RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN"

Transkript

1 RÅD OM DENNE BRUKSANVISNINGEN Ha alltid denne bruksanvisningen innen rekkevidde i nærheten av Deres notebook. Spar godt på emballasjen og bruksanvisningen for å kunne gi dem videre til en ny eier ved overdragelse av notebooken. Vi har inndelt denne bruksanvisningen slik at De til enhver tid kan finne frem til den nødvendige informasjonen via innholdsfortegnelsen. Et stikkordsregister (indeks) finner De på slutten av denne håndboken. For straks å kunne ta PC-en i bruk skal De lese kapitelet Driftssikkerhet (fra side 1) og Betjening (fra side 23). Vi anbefaler Dem også lese de øvrige kapitelene for å få detaljerte forklaringer og betjeningsråd vedrørende Notebooken Deres. Målsettingen med denne bruksanvisningen er å informere Dem om bruken av notebooken i et lett forståelig språk. Ytterligere råd vedrørende notebooken Deres finner De også i startmenyen for notebooken. Klikk der på: Informasjon om Deres PC I tilknytning til betjeningen av brukerprogrammene og operativsystemet kan De benytte de omfangsrike hjelpefunksjonene som programmene tilbyr med et tastetrykk (for det meste F1), hhv. museklikk. Denne hjelpen ligger klar for Dem under bruken av operativsystemet Microsoft Windows eller det aktuelle brukerprogrammet. Windows xp tilbyr Dem en tur (Veiledning på verktøylinjen) for å bli kjent med operativsystemet. Ytterligere nyttige informasjonskilder har vi listet opp på side 73.

2 VÅR MÅLGRUPPE Denne bruksanvisningen retter seg mot førstegangsbrukeren så vel som mot viderekommende brukere. Uaktet mulighetene for profesjonell bruk er notebooken utformet for drift i en privathusholdning. De mangeartede bruksmulighetene står til hele familiens forføyning. PERSONLIG Skriv inn for å kunne bevise besittelse: Serienummer... Kjøpsdato... Kjøpssted... De serienummeret for Deres notebook finner De på baksiden av notebooken. Overfør også eventuelt nummeret til Deres garantibeviser. KVALITETEN Under valget av komponenter har vi sett etter høy funksjonalitet, enkel håndtering, sikkerhet og pålitelighet. Med grunnlag i et avbalansert konsept vedrørende maskin- og programvare kan vi presentere Dem for en notebook som vil gi Dem mye glede under arbeidet og i fritiden. Vi takker for Deres tro på våre produkter og gleder oss over å kunne hilse Dem velkommen som ny kunde. Copyright 2004 Alle rettigheter forbeholdes Denne håndboken er opphavsrettslig beskyttet. Mangfoldiggjøring i mekanisk, elektronisk og en hver annen form uten etter produsentens skriftlige tillatelse, er forbudt. Copyright tilhører firmaet Medion. Varemerker: MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for firmaet Microsoft. Pentium er et registrert varemerke for firma Intel. Andre varemerker er eiendommen til den respektive besitter. Det tas forbehold om tekniske og optiske forandringer samt skrivefeil. ii

3 Innhold: Driftssikkerhet...1 Driftssikkerhet... 3 Datasikring... 4 Oppstillingssted... 5 Omgivelsestemperatur... 5 Tilkobling... 6 Råd om modembruk... 7 Konformitetsinformasjon Wireless Lan... 7 Batteridrift... 8 Anvisininger...9 Anvisninger Hva leveringen omfatter Åpen notebook Sett forfra Venstre side Høyre side Bakside Underside Drifts- og statusanvisning Hurtigknapper Betjening...21 Å ta i bruk Slik begynner De: Bildeskjermsarbeidsplassen Strømtilførsel På- / Av-bryter Nettdrift Batteridrift Strømstyring (Power Management) iii

4 Display Åpning og lukking av displayet Bildeskjermsoppløsning Tilkopling av en ekstern monitor Tilkobling av TV-apparat Datainnsetting Tastaturet Musefeltet (touchpad) Hovedkomponenter...41 Harddisken Viktige kataloger Den optiske stasjonen Slik legger De inn en diskett: Nøduttak av en blokkert diskett Spille av og velge ut disketter DVD-teknologien Om CD-ReWriter Lydsystemet Eksterne audioforbindelser Modem Hva er et modem? Nettverksdrift Hva er et nettverk? Minnekorttilkoblingen Sette inn minnekort Skyve ut minnekortet PCMCIA-kort-tilkoblingen bit CardBus Anvendelse av PC-kort iv

5 Videre tilkoblingsmuligheter Det serielle grensesnittet USB-tilkobling IEEE 1394 (FireWire) Infrarødgrensesnittet Programvare Lær Windows xp å kjenne BIOS innstillingsprogram Hvordan utføre BIOS-innstillingen Selvhjelp...79 FAQ Ofte stilte spørsmål Data- og systemsikkerhet Datasikring Vedlikeholdsprogram Diskett for gjenoppretting av passord Windows -oppdatering Systemoppretting Feilutbedring Å gjenopprette leveringstilstanden Førstehjelp ved feilfunksjoner Lokalisering av årsakene Trenger De mer støtte? Vedlikehold Stell av displayet Transport Beskytt notebooken mot uhjemlet tilgang Utrusning/endring og reparasjon v

6 Vedlegg...97 Konformitet til normer Elektromagnetisk toleranse Europeisk norm ISO Klasse II Garantibestemmelser Ansvarsbegrensning Mangfoldiggjøring av denne håndboken Indeks vi

7 Kapitel 1 Driftssikkerhet Tema Side Datasikring 4 Oppstillingssted 5 Omgivelsestemperatur 5 Tilkobling 6 Råd om modembruk 7 Råd om touchpad 7 Batteridrift 8

8 2 DRIFTSSIKKERHET

9 DRIFTSSIKKERHET Vær vennlig å lese dette kapitelet grundig gjennom, og følg alle de gitte rådene. På den måten sikrer De en pålitelig drift og lang levetid for Deres notebook. Ikke la barn leke uten oppsikt med elektriske apparater. Barn vurderer ikke alltid farer på en riktig måte. Åpne aldri kabinettet til notebooken! Dette kan føre til elektrisk kortslutning eller sågar brann, hvilket fører til at Deres notebook blir skadet. For CD-/CDRW/DVD-drivverk dreier det seg om en innretning av laser av klasse 1 dersom dette apparatet betjenes i en avlukket notebook-kabinett. Ikke ta bort dekselet til drivverket fordi det ellers kan strømme ut usynlige laserstråler. Ikke stikk noen slags gjenstand gjennom sporet eller åpninger og inn i det indre av notebooken. Dette kan føre til elektrisk kortslutning eller til og med brann, hvilket fører til at Deres notebook blir skadet. Spor og åpninger i notebooken hjelper til med å ventilere. Ikke dekk til disse åpningene, da dette kan føre til overopphetning. Notebooken er ikke til bruk i et foretak innen tungindustrien. For at det ikke skal oppstå skader på grunn av lynnedslag, skal De ikke bruk notebooken når det er uvær. Ikke legg noen slags gjenstander på notebooken, og trykk ikke på displayet. Ellers oppstår det fare for at bildeskjermen blir ødelagt. Det foreligger fare for skade dersom TFT-displayet knuses. Skulle det skje, må De med beskyttelseshansker pakke inn de innsamlede delene og sende dem til korrekt deponering ved Deres servicesenter. Vask deretter hendene med såpe da det ikke kan utelukkes at kjemikalier er lekket ut. Displayet må ikke vippes opp mer enn 180. Ikke prøv å åpne det med makt. DRIFTSSIKKERHET 3

10 For å hindre skader, skal De ikke berøre displayet med fingrene eller med kantete gjenstander. Ikke løft notebooken i displayet da dette kan ødelegge hengslene. Slå Notebooken av straks, hhv. overhodet ikke på, og henvend Dem til kundetjenesten... strømledningen eller støpselet som er festet til denne, er blitt tilsmurt eller skadet, slå straks av notebooken, eventuelt la være å slå den på. Bytt ut den defekte ledningen med en originalledning. Den ødelagte ledningen skal ikke under noen omstendighet repareres.... notebook-kabinettet er skadet, eller flytende materiale har trengt inn. La kundeservice først sjekke notebooken. Ellers kan det hende at notebooken ikke kan brukes på sikker måte. Livsfare på grunn av elektrisk støt, laserbestråling! DATASIKRING Ta etter hver aktualisering av data en sikkerhetskopi på et eksternt lagringsmedium (CD-R; se side 83). Krav om skadeerstatning på grunn av datatap og derav oppståtte følgeskader er utelukket. 4 DRIFTSSIKKERHET

11 OPPSTILLINGSSTED Hold Deres notebook og alle tilkoblede apparater vekk fra fuktighet, og unngå støv, hete og direkte solstråler. Manglende etterlevelse av dette rådet kan føre til forstyrrelser eller skade på notebooken. Ikke bruk notebooken i friluft. Plasser og bruk alle komponentene på et stabilt, jevnt og vibrasjonsfritt underlag for å unngå at notebooken faller i bakken. Ikke bruk notebooken over lang tid på fanget eller en annen kroppsdel da varmeutstrålingen på undersiden kan føre til ubehagelig oppvarming. OMGIVELSESTEMPERATUR Notebooken kan brukes i en omgivelsestemperatur fra 5 C bis 35 C og i en luftfuktighet fra 20 % - 80 % (ikke kondenserende). I avslått tilstand kan notebooken oppbevares i 0 C til 60 C. DRIFTSSIKKERHET 5

12 TILKOBLING Legg merke til de følgende råd for å tilkoble Deres notebook korrekt: STRØMTILFØRSEL Ikke åpne kabinettet til nettdelen. Når kabinettet er åpnet, er det livsfare på grunn av elektrisk støt. Det inneholder ingen deler som skal vedlikeholdes. Stikkontakten må befinne seg i nærheten av notebooken og være lett tilgjengelig. Om De skulle bruke en skjøteledning, påse da at denne oppfyller VDE-kravene. Spør i et gitt tilfelle Deres elektroinstallatør. Bruk notebooknettdelen bare med jordet støpsel med AC V~, 50/60 Hz. Dersom De ikke er sikker på strømtilførselen på oppstillingsstedet, så spør Deres strømleverandør. Bruk bare den medfølgende nettdelen og nettstrømskabelen. Vi anbefaler for å få ytterligere sikkerhet å bruke en overspenningsbeskyttelse for å beskytte notebooken mot skader på grunn av spenningstopper eller lynnedslag gjennom strømnettet. Når De ønsker å koble nettadapteren fra strømnettet, trekk da først støpselet ut av stikkontakten og deretter støpselet til notebooken. En omvendt rekkefølge kan skade nettadapteren eller notebooken. Ta alltid tak i selve støpselet når De trekker det ut. Trekk aldri i ledningen.- LEDNINGSSTREKK Strekk ledningen slik at ingen tråkker på den eller snubler i den. Plasser ikke noen gjenstander på ledningen fordi disse kan bli skadet. 6 DRIFTSSIKKERHET

13 RÅD OM MODEMBRUK Dersom systemet Deres er utstyrt med et modem, vær da oppmerksom på at dette bare kan tilkobles en analog telefonledning. Tilkobling til et digitalt sentralbordanlegg, en fellesskapstilkobling eller et myntapparat er ikke tillatt og kan i visse tilfeller føre til skade på modemet eller de tilkoblede innretningene. Dette apparatet er testet for bruk i Norge og er i henhold til de europeiske retningslinjene for radioanlegg og telekommunikasjonsinnretninger. (R&TTE 1999/5/EU) KONFORMITETSINFORMASJON WIRELESS LAN Med denne notebooken blir følgende radiosenderanlegg med liten ytelse levert separat og testet og tillatt i henhold R&TTE-direktiv (1999/5/EC): - Wireless Lan Dette radiosenderanlegget er separat merket med et CEkjennetegn. Konformitetserklæringen for dette radiosenderanlegget kan De få på DRIFTSSIKKERHET 7

14 BATTERIDRIFT Batterier lader elektrisk energi i cellene og gir disse fra seg når det er behov for det. For å forlenge levetiden for og ytelsene fra batteriet Deres samt for å sørge for sikker bruk, må De legge merke til de følgende rådene: Ikke utsett batteriet for langvarig, direkte solstråler eller hete. Kast aldri batteriet inn i flammer. Manglende etterlevelse av dette rådet fører til skader og i visse tilfeller sågar til at batteriet eksploderer. Åpne aldri batteriet, det inneholder ingen deler som skal vedlikeholdes. Unngå tilsøling og kontakt med elektrisk ledende materialer samt kjemiske substanser og rengjøringsmiddel. Bruk bare den medfølgende originalnettdelen til lading av batteriene. Vær sikker på (gjennom melding eller signal fra notebooken) at batteriet er fullstendig oppladet før det blir ladet opp på nytt. Skift bare batteriet ut med den samme typen eller med det likeverdige slaget som produsenten har anbefalt. Følg også alltid rådene under Oppladning av batteriet på side 31 for å kontrollere ladetilstanden på batteriet Deres. Skift batteriet ut bare i avslått tilstand. Batterier er spesialavfall. Lever batterier som ikke lenger trengs til korrekt deponering. Deres kundeservice er i denne forbindelse rette samarbeidspartner. 8 DRIFTSSIKKERHET

15 Kapitel 2 Anvisininger Tema Side Hva leveringen omfatter 11 Åpen notebook 12 Sett Forfa 13 Venstre side 13 Høyre side 14 Bakside 14 Underside 15 Drifts- og statusanvisning 16

16 10 ANVISININGER

17 ANVISNINGER HVA LEVERINGEN OMFATTER Vær vennlig å kontrollere at leveringen er komplett, og vennligst gi oss beskjed innen 14 dager etter kjøpet i tilfelle leveringen ikke er fullstendig. Sammen med det produktet De har ervervet har De mottatt: Notebook Li-Ion-batteri Nettadapter med tilkoblingskabel (modell: FSP065-AAC) Modemledning Adapter S-Video på composite [valgbar] Adapter DVI på VGA [valgbar] USB Scrolle-mus [valgbar] Support-Disc Microsoft Windows XP Recovery CD Bruksanvisning Garantikort ANVISNINGER 11

18 ÅPEN NOTEBOOK Display Statusanvisning ( S. 16) På- / Av-bryter ( S. 27) Hurtigknapper ( p. 18) Touchpad ( S. 39) Berøringsfelttaster Håndstøtte Tastaturet ( S. 39) Høyttaler 12 ANVISININGER

19 SETT FORFRA Display-lås Opstike stasjon ( S. 45) Diskettutskyvningsknapp Aktivitets-LED optisk drive Nødutskyvning diskett ( S. 48) VENSTRE SIDE IEEE 1394 ( S. 71) Multimedia kortleser ( S. 65) Compact Flash Card-leser PCMCIA-spor ( S. 63) Utskyvningsknapp for PC-kort ( S. 63) IR-grensesnitt ( S. 72) ANVISNINGER 13

20 HØYRE SIDE Tilkobling Kensington-lås ( S. 93) BAKSIDE Nettstrømstilkobling ( S. 28) S-video video-utgang ( S. 36) Serielt grensesnitt ( S. 69) Ekstern DVI monitor tilkobling ( S. 34) RCA digital audioutgang ( S. 53) USB-grensesnitt ( S. 69) Modemtilkobling ( S. 56) LAN-tilkobling ( S. 58) Mikrofon / Center Subwoofer 1 ( S. 53) Line Out / SPDIF 1 ( S. 53) 11 Line In / Høyttaler bak 1 ( S. 53) 1 Port med multibetjening, alt avhengig av høyttalerkonfigurasjonen. ( S. 53/55) 14 ANVISININGER

21 UNDERSIDE Lagringsavlukke Harddiskavlukke Batteri/Batteriavlukke ( S. 29) Batteriutskyvningslås Batterisikring ( S. 29) ANVISNINGER 15

22 DRIFTS- OG STATUSANVISNING Med LED angir systemet tilstanden for driften. Statusanvisningene viser i hvert tilfelle til den tilsvarende aktiviteten for notebooken: WIRELESS LAN Anvisning for trådløs datautveksling (fabrikkinnstilt alternativ) DRIFTSANVISNING Lyser i driftstilstand (Batteri/Nett). Blinker ved lav batterilading. STANDBYVISNING Blinker i standbymodus. 16 ANVISININGER

23 TILGANGSANVISNING Når denne LED lyser, gjør notebooken bruk av det harddisken. BATTERIANVISNING Lyser når batteriet blir ladet opp. Er batteriet fullstendig oppladet, slukker denne visningen. CAPITAL LOCK STORE TEGN Store bokstaver [Caps Lock] er aktivert når LED-et lyser. Med dette blir tastaturbokstavene automatisk skrevet stort. NUM LOCK - SIFFERBLOKKERING Det numeriske tastaturoppsettet [Num LOCK] aktiveres slik at enkelte bokstaver på tastaturet får tallverdier, noe som letter inntastingen av datamateriale med mange tall. ANVISNINGER 17

24 HURTIGKNAPPER Tast for trådløs datautveksling. Trykk på denne knappen for å aktivere funksjonen. Internett-tasten aktiverer standardprogrammet for Internett. Tast som bruker kan tilpasse for å muliggjøre hurtigstart av foretrukket program. Tast som bruker kan tilpasse for å muliggjøre hurtigstart av foretrukket program. 18 ANVISININGER

25 TILORDNING AV SPESIALTASTER Via Launch Manager kan du tilordne spesialtastene. Slik starter du programmet: 1. Klikk på 2. Velg nå 3. Programmet befinner seg i mappen Launch Manager. 4. Via knappen Tilføy hhv. Slett kan du bestemme hvilket program som skal startes opp via de forskjellige tastene. 5. Etter at du har valgt ut de angjeldende programmene, klikker du på OK for å ta innstillingen i bruk. ANVISNINGER 19

26 20 ANVISININGER

27 Kapitel 3 Betjening Tema Side Slik begynner De: 23 Bildeskjermsarbeidsplassen 25 På- / Av-bryter 27 Nettdrift 28 Batteridrift 29 Strømstyring 32 Åpening og lukking av desplayet 34 Bildeskjermsoppløsning 35 Tilkopling av en ekstern monitor 36 Tilkobling av TV-apparat 38 Tastaturet 39 Musefeltet (touchpad) 40

28 22 BETJENING

29 Å TA I BRUK For å bruke notebooken på en sikker måte, og for å få lang levealder, bør De ha lest kapitelet Driftssikkerhet på begynnelsen av håndboken. Notebooken er allerede komplett forhåndsinstallert, slik at De ikke behøver å legge inn flere driver, men kan straks begynne. SLIK BEGYNNER DE: Trinn 1 Før igangsettingen må De sette inn batteriet, idet De lar batteripakken med utbulingen retning fremover gli inn i kammeret. ( Side 29). Dersom batteriet ikke har ladet seg opp med tilstrekkelig energi, må De koble til nettadapteren. Åpne displayet idet De med tommelen skyver låsen til høyre og deretter med tommel og pekefinger åpner displayet til ønsket stilling. ( Side 13, 34). Slå på notebooken idet De benytter På-/Avknappen. ( Side 27). Notebooken starter og går nå gjennom forskjellige faser. Det må ikke være noen bootbar disk (f. eks. rednings-cd-en) i DVD-stasjonen, ellers vil ikke operativsystemet bli lastet inn fra harddisken. Operativsystemet bli lastet inn fra harddisken. Innlastingen varer noe lenger ved første gangs innretning. Først etter at alle nødvendig data er inngitt, er operativsystemet innrettet. Operativsystemet er fullstendig innlastet når velkomstskjermbildet bli vist. Å TA I BRUK 23

30 Trinn 2 Følg anvisningene på bildeskjermen. De enkelte dialogene forklarer de trinn som skal utføres. Velkomstprosedyren fører Dem blant annet gjennom de følgende bildeskjermer og dialoger. Dersom De har spørsmål, klikk ganske enkelt på. Lisensavtale Kommentar: Vær vennlig å lese grundig gjennom lisensavtalen. De får viktige rettslige råd om bruken av programvareproduktene Deres. For å se hele teksten må De med musen skyve rullefeltet nedover inntil De har nådd frem til slutten av dokumentet. De samtykker i avtalen idet De klikker på Jeg godtar avtalen. Det er bare dette som gir Dem adgang til å benytte produktet i henhold til vilkårene samt å åpne den igjensveisede Windows - pakken Første skritt. Trinn 3 Etter anmeldelsesprosessen kommer grensesnittet til Windows frem på bildeskjermen. 24 BETJENING

31 BILDESKJERMSARBEIDSPLASSEN Et aspekt som ikke bør neglisjeres er oppstillingsplassen for Deres notebook. Vær vennlig å legge merke til: Displayet (bildeskjermen) skal stilles slik inn at gjenskinn, blending og sterke lyse og mørke kontraster unngås (uansett hvor tiltrekkende utsikten gjennom vinduet måtte være!) Displayet skal aldri stå i umiddelbar nærhet av vinduet fordi på dette stedet blir arbeidsrommet opplyst mest når det er dagslys. Dette lyset vanskeliggjør øynenes tilpasning til den mørkere monitoren. Displayet skal til enhver tid stå med parallell blikkretning til vindusfronten. En oppstilling med blikkretning vendt bort fra vinduet blir feil fordi gjenskinn fra det lyse vinduet da ikke er til å unngå. Like galt blir en oppstilling med blikkretning til vinduet fordi kontrasten mellom mørk bildeskjerm og lyst dagslys kan føre til tilpasningsproblemer og vanskeligheter for øynene. Den parallelle blikkretningen må også brukes i forhold til kunstige lysinnretninger. Det vil si at ved belysning av arbeidsrommet med kunstig lys, så gjelder i det alt vesentlige de samme kriteriene og årsakene. I den utstrekning rommet ikke gjør det mulig å stille opp bildeskjermen slik som beskrevet, finnes det likevel en rekke muligheter for å hindre blending, gjenskinn, for sterke lyse og mørke kontraster, osv.: For eksempel å dreie, senke eller vippe bildeskjermsapparatet. Ved hjelp av lamell- eller vertikalpersienner på vinduene, ved bruk av flyttbare vegger eller ved hjelp av endringer i belysningsretningen kan det også oppnås forbedringer. Å TA I BRUK 25

32 Å ARBEIDE KOMFORTABELT Å sitte lenge uten å kunne forandre stillingen kan være ubekvemt. For å redusere risiko for fysisk besvær eller fysiske skader er det viktig å innta riktig stilling. Ryggen Når man sitter ved arbeidsplassen, må ryggen støttes opp av en rett eller lett tilbakelent ryggstøtte. Armene Armene og albuene skal være avspente og ledige. Albuene skal ligge nærme kroppen. Hold underarmene og hendene omtrent parallelt i forhold til gulvet. Håndleddene Håndleddene bør når det arbeides med tastaturet, musen eller med trackballen helst være rette og ikke ha en vinkel på mer enn 10. Bena Låret bør ligge horisontalt eller være lett nedoverbøyd. Leggen bør danne en vinkel i forhold til låret på omtrent 90 O. Føttene bør stå flatt på gulvet. Bruk om nødvendig en fotstøtte, men sørg på forhånd for at sittehøyden er riktig innstilt. Hodet Hodet skal holdes rett eller bare lett foroverbøyd. Ikke arbeid med vridd hode eller overkropp. Generelt Forandre stillingen ofte (ca. hvert minutt), og legg ofte inn pauser for å hindre at De blir trett. 26 BETJENING

33 STRØMTILFØRSEL PÅ- / AV-BRYTER Hold på-/av-bryteren (side 12) kort nedtrykt for å slå notebooken av, henholdsvis på. Driftsanvisningen informerer Dem om driftstilstanden. Uavhengig av operativsystemet blir notebooken slått av når bryteren holdes uavbrutt i mer enn 4 sekunder. MERK! Ikke slå av notebooken mens harddisken eller diskettstasjonen er i bruk og de tilsvarende tilgangsanvisninger lyser. Ellers kan datamateriale forsvinne. For å beskytte harddisken skal De etter å ha slått av notebooken alltid vente minst 5 sekunder før De igjen slår den på. STRØMTILFØRSEL 27

34 NETTDRIFT Notebooken Deres leveres med en universal-nettadapter for vekslestrøm, og den stiller seg automatisk inn på den strømkilden som leveres. Følgende verdier støttes: AC V~/ Hz. Legg merke til sikkerhetsrådene om strømforsyning på side 6 flg. Adapteren tilsluttes vekselstrømsstikkontakten via en nettledning. Likestrømsledningen for nettadapteren kobles til på baksiden av noteboooken (se side 14). Adapteren forsyner notebooken med strøm og lader i tillegg opp batteriet. Strømforsyningsanvisningen på notebooken gir opplysning om driftstilstanden. Batteriet Deres blir også ladet opp når De med tilkoblet nettadapter arbeider med notebooken. Nettadapteren bruker strøm også når notebooken ikke lenger er tilkoblet nettadapteren. Trekk derfor støpselet til nettadapteren ut fra stikkontakten når den ikke er tilkoblet notebooken. MERK! Bruk bare den medfølgende nettdelen og nettstrømskabelen. 28 BETJENING

35 BATTERIDRIFT Batterier lader elektrisk energi i cellene sine og gir disse fra seg når det er behov for det. For å forlenge levetiden og ytelsesevnen for batteriet Deres, og for å sørge for sikker drift, bør De ubetinget etterleve sikkerhetsrådene på side 8 flg. INNSETTING AV BATTERIET Sett batteripakken med utbuktningen forover inn i rommet. STRØMTILFØRSEL 29

36 Å TA UT BATTERIET FARE! Fjern ikke batteriet når apparatet er påslått, det kan føre til at data går tapt. FARE! Pass på under lagringen av batteriet og ved bruken av notebooken at kontakten til batteriet og notebooken ikke blir skittent eller skadet. Det kan føre til feilfungering. 30 BETJENING

37 OPPLADNING AV BATTERIET Batteripakken lader seg automatisk opp igjen når AC-adapteren er satt på og plugget til et elektrisk uttak. Hvis datamaskinen er slått på og i bruk, vil det ta flere timer å lade batteriet helt opp igjen. Når datamaskinen er slått av, men plugget til et elektrisk uttak, er batteriladetiden kortere. RÅD: Ladeprosessen blir avbrutt når temperaturen eller spenningen i batteriet er for høyt. KONTROLL AV BATTERIOPPLADINGEN For å kontrollere den aktuelle ladetilstanden til batterietfører De markøren over energisymbolet i oppgavelinjen. I batteridrift blir symbolet for et batteri vist, og i nettdrift et strømstøpsel. Blir batteriet ladet opp, legger et lyn seg over strømstøpselet. Mer informasjon om innstillingene får De når De dobbeltklikker på symbolet. RÅD: Dersom De ignorerer varselsignalet ved lavt batterinivå, går notebooken over i hvilemodus. MERK! Når batteriet er tomt, beholder De ikke lenge de usikrede dataene fra arbeidslageret i standby-modus. FARE! Fjern aldri batteriet når notebooken er påslått eller når notebooken ennå ikke er gått over i hviletilstand, fordi det kan føre til tap av data. STRØMTILFØRSEL 31

38 STRØMSTYRING (POWER MANAGEMENT) Notebooken har automatiske og modifiserbare strømsparefunksjoner som De kan bruke til å maksimere strømsparefunksjonen samt redusere de totale driftskostnadene. Man skjelner mellom standby-modus og hvilemodus (Hibernate). STRØMSTYRING OG ACPI Advanced Configuration and Power Management Interface [Avansert Konfigurasjons- og Strømstyring] (ACPI) ble utviklet av Intel, Microsoft og Toshiba for å kontrollere strømsparings- og Plug&Play-funksjonen i systemene. Den nye standarden ACPI er strømstyringen overlegen. Det kan for eksempel programmeres slik at lukkingen av displayet slår av notebooken. Tilsvarende kan På-/Avbryteren innstilles slik at lagringstilstanden blir aktivert. ACPI gir Dem et mangfold inntillingsmuligheter. (se: systemstyring, Egenskaper for energiopsjoner ) STAND-BY MODUS Ved innstillingen»stand-by«beholdes innholdet i arbeidslageret i notebooken mens praktisk talt alle andre komponenter i notebooken blir slått av, eller strømforbruket blir redusert til et minimum. Driftsanvisningen lyser videre, og en kort anvendelse av På-/Avbryteren slår apparatet på igjen. 32 BETJENING

39 HVILEMODUS Hvilemodus er en praktisk variant av det å slå helt av. Sett notebooken i hvilemodus, ( Start Avslutt Shift-Taste Hvilemodus, så blir alle dataen i den aktuelle økten lagret på harddisken i form av en datafil. Straks alle dataene er sikkert lagret, slår notebooken seg av. Når notebooken slås på igjen, blir denne datafilen ved hjelp av BIOS igjen skrevet inn i arbeidslageret. Etter kort tid befinner notebooken seg i akkurat samme tilstand som da De forlot den ved siste gangs bruk. Også dersom De under bearbeidingen av et dokument slår notebooken sammen (ved tilsvarende innstilling av energialternativene i kontrollpanel)gjør notebooken resten automatisk for Dem. Når De så igjen åpner displayet, er De tilbake akkurat i den setningen der De arbeidet før De brøt av arbeidet. STRØMTILFØRSEL 33

40 DISPLAY I motsetning til en tradisjonell monitor flimrer ikke LED-displayet. ÅPNING OG LUKKING AV DISPLAYET En displaylås holder displayet lukket når notebooken ikke blir brukt. For å åpne skyver De låsen ( ) med tommelen mot høyre, løfter ( ) deretter displayet med tommel og pekefinger, og setter det i ønsket posisjon. Displayet må ikke vippes opp helt i 180. Prøv aldri å åpne det med makt. Lukkingen og åpningen av displayet kan ved hjelp av strømstyringen tillegges forskjellige funksjoner. 34 BETJENING

41 BILDESKJERMSOPPLØSNING Den innebygde bildeskjermen gir inntil 1024 x 768 bildepunkter. I fall De i Windows-hjelpeprogrammet endrer Visningsegenskaper til en fremvisning med avvikende innstillinger, vises i gitte tilfeller ikke anvisningen på hele bildeskjermflaten. På grunn av forstørrelsen blir det, særlig hva gjelder skrift, forstyrrelser i visningen. De kan likevel arbeide med en høyere oppløsning dersom De kobler til en ekstern bildeskjerm med høyere oppløsning. Men De må øke bildeskjermsoppløsningen, i gitte tilfeller redusere fargedybden fordi videolagringen alt etter forholdene bare muliggjør en bestemt kapasitet. DISPLAY 35

42 TILKOPLING AV EN EKSTERN MONITOR Notebooken har en tilkoblingskontakt for en ekstern monitor. 1. Slå av Deres notebook på en korrekt måte. 2. Koble den eksterne monitorens signalkabel til notebookens VGA-kontakt ( S. 14). 3. Koble den eksterne monitoren til nettet, og slå den på. 4. Slå nå på Deres notebook. Ved tilkoblingen av en ekstern monitor, får De to innstillingsmuligheter: 1. Klonemodus (lik visning på begge bildeskjermer) Trykk på <Fn> + <F3> for å aktivere den eksterne monitoren. Notebook-displayet vil bli slått av. Juster displayinnstillingene i henhold til spesifikasjonene for den eksterne monitoren. Trykk på <Fn> + <F3> en gang til, og begge displayene slås på. Trykk på <Fn> + <F3> for å deaktivere den eksterne monitoren. Notebook-displayet vil bli slått på. 36 BETJENING

43 2. Utvidet skrivebord (I denne modusen vises et tomt skrivebord på den andre [eksterne] monitoren. Vinduet på den første skjermen kan forskyves til den andre). Dette alternativet støtter ikke tastekombinasjonen <Fn> + <F3>. Høyreklikk hvor som helst på skrivebordet, og velg Egenskaper for å starte programmet "Vis egenskaper. Velg kategorien "Innstillinger", og venstreklikk på det andre displayet. Merk av alternativet utvid mitt Windowsskrivebord til denne monitoren, og trykk på ok. For å deaktivere utvidelsen skal du fjerne merket i alternativet utvid mitt Windows-skrivebord til denne monitoren. Du kan endre oppløsningen og fargedybden for hvert av displayene i denne skjermen. DISPLAY 37

44 TILKOBLING AV TV-APPARAT Notebooken har en tilkoblingskontakt for et TV-apparat. Slik kobler De et TV-apparat til notebooken. 1. Slå av Deres notebook på en korrekt måte. 2. Koble TV-apparatets signalkabel til notebookens S-Videokontakt ( S. 14). 3. Koble TV-apparatet til nettet, og slå den på. Slå på notebooken, og la den kjøre seg opp fullt ut. Er alternativet Utvid Windows-skrivebordet til denne monitoren i programmet Visningsegenskaper aktivert, må dette først deaktiveres for å overføre bildet til fjernsynet. 38 BETJENING

45 DATAINNSETTING TASTATURET Ved å dobbelttilordne en del taster har De det samme funksjonsomfanget som på det tradisjonelle Windows-tastaturet. Enkelte funksjoner blir gjort ved hjelp av Fn-taster som er typiske for notebooker. NOTEBOOKSPESIFIKKE TASTEKOMBINASJONER Kombinasjon Beskrivelse En liste med kombinasjonene blir utført. Strømforvaltningsfunksjon. Denne tastekombinasjonen er standardmessig innstilt på Avslutte. For å tilpasse denne tasten til Deres eget behov, skal De gå til Visningsegenskaper i Strømforvaltningen. Trykk på denne tastekombinasjonen for å veksle mellom bare LCD, bare ekstern monitor og LCD/ekstern monitor samtidig. Slår av bakgrunnsbelysningen for å spare energi. Belysningen blir slått på ved å bruke en hvilken som helst tast. Slår høyttalerne på / av. Utfører funksjonen POS1. Utfører funksjonen AVSLUTT Svekker bildeskjermlysstyrken. Øker bildeskjermlysstyrken. Forhøyer lydstyrken. Svekker lydstyrken. DATAINNSETTING 39

Veiledninger til denne Bruksanvisningen

Veiledninger til denne Bruksanvisningen Veiledninger til denne Bruksanvisningen Ha alltid denne bruksanvisningen for hånden i nærheten av PCen. Oppbevar bruksanvisningen og emballasjen på en god måte for å kunne gi dem videre til en ny besitter

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Type 6423, 6427, 6483, 6493 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til,

Detaljer

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM Merk Før du bruker opplysningene i denne

Detaljer

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780

Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Lenovo G480/G485/ G580/G585/G780 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merk Før du bruker produktet, må du først lese

Detaljer

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok Aspire 4920 Series Brukerhåndbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 4920 Series Opprinnelig utgave: 05/2007 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne

Detaljer

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok

Aspire 9400/7100 Series. Brukerhåndbok Aspire 9400/7100 Series Brukerhåndbok Copyright 2006. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 9400/7100 Series Opprinnelig utgave: 01/2006 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjennopprettingsalternativer

Detaljer

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjenopprettingsalternativer

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer