Rapport for 1. kvartal 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. kvartal 2001"

Transkript

1 1984 Rapport for 1. kvartal 2001

2 Rapport for 1. kvartal 2001 DnB hadde solid resultatfremgang i første kvartal, til tross for den dårlige utviklingen i aksjemarkedene. Ved å tilby andre produkter oppnådde konsernet økte inntekter fra områder som ikke var berørt av kursutviklingen. Det ble gjennomført et vellykket salg av deler av statens aksjer i DnB, og konsernets virksomhet ble ytterligere effektivisert. Driftsresultat før tap og skatt utgjorde millioner kroner i første kvartal 2001, mot millioner kroner i første kvartal Driftsresultat før skatt var henholdsvis millioner kroner og millioner kroner for de to periodene. oppnådde i første kvartal et resultat etter skatt på millioner kroner, som er 331 millioner kroner bedre enn i første kvartal Egenkapitalavkastningen utgjorde 18,8 prosent, mot 14,8 prosent ett år tidligere. Resultat per aksje var henholdsvis 1,48 og 1,05 kroner for periodene. Eksklusive goodwillavskrivninger og lignende utgjorde resultat per aksje henholdsvis 1,52 og 1,10 kroner. Samlede inntekter inklusive premieinntekter i Vital viste en økning på 29 prosent fra første kvartal 2000 til Konsernets bokførte inntekter utgjorde millioner kroner i første kvartal 2001, mot millioner kroner ett år tidligere. Økningen tilsvarer 12,9 prosent. Sum driftskostnader utgjorde millioner kroner i første kvartal, mot millioner kroner i tilsvarende periode i 2000, som er en økning på 6,4 prosent. Kostnadsgraden utgjorde 60 prosent i første kvartal 2001, mot 63,6 prosent i første kvartal Konsernets samlede forvaltede kapital i form av balansen og eiendeler forvaltet på vegne av kunder utgjorde 463 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Dette er en økning på 18 milliarder kroner fra årsskiftet og en økning på 8 prosent fra utgangen av første kvartal I mars ble statens eierandel i DnB Holding ASA redusert fra 60,2 til 47,3 prosent gjennom et offentlig salg av aksjer til institusjonelle investorer i Norge og i utlandet, samt en egen transje til norske private investorer. Til tross for at salget ble gjennomført under en turbulent periode i aksjemarkedene, ble nedsalget overtegnet 2,6 ganger. Utenlandske investorer fikk tildelt ca. 81 prosent av til sammen 104 millioner aksjer. Salg til enkeltkunder i Norge utgjorde 9 prosent. Staten ved Bankinvesteringsfondet har etter nedsalget en eierandel på 47,3 prosent i DnB, og har uttrykt en målsetting om å redusere denne ytterligere ned mot en tredel i løpet av inneværende eller neste år. Etter langvarig og omfattende arbeid utført av en dedikert kredittenhet i Shippingdivisjonen, oppnådde DnB ved utgangen av første kvartal en avtale med en gruppe forsikringsselskaper om erstatning på 190 millioner kroner for inndekning av tap innen shipping i siste del av årene. Erstatningen gjaldt tap innen kredittvirksomheten som oppstod som følge av misligheter begått av en tidligere medarbeider ved den avviklede virksomheten i Hellas. Det varslede salget av Postbankens Betalingssentral fra Den norske Bank til Bankenes Betalingssentral ('BBS') ble gjennomført med virkning fra 1. mars Salget gir Den norske Bank bedre muligheter for fleksibel tilpasning til nye behov innen betalingsformidlingen. På DnB Holdings generalforsamling 26. april ble Styret gitt ny fullmakt for tilbakekjøp av inntil 10 prosent av aksjekapitalen i selskapet. Forretningsområdene DnB er organisert i fire forretningsområder med underliggende divisjoner, avdelinger og datterselskaper. Forretningsområdene Personkundeområdet, Bedriftskundeområdet, DnB Markets samt Kapitalforvaltnings- og livsforsikringsområdet er selvstendige resultatenheter med fastsatte avkastningskrav. I tillegg har konsernet støtte- og stabsfunksjoner organisert under egne enheter. Satsing på økt kryssalg og effektivisering av interne leveranser er viktige elementer i strategiene.

3 Forretningsområdenes finansielle utvikling i første kvartal Netto tap Netto Andre Driftsresultat på utlån og Driftsrente- drifts- Drifts- før tap langsiktige resultat inntekter inntekter kostnader og skatt verdipapirer før skatt 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal Beløp i millioner kroner Personkundeområdet (36) Bedriftskundeområdet (113) (40) DnB Markets (17) (4) Kapitalforvaltning og livsforsikring Konsernsenter/elimineringer (92) (72) (170) (175) (1) 25 (168) (200) (108) (55) Personkundeområdet Personkundeområdet betjener personkunder og småbedrifter gjennom DnBs filialnett, Postbanken, postnettet, nettbankene, telefonbankene, Postbanken Eiendomsmegling og DnB Eiendomsmegling. Driftsresultatet før skatt utgjorde 274 millioner kroner, som var 8 millioner kroner mer enn i tilsvarende periode i Driftsresultat før tap og skatt var 67 millioner kroner høyere enn for første kvartal Resultatfremgangen skyldes gevinst ved salg av virksomheten i Postbankens Betalingssentral til BBS, som for Personkundeområdets del utgjorde 151 millioner kroner. Rentemarginene viste en reduksjon i kvartalet. Videre var det nedgang i salgsinntekter på fond og andre aksjerelaterte instrumenter som følge av den svake utviklingen i markedet. Inntektene fra betalingsformidling ble redusert som følge av et lavere transaksjonsvolum innen blankettbasert betalingsformidling. Samtidig har kostnadene vært forholdsvis høye som følge av et høyt aktivitetsnivå. Ved utgangen av mars utgjorde utlånene 110,3 milliarder kroner, som var 12,5 prosent mer enn ett år tidligere og 6,9 prosent mer enn ved årsskiftet. Innskuddene utgjorde 85 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Innskuddsdekningen utgjorde 77,1 prosent, som er 9,2 prosentpoeng lavere enn ett år tidligere. Reduksjonen skyldes at DnB har satset på å tilby kundene alternative spareformer som plassering i fond, forsikring og indekserte obligasjoner utstedt av Den norske Bank. Plassering i indekserte obligasjoner gjennom Postbanken og DnB utgjorde 5,5 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, mot 3,5 milliarder kroner ett år tidligere. Den sterke veksten i nettbankene fortsatte i første kvartal. Ved utgangen av kvartalet var over 171 tusen kunder tilknyttet postbanken.no og 132 tusen kunder tilknyttet dnb.no, slik at til sammen 303 tusen kunder var brukere av Personkundeområdets netttjenester. Ved utgangen av 2000 hadde nettbankene 257 tusen kunder. Over 3 millioner transaksjoner ble gjennomført i første kvartal. I tillegg benyttet kundene nettbankene som informasjonskanal for forretninger med banken og som kilde for nye produkter og tjenester i konsernet. Kundetilfredsheten blant nettbankkundene var meget god. Nye undersøkelser har dokumentert at kundene ønsker tilleggstjenester tilgjengelig på nettbankene. DnB vil i løpet av 2001 tilby personkunder fullstendig oversikt over alle mellomværender med hele på nettet. DnBs kundefordelsprogrammer viste en meget positiv utvikling i første kvartal med hensyn til kundetilstrømming og tilfredshet hos kundene. Programmene er blitt bygd ut med flere tjenester, herunder forbedrede reiseforsikringsordninger. Postbankens og Postens tilbud om betjening av kunder i butikk ble lansert i mars. Tiltaket har møtt positive tilbakemeldinger fra kundene. I første kvartal ble det etablert et tilbud om forbruksfinansiering gjennom Postbanken. Produktet er utviklet i samarbeid med DnB Kort. Bedriftskundeområdet Bedriftskundeområdet betjener storkunder, shippingkunder og små og mellomstore bedrifter gjennom sentrale enheter, datterselskaper, finanssentre og regionale kontorer i Norge samt utenlandske filialer. Til tross for et vanskelig aksjemarked i første kvartal 2001, var aktiviteten innen Bedriftskundeområdet på et høyt nivå i perioden. Utlånsvolumet økte med 13,4 milliarder kroner eller 10,1 prosent fra tilsvarende periode i 2000, mens garantivolumet økte med 11,6 milliarder kroner, tilsvarende 53 prosent. Denne volumveksten fant sted for kunder med høy kredittverdighet. I tillegg ble kvaliteten i kundeporteføljen forbedret. Disse forholdene medførte at kapitalbehovet ble redusert med 4 prosent i løpet av ett år. Innskuddsvolumet økte med 5,6 milliarder kroner, tilsvarende 6,4 prosent, fra første kvartal Rentemarginen var under fortsatt press i første kvartal 2001 sammenlignet med tilsvarende kvartal ett år tidligere. Dette skyldtes blant annet større konkurranse om innskuddsmidler i bankmarkedet, bortfall av renteinntekter på betalingstransaksjoner fra sommeren 2000, bedret kvalitet i DnBs egen portefølje, samt stor konkurranse om de beste kundene. Andre driftsinntekter utgjorde 455 millioner kroner i første kvartal, mot 349 millioner kroner i tilsvarende periode i Bedriftkundeområdets 2

4 andel av gevinsten ved salg av Postbankens Betalingssentral utgjorde 86 millioner kroner. Det generelt svake aksjemarkedet medførte lav aktivitet innen første- og annenhåndsomsetning av aksjer i første kvartal. Usikkerheten i det makroøkonomiske bildet medførte større etterspørsel etter sikringsforretninger og derved forholdsvis høy aktivitet innenfor valuta- og renteområdet for bankens bedriftskunder. Kostnadene utgjorde 545 millioner kroner for første kvartal 2001, som var på nivå med tilsvarende periode i Bedriftskundeområdet hadde netto tilbakeføring av tidligere tap på 113 millioner kroner i første kvartal Tilbakeføringen gjaldt i første rekke Shippingdivisjonen. Behovet for nye tapsavsetninger i første kvartal var begrenset. DnB Markets DnB Markets er s verdipapirforetak, som ved siden av alle typer verdipapir- og investeringstjenester også tilbyr kundene valutaog renteprodukter samt rådgivningstjenester. DnB Markets betjener markedet fra 11 byer i Norge samt filialer i London, New York og Singapore. DnB Markets hadde en tilfredsstillende utvikling i første kvartal, til tross for den betydelige uroen som preget aksjemarkedet i perioden. Samlet fikk DnB Markets et resultat i første kvartal 2001 på 322 millioner kroner før skatt, mot 218 millioner kroner i første kvartal Inntekter fra kundeaktiviteter utgjorde 346 millioner kroner, som var 9 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Kundeinntekter fra valuta og rentederivater utgjorde 136 millioner kroner, mot 118 millioner kroner i Økningen gjaldt hovedsakelig økt salg av rentederivater. Kundeinntekter fra investeringsprodukter utgjorde 135 millioner kroner, mot 133 millioner kroner i fjor. Aktiviteten og kurtasjeinntektene innen aksjemegling var vesentlig lavere enn i samme periode i fjor. Dette ble kompensert gjennom økt salg av andre produkter. Lanseringen av DnB Hedgefond-obligasjon med kapitalgaranti ble godt mottatt. Også salget av bankinnskudd med aksjeavkastning økte. Kundeinntekter fra corporate finance-tjenester var 31 millioner kroner, mot 29 millioner kroner i Aktiviteten på dette området var høy med blant annet forberedelse til privatiseringen og børsnoteringen av Statoil og statens salg av aksjer i DnB. DnB Markets ble i første kvartal valgt som hovedtilrettelegger for en mulig børsnotering av Telenor Media sammen med Deutsche Bank. Kundeinntekter fra salg av verdipapiradministrative tjenester økte til 44 millioner kroner, fra 38 millioner kroner i fjor, som følge av økt aktivitet innen verdipapirservice for selskaper og verdipapirlån. DnB Markets lanserte i første kvartal verdipapirtjenester på Internett. Inntekter fra market making og annen egenhandel utgjorde 149 millioner kroner, mot 90 millioner kroner i tilsvarende periode i Den lave markedsrisikoprofilen ble videreført. Kapitalforvaltning og livsforsikring Forretningsområdet Kapitalforvaltning og livsforsikring omfatter konsernets virksomhet innen livs- og pensjonsforsikring, skadeforsikring, fond og diskresjonær forvaltning gjennom Vital Forsikring, Vital Link, Vital Eiendomsforvaltning, Vital Skade, DnB Investor, DnB Kapitalforvaltning og DnB PrivatBank. Områdets virksomhet og resultater ble i første kvartal påvirket av det svake aksjemarkedet og den betydelige uroen i markedene. Dette fikk i første rekke betydning for virksomheten i Vital Forsikring og DnB Investor. Resultatene fra disse enhetene var likevel på et tilfredsstillende nivå. Fond som forvaltes av DnB Investor ble i kvartalet redusert fra 29,5 milliarder kroner fra årsskiftet til 27,9 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. I løpet av kvartalet ble det tegnet nye andeler for ca. 3 milliarder kroner, mens innløsning var på et tilsvarende nivå. Endringer i markedsverdier utgjorde en reduksjon på 1,5 milliarder kroner i kvartalet. Selskapet hadde størst positiv nettotegning innenfor rente- og pengemarkedsfond, mens aksjefondene viste en tilbakegang. Det ble etablert i overkant av 23 tusen nye kundeforhold i perioden. DnB Investor hadde til sammen 707 tusen kundeforhold ved utgangen av første kvartal 2001 og hadde flest kundeforhold av norske fondsforvaltere. DnB Investor ble i første kvartal vurdert som et av Norges beste forvaltningsselskaper i gjennomganger foretatt av ratingselskapene Wassum og Morningstar. DnB Investor lanserte fondet DnB SMB i kvartalet, og forvaltet per kvartalsskiftet i alt 42 ulike aksjeog rentefond. DnB Kapitalforvaltning fikk i første kvartal 2001 nye forvaltningsmandater til en verdi av 1,5 milliarder kroner. Implementering av nytt porteføljesystem ble gjennomført i kvartalet. Vital Forsikring og Vital Link hadde til sammen premieinntekter på millioner kroner i årets første kvartal, som var millioner kroner mer enn i første kvartal Vital fikk netto overført millioner kroner gjennom flytting av forsikringsordninger fra andre selskaper i første kvartal. Samlede kundemidler til forvaltning utgjorde 63,3 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, mot 62,9 milliarder kroner ett år tidligere. Etter betydelig uro i aksjemarkedene fikk Vital Forsikring en verdijustert finansavkastning på minus 1 prosent i første kvartal. Den bokførte avkastningen ble pluss 2,2 prosent. Resultat til egenkapital og skatt ble 126 millioner kroner i perioden, mot 103 millioner kroner i første kvartal Vital Forsikrings bufferkapital ble redusert med millioner kroner i løpet av første kvartal 2001, og utgjorde millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Kursreguleringsfondet utgjorde 0,8 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, mot 2,8 milliarder kroner ved årsskiftet. Vital oppnådde den beste verdijusterte avkastning av de store norske livsforsikringsselskapene i 2000, og hadde relativt sett det høyeste kursreguleringsfondet ved inngangen til Vital var derfor godt forberedt til å møte turbulensen i verdipapirmarkedene i første kvartal. Inntekter Netto renteinntekter i første kvartal utgjorde millioner kroner, som var 127 millioner kroner høyere enn i første kvartal Gjennomsnittlige utlån økte med 26 milliarder kroner fra 3

5 første kvartal 2000, mens innskuddene økte med til sammen 5,9 milliarder kroner. Marginer på kundeutlån og kundeinnskudd ble til sammen redusert med 0,2 prosentpoeng fra første kvartal 2000 til første kvartal Innføringen av finansavtaleloven med virkning fra 1. juli 2000 eliminerte margininntektene på betalingstransaksjoner. Dette ga en reduksjon i kundemarginene med 0,13 prosentpoeng. Bedring i porteføljekvalitet medførte en svekkelse av utlånsmarginene i begynnelsen av Sterkere konkurranse om innskudd ga en viss svekkelse av innskuddsmarginene i de siste kvartalene. Endringer i balansesammensetningen, blant annet gjennom reduksjon av investeringer i aksjer, ga en bedring av netto renteinntekter for første kvartal sammenlignet med inntektene ett år tidligere som følge av lavere finansieringskostnader. Økt egenkapital hadde samme virkningen. Imidlertid ble disse effektene til en viss grad motvirket gjennom rentehevingene i 2000, som økte finansieringskostnadene på andre ikkerentebærende eiendeler. Norges Bank økte sine signalrenter med til sammen 1,5 prosentpoeng fra første kvartal 2000 til første kvartal I første kvartal 2001 ble det inntektsført 58 millioner kroner som renter vedrørende forsikringsoppgjør. Andre driftsinntekter utgjorde millioner kroner i første kvartal 2001, mot millioner kroner ett år tidligere. Målt i forhold til samlede inntekter utgjorde slike inntekter henholdsvis 44,3 og 41,4 prosent. Vitals resultat til fordeling på eier og skatt utgjorde 129 millioner kroner i første kvartal. Etter goodwillavskrivninger ble det inntektsført 88 millioner kroner fra Vital i konsernets regnskap, mot 71 millioner kroner i første kvartal Bokført finansavkastning utgjorde 2,2 prosent i første kvartal. Turbulensen i det norske og de internasjonale aksjemarkedene i første kvartal medførte at verdien av Vitals aksjeinvesteringer ble redusert. Samlede kursreserver ble redusert fra 2,8 til 0,8 milliarder kroner. Verdijustert avkastning i Vital Forsikring ble negativ med 1 prosent som følge av børsfallet. Provisjonsinntektene fra banktjenester utgjorde 669 millioner kroner i første kvartal 2001, mot 761 millioner kroner i tilsvarende periode i Inntektene fra betalingsformidling ble redusert med 49 millioner kroner. Postbankens Betalingssentral ble med virkning fra mars overtatt av BBS. Salget har medført en økning i avgitte provisjoner og gebyrer fra betalingsformidling i form av transaksjonskostnader til Bankenes Betalingssentral, samtidig som konsernets egne kostnader til betalingsformidlingen reduseres. For første kvartal medførte omleggingen at netto betalingsformidlingsinntekter ble redusert med 25 millioner kroner. Videre medførte færre arbeidsdager og overgang til bruk av nettbanker og elektroniske betalingsformidlingsløsninger reduserte inntekter sett i forhold til foregående år. Usikkerhet og store svingninger i aksjemarkedet ga en reduksjon i inntekter fra fondsforvaltning med 56 millioner kroner. Det samme forholdet medførte at kurtasjeinntektene ble redusert med 15 millioner kroner sammenlignet med første kvartal Kursgevinster på aksjeinvesteringer utgjorde 34 millioner kroner i første kvartal 2001, mot 88 millioner kroner i tilsvarende periode i Ikke regnskapsførte merverdier i aksjeporteføljen utgjorde 117 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2001, mot 302 millioner kroner ved årsskiftet. Reduksjonen hadde sammenheng med det generelle børsfallet. DnBs investeringsportefølje var i liten grad eksponert mot informasjons-, kommunikasjons- og teknologisektoren ('IKT-sektoren'), som var gjenstand for de største svingningene. Netto gevinster på andre finansielle instrumenter utgjorde 310 millioner kroner i første kvartal 2001, mot 180 millioner kroner i første kvartal Omfanget av valutaog rentehandel med kunder var økende som følge av store kurssvingninger og kundenes behov for sikring mot økt usikkerhet i markedet. Postbankens Betalingssentral ble solgt fra Den norske Bank til BBS med en gevinst for banken på 311 millioner kroner. I konsernregnskapet, som omfatter en eierandel i BBS på 23,6 prosent, ble gevinsten 237 millioner kroner. Øvrige driftsinntekter utgjorde 148 millioner kroner i første kvartal 2001, mot 119 millioner kroner i tilsvarende periode i Salg av en leasingportefølje i DnB London ga en gevinst på 27 millioner kroner i første kvartal Kostnader Sum driftskostnader utgjorde millioner kroner i første kvartal 2001, mot millioner kroner i første kvartal Kostnadsgraden, målt som sum ordinære kostnader i prosent av sum ordinære inntekter, utgjorde 60 prosent i kvartalet, mot 63,6 prosent i første kvartal Effektene av sammenslåingen mellom Postbanken og DnB ga en nivåreduksjon i kostnadene mellom kvartalene på 60 millioner kroner. De realiserte synergiene som var oppnådd ved utgangen av første kvartal, utgjorde 302 millioner kroner på årsbasis. Måltallet på 464 millioner kroner skal være nådd innen Bemanningen i konsernet ble redusert med netto 70 årsverk i første kvartal. Salget av Postbankens Betalingssentral reduserte antall årsverk med 145. Gjennomsnittlig bemanning ble redusert med 183 årsverk fra første kvartal 2000 til første kvartal Dette ga en reduksjon i lønnskostnadene på 17 millioner kroner. Lønnsoppgjørene ga en økning i lønnskostnadene med 25 millioner kroner sammenlignet med fjoråret, mens avsetninger til resultatbasert lønn økte kostnadene med 7 millioner kroner. Pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift økte kostnadene med 13 millioner kroner. Kostnadsøkningen i første kvartal gjaldt i hovedsak større satsing innenfor e-handel og informasjonsteknologi. Samlet økte kostnadene relatert til denne typen aktiviteter med 99 millioner kroner fra første kvartal 2000 til første kvartal Volumavhengig godtgjørelse for salg gjennom Posten økte med 6 millioner kroner fra første kvartal 2000 til første kvartal 2001 som følge av større aktivitet innen salgsrettet arbeid. Markedsføring og reisekostnader økte i samme periode med henholdsvis 12 og 6 millioner kroner. Økt aktivitet og endringer i valutakurser ga en kostnadsøkning på 32 millioner kroner. Salget av virksomheten ved Postbankens Betalingssentral til BBS medførte en reduksjon i kostnadene på 18 millioner kroner i første kvartal 4

6 sammenlignet med første kvartal I første kvartal ble det benyttet 30 millioner kroner av restruktureringsavsetningen for integrasjon mellom Postbanken og DnB. Resterende avsetning utgjorde ved utgangen av første kvartal 130 millioner kroner. Tap og problemengasjementer Regnskapet for første kvartal 2001 viste større tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger enn nye tap. Det ble netto inntektsført 94 millioner kroner i første kvartal 2001 i tilbakeføring av tidligere tap og tapsavsetninger. Det ble inntektsført netto 57 millioner kroner i tilsvarende periode i kostnadsførte i første kvartal 2001 til sammen 161 millioner kroner i nye tap og tapsavsetninger, mot 148 millioner kroner i første kvartal Samtidig økte de samlede tilbakeføringene av tidligere tap og tapsavsetninger fra 205 millioner kroner i første kvartal 2000 til 255 millioner kroner i Den betydelige tilbakeføringen av tidligere tap i første kvartal 2001 skyldtes forsikringsdekning for tap. Etter lengre tids arbeid oppnådde en dedikert kredittenhet i Shippingdivisjonen ved utgangen av første kvartal en avtale med en gruppe forsikringsselskaper om erstatning for tap i forbindelse med misligheter fra en tidligere ansatt innenfor shipping. Av en samlet erstatning på 190 millioner kroner ble 132 millioner kroner tatt som inngått på tidligere avskrevne tap, mens 58 millioner kroner ble regnskapsført som dekning av tap av renter. Problemengasjementene etter fradrag for spesifiserte tapsavsetninger utgjorde 3 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, som var på samme nivå som ved årsskiftet. I forhold til sum utlån utgjorde problemengasjementene 1,1 prosent ved utgangen av første kvartal, mot 1,5 prosent ett år tidligere. De spesifiserte tapsavsetningene utgjorde i sum 40 prosent av problemengasjementene ved utgangen av første kvartal, mot 42 prosent i mars Uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde 2,1 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Avsetningen var den samme ved årsskiftet og ett år tidligere. Effekten av bedring i porteføljekvalitet ble motvirket av høyere utlånsvolum. Ved utgangen av kvartalet utgjorde beregnede normaliserte tap 0,30 prosent av netto utlån, mot 0,37 prosent ved inngangen til Skatt s skattekostnad var i første kvartal 304 millioner kroner, som tilsvarer 20,9 prosent av resultat før skatt. Skattebelastningen i første kvartal var spesielt lav som følge av at en større forsikringsdekning for tidligere tap i en utenlandsk enhet ikke har gitt skattebelastning i regnskapet. Dette skyldes at det opprinnelige tapet som forsikringsdekningen gjaldt i sin tid ble kostnadsført uten skattereduserende virkning. Konsernets forventede gjennomsnittlige skattebelastning på sikt er estimert til 24 prosent. Den relativt lave skattekostnaden skyldes blant annet at konsernets skattebelastning ikke omfatter skattekostnaden i Vital. Videre er mottatte utbytter fra norske selskaper i hovedsak skattefrie for. Sambeskatning av bankens norske virksomhet og virksomheten ved enkelte utenlandske filialer har også betydning for beregnet skattekostnad. Ved beregning av periodens skattekostnad er det ikke tatt hensyn til utfallet av den såkalte preferansekapitalsaken, hvor lagmannsretten 14. april 2000 avsa dom i bankens favør. Motparten har anket saken til Høyesterett, og saken er berammet for behandling i andre kvartal Saken gjelder skattemessig behandling av nedskrivningen av preferansekapital i 1993 på 2,2 milliarder kroner, som skattemyndighetene har behandlet som skattepliktig inntekt. Forvaltet kapital og kapitaldekning forvaltet til sammen 463 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Eiendeler og forvaltede midler i DnB og Vital utgjorde henholdsvis 362,1 og 69,5 milliarder kroner, mens øvrig fondsforvaltning stod for 37,7 milliarder kroner. Ved årsskiftet utgjorde samlet forvaltet kapital 445 milliarder kroner. Fra årsskiftet utgjorde økningen i utlån 8,7 milliarder kroner, mens plasseringer i forsikring økte med 1,6 milliarder kroner og fond ble redusert med 2 milliarder kroner. Netto utlån utgjorde 261,3 milliarder kroner, mot 252,7 milliarder kroner ved årsskiftet og 231 milliarder kroner ett år tidligere. DnB oppnådde en god tilvekst av kreditter i Bedriftskundeområdet i første kvartal. Det var særlig lån til industri, shipping og eiendomsdrift som viste økning. Utlån til personkunder utgjorde 114,8 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, mot 112,1 milliarder kroner ved inngangen til året. Ved utgangen av første kvartal utgjorde sparemidler forvaltet av 282 milliarder kroner, mot 269 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2000 og 278 milliarder kroner ved årsskiftet. Forsikringstakerfondene i Vital økte med 0,4 milliarder kroner i kvartalet, og utgjorde 63,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Samlede fond forvaltet av DnB Investor utgjorde 29,5 milliarder kroner ved inngangen til året og 27,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Bankinnskuddene økte med 4,1 milliarder kroner til 179,5 milliarder kroner ved kvartalsslutt. Innskuddsdekningen utgjorde 68,7 prosent ved utgangen av første kvartal 2001, mot 69,4 prosent ved inngangen til året. Dersom plasseringer i aksjeindeksobligasjoner og lignende instrumenter regnes med, vil dekningsgraden utgjøre 70,8 prosent ved utgangen av første kvartal. Som en følge av veksten i utlån økte konsernets samlede kapitalbehov for kredittvirksomheten i løpet av første kvartal Økningen er imidlertid noe mindre enn den nominelle økningen skulle tilsi på grunn av forbedring i kredittkvaliteten. I første kvartal var det en ugunstig kursutvikling for norske og særlig utenlandske aksjer. Utviklingen har økt konsernets risiko for virksomheten i Vital ved at bufferkapitalen ble svekket. Det har også vært en viss økning i markedsrisikoen i DnB Markets virksomhet. Beregningsgrunnlaget for konsernets kapitaldekning økte med 14 milliarder kroner fra årsskiftet til utgangen av første kvartal. Bakgrunnen for denne økningen var at en betydelig del av veksten i utlån skjedde innenfor sektorer som etter de offisielle beregningsreglene er vektet med 100 prosent av kredittene, til tross for at kundene har god kreditt- 5

7 kvalitet. Videre har beregningsgrunnlaget for markedsrisiko økt med 2 milliarder kroner som følge av endret produktsammensetning, og endringer i Vitals investeringsporteføljer har økt beregningsgrunnlaget med 2,5 milliarder kroner. Det ventes at veksten vil avta i resten av året. s kapitaldekning og kjernekapitaldekning var ved utgangen av første kvartal henholdsvis 10,1 og 7,1 prosent. Dekningsgraden øker med 0,2 prosentpoeng dersom femti prosent av resultatet for perioden tas med i beregningene. Ved årsskiftet var kapital- og kjernekapitaldekningen henholdsvis 10,6 og 7,5 prosent. Med virkning fra april 2001 endres kapitaldekningsreglene ved at boliglån som er sikret innenfor 80 prosent av lånetakst vil bli vektet med 50 prosent av lånebeløpet ved beregning av grunnlaget for kapitaldekning. Frem til og med første kvartal ble slike lån som var sikret med mellom 60 og 80 prosent av lånetakst, tildelt en vektingsfaktor på 100 prosent. Virkningen av dette vil for være at samlet kapitaldekning og kjernekapitaldekning øker med ca. 0,2 prosentpoeng. Utsikter for resten av året Konsernets virksomhet ble i første kvartal påvirket av det høye aktivitetsnivået i norsk økonomi, men også av fallende aksjekurser på verdens børser, særlig innenfor IKT-sektoren. Vekstprognosene for verdensøkonomien ble nedjustert i løpet av kvartalet. For å dempe nedgangen i amerikansk økonomi satte sentralbanken i perioden januar-april 2001 ned signalrentene fire ganger med til sammen 2 prosentpoeng. Det er tegn til at nedgangen i amerikansk økonomi vil bli kortvarig, men usikkerheten er fremdeles stor. Norge har befunnet seg i en annen fase enn store deler av den internasjonale økonomien, i første rekke på grunn av en gunstig oljeprisutvikling. Den internasjonale avdempingen har ikke påvirket norsk realøkonomi i vesentlig grad. Norge befinner seg fortsatt i en høykonjunkturfase. På grunn av nær full kapasitetsutnyttelse har imidlertid veksten i lønnskostnadene ligget høyere enn hos våre handelspartnere. Det antas at situasjonen i økonomien ikke vil medføre vesentlige negative endringer i DnBs utvikling for resten av året. DnBs virksomhet er i stor grad konsentrert om norskbasert næringsliv og norske husholdninger. Husholdningenes finansielle stilling er forholdsvis sterk. Konsernets store produktbredde vil medføre at endringer i kundenes investeringsvalg og produktbehov som følge av skift i den økonomiske utvikling vil kunne kompenseres ved vekst i alternative produkter. Konsernet vil fortsatt satse på å utvikle og tilby nye elektroniske produkter til markedet innen lønnsomme områder. I løpet av året vil konsernet lansere en rekke nye nettbaserte tjenester til kundene. Konsernets e-investeringer vil fortsatt være på et høyt nivå frem til midten av Integrasjonsarbeidet etter fusjonen mellom DnB og Postbanken vil i stor grad være gjennomført ved utgangen av året. Mye av det gjenstående arbeidet gjelder store omleggingsprosjekter innen informasjonssystemer. De fleste økonomiske gevinstene av disse prosjektene vil være realisert ved inngangen til Merverdiavgift på tjenester vil bli innført med virkning fra 1. juli Finansielle og forsikringsmessige tjenester er i hovedsak unntatt, men noen av konsernets rådgivningstjenester og administrative ytelser vil bli belagt med avgift. Det er uavklart hvorledes grensedragning mellom konsernets finansielle tjenester og innkjøpte tjenester vil bli behandlet. Det er sannsynlig at innføring av merverdiavgift vil medføre økte kostnader for konsernet. Oslo/Bergen, 8. mai 2001 I styret for DnB Holding ASA Jannik Lindbæk Jørn O. Kvilhaug Vigdis Mathisen Rolf Rønning (formann) (nestformann) Anne Carine Tanum Asbjørn Larsen Tormod Hermansen Berit Kjøll Per Hoffmann Bent Pedersen Svein Aaser (konsernsjef) 6

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Fokus Bank, Årsrapport, side 1/44 ÅRSRAPPORT - I KORTE TREKK Fokus Bank-konsernet har gjennom året erfart en tiltakende forretningsmessig aktivitet. - Utlånsvekst på 19 prosent

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer