Den eksterne callsenterbransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den eksterne callsenterbransjen"

Transkript

1 Den eksterne callsenterbransjen Side 1

2 Innhold 1. INTRODUKSJON Definisjoner 3 Oppsummering 4 Vesentlige utfordringer for bransjen 5 2. MARKEDET OG BRANSJESTRUKTUR 2. a) Markedsklima 6 Strukturen i den norske callsenterbransjen 10 Eksterne påvirkningskrefter 7, 8 Konkurranseklima i bransjen 9 2. b) Bransjestruktur Markedet og tilhørende tjenestetilbud 10 Markedet store brukere av callsentertjenester 11 Forretnings- og tjenestefokus 12 Callsenterbransjens Målgruppe 13 Sysselsetting og geografisk fordeling 14, c) Økonomisk utvikling Utvikling i antall aktører i bransjen 16 Nøkkeltall, den eksterne callsenterbransjen 17 Nøkkeltall, 15 største eksterne callsenteraktører 18, TRENDER OG UTSYN Utvikling i bruk av kommunikasjonskanaler 21 Bransjeaktørundersøkelse 22, 23 Callsenternes betydning i næringslivet VEDLEGG Side: Side 2

3 Definisjoner Callsenter Interne (ICS) Eksterne (ECS) Multikanal kontaktsenter Målgruppe Kunde Et callsenter (CS) er en bedrift/enhet hvis formål er å motta/videreformidle/foreta massehenvendelser over telefon, mail, sms, chat, sosiale medier eller en kombinasjon av to eller flere av disse. Tjenester varier fra blant annet kundeservice, salg, markedsføring, rådgivning, innsamling og undersøkelser. Vi skiller mellom interne callsentre (ICS) og eksterne callsentre (ECS). Interne callsentre er ofte en støttefunksjon til bedriftens primære forretningsområder, som kundeservice. Vi kaller dem interne fordi bedriften har dette virksomhetsområdet internt som del av egen virksomhet. ECS utfører callsentertjenester for kunder som velger å outsource hele eller deler av denne funksjonen. Enten et ECS eller ICS som tilbyr kunde- og brukerkontakt gjennom flere kanaler (kombinasjonstjenester). Typiske tilleggstjenester er chat, interaktivitet via sosiale medier, sms tjenester mm. Personer CS kommuniserer med. Målgruppen henvender seg til CS og CS henvender seg til dem. Kan eksempelvis være en bankkunde. En kunde er en som gir callsenteret ett oppdrag; en bedrift som ønsker å outsource callsenter tjenesten helt eller delvis. Inngående Henvendelser fra målgruppen og til callsenteret Utgående Henvendelser fra callsenteret til målgruppen B2B Business to Business. Forretning mellom foretak, omtales ofte ved salg fra et foretak til et annet B2C Business to Consumer. Salg fra foretak til forbruker. For nøkkeltallsdefinisjoner, se vedlegg Side 3

4 Oppsummering Sammensatt bransje Økonomi og vekst (Eksterne callsentre (ECS)) Sysselsetting og geografi Trender Interne og eksterne callsentre i offentlig og privat virksomhet Stort spenn i tjenestetilbud, fra rene salgssentre til omfattende multikanal kontaktsentre med kunderelasjonshåndtering (CRM ansvar). Sammensetningen av teknisk infrastruktur, ansattekvalitet og samlet tjenestetilbud avgjør kvaliteten på callsentertjenesten og opplevd verdi for kunden Har samlet hatt bedrede resultatmarginer i perioden Samlet driftsresultat- og årsresultatmargin på hhv 6,0% og 5,1% i 2011 Store aktører har stordriftsfordeler på den tekniske infrastrukturen Omsetningen til de 15 største eksterne aktørene: 1,2 mrd, 68% av omsetningen til samtlige ECS Jevn kjønnsfordeling noe høyere andel av menn blant deltidsansatte 44% av de ansatte er mellom 20 og 29 år. CS er ofte inngangsbillett i arbeidslivet for unge Hoveddelen av de ansatte er sysselsatt på Østlandet Flest interne callsentere i distriktene. Her er gjennomsnittsalderen noe høyere enn i storbyene Økt etterspørsel etter mer avanserte tjenester callsenteret er i økende grad sett på som strategisk enhet fremvekst av multikanalsentre Virtualisering bidrar til å gjøre sysselsattes arbeid lokasjonsuavhengig men store kunder ønsker ofte at callsenteret er lokalisert i nærheten av hovedkontoret Ventet vekst i outsourcing, også potensial ved økning i offentlig anbud men ingen forløsning så langt Utfordringer og tiltak Utfordringer: En mindre andel av bransjens omsetning og tilhørende aktører, har negativt påvirkning for bransjens omdømme. Mulighet for ytterligere begrensing av muligheter for telefonsalg Utbredt uvitenhet rundt bransjens kompetanseog tjenestenivå Høy turnover av ansatte Tiltak / Løsning: Presisering av reglene om reservasjon mot telefonsalg, offentlig godkjenningsordning, kompetanseutvikling, reservasjonsregisteret, bransjenormer og ordning for godkjenning av callsentre bedrer målgruppekontakt og omdømme Bransjen tar i bruk tekniske løsninger som i større grad styrker brukernes positive opplevelse ved kontakt med bedriftene (bl.a. multikanal) Ordnede ansettelsesforhold, samt tilrettelegging for karriereutvikling medfører mindre turnover og høyere kvalitet Side 4

5 Vesentlige utfordringer for bransjen En mindre andel av bransjens samlede omsetning stammer fra aktører som trekker bransjens omdømme i negativ retning. Disse aktørene forårsaker en stor andel av bransjens utfordringer. Iverksatte tiltak, kombinert med økt krav til tjenestespekter som favoriserer større aktører med ny teknologi vil bidra til å profesjonalisere bransjen ytterligere Utfordring Tiltak / Løsning Renommé Etablere offentlig godkjenningsordning av CS Sertifiseringsordninger, Standard Norge Kvalitetsstandard, ferdigstille NS standardkontrakt Reservasjonsregisteret etablert for å for å verne målgruppen (forbrukeren) mot uønsket telefonkontakt Innføring av bransjenormer for å forhindre misfornøyde brukere, har ført til at antall klager har blitt redusert. Høy turnover av ansatte Ordnede ansettelsesforhold (Godkjenning av CS) Opplæring, tilretteleggelse for utvikling og karrieremuligheter Jevnlige medarbeidertilfredshetsmålinger med oppfølging blant de ansatte Synliggjøre samfunnsansvaret bransjen tar Høy andel unge blant ansatte (inngangsbillett inn i arbeidslivet) Muliggjør deltidsarbeid ved siden av studier Bidrar til sysselsetting i distriktene når callsentrene er etablert utenfor byene Utbredt uvitenhet rundt bransjens kompetanse- og tjenestenivå Bedre synliggjøre callsenterets viktige rolle som bedrifters kontakt- og ressurssenter (førstekontakt med kunden) Bransjen tar i bruk tekniske løsninger (multikanal) som i større grad styrker brukernes positive opplevelse ved kontakt med bedriftene Side 5

6 Strukturen i callsenterbransjen Callsenterbransjen består av interne og eksterne callsentre som foretar både inngående og utgående henvendelser Eksterne callsentre Ufører callsentertjenester for kunder som har valgt å outsource hele eller deler av denne tjenesten. Interne callsentre Virksomheters egne kundesentre Pilene i figuren illustrerer kontaktstrømmen Interne callsentre utgjør den største andelen av bransjen Struktur og dynamikk i tjenesteproduksjonen i callsenterbransjen Målgruppe Brukere 1) Utgående Interne Callsentre Den norske Callsenter bransjen Eksterne Callsentre Inngående Målgruppe Brukere Kilde: Virke Analyse Den vesentligste delen av callsenterbransjens aktivitet (både eksterne og interne) er rene kundeserviceaktiviteter som er viktige for daglig drift og god kundeoppfølging i norske virksomheter 1) Personer callsenteret kommuniserer med Kilder: Sifo (9-2012), Aktørsamtaler (2013) Side 6

7 Eksterne påvirkningskrefter, ECS (1 av 2) Økonomisk påvirkning Redusert etterspørsel i lavkonjunktur etter ekstern markedsføring-/salgsaktivtet (budsjettkutt hos kunder) Outsourcing kan øke i lavkonjunktur ved at kunder ønsker å gjøre faste kostnader om til variable Innstramming på lånetilgang fra bankene Lønnsveksten bidrar til økte kostnader i en arbeidsintensiv bransje Kilder til eksterne krefter som påvirker bransjen og de enkelte virksomheter: Lovmessige/ Regulatoriske Politiske Økonomiske Lovmessig/regulatorisk Innføring av godkjenningsordning av CS Ny markedsføringslov, 1. juni 2009 (Forbrukernes rett til å reservere seg mot telefonsalg) Nye regler for innleie/utleie av arbeidskraft Teknologiske fremskritt Miljømessige Callsenter -bransjen Sosiale Økning i kontakt gjennom flere medier (multikanal kontaktsenter ), dvs. telefon, sms, sosiale medier etc. Bransjeglidning mot markedsføring ved at ny teknologi bidrar til at callsentrene kan tilby utvidede tjenester Teknologiske Kilde: Johnson & Scholes (2002), Virke Analyse Side 7

8 Eksterne påvirkningskrefter, ECS (2 av 2) Politisk/lovmessig påvirkning påvirker bransjen i betydelig grad 1) Ny markedsføringslov, 1. juni 2009 Forbrukernes rett til å reservere seg mot telefonsalg (reservasjonsregisteret) ble en del av markedsføringsloven, tidligere en del av personopplysningsloven Krav om skriftlig bekreftelse på salg etter muntlig bekreftelse over telefon 27% av aktørene (eksterne og interne) i Sifo undersøkelsen opplevde det som vanskeligere å oppnå salg etter innføringen av ny markedsføringslov. 42% opplevde liten endring. Callsentrene er pålagt krav om vasking av lister CS som retter seg mot det private markedet skal vaske sine kundelister mot reservasjonsregisteret hver måned Nye regler for innleie/utleie av arbeidskraft Medfører økte utgifter og HR ansvar for ICS Innføring av godkjenningsordning av CS Medfører at CS må dokumentere at de følger Arbeidsmiljøloven, Markedsføringsloven og Bransjenormene CS som retter seg mot B2B 2) markedet, er pålagt å vaske sine lister mot stillingsregistre agenten ringer til den aktuelle stillingen, ikke personen. Ytterligere begrensninger på mulighet for telefonsalg skal opp til høring i 2014 Klager til forbrukerrådet har forårsaket oppmerksomheten Stor nedgang i klager så langt i ) Spesielt aktører med stor utgående salgsaktivitet 2) For definisjon B2B, se side Definisjoner i vedlegg Kilde; Sifo (9-2012) & (1-2011), Aktørintervjuer (2013), NORDMA (2013), Innsamlingsrådet (2013), Forbrukerrådet 2013) Side 8

9 Konkurranseklima som påvirker aktørenes lønnsomhet Kundemakt Leverandør-makt Grad av rivalisering mellom eksisterende aktører Trussel fra substitutter Trussel fra nyetableringer Callsentre med lav kompleksitet i tjenestetilbud opplever stor konkurranse hvor kunden har mange tilbydere å spille opp mot hverandre Callsentre med mer komplekse tjenester er mindre konkurranseutsatt men enkelte kunder kan velge å overta/ flytte tjenesten inn i egen virksomhet Store kunder krever større nærhet til outsourcede callsentertjenester, det bidrar til økt lokalisering av callsentrene i bynære strøk i nærheten av kundenes hovedkontor Økende krav til kvalitet på leveranse fra kundene medfører økning i helhetlige og komplekse løsninger Ett stort utvalg av leverandører av tekniske tjenester bidrar til at callsentrene kan velge løsninger fra flere leverandører og er dermed ikke avhengig av en enkeltleverandør Aktører som tilbyr mer avanserte løsninger er ofte avhengig av mersalg til eksisterende kunder blant callsentrene (dekke infrastruktur), og dermed avhengig av en god dialog med sine callsenterkunder For callsentre med avanserte behov, er det ofte et samarbeid med leverandøren om å skreddersy softwareløsninger tilpasset forretningsbehovet De største aktørene med komplekst teknisk tjenestetilbud og aktører som tilbyr spesialtilpassede nisjetjenester opplever mindre konkurranse enn øvrige aktører i bransjen Jevnt over høyt prispress i bransjen Outsourcing av CS tjenester til lavkostland og fremvoksende økonomier i Asia og Øst Europa forekommer Den norske bransjen er i mindre grad påvirket av utenlandsk konkurranse enn f.eks. engelskspråklige land pga språkbarrierer med det norske språk Økende grad av bransjeglidning mot andre markedsføringsaktører ved at callsentre også tilbyr deres tjenester Tilsvarende kan markedsføringsaktører gradvis bevege seg over i callsenterbaserte tjenester Økt krav til kvalitet, teknisk kompleksitet i løsninger, og prispress i markedet øker barrierene for nyetablering Aktører med høyt nivå på tjenester, gode langvarige kontrakter og et etablert omdømme vil være mindre konkurranseutsatt enn de små callsenteraktørene over tid Side 9

10 Markedet og tilhørende tjenestetilbud Hele callsenterbransjen kan deles inn i 3 deler: 1. Eksterne: De private eksterne callsentrene 2. Interne: Bedriftsinterne callsentre i private virksomheter som er del av norsk næringslivs kundeserviceaktivitet 3. Offentlig: Offentlige virksomheters egne callsenter- og kundeserviceaktivitet Figuren under illustrerer relativ markedsstørrelse markedsfordeling og bokstavene under figuren illustrerer de vanligste tjenestetilbudene i hver av kategoriene 1. Eksterne (a-i) 2. Interne (a-i) 3. Offentlig (a-d) Tjenester a) Operatørtjenester b) Reparasjonstjenester c) Kundeservice d) Andre typer help-desk (inkl. Sentralbord) e) It help-desk f) Bookinger g) Salg eksisterende kunder h) Markedsføring i) Direkte salg potensielle kunder Kilde: The Global Call Center Report (2007), Virke Analyse Side 10

11 Markedet store brukere av callsentertjenester Oversikt over bransjer/områder som i stor grad er avhengig av callsentertjenester for effektiv forretningsdrift 1) : Bransje / område Privat virksomhet Utvalg aktører Telecom (mobil) Telenor, Talkmore, Chess, One Call, Netcom, Tele2 TV Distribusjon Get, Riks TV, Viasat, Canal Digital (Telenor), Lyse Bredbånd (ISP) NextGenTel, Ventelo, Altibox, Get, Canal Digital (Telenor) Finans (Bank, forsikring, betalingsoppfølging) Skandiabanken, DnB, Sparebank1, Gjensidige, Storebrand, IF, Lindorff Kraftleverandører Ishavskraft, Hafslund, Norgesenergi Avis Aftenposten, Hegnar Media, DN, Adresseavisen samt andre lokalaviser Reiseliv DFDS Seaways, Color Line, SAS, Norwegian, Ving, Hurtigruten Sikkerhet Sector Alarm, Securitas Direct Pakketransport Bring (Posten), Tollpost Handel Komplett, Elkjøp, Vinmonopolet, IKEA Organisasjoner Offentlig Politiske parter, Virke Stat / Kommune Statlige/kommunale etater og sentralbord Offentlige virksomheter NAV, Statens lånekasse, Brønnøysundregistrene, NRK, Helsesektoren 1) Listen dekker både aktører med store interne callsentre og/eller har outsourcet hele eller deler av sine callsentertjenester Side 11

12 Tjenester Forretnings- og tjenestefokus - Virkes aktørundersøkelse 2013 *) Virke gjennomførte våren 2013 en undersøkelse blant utvalgte callsentre, hvor blant annet tjenester og fordelingen av dem ble kartlagt Bredere forretningsmodell Vanskeligere å opprettholde lønnsomhet til målgruppe hvor det ikke er etablert et kundeforhold, grunnet reservasjonsregisterets økende omfang Fra å ha et hovedfokus på salg er en bredere forretningsmodell med salg og service (eksempelvis IT helpdesk), en fremvoksende trend i bransjen Salg til eksisterende og potensielle kunder Mersalg til eksisterende kunder er blitt en viktig del av tjenestetilbudet Salg via internett til begge målgrupper er økende Tjenesteutvalg og fordeling = Der aktørene opplever vekst Reprasjonstjenester Operatørtjenester Andre typer help desk It Help desk Markedsføring Bookinger Direkte salg til potensielle kunder Kundeservice Salg til eksisterende kunder Kundeservice og salg 27% 36% 55% 55% 64% 64% 82% 82% 91% 91% 0% 50% 100% Prosentandel av deltagerne i undersøkelsen som tilbyr ulike tjenester Kilde: Virkes aktørundersøkelse 2013 *) Basert på svar fra 11 av de 20 største callsentrene i Norge Side 12

13 Callsenternes Målgruppe - Virkes aktørundersøkelse 2013 *) Geografisk fordeling av målgruppe Majoriteten av callsenterne har en nasjonal målgruppe (spredd over hele Norge) 18% har begrenset målgruppen til ett lokalt/regionalt nivå 73% av antall aktører som svarte mener geografisk nærhet til målgruppen ikke er viktig 27% mente geografisk nærhet til kunden var viktig, mot henholdsvis 72% som mente det var middels- og mindre viktig Hvem er callsenternes målgruppe? Hovedandelen av målgruppen er private personer 27,2% er innen B2B markedet 3% er innen det offentlige markedet Geografisk fordeling av målgruppe Fordeling av callsenternes målgruppe 3% 9% 18% Det norske markedet Det regionale markdet 20,3 % Privatpersoner Store bedrifter 73% Det norske og det internasjonale markeder 6,9 % 69% Små bedrifter Offentlig marked Kilde: Virkes Aktørundersøkelse 2013 Kilde: Virkes Aktørundersøkelse 2013 *) Basert på svar fra 11 av de 20 største callsentrene i Norge Side 13

14 Prosent Sysselsetting i den private eksterne callsenterbransjen (1 av 2) Alder og kjønn Med tilnærmet jevn kjønnsfordeling avviker Norge fra internasjonale tall, hvor kvinner ofte er i overvekt 44% av ansatte er mellom 20 og 29år Høy turnover - mange får yrkeserfaring gjennom callsentre Til tross for vekst i sysselsetting har tilgang på stabil arbeidskraft over tid vært en utfordring Turnover blant ansatte bidrar til nyrekrutteringskostnader og mye tidsbruk på opplæring Deltidsansatte studenter som slutter i CS for å gå inn i studierelatert arbeid, trekker opp statistikken over turnover blant ansatte. Fordeling sysselsetting på kjønn og heltid/deltid (2012) Deltid Heltid 42 Menn % 49% 51% 49% Kvinner 51% 49% Kilde: Sifo (9-2012) Kilde: Sifo (9-2012) Side 14

15 Geografisk fordeling, sysselsatte innen ECS (2 av 2) Fordeling av sysselsatte Hovedandelen sysselsatt på Østlandet 44% av CS har over 20 ansatte og 10% har over 100 Få CS sysselsetter mellom ansatte (primært i Oslo og andre storbyer) Fordeling av sysselsatte i eksterne callsentre % (2012) Distriktene vs Storbyer Iverksettelse av bistandsordninger for å øke tilflytting av CS til distriktene har gitt liten effekt Distriktene har en større andel fulltidsansatte enn sentraliserte CS Gjennomsnittsalderen er lavest i byene CS bidragsyter til sysselsetting CS ansetter ofte unge og personer med minoritetsbakgrunn Hoveddelen av de ansatte i bransjen har videregående som høyeste utdanning Blant de ansatte i Callsentrene som deltok i Virkes aktørundersøkelse, var 21,5% studenter som jobbet deltid ved siden av studiene. Kilde: Virke Analyse, Sifo (9-2012) Kilde: Sifo (9-2012), Virke Aktørundersøkelse 2013 Side 15

16 Omsetning Omsetningsstruktur, den eksterne callsenterbransjen Omsetning 40 største aktører, markedsandel for hhv 10 og 20 største aktører aktører 59 % av markedet aktører 72 % av markedet Samlet 98 aktører med omsetning i Kilde: Virke analyse, Proff forvalt Side 16

17 NOK ( 1000) Utvikling i omsetning og driftsresultat (EBIT) for eksterne callsentre Omsetning Samlet omsetning på 1,7 mrd Økning i antall aktører (20%) bidrar til omsetningsvekst på 15% fra Negativ vekst fra 2010 til 2011 (-0,9%) til tross for en økning i aktører med 10% De 15 største aktørene bidro til å stabilisere omsetningsfallet i 2011 (fall på 21% fra 2010 til 2011 justert for de 15 største) Lønnsomhet Økende driftsresultat og marginer i perioden. Driftresultat samlet økte fra 42 mill i 2009 til 105 mill i Lønn største kostnadspost og den er økende Lønnskostnader utgjorde 62,3% av driftsinntektene i 2011, mot 55,6% i 2009 Utvikling i omsetning og driftsresultat (EBIT) ( ) Sum driftskostnader EBIT-margin ,8 % ,6 % 4,6 % Driftsresultat (EBIT) Årsresultat-margin Omsetning ,3 % ,0 % 5,1 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Prosent Kilde: Proff Forvalt, Virke Analyse Side 17

18 15 største aktører eksterne callsenter Utvalgte nøkkeltall (siste år 2011): (1 000 EBIT-margin 2) CAGR Snitt EBIT-margin Snitt EBITDA-margin 1) NOK) Selskap Omsetning EBITDA 1) EBIT siste år 3 siste år 3 siste år 3 siste år 1 TELEPERFORMANCE NORGE AS ,2 % 8,2 % 9,1 % 10,0 % 2 TRANSCOM NORGE AS ,9 % -1,1 % 5,1 % 5,8 % 3 NERAS DIREKTE AS ,8 % 8,1 % 0,4 % 3,1 % 4 MAX MARKETING GRUPPEN AS ,3 % 30,5 % 0,8 % 1,2 % 5 ALPHA MARKETING AS ,8 % -9,9 % 3,9 % 6,0 % 6 WINDMILL AS ,8 % -1,2 % 8,1 % 10,6 % 7 ARTISTI TALE AS ,9 % 100,1 % 12,9 % 13,0 % 8 GOEXCELLENT NORWAY AS ,0 % -1,4 % -1,1 % 0,0 % 9 PROFFCOM AS ,5 % 12,2 % -1,3 % -0,5 % 10 SYKES ENTERPRISES NORWAY AS ,9 % INFONOR AS ,8 % 7,8 % 11,5 % 12,4 % 12 SA SALG AS ,8 % 21,2 % 16,2 % 16,2 % 13 UNICALL AS ,1 % -13,6 % 0,9 % 1,5 % 14 LOYALTY AS ,0 % ELITE MARKETING AS ,7 % 19,4 % 19,7 % 20,4 % SUM Median ,5 % 8,1 % 5,1 % 6,0 % Kommentarer: Artisti Tale AS har hatt sterkest omsetningsvekst i perioden med årlig snittvekst (CAGR) på 100% i perioden SA Salg har hatt høyest driftsresultatmargin (snitt 3 siste år): 26,8% 15 største aktører står for 68% av den totale omsetningen i den eksterne callsenterbransjen 2 aktører har kortere historikk enn 3 år, Sykes Enterprises Norway AS og Loyalty AS. Derfor ikke beregnet snittall 3 siste år for disse aktørene. 1) Driftsresultat før avskrivinger og nedskrivinger 2) Vekst per år Side 18 Kilde: Virke Analyse, Proff Forvalt

19 Omsetning 2011, omsetningsvekst og driftsresultatmargin blant de 15 største (ECS) Store variasjoner i veksttakt (CAGR) Spenn i omsetning fra 31 mill til 264 mill Positiv CAGR : Artisti Tale AS (101,1%) Max Marketing Gruppen AS (30,5%) Sa Salg AS (21,2%) Elite Marketing AS (19,4%) Proffcom AS (12,2%) Teleperformance Norge AS (8,2%) Neras Direkte AS (8,1%) Infonor AS (7,8%) Negativ CAGR : Unicall AS (-13,6%) Alpha Marketing AS (-9,9%) Go Excellent Norway AS (-1,4%) Windmill AS (-1,2%) Transcom Norge AS (-1,1%) Mindre aktører med høyest snitt driftsmargin over siste 3-års periode Elite Marketing AS (19,7%) SA Salg AS (16,2%) Artisti Tale (12,9%) Omsetning 2011 (bobler), CAGR og driftsresultat- (EBIT) margin ,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % -40,0 % Max Marketing Gruppen AS Teleperformance Norge AS Sa Salg AS Elite 20,0 % Marketing AS Infonor AS ,0 % ,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % Snitt EBIT-margin -20,0 % ( ) Goexcellent Norway AS Windmill AS Transcom Norge AS Alpha Marketing AS Unicall AS CAGR ( ) Artisti Tale AS Proffcom AS Neras Direkte AS Kilde: Proff Forvalt, Virke Analyse Note: Sykes Enterprises Norway AS og Loyalty AS er ikke med i figuren pga manglende 3-års historikk Side 19

20 Overblikk trender Fremvekst av Multikanal Kontaktsentre (MKKS) Økt etterspørsel etter mer komplekse callsentertjenester som bl.a. medfører redusert bruk av telefon og økt dialog via andre kanaler som bl.a. sosiale medier Fokus på bedret bruker opplevelse og redusert ventetid bedre helhetlig kundebehandling samt økt kunnskap i bedriften om brukernes atferd og holdninger til bedriften Økning i Outsourcing Hoveddrivere for å outsource: CS kan utføre mer avanserte tjenester, og utfører tjenestene mer effektivt (stordriftsfordeler) Fra faste til variable kostnader HR ansvar plasseres utenfor bedriften og mulighet for midlertidig ansettelser Noen vekstområder: Økt netthandel innen retail øker behov for og kundekontakt gjennom chattetjenester, dialog på sosiale medier mm Spillindustriens markedsposisjon øker behov for support tjenester Offentlig anbud Stort potensial hvis det offentlige åpner mer opp for å sette oppdrag ut på anbud Europeisk trend med outsourcing av offentlig tjenester (spesielt Spania og Storbritannia ) som vi ikke ser i like stor grad i Norge Side 20

21 Prosent Utvikling i bruk av kommunikasjonskanaler Undersøkelse 1) viser at: Vekst i kommunikasjonskanaler Liten nedgang i bruken av telefon Vekst i bruken av Chat også innen mer avanserte tjenester; i bank & finans var 9% av henvendelsene gjennom den kanalen Chat hadde høyest kundetilfredshet, hvor 77% var fornøyd. Sammenheng mellom kundeservice og omdømme Blant 3 av 4 selskaper, var det tydelig sammenheng mellom tilfredshet med kundeservicehenvendelse og tilfredshet med selskapet Henvendelse bidro til å løse brukers problem viktigst for tilfredshet God informasjon og veiledning og Spørsmål: Hvilken kanal ble brukt ved sist henvendelse til kundeservice? Telefon E-post Chat Annet serviceinstilling kom som nr to og tre, etter chat. Kilde: TNS, Dolphin Kilde: TNS, Dolphin ) Grunnlaget for undersøkelsen: respondenter som har vært i kontakt med kundeservice over 2-ukers periode, 2011 og Side 21

22 Bransjeaktørundersøkelse (1 av 2) Økt konkurranse og voksende omsetning er aktørenes egne forventninger til bransjen Utvikling i omsetning 63% venter en økt omsetning i 2013 vs % venter en omsetning på samme nivå i 2013 som i 2012 Utvikling i konkurranseklimaet 36% mener at konkurransen vil intensiveres, mens 18% mener det vil avta. 73% mener det vil bli økt konkurranse fra utenlandske aktører. De viktigste faktorene for å sikre langsiktig vekst "Å sikre langsiktige kontrakter", er hva størst andel av aktørene anser som viktigst "Beholde og skaffe kvalifisert arbeidskraft" og "Øke opplæring og oppfølging av ansatte" ble rangert andre viktigst. "Øke omfang av tjenester" ble rangert som tredje viktigste faktor. Side 22

23 Bransjeaktørundersøkelse (2 av 2) Trendene innen outsourcing Vekstbransjer for norske CS Telekom er bransjen hvor aktørene opplever at det er størst vekst i etterspørsel i outsourcingstjenester. På delt andreplass kom TV distribusjon, kraftleverandører og finansbransjen Innen vekstbransjene har det vært økende etterspørsel etter følgende tjenester; 82% av aktørene opplevde økende etterspørsel etter Salg og Kundeservice, 73% opplevde økt etterspørsel etter salg til eksisterende kunder og 64% svarte kundeservice. Ingen aktører opplever vekst i etterspørsel fra offentlig sektor Hovedårsakene til at bedrifter outsourcer CS tjenester 1. CS kan utføre mer avanserte tjenester enn kunden selv har anledning til 2. CS kan utføre tjenesten bedre 3. CS kan utføre tjenesten rimeligere 4. Større fleksibilitet / stordriftsfordeler / flere ansatte å spille på Side 23

24 Callsenternes betydning i næringslivet Historisk perspektiv Viktig kanal for nyetablerte selskaper i bransjer hvor det har vært monopol eller noen få store aktører, som innen telekom og strøm. Varden, nr.1 lokal avis i Telemark; i 2006 hadde avisen en årlig nyrekruttering på 25%, hvorav 50% ble rekruttert over telefon. "Markedsføring over telefon kan ikke erstattes av andre salgskanaler. Ett bortfall av dette vil være dramatisk for Varden, og gi ett stort opplagsfall. Dette vil true avisenes eksistens i nåværende form." og fremover Kundeservice blir i større grad en integrert del av bedrifters produkt- og tjenestetilbud, noe som gir bedrifter muligheten til å skape ett konkurransefortrinn gjennom kundesenteret. Ving Norge mottok i 2012 prisen for Årets Kundeservice av TNS Gallup. Til det kommenterte marked- og kommunikasjonsdirektør Tonje Fossum "Konkurrentene våre kan kopiere produktene, men de kan ikke gi den samme service som vi gir." 2 Callsenterbransjen har utviklet seg i takt med endringene i markedsbehovene. Bransjens tilpasning til dagens fremvoksende trend innen forbrukernes multikanalsadferd, har gitt dem en enda sterkere posisjon for verdiskapning i næringslivet. 1) Medlemsundersøkelse 2) TNS Gallup MBL, 2006 Side 24

25 Innhold Introduksjon Markedet og bransjestruktur Trender og utsyn Vedlegg Omfang, avgrensing og kilder Definisjon nøkkeltall Aktøroversikt eksterne callsentre, 80 største basert på omsetning 2011 Side 25

26 Omfang, avgrensing og kilder Omfang Analysen omfatter en oversikt over den private eksterne delen av norsk callsenterbransje. Formålet er bl.a. å synliggjøre trekk ved bransjen som oversikt over aktører, sysselsetting i bransjen, bransjens tjenestetilbud og bidrag til norsk næringsliv. Avgrensing Primærfokus i denne analysen er den private eksterne callsenterbransjen. For aktøroversikt har vi avgrenset omfanget til NACE kodene; Telefonsalg og Telefonvakttjenester. Listene fra dette NACE uttrekket er vasket for bl.a. interne callsentre listet som eget AS og for aktører uten registrert omsetning av betydning. Informasjonskilder Både primære og sekundære kilder er benyttet for analysens informasjonsmateriale NACE-kodeuttrekk fra Proff som definert ovenfor. Aktørundersøkelse blant 11 av de 20 største callsenterne, samt samtaler med utvalgte bransjeaktører. Informasjon hentet fra offentlig tilgjengelige rapporter, regnskapsdata og statistikk. Kilder er gjengitt med kildehenvisning i presentasjonen både med henvisning til tekst (nederst på siden) samt kildehenvisninger til figurer i tilknytning til disse. En opplisting av kilder finnes for øvrig i vedlegg. Side 26

27 Kilder Bøker Exploring Corporate Strategy, 6th Edition, 2002, Gerry Johnson & Kevan Scholes Intervjuer og samtaler Aktørintervjuer : intervjuer med et utvalg aktører innen den eksterne callsenterbransjen Samtaler med Innsamlingsrådet Leverandørsamtaler : samtaler med utvalgte aktører som leverer teknisk infrastruktur til bransjen Samtaler med bransjeorganisasjonen Nordma Rapporter Sifo (1-2011) Evaluering av markedsføringsloven, kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/telefonhenvendelser til forbrukere Prosjekt Notat (1-2011) Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Sifo (6-2012) Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner, SIFO-survey hurtigstatestikk 2011 og 2012 Prosjekt Notat (6-2012) Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Sifo (9-2012) Evaluering av telefonsalg til private Kartlegging av kundesentre I 2010 og 2012 Prosjekt Notat (9-2012) Randi Lavik og Ragnhild Brusdal The global Call center report: International Perspectives on Management and Employment Cornell University, ILR School. By David Holman, Rosemary Batt & Ursula Holtgrewe, 2007 Undersøkelser Aktørundersøkelse Årets Kundeservice 2012, TNS og Dolphin, 2013 Medlemsundersøkelse MBL (Mediebedriftenes landsforening), 2006 Side 27

28 Definisjoner Nøkkeltall Begrep EBIT: EBITDA: NOPLAT: EBT: CAGR: Dekningsbidrag: Bruttomargin: Omløpshastighet varelager: EBITDA-margin: EBIT-margin: Gjennomsnittlig varelager, dager: Rentabilitet varelager: Kapitalens omløpshastighet: Egenkapitalandel, årsslutt (%): Samlet gjeldsandel, årsslutt (%): Definisjon Earnings Before Interest and Tax. Driftsresultat. Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation. Driftsresultat før avskriving og nedskriving Net Operating Profit Less Amortisation And Tax. Driftsresultat skatt på driftsresultat Ordinært resultat før skattekostnad Compound Annual Growth Rate (årlig omsetningsvekst) Sum driftsinntekter varekost Dekningsbidrag / sum driftsinntekter Varekost / gjennomsnittlig varelager EBITDA / Sum driftsinntekter Driftsresultat / Sum driftsinntekter 365 / omløpshastighet varelager Bruttomargin * Varelagerets omløpshastighet Sum driftsinntekter / ((totalkapital årsstart + totalkapital årsslutt)/2) Sum egenkapital / totalkapital Sum gjeld / totalkapital Side 28

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere Prosjektnotat nr. 1-2011 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 20/02/15 Kjennetegn ved norske lærebedrifter En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 2 KJENNETEGN VED NORSKE LÆREBEDRIFTER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Detaljer

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENTBRANSJEN 1 FORORD «DEN KANSKJE STØRSTE UTFORDRINGEN FOR KONSULENT- BRANSJEN FREMOVER BLIR Å FÅ TAK I KVALIFISERT ARBEIDS- KRAFT,

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015

Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015 Økonomisk konsekvensanalyse for aviser 2010-2015 Analyse og beregninger Erik Wilberg Innledning Undertegnede er av MBL bedt om å foreta en analyse av de økonomiske konsekvensene ved bortfall av produksjonsstøtte

Detaljer

Sammendrag sterke sider Svake sider Trusler Muligheter

Sammendrag sterke sider Svake sider Trusler Muligheter Sammendrag Formålet med denne oppgaven er å gi svar på spørsmålene om det finnes vekstmuligheter for SpareBank 1 SR-Bank (SR-Bank) i Midt-Rogaland, eventuelt hvor og på hvilken måte kan man utnytte disse

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram

En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram BCR3100 Bacheloroppgave våren 2013 Markedshøyskolen Student nummer 980089 980155 En studie av den norske dagligvarebransjens bruk av dialogmarkedsføring kombinert med virkemiddelet lojalitetsprogram Denne

Detaljer

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 07 årsrapport 2007 Innhold Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 Virksomhetsområder Terra Fondsforvaltning side

Detaljer

Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010

Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010 RAPPORT Kulturnæringen i Møre og Romsdal status og utvikling 2004 til 2010 MENON-PUBLIKASJON NR. 32/2012 September 2012 Av Anne Espelien, Rasmus Bøgh Holmen og Lisbeth M. Iversen Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer