N r. 2 / Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N r. 2 / 2 0 0 8. Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø"

Transkript

1 Kundemagasin fra istad Driv! L Ø N N S O M L O K A L D R I V K R A F T 90 år N r. 2 / Bente Heimen i ISTAD Nett: Kombinerer karriere og miljø

2 Hva driver Istad med? Mange forbinder Istad med strøm og kraftproduksjon. Dette er en viktig del av virksomheten, men Istad driver også med mye annet. Istad er et industrikonsern som består av et morselskap, seks operative datterselskaper, to datterdatterselskaper, samt mindre eierandeler i flere andre selskaper. Ivar Kosberg er administrerende direktør i konsernet. Hva driver Istad med, Ivar Kosberg? Vi driver med veldig mye forskjellig. Derfor vil jeg kort ta for meg de større selskapene i konsernet for å kunne gi et godt svar. I 2007 har vi hatt en omsetning på ca 950 mill. kroner, hvorav omsetningen tilknyttet nett og kraft utgjør ca 43 %. Istad Kraft produserer og leverer strøm. Istad Nett eier og vedlikeholder strømnettet i regionen. I tillegg satser Istad Nett på utbygging av infrastruktur til alternative energikilder, for eksempel fjernvarme. ielektro og Bøifot Elektro er to elektrikerfirma som tilbyr en stor bredde av tjenester til bedrifter og privathusholdninger i regionen, herunder montering av varmepumper, komplette løsninger for datakommunikasjon, samt skjøting, terminering og testing av fibernett. Istad Energimontasje står for konsernets anleggsvirksomhet innenfor energisektoren med krevende montasjearbeid i større prosjekter. Selskapet jobber over et vidt fagfelt innenfor høyspentlinjer, kabelanlegg, stasjonsarbeid, industri, samt veibelysning over hele landet. Linjebygg Offshore leverer tjenester og komplette prosjekter høyt og lavt på installasjonene til olje- og gassektoren, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Selskapet opererer innenfor engineering, inspeksjon, vedlikehold, modifikasjoner og fjerning. Til sist har vi Istad AS som er morselskapet i industrikonsernet Istad og har oppgaver innen forretningsutvikling og støttefunksjoner som for eksempel økonomi og IT. Hva vil det si at Istad er et industrikonsern? Vi har valgt å benytte et begrep som sier noe om bredden av vårt forretningsmessige engasjement. Dette legger føringer for hvilke grep vi tar for å utvikle oss videre. Da Istad kjøpte Linjebygg Offshore i 2003, var det med tanke på at vi skulle styrke oss som industrikonsern. Tidligere var Istad kun et kraftselskap. Hva er den største forskjellen mellom kraftselskapet Istad og industrikonsernet Istad? Den største forskjellen ligger i mangfoldet. I dag sitter Istad på mye bredere kompetanse enn tidligere. Dette gjør Istad til en spennende arbeidsplass hvor medarbeiderne har flust av muligheter til å få spennende og varierte oppgaver. Gjerne på kryss og tvers av Istad-selskapene. Samtidig har vi tatt vare på en viktig del av den gamle kraftkulturen: Vi er opptatt av å se konkrete resultater av det vi foretar oss. Det er få bransjer som kan skilte med så konkrete resultater som kraftbransjen: Lys og varme. Tar du ferge over Molde-fjorden en mørk vinterkveld og ser innover byen, er det ganske tydelig hva som er resultatet av Istad sin innsats. Jeg tror utålmodigheten etter å se resultater er en kvalitet som vil gjøre Istad til det største industrikonsernet i regionen. Utålmodigheten kommer også godt med når Istad arbeider med energiløsninger som skal bøte på energimangelen i regionen og klimaproblemene. Hvordan skal Istad vokse videre som industrikonsern? Veksten kommer delvis til å skje innenfor de områdene vi har virksomhet i dag, men vi ser også etter muligheter til å kombinere eksisterende aktivitet med ny type virksomhet. Hva dette konkret vil innebære, er ikke avgjort ennå, men uansett vil vi ha et langsiktig og lokalt perspektiv på alt vi foretar oss. Ivar Kosberg, adm. dir. i Istad as.

3 Fjernvarme i nær fremtid Istad Nett bygger ut fjernvarme på Årø i Molde. Det vil miljøet og kundene tjene på, sier Svein Ivar Morsund, leder av prosjektavdelingen i Istad Nett. Istad Kraft Presentasjon av Istad Nett ielektro Istad Energimontasje Linjebygg Offshore Istad AS Frem til 2015 skal det bygges 900 boliger på Årø. Alle får innlagt fjernvarme fra Istad Nett. Fjernvarmeanlegget skal også forsyne administrasjonsbygget ved flyplassen og industrien på Årø med varme. Hva er fjernvarme? Fjernvarme går ut på at vann varmes opp i en stor kjel og fraktes ut til hver enkelt kunde gjennom et rørnett. Varmvannet kan brukes både som tappevann og til oppvarming gjennom vannbåren varme i gulvet eller radiatorer. Normalt vil en husstand bruke halvparten så mye strøm når boligen har fjernvarme. Estetikk og miljø Varmesentralen, hvor vannet varmes opp, ser i mange tilfeller ut som et stygt industribygg. Slik blir det ikke på Årø. Der skal vi bygge et pent og diskret bygg med miljøvennlig innhold. Når vi fyrer med biobrensel, vil CO 2 -utslippet fra industrikundene reduseres med 1200 tonn pr år sammenlignet med dagens oljefyring, forteller Morsund. Til høsten Arbeidet med å legge fjernvarmerør i det nye boligfeltet i Årølia er allerede i gang. I september skal anlegget være i drift. Istad Nett vurderer å bygge ut fjernvarme også andre steder. Reknes i Molde er et av stedene som nå utredes. Istad Nett sin aktivitet Strømnett Har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Molde, Aukra, Midsund, Fræna, Eide og Gjemnes. Skal sørge for pålitelig og god strømforsyning uansett vær i hele forsyningsområdet. Nettovervåkning Har egen døgnkontinuerlig beredskapsvakt som rykker ut ved alle strømbrudd. Energiutredning Oppdaterer årlige energiutredninger i hver av de nevnte kommunene. Energiutredningene belyser hvilket potensial som finnes i den enkelte kommune for produksjon og bruk av ulike former for energi. El-sikkerhet Tar stikkprøver av el-sikkerheten for å sikre at kundene i regionen ikke utsettes for farer knyttet til brann og personskade. Beredskapsplaner Legger planer for hvordan strømleveransen skal gjenopprettes i ulike krisesituasjoner. Spesiell vekt på liv og helse. Fiber Bygger ut fibernett som gir bredbåndsdekning i store deler av forsyningsområdet.

4 Den tyske kabelbåten Ameli legger ut sjøkabelen fra Stokke til Rokset i Faksimile Driv! nr. 1. I forrige utgave av Driv! skrev vi om Istad-historien fra oppstartsårene Nå tar vi kort for oss den historisk viktige utbyggingen av kraftproduksjonen i tiårene fra 1920 til år meter lang kanal fra Grønnedal til Langlia ble håndgravd i Som en kuriositet nevnes at arbeidslagene ble satt sammen av like mange høyre- og venstrehendte personer. Grønnedal kraftstasjon kom i drift i 1947 etter mange problemer og forsinkelser. Nordmørslinjen, første samkjøringsforbindelse etableres Etter at anleggene på Istad kom i ordinær drift og linjenettet vokste utover, ble el-krafta en populær vare. Forbruket økte og allerede på slutten av 1920 måtte man innføre rasjonering om natten for å spare vann. Man innså at produksjonen på Istad ble for liten til å dekke behovet. Blikket ble derfor rettet nordover mot Kristiansund som nettopp hadde ferdig sin kraftstasjon på Skar i Tingvoll, man så her muligheter for utveksling av kraft gjennom å bygge en linjeforbindelse mellom Romsdal og Nordmøre. Det ble en lang kamp for å få dette til. En rekke møter der både Staten, Fylket, kommunene og selskapene var involvert, endte opp med at man 4. april 1924 fikk konsesjon på bygging av en linje fra Istad til Bjerkestrand i Frei, med sjøkabler over Kvernesfjorden og Bremsnesfjorden. 13.januar 1925 var samkjørings-forbindelsen ferdig og kraftstasjonene Skar, Istad og Molde med tilsammen 4000kW ytelse kunne kobles sammen i et felles nett. Samkjøringskontrakten mellom Kristiansund, Molde og Bolsøy kunne settes i verk. Behov for mer lokal produksjon. Aggregat 2 Etter som årene gikk, økte forbruket. På slutten av 20-åra var anleggene maks utnyttet og Kristiansund sa opp kontrakten med Molde og Bolsøy pga at de hadde behov for kraften fra Skar selv. Dette var en situasjon som Istad hadde forutsett ville komme og man hadde allerede satt fokus på å få Skaldelivassdraget over til Istad og en regulering av Silsetvatnet. Etter at Kristiansund sa opp samkjøringsavtalen, ble det fart i planene og man fikk gravd en kanal mellom Skaldelielva og Istadelva, samt regulert Silsetvatnet delvis. Høsten 1928 ble kanalen tatt i bruk. Arbeidet med å regulere Silset fortsatte og man fikk til en oppdemming på 6 meter. Dermed fikk man økt tilgangen på vann betraktelig. Nå gjensto å øke produksjonskapasiteten. Aggregat nr 2 på Istad ble planlagt og kunne kjøres i gang 31. desember 1934 med en ytelse på 2200 kw. Dette tilsvarer 1% av dagens Istad-leveranse. Kraftkrisen var over. Nye stasjoner og Aura-utbygging. Planer om utbygging av Aura-vassdraget ble tatt opp igjen i starten av 40-årene. For å realisere dette var det behov for anleggsstrøm fra Istad. Behovet var imidlertid større enn det man kunne levere. Dette satte fart i planene om nye stasjoner i Grønnedal og Langli, samt å øke reguleringen av Silsetvatn. I tillegg ville man lede vannet fra Oltervatn og Trollvatn til Silset via en kanal. Den økte reguleringen av Silsetvatn ble utført ved å slå en tunnel inn i vannet og derved senke det ned til 15m og føre vannet i rør ned til Grønnedal kraftstasjon og derfra lede vannet i kanal fram til inntaket til Langli kraftstasjon i nordenden av Høljene. Arbeidet på de forskjellige anleggene gikk parallelt. Tunnelen til Silset var ferdig i 1943, da var kanalen fra Olterelva også klar. Langli var startklar 1. november Ytelsen var ca 750kW. For Grønnedal gikk det tregere. Mangel på materiell og utstyr gjorde at man ikke var produksjonsklar med 1100kW før i august 1947.

5 Moldeli trafostasjon i Langmyrvegen ble satt i drift i Stasjonen er utvidet flere ganger senere. Aurakrafta kommer I starten av 50-åra begynte man å forberede seg på å ta i mot kraft fra Aura-anleggene. Nye linjer ble bygget og i Molde startet man byggingen av ny trafostasjon og 18. oktober 1953 ble Aurakrafta tilkoblet den nye Moldeli trafostasjon. Tilgangen på strøm ble totalt endret og dermed også etterspørselen. Ny linje fra Molde til Fræna-området ble bygd og bedret leveransen til ytre Romsdal og de andre områdene fulgte etter. Forsterkning av nettet Forbruk av strøm økte stadig og dermed også behov for mer nettkapasitet. Man sto ved et veivalg; enten satse videre på det nettet man hadde, eller å bygge ut et hovednett på 132kV spenningsnivå for å kunne ha tilstrekkelig kapasitet til å forsyne Istad-kommunene i lang tid framover. Valget falt på å bygge et hovednett, dette viste seg som et viktig valg i åra som kom. I 1967 ble 132kV-linje framført til den ombygde Moldeli trafostasjon, og like før jul samme år ble stasjonen i Hauglia i Fræna spenningssatt fra nylinja fra Årødalen. Det gikk noen år før neste utbyggingsetappe i hovednettet kom, men i 1981 var ringforsyning etablert med bygging av linje fra Istad til Bolli i Eide og derfra til Hauglia. I tillegg ble to nye trafostasjoner idriftsatt, i Bolli og på Eidseter. Ringen var sluttet. Den historistke artikkelen i neste utgave av Driv! vil tar for seg eierforhold og satsningsområde. Rannakanalen Den første trafoen til Moldeli trafostasjon ble transportert fra havna på lastebil. Her er transporten på veg opp Bolsøyvegen mot Langmyra. Over taket på den bakerste bilen skimtes gamle Fuglset skole. Skaldelivassdraget Istadvassdraget Den første 132kV-linja fra Istad til Moldeli sett fra Tusten mot Molde. 3 generasjoner kraftlinjer ut fra anleggene på Istad. Nærmest Nordmørslinjen, 22kV linje fra Istad til Normøre, bygget i I midten, 66kV- linje fra Istad til Moldeli, bygget i 1961 og lengst unna, den første 132kV-linja i Istad-området, fra Istad til Moldeli og Fræna, bygget i 1966/67. Oversikt over magasiner, kanaler, rørledninger og kraftstasjoner.

6 Kombinerer karriere og miljø Jeg har en spennende jobb hvor jeg kan bidra til å finne klimaløsninger, sier Bente Heimen, sivilingeniør i Istad Nett. Foto: Fred Jonny Hammerø I media raser klimadebatten. Mange har sterke meninger om hva som skal til for å stoppe klimaendringene og ambisjonene for klimapolitikken er høye. Da melder spørsmålet seg: Hvem skal sette klimatiltakene ut i livet? Bente Heimen er blant dem som ønsker å bidra. Utreder Sivilingeniøren fra Molde arbeider med å kartlegge hvordan vi her i regionen kan produsere og bruke energi på en mest mulig hensiktsmessig måte. Hvert år er jeg med å lage energiutredninger for Aukra, Midsund, Molde, Fræna, Eide og Gjemnes. Vi kartlegger hvordan ulike energiformer i dag utnyttes, og vi peker på hvilke muligheter som finnes for å redusere energiforbruket, benytte alternative former for energi og få til bedre samspill mellom ulike energiformer. For eksempel peker utredningen for Molde på potensialet for å produsere og utnytte fjernvarme i kommunen. Målet med energiutredningene er å sette energibruk på den lokale dagsorden, forteller Heimen. Energipolitikk Energiutredningene tas oftere og oftere i bruk som grunnlag når kommunene utarbeider sin miljø- og energipolitikk. På den måten bidrar Heimen og hennes kolleger til at lokale klimatiltak kan settes ut i livet. Ifølge Heimen er energipolitisk handlingsplan i Molde kommune et godt eksempel. Dette er en plan som slår fast hvordan Molde skal effektivisere sin energibruk, øke andelen av fornybare energikilder og redusere sine utslipp. Planen beskriver en rekke tiltak for hvordan dette skal gjøres. For eksempel får de nye boligene i Årølia innlagt fjernvarme. Dette er et pilotprosjekt som skal videreutvikles, og det jobbes nå aktivt med å legge til rette for fjernvarme i andre områder. Engasjert Det var nok ikke miljøaspektet som i sin tid fikk meg til å søke jobb i energibransjen. Dette var ikke et tema i samfunnsdebatten på samme måte den gangen. Men etterhvert har også jeg utviklet et sterkere miljøengasjement, og da er det givende å ha en jobb hvor jeg faktisk kan bidra med noe helt konkret i forhold til å løse klimautfordringene, sier Heimen. Spennende Hun begynte å jobbe i energibransjen i 1992 og kom til Istad Nett i Det var et enkelt valg å flytte hjem til Molde når både mannen min og jeg fikk spennende jobber her. Jeg liker arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene i Istad Nett. Her kan jeg virkelig få spennende, faglige utfordringer. Som sivilingeniør liker jeg å arbeide med teknologi og praktiske løsninger. Energibransjen byr på mange slike muligheter, forteller Heimen. Flere medarbeidere Ferske tall fra Energibedriftenes Landsforbund viser at bransjen må ansette 5000 nye medarbeidere i løpet av de neste fem årene. Istad søker nå etter nye medarbeidere. En jobb i energibransjen passer for deg som ønsker å bidra til utvikling og oppnå synlige resultater. Samtidig får du en unik mulighet til å kombinere karriere og miljøengasjement. Jeg vil absolutt anbefale en jobb i denne bransjen, slår Heimen fast.

7 Lyst til å løse klimaproblemer? I Istad får du mulighet til å jobbe med fornybar energi kanskje den viktigste klimaløsningen. Vi skal fylle den grønne boksen! Klimautfordringene er skapt av mennesker og må løses av mennesker. Det krever at alle engasjerer seg. OR+LITEN (POSITIV) OR+LITEN (NEGATIV) Grønn boks er et initiativ fra energibedriftene i Norge. Vi har lansert Grønn boks fordi vi vet at fornybar energi og energieffektivisering er en del av klimaløsningen. Vi inviterer samfunnet til klimadugnad og vi ber alle som jobber i bransjen om å være med: Gå inn på Se kampanjefilmen og si i fra sammen skal vi lage verdens største demonstrasjonstog på web! Som energibedrift har vi et stort ansvar for at energien vi leverer produseres mest mulig miljøvennlig og utnyttes mest mulig effektivt. Vi er nå på jakt etter flere dyktige medarbeidere med engasjement og vilje til å skape synlige resultater. Sammen skal vi bygge Istad videre og samtidig finne klimaløsninger. Istad er et mangfoldig industrikonsern og en spennende arbeidsplass med rom for personlig utvikling. Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Se om noen passer for deg. Prosjektingeniør fjernvarme Istad Nett AS. For prosjektering og prosjektoppfølging / byggeplasskontroll og drift av fjernvarmeanlegg. Prosjektleder fjernvarme Istad Nett AS. Overordnet ansvar for utredninger, utbygging, fremdrift og økonomi for planlagte fjernvarmeprosjekter. Sivilingeniører og ingeniører elkraft/energi og miljø Istad Nett AS. Tekniske utredninger, planlegging og beregninger for nett- og produksjonsanlegg. Prosjektingeniør toveiskommunikasjon Istad Nett AS. Planlegging, prosjektering og utbygging av toveiskommunikasjon til alle nettkunder i Istadområdet. Anleggsleder Istad Energimontasje AS. Planlegge, lede og gjennomføre prosjekter ute på anlegg. Daglig leder/prosjektsjef Istad Telemontasje AS. Lede firmaets aktiviteter innen utbygging, i nstallasjon og vedlikehold av mobil og telenett. Elektrikere gr. L Istad Telemontasje AS. Utbygging, installasjon og vedlikehold av mobil og telenett. Prosjektleder Istad Energimontasje AS. Planlegge og gjennomføre bygging av høgspentanlegg. Ingeniør prosjektering Istad Energimontasje AS. Prosjektering av høy- og lavspentanlegg. Spesielt 22-/66kV kraftlinjer. Montører/telemontører Istad Telemontasje AS. Utbygging, installasjon og vedlikehold av mobil og telenett. Energimontører/linjemontører Istad Energimontasje AS. Bygging, vedlikehold og drift av høy- og lavspentanlegg og veibelysning. Les mer om de ledige stillingene på

8 Ta bilder og bli med i vår Foto-konkurranse! Påskebilder energi og miljø Vinnernavnet ble: El Går! Konkurransen i forrige Driv! gikk ut på å sende inn forslag til navn på Istads elbil. Vinnernavnet ble: El Går. Send oss påskebilder med tema energi og miljø, og vær med i trekningen av alt-i-ett solcelleladere. Slik gjør du: Send kodeord bilde, navnet ditt og bildene dine på mms til 2077 eller e-post: Frist for innsending: 6. april Se bildearkiv på Høsten 2007 vant Al Gore Nobels fredspris for sitt engasjement for å løse klimaproblemene. El Går er oppkalt etter Al Gore. Som energibedrift vil Istad bidra tl å løse klimaproblemet blant annet gjennom å satse videre på fornybar energi. El Går går på el. Bilen er derfor et eksempel på at fornybar energi også kan brukes i transportsektoren. Vinnere: Liv Skaanes Kjetil Malones Maria Gausetvik Elshaug Gratulerer! Istad AS Plutov. 5, 6405 Molde Telefon e-post:

N r. 3 / 2 0 0 8. Steinar Sjømæling i Istad Energimontasje Må ha frisk luft

N r. 3 / 2 0 0 8. Steinar Sjømæling i Istad Energimontasje Må ha frisk luft 90 år1918-2008 Kundemagasin fra istad Driv! L Ø N N S O M L O K A L D R I V K R A F T N r. 3 / 2 0 0 8 Steinar Sjømæling i Istad Energimontasje Må ha frisk luft Vi støtter med glede 9 av 10 innbyggere

Detaljer

90 år 1. Anita Thoresen i ISTAD Kraft: Rett skal være rett

90 år 1. Anita Thoresen i ISTAD Kraft: Rett skal være rett K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT 90 år 1 918-2 00 8 N r. 4 / 2 0 0 8 Anita Thoresen i ISTAD Kraft: Rett skal være rett Kunden i fokus Hva betyr det når Istad har kunden

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Kommunikasjon og omdømme

Kommunikasjon og omdømme Kommunikasjon og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Regionmøter september 2009 Kristian Marstrand Pladsen, EBL Kommunikasjon og samfunnskontakt Grønn Boks og annen profilering

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren

Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Evaluering av energiloven Vilkårene for utvikling av varmesektoren Kommentarer fra Norsk Fjernvarme på OED s høringsmøte 27.11.2007 til konsulentrapporter fra Cream, Sefas og Econ Pöyry Evaluering av energiloven

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Effektiv nettutbygging samhandling med andre infrastrukturer. Nettkonferansen 1. 2.desember 2011 Torbjørn Johnsen, Lyse Energi AS

Effektiv nettutbygging samhandling med andre infrastrukturer. Nettkonferansen 1. 2.desember 2011 Torbjørn Johnsen, Lyse Energi AS Effektiv nettutbygging samhandling med andre infrastrukturer Nettkonferansen 1. 2.desember 2011 Torbjørn Johnsen, Lyse Energi AS Utbygging infrastruktur Ulikheter og fellesnevnere i anleggsmassen Lyse

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 Kristin H. Lind, mobil 91603694 www.ks-bedrift.no Energi avfall, transport og klimapolitikk KS Bedrifts medlemmer vil ta del i verdiskapning og

Detaljer

AF Energi & Miljøteknikk befester posisjonen med flere nye EPC (energisparekontrakter)

AF Energi & Miljøteknikk befester posisjonen med flere nye EPC (energisparekontrakter) Nyhetsarkiv NVE vedtar tvangsmulkt NVE har vedtatt tvangsmulkt til eiere av åtte yrkesbygg som manglet energiattest eller energivurdering av klimaanlegg. Dette er resultatet av en kontroll av over 90 yrkesbygg

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Kraftnettets betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Nettkonferansen 2009 Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas

Detaljer

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund 12-15 juni Odd Helland Bakgrunn 1989 Ålesund & Sula Everk bygger Fjernvarme i Ålesund sentrum for å Avlaste elkablene inn til byen To varmepumper

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF

Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel. Anna Theodora Barnwell Enova SF Energitiltak i bolig: Støtte til utfasing av oljekjel Anna Theodora Barnwell Enova SF Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene Infrastrukturutfordringer i Nordområdene EBL Vinterkonferansen 2008 Adm.dir. Åge Andresen Disposisjon Litt om Varanger Kraft-konsernet 1. Utgangspunktet Regjeringens Nordområdestrategi Mulighetene 2. Realitetene

Detaljer

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007

Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner. Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bioenergi oljebransjens vurderinger og ambisjoner Høringsmøte om bioenergistrategi OED 21. november 2007 Bransjen er positiv til økt bruk av biodrivstoff Satsningsområde Et viktig tiltak for å redusere

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge

Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge Nett - et sikkert og robust klimatiltak! Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge Hovedbudskap Utvikling av kraftnettet er nøkkelen for å nå klimamålene, sikre forsyningssikkerheten, og å bidra til grønn

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Fjernvarmeutbygging på Fornebu

Fjernvarmeutbygging på Fornebu Fjernvarmeutbygging på Fornebu Claus Heen 20.11.2008 1 Fortum Nøkkeltall Børsnotert energikonsern innen elektrisitet, gass og varme Omsetning ca 30 milliarder kr/år Ansatte 8 900 Salg av elkraft 60 TWh/år

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer. Energiforskningskonferansen IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33

Innsatsgruppe Energisystemer. Energiforskningskonferansen IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33 Innsatsgruppe Energisystemer Energiforskningskonferansen 15.2.2011 IG Leder Terje Gjengedal Hotell 33 IG Energisystemer: Organisering Ledergruppe Transmisjon Onshore/Offshore RPM Regulatoriske forhold

Detaljer

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT

Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Foto: Espen A. Istad K U N D E M A G A S I N F R A I S TA D Driv! LØNNSOM LOKAL DRIVKRAFT Nr. 1/2013 Vil ha FULL FART 30 % lavere strømregning på to år Strømregningen i januar 2013 ble ca kr 1.100 lavere

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi

Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Regjeringens svar på målsettingene om fornybar energi Oslo 22.09.2003 Øyvind Håbrekke, politisk rådgiver Olje- og energidepartementet Utviklingen i kraftbalansen - midlere produksjonsevne og forbruk 140

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Regjeringens satsing på bioenergi

Regjeringens satsing på bioenergi Regjeringens satsing på bioenergi ved Statssekretær Brit Skjelbred Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling Tromsø 11. november 2002 De energipolitiske utfordringene Stram energi- og effektbalanse

Detaljer

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup

Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup Nordmenns klimaengasjement Eva Fosby Livgard, TNS Gallup BI, 20. oktober 2015 #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer Årlig undersøkelse. Kartlegger befolkningens holdninger og interesse for klima

Detaljer

Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet?

Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet? Avfallsvarme eller lavenergibygg motsetning eller mulighet? Cato Kjølstad Hafslund Varme AS Avfallskonferansen Ålesund 4-6. juli 2013 s.1 DISPOSISJON: 1 minutt om Hafslund Trenger vi fjernvarme Hvorfor

Detaljer

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS

TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE. Monica Havskjold Statkraft AS TEKNOLOGIUTVIKLING MOT 2030 FOR VARMESYSTEMER I NORGE Monica Havskjold Statkraft AS Vi ser tilbake før vi ser fremover (1) (2) (3) 2000 2014 2030 2 År 2000: Frykt for knapphet på elektrisitet Anstrengt

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

NVEs arbeid med - lokale energiutredninger (LEU) - fjernvarmekonsesjoner - energimerking av bygninger

NVEs arbeid med - lokale energiutredninger (LEU) - fjernvarmekonsesjoner - energimerking av bygninger NVEs arbeid med - lokale energiutredninger (LEU) - fjernvarmekonsesjoner - energimerking av bygninger 20.11 2008 Kirsti Hind Fagerlund Seksjon for energibruk, Energi- og markedsavdelingen Historikk og

Detaljer

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Avantor AS Nydalen Energi AS Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Litt om Avantor Avantor ble stiftet t i 1971 Gjelsten & Røkke kjøpte Nydalen fra Elkem

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober

KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober KOLA VIKEN II Klima og miljøforvaltning 22.-23. oktober Finn Roar Bruun leder for Naturviterne 5200 medlemmer Klimapolitikk: Intensivert forskning på ulike typer fornybar energi Avfall er en ressurs for

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

- Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. Fjernvarme for oppvarming og tørk i byggeperioden Kjetil Bockmann

- Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. Fjernvarme for oppvarming og tørk i byggeperioden Kjetil Bockmann - Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi Fjernvarme for oppvarming og tørk i byggeperioden Kjetil Bockmann Agenda Vardar Varme litt om oss Bruk av fjernvarme til byggvarme Definisjoner

Detaljer

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009 Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken Energi 2009,17. november 2009 Sigrun Vågeng, KS Framtidig klimautvikling + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer nb! + 2 ºC

Detaljer

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv I hvilke grad har politisk ledelse og embetsverk sett mot Brussel? Elin Lerum Boasson, seniorforsker, CICERO Presentasjon

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER?

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? HEFTET ER UTGITT AV NATUR OG UNGDOM OG ENERGI NORGE NETTSIDE: www.nu.no / www.energinorge.no E-POST: info@nu.no /post@energinorge.no TLF: 23 32 74

Detaljer

Kommentarer til energiutredningen litt om virkemidlene

Kommentarer til energiutredningen litt om virkemidlene - Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy Kommentarer til energiutredningen litt om virkemidlene 30. mai 2012 Snorre Kverndokk Senterleder CREE Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Del II Kommunens som aktør Eivind Selvig, Civitas Kommunen har mange roller Samfunnsplanlegger Forvalter Utbygger Eier Leier Veileder, pådriver Samfunnsplanlegger

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Konsekvenser av vasskraftutbygging sett fra natur- og friluftsinteressene Elisabeth Dahle Koordinator Hva er forum for natur og friluftsliv, FNF? Samarbeidsforum mellom natur- og friluftsorganisasjonene

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99 Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Siste års økende forbruk av elektrisk energi har rettet fokus på andre energikilder. Bruk av elektrisitet

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer!

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Klimaendringer krever bransje endringer hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Midler avsatt for fornybar energi og energisparing MtCO 2 -ekv pr år 70 60 Lavutslippsbanen

Detaljer

Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/1795-1 Dato: 18.02.2008 10/106 M.FL. PROFESSOR SMITHS ALLE 56-64, GULSKOGEN SENTER, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTNINGSPLIKTEN

Detaljer

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el

Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland. Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Infrastruktur for biogass og hurtiglading av elektrisitet i Rogaland Biogass33, Biogass100 og hurtiglading el Innhold 1. Lyse - Regional verdiskaping 2. Infrastruktur for biogass 3. Transportsektoren Offentlige

Detaljer

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Energirikekonferansen 8. august 2006 Tilstrekkelig tilgang på energi er

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen

Lave strømpriser nå! GARANTIKRAFT avtalen som gir god sikkerhet ved store svingninger i kraftprisen Nr. 3-2009 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Økt transport gir økt nettleie Gavedryss til lokalt barn- og ungdomsarbeid Energieffektivisering og sparing viktig for bedre klima Lave strømpriser nå! Hva kan

Detaljer

Endring av ny energimelding

Endring av ny energimelding Olje og Energi Departementet Endring av ny energimelding 15.12.2015 Marine Wind Tech AS Jan Skoland Teknisk idè utvikler Starte Norsk produsert marine vindturbiner Nå har politikerne muligheten til å få

Detaljer

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Informasjonsbrosjyre Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Oppgradering av hovedstrømnettet på Sogn Gammelt strømnett i Oslo må fornyes Hovedstrømnettet i Oslo ble stort sett bygd fra

Detaljer

Miljøansvar. i storbedrift

Miljøansvar. i storbedrift Miljøansvar i storbedrift Miljøprosjektet i BD Mål Brødrene Dahl skal være en foregangsbedrift på miljø i Norge Vi skal ha miljøvennlige anlegg og produkter, samt aktivt fremme miljøvennlige løsninger

Detaljer