HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers kontor Kl 09:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 59/12 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 60/12 Regnskap 2011 PS 61/12 Hitra Storkjøkken KF - regnskap 2011 PS 62/12 Årsrapport 2011 PS 63/12 PS 64/12 Økonomisk rapportering tertial - Ettersendes Æresprisen - Statutter PS 65/12 Barnehagene i Hitra kommune - Kapasitetsutfordringer barnehageåret PS 66/12 PS 67/12 Kvenvær oppvekstsenter - Strukturendring Bekransning av bautaer 17. mai 2012, Fillan og Sandstad kirke PS 68/12 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hans Jørgen Andersson ENK PS 69/12 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Freidar Skarpnes PS 70/12 PS 71/12 PS 72/12 PS 73/12 PS 74/12 Kommunal planstrategi - veien videre Hitra Idrettsråd - valg av ny vararepresentant Høringsuttalelse - Endringer i lov om folkebibliotek Ny FV valg av styremedlem og vara TV-aksjon oppnevning av komite - Ettersendes PS 75/12 Forhandlinger vedr. næringsaktør - lukket X RS 6/12 RS 7/12 Referatsaker Arbeidsdag med kommunestyret referat Søknad om startlån (delegert sak nr. 15/12D)

4 PS 59/12 Godkjenning av protokoll fra mçte den

5 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 200 Saksmappe: 2012/966-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Regnskap 2011 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: 1 Årsregnskap 2011 m/revisjonsberetning 2 Kontrollutvalgets uttalelse 3 Årsberetning 2011 Innstilling: 1. Hitra kommunestyre godkjenner regnskapet for 2011 slik det er fremlagt. 2. Overskuddet for 2011 kr ,34 Disponeres slik: Avsetning fond vedlikehold kommunal eiendomsmasse kr ,- Avsetning utvikling/iversettelse boligprogram kr ,- Avsetning velferdstiltak eldre kr ,- Avsetning utvikling/etablering av senior- og vikarpool kr ,- Avsetning utvikling turformål, så som gapahuker, turkart kr ,- Avsetning kompetanseutvikling enhetene kr ,34 Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

6 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken I 10 i forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt med hjemmel i kommuneloven av 25.sept heter det: "Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15.februar i året etter regnskapsåret. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberegning til kommunestyret. Revisor skal senest en måned etter at årsregnskapet er avlagt sende kopi av revisjonsberetningen til formannskapet, samt til kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret." I tillegg omtaler paragrafen årsberetningen: " Administrasjonssjefen utarbeider årsberetningen, og fremmer den for det organ kommunestyret bestemmer. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal behandles." Årsregnskap og årsberetning hører sammen, og det er viktig at sakene sees i sammenheng. I tillegg kommer Årsrapporten som er administrasjonens kommentarer til kommunens situasjon og stilling pr og vurdering av kommunens virksomhet siste år. Årsberetningen er for 2011 en del av årsrapporten. Det vises til egen sak om årsrapport. Forskriften innebærer at formannskapet skal behandle regnskapet før behandling i kommunestyret. Formannskapets rolle ved behandlingen av regnskapet viser formannskapets ansvar for kommunens økonomi. Revisjonsberetningen ligger i regnskapsdokumentet som er trykt opp, for øvrig ligger den som vedlegg til saken. For øvrig vises til kontrollutvalgets behandling av regnskapet. Saksopplysninger Årsregnskapet er bygd opp i tråd med budsjett- og regnskapsforskriftene. Regnskapet oversendes Fylkesmannen, KRD, Statistisk Sentralbyrå samt alle kredittinstitusjoner kommunen har lån i. Årsregnskapet ble avlagt 14. februar 2012, som er innen fristen Rapporteringen til SSB ble oversendt samme dag. Kostratallene pr. 15. mars er tilnærmet riktige, det er foretatt små endringer i regnskapet etter oversendelsen til revisjonen, som gjelder huseleieinntekter som var ført i 2011 i stedet for 2012 samt at tilskuddet til Hitrahallen til renoveringen ble flyttet fra investering til driftsregnskapet. Regnskapet er avlagt med et positivt resultat - kr ,34 Hovedårsaken til det gode resultatet er positivt premieavvik, merinntekter skatt, frie inntekter og renteinntekter. Forøvrig fremkommer detaljene i årsberetningen. I tillegg vises til notene i regnskapsdokumentet. Vurdering Driftsregnskapet viser i forhold til skjema økonomisk drift, side 9 i dokumentet, at forbruk brutto driftsresultat er 3,2 mill. kr. høyere enn budsjettert. Dette tallet fremkommer ved at inntektene Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

7 Side 3 av 3 er 1,6 mill. kr. høyere enn budsjettert. Driftsutgiftene er 1,6 mill. kr. lavere enn budsjettert. Lønn er pr. budsjett, mens sosiale utgifter er 5,8 mill. kr. lavere enn budsjett, som en følge av at premieavvik pensjonsutgifter regnskapsføres som inntekt. Kjøp av varer og tjenester viser merforbruk på 1,0 mill. kr. og overføringene er 1,4 mill. kr. høyere enn budsjettert. Det vises for øvrig til kommentarer i beretningen. Netto mindreforbruk samlet på rammeområdene er 4 mill. kr. i henhold til Regnskapsskjema 1B side 4 i regnskapsdokumentet. Av rammeområdene har 2 og 4 merforbruk på hhv. 0,7 og 1 mill. kr., mens de øvrige rammeområdene er i balanse, bortsett fra rammeområde 1 som har et mindreforbruk på 7,2 mill. kr., som en følge av at premieavviket er positivt. Brutto og netto driftsresultat er på henholdsvis mill. kr. og mill. kr. Brutto driftsresultat gir en indikasjon på at driften i 2011 var på et akseptabelt nivå i året som gikk. Netto driftsresultat er 4,5 pst. Tabell over brutto og netto driftsresultat finnes i årsrapporten. Rammeområdenes totale netto resultat er positiv, men likevel ikke tilfredsstillende i Det enkelte rammeområdes forbruk skal være i balanse. Det er ikke et mål at driften skal ha overskudd, men resultatet for året 2011 med stort underskudd på enkelte rammeområder gir store utfordringer for framtida. De rammer som kommestyret har gitt skal holdes, det er dette som er kommunelovens forutsetning. Rammeområdene/enhetene har ikke den budsjettdisiplin som kreves, det mangler iverksetting av tiltak for å tilpasse driften til de gitte rammer. Økonomiseksjonen kan ikke fortsette å ta ansvar for å rydde opp i forbindelse med årsavslutningen. Økonomistyring er i fokus, det pågår en kontinuerlig opplæring, for at alle med budsjettansvar skal være seg sitt ansvar bevisst, og ha grunnlag for å iverksette tiltak for å holde budsjettrammene. Revidert nasjonalbudsjett mai 2011 medførte økte frie inntekter med i alt mill. kr. Økte inntekter/fond ble brukt til økte rammer innen RO 2 med kr og RO 3 kr RO 3 fikk tilført midler som en følge av økte inntekter ressurskrevende brukere med rund 5 mill. kr. I tillegg er det tilført på rammeområde 2 og 3 skjønnsmidler til omsøkte prosjekter og Kriseskjønn med hhv. 0,9 og 1,1 mill. kr. Utvikling lønn Økn Økn Økn Økn Økn Økn Lønn ,60 % ,87 % ,59 % ,03 % ,73 % ,58 % Pensjon ,93 % ,43 % ,58 % ,36 % ,25 % ,18 % Arb.g.avg ,45 % ,59 % ,15 % ,32 % ,01 % ,11 % ,13 % ,27 % ,91 % ,00 % ,90 % ,88 % Tabellen viser at totale lønnsutgifter økte mindre fra 2010 til 2011, enn året før. Økning i netto lønnsutgifter skyldes flere ting, men lønnsoppgjør/lønnsglidning er sammen med sykepenger de viktigste faktorene. Statstilskudd økte totalt med 2,9 mill. kr., og dekket noe økte lønnsutgifter, men statstilskudd flyktninger og rus ble avsatt til fond 1,8 mill. kr. Forbruket i 2011 ble også fulgt tett opp, og noe manglende gjennomføring av tiltak påvirker resultatet i sterk grad. Mindreutgifter pensjon var forventet, men skulle i utgangspunktet delvis ha blitt avsatt til fond for å møte fremtidige pensjonsutgifter. Reduserte pensjonskostnader ga forbedrede resultater på alle rammeområdene, og bidro til at RO 3, 5 og 1 kom i balanse. Merforbruket innen RO 4 var delvis kjente, men summen ble høyere enn forutsatt. Når det gjelder RO 2 så ble resultatet for 2011 verre enn forventet, manglende Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

8 Side 4 av 4 gjennomføring av tiltak for å tilpasse driftsnivået til rammene er ikke til å leve med. Forklaringene er i og for seg forståelige men likevel ikke akseptabel. Aksjemarkedet i 2011 fikk liten betydningen for regnskapet for Netto ble tapet 0,192 mill. kr. Nedsalget i juni medførte at bruk av bufferfond til drift ble redusert til 2,5 mill. kr. Fondsmidlene er plassert i bank og ga økte renteinntekter med ca. 2 mill. kr. Investeringer Investeringene var i ,9 mill.kr. Ingen investeringsprosjekt er udekket, slik det fremgår av note 8 og 33 i regnskapet. Noen prosjekter er toppfinansiert med salgsinntekter. Dette må sies å være greit, da de ikke utgjør vesentlig summer, som kunne ha vært avsatt til fond til bruk som egenkapital. Rådmannen vil uttrykke glede over at det heller ikke i 2011 er store overskridelser på prosjektene. Prosjektoppfølging ble på nytt satt på dagsorden i 2011, hvor fast byggekomite er basisen. Kommunens totale økonomi er fortsatt bra, den økonomiske styringen skal ytterligere forbedres ved å gjennomføre vedtatte tiltak og budsjettdisiplinen. Likevel må det poengteres at økonomien følges tett av enhetslederne. De viktigste tallene fremkommer i årsberetningen, hvor det vises at kommunens likvide midler fremdeles er gode. Likviditetsanalysene viser også gode tall. Fondene totalt økte ikke i 2011, men disposisjonsfond økte med 2,8 mill. kr. Fondsbeholdningen er 106,5 mill. kr, etter å ha brukt 87,1 mill. kr. Buffer- og rentefond utgjør til sammen 26,5 mill. kr. Rentenivået for 2011 var 4,00 pst. i snitt for fastrente og 3,3 pst. for flytende rente. Dette muliggjorde avsetning til rentefond 1,3 mill. kr. Rentenivået er i budsjettet for ,75 pst. Rentene er nå i snitt rundt 3,6 pst., det er derfor grunn til å tro at det vil være mulig å avsette litt til rentefond også i Dermed er det bygd opp buffer til å møte renteøkningen, som i vil ligge rundt budsjettert nivå, eller litt høyere. Rådmannen mener at driftsåret 2011 viser at Hitra kommunes aktivitetsnivå har vært for høyt i forhold til de økonomiske rammer. Driften kan ikke sies å være i samsvar med kommunens inntektsnivå, ikke minst ut fra ønsket om å kunne bygge opp mer reserver, for å møte uforutsette forhold, samt å gjøre driften helt uavhengig av finansavkastning. Dette må tilpasses i budsjettprosessen til høsten. Rådmannen foreslår følgende disposisjon av overskuddet for 2011 kr ,34 Avsetning fond vedlikehold kommunal eiendomsmasse kr ,- Avsetning utvikling/iversettelse boligprogram kr ,- Avsetning velferdstiltak eldre kr ,- Avsetning utvikling/etablering av senior- og vikarpool kr ,- Avsetning utvikling turformål, så som gapahuker, turkart kr ,- Avsetning kompetanseutvikling enhetene kr ,34 Rådmannens forslag til disponering er ut fra reelle behov, dette gjelder spesielt vedlikeholdsmidler og utvikling/iverksettelse av boligprogram. Når det gjelder vedlikehold så viser det seg vanskelig å finne midler til dette i driftsbudsjett. Vedlikehold kan ikke utgiftsføres i investeringsregnskapet og finansieres med lån. Det er i ferd med å utarbeides et vedlikeholdsprogram som vil lagt til grunn for bruk av avsetningen. Utvikling/iverksettelse av boligprogram er en av de viktigste tiltakene for å legge til rette for en voksende befolkning. Det å Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

9 Side 5 av 5 ha nok boliger av ulik størrelse i forskjellige områder, er en at de viktigste konkurransefortrinnene. er. Velferdstiltak for eldre er et samlebegrep for å fange opp ulike behov som dukker opp. Utvikling/etablering av en senior-/vikarpool ses som et viktig tiltak for å utnytte den kapasitet som pensjonistene utgjør, og som kan dekke behov for arbeidskraft. Som et ledd i kompetanseutvikling innen rammeområdene/ enhetene er det innen rammeområde 3 utarbeidet en kompetanseplan. Denne skal danne grunnlag for/være mal for en strategisk kompetanseplan. Det har vært utredet og behandlet sak om disponering av over-/underskudd, som er under innarbeiding i økonomireglementet, hvor det er fastsatt at rammeområdene/enhetene skal gis tilbake overskudd og trekkes for underskudd, for på denne måten og anspores til å drifte for å få et positivt resultat. Når rådmannen for 2011 velger ikke å forholde seg til dette vedtaket er det fordi resultatet for 2011 for særlig RO 4 og 2 er så negativt, at det ikke er mulig å trekke beløpet i budsjettet for Imidlertid vil resultatet for 2012 bli fulgt opp slik som kommunestyret har bestemt, uansett, for enhetene må ta ansvar for forbruket. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 200 Saksmappe: 2012/966-4 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Hitra Storkjøkken KF - regnskap 2011 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: 1 Regnskap Konrollutvalgets uttalelse 3 Revisjonsberetning 4 Årsberetning 5 Styrets behandling av regnskapet Innstilling: 1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF `s regnskap for 2011 slik det er fremlagt, med overskudd kr , Overskuddet avsettes til disposisjonsfond. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

61 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Hitra Storkjøkkens regnskap for 2011 ble behandlet og godkjente i styremøte Saksopplysninger Regnskapet viser at driften har samsvar mellom inntekter og utgifter, som resulterer i overskudd i 2011 med kr , samt at overskuddet for 2010 ble avsatt til fond. Etter at avdrag ble betalt med kr i 2010 er det i 2011 betalt kr , som er i samsvar med hva som må betales i forhold til regelverk. Resultatet for 2011er bedre enn på mange år, og viser at inntektene er høyere enn kostnadene. Kostnadene er fulgt tett også i Distribusjon av mat til hjemmeboende er kostnadskrevende. Samarbeid med Frivilligsentralen har ikke blitt iverksatt, men det er nå forventninger om å vil komme i gang i løpet før sommeren Gjennom dette samarbeidet vil mottakerne av matleveransene kunne få enda bedre bistand til oppvarming og servering, som er avgjørende elementer for at leveransen skal bli vellykket. Vurdering Driftsåret 2011 viser at leveranser til hjemmeboende er på samme nivå foregående år, men med en liten økning i 2011, og litt økning videre i 2012, noe som påvirker inntektene positivt. Kantinedrift har vært et av de tiltakene som ikke har lykketes, men det vil i 2012 blitt satt i verk lunchtilbud for ansatte i både rådhuset og helsetunet, hvor Storkjøkkenet leverer varene, men ikke har ansvar for driften. Storkjøkkenets spesialitet saltfiskballen er populær, det er god omsetning av den som middag, og direkte salg til hitterværingene er en viktig inntektskilde. Fiskball har vært produsert i flere år, sortimentet er utvidet med fiskekaker og fiskepudding, og produktene forsvinner nesten før de er laget. Cateringsvirksomheten blir stadig større, den er i perioder en utfordring, men samtidig uten tvil en viktig utfordring for de ansatte, hvor de kan utfolde seg og få gode tilbakemeldinger. Samtidig bidrar cateringen til overskudd. For øvrig vises til kommentarer i årsberetningen. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

62

63 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema Vedlegg A Driftsdel... 3 Vedlegg B Investeringsdel... 4 Vedlegg C Balansen.. 5 Detaljregnskap..6 Noter til drifts- og balanseregnskap Hitra, 31.desember 2011/14. februar Monika Aunøien Daglig leder Heidi Taraldsen Styreleder Regnskap Hitra Storkjøkken KF

64 Vedlegg A - Driftsdel Regnskap Regulert Regnskap 2011 budsjett 2010 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjen. som inngår i foretakets. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 0 0 Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidl. års regnskapsm.mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning tidl. års regnskapsmess. merforbruk Dekning av tidligere års negative driftsresultat Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskap Hitra Storkjøkken KF

65 Vedlegg B Investeringsdel Regnskap Justert Regnskap 2011 budsjett 2010 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskap Hitra Storkjøkken KF

66 Vedlegg C Balanseregnskapet 2011 Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler Sum anleggmidler B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond 0 0 Ubudne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån Pensjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Kasserkredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Memoriakonto Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Sum memoriakonti 0 0 Motkonto memoriakontiene 0 0 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

67 UTGIFTER Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Kontoklasse 0 og 1 Regnskapsåret Forrige Regnskapsåret Forrige Art Driftsregnskap og investeringsregnskap regnskapsår regnskapsår 010 Fast lønn , ,70 0,00 0, Lønn til vikarer 7 150, ,55 0,00 0, Lønn til ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 0, Overtidslønn , ,49 0,00 0, Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold/nybygg og nyanlegg 0,00 0,00 0,00 0, Godtgjørelse folkevalgte , ,00 0,00 0, Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arb.giveravgiftspliktig lønn 0,00 0,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger , ,26 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , ,71 0,00 0, Kontormateriell 6 260, ,54 0,00 0, Undervisningsmatriell 0,00 0,00 0,00 0, Gass til pakking , ,80 0,00 0, Medikamenter 0,00 0,00 0,00 0, Matvarer , ,70 0,00 0, Samlepost annet forbruksmatriell, råvarer og tjenester , ,76 0,00 0, Post, banktjenester, telefon , ,56 0,00 0, Annonse, reklame, informasjon 0, ,00 0,00 0, Opplæring og kurs 1 400, ,50 0,00 0, Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil o.l. som er oppgavepliktige 7 324, ,20 0,00 0, Andre oppgavepliktige godtgjørelser 6 800, ,00 0,00 0, Transportutgifter og drift av egne transportmidler , ,03 0,00 0, Energi , ,00 0,00 0, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring ,00 0,00 0, Leie av lokaler og grunn , ,00 0,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser o.l , ,00 0,00 0, Inventar og utstyr (inkl. kjøp og finansiell leasing av driftsmidler) 739,60 0,00 0,00 0, Medisinsk utstyr 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp, leie og leasing av maskiner (inkl. leie av driftsmidler) 0,00 0,00 0,00 0, Vedlikehold, byggetjenester og nybygg , ,48 0,00 0, Serviceavtaler og reparasjoner 6 424, ,00 0,00 0, Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0,00 0,00 0,00

68 UTGIFTER Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Kontoklasse 0 og 1 Regnskapsåret Forrige Regnskapsåret Forrige Art Driftsregnskap og investeringsregnskap regnskapsår regnskapsår 260 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester 0,00 0, Konsulenttjenester 9 500, ,00 0,00 0, Grunnerverv 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 0,00 0,00 0,00 0, Internkjøp 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp fra staten 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp fra kommuner 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp fra andre (private) , ,58 0,00 0, Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp fra foretak og bedrifter i egen kommune/fylkeskommune som fører særregnskap ,00 0,00 0,00 0, Overføring til staten 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavgift utenfor mva-loven , ,54 0,00 0, Overføring til fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00 0, Overføring til kommuner 0,00 0,00 0,00 0, Overføring til andre (private) ,85 0,00 0,00 0, Overføring til revisjon , ,00 0,00 0, Overføring til foretak og bedrifter i egen kommune/fylkeskommune som fører særregnskap 0,00 0,00 0,00 0,00 (490) Reserverte bevilgninger/avsetning) 0,00 0,00 0,00 0, Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,74 0,00 0, Avdragsutgifter , ,00 0,00 0, Utlån 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0, Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk/udekket 0, ,70 0,00 0, Avsetninger til disposisjonsfond , ,37 0,00 0, Avsetning til ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0, Avsetninger til bundne fond 0,00 0,00 0,00 0, Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0, Overføring til investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert , ,82 0,00 0, Avskrivninger , ,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , ,03 0,00 0,00 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

69 INNTEKTER Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Kontoklasse 0 og 1 Regnskapsåret Forrige Regnskapsåret Forrige Art Driftsregnskap og investeringsregnskap regnskapsår regnskapsår 600 Brukerbetaling for kommunale tjenester 0,00 0,00 0,00 0, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet , ,74 0,00 0, Billettinntekter 0,00 0,00 0,00 0, Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 0,00-500,00 0,00 0, Avgiftspliktige gebyrer 0,00 0,00 0,00 0, Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 0,00 0,00 0,00 0, Salg av driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0, Salg av fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0, Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0, Refusjon fra staten 0,00-935,00 0,00 0, Sykelønnsrefusjon 0, ,00 0,00 0, Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet , ,54 0,00 0, Refusjon fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00 0, Refusjon fra kommuner 0,00 0,00 0,00 0, Refusjon fra andre (private) 0,00 0,00 0,00 0, Refusjon fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager 0,00 0,00 0,00 0, Refusjon fra foretak og bedrifter i egen kommune/fylkeskommune som fører -2 særregnskap , ,38 0,00 0, Internsalg 0,00 0,00 0,00 0, Rammetilskudd 0,00 0,00 0,00 0, Andre statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0, Overføring fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00 0, Overføring fra kommuner 0,00 0,00 0,00 0, Skatt på inntekt og formue 0,00 0,00 0,00 0, Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0, Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0, Overføringer fra foretak og bedrifter i egen kommune/fylkeskommune som fører særregnskap 0, ,00 0,00 0, Overføringer fra andre (private) 0,00 0,00 0,00 0, Overføring fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager 0,00 0,00 0,00 0, Renteinntekter ,00-580,00 0,00 0, Utbytte og eieruttak 0,00 0, Bruk av lån 0,00 0,00 0,00 0, Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

70 INNTEKTER Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Kontoklasse 0 og 1 Regnskapsåret Forrige Regnskapsåret Forrige Art Driftsregnskap og investeringsregnskap regnskapsår regnskapsår 929 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk/udisponert , ,37 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, Regnskapsmessig merforbruk/udekket 0,00 0,00 0,00 0, Motpost avskrivninger , ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,03 0,00 0,00 Kontroll 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

71 Noter regnskapet 2011 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipp Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, er registrert et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre foretaket har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Hitra Storkjøkken KF følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå er utgiftsført i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen er utgiftsført i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende verdi. Regnskap Hitra Storkjøkken KF

72 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Hitra Storkjøkken KF driver i utgangspunktet etter selvkostprinsippet, i og med at utgifter er i sammenheng med inntekter, men det er ikke med grunnlag i retningslinjene gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Mva-plikt og mva-kompensasjon Foretaket følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For foretakets øvrige virksomhet kreves det mva-kompensasjon. Regnskap Hitra Storkjøkken KF

73 NOTE nr. 2 Organisering av foretakets virksomhet 1. Foretakets organisering/styringsprinsipper Hitra Storkjøkken KF er organisert som et kommunalt foretak, med eget styre. Daglig leder rapporterer direkte til styrets leder, og har full beslutningsmyndighet innen sine ansvarsområder. Daglig leder har også økonomisk ansvar innen sine ansvarsområder. Styret velges av kommunestyret. Styret rapporterer til kommunestyret, som vedtar både budsjett, økonomiplan og årsmelding. 2. Tjenester som løses i egne selskap/foretak I og med at Storkjøkkent er foretak løses ingen oppgaver av andre foretak. 3. Tjenester løst av andre Foretaket løser de oppgaver det er tillagt. NOTE nr. 3 Tap på fordringer Det er ført tap på fordringer i 2011, kr ,85 Dette er tap som er opparbeidet gjennom flere år, av ulike årsaker, som det i 2011 har vært økonomisk grunnlag for å tapsføre. NOTE nr. 4 Fordringer kunder Ved utgangen av 2011 utgjorde kundefordringer kr ,31 NOTE nr. 5 Innholdet i netto driftsresultat Netto driftsresultat er på kr ,98,-, noe som i prosent utgjør 3,59. Dette er innenfor de krav som settes om at det bør være 3-6 prosent. NOTE nr. 6 Årets resultat Årets resultat er et overskudd på kr ,98. NOTE nr. 7 Overføring fra drift til kapital Det er ikke foretatt overføringer fra drift til kapital i NOTE nr. 8 Ufinanisert i investeringsregnskapet Det er ikke foretatt investeringer i NOTE nr. 9 Salg av finaniselle anleggsmidler Det er ikke solgt finansielle anleggsmidler i NOTE nr. 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Lønnsoppgjøret pr. 01. mai 2011 medførte en økning i lønnsutgifter på ca. 4 pst. NOTE nr. 11 Vesentlige transaksjoner Se note 3, tap på fordringer, og note 13, pensjon. Regnskap Hitra Storkjøkken KF

74 NOTE nr. 12 Fordeling inntekter og utgifter Salgsinntekter fra andre enn kommunen, utgjør i 2011 kr ,27 Overføringer med krav til motytelser er kr ,94 fra kommunen, og kr fra andre. I beløpet fra kommunen, er kr ,24 matleveranser til brukere, og kr ,70 matleveranser til møter/utvalg. Dette er med unntak av brukerbetalinger. Det er ikke mulig å fordele utgifter mellom det som gjelder kommunen og det som gjelder andre. NOTE nr. 13 Pensjon Pensjon skal føres i regnskapet i samsvar med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 12 og kommuneregnskapsforskriftens 13. Tidligere år har pensjon vært ført, men ikke pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og premieavvik. Dette er i 2011 ført, i samsvar med nevnte forskrifter. Regnskap Hitra Storkjøkken KF

75 Note 13 - Pensjon Årets netto pensjonskostnad Vital (F 13-1 bokstav C) 2011 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik VITAL Pensjons- Arbeidsposter Balanse (F 13-1 bokstav E) giveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Amortisert premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Amortisert premieavvik til føring Økonomiske forutsetninger SPK Forv. avskastn. pensjonsm. (F 13-5 bokstav F) 5,50 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,50 % Forv. årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,96 % Forv. årlig G- og pensjonsreg. (F 13-5 bok. C-D) 2,96 % Forutsetninger for frivillig avgang og AFP Uttak Vital Forventet frivillig avgang under 45 år over 45 år Uttakstilbøyelighet AFP 35 % Estimatavvik Netto Netto forpliktelse Pensjonmidler Vital Faktisk Estimert Estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Akkumulert estimatavvik Regnskap Hitra Storkjøkken KF

76 NOTE nr. 14 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret Forrige regnskapsår SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) , ,66 SUM(600:670; Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 700:770;800:89 5) 0,00 0,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) ,00-580,00 Sum anskaffelse av midler , ,66 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;3 00:480) , ,40 SUM(010:285;3 00:480) ,00 0,00 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,74 Sum anvendelse av midler , ,14 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,52 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , ,52 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

77 NOTE nr. 15 Endring i arbeidskapital Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår Omløpsmidler , ,00 Endring kortsiktige fordringer , ,00 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik ,00 0,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,00 Endring omløpsmidler , ,00 Kortsiktig gjeld , ,00 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,00 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,00 NOTE nr. 16 Garantier gitt av Hitra Storkjøkken KF Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Ingen garantier Sum garantier 0 0 Garantier for ansattes lån Antall garantier NOTE Garantier gitt av Hitra Storkjøkken KF nedkvittert per Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Ingen Samlet garantier ansatte 0 0 Herav garanti for daglig leder Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Ingen Samlet garanti 0 0 Totalt garantibeløp alle garantier 0 0 Innfrielse og tap Det har ikke vært noen innfrielser eller tap i 2011 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

78 NOTE nr. 17 Fordringer og gjeld til kommunen Per Per forrige Tekst regnskapsåret regnskapsår Foretakets samlede fordringer Herav fordring på: Hitra kommune Herav fordring på: 0 0 Herav fordring på: Foretakets samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: Hitra kommune Herav kortsiktig gjeld til: Herav langsiktig gjeld til: Kommunekreditt Gjeld til Hitra kommune er leverandørgjeld, kr ,- og gjeld fra oppstart av storkjøkkenet som eget foretak kr Storkjøkkenet har foreløpig ikke hatt midler til å betale den gamle gjelden. Beløpet er bokført som en fordring i Hitra kommunes regnskap. Pliktig tillegg ved vesentlige endringer: Ingen NOTE nr. 18 Avsetninger og bruk av avsetninger UB , ,37 UB viser saldoen på disposisjonsfond. Bruk av fondets midler er til nærmere bestemte drifts- eller investeringsformål og kan endres av styret. Tidligere års mindreforbruk Kostra art/balanse Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år IB ,37 0,00 Avsetninger , ,37 Bruk av avsetninger 950 0,00 0,00 Regnskapsåret Forrige år IB , ,37 Avsetninger , ,37 Årets mindreforbruk , ,82 UB , ,82 Vesentlige avsetninger tildisposisjonsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Ingen Regnskap Hitra Storkjøkken KF

79 NOTE nr. 19 Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 Aktivering fast eiendom/anlegg 0,00 Nedskrivninger fast eiendom Oppskriving av fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg 0,00 Salg utstyr, maskiner/transportm. 0,00 Aktiv.utstyr, maskiner/transportm. 0,00 Nedskriv.utstyr,maskiner/transportm. 0,00 Oppskriv.utstyr,maskiner/transp. 0,00 Avskrivn.utstyr,maskiner/transportm ,00 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning aksjer/andeler 0,00 Avdrag på formidlings/startlån 0,00 Utlån formidlings/startlån 0,00 Avdrag på sosial lån 0,00 Utlån sosial lån 0,00 Avdrag på utlånte egne midler 0,00 Utlån egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 Bruk av midler fra eksterne lån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Pensjonsforpliktelser ,00 Pensjonsmidler (debt. AM) ,00 Premieavvik - motpost IB ,00 IB pensjonsforpliktelser ,00 IB pensjonsmidler ,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 Ureal. kursgevinst utenl.lån 0, Balanse , Balanse Regnskap Hitra Storkjøkken KF

80 NOTE nr. 20 Anleggsmidler Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost ,00 Akkumulerte avskrivninger ,00 Tilgang i regnskapsåret 0,00 Avgang i regnskapsåret* 0,00 Avskrivninger i regnskapsåret ,00 Nedskrivninger 0,00 Reverserte nedskrivninger 0,00 Bokført verdi 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Tekst Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

81 NOTE nr. 21 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Tekst Regnskapsåret Forrige regnskapsår Gjenværende løpetid Kommunens samlede lånegjeld , ,00 4 Fordelt på følgende kreditorer: Kommunekreditt fastrente Kommunekreditt flytende rente Kommunal bank fast rente Kommunal bank flytende rente 0 0 Forretnings og sparebanker fast rente Forretnings og sparebanker flytende rente Husbanken 0 Andre flytende rente X% rente Andre låneavtaler Gjeld i andre komm. regnskapsenheter Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7 utgjør kr ,- Avdrag på lån ses i sammenheng med Hitra kommunes avdrag, og totalt sett er det betalt nok avdrag i NOTE nr. 22 Avdrag på gjeld Forrige Avdrag Regnskap regnskapsår Forrige år Betalt avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse NOTE nr. 23 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindrerforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Regnskap Hitra Storkjøkken KF

82 NOTE nr. 24 Årsverk Tekst Regnskapsåret Forrige år Året før Antall årsverk 3,8 3,1 3,7 Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 100,0 % 80,0 % 80,0 % Antall menn % andel menn 0,0 % 20,0 % 20,0 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 5 % 5 % 5 % Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 0 % 0 % 0 % Fordeling heltid/deltid Tekst Regnskapsåret Forrige år Året før Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 100,00 % 100,00 % 66,67 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 0,00 % 0,00 % 33,33 % Beskrivelse av tiltak for å bedre likestilling mellom kjønnene: Det brukes ikke standardtekst i foretakets stillingsannonser der det påpekes at foretaket bidrar aktivt til likestilling mellom kjønnene i samsvar med likestillingslovens bestemmelser Ved utlysning av ledig stilling blir ikke underrepresentert kjønn oppfordres til å søke. Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en representant fra det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillingen er oppfylt. Stedfortrederfunksjoner legges til rette for kvinner når slik funksjon er hensiktsmessig og hvor lederen er mann, og motsatt når lederen er en kvinne. Lønn daglig leder Tekst Regnskapsåret Lønn Regnskap Hitra Storkjøkken KF

83 NOTE nr. 25 Revisjonshonorarer Tekst Regnskapsåret Forrige år Honorarer for regnskapsrevisjon Honorarer for rådgivning 0 NOTE nr. 26 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter balansedagen (GKRS-bestemt note nr. 14) Det foreligger ingen forhold som må vurderes NOTE nr. 27 Endringer av prinsipper, estimater og tidligere års feil (KRS (F) nr. 5) Det er ikke foretatt endringer i prinsipper, estimater og tidligere års feil. Regnskap Hitra Storkjøkken KF

84

85

86

87

88

89 HITRA STORKJØKKEN KF Årsberetning 2011

90 ÅRSBERETNING 2011 Årsberetningen for Hitra Storkjøkken legges med dette fram for politisk behandling. Sammen med økonomiske rapporter for 2011 gir årsberetningen et samlet bilde av aktivitet og oppnådde resultater for fastsatte mål og politiske vedtak for året I Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak heter det i 15 Årsberetningens innhold: Foretakets årsberetning skal utarbeides i tråd med lov av 25. september 1992 nr. 107 om Kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 48 nr. 5, og i tråd med god kommunal regnskapsskikk. Målstyring og resultater Hitra Storkjøkken KF har i følge vedtektenes 2 som oppgave å ivareta: Matleveranser for helsetunets beboere og hjemmeboende, samt andre etter styrets avklaring, i henhold til de til enhver tid gjeldende ernæringspolitiske retningslinjer og kommunehelsetjenesteloven, samt forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Kantinetjenester inkl. tilbud til matservering til: Helsetunets ansatte og besøkende Hitra kommunes politikere, ansatte og besøkende Andre etter styrets avklaring var storkjøkkenets åttende driftsår og oppgavene i vedtektene må sies å være ivaretatt som forutsatt. Matleveranser til institusjon og hjemmeboende brukere Matleveransene til helsetunets beboere er ivaretatt. De administrative rutinene mellom storkjøkkenet og helsetunet fungerer bra. De ernæringspolitiske retningslinjer fra 2004 er ikke justert i forhold til dagens rutiner. Hitra Storkjøkken KF ved styreleder har bedt om en gjennomgang av retningslinjene med helse- og omsorgstjeneste. Leveransene til sykehjemmet ble i 2010 gjennomgått og prisjustert i forhold til faktiske leveranser, særlig i forhold til dietter m.v. Levering til hjemmeboende gjelder både de som bor i omsorgssenter, omsorgsboliger og de som bor i egen heim. Mengden leveranser til hjemmeboende var i 2010 på samme nivå som året før. Samarbeid med hjembaserte tjenester om utbringing av mat til elkeltbrukere har fungert godt. I 2010 ble det etter initiativ fra storkjøkkenet innledet samarbeid med Frivilligsentralen om de kunne ta over alt ansvar for matombringing til hjemmeboende brukere. Hensikten er å få minsket kostnadene til transport og mer hensiktsmessig bruk av fagkompetansen ved kjøkkenet. Det er også en målsetting at hjemmeboende kan oppleve bedre service og kvalitet gjennom mennesker som har

91 bedre tid til samtale og praktisk hjelp. Det er inngått avtale med Frivilligsentralen om matombring 2-3 ganger pr. uke. Storkjøkkenet mottar svært lite klager, tilbakemeldingene er at mottakerne er godt fornøyde både med kvalitet, variasjon og smak. Kantinedrift Hitra storkjøkken hadde åpen kantine for ansatte på Helsetunet to dager pr. uke i Begrenset tilbud både til ansatte og publikum for øvrig, hadde sammenheng med kapasitetsutfordringer ved kjøkkenet og utfordringer med balanse mellom utgifter og inntekter. Storkjøkkenet etablerte lønningslunsj en gang i måneden som et nytt tilbud til ansatte i I forbindelse med utlysning etter ny kokk ved storkjøkkenet, besluttet rådmannen å overføre ressurser tilsvarende 0,3 årsverk øremerket drift av kantine i rådhuset fra høsten Drifts- og personalsituasjon Det ble valgt nytt styre for Hitra Storkjøkken i kommunestyret den Styret fikk ny styreleder og to nye styremedlemmer. Det forrige styret er representert ved ett styremedlem og daglig leder. Fra Storkjøkkenet kom også ny tillitsvalgt inn i styret. Hitra Storkjøkken KF hadde i ,1 årsverk fordelt på 4 personer som alle har ett eller flere fagbrev innenfor kokk og servitørfaget. I tillegg til faste ansatte hadde kjøkkenet en kokkelærling. Høsten 2010 gikk en medarbeider av med pensjon og stillingen ble utlyst internt og eksternt. I forbindelse med at kjøkkenet fikk nytt styre og samtidig utskifting av fagpersoner ble det besluttet å foreta en gjennomgang av storkjøkkenet når det gjaldt; arbeidsoppgaver, arbeidsgiverog arbeidstakers rettigheter og plikter, arbeidsmiljø og utviklingsområder Denne prosessen i samarbeid med personalseksjonen ble oppstartet i 2010 og fortsetter i Driftsresultat Netto driftsresultat ble i 2010 kr ,-. Regnskaet viser et overskudd på kr ,- Det presiseres at storkjøkkenets varebeholdning, som er omtrent på fjorårets nivå ikke er medregnet. Hitra, Heidi Taraldsen Arild Hoff Sverre Johansen Edel Øyen Myhren Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Monika Aunøien Daglig leder Renate Hammer Ansattes representant Årsberetning

92 1. Regnskapet Driftsregnskapet Kostnadene til driften av storkjøkkenet utgjorde for 2011 kr ,- mot budsjettert kr ,-. Inntekter utgjorde kr ,- kr mot budsjettert kr ,-. Regnskapet viser et overskudd på kr ,- Total gjeld til Hitra kommune på kr ,-, hvorav kr er langsiktig, fra oppstarten av foretaket. Storkjøkkenet har foreløpig ikke hatt midler til å betale den langsiktige gjelden. Investeringer Det er ikke foretatt investeringer i Likviditet Storkjøkkenets likviditet har vært tilfredsstillende. Lånegjeld Lånegjelden er kr ,-. Fond Storkjøkkenets disposisjonsfond er kr ,- som er fra overskuddet for 2009 og Økonomisk oversikt Driftsinntekter Overføringer, tilskudd Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Renteutgifter Avdragsutgifter Netto finanskostnader Bruk av tidligere års overskudd Avsetning til disposisjonsfond Dekn. tidl. Års underskudd Årsresultat Avskrivninger Gjeldsgrad Gjeldsgraden fremkommer som netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene: (kr x 100 %): kr = 15,16 %. Gjeldsgraden er tilfredsstillende. Årsberetning

93 2. TJENESTER Tjenesteproduksjonen Som det fremgår av vedtektene er storkjøkkenets oppgave å produsere mat for sykehjemmet, middag til hjemmeboende, samt kantinedrift ved helsetunet og i rådhuset. Hitra Storkjøkken KF er etter sin størrelse et av Norges mest moderne kjøkken. Dette gir muligheter for rasjonell drift ut over kommunens eget behov. 3. ANSATTE Arbeidsgiverpolitikk Hitra kommune har i mange år hatt lønnspolitiske retningslinjer, hvor kriterier for den lokale lønnsdannelsen, lønnsrelasjoner, kriterier for differensiering av lønn og ytelser er fastlagt, og lokal stillingsoversikt er inntatt. Disse retningslinjene danner grunnlaget for fastsettelse av lønn ved lokale forhandlinger, og gjelder også for Hitra Storkjøkken KF. Kommunen har utarbeidet et utkast til seniorpolitikk, hvor det legges vekt både på holdningssiden og for å tilrettelegge arbeidet for den enkelte. Målet er å forhindre/utsette tidlig pensjonering. Kompetanseutvikling Storkjøkkenet har fokus på intern opplæring. Ansatte har gjennomført kompetanseheving innenfor kost og ernæring i institusjoner. Personalet Pr var det tilsatt 3 personer, alle kvinner. De ansatte utgjør til sammen 3 årsverk. Tallet inneholder faste tilsatte som får utbetalt fast lønn. Tilsettinger foretas av Hitra kommune. Sykefraværet Sykefraværet var i 2010 på 3,1 %. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet var i 2010 delvis preget av at styrets forventinger til driften av storkjøkkenet ikke var sammenfallende med det de ansatte følte var mulig. Kommunikasjonssvikt var en av årsakene, og dette er nå satt på dagsorden. Likestilling Hitra Storkjøkken KF er som en del av Hitra kommune bevisst på å forholde seg til lov om likestilling, både gjennom ansettelse, lik lønn for arbeid av lik verdi, lik rett til utdanning og læremidler. Det er ikke utarbeidet egen plan for likestilling, men likestilling og likelønn er tatt inn i lønnspolitiske retningslinjer. Det har ikke vært ankesaker om likestilling. Årsberetning

94 4. KVALITET Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyring er ikke satt i system i Hitra kommune, og heller ikke for Hitra Storkjøkken KF. Det vil bli tatt i bruk et slikt system i Storkjøkkenet er imidlertid underlagt streng kontroll når det gjelder internkontroll av mat (IK- MAT) med kontroll og tilsyn fra mattilsynet. 5. TJENESTERAPPORTERING Tjenesterapportering/KOSTRA-tall gjelder også for Hitra Storkjøkken KF, og det rapporteres til SSB på samme måte som for Hitra kommune. Årsberetning

95 HITRA STORKJØKKEN KF PROTOKOLL FRA STYREMØTE , KL Styreleder: Heidi Taraldsen Daglig leder: Monika Aunøien Nestleder: Sverre Johansen Styremedlem: Arild Hoff Styremedlem: Edel Myhren Styremedlem: Renate Hammer (ansatte rep.) Varamedlemmer: Kjell Roar Sæther og Jon Birger Brevik ikke innkalt Sak 2/12 Regnskap og årsberetning for 2011 vedlagt Gjenomgang av årsberetning: Kommentar til tap på fordringer. Ble forklart at dette er pga dødsbo, catering og hjemmeboende som det ikke er betalt for. Dette blir nå tettere fulgt opp av økonomiavdelingen. Gjennomgang regnskap: Overføringer med krav til motytelser og annet salg. Se sammenheng på inntekter. Den er lik i 2011 og Årsberetning og Regnskap ble godkjent Rett utskrift bekreftes Monika Aunøien Daglig leder

96 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Årsrapport 2011 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /12 Teknisk komite /12 Helse- og omsorgskomiteen /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Årsrapport 2011 Saksprotokoll i Teknisk komite Behandling: Vedtak: Årsrapport 2011 tas til orientering. Enstemmig. Innstilling: Årsrapport 2011 tas til orientering. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

97 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett: Side 2 av 2

98 Side 3 av 3 Bakgrunn for saken Det vises til sak om årsregnskap, samt henvisninger til kommuneloven med forskrift om årsregnskap og årsberetning. Årsrapportens viktigste oppgave er å si noe om hvordan det gikk i 2011, både det som gikk bra og det som ikke lyktes så godt. Årsrapporten er i tillegg en del av den totale økonomiske syklusen, av denne skal fremgå hva som må/bør justeres i årets eller fremtidige budsjetter/økonomiplaner. Saksopplysninger Årsrapporten legges frem for komiteer/formannskap og kommunestyret. Årsrapporten er bygd opp noe annerledes enn tidligere år, og budsjettet for Det er lagt vekt på å få frem det viktigste av hva som har skjedd i året som gikk, ut i fra fokus på helhet. De økonomiske aspekter og vurdering av tjenesteproduksjonene fremkommer i Kostra-tallene, årsberetningen og kommunebarometeret. Rammeområdene er delt opp slik at de enkelte enheter/områder informerer om sitt/sine ansvar/tjenester. Rapporten er omfattende og detaljert, selv om den gir god tilbakemelding. Kvalitetslosen vil bidra til bedre samsvar mellom rapportering og de bestillinger som kommunestyret gjør i årsbudsjettet og ved revideringen av budsjettet. Vurdering Kommunelov og forskrifter setter ingen krav til årsrapportens innhold, slik at det blir opp til administrasjonen å avgjøre hva som bør være med. Innholdet bestemmes også noe av enhetenes virksomhet. Enhetenes rapport er viktige i forhold til å få oversikt over enhetenes oppgaver og gjøremål, vurdert opp mot hva som fungerer og hva som bør forbedres. I denne sammenhengen er årsrapporten et nyttig dokument i forhold til rullering budsjett/økonomiplan og for neste års budsjett. Netto driftsresultat er det begrepet som oftest blir brukt for å vurdere kommunens økonomiske situasjon. Netto driftsresultat viser overskuddet på driften etter avdrag og netto renteutgifter, og sier noe om hvor stor økonomisk handlefrihet kommunen har. Et høyt netto driftsresultat gir kommunen mulighet til å øke driftsutgiftene kommende år fordi lånebehovet ved nye investeringer reduseres. Et lavt netto driftsresultat vil kunne bety at vi må redusere driftsutgiftene og/eller utsette investeringer for å gjenopprette ønsket økonomisk balanse. Netto driftsresultat de siste årene ,64 % ,35 % ,57 % ,83 % ,88 % ,88 % ,48 % Kommunal- og regionaldepartementet bruker netto driftsresultat i prosent som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. KRD sier at indikatoren er lett og tolke i og med at et negativt netto driftsresultat innebærer at formuen reduseres. Samtidig understrekes at det er viktig å vurdere utviklingen i netto driftsresultat over tid. Tallmessig utgjør netto driftsresultat 14,594 mill. kr. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

99 Side 4 av 4 Netto driftsresultat er anbefalt å være minst 3 pst., helst 6 pst. Minstemålet er nådd i mange år, 2008 var et unntaksår, og skal fortsatt være det. Selv om fokuset er på netto driftsresultat er det viktig å se på brutto driftsresultat. Et positivt brutto driftsresultat viser at det er samsvar mellom driftsutgifter og driftsinntekter, hvilket er en vesentlig indikator. Det er ingen prosentvise krav til dette resultatet, men det bør uansett være i pluss, og helst så høyt at resultatet kan bidra til å dekke renter/avdrag eller avsettes til driftsfond. Resultatet i 2011 er vesentlig høyere enn i 2010, 17,990 mill. kr. mot 7,392 mill. kr., som må sies å være mer enn akseptabelt. Forbruket økte i 2010 etter reduksjonen i 2008 og 2009, og aktiviteten økte ytterligere i 2011, men likevel ikke økning ut over lønns- og prisstigning og sykepenger. Årslønnsveksten var i 2011 ca. 4 pst, som utgjør 6,5 mill. kr. Sett i forhold til økning i lønn utgjør årslønnsveksten halvparten, sykepenger påvirker den resterende veksten. En viss økning i forbruk må til for at ansatte skal følge med og føle at de blir verdsatt, utfordringen er balansegangen mellom tilgjengelige midler og aktivitetsnivå. Denne utfordringen blir ikke mindre i årene fremover, rammeoverføringene vokser ikke i takt med lønns- og prisstigning, og nye inntekter synes ikke aktuelle. Frie fondsmidler er begrensede, selv om de gir litt handlefrihet. Merinntekter bør benyttes til oppbygging av fond, samt brukes til egenkapital investeringer, vedlikehold og uforutsette tiltak. Resultatet for 2011 er i for stor grad påvirket av premieavvik pensjon, og må derfor ikke brukes til økte tiltak i driften. Rådmannen foreslår å bruke det meste av overskuddet til vedlikehold og investeringer, slik at det ikke påvirker inneværende års aktiviteter/tjenesteproduksjon. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

100 PS 63/12 Økonomisk rapportering tertial - Ettersendes

101 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Omar Pleym Dato: Æresprisen - Statutter Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Vedlegg: Innstilling: Hitra Formannskap vedtar statuttene for Æresprisen i Hitra kommune som framlagt i saken. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

102 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Det har tidligere vært utdelt Ærespris i Hitra kommune, men det finnes ikke noen statutter for prisen. Saksopplysninger På Hitterkvelden 28. mars 2009 ble det for første gang delt ut en kommunal Ærespris. Den ble gitt til Arne Ratchje og Ove Grøntvedt. Det ble imidlertid den gangen ikke utarbeidet statutter for prisen. Det forslås derfor at dette utarbeides nå for evt. senere tildelinger. Forslag til statutter for Hitra kommunes Ærespris: Statutter for Hitra kommunes Ærespris 1. Hitra kommune kan når den ønsker det tildele en Ærespris. Prisen tildeles for en spesiell og fremragende innsats for lokalsamfunnet og Hitra, og den skal uttrykke en unik anerkjennelse og honnør for den innsats som er vist. 2. Æresprisen tildeles enkeltperson; unntaksvis gruppe, sammenslutning eller forening, som har sin klare tilknytning til kommunen. Prisvinneren bør være bosatt i kommunen. 3. Æresprisen består av en egnet gave og et diplom. 4. Enhver med nåværende eller tidligere tilknytning til kommunen kan komme med forslag til kandidat. Forslaget skal være skriftlig begrunnet. 5. Hitra Formannskap avgjør om og når det skal tildeles en Ærespris. Formannskapets beslutning er endelig og behandlingen er konfidensiell og holdes hemmelig inntil prisutdelingen. 6. Prisen deles ut i forbindelse med et egnet arrangement eller på et kommunestyremøte. Vurdering Rådmannen slutter seg til statuttene for Æresprisen som framlagt i saken. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

103 HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: Barnehagene i Hitra kommune - Kapasitetsutfordringer barnehageåret Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Innstilling: 1. Kapasiteten ved Barman oppvekstsenters barnehage utvides med 4 småbarnsplasser for barnehageåret Økte netto driftsutgifter for høsten 2012 med kr ,- dekkes inn ved bruk av reserver ansvar Kostnader for budsjettåret 2013 innarbeides i budsjettet for Alle barn bosatt i Hitra kommune med rett til plass i barnehage etter barnehagelovens 12 har dermed plass i barnehage barnehageåret Økte kostnader som følge av en eventuell ytterligere økning av kapasiteten ved barnehagene vurderes i forbindelse med rullering av budsjett og økonomiplan i kommunestyrets møte i slutten av juni Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

104 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Hitra kommune har gjennomført samordnet opptak 2012 etter bestemmelsene i barnehagelovens 12: 12. Samordnet opptaksprosess i kommunen Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. Forvaltningsloven kapittel IV-VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Kongen gir forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage. 12a. Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. Det var i år 66 barn som søkte om ny eller utvidet plass ved søknadsfristens utløp. Alle barn født innen utgangen av august 2011 har rett til plass etter lovens 12a, gjengitt over. Saksopplysninger Hitra kommune har pr. i dag 5 barnehager. Etter hovedopptaket 2012 vil barnehagene ha barnehagene slikt antall barn pr : (Barn på venteliste født etter ikke rettighet etter barnehageloven) Enhet Barn under 3 år Barn over 3 år Sum antall barn Barn på venteliste med oppstart Høst 2012 Vår 2013 SUM Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær SUM KRETSENE ) 2) 3) Inklusive delte plasser 2 barn under 3 år «opptar» 2 plasser totalt 24 plasser Barman oppvekstsenter har «mellomavdeling» med barn over og under 3 år. Opptaket medfører at utvidet bemanning (Vedtatt ifm budsjett 2012) ved Barman oppvekstsenters barnehage er forutsatt prolongert også barnehageåret Dette for å sikre at alle barn med rett til plass etter barnehagelovens 12a ivaretas. Barnehagene har pr. i dag slik bygningsmessig kapasitet: Enhet Antall plasser Avdelinger 1 2 TOTAL SMÅ 1 2 TOTAL STOR Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett: TOTALE PLASSER Fillan Strand * Barman * Knarrlagsund Kvenvær ** SUM Som vi ser av tallene bruker kommunen totalt sett dagens kapasitet. På Strand og Barman oppvekstsenters barnehager* er det ene avdelingen en kombinert avdeling for små og store barn. Omfanget av kombinerte avdelinger vil variere fra år til år. Grunnen til at det er flere barn enn plasser ved Fillan og Barman er omfanget av delte plasser. Kvenvær oppvekstsenters barnehage** har åpent 4 dager i uka.

105 Side 3 av 3 Hitra kommune har tilbudt plass til alle barn som har rett på barnehageplass ved årets barnehageopptak. Kommunen oppfyller dermed kravet om full barnehagedekning etter lovens definisjon. Det er 12 barn som ikke har fått plass i barnehage. Disse barna er født etter , og har dermed ikke rett til barnehageplass etter bestemmelsene i barnehageloven. 8 av disse ønsker plass høsten 2012, og 4 barn ønsker plass i løpet av våren Vurdering Ved årets opptak har rådmannen vurdert barnehagenes kapasitet sett opp mot kompleksiteten med stort innslag av flerspråklige barn på avdelingene. Rådmannen har likevel strukket seg langt for at så mange barn som mulig skal få plass ved barnehagene. Ved 2-3 avdelinger, der antall flerspråklige barn overstiger 5 barn, er maksimalgrensa for antall barn redusert med 1 2 plasser. Dette er gjort for å sikre et forsvarlig tilbud til barna. Utvidede avdelinger og psykisk helse Nyere forskning har vist at store avdelinger med mer enn 9/18 barn skaper utfordringer for barna. Særlig gjelder dette barn med spesielle behov. For barn med psykiske vansker er det foretatt følgende forskning: % av barn i alderen 4-10 år har psykiske vansker 4-7 % av disse er behandlingstrengende Ca. halvparten av de barna som har omfattende plager som 4-åringer vil også ha omfattende vansker som 10-åringer Webster-Stratton (De Utrolige Årene) fra viser at 55 % av foreldrene til barna som har mottatt denne behandlingen var bekymret for barnet allerede i 2-årsalder. 79 % av foreldrene var bekymret i fht barnets atferd i 3-årsalder. Kilde: BUP-klinikk Sør-Trøndelag Hitrabarnehagene har 4 av 6 småbarnsavdelinger og 2 av 6 storbarnsavdelinger som er såkalt utvidet (13/24 plasser). Våre erfaringer viser at det er utfordrende for barna i så store grupper, selv om bemanningen er tilpasset størrelsen. Det er viktig at disse utfordringene drøftes i forbindelse med Barnehage- og skolebruksplanen høsten Kapasitetsutnyttelse Videreføring av økt bemanning ved Barman oppvekstsenters barnehage har vært nødvendig for å sikre alle med rettighet plass i barnehage. Dette har en økonomisk konsekvens med økte lønnskostnader på kr ,- inkl. sosiale utgifter og økte inntekter med kr ,- for høsten Netto økte driftsutgifter er på kr ,-. Rådmannen ber om at kommunestyret søker å finne rom for denne økningen i revidert økonomiplan. Etter at opptaket er foretatt er kapasiteten i Fillan, Knarrlagsund og Barman oppbrukt. Byggene har ikke kapasitet til å ta imot flere barn. Barn på venteliste Rådmannen har fått mange henvendelser fra brukere som ikke har fått plass i barnehagene barnehageåret Det er heller ikke plass til eventuelt nye søkere som kommer til fra dags dato og framover. Man må anta at tilflyttere til kommunen vil ha behov for barnehageplass når de kommer flyttende til Hitra i løpet av sommeren og utover neste barnehageår. I perioden (siste sommer) søkte det hele 27 barn om utvidet- eller ny plass. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

106 Side 4 av 4 Vi har i tillegg behov for beredskapsplasser for barn som trenger plass etter bestemmelser i lov om barnevern og lov om sosiale tjenester. Dette gjelder også barn av flyktninger som får innvilget familiegjenforening. Det er flere bosatte flyktninger i kommunen som har fått innvilget familiegjenforening det siste året. Mulig utvidelse ved Strand oppvekstsenters barnehage Ved Strand oppvekstsenters barnehage er det bygningsmessig kapasitet (se over) til å ta inn flere barn, men dette krever bemanningsøkning. Barnehagen er i dag bemannet for drift med ordinære avdelinger, plasser. Gjennom utvidelse av småbarnsavdelinga fra 9 til 13 småbarnsplasser og mellomavdelinga fra 18 til 24 storbarnsplasser, med bemanningsøkning 5 dager pr. uke kan de 8 barna på ventelista for høsten 2012 få plass. Dette har en økonomisk konsekvens med økte lønnskostnader på kr ,- inkl. sosiale utgifter og økte inntekter på kr ,-, netto kr ,- for høsten Dersom utvidelsene skal gjennomføres må arbeidene med å etablere skjermet utesoveplass / vognstall ved barnehagen prioriteres. Økningen vil i all hovedsak være småbarnsplasser, og det er ikke rom å sove i inne i barnehagen. Investeringskostnadene er beregnet til ca. kr ,-. I grove trekk kan en si at den mulige kapasitetsøkningen ved Strand oppvekstsenter løser utfordringene med de som står på ventelister pr. dato. Dette sett opp mot korrigeringer som følge av mulige permisjoner og oppsigelser av plass(er). Utvidelsene vil ikke gi rom for tilleggskapasitet knyttet til beredskapsplasser og mulige søkere fra dags dato og utover sommeren / høsten Mulig utvidelse ved Fillan barnehage fra For å gi rom for ytterligere kapasitetsøkning for å møte utfordringer knyttet til nye søkere kan følgende strategi foreslås. Skolestartergruppa ved Fillan barnehage flyttes ut i midlertidige lokaler / friluftsavdeling fra 1. januar Dette utgjør en nesten en hel avdeling (15 skolestartere). Bemanningsbehovet er på inntil 3 årsverk; en pedagogisk leder (førskolelærer) og to fagarbeidere. I tillegg kommer økte driftsutgifter og kostander til leie av lokaler. Endringer vil frigjøre 15 plasser (3-6 år) eller 7 plasser (0-3 år) fra samme dato. Oppsummering av tiltak # Tiltak Lønnskostnader Lønnskost. H12 Driftskostnader SUM tiltak Økte inntekter* Husleie Investeringer 1 Videreføre utvidelse Barman (H12+V13) Utvide småbarnsavdeling Strand (H12+V13) Utvide mellomavdeling Strand (H12+V13) Avdeling for skolestartere Fillan (Vårkostn.) * Økte inntekter for høsten 2012 for hvert av tiltakene 1-3 er ca. kr ,- / kr ,- pr. plass uten søskenmoderasjon. NB! Tiltak 1 må uansett gjennomføres for å kunne gi tilbud til barn med rettighet etter barnehageloven. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

107 HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2012/783-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: Kvenvær oppvekstsenter Strukturendring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Innstilling: 1. Kvenvær oppvekstsenter endres til 1 4 skole med virkning fra Elevene på grunnskolens trinn gis grunnskoleopplæring ved Kvenvær oppvekstsenter 3. Elevene på grunnskolens trinn gis grunnskoleopplæring ved Fillan skole 4. Elever på trinn bosatt i område Forsnes Murvold Værøysætra gis anledning til å velge alternativ skolekrets, Strand skole, etter søknad fra foreldrene. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

108 Bakgrunn for saken Oppvekstkomiteen fattet slikt vedtak i saken: 1. Saken legges ut på offentlig høring med høringsfrist Rådsorganene ved Kvenvær oppvekstsenter skal avgi uttalelse. 3. Grunnlaget for høringen er vedlagte saksframlegg med rådmannens vurdering som konklusjon for foreslått strukturendring. Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Kvenvær oppvekstsenter ettersendes / legges fram i møtet. Saksopplysninger Rådmannen ber kommunestyret, på bakgrunn av de senere tids drøftinger, blant annet i oppvekstkomiteen, å avklare hvilke trinn skolen ved Kvenvær oppvekstsenter skal favne. Bakgrunn for saken er videre de endringer som har skjedd i elevtallet ved skolen, herunder forhold knyttet til elevenes faglig / sosiale læringsmiljø. Det er pr i dag 3 elever ved skolen. Elevtallsutviklingen ser slik ut pr. dato klasse Førskole 0-6 år Neste år vil det starte 3 elever i 1. klasse, mens en elev går over i ungdomsskolen. Ved skolestart vil det da gå 4 elever på småskoletrinnet og en elev på mellomtrinnet. Elevtallet vil ikke øke året etter, da det ikke er født elever i Det er kommunestyret som fastsetter antall skoler og skolenes kapasitet og struktur, vurdert ut fra den kommunale demografien. I Hitra kommune er det slikt antall skoler: Knarrlagsund oppvekstsenter Barnehage 2 avdelinger med 13 plasser (0-3 år) og 24 plasser (3-6 år). Antall barn pr. 1. mars 2012: skole med plass til ca. 80 elever. Antall elever pr. 1. mars 2012: 51 Barman oppvekstsenter Barnehage 3 avdelinger med 26 plasser (0-3 år) og 24 plasser (3-6 år). Antall barn pr. 1. mars 2012: 56 Skole 1-4 skole med plass til ca. 80 elever. Antall elever pr. 1. mars 2012: 46 Fillan krets Fillan barnehage 3 avdelinger med 26 plasser (0-3 år) og 24 plasser (3-6 år). Antall barn pr. 1. mars 2012: 54 Fillan skole 1-10 skole med plass til ca. 320 elever. Antall elever pr. 1. mars 2012: 372 Kvenvær oppvekstsenter Barnehage 1 avdeling med 12 plasser (0-6 år) Åpent 4 dager i uka Antall barn pr. 1. mars 2012: 7 Skole 1-7 skole med plass til ca. 30 elever. Antall elever pr. 1. mars 2012: 3 Strand oppvekstsenter Barnehage 3 avdelinger med 13 plasser (0-3 år) og 42 plasser (3-6 år). Antall barn pr. 1. mars 2012: 43 Skole 1-7 skole med plass til ca. 110/140 elever. Antall elever pr. 1. mars 2012: 77 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett: Side 2 av 2

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF. Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF. Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF HITRA KOMMUNE Fillan den: 31.10.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Hitra Storkjøkken KF Innkalling til møte i Hitra Storkjøkken KF Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Helsetun - Møterom Storkjøkkenet

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.10.2017 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer