Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim oktober ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim 24. 27. oktober 2011. ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening"

Transkript

1 Landstariffkonferansen 2011 i Trondheim oktober 2011 ============= Forslag fra Rogaland Elektromontørforening

2 Rogaland Elektromontørforening sine forslag til kandidater og forslag til Landstariffkonferansen i Trondheim Oktober Rogaland Elektromontørforening sine representanter: 1. Øivind Wallentinsen 2. Egil Willy Kristensen 3. John Helge Kallevik 4. Svenn Åge Johnsen 5. Leif-Egil Thorsen 6. Kai Christoffersen 7. Rene Wagner 8. Trond Sæle 9. Geir Ove Bernhoff 10. Arne Varhaug 11. Maria Jacobsen. Observatører 1. Audvin Frønsdal 2. Kjetil Røysland Forslag på funksjonærer: Dirigent: Kai Christoffersen Valgkommite: Leif-Egil Thorsen Redaksjonskomite: Svenn Åge Johnsen Geir Ove Bernhoff Forslag til forhandlingsutvalget: Øivind Wallentinsen Leif-Egil Thorsen, (vara). Forslag til Oljeutvalget: Leif-Egil Thorsen Kai Christoffersen Roar Gjesdal, (vara) Thomas Knudsen (vara) Forslag til Installasjonsutvalget: Øivind Wallentinsen Svenn Åge Johnsen (vara)

3 Forslag til oppgjørsform: Forhandlingene gjennomføres forbundsvist. Forslag til forhandlingene: EL & IT Forbundets forhandlingsutvalg fremmer krav til TELFO under forhandlingene om at partene sender et felles brev til regjeringen ang. permitteringsregimet. Kravet fra partene skal være at Regjeringen tilrettelegger for at det skal være mulig å benytte rullerende permitteringer uten noen ekstra økonomiske belastninger for arbeidstakerne eller arbeidsgiverne. Eks. hvis en bedrift permitterer % stillinger skal arbeidstakerne kun få karensdager for de første 6 tilsvarende for bedrift i forhold til betalingsplikten. Bedrift og klubb kan da bli enige om en rullering på disse posisjonene uten at det utløser nye karensdager eller ny betalingsplikt. Forslag til endringer i de enkelte paragrafer. Forslag nr. 1: LOK 1 Omfangsbestemmelsen Omfangsbestemmelsen utvides til også å omfatte vikarbyrå og bemanningsforetak som leverer personell til bransjen. Forutsetningen for denne utvidelse er at fellesforbundet på sitt landsmøte i oktober går inn for å avvikle bemanningsavtalen. Arbeidstakere som er ansatt i et vikarbyrå/bemanningsforetak har på lik linje med andre arbeidstakere behov for en tariffavtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkårene. Erfaringene med bemanningsavtalen som ble innført i 2010 er ikke spesielt gode, og hvis Fellesforbundets landsmøte vedtar å avvikle avtalen vil det være rart hvis EL & IT Forbundet skal være det forbundet som kjemper for å beholde avtalen. Vi og arbeidstakerne det gjelder, vil være bedre tjent med at LOK kan gjøres gjeldene for disse bedriftene. Ofte argumenterer bedriftsledelsen i installasjonsbedriftene om at det er en økonomisk gevinst å benytte seg av innleie fra vikarbyrå/bemanningsforetak. Hvis de også blir omfatta av LOK vil dette argumentet reduseres eller forsvinne helt. Dersom LOK blir gjort gjeldene vil vi som organisasjon også ha et bedre verktøy slik at vi kan sørge for at konkurransen foregår på like vilkår. En utvidelse av omfangsbestemmelsen i LOK vil først og fremst gi arbeidstakerne, som er ansatt i vikarbyrå/bemanningsforetak, en bedre hverdag. Forslag nr. 2: LOK 3A satsen for fagarbeidere må økes med minimum kr 20,-. 3E reduseres tilsvarende ute i bedriftene, hvis mulig. Gapet mellom 3 A lønn og 3 E lønn må tas inn. Bakgrunnen må være å ha en 3 A lønn som er så høy at den motvirker sosial dumping. I Rogaland er minste fastlønn kr 207,- pr time. Dagens 3A lønn er på kr. 179,03 pr. time, noe som gjør at gapet mellom det etablerte lønnsnivået og de som bare betaler 3 A er for stort og blir brukt som et konkurransefortrinn. Det er også en motivator for å leie inn fra bedrifter der LOK ikke er etablert/gjort gjeldene. De useriøse i bransjen bruker den lave satsen på 3A som vekstgrunnlag. Det er derfor viktig at den også i dette oppgjøret blir hevet.

4 Forslag nr. 3: Innsynsrett 3E punkt 2, Fremgangsmåte Nytt kulepunkt: Bedriften fremlegger for de tillitsvalgte lønnsoversikt for alle i bedriften som lønnes etter / er omfatta av Landsoverenskomsten. Begrunnelse Tvisten om innsynsrett på lønn for uorganisert personell er en uenighet som skal opp i arbeidsretten. Dersom dommen fra denne tvisten går i EL & IT Forbundets favør er det viktig at denne teksten kommer inn i landsoverenskomsten. Forslag nr. 4: LOK 3H Mønstring/Reisebestemmelser Tillegg i pkt. 2: Der hvor det er bestemt mønstring direkte på arbeidsstedet skal godtgjøringen beregnes med bostedsadressen som utgangspunkt. Dette gjelder både kilometergodtgjørelse og bompengedekning. En slik bestemmelse vil være et godt virkemiddel for at bedriftene også skal ha et miljøperspektiv med når de plasserer arbeidstakerne på de forskjellige oppdragene. Bedriftene vil da bli økonomisk motivert til å benytte arbeidstakerne slik at kjørelengden reduseres, noe som vil være en miljøgevinst. Forslag nr. 5: LOK 5 punkt 3 Tilleggstekst etter setning.: Etterutdanning, som er avtalt gjennomført innenfor ordinær arbeidstid, betales i henhold til 3A, 3C og 3E: Lovpålagte kurs, som for eksempel. FSE-kurs betales også med tillegg i henhold til 8B hvis deler av kurset avholdes etter ordinær arbeidstid. Det er en god del arbeidsgivere som legger de lovpålagte kursene på kveldstid pga. at det ikke koster noe mer, samt at de med et slikt opplegg også kan opprettholde produksjonen. Erfaringen og forskning tilsier at vi mottar læring bedre og mer omfattende hvis kursene avholdes på dagtid sammenlignet med hvis de avholdes etter endt arbeidsdag. Hvis vi sørger for at det også må betales overtidstillegg på de timene som benyttes utenfor arbeidstiden vil motivasjonen for å legge kursene utenfor arbeidstiden synke. Arbeidstakerne vil samtidig få en bedre kompensasjon for den tapte fritiden. Forslag nr. 6. LOK 5 punkt 3 Nytt forslag: I tilknytning til teksten: Deler av etter- og videreutdanning kan gjennomføres utenfor ordinær arbeidstid : hvis kursets varighet overstiger 40 timer. Ny tekst blir da: Deler av etter- og videreutdanning kan gjennomføres utenfor ordinær arbeidstid, hvis kursets varighet overstiger 40 timer

5 Begrunnelse Arbeidsgiver spekulerer ved å legge deler eller hele etterutdanningen etter arbeidstid. Dette er ugunstig for enkelte grupper som for eksempel barnefamilier. Dessuten er dette ugunstige tidspunkt for innlæringsevnen. For å redusere denne praksisen er det nødvendig at vi begrenser mulighet, slik at det kun kan komme til anvendelse ved kurs ut over 40 timer. Forslag nr 7: Betaling av julaften og nyttårsaften Ny tekst 7 punkt 1: Julaften og nyttårsaften er fridager og betales med 7,5 time hver etter 3E. De fleste eller alle som går på LOK har 5 dagers uke og da har en dag 7,5 timers varighet. Da jul og nyttårsaften er tariffbestemte fridager må timeantallet også være 7,5 time pr. aften. Forslag nr 8: LOK 8A punkt 2 - Overtid Bestemmelsene i AML om å begrense overtidsbruken til 10 timer pr. uke og 25 timer pr. 4 uker, skal tariffestes. Overtid utover dette fordrer avtale med de tillitsvalgte. Dette bakes inn i teksten på 8 A punkt 2. Begrunnelse Denne bestemmelsen ble vedtatt ut av AML når Bondevik Regjeringen satt med makten. Bestemmelsen er av en slik viktighet at vi må ta den inn i tariffavtalen slik at vi sikrer oss mot fremtidig endring av AML. Forslag nr 9: LOK 8B.2 Det skal betales 100 % overtidsbetaling etter ordinær arbeidstid fredag frem til ordinær arbeidstids start mandag. Helga starter fredag etter ordinær arbeidstid og hvis arbeidstakerne skal få redusert kvaliteten på fritiden i helga må kompensasjonen øke. Ved å øke kompensasjonsgraden vil bedriftene i større grad unngå arbeid i helga pga. at det vil være ett økonomisk motiv for det. Det er i dag flere bedrifter som har skrevet lokale avtaler om 100 % hele helgen. Å få dette tariffestet vil være med å fremme like konkurranseforhold mellom bedriftene. Forslag nr 10: 8C pkt.2 Matpenger Teksten: Arbeidstaker som har arbeidet ordinær arbeidstid og som blir pålagt overtid samme dag, Endres til: Arbeidstaker som har arbeidet ordinær arbeidstid og som er blitt/blir pålagt overtid,

6 Slik teksten er i dag, oppfordrer dette til at arbeidsgivere planlegger overtid for å slippe å sørge for bespisning eller betale matpenger. Dette strider mot bestemmelsene i AML; Som sier planlagt overtid er ulovlig. Forslag nr 11: Matpengesatsen LOK 8 C2 Matpengesatsen økes opp til statens satser for middag som for tiden beløper seg til kr. 280,-. Matpenger kan også dekkes etter regning. Begrunnelse Ved forrige tarifforhandlinger ble matpengesatsen hevet fra kr. 70,- til kr. 74,-. Denne satsen ligger fremdeles godt under dagens kostnad for middag. Når våre medlemmer først skal ta belastningen ved å arbeide utover ordinær arbeidstid fortjener de et akseptabelt nivå på matpengesatsen. Forslag 12: Endring i 8 D - Overskriften endres til: Skiftarbeid og innarbeidings-/rotasjonsordninger. - Pkt. 1 første setning endres til: Ved skiftarbeid kan to- eller tre-skiftsordninger avtales, som helkontinuerlig skift, samt innarbeidingsordninger jfr. LOK 9F. - Pkt. 1, sjuende og åttende Linje endres til: Kompensasjon for forkortet arbeidstid regnes av reell lønn. Ved å foreta denne endringen vil det være mulig å avtale arbeidstidsordninger med en gjennomsnittlig arbeidstid under 35,5 time/uke uten å komme i konflikt med den tidligere arbeidsrettsdommen som begrenser dette. Forslag nr 13: 8 G Vaktordninger Dersom det skal etableres vaktordninger ved en bedrift, skal bedriften og de tillitsvalgte forhandler frem en vaktavtale. Fra forhandlingene settes det opp en protokoll som skal inneholde vilkår for avtalen. Avtalen skal være frivillig slik at den enkelte kan reservere seg fra å delta. Vaktbelastningen bør være minst mulig for den enkelte. Ved ukevakt bør tre eller flere delta i ordningen. Vakthavende skal ha minimum 11 timers hvile etter siste utrykning. Dersom hviletiden strekker seg inn i den ordinære arbeidstiden, kompenseres disse timene med 3A, 3C og 3E. Vaktordningen gjennomføres som døgn- eller ukevakt. Definisjoner: Medgått tid regnes med hjemmet som utgangspunkt og defineres som arbeidstid. Hjemmevakt for en hel uke benevnes ukevakt, 128 timer. Hjemmevakt fra fredag ettermiddag til mandag morgen, benevnes helgevakt, 48 timer. Inndelingen av vaktene og hvilken ordning som skal praktiseres, avtales mellom ledelsen og tillitsvalgte. Avspaseringsbestemmelser: Hjemmevakt omregnes til alminnelig arbeidstid, avspasering skal skje i forhold til 1/5. I henhold til dette gir en ukevakt rett til 3 avspaseringsdager, en helgevakt gir 1

7 avspaseringsdag. Avspaseringen skal normalt avvikles før vedkommende skal på ny vakt. Ved sykdom/fravær fra vakthavende kan en annen deltaker på ordningen beordres til å ta vakten. Vakten kompenseres som nevnt under %. Avspasering skal tas ut i fridager. Kompensasjon: Ukevakten betales med minst 5.000,- pr. uke Helgevakten betales med minst 2,500,- pr. helg Utrykning i vakttiden godtgjøresmed 3A, 3C og 3E % for minimum 3 timer. Km godtgjørelse betales fra hjemmet, tur/retur ved bruk av privat bil. For hjemmevakt på helligdager jmf 12 i LOK betales en tilleggs kompensasjon på minst kr. 1200,- pr. døgn uavhengig om disse faller på helgedager. Der det forekommer oppkall man løser i hjemmet, skal dette godtgjøres med 3A, 3C og 3E % for minimum 1 time pr. oppkall. Satsene reguleres ihht. LOK Vaktordninger blir det stadig flere av og det er på høy tid at LOK får inn bestemmelser for dette. Det må og sees på som ett middel for å hindre at arbeidstakere som går på LOK nærmest driver sosial dumping sett i forhold til f.eks en del av energiverkene når det gjelder vaktordninger. Forslag nr. 14: LOK 9.E.5 Endre første setning i punkt 5 med følgende Det gis fri hjemreise etter 1 uke tilstedeværelse på anlegget. Gjelder mandag fredag. Endringen foreslås med bakgrunn i at hvis arbeidstakerne ikke jobber i hht. 9F så er et rettferdig krav at de får tilbringe fritiden i helga sammen med venner og familie. Forslag nr. 15: LOK 9E 4 Reisetiden skal betales og kan avtales benyttet som en del av arbeidsplanen(gjelder all reisetid). Forslag nr. 16: LOK 9.F Nytt strek pkt: Ved daglig arbeidstid utover 10 timer betales alle spisepauser. Strek pkt. 4 endres til: Reiseutgifter betales mellom anleggsstedet og hjemstedet. Reisetid betales for alle reiser og kan avtales benyttet som en del av arbeidsplanen. Arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider utenfor hjem/bedrift er 37,5 timer pr uke. Arbeidet kan sammenlignes med skiftordninger hvor arbeidstiden er både i lov og avtaleverk kortere. En stor del av tiden går bort i reise til og fra anlegget. Den enkelte arbeidstaker er borte fra sin familie. Ved å få betalte spisepauser og reisetid vil det være lettere å få til familievennlige arbeidstidsordninger som vil føre til at den enkelte er mer hjemme enn borte.

8 Arbeidstakere som arbeider i hht. 9 har mye mindre anledning til å være hjemme enn de arbeidstakerne som arbeider etter andre arbeidstidsordninger innen LOK (se fig). Dette må det rettes på. ARBEIDSTID VED FØLGENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER: NÆRARBEID OFFSHORE ANLEGG ,5 TIMER 2-3 OG ARBEIDSTID TOTALT 1717 Timer 1650,5 Timer 1818 Timer REISETID TOTALT 229 Timer 128,5 Timer 254,5 Timer FRITID PÅ BRAKKE ELLER PLATTFORM 0 Timer 1164 Timer 2789 Timer OPPHOLD I HJEMMET 6814 Timer 5817 Timer 3898,5 Timer SUM TOTALT 8760 Timer 8760 Timer 8760 Timer Forslag nr. 17: LOK 9 B pkt. 1: Forutsetningene for reiseoppdrag skal avtales med tillitsvalgte. Ved et reiseoppdrag er det alltid noen forutsetninger som ikke står helt klart i LOK. Det er derfor viktig at vi får en avtalerett inn i avtalen slik at arbeidsgiverne ikke kan bestemme dette ensidig. Vi vet samtidig at det kan være problematisk i praksis å få orden på saker og ting når arbeidstakerne er langt vekke fra bedriften. Forslag nr. 18: Tariff utenlandsreiser Ny tekst 9 punkt 2: 2. Utenlandsoppdrag Reiser til utlandet kan ikke pålegges og skal skje på frivillig basis. 2A. Reisetid Reisetid innenfor ordinær arbeidstid godgjøres med ordinær lønn. Avtale om reisetid som faller utenfor ordinær arbeidstid godgjøres med ordinær lønn samt overtid i hht. 8. Reis utover normal arbeidstid og på fridager skal så vidt mulig unngås. B. Reiseforberedelser Private reiseforberedelser betales etter 9C. Reisetid/arbeidstid utover 7,5 timer kompenseres etter LOK 8 B 3. 2B. Utenlandstillegg Tillegg for arbeid i utlandet skal minimum være: For oppdrag utenfor Skandinavia, men innenfor Europa : 4,7 % i tillegg til 9G. For oppdrag utenfor Europa : 18,6 % i tillegg til 9G

9 For oppdrag på spesielt belastede lokasjoner definert etter UD`s lister betales med 50 % i tillegg til LOK 9 G. Statens regulativ for det enkelte land gjelder. På enkelte lokasjoner kan det være forhold som gjør at man må vurdere ytterligere ulempetillegg. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. 2C. Fri hjemreise Ved den ansattes sykdom, eller ved alvorlig sykdom eller dødsfall i nærmeste familie, gis det fri hjemreise fra reiseoppdraget så snart som praktisk mulig. Begrunnelse Våre medlemmer blir stadig oftere belastet med utenlandsreiser. Denne form for reiseaktivitet er lite regulert i Landsoverenskomsten. Det er derfor nødvendig at EL & IT Forbundet følger opp denne utviklingen med å få på plass en dekkende bestemmelse for denne reisevirksomheten. Forslag nr. 19: LOK 9 I: Brakker: Ny generell innledning til LOK 9.1 og 9.2: Overnatting i brakker eller andre overnattingssteder skal godkjennes av tillitsvalgte og verneombud. Dette er nødvendig å ta inn i LOK slik at vi unngår de tilfellene der arbeidstakerne blir plassert på overnattingssteder som ikke er i hht. LOK. Med en slik bestemmelse vil både arbeidstakerne, tillitsvalgte og verneombud stå sterkere hvis overnattingsstedet ikke holder mål. Forslag nr. 20: Teksten endres til: Nytt punkt i LOK 16: Pålagte repetisjonsøvelser betales med ordinær lønn for medgått tid med fratrekk av utbetalte dagpenger. Forslag nr 21: LOK 14. Pkt. 2 I første setning endres tannlegespesialist til tannlege. Tannlegebehandling må likestilles med legebehandling. Ordet spesialist skal ut av teksten. Forslag 22: LOK Tillegg til eksisterende tekst: Innleiebedrift er ansvarlig for at utleiebedrift eller bedrift arbeidet er utsatt til, følger Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Økonomiske krav fra utleide arbeidstakere eller arbeidstakerne ansatt i bedriften som arbeidet er utsatt til kan rettes direkte til innleie bedrift eller bedriften som har utsatt arbeidet dersom ikke utleiebedrift eller bedriften som arbeidet er bortsatt til følger LOK.

10 Ved innleie av elektropersonell skal innleiebedrift dokumentere overfor de tillitsvalgte både om de innleide har fagbrev, godkjenning av DSB, og at de har gjennomgått FSE i løpet av de siste 12 måneder. Videre skal innleiebedrift dokumentere hvordan de har avtalt med utleie bedrift, at forskriftens krav til oppfølging av fagarbeidere skal foregå. Tilsvarende skal også gjøres gjeldene for bedrifter som utfører bortsatt arbeid. Det er viktig at innleiebedrift kan ansvarliggjøres både i forhold til økonomi og kvalifikasjoner. Ved å innta en slik bestemmelse vil den være med å bidra til at bransjen i fremtiden består av seriøse bedrifter. Det er også viktig at vi sikrer at det er en plan for oppfølging av fagarbeidere som leies ut. Utdrag fra veiledningen i Forskrift om kvalifikasjonskrav (FKE): Forskriftens bestemmelser innebærer videre en plikt for virksomheten og den som forestår til å sørge for ajourhold av kompetanse, herunder opplæring i aktuelle deler av internkontrollsystemet, nytt regelverk og nye tekniske løsninger, i den grad dette er nødvendig for å kunne utføre arbeid på en sikkerhetsmessig tilfredsstillende måte på det aktuelle elektriske anlegget. Forslag nr Inn og utleie Tillegg nytt pkt.: Innleiebedrift er ansvarlig for at utleiebedrift følger Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Økonomiske krav fra utleide arbeidstakere kan rettes direkte til innleiebedrift dersom ikke utleiebedrift følger LOK. Ved innleie av elektropersonell skal innleiebedrift dokumentere overfor de tillitsvalgte både om de innleide har fagbrev, godkjenning av DSB, og at de har gjennomgått FSE i løpet av de siste 12 måneder. Videre skal innleiebedrift dokumentere hvordan de har avtalt med utleie bedrift, at forskriftens krav til oppfølging av fagarbeidere skal foregå. Det er viktig at innleiebedrift kan ansvarliggjøres både i forhold til økonomi og kvalifikasjoner. Ved å innta en slik bestemmelse vil den være med å bidra til at bransjen i fremtiden består av seriøse bedrifter. Det er også viktig at vi sikrer at det er en plan for oppfølging av fagarbeidere som leies ut. Utdrag fra veiledningen I Forskrift om kvalifikasjonskrav (FKE): Forskriftens bestemmelser innebærer videre en plikt for virksomheten og den som forestår til å sørge for ajourhold av kompetanse, herunder opplæring i aktuelle deler av internkontrollsystemet, nytt regelverk og nye tekniske løsninger, i den grad dette er nødvendig for å kunne utføre arbeid på en sikkerhetsmessig tilfredsstillende måte på det aktuelle elektriske anlegget.

11 Forslag nr. 24 LOK 17: LOK 17 pkt 5, 2. - Setningen endres til: Ved slik innleie, skal bedriften, uoppfordret overfor de tillitsvalgte dokumentere Det er en styrking av bestemmelsen ang. dokumentasjon hvis vi endrer bestemmelse slik det er foreslått. Det vil samtidig bli mer problematisk for bedriftene å trenere tillitsvalgtes krav om dokumentasjon. OFFSHOREAVTALEN Forslag nr. 25: Pkt 3.2.4: Tekst i pkt endres til skal rotasjonsordningen være Ved å endre tariffavtalen på dette punktet vil de som er omfatta av LOK gå på samme rotasjonsordningene som de operatøransatte. Vi vil da sørge for at den forskjellsbehandlingen som i dag er i forhold til rotasjonsordninger forsvinner. Forslag nr. 26: Beregningsgrunnlaget for offshoretillegget og redusert arbeidstid skal være minst LOK 3A. LOK 3A ble øket med kr ved sist oppgjør. Det ble enighet om en opptrappingsplan på kr. 4.- og kr Det mangler fortsatt kr. 4.- og disse må kreves innført i tillegg til økningen som avtales i tariffoppgjøret En eventuell flytting fra 3E til 3A kan brukes som kompensasjon for å gå over til rotasjon. Forslag nr. 27: Punkt 7.1 Linjen Det betales kun for den tid det arbeides på installasjonen strykes. Ny tekst: Det betales for hele oppdrages lengde inkludert reise fra/til den enkeltes hjemsted. Begrunnelse Korte serviceoppdrag offshore er dårlig kompensert. Det er derfor nødvendig at vi oppjusterer disse bestemmelsene. Forslag nr. 28: Pensjon: (OTP For tillitsvalgte) Bedriftene skal innbetale Obligatorisk Tjeneste Pensjon, (OTP) for ett helt årsverk for tillitsvalgte som deltar i LO/EL & IT Forbundet`s aktiviteter. Bedriftene skal ikke avkorte innbetalingen til OTP ved permisjon uten lønn når permisjonen er pga. faglig aktivitet.

12 Kravet om at bedriftene betaler Obligatorisk Tjeneste Pensjon, (OTP) for alle tillitsvalgte som deltar på møter, konferanser og lignende, samt de som har påtatt seg verv i organisasjonslivet hjemlet i Hovedavtalen og som får utbetalt tapt arbeidsfortjeneste fra Forbund, Distrikt eller Fagforening, reises med bakgrunn i at tillitsvalgte ikke skal tape pensjon pga. at de er aktive i fagbevegelsen. Slik det er i dag betaler noen bedrifter OTP for sine tillitsvalgte som mottar tapt arbeidsfortjeneste, mens andre tillitsvalgte ikke mottar OTP utover utbetalt lønn fra bedriftene. Når da tillitsvalgte kan motta for eksempel kr ,- i året i tapt arbeids fortjeneste, gjerne over flere år, vil dette få uakseptable økonomiske konsekvenser for pensjonsutbetalingen i fremtiden. Det å påta seg verv som tillitsvalgt skal ikke ha negative økonomiske konsekvenser, heller ikke når pensjonen kommer til utbetaling. Forslag til Uttalelser. Bedre arbeidstidsordninger/rotasjonsordninger NÅ! EL & IT Forbundets har alltid vært opptatt av å forbedre forholdene for de av våre medlemmer som har arbeid der nattkvarter utenfor hjemmet er nødvendig. I kampen for arbeidstidsordninger har medlemmene tatt i bruk ulike midler (markeringer, aksjoner m.m.) for å bedre forholdene på en slik måte at man kunne få mer tid med familien. Det har vært gjennomført en rekke arbeidstidsordninger som og samt offshorerotasjon på land. Ordningene har hatt til hensikt å bedre forholdene for reisepersonell samt å få bedret miljøet på anleggene. All forskning har vist at når man innfører bedre rotasjoner så øker trivselen, sykefraværet går ned og produktiviteten øker. Alle parter tjener på å få bedret forholdene for reisepersonellet. Resultatet er lenger tid med familien i eget hjem! NHO har brukt og bruker fortsatt Statoil i kampen mot oss. De tillater ikke søndagsarbeid. Dermed er grunnlaget for gode rotasjonsordninger tatt bort. Dette er å skru tida tilbake og resultatet er en forverring for våre medlemmer som ikke kan ha nattkvarter i eget hjem. NHO bruker HMS og arbeidsmiljøet til en ideologisk kamp om arbeidstid og styringsrett. Dette har utløst stor uro blant medlemmene, noe vi ikke kan godta. Lønnssystemer på anlegg Innleie: Tidligere ble det arbeidet akkord eller det ble enighet om prosjektlønn på anlegg, med bakgrunn i at det ikke var tilrettelagt for akkord. Nå vil ikke arbeidsgiverne være med på dette lenger. Nå overlater de til utleiende bedrift å ha egen LOK 3 E avtale. Dette gjør at vi må stille strengere krav i forbindelse med innleieforhold. Det er avdekket at elektrikere blir mobilisert til anleggene uten tariffavtale, uten at det blir søkt eller kontrollert om DSB godkjenning foreligger. Det betyr lønn som hjelpearbeider. Det er avdekket at arbeidere tjener 6 7 euro pr time. Dette er sosial dumping satt i system og må stoppes! Derfor må vi stramme opp dette i form av strengere kontrolltiltak før innleie og skifte ut de useriøse selskaper med seriøse selskaper.

13 Her må fagforeninger/distrikt/klubber samarbeide for å få brakt forholdene på plass før innleie og godkjenning av arbeidstidsordninger kan finne sted. Begrepet sitte på kassen må gjeninnføres på anleggene. Ingen må få starte arbeid før forholdene er dokumentert i orden, avtalt med tillitsvalgte og er lovlige. LTK i Trondheim mener derfor at EL & IT Forbundet må iverksette følgende tiltak for å følge opp og bedre forholdene for reisepersonell med nattkvarter utenfor hjemmet: Tariffestet hyppigere hjemreisefrekvens Forutsetningene for reiseoppdrag skal avtales med tillitsvalgte Reisetiden skal betales og kan avtales som en del av arbeidsplanen Spise- og kaffepauser skal regnes som arbeidstid Overnatting og brakker skal godkjennes av tillitsvalgte og verneombud Sørge for at ulempene med dårlige arbeidstidsordninger synliggjøres Sørge for å gjøre kjent forskjellene med de ulike arbeidstidsordningene Stramme opp innleie fra selskaper med krav om tariffavtale/ 3 E avtale Ingen skal bli satt i arbeid før alle forhold er avtalt, både i forhold til lønn og DSB godkjenning Ikke gi godkjenning før alle kriterier er dokumentert overfor de tillitsvalgte Utfordre Statoil, på alle deres anlegg og alle andre oppdragsgivere for å få åpne for søndagsarbeid for medlemmene som ikke har nattkvarter i eget hjem Brudd på avtalte og gitte forutsettinger medfører at godkjenningen kan trekkes tilbake med 14 dagers varsel. Uførepensjon Over 100 EL & IT tillitsvalgte innenfor installasjonsbransjen (elektro, tele og automasjon), fra hus-,kontor-, industri-, offshoreinstallasjoner etc var samlet i Trondheim 24. Til 27. Oktober 2011 Landstariffkonferansen konstaterer at regjeringen legger frem en proposisjon for Stortinget som er langt bedre enn det utgangspunktet regjeringen startet med. Muligheten til å kunne jobbe ved siden av trygd videreføres, men her må inntektsgrensen på 1 G opprettholdes og ikke 0,4 G som er foreslått. På den annen side er det positivt at det ikke skal være noe tak oppad for hvor mye den trygdede kan tjene og at den dramatiske avkortningen og risikoen for å miste trygderettigheter som er i dagens system foreslås fjernet Landstariffkonferansen i Trondheim krever at den rødgrønne regjeringen sikrer at ytelsene til uføre må minst ligge på dagens nivå. Regjeringens forslag vil medføre at både uføre og unge uføre vil miste deler av bostøtten de har krav på i dag, denne må opprettholdes. Kuttforslaget i velferdsordninger (behovsprøvde ordninger) må reverseres og beholdes på dagens nivå. Landstariffkonferansen kan heller ikke akseptere at uførepensjon erstattes med en uførestønad som skal beskattes som arbeidsinntekt. Landstariffkonferansen er fornøyd med at forslaget fra Regjeringen inneholder at de uføre og midlertidig uføre beholder sitt behovsprøvde barnetillegg på 0,4G per barn per år. Landstariffkonferansen krever at barnetillegget videreføres også etter Brockmannsutvalgets behandling. Både LO kongressen i 2009 og EL & IT Forbundets landsmøtet i mars 2011 vedtok at vi ikke ikke akseptere at levealdersjusteringen innføres for de uføre, Landstariffkonferansen viderefører dette kravet. De uføre har ingen mulighet for å jobbe lengre for å unngå tapet.

14 Landstariffkonferansen krever videre at de uføre skal opptjene pensjon frem til fylte 67 år. Dette kravet kommer også av at de som er uføre ikke har noen mulighet til å stå i arbeid til de er 67 år. Landstariffkonferansen kan ikke akseptere gradert uføretrygd, hvis du er 100 % ufør i den jobben du har og er utdannet til slik det er varslet i forslaget. Vi frykter dette er en omlegging som mer og mer behandler også varig uføretrygd som arbeidssøkere. Uførhet skal fortsatt være en medisinsk vurdering, ikke en arbeidsevnevurdering foretatt av en saksbehandler på NAV. I forlengelsen av dette vil Landstariffkonferansen advare mot tanken mot kravet om arbeidsplikt for trygdede. Utvidet arbeidsplikt gir trygdede en forsterka følelse av å både være en belastning for samfunnet de ikke lenger er en del av. EL & IT Forbundets Landsmøtevedtak står fast! Hvis kravene ikke blir innfridd må forbundet og LO ta sine medlemmer ut i politisk streik! Uttalelse og lønn offshore De fleste offshore arbeider 2 4 rotasjon, det vil si to uker på jobb og fire uker fri, en såkalt rotasjon. EL & IT Forbundet`s medlemmer har en rotasjonen offshore på Det har nå i flere år vært utøvd mye press fra oppdragsgiverne for at vi i en del tilfeller skal tilpasse oss deres rotasjon, og presset øker for hvert år som går! Dette får uheldige konsekvenser for våre medlemmer. De blir tvunget til å arbeide inn timer når det passer bedriften, eller tvunget til å ta permisjon uten lønn, i praksis redusert stilling. Vi ser og et press på økt bruk av korte turer for å kompensere for manglende timer. Det er et unisont krav fra våre medlemmer offshore om å få en rotasjon som er like god som andre arbeidsgrupper offshore. I følge LO Forbundet Industri Energi (IE), er innføringen av gjort ved et lønnsnedslag på 7,71 %. Overenskomstene til IE har et helt annet lønnsnivå enn vår Offshore avtale og har dermed hatt en reell mulighet til å gjøre det på denne måten. Lønnsutviklingen på offshoreavtalen for EL&IT har vært markant dårligere over lang tid, både når en sammenligner med elektrikere i oljeselskapene offshore og innenfor LOK på land. LOK 3E har økt med ca. 10 % mer enn offshoreavtalen fra 2002 til idag. Fra 2002 har det vært en overføring av 8 kroner fra LOK 3E, og innfasingen av disse 8 kronene offshore ble gjort gjennom 3 tariffoppgjør. Det ble etter tariffoppgjøret i 2010 enighet om en ny opptrappingsplan. Når den er ferdig vil det fortsatt mangle kr.4.- på at beregningsgrunnlaget er 3A. (Det skal fases inn kr. 4.- i 2012.) Dette illustrerer noe av problemene rundt lønnsutviklingen på Offshoreavtalen. Lønnsnivået i LOK med 3A tilsvarer lønnsnivå i en minstelønnsavtale, slik at vi i realiteten sitter med en Offshore avtale som lønnsmessig er på minstelønnsnivå. LTK i Trondheim mener at tiden er inne for å gjøre betydelige grep for å få på plass en langsiktig løsning for offshore lønnen i EL & IT Forbundet og samtidig løse utfordringene rundt rotasjonsordningen offshore. Dette må gjøres for å kunne fortsette å ha en offshoreavtale som en sterk sentral forhandlet avtale, og ikke som i dag en avtale som lønnsmessig er å betrakte som en minstelønnsavtale, men er innrettet som en normallønnsavtale, og da uten de virkemidler og muligheter som ligger i en minstelønnsavtale. Det må innføres 2-4 offshore.

15 Beregningsgrunnlaget må være minst på nivå med LOK 3A. Bedre betingelser for uregelmessige arbeidsperioder pkt. 7. EUs Vikarbyrådirektiv. EL & IT Forbundets Landstariffkonferanse i Trondheim 2011, (LTK), er dypt bekymret for regjeringens planer om å implementere EUs Vikarbyrådirektiv i norsk lovverk. Dette direktivet går rett i strupen på fagbevegelsens ideologiske identitet, hvor faste ansettelser er selve grunnpilaren i det velferdssamfunnet vi i dag har. Direktivet har også i seg bestemmelser som griper langt inn i Arbeidsmiljøloven og vårt partssammensatte avtaleverk, noe som er helt uakseptabelt. At en rød/grønn regjering, som i stor grad støtter seg på fagbevegelsen, foreslår å implementere et EU direktiv som arbeidsgiversiden applauderer, er tankeløst og forkastelig. Dette direktivet vil være som å koble inn turboen i ferden mot et klassedelt samfunn hvor forskjellene mellom fattige og rike vil eskalere til høyder vi aldri hadde kunnet tenke oss kunne skje i vårt velferdssamfunn som er tuftet på ordnede arbeidsforhold og rettferdig fordeling. Faste ansettelser, organisasjonsfrihet og kollektive avtaler er grunnpilaren i tre part samarbeide. Med midlertidige ansettelser (i vikarbyråer) vil grobunn for organisering forsvinne. LTK mener LO sekretariatet er ført bak lyset av regjeringens forsikringer om at dette direktivet ikke skal få konsekvenser for norske arbeidstakere. Dette fordi direktivet er dynamisk og forståelsen og praktiseringen av direktivet vil til syvende og sist bli avgjort av EU domstolen. Derfor kan ingen regjering gi slike forsikringer! EL & IT Forbundets LTK krever at regjeringen bruker reservasjonsretten og nedlegger veto mot EUs Vikarbyrådirektiv!

KRAV VED TARIFFORHANDLINGENE 2012 DOKUMENT NR

KRAV VED TARIFFORHANDLINGENE 2012 DOKUMENT NR KRAV VED TARIFFORHANDLINGENE 2012 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE NORSK TEKNOLOGI - EL & IT FORBUNDET DOKUMENT NR.1. 12.04.2012 Revidert dato: 10/4 2012 EL & IT Forbundet fremmer nedenfor nevnte

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Overenskomsten videreføres med følgende endringer:

Overenskomsten videreføres med følgende endringer: Overenskomsten videreføres med følgende endringer: 1 OMFANG..som er medlem av LO/EL & IT 4 FAGPRØVE Lærlingen skal gis varsel... 6 LØNNSBESTEMMELSER Minstelønnssatser: Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks.

Detaljer

Prioritering og oppgjørsform.

Prioritering og oppgjørsform. Prioritering og oppgjørsform. Landstariffkonferansen for LOK området er opptatt av at det må etableres brede kollektive tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Slike ordninger må etableres i tariffoppgjør

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN

PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 11.03.2014 p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com NO 971 480 270 PARAT SINE KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FOR INDUSTRIOVERENSKOMSTEN Kravene til endringer i overenskomsten

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift Hovedtariffoppgjøret 2016 mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund Energiavtale II KS Bedrift tilbud nr. 1 25. mai kl. 16.00 Det

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Fastsatt av Tariffnemnda tariffavtaler m.v. 3. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av 1.

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet

Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet Sjekkliste Offshoreavtalen EL & IT Forbundet INNHOLD: Side: 1. Bakgrunn for sjekklisten Side 3 2. Spørreundersøkelsen offshore - resultatet av denne (hovedpunktene) Side 3 3. Avtaler om rotasjoner (med

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL

1. Partene er enige om å drøfte en ;4terligere OSA i mellomopp gtrøret 2013. PROTOKOLL PROTOKOLL Ãr 2013 den 7. januar ble det forhandlet om revisjon av overenskomst mellom Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge/ Industri Energi for Offshore Servicebedrifter på norsk kontinentalsokkel.

Detaljer

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET Implementering av vikarbyrådirektivet Foreløpig utgave desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Om veilederen side 3 2. Reglene gjelder kun ved innleie fra

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten Teknologi- og dataoverenskomsten Nexansoverenskomsten Tekooverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik:

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser?

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? 08.11.2012 / Advokat Gunn Kristin Q. Olimstad Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Tema Hva er innleie? Når er det lov å leie inn arbeidstakere?

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE FORORD Etter flere innspill i fra fagforeninger og distrikter har forbundets installasjonsutvalg revidert sjekklista pr. januar 2005.

Detaljer

Bestemmelser og utfordringer. Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår

Bestemmelser og utfordringer. Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår Bestemmelser og utfordringer Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår Endringene i Arbeidsmiljøloven Skiftbestemmelser i overenskomstene Skiftarbeid, levealder og pensjon Tariffpolitiske utfordringer

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Personal Partner AS Datelco Oslo

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Personal Partner AS Datelco Oslo VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 31.07.2017 2017/7175 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Silje Åsnes tlf 93833572 PERSONAL PARTNER AS Postboks 83 4756 HOVDEN I SETESDAL Att. Fiddelie Nyvall Samtykke

Detaljer

Hovedoppgjør Spekter

Hovedoppgjør Spekter Hovedoppgjør 2016 - Spekter I denne brosjyren finner du informasjon om: - Brudd i forhandlingene for sykehuslegene - Spørsmål og svar om bruddet i forhandlingene - Spørsmål og svar om legers arbeidstid

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato:23.06.2017 Ref. nr.: 17/14266 Saksbehandler: Anders R. Holm VEDTAK NR 151/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 31.

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye, tekster er markert med

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 Dok. 3 28.4.2016 kl.15.00 1. INNLEDNING KAH viser til Dok. 1 av 14.4.2016 og til dok. 2 av 20.4.2016. 2. KAHS KRAV TIL DEL A, FELLESBESTEMMELSENE

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Sjekkliste. Offshoreavtalen. - Innhold -

Sjekkliste. Offshoreavtalen. - Innhold - Sjekkliste Foto: Pressebilde Offshoreavtalen - Innhold - 1) Forord Side 2 2) Arbeidstid offshore Side 3 3) Avtaler om rotasjoner (med tillitsvalgte) og arbeidsplan Side 3 4) Forslag til mobiliseringsbrev

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk arbeidsrett Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk informasjon tema og mål Varighet 8 timer Kursets innhold Forskjellen

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

PROTOKOLL. Svein Eivind Solheim Anita Bødtger Øivind Juul Schjetne. LO Stat/EL & IT Forbundet: Hans Felix

PROTOKOLL. Svein Eivind Solheim Anita Bødtger Øivind Juul Schjetne. LO Stat/EL & IT Forbundet: Hans Felix PROTOKOLL Tilstede: Relacom AS: Hugo Maurstad Johan Ek Stein Martinsen Gunnar Lien Viggo Larsen NAVO: Lars Haukaas EL & IT Forbundet: Svein Eivind Solheim Anita Bødtger Øivind Juul Schjetne LO Stat/EL

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV INNLEIE en veileder for tillitsvalgte KAMPEN FOR ET SERIØST ARBEIDSLIV 1 Dette heftet omhandler bestemmelser om bruk av innleid arbeidskraft. Den kan enten være innleid fra virksomhet som har som formål

Detaljer

VEDTAK NR 36/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 36/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/6534 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 36/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus PROTOKOLL År 2008, den 8. september, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den norske Tannlegeforening vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg. Forhandlingene ble ført

Detaljer

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge.

Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. Hvor går grensen? Eksempel på arbeidstidsordninger i Petroleumsindustrien i Norge. - Offshore - Landanlegg Eksempel på regelverk og avtaleverk som regulerer forhold rundt arbeidstid Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Energioppgjøret

Energioppgjøret Energioppgjøret 2016 23.11.2016 Informasjon til bedrifter som følger Energiavtale I og II Etter 53 dager i streik ble forhandlingsutvalget i KS Bedrift 8. november enige med motpartene i Energiavtale I

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Permitteringsinstituttet er vesentlig innskjerpet! Regelendringene fra 1.januar 2014 Arbeidsgiverperioden

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016 Havbruksoverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert med understreket

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16

LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 LOKAL SÆRAVTALE MELLOM SUBSEA 7 NORWAY AS OG IE AVDELING 16 Gyldig 01.10.2013-30.09.2014 Page 1 of 11 1. FELLESBESTEMMELSER OFFSHORE... 4 1.1 Sykelønn... 4 1.2 Elektronisk kommunikasjon... 4 1.3 Arbeidstøy/Verneutstyr/Kredittkort

Detaljer