer å administrere modellen Bestiller / utfører historikk Bestiller/utfører-organisering, basert på intern kontraktstyring, ble vedtatt av bystyret for første gang i Rådmannen tror det kan være nyttig i gi et noe inngående historisk tilbakeblikk på kommunens befatning med Bestiller / Utfører - organiseringen. I økonomiplanen står det:

4 4 En bestiller-utfører- modell skal styre tjenesteproduksjonen. Modellen er tatt i bruk i noen avdelinger og er under utvikling i andre. Dette arbeidet er krevende og må videreføres (.). Avdelingssjefene er tillagt ansvaret for den operative drift av sine virksomheter og har fått utvidet beslutningsfullmakter basert på prinsippet om rammestyring Behovet for strukturell og styringsmessig omstilling ble lagt fram frem i økonomiplan Økonomiske nøkkeltall og serviceerklæringer ble introdusert i samme plan. Rådmannen fremmet forslag om å innføre rammebudsjettering fra og med avdelinger ble vedtatt nedlagt, og tonivåmodell ble innført, dvs. rådmannsnivå og 80 resultatenheter. Endringen ble iverksatt fra Omstillingsarbeidet i kommunen: Fra administrasjon til tjenester en enklere kommune ble iverksatt. I dette lå det at en skulle flytte ansvar og myndighet ut i organisasjonen og så nær brukerne som mulig, samt å redusere administrasjonskostnader til fordel for tjenesteproduksjonen. Det å skille klarere mellom rollene som bestiller og utfører var en del av endringen. Dette ble fulgt opp med en bestiller-utførermodell basert på intern kontraktstyring, som bl.a innebar en omfattende delegering av rådmannens beslutningsfullmakter til resultatenhetenes ledere, stabsfunksjoner for lederne og støttefunksjoner som betjente resultatenhetene, reduksjon i ressursbruk til administrative stillinger og administrative formål I økonomiplanen for ble den nye styringsdialogen lagt fram med virkning fra Intern kontraktsstyring, rammebudsjettstyring, økt delegasjon fremholdes. Kommunen innførte tonivåmodell. Utførerenhetene; Renhold, Eiendomsdrift, Sandnes Matservice ble knyttet til administrative tjenester som ble ledet av kommunalsjef. I denne enheten ble også alle interne tjenester samlet, slik som regnskap, lønn, økonomi og personal. Brann og redning ble skilt ut av kommunen og hele avdelingen ble flyttet over til nye IKS Brannvesenet fra Forvaltningen av bygg ble lagt ut i et eget KF, Sandnes Eiendom. I 2005 ble Bulega Drift skilt ut av resultatenheten Kommunalteknikk og etablert som egen resultatenhet i januar. Bulega Drift ble ny resultatenhet i tjenesteområdet Kultur og Byutvikling. Utførerdelen av renovasjonen ble skilt ut fra kommunen og lagt over i et nytt IKS, Renovasjonen, fra juli Parkeringsvirksomheten ble utskilt ut fra Kommunalteknikk, og lagt i nytt kommunalt foretak fra januar Bystyret vedtok i juni 2006 at utføreroppgavene, dvs. eiendomsdrift og renhold skulle samles i en felles enhet, Byggdrift. Svømme- og idrettsfag ble flyttet fra Eiendom til Park og Idrett. Eiendomsforetaket ble avviklet og slått sammen med stab byggeprosjekter og ble strategisk stabsenhet, Eiendom, med bestillerrolle

5 5 innenfor eiendomsforvaltningen fra Byggdrift, Matservice og Servicekontoret ble samlet under stabssjef; Service og administrasjonssjef Den administrative hovedstrukturen ble evaluert i Prinsippene ble videreført og Bystyret vedtok målsettinger og prinsipper for Sandnes Bydrift. Bystyret vedtok at fra skulle utførerne være samlet i ett miljø, Sandnes Bydrift, ledet av stabssjef. Dette betydde at resultatenheten utbygging og resultatenheten Bulega drift ble flyttet fra tjenesteområde Kultur og byutvikling til Sandnes Bydrift. Sandnes Matservice og Hustrykkeriet ble og flyttet til Sandnes Bydrift. Sandnes Bydrift ble etablert som stabsenhet i januar Resultatenhetene Byggdrift, Bulega drift, Utbygging og Sandnes matservice ble samlet i Bydrift, og rapporterte til driftsdirektør. I juli 2008 ble det og gjort et organisatorisk skille mellom bestiller og utfører innen Park og idrett. Bestillerenheten ble hetende Park og idrett, mens utførerenheten fikk navnet Idrett og landskapsdrift (ILD). Utførerenheten ble innlemmet i Sandnes Bydrift. I september 2010 ble den framtidige selskapsformen for Sandnes Bydrift vurdert. Bystyret vedtok at enheten fremdeles skulle være en kommunal bedrift (KB). Begrunnelse fra rådmannen var knyttet til at bredden, kompleksiteten og volumet i de ulike tjenestene som Sandnes Bydrift leverer gjør det lite relevant å omdanne enheten til ett nytt selskap, det være seg KF eller AS. Erfaringene fra organiseringen av Bydrift i perioden 2008 til mai 2010 var at organisasjonen ikke fungerte godt nok. Det ble avdekket behov for fokus på fellesløsninger og ansvar for felles resultater i et samlet Bydrift. Følgende organisatoriske grep ble gjort dette året: Det ble etablert en administrativ stab under direktør i Sandnes Bydrift (oktober). Bulega drift og Utbygging ble slått sammen til en felles avgiftsfinansiert enhet under navnet Vann og avløpsdrift (VA). Samferdselsseksjonen som tidligere lå under Bulega drift ble flyttet fra VA-området til Idrett og landskapsdrift (ILD). Dermed samlet en avgiftsfinansiert drift og skattefinansiert drift i separate enheter. I desember 2010 ble det lagt fram en sluttrapport (vedlegg) om effektivisering av bestillerfunksjon i kommunalteknikk og park og idrett I mai 2011 vedtok bystyret å slå sammen Kommunalteknikk og Park og idrett til en bestillerenhet, Bymiljø. Hensikten var å oppnå bedre

6 6 koordinering av bestiller- og forvaltningsfunksjoner, samt en mer effektiv utnyttelse av faglige og økonomiske ressurser. I november 2011 var ny leder på plass i Bymiljø, og i 2012 ble enheten samlet rent fysisk Noen erfaringer med bestiller utfører organiseringen Hensikten med bestiller / utfører organiseringen er å få til en bedre ressursutnyttelse og mer detaljert innsyn i kostnader forbundet med kommunale tjenester (jfr forvaltningsrevisjon av bestiller / utfører, februar 2012). Ideen er at denne måten å organisere på skal være et grunnlag for effektivisering og profesjonalisere både bestiller og utfører rollene. Det skal også gjøre det mulig å synliggjøre ansvar og ressursbruk, samt å sammenlikne pris, kvalitet og leveranser med andre aktører i markedet. Erfaringene fra Sandnes er på mange måter gode, med det er mye som tyder på at transaksjonskostnadene er større enn effektiviseringsgevinstene. Hvis intervjuene gir et riktig bilde, indikerer de at produksjonskostnadene er blitt redusert, men at transaksjonskostnadene har økt. Dette innebærer at utførerne er i stand til å gjennomføre arbeidsoppgaver mer effektivt enn før, men det koster også mer å administrere modellen (flere ledere, internfakturering etc). I et økonomisk perspektiv er det fornuftig å ha en bestiller utførermodell så lenge reduksjon i produksjonskostnader er større enn økningen i transaksjonskostnader. (jfr forvaltningsrevisjon av bestiller utfører, Rogaland Revisjon februar 2012 s. 4) Omstillingsprosessen Rådmannen drøftet samorganiseringen mellom Bydrift og Bymiljø med hovedsammenslutningene i mai og samarbeidsforum ga sin tilslutning til mandatet og gjennomføringen. I samarbeid med hovedsammenslutningene satte rådmannen ned en bredt sammensatt prosjektgruppe som ledes av driftsdirektør Per Hanasand. Tillitsvalgte er med i gruppen. Rådmannen ga følgende oppdrag: Prosjektgruppen utarbeider sak til politisk behandling som inneholder: Gjennomføringsplan og handlingsplan for samorganiseringen. Synliggjøre effektiviseringspotensialet. Gjennomføre omorganisering iht. politisk vedtak Arbeidet som er gjort av arbeidsgruppen så langt er: konstituering av arbeidsgruppen alle impliserte medarbeidere ble invitert til informasjonsmøte den Tilstede var prosjektgruppen og rådmannen. Bjørnson Organisasjonspsykologene AS bidro med et foredrag. Det ble gitt anledning til å ytre seg og stille spørsmål, både til arbeidsgruppen og til rådmannen.

7 7 alle impliserte medarbeidere ble invitert til idédugnad Idédugnaden ble fasilitert av Bjørnson Organisasjonspsykologene AS, i samarbeid med prosjektgruppen. Arbeidsgruppen har levert sitt bidrag til denne saken gjennom et notat. Etter politisk behandling vil prosjektgruppen utarbeide organisasjonskart for det nye tjenesteområdet. Organisasjonskartet skal basere seg på føringer gitt i bystyrets vedtak og innspillene som kom fram under workshop Prosjektgruppen har i tillegg til ovennevnte aktiviteter hatt møter annenhver uke og arbeidet med praktisk tilrettelegging av samorganiseringen Rådmannens kommentar Rådmannen opplever at det har vært dobbeltarbeid og at mye ressurser er blitt brukt til samhandling mellom bestiller og utfører. Allikevel mener rådmannen at lærdommen med modellen er svært viktig og at Sandnes nå har mye bedre oversikt over hva tjenestene virkelig koster enn hva en hadde tidligere. Kunnskapen som modellen har gitt skal tas med videre inn i ny organisering og brukes konstruktivt i det videre arbeidet. Det nye tjenesteområdet skal ha ansvaret for alle tekniske drifts- og vedlikeholdsfunksjoner, samt planlegging og forvaltning knyttet til disse fagområdene. Tjenesteområdet skal inneholde fag og funksjoner fra enhetene Bymiljø, Vann- og avløpsdrift, Idrett og landskapsdrift. Matservice. I tillegg inngår Byggdrift i det nye tjenesteområdet. Med en slik ny organisering bortfaller driftsdirektør som funksjon for utførerenhetene. Med denne endringen ønsker rådmannen å oppnå lavere transaksjonskostnader som er en konsekvens av bestiller/utførerorganiseringen. Videre forventes det en effektivisering ved at det ikke lenger blir to parter som er ansvarlig, altså en bestillerfunksjon og en utførerfunksjon. Samorganiseringen skal føre til følgende effektiviseringer: redusere behovet for dobbeltkompetanse kortere kommunikasjonslinjer færre og kortere beslutningslinjer økt yrkesstolthet mer helhetlige beslutninger mindre konflikter knyttet til internfakturering Rådmannen vil etter bystyrets vedtak iverksette de nødvendige organisatoriske grep for å etablere det nye tjeneste-/direktørområdet. Organiseringen skal ivareta de positive effektene man har oppnådd gjennom bestiller/utfører-organiseringen, og bygge ned de negative

8 8 konsekvensene. Videre skal det tas hensyn til de innspill som er kommet gjennom den brede involveringen som er gjennomført i de enhetene det gjelder. Følgende hensyn skal ivaretas: færre ledere samle fag og funksjoner som hører sammen, for å unngå dobbeltarbeid fjerne skillet mellom bestiller og utfører, og sikre helhetlig ansvar fase ut internfakturering, for å forhindre uhensiktsmessig byråkrati og unødvendige konflikter skille mellom avgiftsfinansierte tjenester og skattefinansierte tjenester tjeneste-/direktørområdet, resultatenheter og seksjoner skal ha hensiktsmessige navn følge omstillingsavtalen Rådmannen mener at den beskrevne endringen kan redusere ledelsesbehovet med to til tre stillinger (kr 1,5-2,5 mill). I tillegg vil det ved utformingen av det nye tjenesteområdet være mulig å ta ut kostnader knyttet til dobbeltarbeid og transaksjonskostnader. Rådmannen vil måtte komme tilbake til eksakt innsparingspotensiale. For Matservice og Byggdrift ser ikke rådmannen at det er nødvendig å gå bort fra bestiller utfører organiseringen nå. Rådmannen vil følge erfaringene i forbindelse med etableringen av Eiendom som kommunalt foretak. Eiendom er hovedbestiller av tjenester fra Byggdrift. Eiendom bestiller også fra Idrett og Landskapsdrift (ILD), som blir en del av den nye enheten beskrevet her. Rådmannen legger til grunn at de gode erfaringene og kompetansen med bestiller utfører organiseringen vil bli videreført i relasjonen mellom Eiendom KF og ILD. 3.3 Samorganisering av Kultur og Fritid Prosjekt tre er rådmannens anbefaling i økonomiplanen ( s 6) om at det ble iversatt en omstillingsprosess innenfor Kultur og Fritid med sikte på sammenslåing til en enhet. Hensikten har vært å vurdere om en sammenslåing kunne gi mer effektiv drift og synergieffekter. Pr. i dag er Fritid organisert under tjenesteområde Oppvekst barn- og unge mens Kultur tilhører Kultur- og byutvikling. Fritid gjennomgikk i 2012 en omorganisering med utgangspunkt i innsparingskrav vedtatt i økonomiplanen. Ny organisering og nye arbeidsformer basert på denne gjennomgangen blir implementert fullt i Fritid vil dermed med forslaget i denne saken ha gjennomført to omorganiseringer på to år. Kultur består i dag av 4.9 årsverk fordelt på fem personer. Fritid har totalt 26,6 årsverk. Det er seks medarbeidere, de som utgjør tjenestens ledergruppe og rådgivere som vil bli direkte berørt av en sammenslåing.

9 9 Rådmannen mener det er ytterligere synergieffekter som kan tas ut gjennom effektivisering ved en samorganisering av Kultur og Fritid Omstillingsprosessen Prosjektgruppen har bestått av fungerende leder for Kultur, resultatenhetsleder i Fritid, rådgiver fra hhv fagstab oppvekst, barn og unge og Kultur- og byutvikling, personalrådgiver, tillitsvalgte og hovedverneombud. Medarbeiderne i enhetene har vært involvert i prosessen gjennom hel- og halvdagssamlinger underveis. Lederstillingen i resultatenhet Kultur har stått vakant siden i vår. Parallelt med prosjektgruppens arbeid, har det vært gjennomført en omstillings prosess og det er besluttet at nåværende leder for Fritid vil gå inn som leder for den nye enheten. Reduksjon med en lederstilling blir dermed oppnådd Rådmannens kommentar Innspill fra medarbeidere er tatt med inn i prosjektgruppen og synergieffekter ved en sammenslåing vurderes å være: Større faglig bredde, samt et større apparat til å kunne være en naturlig samarbeidspart og aktør i Kulturarbeidet i kommunen. Bredere kontaktflate mot frivillige lag og foreninger Mer effektiv drift i forhold til personal/ økonomi Bedre koordinering og fokus på arrangement Styrking av informasjonsarbeidet Rådmannen tilrår at resultatenhetene Kultur og Fritid slås sammen til en enhet under en leder og at den nye enheten legges til tjenesteområdet Kultur og byutvikling. Videre foreslår rådmannen at enheten kalles Kultur og Fritid. Med dette tiltaket reduserer en med et lederårsverk. 3.4 Nedlegging av stabsenheten Samfunnsutvikling På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av Byplan, august 2013, vises det til rådmannens kommentar på s 10: Rådmannen vil varsle oppstart av en full gjennomgang av kommunens organisering innenfor planfeltet, inkludert planarbeidet som i dag er knyttet til rådmannens stab. Rådmannen foreslår å legge ned stabsenheten Samfunnsutvikling for å tydeliggjøre ansvarslinjene særlig på plansiden i Sandnes kommune. Overordnet planarbeid og Sunn By flyttes til direktør for Kultur og byutvikling. Forslaget om å legge ned stabsenheten Samfunnsutvikling legges fram fordi rådmannen ser at det er uklare ansvarsforhold mellom denne stabsenheten og bla Kultur og Byutvikling. Rådmannens stab og stabsenheter har vært organisert i denne stabsenheten og det foreslås ny organisering for å tydeliggjøre ansvarsforholdet i linjen og for å unngå

10 10 dobbeltfunksjoner. Rådmannen vil derfor også legge ned stillingen som direktør for stabsenheten Samfunnsutvikling og vil med det redusere kostnader med ca 1,5 mill Omstillingsprosessen Rådmannen har informert og drøftet nedlegging av stabsenheten Samfunnsutvikling i Samarbeidsforum (i februar og i april 2013) med hovedsammenslutningene, hatt flere fellesmøter med rådmannens stab og gjennomført individuelle samtaler for at den enkelte medarbeider skulle få komme med sine innspill og meninger før endelig beslutning. Berørte medarbeidere har hatt tilbud om å ha med tillitsvalgte til drøftingene Rådmannens kommentar Rådmannen besluttet å legge ned stabsenheten Samfunnsutvikling og som følge av dette ikke å besette stillingen som kommunaldirektør for Samfunnsutvikling. Oppgavene og funksjonene i stabsenheten overføres til andre direktører og til rådmannen. Hovedendringene som foreslås er: Sunn by til Kultur og byutvikling Frivilligsentralen til Kultur og byutvikling SLT til Barn og unge Kommuneplan til Kultur og byutvikling Beredskap til Organisasjon Mindre justeringer av enkeltfunksjoner ønsker rådmannen å gjøre fortløpende. Rådmannen vurderer at organisasjonen får klarere ansvarsforhold og roller og at linjen blir tydeligere med de grep som her foreslås. 4. RÅDMANNENS ANBEFALING OG OPPSUMMERING Med de endringer som foreslås i denne saken vil organisasjonen Sandnes kommune få klarere ansvarslinjer og det vil kunne effektiviseres slik BS la til grunn i økonomiplanen: OMSTILLING/RED MELLOMLEDERE, ADM ETC Reduksjon, beløp Det reduseres i utgangspunktet med tre stillinger; direktør for Samfunnsutvikling, Kultursjef og ytterligere en stilling i forbindelse med sammenslåing av Bymiljø og Bydrift. Det vurderes at endringene som foreslås i bestiller/utfører organiseringen vil gi en innsparing på ytterligere tre til fire stillinger videre i planperioden. Dette vil være både lederstillinger og andre administrative stillinger som følge av økt effektivitet. Reduksjon i transaksjonskostnader vil komme i tillegg, men dette er ikke mulig å tallfeste pt.

11 11 I tillegg til reduksjon i stillinger vil rådmannen i planperioden ha oppmerksomhet mot ytterligere innsparinger både innenfor ledelse, effektiv tjenesteproduksjon og ved innovative løsninger. Med de prinsippene mht ledelse og lederspenn som rådmannen har lagt fram i denne saken og i tillegg at lederstillinger skal vurderes i rådmannens ledergruppe før utlysning, regner en med at antall lederstillinger vil reduseres. 4.1 Oppsummering Alle endringer som er beskrevet i denne saken iverksettes innen Prosjekt 1 Ledelse i Sandnes er som hovedregel å ha ansvar for personal, fag og økonomi. Lederspennet er som hovedregel 10 til 35 medarbeidere Utlysning og oppretting av lederstillinger drøftes i rådmannens ledergruppe. Prosjekt 2 Bymiljø og Bydrift samorganiseres under en direktør. Direktøren inngår i rådmannens ledergruppe. Med denne organiseringen tas det på sikt ut en innsparing på 2,5 til 3,5 mill. Prosjekt 3 Samorganisering av Kultur og Fritid gir reduksjon av en lederstilling, men ikke tilsvarende innsparing fordi tidligere leder har fått andre oppgaver. Prosjekt 4 Nedlegging av stabsenheten Samfunnsutvikling gir reduksjon av en direktørstilling og tydeligere linjeorganisasjon, ca 1,5 mill Forslag til vedtak: 1. Sandnes Bydrift og Bymiljø samorganiseres under felles direktør og tjenesteområde. 2. Resultatenhetene Kultur og Fritid samorganiseres og får en felles leder. Den nye resultatenheten legges til

12 12 tjenesteområdet Kultur og byutvikling under direktør for Kultur og byutvikling. 3. Stabsenheten Samfunnsutvikling legges ned. Funksjoner og oppgaver endres i tråd med et som framkommer i denne saken. Rådmannen i Sandnes, Bodil Sivertsen rådmann Hilde Lofthus Organisasjonsdirektør Vedlegg: Effektivisering og omstilling - oppfølging av bystyrets vedtak 170/12 Økonomiplan Vedlegg 1 Omstillingsavtale.doc vedlegg 2 Rekruttering.doc RR Sandnes 2012 Bestiller - utførerorganiseringen.pdf Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning.

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 01.02.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførerkontoret Arkivsak: 15/01247 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf. 32068300

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Administrasjonsutvalget Bystyret

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Administrasjonsutvalget Bystyret SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 201104768 Arkivkode : E: 030 H30 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Administrasjonsutvalget Bystyret 07.09.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 06.04.2016 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse

Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Journalpost:16/36860 Saksnummer Utvalg/komite Dato 092/2016 Fylkesrådet 29.03.2016 Ny organisasjonsmodell for Kultur, miljø og folkehelse Sammendrag Kultur, Miljø og Folkehelse ble etablert som en etat

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Vurdering av mulig ny oppgavefordeling og etatsstruktur i Byrådsavdeling for byutvikling klima og miljø 1. juni 2015

Vurdering av mulig ny oppgavefordeling og etatsstruktur i Byrådsavdeling for byutvikling klima og miljø 1. juni 2015 Saksnr: 201511661-25 Saksbehandler: KAKL Delarkiv: ESARK-07 Rapport fra Prosessgruppe 1 Vurdering av mulig ny oppgavefordeling og etatsstruktur i Byrådsavdeling for byutvikling klima og miljø 1. juni 2015

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01019-1. Rådmannens innstilling: Fremlagte organisasjonsendring i Teknikk og miljø tas til orientering.

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01019-1. Rådmannens innstilling: Fremlagte organisasjonsendring i Teknikk og miljø tas til orientering. Ås kommune Organisasjonsendring i Teknikk og miljø Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01019-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalg 06.04.2016 Rådmannens innstilling: Fremlagte

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune

REORGANISERING. Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune REORGANISERING Prosess vedrørende reorganisering av Nannestad kommune Rådmannens ledergruppe har sett på en mulig reorganisering innenfor deler av tjenestene i Nannestad kommune. I tillegg til dette notatet

Detaljer

SLUTTRAPPORT INNSPARINGER ORGANISERING

SLUTTRAPPORT INNSPARINGER ORGANISERING SLUTTRAPPORT INNSPARINGER ORGANISERING BAKGRUNN FOR SAKEN På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon er det behov for omstilling og effektivisering i Sandnes kommune utover det som ligger i økonomiplanen

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102564 : E: 210 : Per Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.05.2011 74/11 Bystyret 31.05.2011 SANDNES BYDRIFT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

I herværende rapport har den nedsatte arbeidsgruppa søkt å belyse disse tiltakene sett i lys av de intervjuer arbeidsgruppa har gjennomført.

I herværende rapport har den nedsatte arbeidsgruppa søkt å belyse disse tiltakene sett i lys av de intervjuer arbeidsgruppa har gjennomført. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Konsekvensanalyse av foreslåtte tiltak Tiltak Redusere dagens rådmannsgruppe og forsterke ledelse av sektorene... 4 Tiltak Dele sektor helse og velferd i to sektorer...

Detaljer

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as

Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015. Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Seminar kommunereformen Forsand, Hjelmeland og Forsand kommuner 4. mars 2015 Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Tema Arbeidsgiverpolitikk i kommunereformprosessen Medbestemmelse, involvering

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10 Utviklingsprosjekt Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF Nasjonalt topplederprogram kull 10 Ketil Gaupset Klinikksjef Klinikk for medisinske servicefunksjoner Helse Nordmøre og Romsdal HF Bakgrunn

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til Fra KHMs styre Museumsdirektør Sakstype: Ordinær sak Møtedato: 16.06.2017 Notatdato: Saksbehandler: 07.06.2017 HR-sjef Stina Mosling S 18/17 Evaluering av funksjonsanalysen

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7

Byrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7 Byrådssak 1059 /15 Organisatoriske endringer på eiendomsområdet INKV ESARK-031-201300998-7 Hva saken gjelder: Det er de siste årene gjort flere organisasjonsendringer for å sikre størst mulig effektivitet,

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 10.04.2012 032/12 2 Kommunestyret 25.04.2012 35/12

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 10.04.2012 032/12 2 Kommunestyret 25.04.2012 35/12 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/00775-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 10.04.2012 032/12 2 Kommunestyret 25.04.2012 35/12 Organisering

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Nasjonalt topplederprogram Gøril Bertheussen, stabssjef UNN Mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helsefaglig

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling

Detaljer

OU Sluttrapport Tema:

OU Sluttrapport Tema: OU 21012 Sluttrapport Tema: Delprosjekt 3 Helse/rehab Barn og familie Deltakere: Anne Kari Haugdal, prosjektleder Marit Elisabeth Aksnes, leder BAFA Tore Fjerdingen, leder HeRe Karl Martin Haugen, avdelingsleder

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 FELLES LØNN- OG REGNSKAPSFUNKSJON FOR KOMMUNENE ASKER, BÆRUM OG DRAMMEN INNSTILLING TIL: ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Arbeidsgruppe B Ny virksomhetsorganisering

Arbeidsgruppe B Ny virksomhetsorganisering Vårt mandat var: Arbeidsgruppe B Ny virksomhetsorganisering Opprette sterke og robuste virksomheter med ansvarliggjorte og beslutningsmyndige ledere nærmest mulig brukerne Del to i mandat var: Arbeidsgruppe

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Siren Hoven Avdelingsleder Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Universitetssykehuset

Detaljer

Tjenesteutvikling. Informasjon til ansatte April 2013

Tjenesteutvikling. Informasjon til ansatte April 2013 Tjenesteutvikling Informasjon til ansatte April 2013 Tema Hvorfor omstilling? Kunnskapsgrunnlaget Hvordan er prosessen? Hva betyr dette for de ansatte? Hvilke endringer kan være aktuelt for vår enhet?

Detaljer

RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT: OMORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER

RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT: OMORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER RINGERIKE 2020 UNDERPROSJEKT: OMORGANISERING TEKNISKE OMRÅDER Arkivsaksnr.: 14/2833 Arkiv: 031 &40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 152/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Bemanningstilpasning Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Innledning En redusert budsjettramme krever tilpasning. Tilpasningen kan bestå i økonomisk omfordeling

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte HUSTADVIKA KOMMUNE Hustadvika kommune, 03.11.2017 HØRINGSUTKAST 1 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte For Eide

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Evaluering av kulturområdet Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01632-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015 Ås eldreråd 19.05.2015 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Gyda Dickson Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 16/1221. Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Gyda Dickson Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 16/1221. Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gyda Dickson Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 16/1221 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 06.04.2016 ORGANISATORISKE JUSTERINGER I EIENDOMSAVDELINGEN, TEKNISK ETAT Rådmannens

Detaljer

Vedlegg 3: Kravspesifikasjon grunnlag for tilbud Anskaffelse av bistand til organisasjonsutvikling og omstilling

Vedlegg 3: Kravspesifikasjon grunnlag for tilbud Anskaffelse av bistand til organisasjonsutvikling og omstilling Vedlegg 3: Kravspesifikasjon grunnlag for tilbud Anskaffelse av bistand til organisasjonsutvikling og omstilling 1. Antatte etapper i organisasjonsutviklingen fra 2016 2020 som involverer bistand fra tilbyder

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Utvikling av et lønnssystem for ledere og funksjonærer v/personalsjef Karl Reite 2 Norge rundt med Nortura! Nøkkeltall 2009 Ca. 17 milliarder kroner i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006456 : E: Q14 : Sven Tysdal Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 08.12.2010 77/10 JUSTERING AV TJENESTENIVÅ

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE

INNFØRING AV INTERNHUSLEIE Arkivsak-dok. Sak 47-14 Saksbehandler: Saksbehandler: Gunnar Sinnes Bengt Eriksen, Deloitte Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Eikje Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 16/279. Administrasjonsutvalget 28.01.2016

Saksbehandler: Sigurd Eikje Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 16/279. Administrasjonsutvalget 28.01.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Eikje Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 16/279 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 28.01.2016 NY ORGANISERING AV SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

/14. SAK: Organisering av vernetjenesten i Bergen Kommune ESARK

/14. SAK: Organisering av vernetjenesten i Bergen Kommune ESARK /14 SAK: Organisering av vernetjenesten i Bergen Kommune SVSI ESARK-0782-201338482-2 Definisjoner: HAMU: Hovedarbeidsmiljøutvalg Konsernnivå i Bergen Kommune AMU: Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavdeling i Bergen

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2017-2020 Planens innhold: I. Lovgrunnlag og bakgrunn for planen, side 1. II. Organisering av kontroll- og tilsynsarbeidet i Hol, side

Detaljer

FORPROSJEKT NYTT RÅDHUS - UTFORMING AV ARBEIDSPLASSEN

FORPROSJEKT NYTT RÅDHUS - UTFORMING AV ARBEIDSPLASSEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 16/04882-11 Saksbehandler Sidsel Haugen Saksbehandler i Sandnes Eiendomsselskap KF Jarle Angelsen Behandles av Styret Sandnes Eiendomsselskap KF HAMU Sakstype

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

VEDLEGG 3. Evaluering av felles ledelse ved grendeskolene

VEDLEGG 3. Evaluering av felles ledelse ved grendeskolene VEDLEGG 3 Evaluering av felles ledelse ved grendeskolene Evaluering av felles ledelse ved skole, samt Lønset og Midtbygda skole Ved kommunestyrets behandling av handlingsplan og økonomiplan våren 2012

Detaljer

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess

Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Anskaffelse av Bistand til Fisjonsprosess Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 19.08.2015 kl. 13.00 Sak nr: 15/264 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Leveransen... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg EFFEKTIVISERING AV TEKNISKE TJENESTER, HERUNDER OGSÅ DE GEBYRFINANSIERTE TJENESTER INNEN VANN, AVLØP, RENOVASJON, FEIING OG SLAM Arkivsaksnr.: 10/5345 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 22.11.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20.05 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/45 11/49 Frammøteliste: Medlemmer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDMANNENS LEDERTEAM OG PROSJEKTGRUPPA 23. MARS 2011

REFERAT FRA MØTE I RÅDMANNENS LEDERTEAM OG PROSJEKTGRUPPA 23. MARS 2011 OMSTILLING I ALTA KOMMUNE REFERAT FRA MØTE I RÅDMANNENS LEDERTEAM OG PROSJEKTGRUPPA 23. MARS 2011 Sted: Rica hotell Tid: kl. 08.30 15.30 Kl. 08.30 ca.11.00: Strategisk ledelse Deltakere: Rådmannens lederteam

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING

: 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland RETNINGSLINJER FOR BINDINGSTID GRUNNET ØKONOMISK STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803073 : E: 464 : Liv Wenche H. Hetland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. ADMINISTRASJONSUTVALGET 03.06.08 13/08 RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Plan for friluftsliv og grønne områder Hva foregikk på innsiden? - erfaringer og refleksjoner fra planprosessen

Plan for friluftsliv og grønne områder Hva foregikk på innsiden? - erfaringer og refleksjoner fra planprosessen Kommunal geomatikkonferanse 2017 Plan for friluftsliv og grønne områder Hva foregikk på innsiden? - erfaringer og refleksjoner fra planprosessen Foto: Carl Erik Eriksson Hva er planen? Plan for friluftsliv

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Tidspunkt: Fylkeshuset, Sarpsborg, 02.12.2010 - Tidspunkt: Etter fylkestingets slutt Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69117402

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Møtebok Sted: Formannskapssalen Tid: 21.10.14 kl. 08.15 12-10 Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Lars Erik Aas Nygård leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 30.08.2011 30.08.2011 06.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603977 : E: 020 : J.T. Lundeby, S.Haugen, P.Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret

Detaljer

Hvordan legge til rette for omorganisering av en tradisjonell Støttekontaktordning?

Hvordan legge til rette for omorganisering av en tradisjonell Støttekontaktordning? Hvordan legge til rette for omorganisering av en tradisjonell Støttekontaktordning? Historikk Ideologi Forankring Prosess - praktisk gjennomføring Status i dag, suksess og utfordringer Mandat for OU- prosjekt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 09.05.2014 kl. 11:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

HELSE OG MESTRING. Endring av NAVN, ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR i omsorgssektoren

HELSE OG MESTRING. Endring av NAVN, ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR i omsorgssektoren HELSE OG MESTRING Endring av NAVN, ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR i omsorgssektoren Vedtak gjort av rådmannen 3. mai 2017 Innhold BAKGRUNN... 3 RÅDMANNENS BESLUTNING... 3 Navn på tjenesten... 3 Navn på

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/09 EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/09 EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus, Årstein Møtedato: 16.04.2009 Tid: kl. 10.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

Ørland kommune - mellom himmel og hav

Ørland kommune - mellom himmel og hav Ørland kommune - mellom himmel og hav refleksjoner fra en kommunal folkehelsekoordinator.. Hva gjør en kommunal folkehelsekoordinator i Ørland kommune? Skriver langsiktige overordnede planer og konkrete

Detaljer

NAV i nye Sandefjord - Informasjonsskriv nr

NAV i nye Sandefjord - Informasjonsskriv nr NAV i nye Sandefjord - Informasjonsskriv nr. 2 14.09.16 Kjære kollegaer i nye NAV Sandefjord! Mange av oss er involvert i mange grupper og prosesser knyttet til nytt NAV kontor. Samtidig er det også mange

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer