Finansiell stabilitet 1/11. Figurer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiell stabilitet 1/11. Figurer"

Transkript

1 Finansiell stabilitet 1/11 Figurer

2 Kapittel 1

3 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank Figur 1.1 Bankenes 1) resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Prosent. Årstall. 1. Første kvartal 1 og kv kv. 11 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt

4 Figur 1. Bankenes 1) utlånsvolum og tap på utlån til ulike næringer i 1. ) I milliarder kroner og som prosent av utlån til de respektive næringene 5,89 Utlånsvolum (venstre akse) 1, Utlånstap (høyre akse),7,8 3,6, 1,16,13,16, Næringseiendom 3) Skipsfart Primærnæringer Varehandel Industri 1) Alle banker i Norge ) Stiplet linje viser gjennomsnittlig utlånstap i næringsmarkedet 3) Skipsfart inkluderer bare utlån til norske skipsfartsselskaper Kilde: Norges Bank,

5 Figur 1.3 Bankenes 1) kjernekapitaldekning og egenkapitalandel. Prosent. Kvartalstall.. kv kv Egenkapitalandel Kjernekapitaldekning Kjernekapitaldekning uten gulv ) ) Alle banker unntatt utenlandske filialer i Norge. Egenkapitalandelen før 199 er for alle banker ) Gulvet var på 95 prosent av Basel I i 7, 9 prosent i 8 og 8 prosent fra 9 Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank

6 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank Figur 1. Bankenes 1) kjernekapitaldekning. Prosent. Forvaltningskapital. Milliarder kroner. Per. kv. 1 Kjernekapitaldekning Nytt minstekrav til kjernekapitaldekning Kjernekapitalkrav + bevaringsbuffer Kjernekapitalkrav + bevaringsbuffer + maksimal motsyklisk buffer Forvaltningskapital (logaritmisk skala) 1

7 Figur 1.5 Bankenes 1) forvaltningskapital og beregningsgrunnlag. Milliarder kroner. Årstall ved utgangen av året Forvaltningskapital Gulveffekt ) Beregningsgrunnlag uten gulv ) Alle banker unntatt utenlandske filialer i Norge ) Gulvet var på 95 prosent av Basel I i 7, 9 prosent i 8 og 8 prosent fra 9 Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank

8 Figur 1.6 Boligkredittforetakenes 1) forvaltningskapital og beregningsgrunnlag. Milliarder kroner. Årstall ved utgangen av året Forvaltningskapital Gulveffekt ) Beregningsgrunnlag uten gulv ) Alle boligkredittforetak unntatt Handelsbanken Eiendomskreditt NUF. Nordea Eiendomskreditt er bare med i 1 ) Gulvet var på 95 prosent av Basel I i 7, 9 prosent i 8 og 8 prosent fra 9 Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank

9 Figur 1.7 Kapitalkrav for norske bankkonsern 1) som benytter IRB-modeller fordelt på risikoområder. Andeler i prosent. Per. kv. 1 Operasjonell risiko 6, Markedsrisiko,8 Overgangsordning ) 1, Kredittrisiko 8,7 1) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, Sparebanken Vest, SpareBank 1 Nord-Norge og Bank 1 Oslo ) Krav som følge av at IRB-banker ennå ikke tillates å redusere kapitalen helt ned til Basel II-nivå Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank

10 Figur 1.8 Bankene og OMF-kredittforetakenes 1) innskuddsdekning for lån til kunder. Prosent. Månedstall. Januar 1987 mars Banker Banker og OMF-kredittforetak ) Utvalget består av alle banker og OMF-kredittforetak med unntak av utenlandske datterbanker og filialer i Norge Kilde: Norges Bank Norges Bank Finansiell stabilitet

11 Figur 1.9 Bankene og OMF-kredittforetakenes 1) vektede gjenværende løpetid på brutto markedsfinansiering. I antall år. Kvartalstall. 1. kv. 1. kv. 11 3,5 3, Banker Banker og OMF-kredittforetak 3,5 3,,5,5,, 1,5 1,5 1, 1,,5,5,, ) Utvalget består av alle banker og OMF-kredittforetak med unntak av utenlandske datterbanker og filialer i Norge. Brudd i serien i. kvartal 9 som følge av mer spesifiserte intervaller Kilde: Norges Bank Norges Bank Finansiell stabilitet

12 Figur 1.1 Bankenes 1) stabile finansiering i prosent av krav til stabil finansiering og likvide eiendeler i prosent av krav til likvide eiendeler. ) Gjennomsnitt for gruppen. Per 1. kv Likviditetsbuffer Stabil finansiering Alle banker DnB NOR + forretningsbanker Sparebanker FVK > mrd kr Sparebanker FVK < mrd kr 1) Utvalget består av alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge. Stiplet linje viser kravet til stabil finansiering og likviditetsbuffer (Basel III) ) Norges Banks estimater Kilde: Norges Bank

13 Figur 1.11 Bankenes 1) brutto kortsiktig markedsfinansiering i prosent av forvaltningskapitalen. Prosent. Kvartalstall. 1. kv. 1. kv Utenlandsk valuta Norske kroner ) Utvalget består av alle banker med unntak av utenlandske datterbanker og filialer i Norge Stiplet linje viser gjennomsnitt i perioden 11 Kilde: Norges Bank

14 Figur 1.1 Markedsandeler for de fem største bankene 1) i Norge basert på forvaltningskapital. Andeler i prosent. Kvartalstall. 1. kv kv Største Nest største Tredje største Fjerde største Femte største Fusjon av DnC og Bergen Bank Fusjon av DnB og Postbanken Fusjon av DnB og Gjensidige NOR ) Alle banker i Norge Kilde: Norges Bank

15 Figur 1.13 Fordeling av bankenes 1) utlån til person- og næringsmarkedet og til utenlandske kunder ). Andeler i prosent. Per 31. desember 1 Primærnæringer 3, Varehandel m.m. 3,5 Industri 3,1 Andre næringer 3,1 Utenlandske kunder 6, Utenriks sjøfart, Personmarked (med pant i bolig) 38, Tjenesteyting 7,1 Bygg og anlegg 3,8 Næringseiendom, 1) Alle banker i Norge ) Utenlandske kunder omfatter mye utlån til skipsfart Kilde: Norges Bank Personmarked (øvrige lån) 7,6

16 Figur 1.1 Andel av bankenes 1) boliglån som er overført til OMF-kredittforetak. Spredning på enkeltbanker ) og gjennomsnitt for alle banker. Prosent. Per utgangen av Laveste og høyeste andel Median Andel alle banker ) Alle banker og OMF-kredittforetak i Norge ) Banker med hel- eller deleide OMF-kredittforetak og forvaltningskapital over 3 milliarder kroner ved utgangen av 1 Kilder: Norges Bank og bankenes regnskapsrapporter

17 Figur 1.15 Kjernekapitaldekning. Spredning på enkeltbanker og gjennomsnitt for alle banker. 1) Prosent. Per utgangen av, 6, 8 og 1 5 Laveste og høyeste verdi Medianbanken ) Vektet gjennomsnitt ) Alle banker med unntak av filialer av utenlandske banker i Norge ) Den midterste banken når bankene er sortert etter kjernekapitaldekning Kilde: Norges Bank

18 Figur 1.16 BNP i Fastlands-Norge og for handelspartnere. Firekvartalersvekst. Sesongjustert. Prosent. Kvartalstall. 1. kv. 7. kv. 11 1) BNP Fastlands-Norge BNP handelspartnere mar. 7 sep. 7 mar. 8 sep. 8 mar. 9 sep. 9 mar. 1 sep. 1 mar. 11 sep. 11 1) Fremskrivinger for 1. kvartal 11. kvartal 11 Kilder: Statistisk sentralbyrå, OECD, Thomson Reuters og Norges Bank -6

19 Figur 1.17 Implisitt volatilitet 1) utledet fra aksjeopsjoner. Prosent. Dagstall.. januar mai Europa USA ) Prosentvis størrelse for markedsaktørenes forventninger til fremtidige svingninger i aksjekursene Stiplete linjer viser gjennomsnitt i perioden Kilde: Thomson Reuters

20 Figur 1.18 Råvarepriser. The Economist prisindekser og oljepris (Brent Blend). USD. Indeks, januar 3=1. Ukestall. Januar 3 mai Mat Metaller Olje (Brent Blend) Kilde: Thomson Reuters

21 Figur 1.19 Utlånsundersøkelser i USA og euroområdet. Prosentvis andel banker som har strammet til kredittpraksis minus prosentvis andel banker som har lettet på kredittpraksis. Kvartalstall. 1. kv kv Husholdninger (euroområdet) Husholdninger (USA) Kilder: Federal Reserve og Den europeiske sentralbanken (ESB) 1

22 Figur 1. Påslag på statsobligasjoner. Avvik mot tyske statsobligasjoner. 1 års løpetid. Prosentenheter. Dagstall. 1. januar mai Portugal Irland Italia Hellas Spania Belgia jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 Kilde: Thomson Reuters

23 Figur 1.1 Indikative kredittpåslag for 5-årige norske foretaksobligasjoner, bankobligasjoner og OMF. Differanse mot swaprenter. Prosentenheter. Ukestall. Uke 7 7 uke ,5 3,,5 Mindre banker med høy rating 1) DnB NOR Bank Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Foretak 3,5 3,,5, 1,5 1,,5,, 1,5 1,,5, -,5 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 1) Banker med forvaltningskapital mellom 5 og 15 milliarder NOK og ratet A av DnB NOR Markets Kilde: DnB NOR Markets -,5

24 Figur 1. CDS-priser. itraxx Senior Financials (5 store europeiske finansinstitusjoner) og nordiske banker. Basispunkter. Dagstall. 1. januar mai 11 5 itraxx Danske Bank DnB NOR Nordea jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 Kilde: Bloomberg

25 Figur 1.3 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventninger om styringsrenten i markedet. 1) Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt. Dagstall. 5. januar mai 11 3 USA Norge Euroområdet jan. 7 jul. 7 jan. 8 jul. 8 jan. 9 jul. 9 jan. 1 jul. 1 jan. 11 1) Forventet styringsrente er avledet fra Overnight Indexed Swap (OIS)-renter. OIS for Norge er skjønnsmessig beregnet av Norges Bank Kilder: Bloomberg, Thomson Reuters og Norges Bank 5

26 Figur 1. Utstedt volum av bankobligasjoner og OMF fra norske banker og kredittforetak. Milliarder NOK. Årstall Januar april Bankobligasjoner - NOK Bankobligasjoner - Valuta OMF - NOK OMF - Valuta Jan. - apr. 1 Kilder: Stamdata og Bloomberg Jan. - apr. 11 6

27 Figur 1.5 Husholdningenes gjeldsbelastning 1) og rentebelastning ). Prosent. Kvartalstall. 1. kv kv. 1 3) 1 1 Gjeldsbelastning (høyre akse) Rentebelastning (venstre akse) ) Lånegjeld i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte 5 og innløsing/nedsettelse av egenkapital 6 1 ) Renteutgifter etter skatt i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte -5 og innløsing/nedsettelse av egenkapital 6 1 pluss renteutgifter 3) Fremskrivinger for 1. kvartal 11. kvartal 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

28 Figur 1.6 Andel privathusholdninger 1) med gjeldsbelastning over 5 prosent etter gjeldsbelastning. Prosent. Årstall Over 9 Mellom 7 og 9 Mellom 5 og ) Selvstendig næringsdrivende er utelatt Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

29 Figur 1.7 Andel privathusholdninger 1) med gjeldsbelastning over 5 prosent etter alder. Prosent. Årstall Over 6 år år 31-5 år Opptil 3 år ) Selvstendig næringsdrivende er utelatt Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

30 Figur 1.8 Boligpriser deflatert med disponibel inntekt og KPI. Indeksert.1985 = 1. Årstall ) Deflatert med disponibel inntekt Deflatert med KPI ) Stiplete linjer viser gjennomsnitt i perioden Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, ECON Pöyry, Finn.no, Eiendomsmeglerforetakenes forening, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

31 Figur 1.9 Antall kvadratmeter bolig en privathusholdning 1) med median bruttoinntekt kan kjøpe gitt begrensninger på lån på 3 ganger bruttoinntekt. Kvadratmeter. Årstall ) ) Med hovedinntektstaker mellom 5 og 65 år ) Prisen på 1 kvadratmeter var 3 3 kroner i 8 Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, ECON Pöyry, Finn.no, Eiendomsmeglerforetakenes forening, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

32 Figur 1.3 Befolkningsvekst, økning i husholdninger og fullførte boliger. Antall. Årstall. 1 1) 7 Antall fullførte boliger Økning i antall husholdninger Befolkningsvekst (antall) ) Anslag for økning i antall husholdninger Kilde: Statistisk sentralbyrå

33 Figur 1.31 Nøkkeltall for børsnoterte selskaper. 1) Prosent. Kvartalstall.. kv.. kv Egenkapitalavkastning (stiplet linje viser gjennomsnitt 1) Driftsmargin (stiplet linje viser gjenomsnitt 1) kv.. kv.. kv. 5. kv. 7. kv. 8. kv. 1 1) Utvalget består av 139 ikke-finansielle børsnoterte selskaper per. kvartal 1. Statoil inngår ikke i utvalget. Hver observasjon er beregnet ut fra glidende sum av siste fire kvartaler Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 33-1

34 Figur 1.3 Tolvmånedersvekst i innenlandsk gjeld (K) og samlet gjeld (K3) til ikke-finansielle foretak. Fastlands-Norge. Prosent. Månedstall. Januar mars K K Kilde: Statistisk sentralbyrå

35 Figur 1.33 Gjeldsbetjeningsevne 1) for norske aksjeselskap og de mest omsatte selskapene på Oslo Børs. ) Prosent. Kvartalstall for børsselskaper, årstall for norske aksjeselskap Norske aksjeselskaper, stiplet linje viser gjennomsnitt (venstre akse) Børsselskaper, stiplet linje viser gjennomsnitt (høyre akse) ) Beregnet som resultat før skatt og av- og nedskrivinger i prosent av rentebærende gjeld for norske aksjeselskap, og som driftsresultat før av- og nedskrivninger siste fire kvartaler i prosent av rentebærende gjeld for børsselskapene ) Offentlig forvaltning og olje- og gassutvinning inngår ikke i utvalget for norske aksjeselskap. Finansielle selskaper og Statoil inngår ikke i utvalget for de mest omsatte børsselskapene Kilde: Norges Bank Norges Bank Finansiell stabilitet

36 Figur 1.3 Ordrer, levering og vraking av skip på verdensbasis. Millioner dødvekttonn. Månedstall Levering (venstre akse) Vraking (venstre akse) Ordrebok (høyre akse) Jan-apr 11 Kilde: Clarkson Research Service Ltd

37 Figur 1.35 Omsetning av næringseiendom i Norge. 1) Milliarder NOK. Årstall ) Kun transaksjoner over 5 millioner NOK Kilder: UNION Gruppen og DnB NOR Næringsmegling

38 Figur 1.36 Reelle leie- og salgspriser for kontorer. 1) Halvårstall. Indeksert = 1. Juni 1986 desember Salgspris Leiepris ) God standard sentralt i Oslo. Stiplete linjer viser gjennomsnitt i perioden Kilder: Statistisk sentralbyrå, OPAK og Norges Bank

39 Boks 1

40 Figur 1 Sårbarheter i den norske banksektoren og kilder til risiko utenfor banksektoren 1) Finansiering banksektor Finansiell stabilitet /1 Finansiell stabilitet 1/11 Sårbarhet i banksektoren Struktur banksektor Kapital og inntjening banksektor Kilder til risiko utenfor banksektoren Makroøkonomiske forhold Penge- og kredittmarkedene Husholdningene Foretakene 1) En verdi på, dvs. origo, indikerer laveste grad av risiko eller sårbarhet. Tilsvarende indikerer en verdi på 1 høyeste grad av risiko eller sårbarhet Kilde: Norges Bank

41 Boks

42 Figur 1 Kreditt i forhold til bruttonasjonalprodukt i Norge. 1) Nivå og trend ). Prosent. Kvartalstall. 1. kv kv. 1 5 Kreditt/BNP Trend ) Samlet kreditt (K3) for Fastlands-Norge og BNP for Fastlands-Norge fra og med. kvartal 1993 ) Beregnet ved hjelp av ensidig Hodrick-Prescott filter med lambda lik Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Norges Bank

43 Figur Kreditt i forhold til bruttonasjonalprodukt i Norge. 1) Målt som gap i forhold til trend ). Prosentenheter. Kvartalstall. 1. kv kv Foreslåtte grenser for når bufferkravet skrus på og når det er maksimalt ) Samlet kreditt (K3) for Fastlands-Norge og BNP for Fastlands-Norge fra og med. kvartal 1993 ) Beregnet ved hjelp av ensidig Hodrick-Prescott filter med lambda lik Kilder: Statistisk sentralbyrå, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Norges Bank

44 Kapittel

45 Figur.1 BNP for Fastlands-Norge. Årlig volumvekst. Prosent. Årstall ) 6 Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ (større fall i boligpriser) ) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -

46 Figur. Boligpriser. Årlig vekst. Prosent. Årstall ) 15 Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ (større fall i boligpriser) ) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, ECON Pöyry, Finn.no, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Bank Norges Bank Finansiell stabilitet

47 Figur.3 Bankenes utlånsrente. Prosent. Årstall ) Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ (større fall i boligpriser) ) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

48 Figur. Problemlån i prosent av brutto utlån. Prosent. Årstall. 1 1) 5 Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ (større fall i boligpriser) ) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

49 Figur.5 Bankenes 1) resultater før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Referansebane. Prosent. Årstall. 5 1 ) Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge ) Fremskrivinger for 11 1 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -3

50 Figur.6 Bankenes 1) resultater før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Stressalternativ 1. Prosent. Årstall. 5 1 ) Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge ) Fremskrivinger for 11 1 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -3

51 Figur.7 Bankenes 1) resultater før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Stressalternativ. Prosent. Årstall. 5 1 ) Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge ) Fremskrivinger for 11 1 for DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -3

52 Figur.8 Vektet kredittvekst til foretak (K3) og husholdninger (K). Årlig vekst 1). Prosent. Årstall. 5 1 ) 15 1 Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ (større fall i boligpriser) ) Endring i beholdning målt ved utgangen av året ) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -5

53 Figur.9 Bankenes 1) kjernekapitaldekning i stressalternativene. Prosent. Årstall. 5 1 ) Referansebane Stressalternativ 1 Stressalternativ (større fall i boligpriser) Dagens minstekrav til kjernekapitaldekning Foreslått minstekrav til kjernekapitaldekning ) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge ) Fremskrivinger for 11 1 Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank

54 Figur.1 Bankenes 1) kjernekapitaldekning i stressalternativ. Bankene er rangert etter nivået på kjernekapitaldekningen. Prosent. Årstall. 5 1 ) ) Median Laveste og høyeste verdi Dagens minstekrav til kjernekapitaldekning Foreslått nytt minstekrav til kjernekapitaldekning ) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge ) Fremskrivinger for ) Median er her definert som den midterste banken. Halvparten av bankene har lavere kjernekapitaldekning enn medianbanken Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank

55 Ramme 1

56 Figur 1 Bankenes 1) resultater etter skatt i referansebanene. Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Prosent. Årstall ,5 1, Historiske tall Referansebane FS 1/11 Referansebane FS /1 Referansebane FS 1/1 1,5 1,,5,5, , 1) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

57 Figur Bankenes 1) resultater før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Prosent. Årstall FS /1 1 1 Netto renteinntekter Andre driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Utlånstap Resultat før skatt ) -3 1) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge ) Referansebane i FS /1 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

58 Figur 3 Bankenes 1) utlånstap i referansebanene. Prosent av brutto utlån. Årstall ,,5 Historiske tall Referansebane FS 1/11 Referansebane FS /1 Referansebane FS 1/1 1,,5,, -,5 -,5-1, ) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank -1,

59 Figur Bankenes 1) kjernekapitaldekning i referansebanene. Prosent. Årstall Historiske tall Referansebane FS 1/11 Referansebane FS /1 Referansebane FS 1/1 Dagens minstekrav til kjernekapitaldekning Foreslått nytt minstekrav til kjernekapitaldekning ) DnB NOR Bank, Nordea Bank Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge Kilder: Finanstilsynet og Norges Bank

60 Ramme

61 Tabell 1: Likvide eiendeler i likviditetsbufferen Nivå 1 eiendeler: Kontanter Innskudd i sentralbank Verdipapirer utstedt av stater og andre offentlige institusjoner som har risikovekt null under standardmetoden for kredittrisiko i Basel II Stats- og sentralbankpapirer med høyere risikovekt enn null, gitt visse restriksjoner Nivå eiendeler: Rentepapirer utstedt av stater og andre offentlige institusjoner med risikovekt prosent i standardmetoden for kredittrisiko i Basel II Foretaksobligasjoner og OMF (covered bonds) som har rating minimum AA-

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010

Finansiell stabilitet 2/10. Pressekonferanse, 30. november 2010 Finansiell stabilitet /1 Pressekonferanse, 3. november 1 Bankenes resultat før skatt Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årstall. 9. 1. - 3. kv. 9 og 1 3 1-1 - -3 1 3 5 7 8 9 1. - 3. 1. - 3.

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/10. Figurer

Finansiell stabilitet 2/10. Figurer Finansiell stabilitet /1 Figurer Kapittel 1 1) Alle banker med unntak av utenlandske filialer i Norge Kilde: Norges Bank Figur A.1 Bankenes 1) resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011

Finansiell stabilitet 2/11. Pressekonferanse, 29. november 2011 Finansiell stabilitet /11 Pressekonferanse, 9. november 11 Utsiktene for finansiell stabilitet er svekket Uroen i de internasjonale finansmarkedene har tiltatt Bankene må bli mer robuste Bankene må ha

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/11. Figurer

Finansiell stabilitet 2/11. Figurer Finansiell stabilitet /11 Figurer Figur 1.1 Sårbarheter i den norske banksektoren og kilder til risiko utenfor banksektoren 1) Sårbarhet i banksektoren Kilder til risiko utenfor banksektoren Finansiell

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

Utsiktene for finansiell stabilitet er noe bedre. Sårbarhet og risikofaktorer

Utsiktene for finansiell stabilitet er noe bedre. Sårbarhet og risikofaktorer Finansiell Stabilitet 2/9 Pressekonferanse 1. desember 29 Temaer Utsiktene for finansiell stabilitet er noe bedre Sårbarhet og risikofaktorer 2 Aksjemarkedene har tatt seg opp Internasjonale aksjeindekser.

Detaljer

Finansiell stabilitet 1/12. Pressekonferanse, 14. mai 2012

Finansiell stabilitet 1/12. Pressekonferanse, 14. mai 2012 Finansiell stabilitet 1/1 Pressekonferanse, 1. mai 1 Hovedpunkter Utsiktene for finansiell stabilitet er noe bedret På vei mot et nytt og bedre rammeverk Nye kapitalkrav bør innføres raskt Ekstra kapitalkrav

Detaljer

Finansiell stabilitet 1/12. Figurer

Finansiell stabilitet 1/12. Figurer Finansiell stabilitet 1/1 Figurer Figur 1.1 Sårbarheter i den norske banksektoren og kilder til risiko utenfor banksektoren 1) Sårbarhet i banksektoren Kilder til risiko utenfor banksektoren Finansiell

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/07

Finansiell stabilitet 2/07 Finansiell stabilitet /7 Pressekonferanse 4. desember 7 Uro i kreditt- og pengemarkedene Pris på sikring mot kredittrisiko 1). 5-årige CDS-priser. Prosentenheter. 1. jan. 4 9. nov. 7,, Bear Sterns 1,8

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/12. Figurer

Finansiell stabilitet 2/12. Figurer Finansiell stabilitet /1 Figurer Figur 1.1 Sårbarheter i den norske banksektoren og kilder til risiko utenfor banksektoren 1) Sårbarhet i banksektoren Kilder til risiko utenfor banksektoren Mai 1 ) November

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013 Figurer

Finansiell stabilitet 2013 Figurer Finansiell stabilitet 213 Figurer Kapittel 1 Figur 1.1 Bankenes totalbalanse som andel av BNP. 1) Prosent. 27/28 og 212 Island Norge Tyskland Belgia Finland Danmark Sverige Nederland Storbritannia Irland

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 11. mai

Finansiell stabilitet 1 11. mai Finansiell stabilitet 1 11 mai Norges Banks rapportserie nr. -11 Finansiell stabilitet 1/11 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/11 3 Norges Bank Oslo 11 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Hovedstyret. 14. mars 2012

Hovedstyret. 14. mars 2012 Hovedstyret. mars % % % 9% Referansebaner PPR / Kvartalstall/firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. Styringsrente 8 9 KPI - - Produksjonsgap 8 9 KPIXE - - - 8 9 - - 8 9 Kilder: Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009

Hovedstyret. Internasjonale aksjemarkeder 1. januar september september 2009 .. Hovedstyret. september Internasjonale aksjemarkeder. januar. september Aksjekurser Indeksert.. januar = Implisitt volatilitet Standardavvik i basispunkter -dagers glidende gjennomsnitt Euroområdet USA

Detaljer

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme

Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Uro i kredittmarkedene boligfinansiering ute og hjemme Foredrag på Sparebankforeningens årsmøte 11. oktober 7 Sentralbanksjef Svein Gjedrem 1 Vekst i boligpriser i USA 1) 1-månedersvekst. Prosent 5 5 15

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet

Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Vil den sterke veksten i banknæringen fortsette? Synspunkter på risikobildet Foredrag på bransjeseminar om grunnfondsbevis. september 7 Visesentralbanksjef Jarle Bergo BNP Fastlands-Norge Årlig volumvekst.

Detaljer

Finansiell stabilitet og risikofaktorer

Finansiell stabilitet og risikofaktorer Finansiell stabilitet og risikofaktorer NIRF 6. november 27 Magdalena D. Riiser og Bjørne Dyre Syversten Finansmarkedsavdelingen, Norges Bank Foredraget bygger i hovedsak på Norges Banks rapport Finansiell

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august Hovedstyremøte. september Finansielle begivenheter Bear Stearns,. mars Roskilde Bank,. august Fannie Mae og Freddie Mac,. september Merrill Lynch,. september Lehman Brothers,. september AIG,. september

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

Hovedstyret. 21. september 2011

Hovedstyret. 21. september 2011 Hovedstyret. september Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv. - USA Euroområdet Fremvoksende økonomier¹) Fremvoksende økonomier i Asia¹) - 8 ) Vektet med BNP-vekter (PPP) Kilder:

Detaljer

Hovedstyret. 19. oktober 2011

Hovedstyret. 19. oktober 2011 Hovedstyret 9. oktober Produksjonsgap ) handelspartnere, anslag Prosent.. kv.. kv. - - - - PPR / PPR / - - - - - 7 9 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt

Detaljer

Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11

Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet 2/11 Figurer til artikkelen Utdypning av stresstestene i Finansiell stabilitet / Av Rønnaug Melle Johansen og Knut Kolvig i Penger og Kreditt / Figur Bankenes ) kjernekapitaldekning i referansebanene. Prosent.

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mai 2009 .. Hovedstyret. mai BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før - - Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) Anslag april - - - Verden Industriland

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/06

Finansiell stabilitet 2/06 Finansiell stabilitet / Pressekonferanse. desember Høy kredittvekst til person- og næringsmarkedet Bankene og kredittforetakenes utlånsvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. sep. Personmarkedet Næringsmarkedet

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi .9.9 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem, Norges Bank,. september 9 Indikator for verdenshandelen Prosent. Tolvmånedersvekst. Januar juli 9 - - - - - - - - - - Industriproduksjon

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Hovedstyret. 12. mai 2011

Hovedstyret. 12. mai 2011 Hovedstyret. mai BNP-anslag for og fra IMF World Economic Outlook april. Vekst i prosent 9 8 7 USA Euroområdet Kina India 9 8 7 Kilde: IMF Risiko i aksjemarkedet VIX ). Prosent.. januar 8. mai 9 8 7 jan.

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Hovedstyret. 11. august 2010

Hovedstyret. 11. august 2010 Hovedstyret. august Verdenshandel og global industriproduksjon Tre måneders glidende gjennomsnitt. Volum. Sesongjustert. Prosent. Januar mai Tremånedersvekst Nivå 5 5 8 Verdenshandel Industriproduksjon

Detaljer

Hovedstyret. 10. august 2011

Hovedstyret. 10. august 2011 Hovedstyret. august Budsjettunderskudd, offentlig gjeld, driftsbalanse, bankenes balanser og kostnadsnivå i I prosent av landets BNP. Anslag fra EU-kommisjonen BNP Gj.sn - Budsjettbalanse Statsgjeld )

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Figur 1.1 Ren kjernekapitaldekning og ren kjernekapitalandel. Norske banker samlet. 1 Prosent. 1996 2014 og 2. kv. 2015

Figur 1.1 Ren kjernekapitaldekning og ren kjernekapitalandel. Norske banker samlet. 1 Prosent. 1996 2014 og 2. kv. 2015 Figur 1.1 Ren kjernekapitaldekning og ren kjernekapitalandel. Norske banker samlet. 1 Prosent. 1996 214 og 2. kv. 215 15 12 Ren kjernekapitaldekning (uten overgangsregel) Ren kjernekapitaldekning (med

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011

Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet. Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 2011 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Kristin Gulbrandsen Sparebankforeningens årsmøte Bergen 27. oktober 211 Om statsgjeld, banker og finansiell stabilitet Disposisjon Den internasjonale uroen

Detaljer

Internasjonal finanskrise

Internasjonal finanskrise Internasjonal finanskrise Universitetet i Oslo 11. november 28 Birger Vikøren Temaer: Hvordan oppstod finansuroen? Hvordan spredte den seg? Hvilke virkninger har den for Norge? 1 Internasjonalt bakgrunnsteppe

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

Hovedstyret. 26. januar 2011

Hovedstyret. 26. januar 2011 Hovedstyret. januar BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / IMF WEO okt. PPR / IMF WEO okt. CF jan. IMF WEO update jan. CF jan. IMF WEO update jan. HP USA Euroområdet HP USA

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Hovedstyret. 22. september 2010

Hovedstyret. 22. september 2010 Hovedstyret. september Arbeidsledighet Andel av arbeidsstyrken. Prosent. Sesongjustert. Januar august Euroområdet Storbritannia Japan USA 7 9 Sverige Spania Tyskland Danmark 7 9 Kilde: Thomson Reuters

Detaljer

Hovedstyret. 27. oktober 2010

Hovedstyret. 27. oktober 2010 Hovedstyret 7. oktober BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / PPR / Kilde: Norges Bank Arbeidsmarkedet Prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert. Januar

Detaljer

Hovedstyret. 13. mars 2013

Hovedstyret. 13. mars 2013 Hovedstyret. mars Nøkkelindikatorer for motsyklisk kapitalbuffer Samlet kreditt som andel av BNP Fastlands-Norge. Prosent Kriser Gjennomsnitt (. kv. 9 -. kv. ) Kreditt/BNP Trend Boligpriser som andel av

Detaljer

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median

Hovedstyremøte. 13. august Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 juli Vektet median Hovedstyremøte. august 8 Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar juli 8 KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) KPIXE ) -, 8 -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer

Detaljer

Figur 1.1 Dekomponert utvikling i bankenes 1 resultat før skatt. 2 Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 29 213 4 3 Netto renteinntekter Personalkostnader Utlånstap Andre driftsinntekter Andre

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Sandnes Sparebank 31. mai 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Sandnes Sparebank 31. mai 2011 Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Sandnes Sparebank 1. mai 11 BNP-anslag for 11 og 1 fra IMF World Economic Outlook april 11. Vekst i prosent 1 9 8 7 1

Detaljer

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016

HOVEDSTYRET 11. MAI 2016 HOVEDSTYRET. MAI Utviklingen ute: BNP hos handelspartnerne Årsvekst. Prosent. Eksportvekter. ) 8 - - - 7 9 ) Anslag for (stiplet linje) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Fremvoksende økonomier Industriland

Detaljer

Finansiell stabilitet og boligmarkedet

Finansiell stabilitet og boligmarkedet Finansiell stabilitet og boligmarkedet Direktør Birger Vikøren Boligkonferansen 5. mai 21 Disposisjon Hvorfor er boligmarkedet viktig for norsk økonomi? Analyser av boligmarkedet Hvordan vil endringer

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 10. november

Finansiell stabilitet 2 10. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 Finansiell stabilitet /1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET /1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Hovedstyret. 20. juni 2012

Hovedstyret. 20. juni 2012 Hovedstyret. juni % % 7% 9% Referansebaner med vifte fra PPR / Firekvartalersvekst. Prosent.. kv. 8. kv. 7 - Styringsrente 8 9 KPI 8 9 7 - - - Produksjonsgap 8 9 - KPIXE 8 9 - - - PPR / PPR / Kilder: Statistisk

Detaljer

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009

Hovedstyret. BNP-vekst for 2009 Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før mars 2009 .. Hovedstyret. mars BNP-vekst for Anslag gitt av IMF ved ulike tidspunkt. Prosentvis vekst fra året før Anslag oktober Anslag november Anslag januar Anslag mars ) - - - Verden Industriland Fremvoksende

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Trondheim 8. oktober Tung vei ut av finanskrisen Rentedifferanse mot Tyskland Prosentenheter..

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009

Utsiktene for norsk økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank 1, Fredrikstad 4. november 2009 Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Sparebank, Fredrikstad. november 9 Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI 3). Prosent. 98 9 KPI Inflasjonsmål 8 8 98

Detaljer

Norges Bank Norges Bank

Norges Bank Norges Bank Hovedstyremøte. august 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 8 7 7 8 9 anslag juni 8 anslag juni anslag juli Asia uten Japan 7 anslag juli Asia uten Japan Verden Nord-

Detaljer

Formuespriser og økonomisk politikk

Formuespriser og økonomisk politikk Formuespriser og økonomisk politikk Sentralbanksjef Svein Gjedrem Centre for Monetary Economics. september Indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent, KPI, KPIXE ) -, -, ) KPIXE: KPI justert

Detaljer

Gjennomføringen av pengepolitikken

Gjennomføringen av pengepolitikken Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité,. mai Inflasjon Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI ). Prosent. - Variasjon KPI Inflasjonsmål )

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Hovedstyret. 15. desember 2010

Hovedstyret. 15. desember 2010 Hovedstyret. desember BNP-anslag for fra Consensus Forecast Firekvartalersvekst. Markedspriser og kjøpekraftsparitet ). Prosent 9 USA September Oktober November Desember Euroområdet ) Vekstanslag for verden

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI

Hovedstyremøte. 23. april Referansebanene i PPR 1/08 med usikkerhetsvifter. Prosent. Styringsrente. Produksjonsgap KPI Hovedstyremøte. april Referansebanene i PPR / med usikkerhetsvifter. Prosent 9% 7% % % 9 Styringsrente 7 7 9 KPI 9 7 Produksjonsgap - - - 7 9 KPI-JAE - - - - 7 9-7 9 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Pengepolitisk

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 25. april Vekstanslag Consensus Forecasts. BNP. Prosentvis vekst fra året før. anslag april 6. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. april 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 8 7 7 8 anslag mars anslag april 7 anslag mars anslag april 8 Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008

Hovedstyremøte. 17. desember Vekstanslag for 2009 Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April November 2008 Hovedstyremøte. desember - Vekstanslag for Gitt av IMF ved ulike tidspunkt i April Oktober November Verden Industriland Fremvoksende økonomier og utviklingsland ) - ) IMF har uttalt at det i lys av den

Detaljer

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009

Hovedstyret. Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall. 1. januar juni juni 2009 ..9 Hovedstyret. juni 9 Utvikling i aksjemarkedene Indeks. Dagstall.. januar. juni 9 Euroområdet Norge USA Fremvoksende markeder Japan jan. jun. nov. apr. sep. feb. 9 jul. 9 Kilde: Norges Bank ..9 Risikopåslag

Detaljer

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median

Hovedstyremøte. 25. juni Ulike indikatorer for prisvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 mai Vektet median Hovedstyremøte. juni Ulike indikatorer for prisvekst Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar mai KPI prosent trimmet snitt, Vektet median, KPI-JAE ) -, -, ) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten

Detaljer

Hovedstyret. 16. mars 2011

Hovedstyret. 16. mars 2011 Hovedstyret. mars BNP-anslag for Vekst i prosent BNP-anslag for Vekst i prosent PPR / PPR / PPR / CF feb. PPR / CF feb. IMF WEO update jan. IMF WEO update jan. HP USA Euroområdet HP USA Euroområdet Kilder:

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. mars Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober. anslag januar 7 anslag februar.

Hovedstyremøte. 15. mars Vekstanslag Consensus Forecasts anslag oktober. anslag januar 7 anslag februar. Hovedstyremøte. mars 7 Vekstanslag Consensus Forecasts 9 8 7 Verden 7 9 anslag oktober anslag oktober 8 anslag januar anslag januar 7 anslag februar anslag februar Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia

Detaljer

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET,. MARS BNP hos handelspartnere Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. - - PPR / PPR / - - - 9 - Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Rente

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte Sparebank SR-Bank, Stavanger,. april SR-Bank, Stavanger. april BNP-vekst i USA, euroområdet og Japan. Prosentvis

Detaljer

Boligfinansiering i Norge

Boligfinansiering i Norge Boligfinansiering i Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem OMF forum 27. januar 21 1 Utlån etter långiversektor. Norge Prosent av samlede utlån. 1976 29 1) 1 1 Andre 8 Statlige låneinstitutter 8 6 Kredittforetak

Detaljer

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober.

Hovedstyremøte. 1. november Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. september oktober. september oktober. Hovedstyremøte. november Vekstanslag Consensus Forecasts september oktober september oktober Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia uten Japan

Detaljer

Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 1/2010

Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 1/2010 Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet / Penger og Kreditt vil fremover publisere tabeller med utdypende informasjon om stresstestene av bankenes kapitaldekning som

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Regionalt nettverk Bodø. oktober Fra finanskrise til gjeldskrise Budsjettbalanser Prosent av BNP. IMFs anslag (september ) Gjeld Prosent av BNP.

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september Hovedstyremøte. september 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 7 7 9 anslag august anslag august anslag september anslag september 7 Asia uten Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2000 2. kv. 2015 15

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2000 2. kv. 2015 15 Figur. BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. Industriland Fremvoksende økonomier 6 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. Euroområdet. Forbrukertillit og forventninger

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hovedstyret. 23. oktober 2013

Hovedstyret. 23. oktober 2013 Hovedstyret. oktober IMFs anslag på BNP-vekst USA,6,6 Euroområdet -,, Storbritannia,,9 Sverige,9, Kina 7,6 7, Fremvoksende økonomier uten Kina,9,6 Handelspartnerne samlet,, Kilde: IMF IMFs anslag på BNP-vekst

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Hovedstyret. 31. oktober 2012

Hovedstyret. 31. oktober 2012 Hovedstyret. oktober % % 7% 9% Referansebaner med vifte fra PPR / Prosent 7 - Styringsrente 9 KPI 9 PPR / PPR / 7 - - - Produksjonsgap 9 - KPIXE 9 - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Styringsrenten

Detaljer

Hovedstyret. 4. desember 2013

Hovedstyret. 4. desember 2013 Hovedstyret. desember Referansebaner i PPR / Prosent.. kv.. kv. Styringsrente Produksjonsgap % % - - % - - 9% KPI KPI-JAE - - - - Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Kriterier for en god rentebane

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

De økonomiske utsiktene og husholdningenes gjeld

De økonomiske utsiktene og husholdningenes gjeld De økonomiske utsiktene og husholdningenes gjeld Foredrag av visesentralbanksjef Jarle Bergo Finansieringsselskapenes Forenings årsmøte 7. mai Finansieringsselskapenes Forening 7. mai 1 Figur 1 Myk landing

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15.

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15. Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund. august Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv.

Detaljer

Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv

Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv Figur. BNP. Sesongjustert volumindeks.. kv. 8=.. kv. 8. kv. 8 98 9 9 9 USA Euroområdet Storbritannia Sverige Japan 9 8 9 8 98 9 9 9 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. BNP hos handelspartnerne

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/2004

Finansiell stabilitet 2/2004 / Pressekonferanse 3. november / 1 Utviklingen internasjonalt Internasjonale aksjeindekser Indeksert,.1.3 = 1 Høy økonomisk vekst internasjonalt Høy boligprisvekst i flere land 1 1 1 Japan Topix Norge

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern?

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Nr. Aktuell kommentar Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Av Jermund Molland og Monique Erard, Avdeling for Likviditetsovervåking, Norges Bank Finansiell stabilitet*

Detaljer

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sandnessjøen,. september Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent.. kv. 9. kv. 9 9 99

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Figur 1.1 BNP. Sesongjusert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv

Figur 1.1 BNP. Sesongjusert volumindeks. 1. kv. 2008= kv kv Figur. BNP. Sesongjusert volumindeks.. kv. 8=.. kv. 8. kv. 8 98 9 9 9 USA Euroområdet Storbritannia Sverige Japan 9 8 9 8 98 9 9 9 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. BNP hos handelspartnerne

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 11. november

Finansiell stabilitet 2 11. november Finansiell stabilitet 11 november Norges Banks rapportserie nr. 5-11 Finansiell stabilitet /11 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET /11 3 Norges Bank Oslo 11 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer