Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg"

Transkript

1 Monterings- og bruksanvisning Ultromat ULFa Gjennomløpsanlegg A0777 Les først gjennom hele brukerveiledningen! Ikke kast den! Brukeren er ansvarlig for skader som oppstår på grunn av installasjonsfeil eller feil bruk! Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer! Delnr Original brukerveiledning (2006/42/EF) BA UL /13 NO

2 Utfyllene anvisninger Generell likebehandling Dette dokumentet bruker grammatikalsk hankjønn i nøytral mening for å gjøre teksten lesbar. Den omtaler kvinner og menn likt. Vi ber kvinnelige lesere om forståelse for denne forenklingen i teksten. Utfyllende anvisninger Les gjennom tilleggsanvisningene. Spesielt framhevet i teksten: Opptellinger Handlingsanvisninger ð Resultater fra handlingsanvisningene Infoer En info gir viktige anvisninger for hvordan apparatet skal fungere riktig, eller de skal gjøre arbeidet ditt lettere. Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsansvisningene er utstyrt med utførlige beskrivelser av faresituasjoner, se Ä Kapittel 2.1 «Merking av sikkerhetsanvisningene» på side 9 2

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Produktidentifikasjon Identcode ULFa Sikkerhet og ansvar Merking av sikkerhetsanvisningene Tiltenkt bruk Brukerens kvalifikasjoner Sikkerhetsanvisninger Ultromat Beskrivelse og test av sikkerhetsanordningene Lydnivå Transportering og lagring av anlegget Informasjon om anlegget Beskrivelse Tekniske data Oppbygning Anleggets oppbygning Beskrivelse av modulene Dreiekammerbeholder Kranløfteøyne Vannapparat med innspylearmatur Pulverdoserer Vibrator Agitatorer Bryterskap Strømuttak for å koble til et pulvertransportapparat Rør for konsentrat Analyse av vannmangel for fortynningsenheten Melding om tom konsentratbeholder Doseringsovervåkning for væskekonsentrat Trakt 50 l, 75 l og 100 l Pulvertransportapparat for automatisk etterfylling Montering og installasjon Montering Installasjon, hydraulisk Installasjon, elektrisk Tilkobling av nettledning Innstilling av de kapasitive sensorene Betjening av frekvensomformeren Sinamics G Betjeningselementenes funksjon Innstilling av frekvensomformeren Stille inn andre komponenter Innstilling av den kapasitive sensoren Stille inn Sigma (fabrikkinnstillinger) Generelt om betjening Betjeningsmeny ULFa Startbilde Skifte av driftsmodus Brukerforvaltning Brukergrupper Innlogging Verdiangivelse på touchpanelet Valg av doseringsmiddel Fjernkontroll

4 Innholdsfortegnelse 9.8 Gå til arkiv [F3] Nivåvisning Vanntilførsel Etterfortynning Driftmodus MANUELL Brukermeny [F2] Parameter Parameter [VANN] Parameter [Agitator] Parameter [Pulver] Parameter [Væske] Parameter [Nivå] Kalibrering Kalibrering pulver Kalibrering av væskekonsentrat Kalibrering strømningskontroll (bare "Spectra") Kalibrering vann System Skifte språk Stille inn dato og klokkeslett Touchpanel Konsentrasjon Informasjon Identcode Ultromat Programvareversjon Service Service Drift av anlegget Normaldrift Betingelser for korrekt drift Etterfylle beholdertrakten med pulverpolymer Etterfylle konsentratbeholderen med væskepolymer Koble til nettet og strømbrudd Sette ut av drift Deponering av eldre deler Feil bruk av anlegget Igangsetting Vedlikehold Inspiser pulverdosering og innspyleapparat Rengjør silen med trykkreduksjonsanordningen Kontroller og rengjør magnetventilen Ta ut og kontroller strømningsmåleren (turbodos) Demontere dekselet til en inspeksjonsåpning Rengjør oversiden av beholderen Feilmeldinger Oppheve feilmeldinger Generelt om feilmeldinger Feil - årsaker - rettelse Vedlegg / datablad Logiske tilstander Betjeningsmeny ULFa Igangsettingsprotokoll Smøreplan Styringsprosess

5 Innholdsfortegnelse 16.6 EU -samsvarserklæring for maskiner Indeks

6 Produktidentifikasjon 1 Produktidentifikasjon 1.1 Identcode ULFa U L F a Type / beholderstørrelse / separeringsmengde 0400 Gjennomløpsanlegg / 400 l / 400 l/h 1000 Gjennomløpsanlegg / 1000 l / 1000 l/h 2000 Gjennomløpsanlegg / 2000 l / 2000 l/h 4000 Gjennomløpsanlegg / 4000 l / 4000 l/h 6000 Gjennomløpsanlegg / 6000 l / 6000 l/h 8000 Gjennomløpsanlegg / l / l/h Oppbygning N S Normal Speilvendt Elektrisk tilkobling A 400 VAC, 50/60 Hz (3ph, N, PE) Styring 0 SPS S SPS S med PROFIBUS + DP/DP-kobling 2 SPS S med PROFINET + PN/PN-kobling Tilvalg 0 uten tilvalg 1 Uttaksrør, PVC (400, 1000) 2 Uttaksrør PVC (2000) 3 Uttaksrør, PVC (4000, 6000) 4 Uttaksrør PVC (8000) Pulverdoserer P0 uten P1 Pulverdoserer (0400, 1000) P2 Pulverdoserer (2000) P3 Pulverdoserer (4000, 6000) P4 Pulverdoserer (8000) Vibrator for pulverdoserer 0 uten 1 med vibrator for pulverdoserer Pulvertransportapparat, påkoblingstrakt 0 uten 1 Monterbar trakt 50 l (0400, 1000, 2000) 2 Monterbar trakt 75 l (4000, 6000) 3 Monterbar trakt 100 l (8000) 4 Monterbar trakt 50 l + pulvertransportapparat FG205 (0400, 1000, 2000) 6

7 Produktidentifikasjon U L F a Type / beholderstørrelse / separeringsmengde 5 Monterbar trakt 75 l + pulvertansportapparat FG205 (4000, 6000) 6 Monterbar trakt 100 l + pulvertansportapparat FG205 (8000) 7 med adapter-deksel + pulvertransportapparat FG205 Væskekonsentratpumpe L0 L1 L2 L3 L4 uten med Sigma med Spectra laget for Sigma laget for Spectra Overvåkning for væskekonsentrat-pumpe 0 uten 1 med flottørbryter for konsentratbeholder 2 med strømningskontroll (bare Spectra) 3 med flottørbryter og strømningskontroll (bare Spectra) Vannrør for innspylearmatur 1 Y-innspyling, PVC (0400, 1000, 2000) 2 Y-innspyling, PVC (4000, 6000) 3 Y-innspyling, PVC (8000) 4 Innspyletrakt, PVC (0400,1000, 2000) 5 Innspyletrakt, PVC (4000, 6000) 6 Innspyletrakt, PVC (8000) 7 Innspyletrakt, PP (0400,1000, 2000) 8 Innspyletrakt, PP (4000, 6000) 9 Innspyletrakt, PP (8000) Agitator for 3. kammer 0 uten 1 Agitator for beholder 400, 0,18 kw 2 Agitator for beholder 1000, 0,55 kw 3 Agitator for beholder 2000, 0,75 kw 4 Agitator for beholder 4000/6000 1,1 kw 5 Agitator for beholder 8000, 2,2 kw Språk BG Bulgarsk LV Latvisk CZ Tsjekkisk MS Malayisk DA Dansk NL Nederlandsk DE Tysk NO Norsk EL Gresk PL Polsk EN Engelsk PT Portugisisk 7

8 Produktidentifikasjon U L F a Type / beholderstørrelse / separeringsmengde ES Spansk RO Rumensk ET Estisk RU Russisk FI Finsk SK Slovakisk FR Fransk SL Slovensk HR Kroatisk SV Svensk HU Ungarsk TR Tyrkisk IT Italiensk ZH Kinesisk LT Litauisk 8

9 Sikkerhet og ansvar 2 Sikkerhet og ansvar Om dette produktet Ultromat fra ProMinent er et automatisk polyelektrolytt-beredningsanlegg. Det kan brukes overalt der syntetiske polymerer automatisk skal beredes til polymerløsninger som flokkuleringsmidler. Som en slik oppløsningsstasjon egner anlegget seg til mange prosesstekniske anvendelser, f.eks. til vannrensing, behandling av spillvann og produksjon av papir. 2.1 Merking av sikkerhetsanvisningene Innledning Denne brukerveiledningen beskriver produktets tekniske data og funksjonen. Brukerveiledningen gir utførlige sikkerhetsanvisninger og er delt inn i klare handlingstrinn. Sikkerhetsanvisninger og anvisninger deler seg inn etter følgende skjema. I tillegg kommer forskjellige piktogrammer, tilpasset situasjonen. Piktogrammene gitt her, tjener kun som eksempler. FARE! Faretype og kilde Resultat: Død eller alvorlige skader. Tiltak man må gjennomføre for å unngå denne faren. Fare! Betegner en umiddelbart truende fare. Hvis den ikke unngås, er følgen død eller alvorlige skader. ADVARESEL! Faretype og kilde Mulig resultat: Død eller alvorlige skader. Tiltak man må gjennomføre for å unngå denne faren. Advarsel! Betegner en situasjon som kan være farlig. Hvis den ikke unngås, kan resulatat være død eller alvorlige skader. FORSIKTIG! Faretype og kilde Mulig resultat: Lette eller små skader. Skade på gjenstander. Tiltak man må gjennomføre for å unngå denne faren. Forsiktig! Betegner en situasjon som kan være farlig. Hvis den ikke unngås, er følgen lette eller små skader. Kan også brukes som advarsel om skade på gjenstander. HENVISNING! Faretype og kilde Skade på produktet eller dets omgivelser. Tiltak man må gjennomføre for å unngå denne faren. Anvisning! Betegner en situasjon som kan være skadelig. Hvis den ikke unngås, kan produktet eller noe i dets omgivelser skades. 9

10 Sikkerhet og ansvar Informasjonstype Brukertips og tilleggsinformasjon Informasjonskilde Tilleggstiltak Info! Betegner brukertips og annen informasjon som er spesielt nyttig. Det er ikke noe signalord for en farlig eller skadelig situasjon. 2.2 Tiltenkt bruk ADVARESEL! Fare på grunn av feil bruk! Feil bruk av Ultromat kan føre til farlige situasjoner. Ultromat er utelukkende laget for å danne en polymerløsning som flokkulasjonsmiddel. Dette fra pulverpolymer eller væskekonsentrat med drikkevann. All annen bruk eller en ombygging skal bare skje etter skriftlig samtykke fra ProMinent Dosiertechnik GmbH, Heidelberg. Anlegget er ikke bygd for drift på eksplosjonsfarlige områder! Ved bruk av deler som ikke er originaldeler eller fremmed tilbehør, kan vi ikke garantere at anlegget vil fungere problemfritt. I alle apparatets livsfaser skal du følge de gjeldende nasjonale forskriftene og instruksjonene i denne veiledningen! Ultromat skal bare brukes av personell med tilstrekkelige kvalifikasjoner 10

11 Sikkerhet og ansvar 2.3 Brukerens kvalifikasjoner ADVARESEL! Hvis personellet ikke har tilstrekkelige kvalifikasjoner, er det fare for skader! Operatøren av anlegget/apparatet er ansvarlig for at personellet har tilstrekkelige kvalifikasjoner. Når ikke-kvalifisert personell arbeider med apparatet eller oppholder seg i apparatets fareområder, kan dette forårsake alvorlige personskader og skader på gjenstander. Alt arbeid skal bare utføres av kvalifisert personell. Hold ikke-kvalifisert personell unna fareområdene Utdanning utdannet person opplært bruker utdannede fagarbeidere Fagutdannede elektrikere Kundeservice Definisjon Som utdannet person gjelder den som har fått informasjon og er tilstrekkelig opplært i det arbeidet som skal utføres og de mulige faren ved feil bruk/framferd, i tillegg til de nødvendige beskyttelsesinnretningene og beskyttelsestiltakene. Som opplært bruker regnes den som oppfyller kravene til en utdannet person og i tillegg har fått opplæring i bruk av det spesifikke anlegget hos ProMinent eller en autorisert driftspartner. Som fagarbeider regnes den som på grunn av sin utdanning, kunnskap og erfaring i tillegg til kjennskap til gjeldende bestemmelser også er i stand til å vurdere arbeidsoppgavene han har fått og oppfatte mulige farer. Til bedømming av den faglige utdanningen kan også flere års arbeid på det gjeldende arbeidsområdet trekkes fram. De fagutdannede elektrikerne er på grunn av sin fagutdanning, kunnskaper og erfaringer i tillegg til kjennskap til gjeldende normer og bestemmelser i stand til å arbeide på elektriske anlegg og på selvstendig grunnlag oppfatte mulige farer og unngå disse. De fagutdannede elektrikerne er spesialutdannet for arbeidsområdet de er virksomme på og kjenner til gjeldende normer og bestemmelser. De fagutdannede elektrikerne må oppfylle bestemmelsene til de gjeldende lovforskriftene for å unngå ulykker. Kundeservice er serviceteknikere som har blitt opplært og autorisert til arbeid på anlegget av ProMinent. Merknad til operatøren Overhold gjeldende forskrifter for å unngå uhell og øvrige alminnelig anerkjente sikkerhetstekniske regler! 2.4 Sikkerhetsanvisninger Ultromat ADVARESEL! Personellets kvalifikasjoner Feil på grunn av feilbetjening av anlegget Brukerpersonellet må være opplært av en servicetekniker fra ProMinent! (Skjer ved første bruk) En brukerveiledning må alltid ligge klar på anlegget! 11

12 Sikkerhet og ansvar ADVARESEL! Fare for elektrisk støt! Mulig resultat: Død eller alvorlige skader Bryterskapet må alltid være lukket under driften. Før alt installasjons- og vedlikeholdsarbeid må hovedbryteren stilles på "0" og sikres mot at den slås på ved et uhell. FORSIKTIG! Propeller går rundt i avlukkene! Lette eller små skader. Slå av anlegget og ta så bort det fastskrudde dekselet på en inspeksjonsåpning! FORSIKTIG! Under sikkerhetsgitteret til tørrproduktdosereren er det en transportskrue og et løsnehjul. Lette eller små skader. Skade på gjenstander. Ikke stikk hånden inn i tørrvaredosereren. FORSIKTIG! Varm overflate! En feil innstilt oppvarming av doseringsrøret kan bli varm! Sørg for at oppvarmingen av doseringsrøret er riktig stilt inn! 12

13 Sikkerhet og ansvar 2.5 Beskrivelse og test av sikkerhetsanordningene Sikkerhetsanordninger A0427 Fig. 1: Sikkerhetsanordninger 1. Hovedbryter 2. Advarselsklistremerke "Advarsel mot farlig elektrisk spenning" 3. Deksel på inspeksjonsåpningene med advarselsmerke "Advarsel mot håndskader" 4. Advarselsmerker "Advarsel mot varm overflate" Hovedbryter Den rød-gule hovedbryteren, til høyre på styreskapet, slår av strømmen på anlegget og det tilkoblede aggregatet. Test: Skru hovedbryteren på «Av» mens alle delene på anlegget er i gang - alle deler må stå stille - alle lamper må slås av. Deksel på inspeksjonsåpningene Det fastskrudde dekselet på inspeksjonsåpningene forhindrer at noen skader hendene på de dreiende propellene i agitatorene. Test: Kontroller at dekselet er satt inn i inspeksjonsåpningene og er festet med skruer Advarselsmerke A0428 Fig. 2: Advarselsmerke I. Advarsel mot håndskader II. Advarsel mot farlig elektrisk spenning III. Advarsel mot varm overflate Test: Kontroller om merkene fremdeles er til stede og er lesbare. 13

14 Sikkerhet og ansvar 2.6 Lydnivå Lydnivået er < 70 db (A) med pulverpolymer, iht. EN ISO 11202:1997 (Akustikk - lydutsendelse fra maskiner og apparater) 14

15 Transportering og lagring av anlegget 3 Transportering og lagring av anlegget Brukernes kvalifikasjoner: utdannet person, se Ä Kapittel 2.3 «Brukerens kvalifikasjoner» på side 11 ADVARESEL! Anlegget veier mye Mulig resultat: Død eller alvorlige skader, når gulvet ikke kan bære anlegget, og det faller gjennom. Tiltak: Sørg for at gulvet på monteringsstedet kan bære vekten på det tomme og fylte anlegget. ADVARESEL! Ikke gå under hengende last Mulig resultat: Død eller alvorlige skader Du har ikke lov til å gå eller stå under hengende last Sikre at Ultromat ikke glir ned eller tipper under heising og transportering Bruk egnet og tillatt heiseutstyr. Følg informasjonen i heiseutstyrets datablad Ultromat -anlegg av typen 4000 eller 8000 skal bare heises med en tverrbjelke når de er utstyrt med et løfteøye. Lengden på løfteøyet må være minst cm lenger enn beholderen FORSIKTIG! Mulighet for å skade anlegget ved transport Anlegget kan skades på grunn av feil bruk. Du skal bare bevege Ultromat -anlegget når det er tomt Det skal ikke forekomme noen punktbelastninger på beholderveggen Unngå store vibrasjons- og støtbelastninger Bare beveg anlegget med egnede heiseanordninger Ved bruk av gaffeltrucker skal du bare bruke lange gafler som rekker over hele lengden på beholderen Hvis du bruker en kran, skal du også, hvis det er løfteøyer, legge transportbåndene slik at det ikke oppstår skjærekrefter Omgivelsesbetingeler for lagring og transport Tillatt temperatur i omgivelsene: -5 C til +50 C. Fuktighet: Ingen: Regn og dugg er ikke tillatt. Ellers: Ikke noe støv, ikke noe klart solskinn. 15

16 Informasjon om anlegget 4 Informasjon om anlegget Ultromat fra ProMinent er et automatisk polyelektrolytt-beredningsanlegg. Det kan brukes overalt der syntetiske polymerer automatisk skal beredes til polymerløsninger f.eks. som flokkuleringsmidler Som en slik oppløsningsstasjon egner anlegget seg til mange prosesstekniske anvendelser, f.eks. til behandling av spillvann og produksjon av papir. 4.1 Beskrivelse Anlegget ble laget for helautomatisk tilsetning av polymerløsninger. Alle polymerer som er alminnelig tilgjengelige i handelen, kan brukes. Konsentrasjoner på 0,05 til 1,0 % kan stilles inn med styringen av Ultromat -anlegg. Viskositeten på den produserte polymerløsningen skal aldri overstige 1500 mpas. Du finner opplysninger om viskositeten til forskjellige polymerløsninger i databladene fra polymerleverandørene. For å utnytte tilsetningsområdet helt må man alltid tilpasse strømningsmengden til det tilsatte vannet. Konsentrasjoner som er større enn 0,5 % kan føre til reduksjon av kapasiteten til tilsetningsprosessen. Den tilgjengelige modningstiden til frambringelse av en polymerløsning er avhengig av separeringsmengden og kapasiteten til Ultromat og er ved maksimalt uttak 60 minutter. Anleggskapasiteten er på maks. 400 l bruksløsning per time ved Ultromat 400 til 8000 l i Ultromat Tekniske data Du finner de nøyaktige målene til ditt Ultromat -anlegg i målebladet 16

17 Informasjon om anlegget Ultromat ULFa Ultromat ULFa Beholderinnhold (I) Separeringsnivå (l/h) Modningstid (min) 60 Løsningskonsentrasjon (%) 0,05-1,0 Mål LxBxH (mm) 1999x918 x x1002 x x1186 x x1456 x x1651 x x1910 x2290 Tomvekt (kg) Totalvekt (kg) Overløpskobling DN 40 DN 50 DN 50 DN 65 DN 65 DN 80 Separeringskobling DN 25 DN 25 DN 32 DN 40 DN 40 DN 50 NV-vanntilførsel 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 2" Rør for væskekonsentrat DN 15 DN 15 DN 15 DN 20 DN 20 DN 20 Maks. vanntilførsel 600 l/h 1500 l/h 3000 l/h 6000 l/h 9000 l/h l/h Elektrisk tilkobling 1,5 kw 2,6 kw 3,2 kw 5,0 kw 5,0 kw 9,5 kw Ekstern sikring 32 A 32 A 32 A 32 A 32 A 32 A Beskyttelsestype bryterskap Agitator 1 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 Effekt 0,25 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,1 kw 2,2 kw Turtall (50 Hz) 700 1/min 700 1/min 700 1/min 700 1/min 700 1/min 750 1/min Beskyttelsestype IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 Agitator (alternativ) Effekt 0,18 kw 0,55 kw 0,75 kw 1,1 kw 1,1 kw 2,2 kw Turtall (50 Hz) 700 1/min 700 1/min 700 1/min 700 1/min 700 1/min 700 1/min Beskyttelsestype IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 Pulverdoserer Type TGD 11 TGD 11 TGD 18 TGD 55 TGD 55 TGD 110 Maksimal dosering 11 kg/h 11 kg/h 18 kg/h 55 kg/h 55 kg/h 110 kg/h Trykksensor Delenummer Type dt P30 dt P30 dt P30 dt P30 dt P30 dt P30 Måleområde mbar mbar mbar mbar mbar mbar Signal 1-6 V 1-6 V 1-6 V 1-6 V 1-6 V 1-6 V Turbodos Delenummer Puls/liter 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 26,6 Utgang PNP PNP PNP PNP PNP PNP 17

18 Informasjon om anlegget Doseringspumpe på Ultromat ULFa Ultromat ULFa Sigma Type S1CaH Doseringsnivå 17 l/h 35 l/h 35 l/h 50 l/h 50 l/h 50 l/h Beskyttelsestype IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 Spectra Type Spectra 12 / 13 F 12 / 33 F 12 / 33 F 12 / 100 F 12 / 100 F 12 / 100 F Doseringsnivå 13 l/h 33 l/h 33 l/h 100 l/h 100 l/h 100 l/h Beskyttelsestype IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 A0429 Fig. 3: Apparatstørrelser I. Høyde (H) II. Bredde (B) III. Lengde (L) Omgivelsesbetingelser Verdi Temperatur på lagring og transport - 5 C C Temperatur drift + 5 C Luftfuktighet lagring og drift Luftfuktighet pulverpolymer Anleggets lydnivå < 92 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende) Følg anvisningene til polymer-produsentene. Bruk luftfukter etter behov. < 70 db (A) 18

19 Oppbygning 5 Oppbygning 5.1 Anleggets oppbygning Alle delene i anlegget er bygd sammen til en kompakt enhet for pulverlagring, pulverdosering, bruk, løsning og modning av pulverpolymerene. En Ultromat settes ved hjelp av Identcode sammen av følgende funksjonsenheter: Vannapparat (1) Konsentratpumpe (2) Agitatorer (3) Innspylearmatur (4) Pulverdoserer (5) Bryterskap (6) Dreiekammerbeholder (7) Du kan valgfritt bruke enten PVC eller PP til Innspylearmatur og vannrør. A0430 Fig. 4: Anleggets oppbygning Tetningene er som standard laget av EPDM. Agitatorakslene og propellene i agitatorene og transportenheten til pulverdosereren er laget av korrosjonsbestandig edelstål. 5.2 Beskrivelse av modulene Modulene er bare tilgjengelige når de har blitt valgt med Identcode. 19

20 Oppbygning Dreiekammerbeholder A0830 Fig. 5: Separeringsåpninger 1. Kuleventil kammer 1 2. Kuleventil kammer 2 3. Separeringsventil for den modnede polymeren (kammer 3) PP-beholderen i lukket utførelse med agitatorbjelker, konsoller for pulverdosereren og bryterskapet, i tillegg til overløps-, tømme- og separeringskoblingene, er delt inn i tre separate kamre. Slik sikres en tilstrekkelig modningstid på polymerløsningen. Beholderens inndeling forhindrer at den modnede løsningen blandes mer med den som nylig er tilsatt. Dette muliggjør kontinuerlig separering. Alle inspeksjonsåpninger i beholderen er tettet med fast tilskrudde deksler. Fyllstanden i kammer 3 måles kontinuerlig ved hjelp av en trykksensor Kranløfteøyne Du kan feste en egnet løfteanordning i de fire øynene for å gjøre det mulig å håndtere anlegget på en lettere måte Vannapparat med innspylearmatur Anlegget får tilført nødvendig tilsetningsvann via vannrørene. Trykkreduksjonsanordningen med smussfanger sørger for begrensning av trykket og at riktig driftstrykk overholdes. En magnetventil åpner og lukker vanntilførselen automatisk. Den anvendte trykkstrømningsmåleren melder stadig den aktuelle strømningsmengden til styringen. Vannets strømningshastighet stilles inn ved igangsettingen ved hjelp av begge reguleringsventilene. Innspylearmaturen garanterer intensiv bruk av pulverpolymeren med tilsatt vann. En manuell sperrearmatur muliggjør i tillegg sperring av vanntilførselen med tanke på vedlikeholdsarbeid. Det fins to typer innspyleapparater: Y-innspyling Innspyletrakt Ved bruk av innspyletrakt er spyleprosessen mer komplisert enn beskrevet over: Pulverpolymeren faller inn i innspyletrakten, der den dynkes med en strøm av tilsetningsvannet. Slik blir klumpdannelse i doseringsmiddelet umulig. 20

21 Oppbygning Hovedstrømmen til tilsetningsvannet fører ved hjelp av en blandeanordning til et lett undertrykk i traktens utløp. Slik suges det fuktede pulveret opp og kommer sammen med tilsetningsvannet til kammer 1. Det at pulverdoseringsapparatet ved siden av magnetventilen slås på, styres tidsforskjøvet. For at tilsetningsprosessen skal begynne, kan ingen pulveravleiringer forekomme i innspyleapparatet. Det renner alltid vann i noen sekunder før pulverdoseringsapparatet starter. På slutten av tilsetningsprosessen inntreffer en omvendt prosess. Når det øverste nivået nås, slås pulverdoseringsapparatet straks av. Vannet renner likevel i noen sekunder etterpå. A0431 Fig. 6: Vannapparat med Y-innspyling 1. Sperrearmatur 2. Trykkreduksjonsanordning 3. Magnetventil 4. Strømningsmåler 5. Reguleringsventil 6. Y-innspyling 21

22 Oppbygning A0432 Fig. 7: Vannapparat med innspyletrakt 1. Sperrearmatur 2. Trykkreduksjonsanordning 3. Magnetventil 4. Strømningsmåler 5. Reguleringsventiler 6. Innspyletrakt 7. Overløpsensor 8. Overløp Pulverdoserer Du finner nærmere informasjon om apparatets oppbygning og funksjon i den separate brukerveiledningen "Tørrgodsdoserer". Oppvarmingen av doseringsrøret og min.-fyllstandssensor for tørrgodstrakten skjer etter standarden for Ultromat beredningsanlegg. Pulverdosereren styres ved hjelp av en frekvensomformer for å få mengdeproporsjonal dosering av pulverpolymeren. Et løsnehjul sørger for kontinuerlig utførsel av pulverpolymeren. Dette er montert like over doseringsskruen. I tillegg fjerner oppvarmingen av doseringsrøret fuktighet som har trengt inn, og forhindrer dermed at pulverpolymeren bakes inn Vibrator Vibratoren hjelper med å forhindre brodannelse i tørrgodsdosereren, slik at pulverpolymeren renner bedre Agitatorer FORSIKTIG! Agitatorene kan startes umiddelbart, så lenge de tilføres strøm. 22

23 Oppbygning Ultromat er som standard utstyrt med to elektriske agitatorer. En tredje agitator for kammer 3 kan velges via Identcode. Agitatorene sørger for en skånsom omrøring av løsningen i beholderkamrene Bryterskap I bryterskapet ligger alle kontrollinnretningene som er nødvendige for driften ved siden av strømforsyningen og sikringene, spesielt Ultromat - styringen og frekvensomformeren til styring av pulverdosereren Strømuttak for å koble til et pulvertransportapparat Ultromat er utstyrt med et strømuttak for å koble til et pulvertransportapparat. Strømuttaket er festet på tørrgodsdosereren og sikres elektronisk via en sikringsautomat Rør for konsentrat Ultromat er utstyrt med følgende rør for å dosere væskekonsentratet: Type Ultromat Stort rørsystem Slangebøssing 400 DN 15 DN DN 15 DN DN 15 DN DN 20 DN DN 20 DN DN 20 DN Analyse av vannmangel for fortynningsenheten Fortynningsenheten brukes til ytterligere fortynning av den tilsatte polymerløsningen. I tilknytning til dette driver en transportpumpe polymerløsningen fra beholderen i Ultromat til fortynningsenheten. Fortynningsvannet føres til fortynningsenheten via en magnetventil. Et seriekoblet strømningsmåler av flytetypen med min.-kontakt overvåker fortynningsvannet. Ultromat har en potensialfri kontakt for styring av transportpumpen (frisettelse av transportpumpen). Denne kontakten lukkes når tørrgangsnivået i kammer 3 overskrides, og åpnes når tørrgangsnivået er underskredet. Transportpumpen styres vanligvis via eksterne brytere (motorstartkombinasjon). Siden transportpumpen kan slås av og på eksternt, er nok en inngang på Ultromatstyringen til vurdering av motorstarteren (potensialfri hjelpekontakt) tilgjengelig. Vurdering av min.-kontakten på strømningsmåleren skjer bare når transportpumpen går og den potensialfrie hjelpekontakten på motorstarteren er lukket. Hvis transportpumpen står, lukkes ikke den potensialfrie kontakten og min.-kontakten på strømningsmåleren fungerer ikke. 23

24 Oppbygning Melding om tom konsentratbeholder Alternativet «Melding om at konsentratbeholderen er tom» omfatter en flottørbryter som bringes inn i leveringsbeholderen Doseringsovervåkning for væskekonsentrat Ultromat kan drives med væskepolymer. Konsentratpumpen doserer konsentratet til kammer 1. Doseringsovervåkningen kan bare brukes på eksenterskruepumper. Doseringskontrollen består av en strømningsadapter og en strømningssensor Trakt 50 l, 75 l og 100 l Hvis man ønsker et større pulverforråd, er en trakt med ekstra kapasitet på 50, 75 og 100 liter tilgjengelig Pulvertransportapparat for automatisk etterfylling Du kan velge et pulvertransportapparat for automatisk fylling av pulvertrakten med pulverpolymer. Pulvertransportapparatet kan monteres direkte på tørrgodsdosereren eller trakten over en adapterskive. For å bygge bro ved kortvarig vedlikehold på pulvertransportapparatet eller ved høyt pulverforbruk, anbefaler vi å stille en 50 l trakt med koblingsadapter mellom. 24

25 Montering og installasjon 6 Montering og installasjon Brukerkvalifikasjon, mekanisk montering: utdannede fagarbeidere, se Ä Kapittel 2.3 «Brukerens kvalifikasjoner» på side 11 Brukerkvalifikasjon, elektrisk installasjon: Fagutdannede elektrikere, se Ä Kapittel 2.3 «Brukerens kvalifikasjoner» på side 11 Anlegget monteres komplett på fabrikken. Kablene mellom bryterskapet og de elektriske aggregatene legges alltid fullstendig. 6.1 Montering ADVARESEL! Anlegget veier mye Mulig resultat: Død eller alvorlige skader, når gulvet ikke kan bære anlegget, og det faller gjennom. Tiltak: Sørg for at gulvet på monteringsstedet kan bære vekten på det tomme og fylte anlegget. Valg av oppstillingssted Anlegget må alltid være lett tilgjengelig med henblikk på bruk, vedlikehold og fylling. Omgivelsesbetingelser for driften Tillatt temperatur i omgivelsene: +5 til +40. Fuktighet: Ingen: Regn og dugg er ikke tillatt. Ellers: Ikke noe støv, ikke noe klart solskinn. 6.2 Installasjon, hydraulisk FORSIKTIG! Miljøskader på grunn av polymerløsning er mulig Ved avledning av tømmeledningene og overløpsledningen skal du følge polymerens sikkerhetsdatablad og lovbestemmelsene for fjerning. Betingelser: Tilsetningsvannet må ha drikkevannskvalitet. Det må være fritt for faste stoffer og svevestoffer Trykket i vannet som kommer inn, må ligge på mellom 3 bar og 5 bar Målene på driftsvannet, overløps- og tømmeledningene må stemme HENVISNING! Legg overløpet og tømmeledningene slik at de heller. Disse må drives uten mottrykk For å tømme anlegget skal du installere et T-stykke med en stengekran som tømmemulighet mellom stengearmaturen i kammer 3 og transportpumpen 1. Koble ledningen for tilsetningsvannet til vannapparatet 2. Koble til konsentratpumpens ledning for det flytende polymeren 25

26 Montering og installasjon 3. Hvis det er tilgjengelig: Koble transportpumpen (ikke med i leveransen) til separeringsledningen 4. Legg tømmeledningene og før disse til et egnet avløp 5. Legg overløpsledningen på overløpsstøttene og led overløpsledningen til et egnet avløp 6.3 Installasjon, elektrisk ADVARESEL! Spenningsledende deler! Mulig resultat: Død eller alvorlige skader Tiltak: Koble anlegget fra nettet før alt installasjonsarbeid på de elektriske anordningene Sikre at anlegget ikke slås på ved et uhell Tilkobling av nettledning FORSIKTIG! Fare for funksjonsforstyrrelser! Når du kobler til apparatet, skal du alltid sørge for riktig klemmelegging. Når du kobler til agitatorer, pulverdoserer, motorpumper... skal du alltid passe på at motoren har riktig dreieretning. 1. Koble til de elektriske ledningene som vist i koblingsskjemaet (se lommen i bryterskapet). 2. Før nettkabelen gjennom en tilsvarende åpning i bryterskapet på anlegget og koble den til på rekkeklemmelisten Innstilling av de kapasitive sensorene De kapasitive sensorene for å melde fra om pulvermangel i pulverdosereren eller overløp i innspyletrakten må kontrolleres og evt. stilles inn. På kabelenden har sensoren en gul LED for å vise brytertilstanden og i tillegg en senket justeringsskrue for å stille inn følsomheten. Sensoren testes og stilles inn i 2 skritt: Når pulverdosereren er tom (eller ved normal vannstrømning i innspyletrakten) Når pulverdosereren er fylt (eller vannet i innspyletrakten renner over): Nødvendig materiale: 1 liten skrutrekker 1. Den hule LED-en på sensoren er av - innstillingen er riktig 2. Den gule LED-en på sensoren lyser ð Reduser følsomheten på justeringsskruen (drei til venstre), til LED-en slukkes. 3. Den gule LED-en på sensoren lyser ð innstillingen er riktig. 26

27 Montering og installasjon 4. Den gule LED-en på sensoren er slått av ð Øk følsomheten på justeringsskruen (drei til høyre), til LED-en slukkes. 27

28 Betjening av frekvensomformeren Sinamics G110 7 Betjening av frekvensomformeren Sinamics G110 Frekvensomformer = FO 7.1 Betjeningselementenes funksjon Parametrene på frekvensomformeren stilles inn på fabrikken på Ultromatens tørrgodsdoserer og væskekonsentratpumper. Hvis væskekonsentratpumpen er koblet til (ikke med i leveransen), skal du kontrollere parametrene på arbeidsstedet og tilpasse dem til den væskekonsentratpumpen som brukes. Fig. 8: Frekvensomformer Sinamics G110 A0822 Funksjon Starter motoren Stopper motoren Omvending av dreieretningen Merknad Tast deaktivert Tast deaktivert Tast deaktivert Annulleringstast etter [r0000] Kvittering av feil Tilgang til parameter Øk verdi Reduser verdi Skriv på motoren Tast deaktivert 28

29 Betjening av frekvensomformeren Sinamics G Innstilling av frekvensomformeren Parametrene til frekvensomformeren stilles inn på fabrikken på tørrgodsdosereren og væskekonsentratpumpen. Følgende parametere avviker ved dette fra standardinnstillingen av frekvensomformeren (FO): Innstilling for tørrgodsdosereren: Parameter G110 Verdier for tørrgodsdosereren ,22 A ,18 kw /min Hz ,1 s ,1 s Hz

30 Betjening av frekvensomformeren Sinamics G110 Innstillinger for væskekonsentratpumpen Spectra: Parameter G110 Verdier for Spectra ,9 A ,37 kw /min Hz ,1 s ,1 s Hz

31 Stille inn andre komponenter 8 Stille inn andre komponenter 8.1 Innstilling av den kapasitive sensoren Ved tom tørrgodsdoserer Den kapasitive sensoren for melding av pulvermangel i tørrgodsdosereren må kontrolleres og eventuelt stilles inn. På kabelenden har sensoren en gul LED for å vise brytertilstanden og i tillegg en senket justeringsskrue for å stille inn følsomheten. Sensoren testes og stilles inn i 2 skritt: 1. Den gule LED-en på sensoren er av - innstillingen er riktig. 2. Den gule LED-en på sensoren lyser: ð Reduser følsomheten på justeringsskruen (drei til venstre), til LED-en slukkes. Ved fylt tørrgodsdoserer 1. Den gule LED-en på sensoren lyser - innstillingen er riktig. 2. Den gule LED-en på sensoren er av: ð Øk følsomheten på justeringsskruen (drei til høyre), til LED-en lyser. 8.2 Stille inn Sigma (fabrikkinnstillinger) 1. MODEmeny Kontinuerlig visning 2 s P 2. CODEmeny SETmeny CLEARvindu B0084 Fig. 9: Menyer i innstillingsmodus Analog - ANALOG Manual - MANUAL Analog Manual Contact Batch P P Contact - CONTACT Batch - BATCH Kontinuerlig visning B0085 Fig. 10: Velg driftsmodus (MODE-meny) 31

32 Stille inn andre komponenter A1796 Stille inn driftsmodus "Analog" Fig. 11: Innstillinger av driftsmodusen [Analog] 1. Hold [P]-tasten inne helt til anvisningen blinker. Slipp deretter [P]- tasten 2. Hold piltasten inne helt til [MODE] vises på displayet. Trykk deretter på [P]-tasten 3. Hold piltasten inne helt til [ANALOG] vises på displayet. Trykk deretter på [P]-tasten ð Pumpen går nå i driftsmodus Analog. Hvis den røde LED-en lyser og [ANALG] vises på displayet, så mottar ikke pumpen noe analogt signal. Analoginngang 4... Still inn 20 ma 1. Hold [P]-tasten inne helt til anvisningen blinker. Slipp deretter [P]- tasten 2. Hold piltasten inne helt til [SET] vises på displayet. Trykk deretter på [P]-tasten 3. Hold piltasten inne helt til [ANALOG] vises på displayet. Trykk deretter på [P]-tasten 4. Hold piltasten inne helt til [ ma] vises på displayet. Trykk deretter på [P]-tasten ð Pumpen vil reagere proporsjonalt til strømsignalet, 4 ma = 0 slag/min., 20 ma = maksimal frekvens. 5. Med Stop/Start-tasten starter eller stopper du pumpen. 32

33 Generelt om betjening 9 Generelt om betjening Ultromat er utrustet for visualisering av styringsprosessen med betjeningsenheten KTP 400. Du kan betjene styringen via touchdisplayet og de 4 funksjonstastene. Avbildningen av Ultromatene som skal styres, er tilstrekkelig for å vise de viktigste Ultromat-funksjonene. Også advarsler og feilmeldinger vises som tekst og lagres i et arkiv. Du kan hente fram maksimalt 100 tekstmeldinger. Du kan enkelt legge inn eller gjennomføre styringsparameterene og kalibreringen og andre betjeningsfunksjoner ved å få fram betjeningsbilder. En kort instruksjon er nok for at du skal betjene Ultromat. Les brukerveiledningen grundig på forhånd. Bare erfarne serviceteknikere skal betjene anlegget i manuell modus. Her er det spesielt viktig med grundig kjennskap til styringsprosessen for å unngå feilbetjening. Ultromat avgir alarmer akustisk og visuelt med det innebygde hornet og alarmlampen. For å montere hornet kan du bruke reset-tasten [F4] på panelet. Hornalarmen fjernes, men alarmen mottas, til årsaken til feilen blir fjernet og du trykker inn reset-tasten [F4] på nytt. Anlegg auto Meny Modus Meny Arkiv Reset A0831 Fig. 12: Betjeningsmeny ULFa 33

34 Generelt om betjening 9.1 Betjeningsmeny ULFa Taster Level 1 Level 2 Angivelse [F1] Modus STOPP / AUTO / MANUELL [Endre pulver/væske] [F2] Modus PARAMETER Vann Forløpstid:; Etterløpstid:; Strømning min: Kalibrering (F1 modus stopp) Agitator Nivå Pulver Væske Pulver/væske Væske Strømningskontroll Vann RW (1+2) på / av RW (3) på / av Maks-maks; Maks; Min; Min-min Oppvarming PÅ / AV Vibrator PÅ / AV Min nominell FO Kalibreringstid forløpt tid Angivelse vekt Doseringsnivå Kalibreringstid forløpt tid Angivelse vekt Doseringsnivå Bryterpunkt Konsentrasjon Konsentrasjon Pulver START/STOP Faktisk strømning Kalibrering vann START/STOP Væske Aktiv ingrediens væske Intern/Ekstern (PROFIBUS / PROFINET System Språk [DE], [EN], [FR], [ES], [PT], Bekreft språk START Juster dato/klokkeslett :13:14 [dd.mm.åååå hh:mm:ss] Touchpanel Kontrast (+) (-) Info Identcode Type Tøm skjerm Kalibrer Touch Størrelse Polymer Tilvalg Versjon Version Touchpanel: Produksjonsdato 34

35 Generelt om betjening Taster Level 1 Level 2 Angivelse Versjon S7 Prosjekt Produksjonsdato Prosjekt Service Vannmåler Modus måling: Auto/manuell Manuell verdi Impulsrate [DFM] [F3] Arkiv [F4] Reset Tomkjøring Trykksensor Fabrikkinnstilling Stopp/På Sensor målerverdi Målt verdi Avvik Fabrikkinnstilling reset Identcode: Endre 35

36 Generelt om betjening 9.2 Startbilde Anlegg stopp Modus Pulver kg/h 3 12 Endre pulver/væske Modus l/h 153 Meny Arkiv Reset A0779 Fig. 13: Startbilde 1 Agitator (hvit=av), (svart=på), (blinker=feil) 2 Bryter (pulver/væske) 3 Nivåvisning kammer 3 ( %) 4 Nivåvisning i [mm] 5 Visning av separeringsfrigivelse (ingen pil=ingen frigivelse // pil=frigivelse) 6 Funksjonstast [F4] [RESET] 7 Funksjonstast [F3] fører deg til [arkivet] 8 Funksjonstast [F2] fører deg til [menyen] 9 Funksjonstasten [F1] Omkobling til driftsmodus [STOPP], [AUTO], [MANUELL] 10 Vanntilførsel (hvit=ventil lukket) (svart=ventil åpen) 11 Visning av vanntilførsel i [l/h] 12 Tommelding for væskekonsentrat (hvit=ikke OK), (svart=ok), (blinker=feil) 13 Pumpevæskekonsentrat (hvit=av), (svart=på), (blinker=feil) 14 Strømningssensor for væskekonsentrat (hvit=ikke OK), (svart=ok), (blinker=feil) 15 Agitator (hvit=av), (svart=på), (blinker=feil) 16 Dato 17 Visning av det faktiske doseringsmiddelet (pulver/ væske) 18 Visning av ønsket konsentrasjon 19 Visning av faktisk doseringsytelse i [kg/h] 20 Statuslinje i Ultromats driftmodus: [STOPP], [AUTO], [MANUELL] 21 Tørrgodsdoserer (hvit=av), (svart=på), (blinker=feil) 22 Tommelding tørrgods (hvit=ikke OK), (svart=ok), (blinker=feil) 23 Overløp innspyletrakt (hvit=ikke OK), (svart=ok), (blinker=feil) 24 Agitator (hvit=av), (svart=på), (blinker=feil) 25 Klokkeslett 9.3 Skifte av driftsmodus Skifte av driftsmodus Du kan slå om driftsmodusen via funksjonstasten [F1]. Når du betjener [F1], ð åpner det seg et vindu med tastefelt for driftsmodiene [STOP], [AUTO], [MANUELL] og bryterfeltet for [TILBAKE]. Faktisk driftsmodus vises i statuslinjen. 36

37 Generelt om betjening Driftsmodus STOPP I driftsmodus [STOP] er alle drivenhetene og ventilen (10) i vanntilførselen slått av. Ingen ny tilsetningsprosess startes. Innholdet i kammer 3 kan tas til nivå [MIN MIN] Når nivået underskrides, vises feilmeldingen «Ultromatbeholder tom». Driftsmodus AUTO I driftsmodus [AUTO] startes den automatiske tilsetningsprosessen så snart nivået [MIN] underskrides i kammer 3. Unntak: Ultromat mottar ingen ekstern frisettelse eller funksjonen «Tomtkjøring» er valgt i servicemenyen. Driftmodus MANUELL HENVISNING! Denne driftmodusen er bare for serviceteknikere. For å unngå skader på anlegget skal bare serviceteknikerne drive anlegget i driftsmodus [MANUELL]. I driftsmodus [MANUELL] skal så alle drivenheter og ventiler slås av. Ved å betjene tastefeltene (for tiden ikke synlige) via symbolene, til ventilen (10) for vanntilførselen, agitatorene (1, 15, 24) og pumpen (13), kan du koble drivenhetene og ventilene på og av for hånd. Du kan stille inne doseringsytelsen 100 % i inntastingsfeltet fra 0... Dette kommer til syne i driftmodusen [MANUELL] - 37

38 Generelt om betjening 9.4 Brukerforvaltning Brukergrupper Betjeningen på touchpanelet er delt inn i 3 grupper: Generell betjening Utvidet betjening (bruker ) Tjeneste (service ) Brukergruppenes rettigheter Aktivitet Generelt Utvidet Service Betjening Betjening Stopp anlegget - automatisk omkobling av anlegg X X X Omkobling tørrgods/væskekonsentrat X X X Endre konsentrasjon X X X Endre aktiv ingrediens i væskekonsentrat X X Lese parameterdata X Endre parameterdata X X Gjennomføring kalibrering X X Lese kalibreringsdata X X X Lese info X X X Endre språk X X Still inn dato/klokkeslett X X Endre systemfunksjoner X X Reset fabrikkinnstillinger X Omkobling av strømningsmåling auto/manuell X Endre impulsparameter strømningsmåling X Aktivere tomtkjøring X 38

39 Generelt om betjening Innlogging Anlegg auto Meny Parameter Innlogging Konzentration Bruker Kalibrierung Passord Info Avbryt System Service Modus Meny Arkiv Reset A0799 Fig. 14: Brukerforvaltning Fig. 15: Skjermtastatur innlogging Når du kaller fram en funksjon som krever større brukerrettigheter på touchpanelet, kommer innloggingsvinduet der du skal logge inn brukernavn og passord, automatisk fram. Når du bruker inntastingsfeltet [Bruker], kommer skjermtastaturet fram og du kan angi brukernavn. Etterpå skal du bekrefte navnet med. Etterpå kan du på samme måte fylle ut feltet [passord]. Passordet vises ikke i klartekst 39

40 Generelt om betjening 9.5 Verdiangivelse på touchpanelet A0791 Fig. 16: Verdiangivelse på touchpanelet 1. Berør inntastingsfeltet på touchpanelet ð Det virtuelle tastaturet der du kan angi verdien, kommer til syne. MIN- og MAKS-grensene vises øverst til høyre i touchpanelet. 2. Angi ønsket verdi og trykk -tasten ð Den innstilte verdien overtas i SPS. 3. Skal du forlate menyen uten å lagre verdien, må du trykke ESCtasten 40

41 Generelt om betjening 9.6 Valg av doseringsmiddel Anlegg stopp Modus pulver kg/h Endre pulver/væske Modus l/h 153 Meny Arkiv Reset A0780 Fig. 17: Valg av doseringsmiddel 1 Visning av aktuelt brukt doseringsmiddel 2 Visning av konsentrasjon 3 Visning av transportmengde 4 Bryterflate [endre pulver / væske] Du kan bare endre doseringsmiddel når anlegget er slått av, i modus [STOPP]. Endringen skal skje via tastefeltet [endre pulver / væske] (2). Aktuell status (1) vises øverst til venstre i displayet. 41

42 Generelt om betjening 9.7 Fjernkontroll Anlegg pause Modus pulver kg/h Modus l/h 153 Meny Arkiv Reset A0789 Fig. 18: Anlegget i driftsmodus [PAUSE] Ultromat kan settes i driftsmodusen [PAUSE] via en ekstern bryter. Mens den er i driftsmodus [PAUSE] kan en ny tilsetningsprosess startes. Innholdet i kammer 3 kan tas til nivå [Min-min]. 9.8 Gå til arkiv [F3] Med funksjonstasten [F3] kommer du til [Arkivet]. I arkivet lagres de siste 100 feilene. Disse feilene kan så fås fram til feildiagnose med funksjonstasten [F3]. 42

43 Generelt om betjening 9.9 Nivåvisning 1 Modus pulver Anlegg auto kg/h 2 Modus l/h 153 Meny Arkiv Reset A0781 Fig. 19: Nivåvisning 1 Aktuelt nivå i [mm] 2 Søylediagram over aktuelt nivå HENVISNING! Feilmelding på grunn av forurensning av trykksensoren For å unngå feilmeldinger må trykksensoren rengjøres ved vedlikehold av anlegget. Fyllstandsmålingen skjer med en trykksensor. Omregningen fra [mbar] til [mm] skjer i SPS. 43

44 Generelt om betjening 9.10 Vanntilførsel 1 Modus pulver Anlegg auto kg/h 2 Endre pulver/væske Modus l/h 153 Meny Arkiv Reset A0783 Fig. 20: Vanntilførsel 1 Strømningsmengden til prosessvannet i [l/h] 2 Visning av magnetventilens prosessvann (hvit = av // svart = på). Strømningsmengden måles via en impulsgiver i vannapparatet. Strømningsmengden overvåkes. Hvis grenseverdien (kan stilles inn i parametermenyen) underskrides, kommer det en advarsel først. Når strømningsmengden ikke lenger overstiger denne grenseverdien, slås anlegget over til Feil, og tilsetningsprosessen avbrytes. Når strømningsmåleren ikke fungerer, kan anlegget drives med en forhåndsinnstilt verdi. Du finner innstillingene til dette i servicemenyen Etterfortynning Med denne funksjonen overvåker styringen en seriekoblet etterfortynning. Her signaliserer transportpumpens løpemelding via en potensialfri kontakt. I tillegg har styringen en inngang som overvåker en grenseverdibryter i vannledningen. Hvis grenseverdibryteren ikke er aktiv «5 s» etter at pumpen er slått på, kommer en feilmelding til syne på touchpanelet, og feilmeldingsreleet løses ut Driftmodus MANUELL HENVISNING! Denne driftmodusen er bare for serviceteknikere. For å unngå skader på anlegget skal bare serviceteknikerne drive anlegget i driftsmodus MANUELL. 44

45 Generelt om betjening Manuell modus Modus pulver kg/h Nominell verdi % Endre pulver/væske Modus l/h 153 Meny Arkiv Reset A0786 Fig. 21: Driftsmodus [MANUELL] I driftsmodus [MANUELL] er det mulig å slå de enkelte drivenhetene på og av uavhengige av hverandre. For å koble om til driftsmodus [MANUELL] skal du i startskjermen først trykke tasten [MODUS] og så tasten [MANUELL]. Du kan slå på de enkelte drivenhetene manuelt. Til dette må du berøre punktene for drivenhetene på touchpanelet. Hvis drivenheten er aktivert, er punktet for driften svart. Hvis drivenheten er deaktivert, lyser punktet for driften hvitt. På bildeskjermen vist over, er det mulig å aktivere følgende drivenheter i driftsmodus [MANUELL]: Slå magnetventilen for vanntilførselen på/av. Slå agitatoren på/av Slå pumpe-væskekonsentratet på/av Slå tørrgodsdosereren på/av 45

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A

Brukerhåndboken. Brukerhåndboken. Pilot Line Manager. Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC. Dokumentversjon A Brukerhåndboken Brukerhåndboken Pilot Line Manager Dokumentversjon A Doknr.: PLM_OM_4.9_NO_A_EXT.DOC Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetshenvisninger... 10 1.1 Symbolforklaring... 10 1.2 Grunnlegende Sikkerhetstiltak...

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems

Bremer VIVA XXL. Bruksanvisning. Full automatisk kaffemaskin. Franke Coffee Systems Bremer VIVA XXL Bruksanvisning Full automatisk kaffemaskin Franke Coffee Systems 1 Kjære kunde, Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før du bruker VIVA XXL for første gang. På denne måten beskytter

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Bruksanvisning. www.qlocktwo.com

Bruksanvisning. www.qlocktwo.com Bruksanvisning www.qlocktwo.com NO Nyt tiden Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye før du tar QLOCKTWO TOUCH i bruk for første gang og følg sikkerhetsanvisningene på slutten av denne veiledningen. Du

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer