HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015"

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers kontor Kl 09:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 59/12 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 60/12 Regnskap 2011 PS 61/12 Hitra Storkjøkken KF - regnskap 2011 PS 62/12 Årsrapport 2011 PS 63/12 PS 64/12 Økonomisk rapportering tertial - Ettersendes Æresprisen - Statutter PS 65/12 Barnehagene i Hitra kommune - Kapasitetsutfordringer barnehageåret PS 66/12 PS 67/12 Kvenvær oppvekstsenter - Strukturendring Bekransning av bautaer 17. mai 2012, Fillan og Sandstad kirke PS 68/12 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hans Jørgen Andersson ENK PS 69/12 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Freidar Skarpnes PS 70/12 PS 71/12 PS 72/12 PS 73/12 PS 74/12 Kommunal planstrategi - veien videre Hitra Idrettsråd - valg av ny vararepresentant Høringsuttalelse - Endringer i lov om folkebibliotek Ny FV valg av styremedlem og vara TV-aksjon oppnevning av komite - Ettersendes PS 75/12 Forhandlinger vedr. næringsaktør - lukket X RS 6/12 RS 7/12 Referatsaker Arbeidsdag med kommunestyret referat Søknad om startlån (delegert sak nr. 15/12D)

4 PS 59/12 Godkjenning av protokoll fra mçte den

5 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 200 Saksmappe: 2012/966-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Regnskap 2011 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: 1 Årsregnskap 2011 m/revisjonsberetning 2 Kontrollutvalgets uttalelse 3 Årsberetning 2011 Innstilling: 1. Hitra kommunestyre godkjenner regnskapet for 2011 slik det er fremlagt. 2. Overskuddet for 2011 kr ,34 Disponeres slik: Avsetning fond vedlikehold kommunal eiendomsmasse kr ,- Avsetning utvikling/iversettelse boligprogram kr ,- Avsetning velferdstiltak eldre kr ,- Avsetning utvikling/etablering av senior- og vikarpool kr ,- Avsetning utvikling turformål, så som gapahuker, turkart kr ,- Avsetning kompetanseutvikling enhetene kr ,34 Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

6 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken I 10 i forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt med hjemmel i kommuneloven av 25.sept heter det: "Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15.februar i året etter regnskapsåret. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberegning til kommunestyret. Revisor skal senest en måned etter at årsregnskapet er avlagt sende kopi av revisjonsberetningen til formannskapet, samt til kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret." I tillegg omtaler paragrafen årsberetningen: " Administrasjonssjefen utarbeider årsberetningen, og fremmer den for det organ kommunestyret bestemmer. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal behandles." Årsregnskap og årsberetning hører sammen, og det er viktig at sakene sees i sammenheng. I tillegg kommer Årsrapporten som er administrasjonens kommentarer til kommunens situasjon og stilling pr og vurdering av kommunens virksomhet siste år. Årsberetningen er for 2011 en del av årsrapporten. Det vises til egen sak om årsrapport. Forskriften innebærer at formannskapet skal behandle regnskapet før behandling i kommunestyret. Formannskapets rolle ved behandlingen av regnskapet viser formannskapets ansvar for kommunens økonomi. Revisjonsberetningen ligger i regnskapsdokumentet som er trykt opp, for øvrig ligger den som vedlegg til saken. For øvrig vises til kontrollutvalgets behandling av regnskapet. Saksopplysninger Årsregnskapet er bygd opp i tråd med budsjett- og regnskapsforskriftene. Regnskapet oversendes Fylkesmannen, KRD, Statistisk Sentralbyrå samt alle kredittinstitusjoner kommunen har lån i. Årsregnskapet ble avlagt 14. februar 2012, som er innen fristen Rapporteringen til SSB ble oversendt samme dag. Kostratallene pr. 15. mars er tilnærmet riktige, det er foretatt små endringer i regnskapet etter oversendelsen til revisjonen, som gjelder huseleieinntekter som var ført i 2011 i stedet for 2012 samt at tilskuddet til Hitrahallen til renoveringen ble flyttet fra investering til driftsregnskapet. Regnskapet er avlagt med et positivt resultat - kr ,34 Hovedårsaken til det gode resultatet er positivt premieavvik, merinntekter skatt, frie inntekter og renteinntekter. Forøvrig fremkommer detaljene i årsberetningen. I tillegg vises til notene i regnskapsdokumentet. Vurdering Driftsregnskapet viser i forhold til skjema økonomisk drift, side 9 i dokumentet, at forbruk brutto driftsresultat er 3,2 mill. kr. høyere enn budsjettert. Dette tallet fremkommer ved at inntektene Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

7 Side 3 av 3 er 1,6 mill. kr. høyere enn budsjettert. Driftsutgiftene er 1,6 mill. kr. lavere enn budsjettert. Lønn er pr. budsjett, mens sosiale utgifter er 5,8 mill. kr. lavere enn budsjett, som en følge av at premieavvik pensjonsutgifter regnskapsføres som inntekt. Kjøp av varer og tjenester viser merforbruk på 1,0 mill. kr. og overføringene er 1,4 mill. kr. høyere enn budsjettert. Det vises for øvrig til kommentarer i beretningen. Netto mindreforbruk samlet på rammeområdene er 4 mill. kr. i henhold til Regnskapsskjema 1B side 4 i regnskapsdokumentet. Av rammeområdene har 2 og 4 merforbruk på hhv. 0,7 og 1 mill. kr., mens de øvrige rammeområdene er i balanse, bortsett fra rammeområde 1 som har et mindreforbruk på 7,2 mill. kr., som en følge av at premieavviket er positivt. Brutto og netto driftsresultat er på henholdsvis mill. kr. og mill. kr. Brutto driftsresultat gir en indikasjon på at driften i 2011 var på et akseptabelt nivå i året som gikk. Netto driftsresultat er 4,5 pst. Tabell over brutto og netto driftsresultat finnes i årsrapporten. Rammeområdenes totale netto resultat er positiv, men likevel ikke tilfredsstillende i Det enkelte rammeområdes forbruk skal være i balanse. Det er ikke et mål at driften skal ha overskudd, men resultatet for året 2011 med stort underskudd på enkelte rammeområder gir store utfordringer for framtida. De rammer som kommestyret har gitt skal holdes, det er dette som er kommunelovens forutsetning. Rammeområdene/enhetene har ikke den budsjettdisiplin som kreves, det mangler iverksetting av tiltak for å tilpasse driften til de gitte rammer. Økonomiseksjonen kan ikke fortsette å ta ansvar for å rydde opp i forbindelse med årsavslutningen. Økonomistyring er i fokus, det pågår en kontinuerlig opplæring, for at alle med budsjettansvar skal være seg sitt ansvar bevisst, og ha grunnlag for å iverksette tiltak for å holde budsjettrammene. Revidert nasjonalbudsjett mai 2011 medførte økte frie inntekter med i alt mill. kr. Økte inntekter/fond ble brukt til økte rammer innen RO 2 med kr og RO 3 kr RO 3 fikk tilført midler som en følge av økte inntekter ressurskrevende brukere med rund 5 mill. kr. I tillegg er det tilført på rammeområde 2 og 3 skjønnsmidler til omsøkte prosjekter og Kriseskjønn med hhv. 0,9 og 1,1 mill. kr. Utvikling lønn Økn Økn Økn Økn Økn Økn Lønn ,60 % ,87 % ,59 % ,03 % ,73 % ,58 % Pensjon ,93 % ,43 % ,58 % ,36 % ,25 % ,18 % Arb.g.avg ,45 % ,59 % ,15 % ,32 % ,01 % ,11 % ,13 % ,27 % ,91 % ,00 % ,90 % ,88 % Tabellen viser at totale lønnsutgifter økte mindre fra 2010 til 2011, enn året før. Økning i netto lønnsutgifter skyldes flere ting, men lønnsoppgjør/lønnsglidning er sammen med sykepenger de viktigste faktorene. Statstilskudd økte totalt med 2,9 mill. kr., og dekket noe økte lønnsutgifter, men statstilskudd flyktninger og rus ble avsatt til fond 1,8 mill. kr. Forbruket i 2011 ble også fulgt tett opp, og noe manglende gjennomføring av tiltak påvirker resultatet i sterk grad. Mindreutgifter pensjon var forventet, men skulle i utgangspunktet delvis ha blitt avsatt til fond for å møte fremtidige pensjonsutgifter. Reduserte pensjonskostnader ga forbedrede resultater på alle rammeområdene, og bidro til at RO 3, 5 og 1 kom i balanse. Merforbruket innen RO 4 var delvis kjente, men summen ble høyere enn forutsatt. Når det gjelder RO 2 så ble resultatet for 2011 verre enn forventet, manglende Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

8 Side 4 av 4 gjennomføring av tiltak for å tilpasse driftsnivået til rammene er ikke til å leve med. Forklaringene er i og for seg forståelige men likevel ikke akseptabel. Aksjemarkedet i 2011 fikk liten betydningen for regnskapet for Netto ble tapet 0,192 mill. kr. Nedsalget i juni medførte at bruk av bufferfond til drift ble redusert til 2,5 mill. kr. Fondsmidlene er plassert i bank og ga økte renteinntekter med ca. 2 mill. kr. Investeringer Investeringene var i ,9 mill.kr. Ingen investeringsprosjekt er udekket, slik det fremgår av note 8 og 33 i regnskapet. Noen prosjekter er toppfinansiert med salgsinntekter. Dette må sies å være greit, da de ikke utgjør vesentlig summer, som kunne ha vært avsatt til fond til bruk som egenkapital. Rådmannen vil uttrykke glede over at det heller ikke i 2011 er store overskridelser på prosjektene. Prosjektoppfølging ble på nytt satt på dagsorden i 2011, hvor fast byggekomite er basisen. Kommunens totale økonomi er fortsatt bra, den økonomiske styringen skal ytterligere forbedres ved å gjennomføre vedtatte tiltak og budsjettdisiplinen. Likevel må det poengteres at økonomien følges tett av enhetslederne. De viktigste tallene fremkommer i årsberetningen, hvor det vises at kommunens likvide midler fremdeles er gode. Likviditetsanalysene viser også gode tall. Fondene totalt økte ikke i 2011, men disposisjonsfond økte med 2,8 mill. kr. Fondsbeholdningen er 106,5 mill. kr, etter å ha brukt 87,1 mill. kr. Buffer- og rentefond utgjør til sammen 26,5 mill. kr. Rentenivået for 2011 var 4,00 pst. i snitt for fastrente og 3,3 pst. for flytende rente. Dette muliggjorde avsetning til rentefond 1,3 mill. kr. Rentenivået er i budsjettet for ,75 pst. Rentene er nå i snitt rundt 3,6 pst., det er derfor grunn til å tro at det vil være mulig å avsette litt til rentefond også i Dermed er det bygd opp buffer til å møte renteøkningen, som i vil ligge rundt budsjettert nivå, eller litt høyere. Rådmannen mener at driftsåret 2011 viser at Hitra kommunes aktivitetsnivå har vært for høyt i forhold til de økonomiske rammer. Driften kan ikke sies å være i samsvar med kommunens inntektsnivå, ikke minst ut fra ønsket om å kunne bygge opp mer reserver, for å møte uforutsette forhold, samt å gjøre driften helt uavhengig av finansavkastning. Dette må tilpasses i budsjettprosessen til høsten. Rådmannen foreslår følgende disposisjon av overskuddet for 2011 kr ,34 Avsetning fond vedlikehold kommunal eiendomsmasse kr ,- Avsetning utvikling/iversettelse boligprogram kr ,- Avsetning velferdstiltak eldre kr ,- Avsetning utvikling/etablering av senior- og vikarpool kr ,- Avsetning utvikling turformål, så som gapahuker, turkart kr ,- Avsetning kompetanseutvikling enhetene kr ,34 Rådmannens forslag til disponering er ut fra reelle behov, dette gjelder spesielt vedlikeholdsmidler og utvikling/iverksettelse av boligprogram. Når det gjelder vedlikehold så viser det seg vanskelig å finne midler til dette i driftsbudsjett. Vedlikehold kan ikke utgiftsføres i investeringsregnskapet og finansieres med lån. Det er i ferd med å utarbeides et vedlikeholdsprogram som vil lagt til grunn for bruk av avsetningen. Utvikling/iverksettelse av boligprogram er en av de viktigste tiltakene for å legge til rette for en voksende befolkning. Det å Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

9 Side 5 av 5 ha nok boliger av ulik størrelse i forskjellige områder, er en at de viktigste konkurransefortrinnene. er. Velferdstiltak for eldre er et samlebegrep for å fange opp ulike behov som dukker opp. Utvikling/etablering av en senior-/vikarpool ses som et viktig tiltak for å utnytte den kapasitet som pensjonistene utgjør, og som kan dekke behov for arbeidskraft. Som et ledd i kompetanseutvikling innen rammeområdene/ enhetene er det innen rammeområde 3 utarbeidet en kompetanseplan. Denne skal danne grunnlag for/være mal for en strategisk kompetanseplan. Det har vært utredet og behandlet sak om disponering av over-/underskudd, som er under innarbeiding i økonomireglementet, hvor det er fastsatt at rammeområdene/enhetene skal gis tilbake overskudd og trekkes for underskudd, for på denne måten og anspores til å drifte for å få et positivt resultat. Når rådmannen for 2011 velger ikke å forholde seg til dette vedtaket er det fordi resultatet for 2011 for særlig RO 4 og 2 er så negativt, at det ikke er mulig å trekke beløpet i budsjettet for Imidlertid vil resultatet for 2012 bli fulgt opp slik som kommunestyret har bestemt, uansett, for enhetene må ta ansvar for forbruket. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 200 Saksmappe: 2012/966-4 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Hitra Storkjøkken KF - regnskap 2011 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: 1 Regnskap Konrollutvalgets uttalelse 3 Revisjonsberetning 4 Årsberetning 5 Styrets behandling av regnskapet Innstilling: 1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF `s regnskap for 2011 slik det er fremlagt, med overskudd kr , Overskuddet avsettes til disposisjonsfond. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

61 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Hitra Storkjøkkens regnskap for 2011 ble behandlet og godkjente i styremøte Saksopplysninger Regnskapet viser at driften har samsvar mellom inntekter og utgifter, som resulterer i overskudd i 2011 med kr , samt at overskuddet for 2010 ble avsatt til fond. Etter at avdrag ble betalt med kr i 2010 er det i 2011 betalt kr , som er i samsvar med hva som må betales i forhold til regelverk. Resultatet for 2011er bedre enn på mange år, og viser at inntektene er høyere enn kostnadene. Kostnadene er fulgt tett også i Distribusjon av mat til hjemmeboende er kostnadskrevende. Samarbeid med Frivilligsentralen har ikke blitt iverksatt, men det er nå forventninger om å vil komme i gang i løpet før sommeren Gjennom dette samarbeidet vil mottakerne av matleveransene kunne få enda bedre bistand til oppvarming og servering, som er avgjørende elementer for at leveransen skal bli vellykket. Vurdering Driftsåret 2011 viser at leveranser til hjemmeboende er på samme nivå foregående år, men med en liten økning i 2011, og litt økning videre i 2012, noe som påvirker inntektene positivt. Kantinedrift har vært et av de tiltakene som ikke har lykketes, men det vil i 2012 blitt satt i verk lunchtilbud for ansatte i både rådhuset og helsetunet, hvor Storkjøkkenet leverer varene, men ikke har ansvar for driften. Storkjøkkenets spesialitet saltfiskballen er populær, det er god omsetning av den som middag, og direkte salg til hitterværingene er en viktig inntektskilde. Fiskball har vært produsert i flere år, sortimentet er utvidet med fiskekaker og fiskepudding, og produktene forsvinner nesten før de er laget. Cateringsvirksomheten blir stadig større, den er i perioder en utfordring, men samtidig uten tvil en viktig utfordring for de ansatte, hvor de kan utfolde seg og få gode tilbakemeldinger. Samtidig bidrar cateringen til overskudd. For øvrig vises til kommentarer i årsberetningen. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

62

63 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema Vedlegg A Driftsdel... 3 Vedlegg B Investeringsdel... 4 Vedlegg C Balansen.. 5 Detaljregnskap..6 Noter til drifts- og balanseregnskap Hitra, 31.desember 2011/14. februar Monika Aunøien Daglig leder Heidi Taraldsen Styreleder Regnskap Hitra Storkjøkken KF

64 Vedlegg A - Driftsdel Regnskap Regulert Regnskap 2011 budsjett 2010 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjen. som inngår i foretakets. tj.prod Kjøp av tj. som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 0 0 Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidl. års regnskapsm.mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning tidl. års regnskapsmess. merforbruk Dekning av tidligere års negative driftsresultat Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskap Hitra Storkjøkken KF

65 Vedlegg B Investeringsdel Regnskap Justert Regnskap 2011 budsjett 2010 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskap Hitra Storkjøkken KF

66 Vedlegg C Balanseregnskapet 2011 Eiendeler A. Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler Sum anleggmidler B. Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Egenkapital og gjeld C. Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond 0 0 Ubudne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån Pensjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Kasserkredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Memoriakonto Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Sum memoriakonti 0 0 Motkonto memoriakontiene 0 0 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

67 UTGIFTER Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Kontoklasse 0 og 1 Regnskapsåret Forrige Regnskapsåret Forrige Art Driftsregnskap og investeringsregnskap regnskapsår regnskapsår 010 Fast lønn , ,70 0,00 0, Lønn til vikarer 7 150, ,55 0,00 0, Lønn til ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 0, Overtidslønn , ,49 0,00 0, Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 0,00 0,00 0,00 0, Lønn vedlikehold/nybygg og nyanlegg 0,00 0,00 0,00 0, Godtgjørelse folkevalgte , ,00 0,00 0, Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arb.giveravgiftspliktig lønn 0,00 0,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger , ,26 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , ,71 0,00 0, Kontormateriell 6 260, ,54 0,00 0, Undervisningsmatriell 0,00 0,00 0,00 0, Gass til pakking , ,80 0,00 0, Medikamenter 0,00 0,00 0,00 0, Matvarer , ,70 0,00 0, Samlepost annet forbruksmatriell, råvarer og tjenester , ,76 0,00 0, Post, banktjenester, telefon , ,56 0,00 0, Annonse, reklame, informasjon 0, ,00 0,00 0, Opplæring og kurs 1 400, ,50 0,00 0, Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil o.l. som er oppgavepliktige 7 324, ,20 0,00 0, Andre oppgavepliktige godtgjørelser 6 800, ,00 0,00 0, Transportutgifter og drift av egne transportmidler , ,03 0,00 0, Energi , ,00 0,00 0, Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring ,00 0,00 0, Leie av lokaler og grunn , ,00 0,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser o.l , ,00 0,00 0, Inventar og utstyr (inkl. kjøp og finansiell leasing av driftsmidler) 739,60 0,00 0,00 0, Medisinsk utstyr 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp, leie og leasing av transportmidler 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp, leie og leasing av maskiner (inkl. leie av driftsmidler) 0,00 0,00 0,00 0, Vedlikehold, byggetjenester og nybygg , ,48 0,00 0, Serviceavtaler og reparasjoner 6 424, ,00 0,00 0, Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0,00 0,00 0,00

68 UTGIFTER Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Kontoklasse 0 og 1 Regnskapsåret Forrige Regnskapsåret Forrige Art Driftsregnskap og investeringsregnskap regnskapsår regnskapsår 260 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester 0,00 0, Konsulenttjenester 9 500, ,00 0,00 0, Grunnerverv 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 0,00 0,00 0,00 0, Internkjøp 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp fra staten 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp fra kommuner 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp fra andre (private) , ,58 0,00 0, Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp fra foretak og bedrifter i egen kommune/fylkeskommune som fører særregnskap ,00 0,00 0,00 0, Overføring til staten 0,00 0,00 0,00 0, Merverdiavgift utenfor mva-loven , ,54 0,00 0, Overføring til fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00 0, Overføring til kommuner 0,00 0,00 0,00 0, Overføring til andre (private) ,85 0,00 0,00 0, Overføring til revisjon , ,00 0,00 0, Overføring til foretak og bedrifter i egen kommune/fylkeskommune som fører særregnskap 0,00 0,00 0,00 0,00 (490) Reserverte bevilgninger/avsetning) 0,00 0,00 0,00 0, Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , ,74 0,00 0, Avdragsutgifter , ,00 0,00 0, Utlån 0,00 0,00 0,00 0, Kjøp av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0, Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk/udekket 0, ,70 0,00 0, Avsetninger til disposisjonsfond , ,37 0,00 0, Avsetning til ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0, Avsetninger til bundne fond 0,00 0,00 0,00 0, Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0, Overføring til investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert , ,82 0,00 0, Avskrivninger , ,00 0,00 0,00 Sum driftsutgifter , ,03 0,00 0,00 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

69 INNTEKTER Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Kontoklasse 0 og 1 Regnskapsåret Forrige Regnskapsåret Forrige Art Driftsregnskap og investeringsregnskap regnskapsår regnskapsår 600 Brukerbetaling for kommunale tjenester 0,00 0,00 0,00 0, Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet , ,74 0,00 0, Billettinntekter 0,00 0,00 0,00 0, Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler 0,00-500,00 0,00 0, Avgiftspliktige gebyrer 0,00 0,00 0,00 0, Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 0,00 0,00 0,00 0, Salg av driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0, Salg av fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0, Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0, Refusjon fra staten 0,00-935,00 0,00 0, Sykelønnsrefusjon 0, ,00 0,00 0, Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet , ,54 0,00 0, Refusjon fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00 0, Refusjon fra kommuner 0,00 0,00 0,00 0, Refusjon fra andre (private) 0,00 0,00 0,00 0, Refusjon fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager 0,00 0,00 0,00 0, Refusjon fra foretak og bedrifter i egen kommune/fylkeskommune som fører -2 særregnskap , ,38 0,00 0, Internsalg 0,00 0,00 0,00 0, Rammetilskudd 0,00 0,00 0,00 0, Andre statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0, Overføring fra fylkeskommuner 0,00 0,00 0,00 0, Overføring fra kommuner 0,00 0,00 0,00 0, Skatt på inntekt og formue 0,00 0,00 0,00 0, Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0, Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0, Overføringer fra foretak og bedrifter i egen kommune/fylkeskommune som fører særregnskap 0, ,00 0,00 0, Overføringer fra andre (private) 0,00 0,00 0,00 0, Overføring fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager 0,00 0,00 0,00 0, Renteinntekter ,00-580,00 0,00 0, Utbytte og eieruttak 0,00 0, Bruk av lån 0,00 0,00 0,00 0, Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

70 INNTEKTER Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Kontoklasse 0 og 1 Regnskapsåret Forrige Regnskapsåret Forrige Art Driftsregnskap og investeringsregnskap regnskapsår regnskapsår 929 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk/udisponert , ,37 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0, Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0, Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0,00 0,00 0, Regnskapsmessig merforbruk/udekket 0,00 0,00 0,00 0, Motpost avskrivninger , ,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , ,03 0,00 0,00 Kontroll 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

71 Noter regnskapet 2011 NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipp Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, er registrert et anslått beløp i årsregnskapet. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre foretaket har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Hitra Storkjøkken KF følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå er utgiftsført i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen er utgiftsført i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende verdi. Regnskap Hitra Storkjøkken KF

72 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Hitra Storkjøkken KF driver i utgangspunktet etter selvkostprinsippet, i og med at utgifter er i sammenheng med inntekter, men det er ikke med grunnlag i retningslinjene gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Mva-plikt og mva-kompensasjon Foretaket følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For foretakets øvrige virksomhet kreves det mva-kompensasjon. Regnskap Hitra Storkjøkken KF

73 NOTE nr. 2 Organisering av foretakets virksomhet 1. Foretakets organisering/styringsprinsipper Hitra Storkjøkken KF er organisert som et kommunalt foretak, med eget styre. Daglig leder rapporterer direkte til styrets leder, og har full beslutningsmyndighet innen sine ansvarsområder. Daglig leder har også økonomisk ansvar innen sine ansvarsområder. Styret velges av kommunestyret. Styret rapporterer til kommunestyret, som vedtar både budsjett, økonomiplan og årsmelding. 2. Tjenester som løses i egne selskap/foretak I og med at Storkjøkkent er foretak løses ingen oppgaver av andre foretak. 3. Tjenester løst av andre Foretaket løser de oppgaver det er tillagt. NOTE nr. 3 Tap på fordringer Det er ført tap på fordringer i 2011, kr ,85 Dette er tap som er opparbeidet gjennom flere år, av ulike årsaker, som det i 2011 har vært økonomisk grunnlag for å tapsføre. NOTE nr. 4 Fordringer kunder Ved utgangen av 2011 utgjorde kundefordringer kr ,31 NOTE nr. 5 Innholdet i netto driftsresultat Netto driftsresultat er på kr ,98,-, noe som i prosent utgjør 3,59. Dette er innenfor de krav som settes om at det bør være 3-6 prosent. NOTE nr. 6 Årets resultat Årets resultat er et overskudd på kr ,98. NOTE nr. 7 Overføring fra drift til kapital Det er ikke foretatt overføringer fra drift til kapital i NOTE nr. 8 Ufinanisert i investeringsregnskapet Det er ikke foretatt investeringer i NOTE nr. 9 Salg av finaniselle anleggsmidler Det er ikke solgt finansielle anleggsmidler i NOTE nr. 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Lønnsoppgjøret pr. 01. mai 2011 medførte en økning i lønnsutgifter på ca. 4 pst. NOTE nr. 11 Vesentlige transaksjoner Se note 3, tap på fordringer, og note 13, pensjon. Regnskap Hitra Storkjøkken KF

74 NOTE nr. 12 Fordeling inntekter og utgifter Salgsinntekter fra andre enn kommunen, utgjør i 2011 kr ,27 Overføringer med krav til motytelser er kr ,94 fra kommunen, og kr fra andre. I beløpet fra kommunen, er kr ,24 matleveranser til brukere, og kr ,70 matleveranser til møter/utvalg. Dette er med unntak av brukerbetalinger. Det er ikke mulig å fordele utgifter mellom det som gjelder kommunen og det som gjelder andre. NOTE nr. 13 Pensjon Pensjon skal føres i regnskapet i samsvar med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 12 og kommuneregnskapsforskriftens 13. Tidligere år har pensjon vært ført, men ikke pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og premieavvik. Dette er i 2011 ført, i samsvar med nevnte forskrifter. Regnskap Hitra Storkjøkken KF

75 Note 13 - Pensjon Årets netto pensjonskostnad Vital (F 13-1 bokstav C) 2011 Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik VITAL Pensjons- Arbeidsposter Balanse (F 13-1 bokstav E) giveravgift Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Amortisert premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Amortisert premieavvik til føring Økonomiske forutsetninger SPK Forv. avskastn. pensjonsm. (F 13-5 bokstav F) 5,50 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,50 % Forv. årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 2,96 % Forv. årlig G- og pensjonsreg. (F 13-5 bok. C-D) 2,96 % Forutsetninger for frivillig avgang og AFP Uttak Vital Forventet frivillig avgang under 45 år over 45 år Uttakstilbøyelighet AFP 35 % Estimatavvik Netto Netto forpliktelse Pensjonmidler Vital Faktisk Estimert Estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Korrigert Akkumulert estimatavvik Regnskap Hitra Storkjøkken KF

76 NOTE nr. 14 Endring i arbeidskapital Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskapsåret Forrige regnskapsår SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) , ,66 SUM(600:670; Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 700:770;800:89 5) 0,00 0,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) ,00-580,00 Sum anskaffelse av midler , ,66 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(010:285;3 00:480) , ,40 SUM(010:285;3 00:480) ,00 0,00 Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) , ,74 Sum anvendelse av midler , ,14 Anskaffelse - anvendelse av midler U=W , ,52 Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) 0,00 0,00 Endring i arbeidskapital , ,52 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

77 NOTE nr. 15 Endring i arbeidskapital Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskapsåret Forrige regnskapsår Omløpsmidler , ,00 Endring kortsiktige fordringer , ,00 Endring aksjer og andeler ,00 0,00 Premieavvik ,00 0,00 Endring sertifikater ,00 0,00 Endring obligasjoner ,00 0,00 Endring betalingsmidler , ,00 Endring omløpsmidler , ,00 Kortsiktig gjeld , ,00 Endring kassekredittlån ,00 0,00 Endring annen kortsiktig gjeld , ,00 Premieavvik ,00 0,00 Endring arbeidskapital , ,00 NOTE nr. 16 Garantier gitt av Hitra Storkjøkken KF Garanti gitt til Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Ingen garantier Sum garantier 0 0 Garantier for ansattes lån Antall garantier NOTE Garantier gitt av Hitra Storkjøkken KF nedkvittert per Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Ingen Samlet garantier ansatte 0 0 Herav garanti for daglig leder Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF Opprinnelig garanti Garantibeløp pr Garantien utløper Ingen Samlet garanti 0 0 Totalt garantibeløp alle garantier 0 0 Innfrielse og tap Det har ikke vært noen innfrielser eller tap i 2011 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

78 NOTE nr. 17 Fordringer og gjeld til kommunen Per Per forrige Tekst regnskapsåret regnskapsår Foretakets samlede fordringer Herav fordring på: Hitra kommune Herav fordring på: 0 0 Herav fordring på: Foretakets samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til: Hitra kommune Herav kortsiktig gjeld til: Herav langsiktig gjeld til: Kommunekreditt Gjeld til Hitra kommune er leverandørgjeld, kr ,- og gjeld fra oppstart av storkjøkkenet som eget foretak kr Storkjøkkenet har foreløpig ikke hatt midler til å betale den gamle gjelden. Beløpet er bokført som en fordring i Hitra kommunes regnskap. Pliktig tillegg ved vesentlige endringer: Ingen NOTE nr. 18 Avsetninger og bruk av avsetninger UB , ,37 UB viser saldoen på disposisjonsfond. Bruk av fondets midler er til nærmere bestemte drifts- eller investeringsformål og kan endres av styret. Tidligere års mindreforbruk Kostra art/balanse Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskapsåret Forrige år IB ,37 0,00 Avsetninger , ,37 Bruk av avsetninger 950 0,00 0,00 Regnskapsåret Forrige år IB , ,37 Avsetninger , ,37 Årets mindreforbruk , ,82 UB , ,82 Vesentlige avsetninger tildisposisjonsfond (1000 kr) Formål Beløp Vedtak sak/dato Ingen Regnskap Hitra Storkjøkken KF

79 NOTE nr. 19 Kapitalkonto KAPITALKONTO Balanse Balanse Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg 0,00 Aktivering fast eiendom/anlegg 0,00 Nedskrivninger fast eiendom Oppskriving av fast eiendom Avskriving av fast eiendom og anlegg 0,00 Salg utstyr, maskiner/transportm. 0,00 Aktiv.utstyr, maskiner/transportm. 0,00 Nedskriv.utstyr,maskiner/transportm. 0,00 Oppskriv.utstyr,maskiner/transp. 0,00 Avskrivn.utstyr,maskiner/transportm ,00 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Kjøp av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning aksjer/andeler 0,00 Avdrag på formidlings/startlån 0,00 Utlån formidlings/startlån 0,00 Avdrag på sosial lån 0,00 Utlån sosial lån 0,00 Avdrag på utlånte egne midler 0,00 Utlån egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån 0,00 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Oppskriving utlån 0,00 Bruk av midler fra eksterne lån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Pensjonsforpliktelser ,00 Pensjonsmidler (debt. AM) ,00 Premieavvik - motpost IB ,00 IB pensjonsforpliktelser ,00 IB pensjonsmidler ,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 Ureal. kursgevinst utenl.lån 0, Balanse , Balanse Regnskap Hitra Storkjøkken KF

80 NOTE nr. 20 Anleggsmidler Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost ,00 Akkumulerte avskrivninger ,00 Tilgang i regnskapsåret 0,00 Avgang i regnskapsåret* 0,00 Avskrivninger i regnskapsåret ,00 Nedskrivninger 0,00 Reverserte nedskrivninger 0,00 Bokført verdi 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Tekst Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Gruppe 9 Gruppe 10 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regnskap Hitra Storkjøkken KF

81 NOTE nr. 21 Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling mellom långivere Tekst Regnskapsåret Forrige regnskapsår Gjenværende løpetid Kommunens samlede lånegjeld , ,00 4 Fordelt på følgende kreditorer: Kommunekreditt fastrente Kommunekreditt flytende rente Kommunal bank fast rente Kommunal bank flytende rente 0 0 Forretnings og sparebanker fast rente Forretnings og sparebanker flytende rente Husbanken 0 Andre flytende rente X% rente Andre låneavtaler Gjeld i andre komm. regnskapsenheter Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr 7 utgjør kr ,- Avdrag på lån ses i sammenheng med Hitra kommunes avdrag, og totalt sett er det betalt nok avdrag i NOTE nr. 22 Avdrag på gjeld Forrige Avdrag Regnskap regnskapsår Forrige år Betalt avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse NOTE nr. 23 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindrerforbruk Budsjett Regnskapsåret Tidligere år Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Regnskap Hitra Storkjøkken KF

82 NOTE nr. 24 Årsverk Tekst Regnskapsåret Forrige år Året før Antall årsverk 3,8 3,1 3,7 Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 100,0 % 80,0 % 80,0 % Antall menn % andel menn 0,0 % 20,0 % 20,0 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 5 % 5 % 5 % Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 0 % 0 % 0 % Fordeling heltid/deltid Tekst Regnskapsåret Forrige år Året før Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 100,00 % 100,00 % 66,67 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 0,00 % 0,00 % 33,33 % Beskrivelse av tiltak for å bedre likestilling mellom kjønnene: Det brukes ikke standardtekst i foretakets stillingsannonser der det påpekes at foretaket bidrar aktivt til likestilling mellom kjønnene i samsvar med likestillingslovens bestemmelser Ved utlysning av ledig stilling blir ikke underrepresentert kjønn oppfordres til å søke. Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en representant fra det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillingen er oppfylt. Stedfortrederfunksjoner legges til rette for kvinner når slik funksjon er hensiktsmessig og hvor lederen er mann, og motsatt når lederen er en kvinne. Lønn daglig leder Tekst Regnskapsåret Lønn Regnskap Hitra Storkjøkken KF

83 NOTE nr. 25 Revisjonshonorarer Tekst Regnskapsåret Forrige år Honorarer for regnskapsrevisjon Honorarer for rådgivning 0 NOTE nr. 26 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall samt hendelser etter balansedagen (GKRS-bestemt note nr. 14) Det foreligger ingen forhold som må vurderes NOTE nr. 27 Endringer av prinsipper, estimater og tidligere års feil (KRS (F) nr. 5) Det er ikke foretatt endringer i prinsipper, estimater og tidligere års feil. Regnskap Hitra Storkjøkken KF

84

85

86

87

88

89 HITRA STORKJØKKEN KF Årsberetning 2011

90 ÅRSBERETNING 2011 Årsberetningen for Hitra Storkjøkken legges med dette fram for politisk behandling. Sammen med økonomiske rapporter for 2011 gir årsberetningen et samlet bilde av aktivitet og oppnådde resultater for fastsatte mål og politiske vedtak for året I Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak heter det i 15 Årsberetningens innhold: Foretakets årsberetning skal utarbeides i tråd med lov av 25. september 1992 nr. 107 om Kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 48 nr. 5, og i tråd med god kommunal regnskapsskikk. Målstyring og resultater Hitra Storkjøkken KF har i følge vedtektenes 2 som oppgave å ivareta: Matleveranser for helsetunets beboere og hjemmeboende, samt andre etter styrets avklaring, i henhold til de til enhver tid gjeldende ernæringspolitiske retningslinjer og kommunehelsetjenesteloven, samt forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. Kantinetjenester inkl. tilbud til matservering til: Helsetunets ansatte og besøkende Hitra kommunes politikere, ansatte og besøkende Andre etter styrets avklaring var storkjøkkenets åttende driftsår og oppgavene i vedtektene må sies å være ivaretatt som forutsatt. Matleveranser til institusjon og hjemmeboende brukere Matleveransene til helsetunets beboere er ivaretatt. De administrative rutinene mellom storkjøkkenet og helsetunet fungerer bra. De ernæringspolitiske retningslinjer fra 2004 er ikke justert i forhold til dagens rutiner. Hitra Storkjøkken KF ved styreleder har bedt om en gjennomgang av retningslinjene med helse- og omsorgstjeneste. Leveransene til sykehjemmet ble i 2010 gjennomgått og prisjustert i forhold til faktiske leveranser, særlig i forhold til dietter m.v. Levering til hjemmeboende gjelder både de som bor i omsorgssenter, omsorgsboliger og de som bor i egen heim. Mengden leveranser til hjemmeboende var i 2010 på samme nivå som året før. Samarbeid med hjembaserte tjenester om utbringing av mat til elkeltbrukere har fungert godt. I 2010 ble det etter initiativ fra storkjøkkenet innledet samarbeid med Frivilligsentralen om de kunne ta over alt ansvar for matombringing til hjemmeboende brukere. Hensikten er å få minsket kostnadene til transport og mer hensiktsmessig bruk av fagkompetansen ved kjøkkenet. Det er også en målsetting at hjemmeboende kan oppleve bedre service og kvalitet gjennom mennesker som har

91 bedre tid til samtale og praktisk hjelp. Det er inngått avtale med Frivilligsentralen om matombring 2-3 ganger pr. uke. Storkjøkkenet mottar svært lite klager, tilbakemeldingene er at mottakerne er godt fornøyde både med kvalitet, variasjon og smak. Kantinedrift Hitra storkjøkken hadde åpen kantine for ansatte på Helsetunet to dager pr. uke i Begrenset tilbud både til ansatte og publikum for øvrig, hadde sammenheng med kapasitetsutfordringer ved kjøkkenet og utfordringer med balanse mellom utgifter og inntekter. Storkjøkkenet etablerte lønningslunsj en gang i måneden som et nytt tilbud til ansatte i I forbindelse med utlysning etter ny kokk ved storkjøkkenet, besluttet rådmannen å overføre ressurser tilsvarende 0,3 årsverk øremerket drift av kantine i rådhuset fra høsten Drifts- og personalsituasjon Det ble valgt nytt styre for Hitra Storkjøkken i kommunestyret den Styret fikk ny styreleder og to nye styremedlemmer. Det forrige styret er representert ved ett styremedlem og daglig leder. Fra Storkjøkkenet kom også ny tillitsvalgt inn i styret. Hitra Storkjøkken KF hadde i ,1 årsverk fordelt på 4 personer som alle har ett eller flere fagbrev innenfor kokk og servitørfaget. I tillegg til faste ansatte hadde kjøkkenet en kokkelærling. Høsten 2010 gikk en medarbeider av med pensjon og stillingen ble utlyst internt og eksternt. I forbindelse med at kjøkkenet fikk nytt styre og samtidig utskifting av fagpersoner ble det besluttet å foreta en gjennomgang av storkjøkkenet når det gjaldt; arbeidsoppgaver, arbeidsgiverog arbeidstakers rettigheter og plikter, arbeidsmiljø og utviklingsområder Denne prosessen i samarbeid med personalseksjonen ble oppstartet i 2010 og fortsetter i Driftsresultat Netto driftsresultat ble i 2010 kr ,-. Regnskaet viser et overskudd på kr ,- Det presiseres at storkjøkkenets varebeholdning, som er omtrent på fjorårets nivå ikke er medregnet. Hitra, Heidi Taraldsen Arild Hoff Sverre Johansen Edel Øyen Myhren Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Monika Aunøien Daglig leder Renate Hammer Ansattes representant Årsberetning

92 1. Regnskapet Driftsregnskapet Kostnadene til driften av storkjøkkenet utgjorde for 2011 kr ,- mot budsjettert kr ,-. Inntekter utgjorde kr ,- kr mot budsjettert kr ,-. Regnskapet viser et overskudd på kr ,- Total gjeld til Hitra kommune på kr ,-, hvorav kr er langsiktig, fra oppstarten av foretaket. Storkjøkkenet har foreløpig ikke hatt midler til å betale den langsiktige gjelden. Investeringer Det er ikke foretatt investeringer i Likviditet Storkjøkkenets likviditet har vært tilfredsstillende. Lånegjeld Lånegjelden er kr ,-. Fond Storkjøkkenets disposisjonsfond er kr ,- som er fra overskuddet for 2009 og Økonomisk oversikt Driftsinntekter Overføringer, tilskudd Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Renteutgifter Avdragsutgifter Netto finanskostnader Bruk av tidligere års overskudd Avsetning til disposisjonsfond Dekn. tidl. Års underskudd Årsresultat Avskrivninger Gjeldsgrad Gjeldsgraden fremkommer som netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene: (kr x 100 %): kr = 15,16 %. Gjeldsgraden er tilfredsstillende. Årsberetning

93 2. TJENESTER Tjenesteproduksjonen Som det fremgår av vedtektene er storkjøkkenets oppgave å produsere mat for sykehjemmet, middag til hjemmeboende, samt kantinedrift ved helsetunet og i rådhuset. Hitra Storkjøkken KF er etter sin størrelse et av Norges mest moderne kjøkken. Dette gir muligheter for rasjonell drift ut over kommunens eget behov. 3. ANSATTE Arbeidsgiverpolitikk Hitra kommune har i mange år hatt lønnspolitiske retningslinjer, hvor kriterier for den lokale lønnsdannelsen, lønnsrelasjoner, kriterier for differensiering av lønn og ytelser er fastlagt, og lokal stillingsoversikt er inntatt. Disse retningslinjene danner grunnlaget for fastsettelse av lønn ved lokale forhandlinger, og gjelder også for Hitra Storkjøkken KF. Kommunen har utarbeidet et utkast til seniorpolitikk, hvor det legges vekt både på holdningssiden og for å tilrettelegge arbeidet for den enkelte. Målet er å forhindre/utsette tidlig pensjonering. Kompetanseutvikling Storkjøkkenet har fokus på intern opplæring. Ansatte har gjennomført kompetanseheving innenfor kost og ernæring i institusjoner. Personalet Pr var det tilsatt 3 personer, alle kvinner. De ansatte utgjør til sammen 3 årsverk. Tallet inneholder faste tilsatte som får utbetalt fast lønn. Tilsettinger foretas av Hitra kommune. Sykefraværet Sykefraværet var i 2010 på 3,1 %. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet var i 2010 delvis preget av at styrets forventinger til driften av storkjøkkenet ikke var sammenfallende med det de ansatte følte var mulig. Kommunikasjonssvikt var en av årsakene, og dette er nå satt på dagsorden. Likestilling Hitra Storkjøkken KF er som en del av Hitra kommune bevisst på å forholde seg til lov om likestilling, både gjennom ansettelse, lik lønn for arbeid av lik verdi, lik rett til utdanning og læremidler. Det er ikke utarbeidet egen plan for likestilling, men likestilling og likelønn er tatt inn i lønnspolitiske retningslinjer. Det har ikke vært ankesaker om likestilling. Årsberetning

94 4. KVALITET Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyring er ikke satt i system i Hitra kommune, og heller ikke for Hitra Storkjøkken KF. Det vil bli tatt i bruk et slikt system i Storkjøkkenet er imidlertid underlagt streng kontroll når det gjelder internkontroll av mat (IK- MAT) med kontroll og tilsyn fra mattilsynet. 5. TJENESTERAPPORTERING Tjenesterapportering/KOSTRA-tall gjelder også for Hitra Storkjøkken KF, og det rapporteres til SSB på samme måte som for Hitra kommune. Årsberetning

95 HITRA STORKJØKKEN KF PROTOKOLL FRA STYREMØTE , KL Styreleder: Heidi Taraldsen Daglig leder: Monika Aunøien Nestleder: Sverre Johansen Styremedlem: Arild Hoff Styremedlem: Edel Myhren Styremedlem: Renate Hammer (ansatte rep.) Varamedlemmer: Kjell Roar Sæther og Jon Birger Brevik ikke innkalt Sak 2/12 Regnskap og årsberetning for 2011 vedlagt Gjenomgang av årsberetning: Kommentar til tap på fordringer. Ble forklart at dette er pga dødsbo, catering og hjemmeboende som det ikke er betalt for. Dette blir nå tettere fulgt opp av økonomiavdelingen. Gjennomgang regnskap: Overføringer med krav til motytelser og annet salg. Se sammenheng på inntekter. Den er lik i 2011 og Årsberetning og Regnskap ble godkjent Rett utskrift bekreftes Monika Aunøien Daglig leder

96 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: Årsrapport 2011 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /12 Teknisk komite /12 Helse- og omsorgskomiteen /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Årsrapport 2011 Saksprotokoll i Teknisk komite Behandling: Vedtak: Årsrapport 2011 tas til orientering. Enstemmig. Innstilling: Årsrapport 2011 tas til orientering. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Edel Øyen Myhren Ass. rådmann/økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

97 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett: Side 2 av 2

98 Side 3 av 3 Bakgrunn for saken Det vises til sak om årsregnskap, samt henvisninger til kommuneloven med forskrift om årsregnskap og årsberetning. Årsrapportens viktigste oppgave er å si noe om hvordan det gikk i 2011, både det som gikk bra og det som ikke lyktes så godt. Årsrapporten er i tillegg en del av den totale økonomiske syklusen, av denne skal fremgå hva som må/bør justeres i årets eller fremtidige budsjetter/økonomiplaner. Saksopplysninger Årsrapporten legges frem for komiteer/formannskap og kommunestyret. Årsrapporten er bygd opp noe annerledes enn tidligere år, og budsjettet for Det er lagt vekt på å få frem det viktigste av hva som har skjedd i året som gikk, ut i fra fokus på helhet. De økonomiske aspekter og vurdering av tjenesteproduksjonene fremkommer i Kostra-tallene, årsberetningen og kommunebarometeret. Rammeområdene er delt opp slik at de enkelte enheter/områder informerer om sitt/sine ansvar/tjenester. Rapporten er omfattende og detaljert, selv om den gir god tilbakemelding. Kvalitetslosen vil bidra til bedre samsvar mellom rapportering og de bestillinger som kommunestyret gjør i årsbudsjettet og ved revideringen av budsjettet. Vurdering Kommunelov og forskrifter setter ingen krav til årsrapportens innhold, slik at det blir opp til administrasjonen å avgjøre hva som bør være med. Innholdet bestemmes også noe av enhetenes virksomhet. Enhetenes rapport er viktige i forhold til å få oversikt over enhetenes oppgaver og gjøremål, vurdert opp mot hva som fungerer og hva som bør forbedres. I denne sammenhengen er årsrapporten et nyttig dokument i forhold til rullering budsjett/økonomiplan og for neste års budsjett. Netto driftsresultat er det begrepet som oftest blir brukt for å vurdere kommunens økonomiske situasjon. Netto driftsresultat viser overskuddet på driften etter avdrag og netto renteutgifter, og sier noe om hvor stor økonomisk handlefrihet kommunen har. Et høyt netto driftsresultat gir kommunen mulighet til å øke driftsutgiftene kommende år fordi lånebehovet ved nye investeringer reduseres. Et lavt netto driftsresultat vil kunne bety at vi må redusere driftsutgiftene og/eller utsette investeringer for å gjenopprette ønsket økonomisk balanse. Netto driftsresultat de siste årene ,64 % ,35 % ,57 % ,83 % ,88 % ,88 % ,48 % Kommunal- og regionaldepartementet bruker netto driftsresultat i prosent som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. KRD sier at indikatoren er lett og tolke i og med at et negativt netto driftsresultat innebærer at formuen reduseres. Samtidig understrekes at det er viktig å vurdere utviklingen i netto driftsresultat over tid. Tallmessig utgjør netto driftsresultat 14,594 mill. kr. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

99 Side 4 av 4 Netto driftsresultat er anbefalt å være minst 3 pst., helst 6 pst. Minstemålet er nådd i mange år, 2008 var et unntaksår, og skal fortsatt være det. Selv om fokuset er på netto driftsresultat er det viktig å se på brutto driftsresultat. Et positivt brutto driftsresultat viser at det er samsvar mellom driftsutgifter og driftsinntekter, hvilket er en vesentlig indikator. Det er ingen prosentvise krav til dette resultatet, men det bør uansett være i pluss, og helst så høyt at resultatet kan bidra til å dekke renter/avdrag eller avsettes til driftsfond. Resultatet i 2011 er vesentlig høyere enn i 2010, 17,990 mill. kr. mot 7,392 mill. kr., som må sies å være mer enn akseptabelt. Forbruket økte i 2010 etter reduksjonen i 2008 og 2009, og aktiviteten økte ytterligere i 2011, men likevel ikke økning ut over lønns- og prisstigning og sykepenger. Årslønnsveksten var i 2011 ca. 4 pst, som utgjør 6,5 mill. kr. Sett i forhold til økning i lønn utgjør årslønnsveksten halvparten, sykepenger påvirker den resterende veksten. En viss økning i forbruk må til for at ansatte skal følge med og føle at de blir verdsatt, utfordringen er balansegangen mellom tilgjengelige midler og aktivitetsnivå. Denne utfordringen blir ikke mindre i årene fremover, rammeoverføringene vokser ikke i takt med lønns- og prisstigning, og nye inntekter synes ikke aktuelle. Frie fondsmidler er begrensede, selv om de gir litt handlefrihet. Merinntekter bør benyttes til oppbygging av fond, samt brukes til egenkapital investeringer, vedlikehold og uforutsette tiltak. Resultatet for 2011 er i for stor grad påvirket av premieavvik pensjon, og må derfor ikke brukes til økte tiltak i driften. Rådmannen foreslår å bruke det meste av overskuddet til vedlikehold og investeringer, slik at det ikke påvirker inneværende års aktiviteter/tjenesteproduksjon. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

100 PS 63/12 Økonomisk rapportering tertial - Ettersendes

101 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Omar Pleym Dato: Æresprisen - Statutter Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet /12 Vedlegg: Innstilling: Hitra Formannskap vedtar statuttene for Æresprisen i Hitra kommune som framlagt i saken. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Omar Pleym Enhetsleder kultur Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

102 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Det har tidligere vært utdelt Ærespris i Hitra kommune, men det finnes ikke noen statutter for prisen. Saksopplysninger På Hitterkvelden 28. mars 2009 ble det for første gang delt ut en kommunal Ærespris. Den ble gitt til Arne Ratchje og Ove Grøntvedt. Det ble imidlertid den gangen ikke utarbeidet statutter for prisen. Det forslås derfor at dette utarbeides nå for evt. senere tildelinger. Forslag til statutter for Hitra kommunes Ærespris: Statutter for Hitra kommunes Ærespris 1. Hitra kommune kan når den ønsker det tildele en Ærespris. Prisen tildeles for en spesiell og fremragende innsats for lokalsamfunnet og Hitra, og den skal uttrykke en unik anerkjennelse og honnør for den innsats som er vist. 2. Æresprisen tildeles enkeltperson; unntaksvis gruppe, sammenslutning eller forening, som har sin klare tilknytning til kommunen. Prisvinneren bør være bosatt i kommunen. 3. Æresprisen består av en egnet gave og et diplom. 4. Enhver med nåværende eller tidligere tilknytning til kommunen kan komme med forslag til kandidat. Forslaget skal være skriftlig begrunnet. 5. Hitra Formannskap avgjør om og når det skal tildeles en Ærespris. Formannskapets beslutning er endelig og behandlingen er konfidensiell og holdes hemmelig inntil prisutdelingen. 6. Prisen deles ut i forbindelse med et egnet arrangement eller på et kommunestyremøte. Vurdering Rådmannen slutter seg til statuttene for Æresprisen som framlagt i saken. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

103 HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: Barnehagene i Hitra kommune - Kapasitetsutfordringer barnehageåret Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Innstilling: 1. Kapasiteten ved Barman oppvekstsenters barnehage utvides med 4 småbarnsplasser for barnehageåret Økte netto driftsutgifter for høsten 2012 med kr ,- dekkes inn ved bruk av reserver ansvar Kostnader for budsjettåret 2013 innarbeides i budsjettet for Alle barn bosatt i Hitra kommune med rett til plass i barnehage etter barnehagelovens 12 har dermed plass i barnehage barnehageåret Økte kostnader som følge av en eventuell ytterligere økning av kapasiteten ved barnehagene vurderes i forbindelse med rullering av budsjett og økonomiplan i kommunestyrets møte i slutten av juni Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

104 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Hitra kommune har gjennomført samordnet opptak 2012 etter bestemmelsene i barnehagelovens 12: 12. Samordnet opptaksprosess i kommunen Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. Forvaltningsloven kapittel IV-VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Kongen gir forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage. 12a. Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. Det var i år 66 barn som søkte om ny eller utvidet plass ved søknadsfristens utløp. Alle barn født innen utgangen av august 2011 har rett til plass etter lovens 12a, gjengitt over. Saksopplysninger Hitra kommune har pr. i dag 5 barnehager. Etter hovedopptaket 2012 vil barnehagene ha barnehagene slikt antall barn pr : (Barn på venteliste født etter ikke rettighet etter barnehageloven) Enhet Barn under 3 år Barn over 3 år Sum antall barn Barn på venteliste med oppstart Høst 2012 Vår 2013 SUM Fillan Strand Barman Knarrlagsund Kvenvær SUM KRETSENE ) 2) 3) Inklusive delte plasser 2 barn under 3 år «opptar» 2 plasser totalt 24 plasser Barman oppvekstsenter har «mellomavdeling» med barn over og under 3 år. Opptaket medfører at utvidet bemanning (Vedtatt ifm budsjett 2012) ved Barman oppvekstsenters barnehage er forutsatt prolongert også barnehageåret Dette for å sikre at alle barn med rett til plass etter barnehagelovens 12a ivaretas. Barnehagene har pr. i dag slik bygningsmessig kapasitet: Enhet Antall plasser Avdelinger 1 2 TOTAL SMÅ 1 2 TOTAL STOR Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett: TOTALE PLASSER Fillan Strand * Barman * Knarrlagsund Kvenvær ** SUM Som vi ser av tallene bruker kommunen totalt sett dagens kapasitet. På Strand og Barman oppvekstsenters barnehager* er det ene avdelingen en kombinert avdeling for små og store barn. Omfanget av kombinerte avdelinger vil variere fra år til år. Grunnen til at det er flere barn enn plasser ved Fillan og Barman er omfanget av delte plasser. Kvenvær oppvekstsenters barnehage** har åpent 4 dager i uka.

105 Side 3 av 3 Hitra kommune har tilbudt plass til alle barn som har rett på barnehageplass ved årets barnehageopptak. Kommunen oppfyller dermed kravet om full barnehagedekning etter lovens definisjon. Det er 12 barn som ikke har fått plass i barnehage. Disse barna er født etter , og har dermed ikke rett til barnehageplass etter bestemmelsene i barnehageloven. 8 av disse ønsker plass høsten 2012, og 4 barn ønsker plass i løpet av våren Vurdering Ved årets opptak har rådmannen vurdert barnehagenes kapasitet sett opp mot kompleksiteten med stort innslag av flerspråklige barn på avdelingene. Rådmannen har likevel strukket seg langt for at så mange barn som mulig skal få plass ved barnehagene. Ved 2-3 avdelinger, der antall flerspråklige barn overstiger 5 barn, er maksimalgrensa for antall barn redusert med 1 2 plasser. Dette er gjort for å sikre et forsvarlig tilbud til barna. Utvidede avdelinger og psykisk helse Nyere forskning har vist at store avdelinger med mer enn 9/18 barn skaper utfordringer for barna. Særlig gjelder dette barn med spesielle behov. For barn med psykiske vansker er det foretatt følgende forskning: % av barn i alderen 4-10 år har psykiske vansker 4-7 % av disse er behandlingstrengende Ca. halvparten av de barna som har omfattende plager som 4-åringer vil også ha omfattende vansker som 10-åringer Webster-Stratton (De Utrolige Årene) fra viser at 55 % av foreldrene til barna som har mottatt denne behandlingen var bekymret for barnet allerede i 2-årsalder. 79 % av foreldrene var bekymret i fht barnets atferd i 3-årsalder. Kilde: BUP-klinikk Sør-Trøndelag Hitrabarnehagene har 4 av 6 småbarnsavdelinger og 2 av 6 storbarnsavdelinger som er såkalt utvidet (13/24 plasser). Våre erfaringer viser at det er utfordrende for barna i så store grupper, selv om bemanningen er tilpasset størrelsen. Det er viktig at disse utfordringene drøftes i forbindelse med Barnehage- og skolebruksplanen høsten Kapasitetsutnyttelse Videreføring av økt bemanning ved Barman oppvekstsenters barnehage har vært nødvendig for å sikre alle med rettighet plass i barnehage. Dette har en økonomisk konsekvens med økte lønnskostnader på kr ,- inkl. sosiale utgifter og økte inntekter med kr ,- for høsten Netto økte driftsutgifter er på kr ,-. Rådmannen ber om at kommunestyret søker å finne rom for denne økningen i revidert økonomiplan. Etter at opptaket er foretatt er kapasiteten i Fillan, Knarrlagsund og Barman oppbrukt. Byggene har ikke kapasitet til å ta imot flere barn. Barn på venteliste Rådmannen har fått mange henvendelser fra brukere som ikke har fått plass i barnehagene barnehageåret Det er heller ikke plass til eventuelt nye søkere som kommer til fra dags dato og framover. Man må anta at tilflyttere til kommunen vil ha behov for barnehageplass når de kommer flyttende til Hitra i løpet av sommeren og utover neste barnehageår. I perioden (siste sommer) søkte det hele 27 barn om utvidet- eller ny plass. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

106 Side 4 av 4 Vi har i tillegg behov for beredskapsplasser for barn som trenger plass etter bestemmelser i lov om barnevern og lov om sosiale tjenester. Dette gjelder også barn av flyktninger som får innvilget familiegjenforening. Det er flere bosatte flyktninger i kommunen som har fått innvilget familiegjenforening det siste året. Mulig utvidelse ved Strand oppvekstsenters barnehage Ved Strand oppvekstsenters barnehage er det bygningsmessig kapasitet (se over) til å ta inn flere barn, men dette krever bemanningsøkning. Barnehagen er i dag bemannet for drift med ordinære avdelinger, plasser. Gjennom utvidelse av småbarnsavdelinga fra 9 til 13 småbarnsplasser og mellomavdelinga fra 18 til 24 storbarnsplasser, med bemanningsøkning 5 dager pr. uke kan de 8 barna på ventelista for høsten 2012 få plass. Dette har en økonomisk konsekvens med økte lønnskostnader på kr ,- inkl. sosiale utgifter og økte inntekter på kr ,-, netto kr ,- for høsten Dersom utvidelsene skal gjennomføres må arbeidene med å etablere skjermet utesoveplass / vognstall ved barnehagen prioriteres. Økningen vil i all hovedsak være småbarnsplasser, og det er ikke rom å sove i inne i barnehagen. Investeringskostnadene er beregnet til ca. kr ,-. I grove trekk kan en si at den mulige kapasitetsøkningen ved Strand oppvekstsenter løser utfordringene med de som står på ventelister pr. dato. Dette sett opp mot korrigeringer som følge av mulige permisjoner og oppsigelser av plass(er). Utvidelsene vil ikke gi rom for tilleggskapasitet knyttet til beredskapsplasser og mulige søkere fra dags dato og utover sommeren / høsten Mulig utvidelse ved Fillan barnehage fra For å gi rom for ytterligere kapasitetsøkning for å møte utfordringer knyttet til nye søkere kan følgende strategi foreslås. Skolestartergruppa ved Fillan barnehage flyttes ut i midlertidige lokaler / friluftsavdeling fra 1. januar Dette utgjør en nesten en hel avdeling (15 skolestartere). Bemanningsbehovet er på inntil 3 årsverk; en pedagogisk leder (førskolelærer) og to fagarbeidere. I tillegg kommer økte driftsutgifter og kostander til leie av lokaler. Endringer vil frigjøre 15 plasser (3-6 år) eller 7 plasser (0-3 år) fra samme dato. Oppsummering av tiltak # Tiltak Lønnskostnader Lønnskost. H12 Driftskostnader SUM tiltak Økte inntekter* Husleie Investeringer 1 Videreføre utvidelse Barman (H12+V13) Utvide småbarnsavdeling Strand (H12+V13) Utvide mellomavdeling Strand (H12+V13) Avdeling for skolestartere Fillan (Vårkostn.) * Økte inntekter for høsten 2012 for hvert av tiltakene 1-3 er ca. kr ,- / kr ,- pr. plass uten søskenmoderasjon. NB! Tiltak 1 må uansett gjennomføres for å kunne gi tilbud til barn med rettighet etter barnehageloven. Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

107 HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2012/783-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: Kvenvær oppvekstsenter Strukturendring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Innstilling: 1. Kvenvær oppvekstsenter endres til 1 4 skole med virkning fra Elevene på grunnskolens trinn gis grunnskoleopplæring ved Kvenvær oppvekstsenter 3. Elevene på grunnskolens trinn gis grunnskoleopplæring ved Fillan skole 4. Elever på trinn bosatt i område Forsnes Murvold Værøysætra gis anledning til å velge alternativ skolekrets, Strand skole, etter søknad fra foreldrene. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett:

108 Bakgrunn for saken Oppvekstkomiteen fattet slikt vedtak i saken: 1. Saken legges ut på offentlig høring med høringsfrist Rådsorganene ved Kvenvær oppvekstsenter skal avgi uttalelse. 3. Grunnlaget for høringen er vedlagte saksframlegg med rådmannens vurdering som konklusjon for foreslått strukturendring. Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Kvenvær oppvekstsenter ettersendes / legges fram i møtet. Saksopplysninger Rådmannen ber kommunestyret, på bakgrunn av de senere tids drøftinger, blant annet i oppvekstkomiteen, å avklare hvilke trinn skolen ved Kvenvær oppvekstsenter skal favne. Bakgrunn for saken er videre de endringer som har skjedd i elevtallet ved skolen, herunder forhold knyttet til elevenes faglig / sosiale læringsmiljø. Det er pr i dag 3 elever ved skolen. Elevtallsutviklingen ser slik ut pr. dato klasse Førskole 0-6 år Neste år vil det starte 3 elever i 1. klasse, mens en elev går over i ungdomsskolen. Ved skolestart vil det da gå 4 elever på småskoletrinnet og en elev på mellomtrinnet. Elevtallet vil ikke øke året etter, da det ikke er født elever i Det er kommunestyret som fastsetter antall skoler og skolenes kapasitet og struktur, vurdert ut fra den kommunale demografien. I Hitra kommune er det slikt antall skoler: Knarrlagsund oppvekstsenter Barnehage 2 avdelinger med 13 plasser (0-3 år) og 24 plasser (3-6 år). Antall barn pr. 1. mars 2012: skole med plass til ca. 80 elever. Antall elever pr. 1. mars 2012: 51 Barman oppvekstsenter Barnehage 3 avdelinger med 26 plasser (0-3 år) og 24 plasser (3-6 år). Antall barn pr. 1. mars 2012: 56 Skole 1-4 skole med plass til ca. 80 elever. Antall elever pr. 1. mars 2012: 46 Fillan krets Fillan barnehage 3 avdelinger med 26 plasser (0-3 år) og 24 plasser (3-6 år). Antall barn pr. 1. mars 2012: 54 Fillan skole 1-10 skole med plass til ca. 320 elever. Antall elever pr. 1. mars 2012: 372 Kvenvær oppvekstsenter Barnehage 1 avdeling med 12 plasser (0-6 år) Åpent 4 dager i uka Antall barn pr. 1. mars 2012: 7 Skole 1-7 skole med plass til ca. 30 elever. Antall elever pr. 1. mars 2012: 3 Strand oppvekstsenter Barnehage 3 avdelinger med 13 plasser (0-3 år) og 42 plasser (3-6 år). Antall barn pr. 1. mars 2012: 43 Skole 1-7 skole med plass til ca. 110/140 elever. Antall elever pr. 1. mars 2012: 77 Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett: Side 2 av 2

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer