Menighetsbladet Februar 01/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet Februar 01/2015"

Transkript

1 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24

2 Leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen Tor Holte Reidun Strømme Marit Bjorå Hammersland Helge Hernes Einar Øslebye Gjert Langfeldt Roy-Cato Myrvang (foto) Redaksjonens adresse: Nordre Hovedgårdsvei Kristiansand Grafisk produksjon: Kai Hansen Trykkeri Kristiansand AS Vågsbygd menighet Adr: Nordre Hovedgårdsvei Kristiansand Bank konto: Hjemmeside: E-post Adresse: kristiansand.kommune.no Kirkens hus servicetorget Tilsatte Kontor/privat Daglig leder: Per Gunnar Pedersen / Diakon: Mette Brammer Stoveland / Kantor: Bjørn G. Odden / Kateket: Sigurd Tveit / Sokneprest: Nils Terje Andersen / Kirketjener: Simon Køsker / Ungdomsarbeider: Erik Grude Lund / Kapellan: Mia Ottersen / Faks: Kirkeskyss: FOR HENVENDELSER OM DÅP, VIELSER OG GRAVFERD KONTAKT Kirkens hus servicetorget Gyldenløvesgate 9 Åpent mandag til fredag Menighetsbladet etterstreber å speile det mangfoldet av aktiviteter som menighetsfellesskapet utgjør. Samtidig må vi markere noen hendelser som viktigere enn andre. En bispevisitas er en slik hendelse. På samme måte som Gudstjenestefellesskapet er kjernen i menighetsfellesskapet har en bispevisitas har størst betydning for menighetens ansatte. Det er stor motiverende kraft i møtet mellom ulike ståsted. Ulike kunnskaper, ulike prioriteringer, en visitas er en flott mulgihet til å sjekke ut at vår kurs er på samme kurs som sentrale kirkelige utfordringer i tiden fremover. I dette nummeret av menighetsbladet har vi prøvd å rydde plass til visitasen. Mest til å fortelle om innholdet, hva man gjorde sammen under visitasen. Selve ordet visitas kan tolkes som å innebære en maktrelasjon: Noen skal visiteres - av dem som er på visitt. Slik er det ikke lenger. Selv om biskopen har med seg sine medarbeidere og prosten som danner mellomledd sine, så er de alle klar over at det er vi som er menighet, det er vi som sammen skal gi hverandre et glimt av himmel. Kanskje er de mer bevisst Ofringer på det enn vi er selv: Visitasen er også vår mulighet til å gjøre vårt eget arbeid klart for hverandre. Når vi har gitt visitasen så mye plass som den har fått, er det med et ønske om at vi skal vise frem hva som faktisk skjer. Og enda mer, at hendelsen visitasen er, kan skape fortsatt engasjement, kan trekke flere til kirken, og gi nye krefter til dem som alt er i arbeid i det fellesskapet vår menighet utgjør. Gjert Langfeldt NMS misjonsprosjektet kr , Trosopplæringen kr 6 983, Menighetsarbeidet kr 3 178, Kr. sand int. felleskap kr 9 783, Menighetsarbeidet kr , Menighetsarbeidet kr , NMS misjonsprosjektet kr , Kirken ungdomsprosjekt KUP kr 9 756, Kirkens nødhjelp kr , Strømmestiftelsen kr , Normisjon kr 6 757, Menighetsarbeidet kr 2 398, Menighetsarbeidet kr 9 891, Kirken ungdomsprosjekt KUP kr , Menighetsarbeidet kr 8 390, Kirken ungdomsprosjekt KUP kr 3 568, Benedictus kr 9 317, Det norske bibelselskap kr ,00 Forsidebilde: Noen i elevkoret ved Øvre Slettheia skole

3 Tanker Min morfars politihatt For år siden, mens yngstemann enda gikk i barnehagen, ble jeg innkalt på politistasjonen til et vitneavhør. Jakob, som han heter, var vel 3-4 år gammel og syntes det var ikke så lite spennende at mamma skulle på politistasjonen. Han ville være med, og han ville ha på seg den gamle uniformshatten med messingkule på toppen! Politihatten etter min morfar henger på veggen hjemme hos oss. Jakob fikk det som han ville. Med hatten på hodet kom han inn på politistasjonen i det daværende politimester Anstein Klev kom ned trappa iført sin uniform. Uten å blunke hevet politimesteren sin høyre hånd opp til bremmen og hilste den unge mann som uten å nøle gjengjeldte denne høytidelige gest. Ingen ord ble utvekslet. Flere år senere traff jeg Anstein Klev i annen sammenheng og fikk da anledning til å minne ham på det lille opprtrinnet. Han lurte selvfølgelig på hvor jeg hadde uniformslua fra, og jeg fortalte at den stammet fra min morfar, Ingvald Bertinius Greibesland, som hadde vært politibetjent i Kristiansand. Vi barnebarna kalte ham far. Han pensjonerte seg rundt 1960 og døde tre år etterpå. Klev husket ham godt og fortalte meg da en historie fra 1940 om da politikorpset i Kristiansand gikk til kollektiv oppsigelse på julaften og om fars rolle i etterspillet som fulgte i januar Utpå høsten 1940 satte Jonas Lie, politiministeren i Oslo, inn en storstilt vervekampanje over hele landet for å få politietatens embets- og tjenestemenn til å melde seg inn i NS. Den nye tid gjorde det naturlig og nødvendig å være partimedlem hvis en skulle gjøre jobben skikkelig og være en troverdig lovens vokter. Fra norsk politiforbund ble det sendt ut et sirkulære til lagene 6 desember hvor forbundet anbefalte medlemskap. Formannen i forbundet gikk selv inn i partiet sammen med alle sine kolleger i Halden politikorps. 9 desember kom Jonas Lie selv til Kristiansand for å verve politikorpset for den nye tid. Det var oppstilling og inspeksjon på torvet. Mottagelsen av hans budskap ble heller laber. Det skal ha ført til at han i raseri holdt en tordentale til politimester Rynning- Tønnesen og hans folk. Få dager senere sendte han ut tjenestebrev hvor han krevde at politiet skulle ha et positivt samarbeide med Hirden for opprettholdelse av ro og orden. Politiet skulle heller ikke kunne arrestere folk fra Hirden for forseelser (gateuorden for eksempel) og politiet skulle innføre den»germanske» hilsen. Mottagelsen av dette budskapet i Kristiansandpolitiet resulterte i at alle unntagen 3 medlemmer som var innmeldt i NS, sa opp sine stillinger. 23 desember sendte Rynning-Tønnesen alle oppsigelsene inkludert sin egen til departementet, og for sikkerhets skyld telegraferte han også inn at forsendelsen var på vei. Håpet her sør var nok at denne resolutte motstanden skulle spre seg til resten av landets politikorps, men den gang ei. Dagen etter, 24de desember, ringte Jonas Lie Rynning- Tønnesen. Klokken var Politiministeren krevde at «disse frekke, fabrikkerte oppsigelsene» ble tilbakekalt innen klokken Hvis ikke ville alle bli arrestert. Korpset på 70 mann ble samlet i rettsalen og Jonas Lie sitt julebudskap ble referert. Politimesteren lot det være opp til enhver å bestemme om oppsigelsen skulle tilbakekalles eller ei. Klokken sendte han telegram til Oslo: «Ingen tilbakekallelser av oppsigelsene innløpet kl » Vi kan vel regne med at det var en helt spesiell stemning rundt omkring i hjemmene til disse politifolkene denne julekvelden! Godt og vel 2 uker senere, den 9de januar, var politikammeret i Kristiansand besatt av ukjente kolleger fra Oslo politikammer og Statspolitiet da den lokale staben kom på jobb. Alle de innsendte avskjedssøknader var innvilget med øyeblikkelig virkning og de kunne bare gå hjem. Neste dag ble Rynning-Tønnesen og seks andre i politiledelsen (inkludert Julius Hougen)arrestert og sendt i forvaring på Møllergata 19. Fem av dem kom Eva Albert relativt snart tilbake til Kristiansand. Men Rynning Tønnesen og Finn Backer ble senere sendt til Tyskland. Innen 25te januar trekker så nesten hele politistaben i Kristiansand tilbake sine avskjedssøknader. Dette skjer etter et det ble avholdt et møte 15de januar under den nye ledelsen hvor temaet var situasjonen som hadde oppstått samt hvordan det famøse sirkulæret om Hirdens særstilling var å forstå. I sin tilbakekalling som nærmest kan oppfattes som et møtereferat, skriver far da: «På møtet ble det fremholdt.at Hirden ikke på noen måte skulle stå i noen særstilling fremfor andre norske borgere, - således at vi under utøvelsen av vår tjeneste har full tjenstlig rett til å gripe inn overfor alle lovovertredelser på samme måte uansett om den skyldige tilhører Hirden eller er en annen borger. I tillid til disse gitte utsagn. finner jeg ikke grunn til å opprettholde min oppsigelse» Dette ble for mye for den nyoppnevnte politimester Langlie. I sitt brev til Politidepartementet skriver han: «Jeg tillater meg å anbefale at samtlige som har tatt sine avskjedssøknader tilbake, får anledning til å fortsette. Det gjelder dog ikke politibetjent Greibesland som fortsatt ikke synes å ha forståelse av tiden og hva der er blitt sagt ham fra forskjellig hold.» Far tok da med seg min mormor og deres tre yngste barn til Loland hvor Fortsetter side 7. 3

4 Vågsbygd kirke har hatt Foto: Roy-Cato Myrvang Bispevisitas Innledning: Hans Petter Mjølund 28. og 29. januar og søndag 1. februar var det bispevisitas i Vågsbygd kirke. Sist det var visitas i vår menighet var i Staben hadde forberedt årets visitas meget godt og lagt opp et spennende og interessant program for deltagerne. Ved en visitas som dette er det med representanter fra både bispekontoret og domprostiet i tillegg til staben i vår egen kirke. I programmet var det også møter med både Menighetsrådet og sektorlederne i kirka. Formålet med å ha en slik visitas er å legge forholdene til rette for aktivt engasjement og stadig fornyelse av folkekirken i Norge. En bispevisitas innebærer også å utøve kirkelig tilsyn, men også støtte, inspirere og veilede menigheten og ansatte. Sammen med menighetsråd og ansatte skal biskopen under en visitasen gi en tilbakemelding på en visitasmelding kirken vår på forhånd har sent til biskopen. Slik skal menighetens arbeid vurderes opp mot de planer som foreligger. Dette skjedde. Vi bringer i dette nummeret at Menighetsbladet en del inntrykk fra noen av arrangementene. Høflighet og respekt Tekst: Helge Hernes Øvre Slettheia skole «Høflighet og vennlighet, respekt og mye omsorg» sang elevene ved Øvre Slettheia skole som velkomst til biskop Stein Reinertsen da han og hans følge besøkte skolen den første dagen av visitasen i Vågsbygd. Og fortsatte: «Utrolig hva vi kan få til bare med et lite smil». Dette satte tonen for noen gode onsdagstimer i slutten av januar. Biskopen fikk mange gode reflekterte spørsmål fra en mangekulturell samling elever. Og han besvarte spørsmålene med den høflighet, vennlighet, respekt, omsorg og smil som elevene hadde sunget om. «Hvordan kan du si at vi mennesker er det aller beste Gud har skapt når vi ødelegger jorda?» ble Stein spurt og svarte med å si at vi er det mest verdifulle også når vi gjør noe dumt! Visitasfølget fikk et sterkt inntrykk av at dette er en skole som lykkes med integrering: «Vi arrangerer fester i stedet for foreldremøter, og gir oss ikke før kontakt er oppnådd» fortalte lærerne som bekreftet inntrykket fra klasserommet at elevene på Øvre Slettheia er bevisste, undrende og ikke så lite filosofiske. «Hvordan vet du det?», var det en kjapp elev som ville vite etter at biskopen hadde fortalt at Gud er glad i oss. «Fordi vi kan lese i Bibelen hvordan Jesus viser oss hvem Gud er», svarte Stein og fortsatte med å fortelle at Gud er veldig nærme oss, han er her! De unge lovende på Øvre Slettheia var svært interessert i hvordan det var å være biskop. De fikk et klart Ja! på spørsmålet om det var gøy å ha den jobben, de fikk se at Stein kledde på seg bispeskjorte, bispekåpe og bispekors, og de syntes at han lignet på Julenissen da han var ferdig kledd. «Det er viktig å få dette ut» konkluderte Per Gunnar Pedersen på kirkekontoret ved slutten av besøket på Øvre Slettheia, «folk må få høre de gode historiene». 4

5 Barbara Fredrickson og Jesus er enige Avdeling for barn og unges psykiske helse. Før besøket på Øvre Slettheia hadde biskopen og hans følge fått en solid dose kunnskap om det de så og hørte på Øvre Slettheia; hvor viktig relasjoner er mellom mennesker. De besøkte ABUP Avdeling for barn og unges psykiske helse - på sykehuset og møtte to Vågsbønder: Odd Kenneth Hillesund og Dagfinn Ulland som innsiktsfullt og grundig fortalte om hvor viktig møter mellom folk er. Dette utfordrer den individuelle tradisjonen og fremhever kjærligheten. Noe som den amerikanske psykologiprofessoren Barbara Fredrickson har beskrevet i boka Love 2.0: Viktigheten av «micro moments of connection»; de gylne øyeblikkene der folk kommer i kontakt med hverandre. «Som motvekt til en idealisert selvstendighet må vi lage gode fellesskap», fortalte Odd Kenneth og Dagfinn og konkluderte med at psykisk helse oppstår mellom oss mennesker. Petter Dass, nytt orgel i Vågsbygd kirke og Den hellige Moling Salmekveld for hele familien i kirka Onsdag kveld var det i Vågsbygd en lokal og forkortet variant av Salmboka minutt for minutt. Kvelden ble innledet med «Om alle mine lemmer» av Petter Dass og av at kantor Bjørn understreket hvor viktig salmesangen er som menighetens kollektive uttrykk: Det levende Gudsordet på menighetens lepper. Anne Kristin Westermoen, Audhild Wessman og Vokalensemblet ledet en sangglad forsamling gjennom til dels nye og ukjente salmer i den salmeboka fra Bjørn fortalte om planene for å få nytt orgel i kirken, og det ble oppfordret til giverglede: De mest musikalske kan kjøpe sin egen orgelpipe og så glede seg over når akkurat den lyder i kirkerommet. For oss andre vil det bli arrangert «pipekonserter» til inntekt for det nye orgelet. Biskop Stein fortalte om Den hellige Moling fra Irland som hadde vært i tvil om noe uvanlig vakker musikk han hørte var fra Gud eller fra Satan. Han hadde konkludert med det første og viste seg deretter som en mildere og vennligere mann. Kvelden ble avsluttet med det siste nummeret i salmeboka: Jeg tror på jordens forvandling en gang, en tid et sted, en fremtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned, en evighet av glede da alt det vakre herm blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der. Eivind Skeie (nr. 899 i NS13) Før visitasen: Hvor mye Glimt av himmel? Vokalensemblet Før bispevisitasen hadde menigheten utarbeidet en visitasmelding. Den tok utgangspunkt i forrige visitas i 2006 da man nylig hadde lansert strategien om å rydde vei sånn at alle kunne få et glimt av himmel i Vågsbygd kirke, enten man var aktiv med ulike oppgaver eller 5

6 om var der for en sjelden gang. I meldingen nå i 2015 skriver menigheten: «Åtte år senere er det verken vanskelig å se at det er et godt stykke vei igjen før drømmen blir virkelighet, eller å oppdage at det virkelig har spirt og vokst i Vågsbygd i disse årene». På spørsmålet hvorfor er det ifølge meldingen vanskelig å konkludere for sikkert. Og det henvises til evangelieteksten for visitas-søndagen: «Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset» (Markus 4, 26ff) Visitasgudstjeneste Såmannssøndagen Biskop Stein Reinertsen ledet en velsignet gudstjeneste og holdt en inspirerende preken over denne teksten. Han snakket om hvordan ord kan være tomme og farlige. Men også hvordan ord kan ha en ufattelig god kraft. «Og når de ordene vi mennesker bruker har slik kraft», fortsatte biskopen, «da har Guds ord enda mye mer kraft!» Og henviste til colombianske Íngrid Betancourt som i fangenskap hadde hatt Bibelen som sin eneste samtalepartner og opplevd det slik at det var en levende stemme som snakket til henne. «Det er Guds ord som er på ferde også i vår menighet», fortsatte biskopen, «det er dette ordet som skaper om brød og vin til Jesu kropp og blod». Biskopen var godt fornøyd med det han hadde sett og hørt i Vågsbygd; i sitt visitasforedrag begynte han med å takke for dagene her. Han var imponert over menighetens arbeid, tydelige ledere og medarbeidere og gode relasjoner. Og han avsluttet med følgende utfordringer til Vågsbygd menighet: Videreføring av strategiarbeidet med nye mål Slettheia Dåp Barne- og ungdomsarbeidet Gudstjenestearbeidet Bønn og arbeid Og han avsluttet med å sitere fra Paulus første brev til tessalonikerne: «Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. Dere er elsket av Gud, søsken, og vi vet at dere er utvalgt». Møte mellom Vågsbygd menighet og Fædrelandsvennen Tekst: Gjert Langfeldt Vår sokneprest Nils Terje Andersen innledet møtet. Det var fjorten deltakere fra biskopen og menigheten, og fire fra Fædrelandsvennen. Formålet var at vi gjensidig kunne bli bedre kjent, og at vi kunne fortelle hverandre noe om de utfordringene vi står overfor. Sjefsredaktør Eivind Ljøstad fortalte om de utfordringene Fædrelandsvennen nå møter og som har hatt som følge at de siden 2009 har måttet gjennomføre nedbemanninger, nå sist med 38 stillinger. Siden et historisk toppopplag på , er opplaget nå og redaksjonen er nå på 50 personer. Det avisen nå observerer er at der er noen makrotrender som skaper endring og som har ført til at internasjonale nettkjemper som Google og Facebook nå tar over 2 milliarder av annonseinntektene årlig. Fædrelandsvennens svar på dette er å redesigne det vil si å tenke hvordan avisen ville vært bygd opp om den var ny i dag. Det arbeidet fører dels til redaksjonelle omlegninger, som å skaffe leserne det de trenger når de trenger det, å være tydelig på hva som skal i papiravisen og hva som skal på mobil- 6

7 om. Det siste er vanskelig fordi vi lett kan bli kjent for en moraliserende pekefinger. Den er vanskelig å stå inne for når vi som kirkefolk er de første som er klar over at vi alle er syndere som kommer til kort, og den blir ikke enklere av at vi også skal forsøke å vise folk et glimt av himmel i hverdagen. Møtet ble avsluttet ved at Nils Terje overrakte Fædrelandsvennen en karikatur hvor kirken og avisen var plassert i samme båt, og hvor det var Jesus som sørget for at tingene gikk bedre. plattformen, å skape lenker slik at de som vil fordype seg kan få gjøre det. Slik har journalistenes rolle endret seg fra å skape innhold til å kurere innhold for ulike lesere. Videre har de skapt nye produkt, som eksempel Sørlandsporten som gir alle tilgang til offentlige dokument, og som styrker avisens samfunnsoppdrag og Krsby som er lokalavis for dem under 25. Fædrelandsvennen ønsker å la leserne skrive mer i avisen, det er mye de ikke selv klarer å dekke. Ljøstad antydet at også kirka kan bli invitert til å bli innholdsleverandør. Nestemann ut var Biskopen Stein Reinertsen som sa at forholdet til media var en selvfølgelig del av enhver visitas, og at han ønsket en kirke som var åpent for innsyn, også kritisk innsyn. Kirken har også sine utfordringer, dels av strukturell art som å ha prester og kirker der folk bor dels av organisatorisk art som at vi nå er en kirke skilt fra staten og dels av teologisk art, ved at vi må vurdere samfunnshendelser i et teologisk perspektiv. Samtalen fikk nerve rundt det siste, da avisens folk gjerne ville vite mer om hva de kunne kontakte biskopen Oscar Jansen har tegnet karikaturen Nytt om ORGELET Tekst: Hans Petter Mjølund Det er som kjent satt i gang en innsamlingsaksjon til anskaffelse av et nytt pipeorgel i kirka vår. Menigheten bør selv delta i denne finansieringen med et beløp i tillegg til midler som forventes fra kommunen og Kirkelig Fellesråd. Ved utgangen av januar var det på «Orgelkontoen» kommet inn Kr ,- Dette er en fin begynnelsen, men det må en større innsats til der- som det skal bli fortgang i anskaffelse av nytt orgel. Penger til aksjonen kan sendes til konto Innbetalingen må merkes «Aksjon nytt orgel». Søndag 22. mars planlegges det en gudstjeneste som skal ha orgelet i fokus. Kirkens kor og andre sentrale orgelentusiaster vil delta og det blir gitt informasjon om det nye orgelet. 7

8 Gjesteskribenten Ett liv er nok eller? «Jeg tror på et liv før - - døden. For hvem vil vel leve i all evighet?» Slik lyder temaet i en populær sang, ofte spilt på NRK, av Finn Kalvik. Det er nok uttrykk for en «tro» mange moderne ateister deler. Det høres tøft ut. Carl Smith-Gahrsen Når dette leses, er vi et godt stykke på vei fra jul til påske. Frelse er vel det mest sentrale begrepet i begge festenes kristelige innhold. «En frelser er født for dere i dag» er poenget i juleevangeliet. I påsketekstene har vi sluttfortellingene om det som kirken kaller frelseshistorien. I alle religioner er frelse i en eller annen fasong et hovedemne. Det påstås at det er likedan i moderne sekulariserte livssyn. Det forkynnes «frelse» fra det gjengse kjedelige livet i trelldom under hverdagslivets krav og plikter, standard fornøyelser og levemåte. Det gjelder i stedet å realisere seg selv, finne seg selv, elske seg selv, lytte til magefølelsen, velge fritt, ta initiativ, være kreativ, gjøre tap til utfordringer, spise sunt (hva nå det er), trene jevnt, drive avslapningsøvelser og yoga og bevare ungdommen. Denne frelsesveien forkynnes kontinuerlig i ukeblader og aviser. Men nylig utga psykologiprofessoren Svend Brinckmann boka «Stå imot. Si nei til selvutviklingen»! Han lager en 180 graders sving på veien til lykken. Selvrealiseringen er en trussel mot de moralske bånd mellom menneskene, skriver han. Og: «Det er bedre å være et ordentlig menneske enn å være seg selv, om man skal velge.» Amen! Det lyder presis som om soknepresten skulle ha sagt det - - I kristendommen sikter frelsen mot mye mer. I «Vårt Land» sto forleden en liten notis om at Tomm Kristiansen, NRK-korrespondent og forfatter, ikke likte ordet frelse så godt. Han ville heller ha det greske grunnordet oversatt med frigjøring. Dette er ikke noe nytt. Denne oversettelsen står i ordbøkene. Men han har et poeng. Ordet frelse er blitt veldig «kristelig». Å bli frelst betyr i noenmiljøer å omvende seg, bli «personlig kristen» på en måte som er autorisert i miljøet. Et mer teologiske moment: I vår del av kristenheten er forståelsen av frelse fokusert på at mennesket som fortapt synder må frelses, frifinnes fra skyld ved tro på nåden som Gud demonstrerte i Jesu død og oppstandelse. I Det nye testamente er Paulus hovedvitnet om denne veien til frelse. For frelse i kristen forstand er mer: Frigjøring fra alt vondt, til og med forgjengelighet og død, til et nytt, annerledes, godt, evig liv. Intet mindre. Og da kan en jo spørre med Finn Kalvik: Er noen interesserte i dette da? Svaret er: Mange. For noen kan livet riktignok bli så vondt at de velger å gjøre slutt på det. Men det er ikke det gode, men det vonde i livet som fører dem dit. Lengten etter et nytt, godt liv, som ikke er en ny nedtur mot død, kan synes å være en allmenn følge av at vi tross alt har erfaringer om hvor fantastisk det kan være å leve. Og så: I «Vårt Land» leste jeg også at ateisten, TV-stjernen og komikeren Stephen Fry på en irsk kanal nyttet høvet til å skjelle ut Gud i en lang tirade for bl.a. å være en ond, lunefull, monstrøs galning. Det er altså helt vilt å tro på en gud når en ser hvordan verden er. En skikkelig tøff formulering av det såkalte «ondes problem». Men i dette er det ikke Gud som er problemet. Ved å fornekte ham har en ikke fjernet den minste lille forkjølelse eller skuffelse engang. Men derimot benektet den eneste mulige løsningen som fins, nemlig at Gud vil holde en rettferdig dom og endelig gi alle det gode liv han hadde tiltenkt dem. I stedet for denne troen har en slått seg til ro med at ingenting noen gang kan forandres definitivt. Urett, vondskap, djevelskap, faenskap, eller hva en vil kalle det, er uovervinnelig og irreversibelt. Vi er mange som reiser oss i protest mot denne destruktive tankegangen, i troen på «legemets oppstandelse og det evige liv.» Tanker, fra side 3 han levde av et småbruk og oppdrett av ørretyngel. Han havnet senere på Grini hvor han ble til krigens slutt. Da freden kom gikk han inn i politikorpset igjen. I høst har jeg med stor interesse lest Marthe Michelets bok «Den største forbrytelsen» som handler om de norske jødenes skjebne under krigen. Hun nevner den kollektive oppsigelsen av Kristiansands politikorps som ganske enestående. Michelets bok ledet meg også videre til «Jakten etter 8 jødene på Agder» utgitt av Stiftelsen Arkivet i Avslutningsvis i siste kapittel i denne boka henvises det til at alt som hadde med jøder og deres eiendeler skulle tilintetgjøres. Deres eksistens skulle vel ryddes ut av vår kollektive bevissthet. En bobestyrer fra Trøndelag spør hva som skal gjøres med personlige eiendeler og fotografier. «Vedrørende det gamle rasket som De nevner, ser vi helst at det brennes opp.(det)har svært liten interesse for den oppvoksende slekt i det nye Norge». Den gamle politihatten er selvfølgelig også bare noe rask. Men siden mine besteforeldre var så heldige å ikke tilhøre den jødiske rase som skulle tilintetgjøres, så fikk hatten sitt liv også etter at den gikk ut av politikorpset. Det medførte at jeg fikk høre historien om min morfar som ikke hadde forstått den nye tid. Eva Albert

9 Jubileumskonsert Nå blir det Soul Children Party! Sett av den 21. mars! Tekst: Emma, Anne, Rebekka, Åsne, Rikke og Maria. Vågsbygd Soul Children inviterer til 5-årsjubileumskonsert. Det blir en stor fest med mye gøy! Både sang, musikk, dans og masse glede. Koret består i dag av over klassinger som samles hver torsdag for øvelse i kirka. Hvert år arrangeres The International Soul Children Festival i Oslo, som er årets store høydepunkt for Soul Childrenmedlemmer over hele landet. Vågsbygd Soul Children har vært på festivalen flere år, og et av høydepunktene der er Soul Children Party. Dette er avslutningskonserten på festivalen med mye sang, kul musikk, liv og røre. Denne gode stemningen vil vi nå dele med dere her i Vågsbygd kirke! Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen til å feire dette sammen med oss! Konserten er helt gratis, men det blir mulighet for å kjøpe kaffe og kaker etter konserten, og å gi en gave til koret, hvis du har lyst til det! Vi har snakket litt med noen av korets medlemmer. Oda og Julianne som er blant de nyeste medlemmene, og Nora og Anne Mathilde som er blant de eldste i koret. Hvor lenge har dere vært med i koret? - Jeg har vært med i et halvt år, sier Oda. Og Julianne har vært med i 3 uker. Anne Mathilde og Nora har vært med helt siden begynnelsen, for ca. 5 år siden. Hva er det som er gøy med Soul Children? - Jeg synes det er gøy å synge, og begynte med en gang jeg ble gammel nok, svarer Oda. - Jeg begynte også fordi jeg synes det er gøy å synge, sier Julianne. Nora og Anne Mathilde mener i tillegg at det å møte venner som tror på Jesus er fint. Hva gjorde at dere ville begynne i koret? Julianne og Oda er enige i at det så gøy ut å være med. Nora og Anne Mathilde er også enige i dette, og de liker å synge om Jesus. Hvilke forventninger har dere til konserten? Nora og Anne Mathilde har skyhøye forventninger til konserten og håper det blir liv i kirka. Og at alle som kommer vil kose seg og ha en god følelse. - Vi håper det kommer mange folk og hører på, sier Julianne og Oda! Nytt Soul Teens kor til høsten! Vågsbygd Soul Children utvider fra høsten av med et tilbud for de som går i 10.klasse og videregående skole. I disse dager jobbes det med å få på plass ledere til dette. Mer om Soul Teens kan du lese i neste nummer av menighetsbladet! 9

10 Velkommen til menighetsfest 18. april 18. april inviteres det til stor menighetsfest i Vågsbygd kirke. Da dekkes det med langbord, hvite duker og høye lys i selveste kirkesalen. Arrangørene håper på opp mot 300 deltakere. - Jeg fikk bare plutselig for meg at dette måtte vi gjennomføre, sier Stein Inge Jærnes. Sammen med Kristin Flatnes, Lise Huløen Børresen og Sigbjørn Justnæs planlegger han nå for fullt det som de ønsker skal bli tidenes menighetsfest. -Vi har lagt lista høyt, og det ser ut som om vi kommer i mål der vi ønsker. Vårt mål er å skape en kveld for unge, voksne og gamle. Så derfor håper vi virkelig at seniorene også kommer. Det er det som er menigheten et fellesskap på tvers av alder. Vi vil at folk skal komme og virkelig kose seg, spise nydelig mat og bli underholdt. Stein Inge ramser opp noe av det kvelden vil inneholde. Det serveres en tre-retters middag med indrefilet av okse til hovedrett, det blir tallerkenservering og det stables på plass et lag av servitører. Det blir mange ulike underholdningsinnslag og eget husband, sannsynligvis med blås. Noen innslag skrues sammen for anledningen, noen kjenner vi fra før og noen skal gjøre ting de ikke vet om ennå. - Dette er en festkveld, og antrekket må være deretter. Vi anmoder på det sterkeste at folk kler seg i finstasen. Damene må gjerne komme med oppsatt hår. Programmet blir nok ikke for de minste, sier han, så vi har satt en nedre aldersgrense på 8. klasse. Påmelding til festen kan gjøre på menighetens nettsider, vagsbygdmenighet.no, eller etter gudstjenestene fremover. Etter gudstjenesten kan det betales med kort eller kontant. Prisen er satt til 200 kroner pr person. Det innebærer da tre retters middag og drikke. Påmelding er gyldig når vi betaling er mottatt. - Det er bare 300 plasser, og det er førstemann til mølla som teller. Og 18. april som gjelder. Festmeny Forrett: Ovnsbakte scampi med en frisk salat med nybakt focaccia brød og aioli Hovedrett: Indrefillet av okse med rødvinssaus ovnsbakte poteter og grønsaker Dessert: Panacotta med jorbær couli til dessert Dette skal være en festkveld, og antrekket må være deretter. Komiteen anmoder på det sterkeste at folk kler seg i finstasen. Damene må gjerne komme med oppsatt hår. Programmet blir nok ikke for de minste, sier han, så vi har satt en nedre aldersgrense på 8. klasse Tekst: Arrangementkomiteen Foto: Roy-Cato Myrvang 10

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014.

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Kragerø-, Levangsheia-, Skåtøy-,

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Bibelen Guds levende ord

Bibelen Guds levende ord Preken Stavanger baptistmenighet 12/2-2006 Bibeldagen Tekst: Matteus 13, 3-9 Antall ord: 1856 Bibelen Guds levende ord La meg begynne med en liten historie. Det hadde kommet ny pastor i baptistkirken på

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18

Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18 Preken på 3. søndag i åpenbaringstiden: Joh 1,15-18 Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro. En gang han drev feet over til den andre siden av ørkenen, kom han til Guds fjell. Da viste Herrens engel

Detaljer