saknr5:h I c \^^t Vifmm & Iron

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "saknr5:h I c \^^t Vifmm & Iron"

Transkript

1 Hordaland Fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 Postboks Bergen N I HORDALAND y^-^^ saknr5:h I c \^^t Vifmm & Iron 0 4 OKT 2012 ArkivnrggJC' V Sakshf^ larthl Eksp. U.off. ^ Høringsuttalelse til skolebruksplan for Hordaland Fylkeskommune Fylkeskommunen, som ansvarlig for bl.a. yrkesfagutdanningen i Norge, har sendt sin plan for utviklingen av skolestrukturen i Hordaland de neste 12 årene, på høring. TiZir og Botiden Odda ser store svakheter i den analysen som er gjort og vil sammen gi følgende høringsuttalelse til planutkastet. Planen er dramatisk i sine forslag til endringer for lokalsamfunnet, fremtidige elever og lærere, men også for industribedriftene Boliden Odda og TIZIR. Forslaget, når det gjelder Odda Vidaregåande Skule, er at dagens ordning med 2 klasser på TIP VGl (Teknikk og Industriell Produksjon) og TIP Vg2 Kjemiprosesslinjen, skal bygges ned pga et antatt synkende befolkningstall i perioden og reduksjon i antall ungdommer som følge av dette. Sysselsetningsprognosene, som planen bygger på, antar at antall ansatte i metallindustrien, vil bli redusert med 15 % i perioden, mens våre planer tilsier en økning på våre to bedrifter på 15%. Befolkningstallet og størrelsene på ungdomskullene i indre del av fylket, har gått ned de siste 30 årene og vil i følge prognosene forsette å gå ned de nærmeste årene. Dette faktum og en antagelse om at trenden forsetter, har vi ikke noe grunnlag for å bestride. Befolkningsprognosene kan vi som etablert virksomhet ikke gjøre så mye med, annet enn å sørge for at våre bedrifter er internasjonalt konkurransedyktige og bærekraftig over tid. Våre rekrutteringsprognoser er avhengig av to forhold, vår konkurransekraft i form av rammebetingelser som kostnadsnivå i det norske samfunnet sammenlignet med våre internasjonale konkurrenter og vår evne til kontinuerlig forbedringer. Når vi planlegger vårt langsiktige rekrutteringsbehov baserer vi oss på antallet som blir pensjonister hvert år, antallet som historisk har sluttet hvert år som følge av andre årsaker og våre egen effektiviseringsplaner for perioden. Knappet på fagarbeidere og nasjonal konkurranse på arbeidsmarkedet. Vi har gjennom det siste 10 året hatt en økende konkurranse om de viktigste fagarbeider gruppene. Vi rekrutterer fra de samme fagmiljøene, som olje og gassindustrien, kjemi prosessoperatører, ingeniører og sivilingeniører. Dette gjør at vi allerede har en rekrutteringssituasjon som er kritisk for vår daglige drift, konkurransesituasjon og medarbeideres kompetanse. Når det gjelder lønnsevne, kan vi i dag kun tilby våre prosessoperatører ca 40% av gjennomsnittslønna innen olje og gass-industrien i Norge. Mens våre internasjonale konkurrenter i dag har et lønnsnivå 40-60% under vårt nivå. (ref. SSB 2011). Skolebruksplanen er en analyse med for snevert blikk. Når analysen er mangelfull, blir konklusjonene vanskelig å forstå. I planforslaget foreslås nedbygging av Odda Vidaregåande Skule, ingen endringer i Kvinnherad og nedleggelse av TIP Vgl i Kvam. Det mest oppsiktsvekkende er imidlertid forslaget om å etablere 2 nye klasser innen fagretning TIP Vgl og Vg2 Kjemiprosess på Voss og 1 ny klasse TIP Vgl i Etne. I hvilke grad en foreslår å etablerer en TIP Vg2 i Etne er noe uklart. Det som er uforståelig er at begge disse kommunene har, etter vår kunnskap ingen

2 ^ '?-Yr lr-^k7zly±-nl ^ ^ metallindustri eller fagmiljø rundt skolen. For å kunne gi en kvalitativ utdanning, mener vi det er en stor fordel å ha et levende næringsliv med fagkompetanse i nærmiljøet til skolen. Den forutsetningen mangler i både Etne og Voss. Vi ser på dette forslaget som et resultat av en mangelfull analyse, hvor en utelukkende baserer seg på historiske data i form av blant annet befolkningsprognoser og på rene driftsøkonomiske vurderinger for Hordaland fylkeskommunes skoledrift. Begge hensynene er viktig, men når eksisterende næringslivs rekrutteringsbehov ikke er vurdert, blir planens anbefalinger feil i forhold til våre bedrifters behov. Noe av forklaringen på dette, må vi ta ansvar for selv. Vi har ikke markedsført våre rekrutteringsutfordringer og våre behov for å utvikle eksisterende kompetanses blant egne ansatte godt nok, de seinere årene. Når det gjelder fylkeskommunen, viser planen en nesten fraværende interesse i forhold til næringslivets behov. Boliden Odda og TIZIR's utfordringer og rekrutteringsbehov. Boliden Odda har hatt og vil fortsatt ha et gjennomsnittlig rekrutteringsbehov for nye prosessoperatører, på 10 prosessoperatører og TIZIR 5 hvert år. Dette skyldes alderssammensetningen og antallet medarbeidere som blir pensjonister hvert år. I tillegg slutter i snitt ca 6 medarbeider på Boliden og 4 på TIZIR, hvert år av andre årsaker. Utover dette er det vedtatt og under planlegging investering på 700 millioner NOK frem til 2014 og 2,3 milliarder i perioden frem til Dette krever en rekruttering i størrelsesorden 80 prosessoperatører i perioden frem t.o.m og ytterligere 30 nye prosessoperatørstillinger frem til Rekrutteringsbehov tiltross for omfattende effektivisering TIZIR har i perioden redusert sin bemanning med 26 årsverk og Boliden Odda er inne i et kostnadsforbedringsprogram som går over 3 år ( ), som reduserer bemanningen med 59 årsverk. Totalt ser vi en utvikling hvor bemanningen reduseres fra 500 ansatte i 2010 til 425 i Dette gjøres for å styrke konkurranseevnen i forhold til andre bedrifter med langt lavere lønnskostnader. Fra 2014 til 2020 vil den faste bemanningen øke til 535, som følge av gjennomføringen av ekspansjonsplanene. Dette gjøres for å kunne overleve i konkurransen på verdensmarkedet. Skolebruksplanens bidrar til å svekke eksportindustri i fastlands Norge. Både Boliden Odda og TIZIR har et lønnsnivå, som i 2011 ligger langt over sine internasjonale konkurrenter. Samtid kan vi ikke betale våre dyktige medarbeidere i nærheten av hva oljeindustrien byr sine fagoperatører. Dette er et stort dilemma og et særnorsk problem på arbeidsmarkedet, som svært få tar på alvor. Skolebruksplanen forsterker problemene med å rekruttere fagarbeidere til Boliden Odda og TIZIR i fremtiden. Odda/Hardanger et kompetansesenter for prosessindustrien. Vi forstår myndighetenes behov for å samle fagmiljøer til færre enhet. Lokalisering av disse fagmiljøene til Voss og Etne tjener først og fremst oljeindustriens interesser. Odda/Hardanger har det sterkeste industriteknologiske fagmiljø på Vestlandet innenfor fastlandsindustrien. Odda/ Hardanger, med sine 4 store industribedrifter, eid av store internasjonale industrikonsern i Odda, Husnes og i Ålvik, er det viktigste fagmiljø i forhold til prosesskjemifaget. Vi har 850 ansatte, 680 prosessoperatører, ingeniør/siv.ingeniører. Regionen har en lang tradisjon på et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og industri. Vi har 3 videregående skoler, med TIP -linjer i

3 S; r ],;_ij,!..!]., L.!i C:r;\ : ^ N^ WL... ^^.. -^. j3ui..i^i^aj V. Hardanger, Husnes, Odda og Norheimsund. Skal en rasjonalisere driften og styrke ett av fagmiljøene, må det være Odda. Boliden Odda og TIZIR har alene behov for 4 hele klasser på TIP Vgl og 3-4 klasser TIP Vg2 kjemi/prosess hvert år i perioden. Vi har også et behov for automatikere, elektrikere, samt stabil tilgang på elever med allmennfag i årene fremover. I tillegg kommer behovene fra alle de SMB bedriftene som i Odda er avgjørende for utførelse av vedlikehold og gjennomføringen av de utbyggingsprosjekter som våre bedrifter er i gang med og planlegger i planperioden. Disse to bedriftene kjøper tjenester som gir sysselsetning til mer enn 1500 medarbeidere i andre lokale bedrifter og offentlige virksomheter. Ny organisasjon krever ny kompetanse Både TIZIR og Boliden Odda er midt inne i en omstilling, hvor vi utvikler fagarbeiderrollen og måten vi organiserer våre virksomheter. Dagens fagarbeidere vil sammen med sitt skiftlag, få et formelt og reelt ansvar for driften/prosessen og ledelsen av all daglig drift av virksomheten. Dette gjør vi for å redusere kostnader, effektivisere organisasjonen og ikke minst bruke våre fagarbeideres kompetanse og evner bedre. Den nye organisasjonsformen, krever tilgang på fagarbeidere med gode teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter. Derfor vil vi fremme forslag om at fylkeskommunen bidrar til å etablere en TAF linje ved Odda videregående skole, tidlig i planperioden. Vi ser på en fagutdanning, med studiekompetanse, som TAF gir, som nødvendig for å rekruttere de beste operatørene, men også sikre rekruttering av fremtidige ingeniører og andre høyskoleutdannede. Oppsummering Det vi har fått presentert i utkast til Skolebruksplan, er en stor trussel ikke bare for våre to bedrifter, men hele lokalsamfunnet og indre del av fylket. Det er et paradoks at våre utenlandske eiere er villig til å investere milliard beløp i Odda på grunn av kompetansen og viljen til å forbedre og utvikle organisasjonen, mens myndighetene i sitt planutkast, kan svekke vår konkurransesituasjon. Ved at dette er et høringsutkast regner vi med at våre behov og forslag blir tatt hensyn til, i det endelige vedtaket av skolebruksplan. Forslag til endringer i planen. 1. Vi har behov for å øke utdanningskapasiteten ved Odda Vidaregåande skule for å understøtte drift og utvikling av det lokale næringslivet, for vår del, spesielt TIP Vgl og TIP Vg2 Kjemiprosess fag. Når det gjelder andre aktuelle fagretninger, som elektrikere, automatikere, industrimekanikere og laboranter, har vi også et jevnt rekrutteringsbehov. Det største rekrutteringsbehov på disse områdene, er imidlertid hos våre underleverandører. 2. Etablere en ny utdanningsretning i Odda, TAF (Teknisk Allmenn Fag) for å bidra til at lokalt næringsliv kan rekruttere solid fagkompetanse, som muliggjør en effektiv drift og utvikling av vår organisasjon. Dette vil bidra til å øke søkertilfanget og bidra til å videre utvikle egne operatører/fagarbeidere til teknikere og ingeniører. 3. Boliden Odda og TIZIR vil ta et større ansvar for ytterligere styrking av skolens fagkompetanse, videreutvikle samarbeid skole - næringsliv og bidra til nyskapning når det gjelder kompetanseutvikling i og utenfor bedriftene. Her vil vi vektlegge muligheter for utveksling av fagkompetanse, prosjektsamarbeid og muliggjøre mer praksis i utdanningen.

4 w / - If ^h-,)[ ".V\ I I ' I i :3li\:J y ^ TiZlf Operatører med lang erfaring, som mangler fagbrev. Bade Boliden Odda og TIZIR har et høyt antall fagoperatører, noe vi oppfatter som et av våre fortrinn. Boliden har 35 operatører uten fagbrev og TIZIR ca. 30. Vi ønsker å tilby disse en teoretisk påbygning, slik at de får mulighet til å skaffe seg fagbrev og vi får økt vår andel fagarbeidere fra 84% til et sted mellom %. Det ser vi på som en del av å foredle et av våre konkurransefortrinn. Vi ber derfor om at Hordaland Fylke i sin planlegging bidrar til at dette lar seg gjennomføre tidlig i planperioden, helst 2013/14, via Odda Vidaregåande Skule / Voksenopplæringen i Odda, eller via fjernundervisning. Boliden Odda og TIZIR, ønsker å møte fylkespolitikere og skoleadministrasjonen, som er ansvarlig for planutkastet, for å kunne utdype våre behov og våre tanker om utviklingen videre, før sluttbehandlingen av planen. Vi vil i løpet av kommende uker ta kontakt for å planlegge et praktisk opplegg for dette.

5 L^ r 'f? r 'f li} "Jl! /^ Tizin TiZirTJtanium&lron Dag Berg adm.dir. Boliden Odda Hiibbfn^ Einar Mikkelsen Hovedtillitsvalgt HaraldoGrande adm.dir TIZIR Nils Jjihan Ystanes Hovedtillitsvalgt

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle Blegen, Kari Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Oppnevnt 1989-07-14

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien nilf-rapport 2014 2 Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien anne s. prestvik per christian rålm NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner: «Driftsgranskingar

Detaljer

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.

MØTEBOK. Yrkesopplæringsnemnda. Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Yrkesopplæringsnemnda Dato: 19. januar 2009 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Agnes Mowinckelsgt. 5 møterom 6. etg. Saknr.: 1/09 MØTELEIAR Ravnøy, Vigdis (LO) DESSE MØTTE Haraldsen,

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4

Detaljer

Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER

Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER Produktivitetskommisjonen Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER Produktivitetskommisjonen arrangerte

Detaljer

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene

Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland. Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland Kompetanse i kommunene Fafo-rapport 2013:51 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0066-9

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET EnergiRike Nr 1, januar 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRikes studentkontakter har en sentral rolle i gjennomføringen av arrangementene overfor de videregående skolene.

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring UTREDNING 2002/5: Stykkprisfinansiering og videregående opplæring Utarbeidet i avdeling for utredning i Utdanningsforbundet av Åshild Olaussen 2 Forord Denne utredningen omhandler stykkprisfinansiering

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer