Den eksterne callsenterbransjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den eksterne callsenterbransjen"

Transkript

1 Den eksterne callsenterbransjen Side 1

2 Innhold 1. INTRODUKSJON Definisjoner 3 Oppsummering 4 Vesentlige utfordringer for bransjen 5 2. MARKEDET OG BRANSJESTRUKTUR 2. a) Markedsklima 6 Strukturen i den norske callsenterbransjen 10 Eksterne påvirkningskrefter 7, 8 Konkurranseklima i bransjen 9 2. b) Bransjestruktur Markedet og tilhørende tjenestetilbud 10 Markedet store brukere av callsentertjenester 11 Forretnings- og tjenestefokus 12 Callsenterbransjens Målgruppe 13 Sysselsetting og geografisk fordeling 14, c) Økonomisk utvikling Utvikling i antall aktører i bransjen 16 Nøkkeltall, den eksterne callsenterbransjen 17 Nøkkeltall, 15 største eksterne callsenteraktører 18, TRENDER OG UTSYN Utvikling i bruk av kommunikasjonskanaler 21 Bransjeaktørundersøkelse 22, 23 Callsenternes betydning i næringslivet VEDLEGG Side: Side 2

3 Definisjoner Callsenter Interne (ICS) Eksterne (ECS) Multikanal kontaktsenter Målgruppe Kunde Et callsenter (CS) er en bedrift/enhet hvis formål er å motta/videreformidle/foreta massehenvendelser over telefon, mail, sms, chat, sosiale medier eller en kombinasjon av to eller flere av disse. Tjenester varier fra blant annet kundeservice, salg, markedsføring, rådgivning, innsamling og undersøkelser. Vi skiller mellom interne callsentre (ICS) og eksterne callsentre (ECS). Interne callsentre er ofte en støttefunksjon til bedriftens primære forretningsområder, som kundeservice. Vi kaller dem interne fordi bedriften har dette virksomhetsområdet internt som del av egen virksomhet. ECS utfører callsentertjenester for kunder som velger å outsource hele eller deler av denne funksjonen. Enten et ECS eller ICS som tilbyr kunde- og brukerkontakt gjennom flere kanaler (kombinasjonstjenester). Typiske tilleggstjenester er chat, interaktivitet via sosiale medier, sms tjenester mm. Personer CS kommuniserer med. Målgruppen henvender seg til CS og CS henvender seg til dem. Kan eksempelvis være en bankkunde. En kunde er en som gir callsenteret ett oppdrag; en bedrift som ønsker å outsource callsenter tjenesten helt eller delvis. Inngående Henvendelser fra målgruppen og til callsenteret Utgående Henvendelser fra callsenteret til målgruppen B2B Business to Business. Forretning mellom foretak, omtales ofte ved salg fra et foretak til et annet B2C Business to Consumer. Salg fra foretak til forbruker. For nøkkeltallsdefinisjoner, se vedlegg Side 3

4 Oppsummering Sammensatt bransje Økonomi og vekst (Eksterne callsentre (ECS)) Sysselsetting og geografi Trender Interne og eksterne callsentre i offentlig og privat virksomhet Stort spenn i tjenestetilbud, fra rene salgssentre til omfattende multikanal kontaktsentre med kunderelasjonshåndtering (CRM ansvar). Sammensetningen av teknisk infrastruktur, ansattekvalitet og samlet tjenestetilbud avgjør kvaliteten på callsentertjenesten og opplevd verdi for kunden Har samlet hatt bedrede resultatmarginer i perioden Samlet driftsresultat- og årsresultatmargin på hhv 6,0% og 5,1% i 2011 Store aktører har stordriftsfordeler på den tekniske infrastrukturen Omsetningen til de 15 største eksterne aktørene: 1,2 mrd, 68% av omsetningen til samtlige ECS Jevn kjønnsfordeling noe høyere andel av menn blant deltidsansatte 44% av de ansatte er mellom 20 og 29 år. CS er ofte inngangsbillett i arbeidslivet for unge Hoveddelen av de ansatte er sysselsatt på Østlandet Flest interne callsentere i distriktene. Her er gjennomsnittsalderen noe høyere enn i storbyene Økt etterspørsel etter mer avanserte tjenester callsenteret er i økende grad sett på som strategisk enhet fremvekst av multikanalsentre Virtualisering bidrar til å gjøre sysselsattes arbeid lokasjonsuavhengig men store kunder ønsker ofte at callsenteret er lokalisert i nærheten av hovedkontoret Ventet vekst i outsourcing, også potensial ved økning i offentlig anbud men ingen forløsning så langt Utfordringer og tiltak Utfordringer: En mindre andel av bransjens omsetning og tilhørende aktører, har negativt påvirkning for bransjens omdømme. Mulighet for ytterligere begrensing av muligheter for telefonsalg Utbredt uvitenhet rundt bransjens kompetanseog tjenestenivå Høy turnover av ansatte Tiltak / Løsning: Presisering av reglene om reservasjon mot telefonsalg, offentlig godkjenningsordning, kompetanseutvikling, reservasjonsregisteret, bransjenormer og ordning for godkjenning av callsentre bedrer målgruppekontakt og omdømme Bransjen tar i bruk tekniske løsninger som i større grad styrker brukernes positive opplevelse ved kontakt med bedriftene (bl.a. multikanal) Ordnede ansettelsesforhold, samt tilrettelegging for karriereutvikling medfører mindre turnover og høyere kvalitet Side 4

5 Vesentlige utfordringer for bransjen En mindre andel av bransjens samlede omsetning stammer fra aktører som trekker bransjens omdømme i negativ retning. Disse aktørene forårsaker en stor andel av bransjens utfordringer. Iverksatte tiltak, kombinert med økt krav til tjenestespekter som favoriserer større aktører med ny teknologi vil bidra til å profesjonalisere bransjen ytterligere Utfordring Tiltak / Løsning Renommé Etablere offentlig godkjenningsordning av CS Sertifiseringsordninger, Standard Norge Kvalitetsstandard, ferdigstille NS standardkontrakt Reservasjonsregisteret etablert for å for å verne målgruppen (forbrukeren) mot uønsket telefonkontakt Innføring av bransjenormer for å forhindre misfornøyde brukere, har ført til at antall klager har blitt redusert. Høy turnover av ansatte Ordnede ansettelsesforhold (Godkjenning av CS) Opplæring, tilretteleggelse for utvikling og karrieremuligheter Jevnlige medarbeidertilfredshetsmålinger med oppfølging blant de ansatte Synliggjøre samfunnsansvaret bransjen tar Høy andel unge blant ansatte (inngangsbillett inn i arbeidslivet) Muliggjør deltidsarbeid ved siden av studier Bidrar til sysselsetting i distriktene når callsentrene er etablert utenfor byene Utbredt uvitenhet rundt bransjens kompetanse- og tjenestenivå Bedre synliggjøre callsenterets viktige rolle som bedrifters kontakt- og ressurssenter (førstekontakt med kunden) Bransjen tar i bruk tekniske løsninger (multikanal) som i større grad styrker brukernes positive opplevelse ved kontakt med bedriftene Side 5

6 Strukturen i callsenterbransjen Callsenterbransjen består av interne og eksterne callsentre som foretar både inngående og utgående henvendelser Eksterne callsentre Ufører callsentertjenester for kunder som har valgt å outsource hele eller deler av denne tjenesten. Interne callsentre Virksomheters egne kundesentre Pilene i figuren illustrerer kontaktstrømmen Interne callsentre utgjør den største andelen av bransjen Struktur og dynamikk i tjenesteproduksjonen i callsenterbransjen Målgruppe Brukere 1) Utgående Interne Callsentre Den norske Callsenter bransjen Eksterne Callsentre Inngående Målgruppe Brukere Kilde: Virke Analyse Den vesentligste delen av callsenterbransjens aktivitet (både eksterne og interne) er rene kundeserviceaktiviteter som er viktige for daglig drift og god kundeoppfølging i norske virksomheter 1) Personer callsenteret kommuniserer med Kilder: Sifo (9-2012), Aktørsamtaler (2013) Side 6

7 Eksterne påvirkningskrefter, ECS (1 av 2) Økonomisk påvirkning Redusert etterspørsel i lavkonjunktur etter ekstern markedsføring-/salgsaktivtet (budsjettkutt hos kunder) Outsourcing kan øke i lavkonjunktur ved at kunder ønsker å gjøre faste kostnader om til variable Innstramming på lånetilgang fra bankene Lønnsveksten bidrar til økte kostnader i en arbeidsintensiv bransje Kilder til eksterne krefter som påvirker bransjen og de enkelte virksomheter: Lovmessige/ Regulatoriske Politiske Økonomiske Lovmessig/regulatorisk Innføring av godkjenningsordning av CS Ny markedsføringslov, 1. juni 2009 (Forbrukernes rett til å reservere seg mot telefonsalg) Nye regler for innleie/utleie av arbeidskraft Teknologiske fremskritt Miljømessige Callsenter -bransjen Sosiale Økning i kontakt gjennom flere medier (multikanal kontaktsenter ), dvs. telefon, sms, sosiale medier etc. Bransjeglidning mot markedsføring ved at ny teknologi bidrar til at callsentrene kan tilby utvidede tjenester Teknologiske Kilde: Johnson & Scholes (2002), Virke Analyse Side 7

8 Eksterne påvirkningskrefter, ECS (2 av 2) Politisk/lovmessig påvirkning påvirker bransjen i betydelig grad 1) Ny markedsføringslov, 1. juni 2009 Forbrukernes rett til å reservere seg mot telefonsalg (reservasjonsregisteret) ble en del av markedsføringsloven, tidligere en del av personopplysningsloven Krav om skriftlig bekreftelse på salg etter muntlig bekreftelse over telefon 27% av aktørene (eksterne og interne) i Sifo undersøkelsen opplevde det som vanskeligere å oppnå salg etter innføringen av ny markedsføringslov. 42% opplevde liten endring. Callsentrene er pålagt krav om vasking av lister CS som retter seg mot det private markedet skal vaske sine kundelister mot reservasjonsregisteret hver måned Nye regler for innleie/utleie av arbeidskraft Medfører økte utgifter og HR ansvar for ICS Innføring av godkjenningsordning av CS Medfører at CS må dokumentere at de følger Arbeidsmiljøloven, Markedsføringsloven og Bransjenormene CS som retter seg mot B2B 2) markedet, er pålagt å vaske sine lister mot stillingsregistre agenten ringer til den aktuelle stillingen, ikke personen. Ytterligere begrensninger på mulighet for telefonsalg skal opp til høring i 2014 Klager til forbrukerrådet har forårsaket oppmerksomheten Stor nedgang i klager så langt i ) Spesielt aktører med stor utgående salgsaktivitet 2) For definisjon B2B, se side Definisjoner i vedlegg Kilde; Sifo (9-2012) & (1-2011), Aktørintervjuer (2013), NORDMA (2013), Innsamlingsrådet (2013), Forbrukerrådet 2013) Side 8

9 Konkurranseklima som påvirker aktørenes lønnsomhet Kundemakt Leverandør-makt Grad av rivalisering mellom eksisterende aktører Trussel fra substitutter Trussel fra nyetableringer Callsentre med lav kompleksitet i tjenestetilbud opplever stor konkurranse hvor kunden har mange tilbydere å spille opp mot hverandre Callsentre med mer komplekse tjenester er mindre konkurranseutsatt men enkelte kunder kan velge å overta/ flytte tjenesten inn i egen virksomhet Store kunder krever større nærhet til outsourcede callsentertjenester, det bidrar til økt lokalisering av callsentrene i bynære strøk i nærheten av kundenes hovedkontor Økende krav til kvalitet på leveranse fra kundene medfører økning i helhetlige og komplekse løsninger Ett stort utvalg av leverandører av tekniske tjenester bidrar til at callsentrene kan velge løsninger fra flere leverandører og er dermed ikke avhengig av en enkeltleverandør Aktører som tilbyr mer avanserte løsninger er ofte avhengig av mersalg til eksisterende kunder blant callsentrene (dekke infrastruktur), og dermed avhengig av en god dialog med sine callsenterkunder For callsentre med avanserte behov, er det ofte et samarbeid med leverandøren om å skreddersy softwareløsninger tilpasset forretningsbehovet De største aktørene med komplekst teknisk tjenestetilbud og aktører som tilbyr spesialtilpassede nisjetjenester opplever mindre konkurranse enn øvrige aktører i bransjen Jevnt over høyt prispress i bransjen Outsourcing av CS tjenester til lavkostland og fremvoksende økonomier i Asia og Øst Europa forekommer Den norske bransjen er i mindre grad påvirket av utenlandsk konkurranse enn f.eks. engelskspråklige land pga språkbarrierer med det norske språk Økende grad av bransjeglidning mot andre markedsføringsaktører ved at callsentre også tilbyr deres tjenester Tilsvarende kan markedsføringsaktører gradvis bevege seg over i callsenterbaserte tjenester Økt krav til kvalitet, teknisk kompleksitet i løsninger, og prispress i markedet øker barrierene for nyetablering Aktører med høyt nivå på tjenester, gode langvarige kontrakter og et etablert omdømme vil være mindre konkurranseutsatt enn de små callsenteraktørene over tid Side 9

10 Markedet og tilhørende tjenestetilbud Hele callsenterbransjen kan deles inn i 3 deler: 1. Eksterne: De private eksterne callsentrene 2. Interne: Bedriftsinterne callsentre i private virksomheter som er del av norsk næringslivs kundeserviceaktivitet 3. Offentlig: Offentlige virksomheters egne callsenter- og kundeserviceaktivitet Figuren under illustrerer relativ markedsstørrelse markedsfordeling og bokstavene under figuren illustrerer de vanligste tjenestetilbudene i hver av kategoriene 1. Eksterne (a-i) 2. Interne (a-i) 3. Offentlig (a-d) Tjenester a) Operatørtjenester b) Reparasjonstjenester c) Kundeservice d) Andre typer help-desk (inkl. Sentralbord) e) It help-desk f) Bookinger g) Salg eksisterende kunder h) Markedsføring i) Direkte salg potensielle kunder Kilde: The Global Call Center Report (2007), Virke Analyse Side 10

11 Markedet store brukere av callsentertjenester Oversikt over bransjer/områder som i stor grad er avhengig av callsentertjenester for effektiv forretningsdrift 1) : Bransje / område Privat virksomhet Utvalg aktører Telecom (mobil) Telenor, Talkmore, Chess, One Call, Netcom, Tele2 TV Distribusjon Get, Riks TV, Viasat, Canal Digital (Telenor), Lyse Bredbånd (ISP) NextGenTel, Ventelo, Altibox, Get, Canal Digital (Telenor) Finans (Bank, forsikring, betalingsoppfølging) Skandiabanken, DnB, Sparebank1, Gjensidige, Storebrand, IF, Lindorff Kraftleverandører Ishavskraft, Hafslund, Norgesenergi Avis Aftenposten, Hegnar Media, DN, Adresseavisen samt andre lokalaviser Reiseliv DFDS Seaways, Color Line, SAS, Norwegian, Ving, Hurtigruten Sikkerhet Sector Alarm, Securitas Direct Pakketransport Bring (Posten), Tollpost Handel Komplett, Elkjøp, Vinmonopolet, IKEA Organisasjoner Offentlig Politiske parter, Virke Stat / Kommune Statlige/kommunale etater og sentralbord Offentlige virksomheter NAV, Statens lånekasse, Brønnøysundregistrene, NRK, Helsesektoren 1) Listen dekker både aktører med store interne callsentre og/eller har outsourcet hele eller deler av sine callsentertjenester Side 11

12 Tjenester Forretnings- og tjenestefokus - Virkes aktørundersøkelse 2013 *) Virke gjennomførte våren 2013 en undersøkelse blant utvalgte callsentre, hvor blant annet tjenester og fordelingen av dem ble kartlagt Bredere forretningsmodell Vanskeligere å opprettholde lønnsomhet til målgruppe hvor det ikke er etablert et kundeforhold, grunnet reservasjonsregisterets økende omfang Fra å ha et hovedfokus på salg er en bredere forretningsmodell med salg og service (eksempelvis IT helpdesk), en fremvoksende trend i bransjen Salg til eksisterende og potensielle kunder Mersalg til eksisterende kunder er blitt en viktig del av tjenestetilbudet Salg via internett til begge målgrupper er økende Tjenesteutvalg og fordeling = Der aktørene opplever vekst Reprasjonstjenester Operatørtjenester Andre typer help desk It Help desk Markedsføring Bookinger Direkte salg til potensielle kunder Kundeservice Salg til eksisterende kunder Kundeservice og salg 27% 36% 55% 55% 64% 64% 82% 82% 91% 91% 0% 50% 100% Prosentandel av deltagerne i undersøkelsen som tilbyr ulike tjenester Kilde: Virkes aktørundersøkelse 2013 *) Basert på svar fra 11 av de 20 største callsentrene i Norge Side 12

13 Callsenternes Målgruppe - Virkes aktørundersøkelse 2013 *) Geografisk fordeling av målgruppe Majoriteten av callsenterne har en nasjonal målgruppe (spredd over hele Norge) 18% har begrenset målgruppen til ett lokalt/regionalt nivå 73% av antall aktører som svarte mener geografisk nærhet til målgruppen ikke er viktig 27% mente geografisk nærhet til kunden var viktig, mot henholdsvis 72% som mente det var middels- og mindre viktig Hvem er callsenternes målgruppe? Hovedandelen av målgruppen er private personer 27,2% er innen B2B markedet 3% er innen det offentlige markedet Geografisk fordeling av målgruppe Fordeling av callsenternes målgruppe 3% 9% 18% Det norske markedet Det regionale markdet 20,3 % Privatpersoner Store bedrifter 73% Det norske og det internasjonale markeder 6,9 % 69% Små bedrifter Offentlig marked Kilde: Virkes Aktørundersøkelse 2013 Kilde: Virkes Aktørundersøkelse 2013 *) Basert på svar fra 11 av de 20 største callsentrene i Norge Side 13

14 Prosent Sysselsetting i den private eksterne callsenterbransjen (1 av 2) Alder og kjønn Med tilnærmet jevn kjønnsfordeling avviker Norge fra internasjonale tall, hvor kvinner ofte er i overvekt 44% av ansatte er mellom 20 og 29år Høy turnover - mange får yrkeserfaring gjennom callsentre Til tross for vekst i sysselsetting har tilgang på stabil arbeidskraft over tid vært en utfordring Turnover blant ansatte bidrar til nyrekrutteringskostnader og mye tidsbruk på opplæring Deltidsansatte studenter som slutter i CS for å gå inn i studierelatert arbeid, trekker opp statistikken over turnover blant ansatte. Fordeling sysselsetting på kjønn og heltid/deltid (2012) Deltid Heltid 42 Menn % 49% 51% 49% Kvinner 51% 49% Kilde: Sifo (9-2012) Kilde: Sifo (9-2012) Side 14

15 Geografisk fordeling, sysselsatte innen ECS (2 av 2) Fordeling av sysselsatte Hovedandelen sysselsatt på Østlandet 44% av CS har over 20 ansatte og 10% har over 100 Få CS sysselsetter mellom ansatte (primært i Oslo og andre storbyer) Fordeling av sysselsatte i eksterne callsentre % (2012) Distriktene vs Storbyer Iverksettelse av bistandsordninger for å øke tilflytting av CS til distriktene har gitt liten effekt Distriktene har en større andel fulltidsansatte enn sentraliserte CS Gjennomsnittsalderen er lavest i byene CS bidragsyter til sysselsetting CS ansetter ofte unge og personer med minoritetsbakgrunn Hoveddelen av de ansatte i bransjen har videregående som høyeste utdanning Blant de ansatte i Callsentrene som deltok i Virkes aktørundersøkelse, var 21,5% studenter som jobbet deltid ved siden av studiene. Kilde: Virke Analyse, Sifo (9-2012) Kilde: Sifo (9-2012), Virke Aktørundersøkelse 2013 Side 15

16 Omsetning Omsetningsstruktur, den eksterne callsenterbransjen Omsetning 40 største aktører, markedsandel for hhv 10 og 20 største aktører aktører 59 % av markedet aktører 72 % av markedet Samlet 98 aktører med omsetning i Kilde: Virke analyse, Proff forvalt Side 16

17 NOK ( 1000) Utvikling i omsetning og driftsresultat (EBIT) for eksterne callsentre Omsetning Samlet omsetning på 1,7 mrd Økning i antall aktører (20%) bidrar til omsetningsvekst på 15% fra Negativ vekst fra 2010 til 2011 (-0,9%) til tross for en økning i aktører med 10% De 15 største aktørene bidro til å stabilisere omsetningsfallet i 2011 (fall på 21% fra 2010 til 2011 justert for de 15 største) Lønnsomhet Økende driftsresultat og marginer i perioden. Driftresultat samlet økte fra 42 mill i 2009 til 105 mill i Lønn største kostnadspost og den er økende Lønnskostnader utgjorde 62,3% av driftsinntektene i 2011, mot 55,6% i 2009 Utvikling i omsetning og driftsresultat (EBIT) ( ) Sum driftskostnader EBIT-margin ,8 % ,6 % 4,6 % Driftsresultat (EBIT) Årsresultat-margin Omsetning ,3 % ,0 % 5,1 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Prosent Kilde: Proff Forvalt, Virke Analyse Side 17

18 15 største aktører eksterne callsenter Utvalgte nøkkeltall (siste år 2011): (1 000 EBIT-margin 2) CAGR Snitt EBIT-margin Snitt EBITDA-margin 1) NOK) Selskap Omsetning EBITDA 1) EBIT siste år 3 siste år 3 siste år 3 siste år 1 TELEPERFORMANCE NORGE AS ,2 % 8,2 % 9,1 % 10,0 % 2 TRANSCOM NORGE AS ,9 % -1,1 % 5,1 % 5,8 % 3 NERAS DIREKTE AS ,8 % 8,1 % 0,4 % 3,1 % 4 MAX MARKETING GRUPPEN AS ,3 % 30,5 % 0,8 % 1,2 % 5 ALPHA MARKETING AS ,8 % -9,9 % 3,9 % 6,0 % 6 WINDMILL AS ,8 % -1,2 % 8,1 % 10,6 % 7 ARTISTI TALE AS ,9 % 100,1 % 12,9 % 13,0 % 8 GOEXCELLENT NORWAY AS ,0 % -1,4 % -1,1 % 0,0 % 9 PROFFCOM AS ,5 % 12,2 % -1,3 % -0,5 % 10 SYKES ENTERPRISES NORWAY AS ,9 % INFONOR AS ,8 % 7,8 % 11,5 % 12,4 % 12 SA SALG AS ,8 % 21,2 % 16,2 % 16,2 % 13 UNICALL AS ,1 % -13,6 % 0,9 % 1,5 % 14 LOYALTY AS ,0 % ELITE MARKETING AS ,7 % 19,4 % 19,7 % 20,4 % SUM Median ,5 % 8,1 % 5,1 % 6,0 % Kommentarer: Artisti Tale AS har hatt sterkest omsetningsvekst i perioden med årlig snittvekst (CAGR) på 100% i perioden SA Salg har hatt høyest driftsresultatmargin (snitt 3 siste år): 26,8% 15 største aktører står for 68% av den totale omsetningen i den eksterne callsenterbransjen 2 aktører har kortere historikk enn 3 år, Sykes Enterprises Norway AS og Loyalty AS. Derfor ikke beregnet snittall 3 siste år for disse aktørene. 1) Driftsresultat før avskrivinger og nedskrivinger 2) Vekst per år Side 18 Kilde: Virke Analyse, Proff Forvalt

19 Omsetning 2011, omsetningsvekst og driftsresultatmargin blant de 15 største (ECS) Store variasjoner i veksttakt (CAGR) Spenn i omsetning fra 31 mill til 264 mill Positiv CAGR : Artisti Tale AS (101,1%) Max Marketing Gruppen AS (30,5%) Sa Salg AS (21,2%) Elite Marketing AS (19,4%) Proffcom AS (12,2%) Teleperformance Norge AS (8,2%) Neras Direkte AS (8,1%) Infonor AS (7,8%) Negativ CAGR : Unicall AS (-13,6%) Alpha Marketing AS (-9,9%) Go Excellent Norway AS (-1,4%) Windmill AS (-1,2%) Transcom Norge AS (-1,1%) Mindre aktører med høyest snitt driftsmargin over siste 3-års periode Elite Marketing AS (19,7%) SA Salg AS (16,2%) Artisti Tale (12,9%) Omsetning 2011 (bobler), CAGR og driftsresultat- (EBIT) margin ,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % -40,0 % Max Marketing Gruppen AS Teleperformance Norge AS Sa Salg AS Elite 20,0 % Marketing AS Infonor AS ,0 % ,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % Snitt EBIT-margin -20,0 % ( ) Goexcellent Norway AS Windmill AS Transcom Norge AS Alpha Marketing AS Unicall AS CAGR ( ) Artisti Tale AS Proffcom AS Neras Direkte AS Kilde: Proff Forvalt, Virke Analyse Note: Sykes Enterprises Norway AS og Loyalty AS er ikke med i figuren pga manglende 3-års historikk Side 19

20 Overblikk trender Fremvekst av Multikanal Kontaktsentre (MKKS) Økt etterspørsel etter mer komplekse callsentertjenester som bl.a. medfører redusert bruk av telefon og økt dialog via andre kanaler som bl.a. sosiale medier Fokus på bedret bruker opplevelse og redusert ventetid bedre helhetlig kundebehandling samt økt kunnskap i bedriften om brukernes atferd og holdninger til bedriften Økning i Outsourcing Hoveddrivere for å outsource: CS kan utføre mer avanserte tjenester, og utfører tjenestene mer effektivt (stordriftsfordeler) Fra faste til variable kostnader HR ansvar plasseres utenfor bedriften og mulighet for midlertidig ansettelser Noen vekstområder: Økt netthandel innen retail øker behov for og kundekontakt gjennom chattetjenester, dialog på sosiale medier mm Spillindustriens markedsposisjon øker behov for support tjenester Offentlig anbud Stort potensial hvis det offentlige åpner mer opp for å sette oppdrag ut på anbud Europeisk trend med outsourcing av offentlig tjenester (spesielt Spania og Storbritannia ) som vi ikke ser i like stor grad i Norge Side 20

21 Prosent Utvikling i bruk av kommunikasjonskanaler Undersøkelse 1) viser at: Vekst i kommunikasjonskanaler Liten nedgang i bruken av telefon Vekst i bruken av Chat også innen mer avanserte tjenester; i bank & finans var 9% av henvendelsene gjennom den kanalen Chat hadde høyest kundetilfredshet, hvor 77% var fornøyd. Sammenheng mellom kundeservice og omdømme Blant 3 av 4 selskaper, var det tydelig sammenheng mellom tilfredshet med kundeservicehenvendelse og tilfredshet med selskapet Henvendelse bidro til å løse brukers problem viktigst for tilfredshet God informasjon og veiledning og Spørsmål: Hvilken kanal ble brukt ved sist henvendelse til kundeservice? Telefon E-post Chat Annet serviceinstilling kom som nr to og tre, etter chat. Kilde: TNS, Dolphin Kilde: TNS, Dolphin ) Grunnlaget for undersøkelsen: respondenter som har vært i kontakt med kundeservice over 2-ukers periode, 2011 og Side 21

22 Bransjeaktørundersøkelse (1 av 2) Økt konkurranse og voksende omsetning er aktørenes egne forventninger til bransjen Utvikling i omsetning 63% venter en økt omsetning i 2013 vs % venter en omsetning på samme nivå i 2013 som i 2012 Utvikling i konkurranseklimaet 36% mener at konkurransen vil intensiveres, mens 18% mener det vil avta. 73% mener det vil bli økt konkurranse fra utenlandske aktører. De viktigste faktorene for å sikre langsiktig vekst "Å sikre langsiktige kontrakter", er hva størst andel av aktørene anser som viktigst "Beholde og skaffe kvalifisert arbeidskraft" og "Øke opplæring og oppfølging av ansatte" ble rangert andre viktigst. "Øke omfang av tjenester" ble rangert som tredje viktigste faktor. Side 22

23 Bransjeaktørundersøkelse (2 av 2) Trendene innen outsourcing Vekstbransjer for norske CS Telekom er bransjen hvor aktørene opplever at det er størst vekst i etterspørsel i outsourcingstjenester. På delt andreplass kom TV distribusjon, kraftleverandører og finansbransjen Innen vekstbransjene har det vært økende etterspørsel etter følgende tjenester; 82% av aktørene opplevde økende etterspørsel etter Salg og Kundeservice, 73% opplevde økt etterspørsel etter salg til eksisterende kunder og 64% svarte kundeservice. Ingen aktører opplever vekst i etterspørsel fra offentlig sektor Hovedårsakene til at bedrifter outsourcer CS tjenester 1. CS kan utføre mer avanserte tjenester enn kunden selv har anledning til 2. CS kan utføre tjenesten bedre 3. CS kan utføre tjenesten rimeligere 4. Større fleksibilitet / stordriftsfordeler / flere ansatte å spille på Side 23

24 Callsenternes betydning i næringslivet Historisk perspektiv Viktig kanal for nyetablerte selskaper i bransjer hvor det har vært monopol eller noen få store aktører, som innen telekom og strøm. Varden, nr.1 lokal avis i Telemark; i 2006 hadde avisen en årlig nyrekruttering på 25%, hvorav 50% ble rekruttert over telefon. "Markedsføring over telefon kan ikke erstattes av andre salgskanaler. Ett bortfall av dette vil være dramatisk for Varden, og gi ett stort opplagsfall. Dette vil true avisenes eksistens i nåværende form." og fremover Kundeservice blir i større grad en integrert del av bedrifters produkt- og tjenestetilbud, noe som gir bedrifter muligheten til å skape ett konkurransefortrinn gjennom kundesenteret. Ving Norge mottok i 2012 prisen for Årets Kundeservice av TNS Gallup. Til det kommenterte marked- og kommunikasjonsdirektør Tonje Fossum "Konkurrentene våre kan kopiere produktene, men de kan ikke gi den samme service som vi gir." 2 Callsenterbransjen har utviklet seg i takt med endringene i markedsbehovene. Bransjens tilpasning til dagens fremvoksende trend innen forbrukernes multikanalsadferd, har gitt dem en enda sterkere posisjon for verdiskapning i næringslivet. 1) Medlemsundersøkelse 2) TNS Gallup MBL, 2006 Side 24

25 Innhold Introduksjon Markedet og bransjestruktur Trender og utsyn Vedlegg Omfang, avgrensing og kilder Definisjon nøkkeltall Aktøroversikt eksterne callsentre, 80 største basert på omsetning 2011 Side 25

26 Omfang, avgrensing og kilder Omfang Analysen omfatter en oversikt over den private eksterne delen av norsk callsenterbransje. Formålet er bl.a. å synliggjøre trekk ved bransjen som oversikt over aktører, sysselsetting i bransjen, bransjens tjenestetilbud og bidrag til norsk næringsliv. Avgrensing Primærfokus i denne analysen er den private eksterne callsenterbransjen. For aktøroversikt har vi avgrenset omfanget til NACE kodene; Telefonsalg og Telefonvakttjenester. Listene fra dette NACE uttrekket er vasket for bl.a. interne callsentre listet som eget AS og for aktører uten registrert omsetning av betydning. Informasjonskilder Både primære og sekundære kilder er benyttet for analysens informasjonsmateriale NACE-kodeuttrekk fra Proff som definert ovenfor. Aktørundersøkelse blant 11 av de 20 største callsenterne, samt samtaler med utvalgte bransjeaktører. Informasjon hentet fra offentlig tilgjengelige rapporter, regnskapsdata og statistikk. Kilder er gjengitt med kildehenvisning i presentasjonen både med henvisning til tekst (nederst på siden) samt kildehenvisninger til figurer i tilknytning til disse. En opplisting av kilder finnes for øvrig i vedlegg. Side 26

27 Kilder Bøker Exploring Corporate Strategy, 6th Edition, 2002, Gerry Johnson & Kevan Scholes Intervjuer og samtaler Aktørintervjuer : intervjuer med et utvalg aktører innen den eksterne callsenterbransjen Samtaler med Innsamlingsrådet Leverandørsamtaler : samtaler med utvalgte aktører som leverer teknisk infrastruktur til bransjen Samtaler med bransjeorganisasjonen Nordma Rapporter Sifo (1-2011) Evaluering av markedsføringsloven, kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/telefonhenvendelser til forbrukere Prosjekt Notat (1-2011) Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Sifo (6-2012) Telefonsalg og telefonhenvendelser til privatpersoner, SIFO-survey hurtigstatestikk 2011 og 2012 Prosjekt Notat (6-2012) Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Sifo (9-2012) Evaluering av telefonsalg til private Kartlegging av kundesentre I 2010 og 2012 Prosjekt Notat (9-2012) Randi Lavik og Ragnhild Brusdal The global Call center report: International Perspectives on Management and Employment Cornell University, ILR School. By David Holman, Rosemary Batt & Ursula Holtgrewe, 2007 Undersøkelser Aktørundersøkelse Årets Kundeservice 2012, TNS og Dolphin, 2013 Medlemsundersøkelse MBL (Mediebedriftenes landsforening), 2006 Side 27

28 Definisjoner Nøkkeltall Begrep EBIT: EBITDA: NOPLAT: EBT: CAGR: Dekningsbidrag: Bruttomargin: Omløpshastighet varelager: EBITDA-margin: EBIT-margin: Gjennomsnittlig varelager, dager: Rentabilitet varelager: Kapitalens omløpshastighet: Egenkapitalandel, årsslutt (%): Samlet gjeldsandel, årsslutt (%): Definisjon Earnings Before Interest and Tax. Driftsresultat. Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation. Driftsresultat før avskriving og nedskriving Net Operating Profit Less Amortisation And Tax. Driftsresultat skatt på driftsresultat Ordinært resultat før skattekostnad Compound Annual Growth Rate (årlig omsetningsvekst) Sum driftsinntekter varekost Dekningsbidrag / sum driftsinntekter Varekost / gjennomsnittlig varelager EBITDA / Sum driftsinntekter Driftsresultat / Sum driftsinntekter 365 / omløpshastighet varelager Bruttomargin * Varelagerets omløpshastighet Sum driftsinntekter / ((totalkapital årsstart + totalkapital årsslutt)/2) Sum egenkapital / totalkapital Sum gjeld / totalkapital Side 28

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

torsdag 28. februar 13 Årets kundeservice 2012

torsdag 28. februar 13 Årets kundeservice 2012 Årets kundeservice 2012 Program 13:00 Velkommen og introduksjon 13:30 Kåring av årets kundeservice 2012 14:00 Fjellinjen 14:30 Presentasjon fra årets vinner Hvor mange har vært i kontakt med kundeservice

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier:

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier: Nummerplan: E.164 Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00 Serier: Fra Til Antall Kategori 20 00 00 00 39 99 99 99 20 000 000 Geografiske nummer 400 00 000 499 99 999

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere Prosjektnotat nr. 1-2011 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Andre kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

ADRESSELISTE. 1. Telefoni. 2. Bank & Forsikring. TeliaSonera Norge AS (Telia, Chess, OneCall, MyCall) Postboks 4444 Nydalen 0403 Oslo

ADRESSELISTE. 1. Telefoni. 2. Bank & Forsikring. TeliaSonera Norge AS (Telia, Chess, OneCall, MyCall) Postboks 4444 Nydalen 0403 Oslo ADRESSELISTE 1. Telefoni TeliaSonera Norge AS (Telia, Chess, OneCall, MyCall) Postboks 4444 Nydalen 0403 Oslo Telenor Norge AS (Talkmore) Postboks 800 1331 Fornebu ICE Communications Norge AS Østensjøveien

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Betydningen av telefonsalg/telemarketing. Høring om forslag til endringer i reglene for telefonsalg

Betydningen av telefonsalg/telemarketing. Høring om forslag til endringer i reglene for telefonsalg Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Oslo, 09.10.2015 Vår ref: Robert Hval Straumann/ Høring om forslag til endringer i reglene for telefonsalg Vi viser til overnevnte

Detaljer

Evaluering av telefonsalg til private Kartlegging av kundesentre i 2010 og 2012

Evaluering av telefonsalg til private Kartlegging av kundesentre i 2010 og 2012 Prosjektnotat nr. 9-2012 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kartlegging av kundesentre i 2010 og 2012 SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 9 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Rapport 2013 «NRK sitt omdømme i Norges befolkning er stabilt sterkt» Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling ,

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling , Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling 2017 17100469, Jonny.nordoy@tns-gallup.no Oppsummering av de store linjene - 2017 Vinmonopolet har det suverent sterkeste omdømme i målingen og topper listen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Første kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Første kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE FOR TELEFONSALG

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE FOR TELEFONSALG Max Marketing Gruppen AS Hovedkontor: Skibåsen 20 C 4636 Kristiansand Telefon: 38 17 00 00 Telefax: 38 17 00 01 Org. nr.: 990 115 206 www.maxmarketing.no Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi

Regnskapsanalyse Bransjer og Geografi Regnskapsanalyse 2011-2013 Bransjer og Geografi Analyse av regnskaper for bedrifter i Trøndelag og Nordvestlandet til konjunkturbarometeret 2014 for SpareBank 1 SMN 1 Datagrunnlaget Bedrifter i Møre og

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømmeindekser 201 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015

Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2 Brent priser, jan. 2008 sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av

Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Statistikk uførepensjon per 31. desember 2010 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 15.4.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler vi statistikk

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016

Næringsindikatorene for Buskerud. Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Næringsindikatorene for Buskerud Kick-off for oppfølging av næringsplanen Drammen 31. mai 2016 Mål Delmål Vertskapsattraktivitet Økt verdiskapning og produktivitet Kompetanse Klynger og nettverk Entreprenørskap

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media 22.01.17 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen (DRU) 3. De offisielle

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer