Månedsrapport for desember 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for desember 2015"

Transkript

1 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag førte til svak utvikling for rentefond med kredittrisiko Svake aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i ember. Bedringen i den amerikanske økonomien medførte en renteøkning, mens eurolandene gikk motsatt vei, og renten ble kuttet der. Norsk økonomi utvikler seg svakt, men ikke svakere enn forventet. Norges Bank valgte derfor å holde renten uendret. USA Den 16. ember hevet som ventet FED (den amerikanske sentralbanken) renten med 0,25 prosentpoeng til et nivå mellom 0,25-0,50 prosent (0,38 prosent). Sentralbanken signaliserer at den vil gå forsiktig og gradvis frem. FED vil følge BNP-veksten og pris- og lønnsutviklingen nøye fremover. I ember var inflasjonen 0,5 prosent på årsbasis. Den lave inflasjonen skyl fallende energipriser. Kjerneinflasjonen økte til 2,0 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har tatt seg noe opp de siste månedene. 12-månedsveksten har i gjennomsnitt vært 5,5 prosent, opp fra 5,4 prosent i forrige måned. Etter et ginalt fall i prisene gjennom sommeren, har de igjen trukket oppover. Arbeidskedet fortsetter å bedre seg, og ember var nok en positiv måned. Med en lønnsvekst på 2,5 prosent år/år og stigende antall timer arbeidet per uke var dette noe av bakgrunnen for at sentralbanken økte renten. Arbeidsløsheten er kommet ned i 5 prosent års rente i % Norge Europa USA Japan I rentebanen til FED er det forventet fire renteøkninger i løpet av Markedet forventer derimot to økninger i løpet av neste år. Nok en gang tror vi utviklingen i arbeidskedet og prisstigningen vil avgjøre hvor mange renteøkninger vi får til neste år. Europa Den 3. ember kuttet som ventet ECB (den europeiske sentralbanken) innskuddsrenten 0,10 prosentpoeng fra -0,20 til -0,30 prosent. De forlenget de kvantitative lettelsene til s 2017, men opprettholdt månedlige kjøp av verdipapirer på euro 60 milliarder. Dette var mindre enn kedene hadde forventet. Arbeidsledigheten for eurolandene falt til 10,5 prosent i ember. Ledigheten ligger på 4,5

2 prosent i Tyskland og 10,1 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 21,4 og 11,3 prosent mnd rente i % Norge Europa USA Japan Veksten i pengemengden i euroområdet begynner å nå normaliserte nivåer og har nå en årlig vekstrate på 5,1 prosent. Husholdningenes kredittvekst økte svakt og er nå på 1,4 prosent, mens bedriftene har en kredittvekst på 0,9 prosent. Bankene melder om økt etterspørsel etter kreditt, og signaliserer at de ikke strammer inn lenger. Prisveksten i ember viste en årsvekst på 0,1 prosent. Det er fall i energiprisene som trekker inflasjonen ned. Kjerneinflasjonen er 0,9 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Markedene venter nå ingen endringer fra ECB i første halvår av 2016, men ytterligere kvantitative lettelser kan komme dersom veksten ikke bedrer seg. Norge Den 17. ember holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,75 prosent, men senket rentebanen. I pressemeldingen påpeker sentralbanken at virkningene av fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene kommer gradvis til syne. Husholdningens konsum og private investeringer ventes å bli lavere fremover enn tidligere lagt til grunn. På den annen side vil ekspansiv finanspolitikk bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe. Samlet sett er det utsikter til at veksten blir litt svakere enn ventet. Arbeidsledigheten vil stige noe mer enn anslått i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Veksten i konsumprisindeksen var på 2,8 prosent på årsbasis i ember, opp fra 2,5 prosent i ober. Kjerneinflasjonen økte til 3,1 prosent, noe over Norges Banks anslag på 3,0 prosent. Inflasjonstallene er drevet av oppgang i priser på klær og matvarer. Den svake kronen holder importert inflasjon høy, mens lavere vekst i økonomien og lavere lønnsvekst trolig vil trekke inflasjonen nedover mot sommeren. I ember svekket kronen seg fra 9,18 til 9,63 mot euro og fra 115,30 til 119,70 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 500 millioner kroner pr. dag i uar. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 3,0 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB var uendret på 4,6 prosent. AKU-tallene svinger mer enn tallene fra NAV. Norges Bank legger mest vekt på NAV-tallene, men det er mulig at AKUtallene gir en tidlig indikasjon på utviklingen i arbeidskedet. Kredittveksten økte til 5,7 prosent i ober. Husholdningenes kredittvekst falt til en årsvekst på 6,2 prosent. Bedriftenes kredittvekst økte, og er nå på 4,3 prosent. Veksten i detaljhandelen var 0,6 prosent i ember. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser nå en svak utvikling, og sesongjustert er årsveksten på 0,9 prosent. Den nye rentebanen til sentralbanken indikerer ett rentekutt før sommeren. På direkte spørsmål på pressekonferansen svarte sentralbanksjef Olsen at det er sannsynlighetsovervekt for kutt i s. Rentebanken signaliserer 50 prosent sse for ett kutt på høsten til en rente på 0,25 prosent. Rentekedene Internasjonalt og Norge Renteøkningen fra FED og mindre tiltak fra ECB enn ventet, har ført til stigende renter i ember. Alle fondene har gitt en lav avkastning i

3 ember. Dette skyl stigende rente og økende kredittspreader. Fond med lengre kredittløpetid har gjort det dårligere enn sine referanseindekser. Dette skyl spreadutgang på kreditter. Ser vi året under ett har norske korte renter (3 mnd nibor) kun falt ca. 35 basispunkter (bp), selv om Norges Bank har kuttet renten med til sammen 50 bp. 10 års swenten er kun ned ginale 5 bp. Den viktigste forklaringen på avkastningen for norske rentefond er den kraftige spreadutgangen på kreditter som har skjedd gjennom året. For en 5 års bankkreditt har spreaden økt fra ca 55 bp til 140 bp. Siden fondene har stat i sine referanseindekser og spreadutgangen kommet på kredittpapirer som fondene er investert i, forklarer dette mindreavkastningen for de fleste fondene Kredittpremie CDX USA Europa Kreditt Etter to måneder med positiv utvikling i kredittkedet, endret kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid seg i negativ retning i ember. Måneden endte med en rentedifferanse på 1,59 % for Barclays Global Aggregate Corporate Index, 0,8 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av ember. Totalavkastning for året (i USD) ble -3,56 %. Underliggende statsrenter gikk også opp denne måneden og bidro til den negative totalavkastning i 2015 for aktivaklassen. KLP Obligasjon Global I og II endte derimot med en positiv totalavkastning på i overkant av 1 %. Råvare- og energisektorene hadde som gjennom hele 2015 en negativ utvikling i ember, og da disse selskapene har relativt lav rating, hadde de dårligst ratede selskapene også størst økning i rentedifferanse. Det var ingen stor forskjell mellom de dollar-, pund- og eurodenominerte kedene, alle hadde omtrent samme økning i risikopremie for året. Markedet for kredittobligasjoner med god kredittkvalitet økte også i ember, med noe lavere volum enn foregående måned, men høyere enn samme måned i Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Aksjekedene Globalt Aksjekedene avsluttet året svakt. De globale aksjekedene (MSCI World) falt med 2,2 prosent i ember. Verdensindeksen endte året med en oppgang på 2,1 prosent. Den europeiske STOXX 600 indeksen og den amerikanske S&P 500 indeksen falt med henholdsvis 2,0 og 1,8 prosent i måneden. På årsbasis steg STOXX 600 med 6,8 prosent mens S&P 500 falt med 0,7 prosent. Disse avkastningstallene er i lokal valuta. USD styrket seg kert mot euroen gjennom året (fra 1,21 til 1,09). Både USD og euro styrket seg mye mot norske kroner (med henholdsvis 19 og 7 prosent). Avkastningstallene blir følgelig sterkt påvirket av hvilken valuta man måler avkastningen i. Verdensøkonomien utviklet seg noe skuffende gjennom året og veksten ble nedjustert. Vekstprognosene for 2016 viste også en fallende tendens. Spesielt er det stor usikkerhet knyttet til kinesisk økonomi. Dette tynget råvareprisene. I løpet av året falt Brent Blend fra 57 til 37 USD/ fat, og de fleste andre råvarer utviklet seg også

4 svakt. Energi og materialer ble derfor de svakeste MSCI-sektorene med fall på henholdsvis 25 og 17 prosent i Helse og stabilt konsum gjorde det best med oppgang på 5 og 4 prosent. Rentene holdt seg stabilt lave gjennom året og det er lite som tyder på en rask renteoppgang. Amerikanske og tyske tiårige statsobligasjoner gir en rente på henholdsvis 2,3 og 0,6 prosent. Så selv om den makroøkonomiske himmelen langt fra er skyfri, så hol aksjekedet opp av mangelen på gode investeringsalternativer Norge og Norden Norden VINX Norge OSEFX Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 1,3% i ember i norske kroner. I lokal valuta gjorde det danske kedet det best, mens det svenske kedet var svakest. På sektornivå var helse og forsyningsselskaper de to sterkeste sektorene, mens energi og industri var de svakeste. Avkastningen i ember og for året totalt har vært preget av den kraftige svekkelsen av den norske kronen. I lokal valuta er avkastningen langt svakere, og klart negativ i ember. På makrosiden fikk vi den første renteøkningen i USA, samt at ECB gav mindre støtte til rentekedet i Europa gjennom sine uttalelser. Dette har ført til at rentene har flyttet seg litt oppover. Oljeprisen fortsatte ned i ember, og dette forklarer den svake avkastningen til energisektoren. med nesten 3 prosentpoeng i ember og for året ble dermed avkastningen 6,7 prosent. Hvis vi dekomponerer det norske aksjekedet i 2015, så har oljerelaterte aksjer falt med 12 prosent mens resten har steget med 11 prosent. Etter OPEC møtet i ember hvor det ikke ble noen enighet om å kutte produksjon, falt oljeprisen videre i ember. Den første rentehevingen i USA på mange år, sammen med frykten for lavere vekst i Kina, preget kedene i årets siste måned. Selv om 2015 var preget av mange negative hendelser som krigen i Syria, flyktningkrisen, IS, lavere vekst i Kina, oljeprisfall og renteoppgang i USA, så steg aksjekursene både på global basis og i Norge. Sektorrotasjonen ut av rentepapirer med lav avkastning og over i mer risikable investeringer med høyere forventet avkastning har nok fortsatt å være hovedårsaken til de positive aksjekedene. Spesielt i Europa hvor det ventes høyere økonomisk vekst sammenholdt med fortsatt lave renter var dette merkbart. KLP AksjeNorge hadde en avkastning på minus 1,2 prosentpoeng i ember noe som var 1,3 prosentpoeng bedre enn den sammenlignbare Fondsindeksen. Hovedårsakene til meravkastningen var undervekten i riggselskapet Seadrill, overvekten i flyselskapet Norwegian Air Shuttle og overvekten i bioteknologiselskapet Photocure. På den negative siden var det undervekten i entreprenørselskapet AF Gruppen, undervekten i forsikringsselskapet Gjensidige og overvekten i seismikkselskapet PGS som dro mest ned. Norge Både på global basis og i Norge ble avslutningen på 2015 preget av reversering av kursoppgangen i ember. Hovedindeksen på Oslo Børs falt

5 Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.7 % S&P 500 Index % 2.3 % MSCI Europa % 3.8 % DAX Index (Frankfurt) % 3.2 % FTSE 100 Index (London) % 4.4 % CAC 40 Index (Paris) % 3.8 % MSCI Japan % 2.1 % MSCI AC Asia Pacific % 2.8 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.1 % Oslo Børs Fondindeks % 3.9 % VINX 30 Index (Norden) % 3.8 % Stockholm 30 Index % 4.5 % Copenhagen 20 Index % 2.2 % Helsinki 25 Index % 4.3 % MSCI Emerging Markets % 3.2 % MSCI Brazil % 5.1 % MSCI Russia % 5.5 % MSCI India % 1.6 % MSCI China % 3.0 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE*** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.13% 0.05% 0.08% 1.32% 0.88% 0.44% 0.40% ST1X KLP FRN 0.01% 0.12% -0.11% 0.06% 1.36% -1.29% 1.22% OB Money Market 3m KLP Obligasjon 1 år 0.09% -0.02% 0.11% 1.14% 0.97% 0.17% 0.75% ST3X KLP Obligasjon 3 år -0.09% -0.12% 0.03% 0.74% 1.59% -0.85% 1.18% ST4X KLP Obligasjon 5 år -0.26% -0.06% -0.20% 0.59% 2.19% -1.60% 1.53% ST5X KLP Kort Stat 0.05% 0.05% 0.00% 0.85% 0.88% -0.02% 0.10% ST1X KLP Statsobligasjon -0.12% -0.06% -0.06% 1.94% 2.04% -0.10% 0.19% OB Govt Bonds All KLP Kredittobligasjon -0.13% -0.01% -0.11% 0.53% 2.08% -1.55% 1.05% OB Money Market 3y KLP Obligasjon Global I -0.44% -0.49% 0.04% 1.21% 1.06% 0.15% 0.19% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II -0.45% -0.49% 0.03% 1.12% 1.06% 0.06% 0.20% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge -1.19% -2.52% 1.33% 5.51% 6.70% -1.19% 2.62% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks 1.24% 1.33% -0.09% 21.84% 22.36% -0.52% 0.24% VINXBNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I 0.42% 0.08% 0.35% 15.70% 16.90% -1.19% 3.74% KLP World KLP AksjeGlobal LavBeta II -1.29% -2.25% 0.96% 3.44% 2.29% 1.15% 4.62% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks I 0.09% 0.08% 0.01% 16.78% 16.90% -0.12% 0.08% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II -2.23% -2.25% 0.02% 2.23% 2.29% -0.06% 0.11% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III -2.24% -2.25% 0.01% 2.11% 2.29% -0.18% 0.10% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV -2.25% -2.25% 0.00% 2.06% 2.29% -0.23% 0.10% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I -0.43% -0.36% -0.07% 0.56% 0.64% -0.08% 0.23% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II -0.44% -0.36% -0.08% 0.44% 0.64% -0.20% 0.24% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks 0.02% 0.04% -0.02% 14.83% 15.15% -0.32% 0.07% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks -2.96% -2.94% -0.02% 5.71% 5.94% -0.23% 0.14% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II -2.97% -2.94% -0.03% 5.60% 5.94% -0.34% 0.14% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I -0.62% -0.58% -0.04% 14.51% 14.30% 0.21% 0.16% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II -3.80% -3.74% -0.06% 5.03% 4.85% 0.18% 0.21% KLP Europe valutasikret KLP AksjeEuropa Indeks III -0.63% -0.58% -0.05% -1.45% -1.39% -0.06% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks IV -3.81% -3.74% -0.07% -2.75% -2.65% -0.10% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD -1.87% -1.88% 0.01% 0.62% 0.66% -0.04% 0.14% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II -1.86% -1.88% 0.02% 0.87% 0.91% -0.04% 0.21% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I 2.87% 2.85% 0.02% 20.68% 21.63% -0.95% 0.28% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II -0.75% -0.83% 0.08% 5.25% 5.89% -0.64% 0.30% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon -1.64% -1.63% -0.01% 2.81% 3.54% -0.73% 0.41% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M -1.64% -1.63% -0.01% 2.87% 3.54% -0.67% 0.41% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 2.61% 0.10% 2.51% 7.18% 1.27% 5.91% 7.33% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente Durasjonsvektet Rentefond MVvektet Eff. rente* eff. rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II uke Nibor *) Markedsverdivektet effektiv rente viser dagens løpende avkastning for fondet. De enkelte papirene i fondet vektes på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag og er derfor ingen garanti for avkatningen i perioden den er beregnet for. Durasjonsvektet effektiv rente representerer internrenten til fondet, og beregningen hensyntar timingen på fremtidige kontantstrømmer samt løpetiden til hvert enkelt papir. **) Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. 1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

7 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1, ,25 0,00/0, KLP Pengeked ,199 0,10 0,00/0, KLP FRN 1, ,286 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år 1, ,744 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år 1, ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år 1, ,327 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat 1, ,556 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon 1, ,309 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon 1, ,637 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I 1, ,673 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 4, ,983 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks 3, ,100 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I 1, ,203 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II 1, ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I 2, ,887 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1, ,377 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1, ,170 0,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1, ,717 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1, ,468 0,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 2, ,996 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1, ,113 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1, ,165 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 1, ,096 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1, ,083 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks III 985, ,20 0,25/0, KLP AksjeEuropa Indeks IV 972, ,25/0, KLP AksjeUSA Indeks USD 2, ,149 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 1, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 1, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1,173 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 147,065 * Det er gratis å kjøpe og selge fond for 1 mill. kr. eller lavere beløp. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fallet i oljeprisen fortsatte i desember, og oljeprisen er nå ned i overkant av 50 prosent fra toppen på 115 dollar i sommer. Utviklingen

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2015 Makrokommentar Siden Den europeiske sentralbanken kunngjorde at de ville iverksette pengepolitiske stimulanser ved å kjøpe obligasjoner for 60 milliarder euro

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - April Makrokommentar Det kommer stadig flere tegn på at vi har lagt finanskrisen bak oss. Hellas, som for bare to år siden i prinsippet var konkurs, og

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2015

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Desember 2015 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Desember 2015 Horisont-fondene Desember ble en negativ måned for aksjemarkedene. Danske Invest Horisont Aksje leverte en avkastning på 0,4 prosent,

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Juli måned har vært preget av geopolitisk usikkerhet både i Europa og Midtøsten. De største økonomiske konsekvensene kommer nok fra

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Mars 2016 Makrokommentar I løpet av de første seks ukene av 2016 falt det globale aksjemarkedet mer enn 10 prosent. I etterkant har markedene hentet seg noe inn igjen,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar De fremvoksende markedene fikk en utfordrende start på det nye året med fallende aksjemarkeder. Årsaken var at markedsaktørene stadig

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2016

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Mars 2016 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Mars 2016 Avkastning og allokering Usikkerheten rundt veksten i Kina, en mulig ny bankkrise i Europa og en global resesjonsfrykt avtok i løpet av

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake

Uke 35 2012. Uken som gikk Børsen falt tilbake OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,1 Endring sist uke -1, % Endring i år 1,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,9 Siste % sist uke %

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar Mange løftet nok øyenbrynene når de viktige brutto nasjonalprodukt (BNP) tallene kom fra USA i januar. Tallene viste at den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012

Månedsrapport. Fortes rentefond på topp. Juni 2012 Fortes rentefond på topp Månedsrapport Juni 2012 Første halvår 2012 ble en turbulent periode i finansverdenen, preget av blant annet eurokrise og 30 prosent nedgang i oljeprisen fra topp til bunn. Derfor

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer