Inntektssystemet hva skjer hvis?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inntektssystemet hva skjer hvis?"

Transkript

1 Rune Bye fagsjef KS

2

3 Inntektssystemet hva skjer hvis? Teoretisk overordnet innføring i systemet. Hva kan skje i 2017? Simulering Hvordan bruker kommunene penger Kostra godt nok til sammenligning? Ny modell for å synliggjøre prioritering

4 Inntekter innenfor det kommunaløkonomisk opplegget for 2016, 462 mrd. kr Frie inntekter Frie inntekter til kommunesektoren med 343 mrd. kr, herav til kommunene 279 mrd. kr Inntekter i kommunesektoren er om lag 18 pst av BNP for fastlands-norge

5 Frie inntekter for kommunene - hva er det? Frie inntekter er skatt og rammetilskudd Kommunale skatter er: skatt på inntekt og formue, naturressursskatt og eiendomsskatt fastsatt av Stortinget til å utgjøre 40 pst av samlede driftsinntekter Frie inntekter utgjør om lag 74 pst av sektorens samlede driftsinntekter Utgiftskorrigerte frie inntekter inntektene korrigert ved hjelp av kostnadsnøklene i inntektssystemet Høy kostnadsnøkkel gir nedjustering av inntektsnivået, lav kostnadsnøkkel gir oppjustering

6 Inntektssystemet for kommunene Fordeling av frie inntekter Bidra til at kommuner/fylkeskommuner blir satt i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere Utjevning av strukturelle kostnader og ulikheter i skatteinntekter Ivareta de regionalpolitiske målsettinger knyttet til bosetting og næringsliv Jf Nord-Norge-tilskuddet, småkommunetilskudd (regionaltilskuddet), tilskudd Namdalskommunene, distriktstilskudd Sør-Norge og deler av skjønnet Tilfører kommunesektoren inntekter Supplement til skatt Inntektssystemets dualisme likeverdig tjenestetilbud - større utjevning regionalpolitikken - større forskjeller

7 IS-systemet for kommunene 2016 N-N-tilskudd (inkl Namdalen) Småkommunetilskudd 124 mrd. kr mill.kr 1 612mill.kr 409 mill.kr 964 mill.kr Skjønn Distriktstilskudd for Sør-Norge Storbytilskudd 460 mill.kr 117,6 mrd.kr 441 mill.kr Vekstkommunetilskudd Saker med særskilt fordeling 790 mill. kr Likt innbyggertilskudd, kr per innb.

8 Rammetilskudd 2016 til kommunene ,2 milliarder kroner

9 Inntektssystem - innbyggertilskudd Innbyggertilskuddet gis til alle kommuner med et likt beløp i kroner pr innbygger - i 2016 med kr Innbyggertilskuddet fastsettes av makrorammen i inntektssystemet - innbyggertilskuddet er restbeløpet Kr pr innbygger Tilfører i 2016 kommunene 117,6 mrd. kr Kommune A Kommune B Kommune C

10 Skatt på formue og inntekt (inkl. naturressursskatt) Stortinget fastsetter maksimalskattesats for kommunenes inntektsskatt fra personer (11,8 pst i 2016) og formueskatt med (0,7 pst i 2016) samt naturressursskatten med (1,1 øre per kilowattime for 2016) Av skatteinntektene utgjør naturressursskatt om lag 1 pst, formuesskatt om lag 6,5 pst og inntektsskatt fra personer 92,5 pst Kommunenes skatteinntekter ble 128,9 mrd. kroner, eller omlag kroner per innbygger Skatteinntekter er grunnlaget for skatteutjevningen i inntektssystemet; skatt på formue og inntekter fra personer og naturressursskatt Skatteinntektene (per innbygger)varierer sterkt mellom kommunene (tall fra 2014): Laveste: 53 pst av landsgjennomsnitt (Verran) Høyeste: 281 pst av landsgjennomsnitt (Bykle)

11 Skattenivå norske kommuner 2014 Skatt på formue og inntekt personer inkl. naturressursskatt 128,9 mrd. kr Skatt per innbygger 2014 (kr per innbygger) Pst av landsgjennomsnitt Antall 55 til 75 % til 80 % til 90 % til 100% til 110 % 30 Over 110 % 35

12 Skatteinntekter og inntektsutjevning Hvor store forskjeller i skatteinntekter (inntekt og formue) per innbygger ønskes / godtas? To hensyn: Kommunenes skatteinntekter skal ha lokal forankring Likeverdig tjenestetilbud To virkemidler som i dag benyttes for å avveie mellom disse hensynene: Utjevning av skatteinntektene (inntektsutjevning) Skattens andel (inkl. eiendomsskatt) av kommunenes samlede inntekter utgjør i dag 40 pst av samlede driftsinntekter. Justert ned fra 45 fra 2009, tidligere et mål på 50 pst (vedtak Stortinget) Lokal skatt påvirkes ikke bare av nasjonale regler, men av lokal sysselsetting, lønnsnivå og sammensetting av næringer.

13 Inntektsutjevningen (skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt) Skatt per innbygger i pst av landsgjennomsnitt % 60% Skatteinntekt Trekk Kompensasjon Tilleggskompensasjon Trekk finansiering tilleggskomp. 35% 60% Kommune A Kommune B Kommune C = Namsos

14 Skatt og inntektsutjevning pst av landsgjennomsnittet Nord-Trøndelag 120% 110% Skatt januar-desember 2014 Skatt etter utjevning 100% 90% 80% 70% 60% 50%

15 Skatteinntekter og inntektsutjevning Skatteanslag basert anslag for 2015 i statsbudsjettet for 2016, beregnet folketall og skatteandel i 2015 som tilsvarer gjennomsnitt for siste 3 år. Skatteinntekter per innbygger Namsos kroner per innbygger (77,9 pst av landssnitt per innbygger) Anslag for Namsos skatteinntekter og inntektsutjevning for 2015: Skatteinntekter: * innbyggere (13 026) = 265,0 mill. kroner Inntektsutjevning Kompensasjon: ( )*60%* = 45,0 mill. kroner Tilleggskomp: (26 100*90% )*35%* = 14,4 mill. kroner Trekk finansiering: (-345*13 026) = - 4,5 mill. kroner Sum skatt og inntektsutjevning = 319,8 mill. kroner Bruker dette som referansenivå når vi i de neste lysark skal se på hvordan innbyggerveksten påvirker skatteutviklingen

16 Utgiftsutjevningen Kompenserer for ulike kostnads- og etterspørselsforhold (ufrivillige) for at kommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud. Variasjoner for behovet for kommunale tjenester fanges i hovedsak opp gjennom Alderskriterier Sosioøkonomiske kriterier Beregnet utgiftsbehov kr pr innb Omfordeling trekk Omfordeling tillegg Kr Gjennomsnitt Innbyggere per Normert utgiftsbehov i 2016: kr ,- per innbygger (249,6 mrd kroner) Utregningen for kommune A: Kostnadsindeks 0,90 Trekk: 0,90*kr kr = - kr Kommune A Kommune B Utregning for kommune B: Kostnadsindeks 1,10 Tillegg: 1,10*kr kr = kr 4.810

17 Indeks beregnet utgiftsbehov ,8000 1,6000 1,4000 1,2000 1,0000 0,8000 0,6000 0,4000 0,2000 0,0000 Indeks utgiftsbehov Landsgjennomsnitt

18 Kostnadsindeks 2016 Indeks for kommunene I Nord-Trøndelag Indeks Antall 1,000 til 1, ,070 til 1, ,150 til 1, ,250 til 1, ,500 til 1,65 2

19 Utgiftsbehov beregnes på grunnlag av delkostnadsindekser Samlet utgiftsnivå for disse sektorene er for 2016 fastsatt til i alt 249,6 mrd. kroner

20 Pleie og omsorg (33,03 pst av utgiftsbehov kr per innb) Kriterium Vekt Innbyggere 0-66 år 0,115 Innbyggere år 0,110 Innbyggere år 0,197 Innbyggere 90 år og over 0,138 Dødlighetskriteriet 0,132 Ikke-gifte over 67 år 0,132 Sone 0,012 Nabo 0,012 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,140 Basiskriteriet 0,012 1,000 Delkostnadsindeks Delkostnadsindeks 1702 Steinkjer 1, Namdalseid 1, Namsos 1, Snåsa 1, Stjørdal 1, Lierne 1, Frosta 1, Røyrvik 1, Leksvik 1, Namsskogan 1, Levanger 1, Grong 1, Verdal 1, Høylandet 1, Verran 1, Inderøy 1,11

21 Grunnskole (28,82 % av utgiftsbehov per innb) Kriterium Vekt Innbyggere 6-15 år 0,899 Sone 0,025 Nabo 0,025 Innvandr 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,029 Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år, ekskl Skandinavia 0,003 Basiskriteriet 0,018 1,000 Delkostnadsindeks Delkostnadsindeks 1702 Steinkjer 0, Namdalseid 1, Namsos 1, Snåsa 1, Stjørdal 1, Lierne 1, Frosta 1, Røyrvik 1, Leksvik 1, Namsskogan 1, Levanger 1, Grong 0, Verdal 1, Høylandet 1, Verran 0, Inderøy 1,16

22 Sosial (4,96 pst av utgiftsbehov Kr per innbygger) Kriterium Vekt Innbyggere år 0,176 Uføre år 0,092 Flyktninger uten integreringstilskudd 0,095 Urbanitetskriteriet 0,358 Opphopningsindeks 0,279 1,000 Delkostnadsindeks Delkostnadsindeks 1702 Steinkjer 0, Namdalseid 0, Namsos 0, Snåsa 0, Stjørdal 0, Lierne 0, Frosta 0, Røyrvik 0, Leksvik 0, Namsskogan 0, Levanger 0, Grong 0, Verdal 0, Høylandet 0, Verran 0, Inderøy 0,62

23 Kriterium Samlet kostnadsnøkkel 2016 Vekt Kriterium Vekt Innbyggere 0-1 år 0,0055 Innbyggere 2-5 år 0,1268 Innbyggere 6-15 år 0,2880 Innbyggere år 0,0210 Innbyggere år 0,0938 Innbyggere år 0,0453 Innbyggere år 0,0693 Innbyggere 90 år og over 0,0464 Landbrukskriteriet 0,0029 Sonekriteriet 0,0132 Nabokriteriet 0,0132 Basiskriteriet 0,0226 Innvandrere 6-15 år, ekskl. Skandinavia 0,0083 Norskfødte med innvandrere foreldre 6-15 år, ekskl. Skandinavia 0,0009 Dødelighetskriteriet 0,0460 Barn 0-15 år med enslige forsørgere 0,0115 Lavinntektskriteriet 0,0062 Uføre år 0,0046 Flyktninger u/ integreringstilskudd 0,0047 Opphopningsindeks 0,0139 Urbanitetskriteriet 0,0177 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,0461 Ikke-gifte 67 år og over 0,0437 Andel barn 1 år uten kontantstøtte 0,0296 Innbyggere med høyere utdanning 0,0188 SUM 1,0000

24 Regneeksempel - Verdal Delkostnadsnøkkel Delindeks Vekt delkostnadsnøkkel Andel hovedkostnadsnøkkel Pleie og omsorg 1,07 33,03 % 0,3519

25 Regneeksempel - Verdal Delkostnadsnøkkel Delindeks Vekt delkostnadsnøkkel Andel hovedkostnadsnøkkel Pleie og omsorg 1,07 33,03 % 0,3519 Grunnskole 1,04 28,82 % 0,2995 Barnehage 0,93 16,42 % 0,1521 Administrasjon 1,02 9,34 % 0,0949 Sosial 0,82 4,96 % 0,0406 Kommunehelse 1,02 4,22 % 0,0428 Barnevern 0,99 3,21 % 0,0320 Beregnet indeks delkostnadsnøkler - uavrundet 1,0138

26 Regneeksempel - Verdal Delkostnadsnøkkel Delindeks Vekt delkostnadsnøkkel Andel hovedkostnadsnøkkel Pleie og omsorg 1,07 33,03 % 0,3519 Grunnskole 1,04 28,82 % 0,2995 Barnehage 0,93 16,42 % 0,1521 Administrasjon 1,02 9,34 % 0,0949 Sosial 0,82 4,96 % 0,0406 Kommunehelse 1,02 4,22 % 0,0428 Barnevern 0,99 3,21 % 0,0320 Beregnet indeks delkostnadsnøkler - uavrundet 1,0138 Indeks Grønt hefte 1,0136

27 Regneeksempel - Verdal Beregnet indeks delkostnadsnøkler - uavrundet 1,0138 Indeks Grønt hefte 1,0136 Beregning av utgiftsutjevning Grønt hefte Delkostnadsindeks Gjennomsnittlig utgiftsbehov - landet Tillegg fradrag per innbygger

28 Regneeksempel - Verdal Beregnet indeks delkostnadsnøkler - uavrundet 1,0138 Indeks Grønt hefte 1,0136 Beregning av utgiftsutjevning Grønt hefte Delkostnadsindeks Gjennomsnittlig utgiftsbehov - landet Antall innbyggere Tillegg fradrag per innbygger Tillegg fradrag i kroner

29 Mer om inntektssystemet 33

30 Regionalpolitiske mål er viktig i det norske inntektssystemet Regionalpolitiske virkemidler som Nord-Norge-tilskuddet og Namdalstilskudd skal gi kommuner i disse deler av landet muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet Gi høyere kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv Distriktstilskudd Sør-Norge gis til alle kommuner har distrikstindeks lavere enn 46 Distriktsindeks er et samlet uttrykk for «i hvilken grad en kommune har distriktsproblem, eller for graden av periferialitet», målt ved: geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår Småkommuner med folketall under innbyggere

31 Nord-Norge-tilskudd og Namdalstilskudd 2016 NB! Fra 2010 fikk 7 kommuner i Nord-Troms høyere sats Beløpene per innbygger 2016 Folketall per Kr 0 Kr per innbygger Kr per innbygger Kr per innbygger Kr per innbygger Kr per innbygger

32 Småkommunetilskudd 2016 Kommuner under innbyggere gis: Kr (18 kommuner) Kr (137 kommuner) Skatteinntektene må være under 120 pst av landsgjennomsnittet de tre siste årene. Flere innbyggere gir ikke mer penger. Uendret sats i 2016

33 Småkommunetilskudd 2016 Til kommuner under innbyggere i Nord-Trøndelag Kr Verdi Antall Kr

34 Kommuner med distriktspolitisk tilskudd Sør-Norge 2016 Distriktstilskudd Sør-Norge til kommuner med over innbyggere og som har indeks distriktsindeks mellom kommuner får distriktstilskudd Sør- Norge, i alt tildeles det nær 408 mill. kr. Tilskuddet gis både per innb. og per kommune Folketall pr Verdi indeks 1000 kr per innb kr per innb Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks

35 Distriktstilskudd Sør-Norge 2016 Distriktstilskudd Sør- Norge for 3 kommuner i Nord- Trøndelag Beløp Antall Kr 0 Kr Kr Kr

36 Nytt inntektssystem fra 2017

37 Fra regjeringsplattformen til Solberg Regjeringen For at kommunene skal kunne ivareta sine oppgaver, er det nødvendig med en robust, forutsigbar og god kommuneøkonomi Det er behov for en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Må også sees i sammenheng med kommunereformen. Regjeringen vil la den enkelte kommune beholde mer av sine egne skatteinntekter. Blant annet skal kommunene få beholde en del av selskapsskatten der hvor verdiene er skapt Regjeringen vil styrke økonomien i kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst Regjeringen vil gjennomføre endringene gradvis og på en forutsigbar måte

38 Hvorfor endringer i inntektssystemet? 1. Oppgaveendringer Samhandlingsreformen 2. Endringer i innholdet i tjenestenes Pleie og omsorg (yngre brukere) Barnehager (full dekning, utdanningskriteriet) Barnevern 3. Bedre data - Individdata, IPLOS (alderskriterier og andre etterspørselsfaktorer) 4. Nye mulige politiske prioriteringer - Skatteandel, skattetyper(selskapsskatt) inntektsutjevning, distriktstilskudd, hovedstadstilskudd, vektstilskudd 5. Kommunereformen

39 Hva kan komme som følge av politiske føringer? Hva vil skje med inntektene? Skatt versus rammefinansiering Utgiftsutjevningen Hva med basis? Inndelingstilskuddet 44

40 Basistilskuddet Basistilskuddet utgjør et fast beløp per kommune på 13,2 mill kroner og kompenserer for smådriftsulemper Ekspertutvalgets anbefaling minst innbyggere i en ny kommunestruktur Hva skjer med basis i et nytt inntektssystem?

41 Enkel illustrasjon av å fjerne administrasjonsnøkkel Landet Mill. kroner Kr per innb Utgiftsbehov basis i dag utgjør Basis uten administrasjon utgjør Inderøy Utgiftsbehov basis i dag utgjør 13, Basis uten administrasjon utgjør 6, Utgiftsutjevning basis for Inderøy I dag Uten adm Endring Basis per innbygger Inderøy Basis per innbygger landet Tillegg per innbygger Inderøy I kroner (6 757 innbyggere)

42 Utslag i kostnadsindeks av å fjerne administrasjon Kostnadsindeks 2016 Kostnadsindeks 2016 ekskl. adm Endring i prosent STEINKJER 1,0284 1,0367 0,81 % NAMSOS 1,0571 1,0635 0,61 % MERÅKER 1,1717 1,1440-2,37 % STJØRDAL 1,0044 1,0106 0,61 % FROSTA 1,1486 1,1203-2,47 % LEKSVIK 1,2607 1,2575-0,25 % LEVANGER 1,0141 1,0200 0,58 % VERDAL 1,0136 1,0173 0,37 % VERRAN 1,1599 1,1308-2,51 % NAMDALSEID 1,3026 1,2559-3,59 % SNÅSA 1,2092 1,1748-2,84 % LIERNE 1,5027 1,4601-2,83 % RØYRVIK 1,6510 1, ,14 % NAMSSKOGAN 1,4843 1,3805-6,99 % GRONG 1,1487 1,1174-2,73 % HØYLANDET 1,4637 1,4056-3,97 % OVERHALLA 1,1651 1,1550-0,86 % FOSNES 1,4655 1, ,73 % FLATANGER 1,3074 1,2199-6,70 % VIKNA 1,1248 1,1159-0,79 % NÆRØY 1,1254 1,1217-0,33 % LEKA 1,4737 1, ,78 % INDERØY 1,0723 1,0702-0,20 % 47

43 Utslag i kostnadsindeks av å fjerne administrasjon Utgiftsutjevning 2016 (1000 kroner) Kostnadsindeks 2016 ekskl. adm (1000 kroner) Endring i 1000 kroner Endring i % av skatt og rammetilskudd STEINKJER ,5 % NAMSOS ,1 % MERÅKER ,2 % STJØRDAL ,5 % FROSTA ,2 % LEKSVIK ,0 % LEVANGER ,4 % VERDAL ,2 % VERRAN ,3 % NAMDALSEID ,8 % SNÅSA ,8 % LIERNE ,1 % RØYRVIK ,4 % NAMSSKOGAN ,0 % GRONG ,2 % HØYLANDET ,8 % OVERHALLA ,0 % FOSNES ,3 % FLATANGER ,3 % VIKNA ,6 % NÆRØY ,2 % LEKA ,0 % INDERØY ,7 % 48

44 Urbanitetskriteriet Folketall opphøyd i 1,2 Høyere beregnet utgiftsbehov i store kommuner enn i små kommuner Usikkerhet mht. om kriteriet fanger opp underliggende sosiale problemer som utløser behov for sosialhjelp Problematisk i forhold til kommunereformen, omfanget av sosiale problemer blir ikke nødvendigvis større når kommuner slår seg sammen

45 Kommunesammenslåinger og urbanitetskriteriumet (Inntil 11 kommuner kan slås sammen) Kommunenummer Kommune Folketall per Arbeidsgiveravgift i pst nytt nivå juli 2015 Kostnadnøkkel IS 2016 Tast inn kommunenummer 1624 RISSA ,6 % 1,0902 Tast inn kommunenummer 1718 LEKSVIK ,6 % 1,2607 Tast inn kommunenummer ,0 % 0,0000 Sum: "Ny" kommune skal tildeles distriktsindeks. I modellen er gjennomsnitt for eksisterende kommuner lagt inn (kan overstyres): 44 Hvis aktuelle kommuner har Nord-Norgetilskudd (Namdalen), må "ny" kommune evnt gis rett sats kr per innb: Beregning knyttet til inndelingstilskudd 1000 kr Andre utslag rammetilskudd ink. inntektsutj 1000 kr Tap av basistilskudd (del av kostnadsutj) Gevinst/tap inntektsutj (illustrasjon GH2015) 0 Tap småkommunetilskudd 0 Tap vekstkommunetilskudd 0 Tap/gevinst distriktstilskudd Sør-Norge 790 Endr utslag urbanitetskriteriet (kostnadsutjevningen) 760 Tap/gevinst tilskudd Nord-Norge/Namdalen 0 Endr utslag opphopning (kostnadsutjevning) -536 Kompensasjon ved inndelingstilskudd Endr utslag sone-kriterium (kostnadsutjevning)? Endr utslag nabo-kriterium (kostnadsutjevning)? Netto utslag etter inndelingstilskudd 0 Andre utslag 224 (merk nytt nivå første år) Etter 15 år trappes inndelingstilskuddet ned med 1/5 per år og bortfaller (null) etter 20 år. Økonomiske virkemidler i reformperioden fra KMD, se side 157 i fagproposjonen fra KMD statsbudsjett 2016 (jf underark støtte KRD) Støtte til engangskostnader (1000 kr) Reformstøtte (1000kr) Samlet

46 Opphopningsindeks Rissa - 0,6805 Leksvik - 0,5942 Sammenslått Rissa og Leksvik - 0,7386 Men, så slår også Bærum, Asker, Røyken og Lier seg sammen Ny indeks sammenslått Rissa og Leksvik - 0,7299

47 Delkostnadsnøkkel sosial Fra 2012 både urbanitet og opphopning (utgjør 64 pst av nøkkelen) Opphopningsindeks (skilte/separerte, arbeidsledige, fattige) Analysere nærmere på variant med kun opphopning, alt. varianter

48 Bærum, Asker, Lier og Røyken (Inntil 11 kommuner kan slås sammen) Kommunenummer Kommune Folketall per Arbeidsgiveravgift i pst nytt nivå juli 2015 Kostnadnøkkel IS 2016 Tast inn kommunenummer 0219 BÆRUM ,1 % 1,0104 Tast inn kommunenummer 0220 ASKER ,1 % 0,9939 Tast inn kommunenummer 0626 LIER ,1 % 0,9825 Tast inn kommunenummer 0627 RØYKEN ,1 % 0,9668 Sum: "Ny" kommune skal tildeles distriktsindeks. I modellen er gjennomsnitt for eksisterende kommuner lagt inn (kan overstyres): 90 Hvis aktuelle kommuner har Nord-Norgetilskudd (Namdalen), må "ny" kommune evnt gis rett sats kr per innb: Beregning knyttet til inndelingstilskudd 1000 kr Andre utslag rammetilskudd ink. inntektsutj 1000 kr Tap av basistilskudd (del av kostnadsutj) Gevinst/tap inntektsutj (illustrasjon GH2015) 0 Tap småkommunetilskudd 0 Tap vekstkommunetilskudd Tap/gevinst distriktstilskudd Sør-Norge 0 Endr utslag urbanitetskriteriet (kostnadsutjevningen) Tap/gevinst tilskudd Nord-Norge/Namdalen 0 Endr utslag opphopning (kostnadsutjevning) Kompensasjon ved inndelingstilskudd Endr utslag sone-kriterium (kostnadsutjevning)? Endr utslag nabo-kriterium (kostnadsutjevning)? Netto utslag etter inndelingstilskudd 0 Andre utslag

49 Finansiering Skatteinntekter/skattearter/skatteandel?

50 Finansieringsreform Telemarksforskning FOU rapport: Kommunereformen endrer forutsetninger for finansiering av kommunene Mindre forskjeller i skattegrunnlag, større evne til å håndtere økonomisk risiko Men to kommuner med svakt skattegrunnlag blir ikke noe sterke hvis de slår seg sammen Skatteinntektene vil fortsatt være ujevnt fordelt og varierer over tid

51 Skatt på inntekt og formue ujevnt fordelt: Antall kommuner I pst av landsgj.sn. Kr per innbyger Innbyggere 10 Over Skatteinntektene (per innbygger)varierer sterkt Laveste: 53 pst av landsgjennomsnitt (Verran) Høyeste: 281 pst av landsgjennomsnitt (Bykle)

52 10 på topp skatt på inntekt og formue Skatteinntekter Antall per innb, pst av innbyggere landssnitt Skatteinntekter etter utjevning per innb, pst av landssnitt Utgiftskorrigerte frie inntekter etter eiendomsskatt og konsesjonsinnt 941 Bykle ,7 % 171,0 % 278,1 % 1252 Modalen ,1 % 157,9 % 248,0 % 1232 Eidfjord ,5 % 141,3 % 247,1 % 1046 Sirdal ,6 % 132,5 % 201,0 % 1421 Aurland ,5 % 124,5 % 185,5 % 219 Bærum ,9 % 121,4 % 105,5 % 220 Asker ,4 % 118,4 % 103,7 % 1129 Forsand ,3 % 118,0 % 174,5 % 1103 Stavanger ,8 % 116,6 % 106,3 % 1665 Tydal ,6 % 115,3 % 164,6 %

53 10 på bunn skatt på inntekt og formue Antall innbyggere Skatteinntekt er per innb, pst av landssnitt Skatteinntekter etter utjevning per innb, pst av landssnitt Utgiftskorrigerte frie inntekter etter eiendomsskatt og konsesjonsinnt 536 Søndre Land ,0 % 93,4 % 99,3 % 1748 Fosnes ,8 % 93,4 % 123,6 % 434 Engerdal ,8 % 93,4 % 106,9 % 1867 Bø ,3 % 93,3 % 102,2 % 420 Eidskog ,3 % 93,3 % 101,2 % 2015 Hasvik ,1 % 93,3 % 137,8 % 1920 Lavangen ,4 % 93,2 % 112,8 % 1828 Nesna ,1 % 93,2 % 105,6 % 2011 Kautokeino ,2 % 93,1 % 120,3 % 1724 Verran ,7 % 92,8 % 106,3 %

54 Hva kan skje med inntektsutjevningen? (skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt) Skatt per innbygger i pst av landsgjennomsnitt Lavere? 60% 60% Skatteinntekt Trekk Kompensasjon Tilleggskompensasjon Trekk finansiering tilleggskomp. 35% 60% Uendret? høyere? Kommune A= Namskogan Kommune B Kommune C = Verran

55 Selskapsskatt fra 2017 Hvordan kan dette påvirke inntektsfordelingen?

56 Kommuneproposisjonen varsler ny selskapsskatt Et langt mer fornuftig og åpent system for fordeling av avsatt beløp enn tidligere modeller for kommunal selskapsskatt Foto: Kommunal Rapport «Regjeringen ønsker å la kommunene beholde en større del av verdiskapningen lokalt og foreslår å tilbakeføre en del av selskapsskatten til kommunene. Det foreslås en moderat innføring av ny inntekt fra lokal verdiskapning ved at samlet beløp i 2017 tilsvarer om lag ett prosentpoeng av skattesatsen på 27 pst. for selskaper. I 2013 utgjorde dette om lag 2,9 mrd. kroner..» Kilde: Kommuneøkonomiproposisjonen 2016 Begrunnelse: kommunene får en bredere del av lokal verdiskapning men liten grunn til å tro at kommunal tilrettelegging for næringsliv endres som følge av dette? og faktorer utenfor kommunenes kontroll er viktigst for underliggende kriterium for fordeling?

57 Selskapsskatt vil føre til reduksjon i andre frie inntekter rammen skal ikke økes Ny selskapsskatt 2,9 mrd. Skatteinntekter fra personer 135 mrd, fordeler seg slik: Rammetilskudd 122 mrd Skatt på inntekt 125 mrd Skatt på formue 9 mrd Naturressursskatt 1 mrd Eiendomsskatt 10 mrd

58 Selskapsskatt vil føre til reduksjon i andre frie inntekter rammen skal ikke økes Ny selskapsskatt 2,9 mrd. Skatteinntekter fra personer 135 mrd, fordeler seg slik: Rammetilskudd 122 mrd Skatt på inntekt 125 mrd Skatt på formue 9 mrd Naturressursskatt 1 mrd Eiendomsskatt 10 mrd

59 Ny selskapsskatt gir fordelingsvirkninger avhenger av hva Stortinget beslutter at den skal erstatte Redusert inntektsskatt - 2,5 %? Redusert formuesskatt 1/3? Redusert innbyggertilskudd 2,5 pst? Betyr i realiteten at skatteandelen øker - eller utgifter som finansieres med skatt øker

60 Modell for av justering av skatteandel, skattearter og netto inntektsutjevning økt selskapsskatt Alt 1 Alt 2 Alt 3 Skatteendringer: Mill kr Mill kr Mill kr Skattenivå NB2016 (absolutt nivå): Innføring av selskapsskatt Endring av formuessskatt Justering av ordinær skatt på inntekt Samlet oppjustering skatter Nytt skattenivå: Finansiert av redusert innbyggertilskudd Gir ny skatteandel: Alt 1 Alt 2 Alt 3 Tillegg 0,0 % 0,0 % 0,7 % Dagens 40,0 % 40,0 % 40,0 % Ny andel 40,0 % 40,0 % 40,7 %

61 Sett inn tekst: redusert inntektsskatt, 2,9 mrd kr Kommune Alt 1 Økt selskapsskatt finansiert med redusert inntektsskatt, 2,9 mrd kr Skatt Innteksutj Netto mill kr mill kr mill kr kr per innb Steinkjer -3,5 2,8-0,8-35 Namsos -3,1 2,6-0,5-39 Meråker -1,0 0,9-0,1-46 Stjørdal -0,2-0,4-0,6-27 Frosta -0,3 0,2-0,1-32 Leksvik -0,3 0,2-0,1-30 Levanger -5,3 4,5-0,8-40 Verdal 1,0-1,4-0,3-23 Verran -0,9 0,8-0,1-44 Namdalseid -0,1 0,1-0,0-30 Snåsa -0,8 0,7-0,1-45 Lierne -0,4 0,3-0,1-41 Røyrvik -0,2 0,1-0,1-199 Namsskogan -0,1 0,0-0,1-62 Grong -0,9 0,8-0,1-45 Høylandet -0,4 0,4-0,1-44 Overhalla -0,6 0,5-0,1-35 Fosnes 0,0-0,0-0,0-27 Flatanger 0,1-0,1-0,0-21 Vikna -1,2 1,0-0,2-40 Nærøy -0,7 0,5-0,2-33 Leka -0,2 0,2-0,0-46 Inderøy -1,4 1,1-0,2-37

62 Skattesvake kommuner selskapsskatt erstatter inntektsskatt

63 Økt selskapsskatt redusert formuesskatt Alt 1 Alt 2 Alt 3 Skatteendringer: Mill kr Mill kr Mill kr Skattenivå NB2016 (absolutt nivå): Innføring av selskapsskatt Endring av formuessskatt Justering av ordinær skatt på inntekt Samlet oppjustering skatter Nytt skattenivå: Finansiert av redusert innbyggertilskudd Gir ny skatteandel: Alt 1 Alt 2 Alt 3 Tillegg 0,0 % 0,0 % 0,7 % Dagens 40,0 % 40,0 % 40,0 % Ny andel 40,0 % 40,0 % 40,7 %

64 Sett inn tekst: redusert formuesskatt, 2,9 mrd kr Kommune Alt 2 Økt selskapsskatt finansiert med redusert formuesskatt, 2,9 mrd kr Skatt Innteksutj Netto mill kr mill kr mill kr kr per innb Steinkjer 0,7-0,8-0,1-4 Namsos -0,1 0,0-0,1-6 Meråker -0,7 0,6-0,0-19 Stjørdal 4,2-4,1 0,1 4 Frosta 0,1-0,1-0,0-4 Leksvik 0,2-0,2-0,0-3 Levanger -0,5 0,3-0,1-7 Verdal 4,1-4,0 0,1 8 Verran -0,3 0,3-0,0-11 Namdalseid 0,3-0,3 0,0 4 Snåsa -0,6 0,5-0,0-18 Lierne -0,2 0,2-0,0-14 Røyrvik -0,1 0,0-0,0-69 Namsskogan 0,1-0,0 0,0 18 Grong -0,4 0,4-0,0-14 Høylandet -0,2 0,2-0,0-15 Overhalla 0,2-0,2-0,0-3 Fosnes 0,1-0,1 0,0 6 Flatanger 0,1-0,1-0,0-3 Vikna -1,0 0,9-0,1-16 Nærøy 0,1-0,2-0,0-4 Leka -0,1 0,1-0,0-16 Inderøy -0,2 0,2-0,0-7

65 Skattesvake kommuner selskapsskatt erstatter formuesskatt

66 Økt selskapsskatt økt skatteandel redusert innbyggertilskudd Alt 1 Alt 2 Alt 3 Skatteendringer: Mill kr Mill kr Mill kr Skattenivå NB2016 (absolutt nivå): Innføring av selskapsskatt Endring av formuessskatt Justering av ordinær skatt på inntekt Samlet oppjustering skatter Nytt skattenivå: Finansiert av redusert innbyggertilskudd Gir ny skatteandel: Alt 1 Alt 2 Alt 3 Tillegg 0,0 % 0,0 % 0,7 % Dagens 40,0 % 40,0 % 40,0 % Ny andel 40,0 % 40,0 % 40,7 %

67 Sett inn tekst: finansiert med redusert innbyggertilsk 2,9 mrd kr Kommune Alt 3 Økt selskapsskatt gir økt skatteandel finansiert med redusert innbyggertilsk 2,9 mrd kr Skatt netto Rammetilsk Netto mill kr mill kr mill kr kr per innb Steinkjer 10,7-12,2-1,4-67 Namsos 6,4-7,3-0,9-69 Meråker 1,2-1,4-0,2-80 Stjørdal 11,6-12,9-1,3-57 Frosta 1,3-1,5-0,2-66 Leksvik 1,7-2,0-0,2-64 Levanger 9,6-10,9-1,4-71 Verdal 7,5-8,3-0,8-55 Verran 1,2-1,4-0,2-80 Namdalseid 0,8-0,9-0,1-64 Snåsa 1,0-1,2-0,2-79 Lierne 0,7-0,8-0,1-72 Røyrvik 0,1-0,3-0,1-257 Namsskogan 0,4-0,5-0,1-130 Grong 1,2-1,4-0,2-77 Høylandet 0,6-0,7-0,1-76 Overhalla 1,9-2,1-0,2-66 Fosnes 0,3-0,4-0,0-61 Flatanger 0,6-0,6-0,1-55 Vikna 2,1-2,4-0,3-70 Nærøy 2,5-2,9-0,3-66 Leka 0,3-0,3-0,0-80 Inderøy 3,3-3,8-0,5-69

68 Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om kommuneproposisjonen 2016 Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Desse medlemene støtter innføring av selskapsskatt til kommunane og den modellen regjeringa skisserer. Desse medlemene ber likevel regjeringa vurdere om selskapsskatten skal vera med ein del av inntektsutjamninga mellom kommunane.

69 Skatteandel Skatteandelen i kommunesektoren er 40 pst Inkludere følgende skattearter Skatt på inntekt og formue Naturressursskatt Eiendomsskatt Hva skjer når eiendomsskatten øker? Oslo som eksempel

70 Skatt på inntekt og formue - eiendomsskatt

71 Hva kan skje med de distriktspolitiske tilskuddene? Beløpene per innbygger 2016 Folketall per Kr 0 Kr per innbygger Kr per innbygger Kr per innbygger Kr per innbygger Kr per innbygger

72 Småkommunetilskudd 2016 Kommuner under innbyggere gis: Kr (18 kommuner) Kr (137 kommuner) Skatteinntektene må være under 120 pst av landsgjennomsnittet de tre siste årene. Flere innbyggere gir ikke mer penger. Uendret sats i 2016

73 Hva kan skje med de distriktspolitiske tilskuddene NNN-tilskudd (per innbygger), småkommunetilskudd (per kommune), distriktstilskudd Sør-Norge (per kommune og per innbygger) Tilskudd per innbygger er «enklere» ifht frivillige kommunesammenslutninger

74 Inndelingstilskuddet (Inntil 11 kommuner kan slås sammen) Kommunenummer Kommune Folketall per Arbeidsgiveravgift i pst nytt nivå juli 2015 Kostnadnøkkel IS 2016 Tast inn kommunenummer 1624 RISSA ,6 % 1,0902 Tast inn kommunenummer 1718 LEKSVIK ,6 % 1,2607 Tast inn kommunenummer ,0 % 0,0000 Sum: "Ny" kommune skal tildeles distriktsindeks. I modellen er gjennomsnitt for eksisterende kommuner lagt inn (kan overstyres): 44 Hvis aktuelle kommuner har Nord-Norgetilskudd (Namdalen), må "ny" kommune evnt gis rett sats kr per innb: Beregning knyttet til inndelingstilskudd 1000 kr Andre utslag rammetilskudd ink. inntektsutj 1000 kr Tap av basistilskudd (del av kostnadsutj) Gevinst/tap inntektsutj (illustrasjon GH2015) 0 Tap småkommunetilskudd 0 Tap vekstkommunetilskudd 0 Tap/gevinst distriktstilskudd Sør-Norge 790 Endr utslag urbanitetskriteriet (kostnadsutjevningen) 760 Tap/gevinst tilskudd Nord-Norge/Namdalen 0 Endr utslag opphopning (kostnadsutjevning) -536 Kompensasjon ved inndelingstilskudd Endr utslag sone-kriterium (kostnadsutjevning)? Endr utslag nabo-kriterium (kostnadsutjevning)? Netto utslag etter inndelingstilskudd 0 Andre utslag 224 (merk nytt nivå første år) Etter 15 år trappes inndelingstilskuddet ned med 1/5 per år og bortfaller (null) etter 20 år. Økonomiske virkemidler i reformperioden fra KMD, se side 157 i fagproposjonen fra KMD statsbudsjett 2016 (jf underark støtte KRD) Støtte til engangskostnader (1000 kr) Reformstøtte (1000kr) Samlet

75 Hva skjer med inndelingstilskuddet etter 2017? Blir H + Ap enige?

76 Hva kan skje med ressurskrevende tjenester? Statsbudsjettet for 2016: 9,3 mrd kroner. Økning på 1,2 mrd fra brukere økning på 392 brukere

77 Prosess inntektssystemet Regjeringen har varslet notat på høring før jul Hva kommer først i kommuneproposisjonen? KS forventer 3 måneders høringsfrist, med utsending i rimelig tid før jul. Viktig at høringsmaterialet inneholder underliggende beregninger, vurderinger og konklusjoner slik at man får et mer mulig transparent og åpent system. Administrasjonen i KS legger opp til medlemsmøte i forkant før ferdigstillelse av høringsuttalelsen fra KS 82

78 Kommuneproposisjonen 2017? Time will show! Rudolf Blodstrupmoen- Flåklypa Grand Prix"

79 Hvordan bruker kommunene pengene?

80 KOSTRA kan videreutvikles? Kostra gir kommunene god informasjon og et godt grunnlag for å sammenligne kommunen med andre kommuner eller utvikling i egen kommune over tid I Kostra-sammenligningene er det ikke eller bare i begrenset grad lagt til rette for at man også kan ta hensyn til at: at kommunenes inntektsgrunnlag er forskjellig kommunene har ulikt utgiftsbehov, og da spesielt ulikt behov som skyldes sosioøkonomiske forhold

81 KS utvikler en pilotversjon av en regnearkmodell Mer eksplisitt synliggjøring av kommunens disponible inntekt, og hvordan kommunen prioriterer sin ressursbruk, der det: Tas hensyn til kommunenes utgiftsbehov (kostnadsnøklene fra inntektssystemet) Korrigeres for ulikheter i arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter Modellen er basert på analysemetoder som KS har benyttet i analyser for de 10 største kommunene. Kan sammenligne seg med inntil 3 andre kommuner Alle tallstørrelser er i kroner per innbygger og resultatene presenteres i diagrammer 86

82 Modellen tar hensyn til (korrigerer for) Kommunens utgiftsbehov Forskjeller i utgiftsbehov skyldes forskjeller i befolkningssammensetning, forskjeller sosioøkonomiske forhold og forskjeller i bosettingsmønster. Kommune med mange eldre må nødvendigvis bruke mer penger på eldreomsorg enn kommune med få eldre Kostnadsnøklene i inntektssystemet brukt til å korrigere for forskjeller i beregnet utgiftsbehov. Forskjeller i arbeidsgiveravgift og pensjonspremier

83 Modellens begrensninger Data for ressursbruk er hentet fra KOSTRA. Kvaliteten på sammenligningene er dermed avhengig av kvaliteten på innrapporterte data i KOSTRA. Denne type modeller har en viss iboende usikkerhet knyttet til datakvalitet, beregningsmetoder mv. Kommuner med lavt folketall må bruke modellen med større forsiktighet. Skyldes at unøyaktigheter i regnskapsføringen gir større utslag for disse kommunene (Modellen viser tallstørrelser per innbygger). Viktig å velge passende kommuner å sammenligne seg med?

84 Formålet med modellen Synliggjøring av og gi et drøftingsgrunnlag for hvordan kommunen prioriterer sin ressursbruk også sammenlignet med andre Modellen må imidlertid ikke brukes som en fasit for hvordan kommunen skal prioritere sine ressurser til de ulike tjenestene. Slik fasit finnes ikke! Modellen inneholder ikke informasjon om tjenestekvalitet, og kommune bør ved derfor bruk av modellen vurdere å supplere illustrasjonene av ressursbruk med egen informasjon om tjenestekvalitet 89

85 Inngangsside til modellen DISPONIBEL INNTEKT OG KOMMUNENS PRIORITERINGER Kommune 1703 NAMSOS Sammenlignes med: Kommune 1714 Kommune 1719 STJØRDAL LEVANGER Kommune 1721 VERDAL

86

87

88

89 Kroner per innbygger Tjenester innenfor inntektssystemet Ressursbruk (prioritering) hensyntatt forskjeller i inntekter og utgiftsbehov NAMSOS STJØRDAL LEVANGER VERDAL (kroner per innb) sammenlignet med landsgjennomsnitt (=0)

90 Kroner per innbygger Ressursbruk til (prioritering av) øvrige tjenester korrigert for forskjeller i inntektsnivå NAMSOS STJØRDAL LEVANGER VERDAL (kroner per innb) sammenlignet med landsgjennomsnitt (=0)

91 Takk for meg!

92 Ekstra

Nytt inntektssystem. Rune Bye Spydeberg, 6. januar

Nytt inntektssystem. Rune Bye Spydeberg, 6. januar Nytt inntektssystem Rune Bye Spydeberg, 6. januar Nytt inntektssystem fra 2017 2 Målet for inntektssystemet Bidra til at kommuner/fylkeskommuner blir satt i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud

Detaljer

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 v/børre Stolp Disposisjon Innledning Økte frie inntektene i

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Økonomiforum Troms 2015, Tromsø 8. september

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen 2015, Oslo 28.

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

Prognosemodellen i detalj oppbygging og virkemåte. Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Prognosemodellen i detalj oppbygging og virkemåte. Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS Prognosemodellen i detalj oppbygging og virkemåte Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS Oppdatert modell kommer vår/høst tilknyttet Komprp og statsbudsjettet Tall for økonomiplanperioden 2012 2015 «regneregler

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Økonomiske konsekvenser kommunesammenslåing. Konsekvenser for rammetilskudd for ulike alternativer Hurdal kommune

Økonomiske konsekvenser kommunesammenslåing. Konsekvenser for rammetilskudd for ulike alternativer Hurdal kommune Økonomiske konsekvenser kommunesammenslåing Konsekvenser for rammetilskudd for ulike alternativer Hurdal kommune Oppsummering alternativer Antall innbyggere Engangstilskudd Tap tilskudd årlig Kompensasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og. Martin

Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og. Martin Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og Martin Kommunesektorens inntekter er mer enn 500 mrd kroner Kommunenes inntekter: Skatteinntekter fra egne innbyggere Statlige overføringer rammetilskudd øremerkede

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Sigmund Engdal, Kommuneøkonomiseminar, Stavanger 6. april 2016 Problemstilling Kan utnyttelse

Detaljer

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016

1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 2. Februar 2016 1. forhandlingsmøte Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av K2 Moss & Rygge 2. Februar 2016 Tema for dagen Hva skal barnet hete? Kommunikasjonsplan Økonomi (forutsetninger) Visjoner/hovedmålsettinger

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Nord-Trøndelag

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Nord-Trøndelag Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Nord-Trøndelag Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.02.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter

Detaljer

Strategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016

Strategikonferanse Buskerud. Rune Bye, 26. januar 2016 Strategikonferanse Buskerud Rune Bye, 26. januar 2016 Høringsnotat fra kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom frivillig og

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Ullensvang, 2. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom

Detaljer

Inntektssystemet med prognosemodellen Gjennomgang av IS for kommunene med eksempler og bruk av KS prognosemodell - hva skjer fremover med skatt og IS

Inntektssystemet med prognosemodellen Gjennomgang av IS for kommunene med eksempler og bruk av KS prognosemodell - hva skjer fremover med skatt og IS Inntektssystemet med prognosemodellen Gjennomgang av IS for kommunene med eksempler og bruk av KS prognosemodell - hva skjer fremover med skatt og IS Børre Stolp Innledning Disposisjon Kort om finansiering

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre

Detaljer

Nytt inntektssystem HORDALAND

Nytt inntektssystem HORDALAND Nytt inntektssystem HORDALAND Målet for inntektssystemet Bidra til at kommuner/fylkeskommuner blir satt i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere Utjevning av strukturelle kostnader

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vest-Agder

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vest-Agder Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Vest-Agder Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Vik + Balestrand + Leikanger + Sogndal Aurland + Lærdal + Årdal Høyanger + Balestrand Oppsummering av effektberegninger Oppsummering

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing. Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K)

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing. Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K) Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K) Oppsummering av effektberegninger Oppsummering av effektberegninger. Grenseverdi

Detaljer

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014

Rune Bye KS. Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Rune Bye KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Krevende budsjettarbeid i kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) Utfordringer for kommunene i 2014 Uløste oppgaver/krav Kvalifisert arbeidskraft Lønnsutgifter

Detaljer

Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene 14. januar 2016 Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring forslag til nytt inntektssystem. Høringsfristen er satt til 1. mars. Departementet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING LURØY KOMMUNE Side 1 av 17 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/98 Klageadgang: FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkiv: SARK 12-15/103 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland

Nytt inntektssystem. Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Nytt inntektssystem Felles kommunestyre Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu - 18. februar 2016 Regiondirektør Trond Lesjø KS Hedmark / Oppland Fra staten Fra innb Finansiering av kommunesektoren Frie inntekter

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Kristiansand, 4. februar 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Kristiansand, 4. februar 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Kristiansand, 4. februar 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles mellom

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Kommunesammenslåing. Illustrasjon på beregning av inndelingstilskudd

Kommunesammenslåing. Illustrasjon på beregning av inndelingstilskudd Kommunesammenslåing Illustrasjon på beregning av inndelingstilskudd Forutsetninger for illustrasjonen Regionalpolitiske tilskudd er videreført slik de er i dag Den nye kommunens distriktsindekser beregnet

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Inntektssystemet. Hvordan virker det? Hvilke mål har systemet? Mulige utviklingstrekk

Inntektssystemet. Hvordan virker det? Hvilke mål har systemet? Mulige utviklingstrekk Inntektssystemet Hvordan virker det? Hvilke mål har systemet? Mulige utviklingstrekk Inntektssystemets formål «Det overordna føremålet med IS er å jamna ut føresetnadene kommunar og fylkeskommunar har

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunene

Nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nytt inntektssystem for kommunene Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen KMD 11.05.16 Inntektssystemet skal bidra til: Sterke, levende lokalsamfunn i hele landet Likeverdig

Detaljer

Kommunereformen og kommuneøkonomi

Kommunereformen og kommuneøkonomi Kommunereformen og kommuneøkonomi -------------------- Kan man beregne seg fram til en fasit? Gir økonomien svaret? Klikk for å legge inn navn / epost / telefon -Oppgavemelding i 2015 Hva vet vi? -Forslag

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene Rømskog kommune, folkevalgte. Børre Stolp, tidligere seniorrådgiver KS

Inntektssystemet for kommunene Rømskog kommune, folkevalgte. Børre Stolp, tidligere seniorrådgiver KS Inntektssystemet for kommunene Rømskog kommune, folkevalgte Børre Stolp, tidligere seniorrådgiver KS Inntektssystemet for folkevalgte Sammensetningen av kommunenes inntekter Tall for Rømskog Kort om skatteinntekter

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Att. Karen N Byrhagen Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår dato.: 24.02.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/11098- Toril V Sakshaug 6266/2016

Detaljer

Ringerike kommune Rådmannen

Ringerike kommune Rådmannen Ringerike kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 15/10228-5 8070/16 103 &13 02.03.2016 Svar - Høring - Forslag

Detaljer

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen

Inntektssystemet. Karen N. Byrhagen Inntektssystemet Karen N. Byrhagen 24.11.2010 1 Finansiering av kommunesektoren (2011) Frie inntekter Skatteinntekter Rammetilskudd 40% 36% Bundne inntekter Egenbetalinger (gebyrer) Øremerkede tilskudd

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Intern korrespondanse Til: Byråd for finans, konkurranse og omstilling v/ Liv Røssland Fra: Kommunaldirektør for finans, konkurranse og

Detaljer

Folkevalgtopplæring 2015 Analyse av ressursbruken i Odda kommune

Folkevalgtopplæring 2015 Analyse av ressursbruken i Odda kommune Folkevalgtopplæring 2015 Analyse av ressursbruken i Odda kommune Folkevalgtopplæring 27. november 2015 Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk

Detaljer

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen

Hørings forslag til inntektssystemet. Jens-Einar Johansen Hørings forslag til inntektssystemet Jens-Einar Johansen Høring på forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal og regionaldepartementet har sendt ut på høring forslag til nytt inntektssystem.

Detaljer

SEMINAR C: Delkostnadsnøklene i inntektssystemet en forutsetning for pålitelige KOSTRA-analyser

SEMINAR C: Delkostnadsnøklene i inntektssystemet en forutsetning for pålitelige KOSTRA-analyser SEMINAR C: Delkostnadsnøklene i inntektssystemet en forutsetning for pålitelige KOSTRA-analyser Sigmund Engdal, Kommunekonferansen 2016, 26. mai 2016 Problemstilling Kan utnyttelse av informasjon fra inntektssystemet

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer

Inntektssystemet. Nasjonale mål. Høyt nivå på velferdstjenestene. Likeverdige tjenestetilbud. Nasjonaløkonomisk kontroll.

Inntektssystemet. Nasjonale mål. Høyt nivå på velferdstjenestene. Likeverdige tjenestetilbud. Nasjonaløkonomisk kontroll. Inntektssystemet Seniorrådgiver Hege Rønning, KRD 1 Nasjonale mål Høyt nivå på velferdstjenestene Likeverdige tjenestetilbud Nasjonaløkonomisk kontroll Lokalt selvstyre 2 Finansiering av kommunesektoren

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 01116 F-sak 003/2016 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Inntektssystemet. for kommuner og fylkeskommuner. Fagenhet strategi og utvikling

Inntektssystemet. for kommuner og fylkeskommuner. Fagenhet strategi og utvikling Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner Inntektssystemet Formål: Utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Rammetilskuddet gis uten øremerking

Detaljer

Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene: Fylkesstyresak 16/3 Forslag til nytt inntektssystem for kommunene Uttalelse fra KS Nord-Trøndelag Vedtak Fylkesstyret i KS Nord-Trøndelag har følgende innspill til forslag til nytt inntektssystem for kommunene:

Detaljer

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Larkollen, 2. mars 2016

Høringsforslag - revidert inntektssystem. Larkollen, 2. mars 2016 Høringsforslag - revidert inntektssystem Larkollen, 2. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet Gjennomgangen av inntektssystemet er sett i sammenheng med kommunereformen Nye

Detaljer

Surnadal, Rindal, Halsa Strukturkriteriet grense 25,4 km

Surnadal, Rindal, Halsa Strukturkriteriet grense 25,4 km Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for kommunesammenslåing? Surnadal, Rindal, Halsa Strukturkriteriet grense 25,4 km 1 Forslaget til nytt inntektssystem

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing 1) Bardu + Målselv 2) Bardu + Målselv + Sørreisa + Dyrøy 3) Målselv + Sørreisa + Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik 4) Bardu + Salangen

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/10053-3 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

Skatteinngangen pr. november 2015

Skatteinngangen pr. november 2015 Desember 2015 Skatteinngangen pr. november 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. november 2015 for landets kommuner sett under ett er på 135,068 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,57

Detaljer

Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu Strukturkriteriet grense 25,4 km

Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu Strukturkriteriet grense 25,4 km Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for kommunesammenslåing? Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu Strukturkriteriet grense 25,4 km 1 Forslag nytt inntektssystem To

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure Strukturkriteriet grense 25,4 km

Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure Strukturkriteriet grense 25,4 km Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for kommunesammenslåing? Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure Strukturkriteriet grense 25,4 km 1 Forslaget

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure Strukturkriteriet grense 25,4 km

Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure Strukturkriteriet grense 25,4 km Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for kommunesammenslåing? Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Halsa, Aure Strukturkriteriet grense 25,4 km 1 Forslaget

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 4. september 2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 4. september 2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 4. september 2015 Nytt inntektssystem for kommunene: Regjeringen har varslet at de vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene som legges

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vestfold

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Vestfold Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Vestfold Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Østfold

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Østfold Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Østfold Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hedmark Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hedmark Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6819 Klassering: 103/&13 Saksbehandler: Trond Waldal FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRINGSUTTALELSE Trykte

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 150

OSEN KOMMUNE Arkiv: 150 OSEN KOMMUNE Arkiv: 150 Dato: 24.01.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Roar Leirset Ikke vedlagt saken, men lenket elektronisk: https://www.regjeringen.no/contentassets/a2d1bd7961da456c9b107253cd54c31c/horingsnota

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Frosta kommune Arkiv: 200 Arkivsaksnr: 2015/5048-2 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.02.2016 Høringsuttalelse - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Detaljer

Komøk 2015 - Skatteartene og skatteinntektens betydning for din kommune. Rune Bye, Fornebu 28. mai

Komøk 2015 - Skatteartene og skatteinntektens betydning for din kommune. Rune Bye, Fornebu 28. mai Komøk 2015 - Skatteartene og skatteinntektens betydning for din kommune Rune Bye, Fornebu 28. mai Disposisjon Historikk og finansiering av kommunesektoren Hvilke skatteinntekter har vi i kommunesektoren?

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret Høringsuttalelse - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Gjerstad kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.02.2016 2016/221-2 / 103 Torill Neset 37119731 torill.neset@gjerstad.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato 16/19 Kommunestyret - 2015-2019 18.02.2016

Detaljer

KS si rolle i kommunereforma

KS si rolle i kommunereforma KS si rolle i kommunereforma Ryfylke IKS 04.09.2014 Frode Ingvaldstad, KS Vest Hvorfor har vi debatten om kommunereform? Alle politiske partier sier noe om dette i sine programmer for denne perioden KS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3026-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3026-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 15/3026-2 Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene ::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA Forslag

Detaljer

Inntektssystemet, høring. Høringsfrist

Inntektssystemet, høring. Høringsfrist Inntektssystemet, høring Høringsfrist 01.03.2016 Inntektssystemet Inntektssystemet består av følgende element: Innbyggertilskudd m/ utgiftsutjevning, inntektsgarantiordning og skatteutjevning Regionalpolitiske

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Buskerud

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Buskerud Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Buskerud Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene høringsuttalelse fra Nord- Troms Regionråd:

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene høringsuttalelse fra Nord- Troms Regionråd: Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 29.02.16 E-post: postmottak@kmd.dep.no Forslag til nytt inntektssystem for kommunene høringsuttalelse fra Nord- Troms Regionråd: 1. Nord-Troms Regionråd

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Sør-Trøndelag

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Sør-Trøndelag Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Sør-Trøndelag Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal

Agenda. 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal Agenda 1. Prosessen 2. 0-Alternativet - presentasjon Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune Rapport TFoU 3. Intensjonsavtalen med Stjørdal 1. Innhold 2. Simulering ny www.nykommune.no 3. Engangsstøtte

Detaljer

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Kommuneøkonomi Østfold i 2015 Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Konsekvenser Endring fra årets regnskap til to år gamle regnskap for likeverdig behandling Grunnlag for beregning av pensjonskostnader ved tilskudd

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Aust-Agder

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Aust-Agder Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Aust-Agder Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 103 Saksmappe: 2015/598-2 Saksbehandler: ASH Dato: 17.02.2016 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/16 Formannskapet 22.02.2016 Høring vedr. forslag

Detaljer

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016

Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger 2016 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 03.11.2015 20151802-01 150 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saksnr Utvalg 34115 Formannskap 48115 Kommunestyre Budsj e ttdr øftinger

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Oppland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Oppland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Oppland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Finnmark

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Finnmark Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Finnmark Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2016/1237-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017 Utvalg

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Hordaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Hordaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Akershus og Oslo

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Akershus og Oslo Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Akershus og Oslo Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Levanger kommune Budsjett 2005

Levanger kommune Budsjett 2005 Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004 Kommunesektorens plass i samfunnet Skatter 106 780 Rammetilskudd 41161 Selskapsskatt 5486 Frie

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/1061

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/1061 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/1061 NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Høringsuttalelse fra Herøy kommune. 1. Herøy

Detaljer

Nytt inntektssystem 2017 Høring. Presentasjon KFIN

Nytt inntektssystem 2017 Høring. Presentasjon KFIN Nytt inntektssystem 2017 Høring Presentasjon KFIN 02.03.2016 Elementene i forslaget Utgiftsutjevning av innbyggertilskuddet kostnadsnøkkelen Nytt strukturtilskudd (inndelingstilskudd for kommuner som slår

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1.januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1.januar 2017 Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1.januar 2017 Nytt Inntektssystem 2017 KMD har sendt forslag til nytt inntektssystem for kommunene ut på høring. Høringsfristen er 1. mars 2016.

Detaljer

Kommunestruktur Østre Agder. Økonomikapittel til utredningsrapport Oppdatert med tilleggsalternativer. Kjetil Lie og Audun Thorstensen, 04.01.

Kommunestruktur Østre Agder. Økonomikapittel til utredningsrapport Oppdatert med tilleggsalternativer. Kjetil Lie og Audun Thorstensen, 04.01. Kommunestruktur Østre Agder Økonomikapittel til utredningsrapport Oppdatert med tilleggsalternativer Kjetil Lie og Audun Thorstensen, 04.01.16 Innhold Sammendrag... 3 1. Metode... 6 2. Økonomiske konsekvenser

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2015/10080-2 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: Status og framdriftsplan Sparebank1 SMN Verdal v/banksjef Rune Møller 45 min.

I starten av møtet vil det bli gitt følgende orientering: Status og framdriftsplan Sparebank1 SMN Verdal v/banksjef Rune Møller 45 min. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.03.2016 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Hovedtrekk i Statsbudsjettet kommunene

Hovedtrekk i Statsbudsjettet kommunene Hovedtrekk i Statsbudsjettet 2015 - kommunene Reell vekst i samlede inntekter på 6,2 milliarder kroner til kommunesektoren i 2015. 4,4 milliarder kroner kommer som frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Rogaland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Rogaland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Rogaland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/11098-3273/2016 Arkiv: 103 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Troms Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene.

Detaljer