Rapport for 1. kvartal 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 1. kvartal 2001"

Transkript

1 1984 Rapport for 1. kvartal 2001

2 Rapport for 1. kvartal 2001 DnB hadde solid resultatfremgang i første kvartal, til tross for den dårlige utviklingen i aksjemarkedene. Ved å tilby andre produkter oppnådde konsernet økte inntekter fra områder som ikke var berørt av kursutviklingen. Det ble gjennomført et vellykket salg av deler av statens aksjer i DnB, og konsernets virksomhet ble ytterligere effektivisert. Driftsresultat før tap og skatt utgjorde millioner kroner i første kvartal 2001, mot millioner kroner i første kvartal Driftsresultat før skatt var henholdsvis millioner kroner og millioner kroner for de to periodene. oppnådde i første kvartal et resultat etter skatt på millioner kroner, som er 331 millioner kroner bedre enn i første kvartal Egenkapitalavkastningen utgjorde 18,8 prosent, mot 14,8 prosent ett år tidligere. Resultat per aksje var henholdsvis 1,48 og 1,05 kroner for periodene. Eksklusive goodwillavskrivninger og lignende utgjorde resultat per aksje henholdsvis 1,52 og 1,10 kroner. Samlede inntekter inklusive premieinntekter i Vital viste en økning på 29 prosent fra første kvartal 2000 til Konsernets bokførte inntekter utgjorde millioner kroner i første kvartal 2001, mot millioner kroner ett år tidligere. Økningen tilsvarer 12,9 prosent. Sum driftskostnader utgjorde millioner kroner i første kvartal, mot millioner kroner i tilsvarende periode i 2000, som er en økning på 6,4 prosent. Kostnadsgraden utgjorde 60 prosent i første kvartal 2001, mot 63,6 prosent i første kvartal Konsernets samlede forvaltede kapital i form av balansen og eiendeler forvaltet på vegne av kunder utgjorde 463 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Dette er en økning på 18 milliarder kroner fra årsskiftet og en økning på 8 prosent fra utgangen av første kvartal I mars ble statens eierandel i DnB Holding ASA redusert fra 60,2 til 47,3 prosent gjennom et offentlig salg av aksjer til institusjonelle investorer i Norge og i utlandet, samt en egen transje til norske private investorer. Til tross for at salget ble gjennomført under en turbulent periode i aksjemarkedene, ble nedsalget overtegnet 2,6 ganger. Utenlandske investorer fikk tildelt ca. 81 prosent av til sammen 104 millioner aksjer. Salg til enkeltkunder i Norge utgjorde 9 prosent. Staten ved Bankinvesteringsfondet har etter nedsalget en eierandel på 47,3 prosent i DnB, og har uttrykt en målsetting om å redusere denne ytterligere ned mot en tredel i løpet av inneværende eller neste år. Etter langvarig og omfattende arbeid utført av en dedikert kredittenhet i Shippingdivisjonen, oppnådde DnB ved utgangen av første kvartal en avtale med en gruppe forsikringsselskaper om erstatning på 190 millioner kroner for inndekning av tap innen shipping i siste del av årene. Erstatningen gjaldt tap innen kredittvirksomheten som oppstod som følge av misligheter begått av en tidligere medarbeider ved den avviklede virksomheten i Hellas. Det varslede salget av Postbankens Betalingssentral fra Den norske Bank til Bankenes Betalingssentral ('BBS') ble gjennomført med virkning fra 1. mars Salget gir Den norske Bank bedre muligheter for fleksibel tilpasning til nye behov innen betalingsformidlingen. På DnB Holdings generalforsamling 26. april ble Styret gitt ny fullmakt for tilbakekjøp av inntil 10 prosent av aksjekapitalen i selskapet. Forretningsområdene DnB er organisert i fire forretningsområder med underliggende divisjoner, avdelinger og datterselskaper. Forretningsområdene Personkundeområdet, Bedriftskundeområdet, DnB Markets samt Kapitalforvaltnings- og livsforsikringsområdet er selvstendige resultatenheter med fastsatte avkastningskrav. I tillegg har konsernet støtte- og stabsfunksjoner organisert under egne enheter. Satsing på økt kryssalg og effektivisering av interne leveranser er viktige elementer i strategiene.

3 Forretningsområdenes finansielle utvikling i første kvartal Netto tap Netto Andre Driftsresultat på utlån og Driftsrente- drifts- Drifts- før tap langsiktige resultat inntekter inntekter kostnader og skatt verdipapirer før skatt 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal Beløp i millioner kroner Personkundeområdet (36) Bedriftskundeområdet (113) (40) DnB Markets (17) (4) Kapitalforvaltning og livsforsikring Konsernsenter/elimineringer (92) (72) (170) (175) (1) 25 (168) (200) (108) (55) Personkundeområdet Personkundeområdet betjener personkunder og småbedrifter gjennom DnBs filialnett, Postbanken, postnettet, nettbankene, telefonbankene, Postbanken Eiendomsmegling og DnB Eiendomsmegling. Driftsresultatet før skatt utgjorde 274 millioner kroner, som var 8 millioner kroner mer enn i tilsvarende periode i Driftsresultat før tap og skatt var 67 millioner kroner høyere enn for første kvartal Resultatfremgangen skyldes gevinst ved salg av virksomheten i Postbankens Betalingssentral til BBS, som for Personkundeområdets del utgjorde 151 millioner kroner. Rentemarginene viste en reduksjon i kvartalet. Videre var det nedgang i salgsinntekter på fond og andre aksjerelaterte instrumenter som følge av den svake utviklingen i markedet. Inntektene fra betalingsformidling ble redusert som følge av et lavere transaksjonsvolum innen blankettbasert betalingsformidling. Samtidig har kostnadene vært forholdsvis høye som følge av et høyt aktivitetsnivå. Ved utgangen av mars utgjorde utlånene 110,3 milliarder kroner, som var 12,5 prosent mer enn ett år tidligere og 6,9 prosent mer enn ved årsskiftet. Innskuddene utgjorde 85 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Innskuddsdekningen utgjorde 77,1 prosent, som er 9,2 prosentpoeng lavere enn ett år tidligere. Reduksjonen skyldes at DnB har satset på å tilby kundene alternative spareformer som plassering i fond, forsikring og indekserte obligasjoner utstedt av Den norske Bank. Plassering i indekserte obligasjoner gjennom Postbanken og DnB utgjorde 5,5 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, mot 3,5 milliarder kroner ett år tidligere. Den sterke veksten i nettbankene fortsatte i første kvartal. Ved utgangen av kvartalet var over 171 tusen kunder tilknyttet postbanken.no og 132 tusen kunder tilknyttet dnb.no, slik at til sammen 303 tusen kunder var brukere av Personkundeområdets netttjenester. Ved utgangen av 2000 hadde nettbankene 257 tusen kunder. Over 3 millioner transaksjoner ble gjennomført i første kvartal. I tillegg benyttet kundene nettbankene som informasjonskanal for forretninger med banken og som kilde for nye produkter og tjenester i konsernet. Kundetilfredsheten blant nettbankkundene var meget god. Nye undersøkelser har dokumentert at kundene ønsker tilleggstjenester tilgjengelig på nettbankene. DnB vil i løpet av 2001 tilby personkunder fullstendig oversikt over alle mellomværender med hele på nettet. DnBs kundefordelsprogrammer viste en meget positiv utvikling i første kvartal med hensyn til kundetilstrømming og tilfredshet hos kundene. Programmene er blitt bygd ut med flere tjenester, herunder forbedrede reiseforsikringsordninger. Postbankens og Postens tilbud om betjening av kunder i butikk ble lansert i mars. Tiltaket har møtt positive tilbakemeldinger fra kundene. I første kvartal ble det etablert et tilbud om forbruksfinansiering gjennom Postbanken. Produktet er utviklet i samarbeid med DnB Kort. Bedriftskundeområdet Bedriftskundeområdet betjener storkunder, shippingkunder og små og mellomstore bedrifter gjennom sentrale enheter, datterselskaper, finanssentre og regionale kontorer i Norge samt utenlandske filialer. Til tross for et vanskelig aksjemarked i første kvartal 2001, var aktiviteten innen Bedriftskundeområdet på et høyt nivå i perioden. Utlånsvolumet økte med 13,4 milliarder kroner eller 10,1 prosent fra tilsvarende periode i 2000, mens garantivolumet økte med 11,6 milliarder kroner, tilsvarende 53 prosent. Denne volumveksten fant sted for kunder med høy kredittverdighet. I tillegg ble kvaliteten i kundeporteføljen forbedret. Disse forholdene medførte at kapitalbehovet ble redusert med 4 prosent i løpet av ett år. Innskuddsvolumet økte med 5,6 milliarder kroner, tilsvarende 6,4 prosent, fra første kvartal Rentemarginen var under fortsatt press i første kvartal 2001 sammenlignet med tilsvarende kvartal ett år tidligere. Dette skyldtes blant annet større konkurranse om innskuddsmidler i bankmarkedet, bortfall av renteinntekter på betalingstransaksjoner fra sommeren 2000, bedret kvalitet i DnBs egen portefølje, samt stor konkurranse om de beste kundene. Andre driftsinntekter utgjorde 455 millioner kroner i første kvartal, mot 349 millioner kroner i tilsvarende periode i Bedriftkundeområdets 2

4 andel av gevinsten ved salg av Postbankens Betalingssentral utgjorde 86 millioner kroner. Det generelt svake aksjemarkedet medførte lav aktivitet innen første- og annenhåndsomsetning av aksjer i første kvartal. Usikkerheten i det makroøkonomiske bildet medførte større etterspørsel etter sikringsforretninger og derved forholdsvis høy aktivitet innenfor valuta- og renteområdet for bankens bedriftskunder. Kostnadene utgjorde 545 millioner kroner for første kvartal 2001, som var på nivå med tilsvarende periode i Bedriftskundeområdet hadde netto tilbakeføring av tidligere tap på 113 millioner kroner i første kvartal Tilbakeføringen gjaldt i første rekke Shippingdivisjonen. Behovet for nye tapsavsetninger i første kvartal var begrenset. DnB Markets DnB Markets er s verdipapirforetak, som ved siden av alle typer verdipapir- og investeringstjenester også tilbyr kundene valutaog renteprodukter samt rådgivningstjenester. DnB Markets betjener markedet fra 11 byer i Norge samt filialer i London, New York og Singapore. DnB Markets hadde en tilfredsstillende utvikling i første kvartal, til tross for den betydelige uroen som preget aksjemarkedet i perioden. Samlet fikk DnB Markets et resultat i første kvartal 2001 på 322 millioner kroner før skatt, mot 218 millioner kroner i første kvartal Inntekter fra kundeaktiviteter utgjorde 346 millioner kroner, som var 9 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Kundeinntekter fra valuta og rentederivater utgjorde 136 millioner kroner, mot 118 millioner kroner i Økningen gjaldt hovedsakelig økt salg av rentederivater. Kundeinntekter fra investeringsprodukter utgjorde 135 millioner kroner, mot 133 millioner kroner i fjor. Aktiviteten og kurtasjeinntektene innen aksjemegling var vesentlig lavere enn i samme periode i fjor. Dette ble kompensert gjennom økt salg av andre produkter. Lanseringen av DnB Hedgefond-obligasjon med kapitalgaranti ble godt mottatt. Også salget av bankinnskudd med aksjeavkastning økte. Kundeinntekter fra corporate finance-tjenester var 31 millioner kroner, mot 29 millioner kroner i Aktiviteten på dette området var høy med blant annet forberedelse til privatiseringen og børsnoteringen av Statoil og statens salg av aksjer i DnB. DnB Markets ble i første kvartal valgt som hovedtilrettelegger for en mulig børsnotering av Telenor Media sammen med Deutsche Bank. Kundeinntekter fra salg av verdipapiradministrative tjenester økte til 44 millioner kroner, fra 38 millioner kroner i fjor, som følge av økt aktivitet innen verdipapirservice for selskaper og verdipapirlån. DnB Markets lanserte i første kvartal verdipapirtjenester på Internett. Inntekter fra market making og annen egenhandel utgjorde 149 millioner kroner, mot 90 millioner kroner i tilsvarende periode i Den lave markedsrisikoprofilen ble videreført. Kapitalforvaltning og livsforsikring Forretningsområdet Kapitalforvaltning og livsforsikring omfatter konsernets virksomhet innen livs- og pensjonsforsikring, skadeforsikring, fond og diskresjonær forvaltning gjennom Vital Forsikring, Vital Link, Vital Eiendomsforvaltning, Vital Skade, DnB Investor, DnB Kapitalforvaltning og DnB PrivatBank. Områdets virksomhet og resultater ble i første kvartal påvirket av det svake aksjemarkedet og den betydelige uroen i markedene. Dette fikk i første rekke betydning for virksomheten i Vital Forsikring og DnB Investor. Resultatene fra disse enhetene var likevel på et tilfredsstillende nivå. Fond som forvaltes av DnB Investor ble i kvartalet redusert fra 29,5 milliarder kroner fra årsskiftet til 27,9 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. I løpet av kvartalet ble det tegnet nye andeler for ca. 3 milliarder kroner, mens innløsning var på et tilsvarende nivå. Endringer i markedsverdier utgjorde en reduksjon på 1,5 milliarder kroner i kvartalet. Selskapet hadde størst positiv nettotegning innenfor rente- og pengemarkedsfond, mens aksjefondene viste en tilbakegang. Det ble etablert i overkant av 23 tusen nye kundeforhold i perioden. DnB Investor hadde til sammen 707 tusen kundeforhold ved utgangen av første kvartal 2001 og hadde flest kundeforhold av norske fondsforvaltere. DnB Investor ble i første kvartal vurdert som et av Norges beste forvaltningsselskaper i gjennomganger foretatt av ratingselskapene Wassum og Morningstar. DnB Investor lanserte fondet DnB SMB i kvartalet, og forvaltet per kvartalsskiftet i alt 42 ulike aksjeog rentefond. DnB Kapitalforvaltning fikk i første kvartal 2001 nye forvaltningsmandater til en verdi av 1,5 milliarder kroner. Implementering av nytt porteføljesystem ble gjennomført i kvartalet. Vital Forsikring og Vital Link hadde til sammen premieinntekter på millioner kroner i årets første kvartal, som var millioner kroner mer enn i første kvartal Vital fikk netto overført millioner kroner gjennom flytting av forsikringsordninger fra andre selskaper i første kvartal. Samlede kundemidler til forvaltning utgjorde 63,3 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, mot 62,9 milliarder kroner ett år tidligere. Etter betydelig uro i aksjemarkedene fikk Vital Forsikring en verdijustert finansavkastning på minus 1 prosent i første kvartal. Den bokførte avkastningen ble pluss 2,2 prosent. Resultat til egenkapital og skatt ble 126 millioner kroner i perioden, mot 103 millioner kroner i første kvartal Vital Forsikrings bufferkapital ble redusert med millioner kroner i løpet av første kvartal 2001, og utgjorde millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Kursreguleringsfondet utgjorde 0,8 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, mot 2,8 milliarder kroner ved årsskiftet. Vital oppnådde den beste verdijusterte avkastning av de store norske livsforsikringsselskapene i 2000, og hadde relativt sett det høyeste kursreguleringsfondet ved inngangen til Vital var derfor godt forberedt til å møte turbulensen i verdipapirmarkedene i første kvartal. Inntekter Netto renteinntekter i første kvartal utgjorde millioner kroner, som var 127 millioner kroner høyere enn i første kvartal Gjennomsnittlige utlån økte med 26 milliarder kroner fra 3

5 første kvartal 2000, mens innskuddene økte med til sammen 5,9 milliarder kroner. Marginer på kundeutlån og kundeinnskudd ble til sammen redusert med 0,2 prosentpoeng fra første kvartal 2000 til første kvartal Innføringen av finansavtaleloven med virkning fra 1. juli 2000 eliminerte margininntektene på betalingstransaksjoner. Dette ga en reduksjon i kundemarginene med 0,13 prosentpoeng. Bedring i porteføljekvalitet medførte en svekkelse av utlånsmarginene i begynnelsen av Sterkere konkurranse om innskudd ga en viss svekkelse av innskuddsmarginene i de siste kvartalene. Endringer i balansesammensetningen, blant annet gjennom reduksjon av investeringer i aksjer, ga en bedring av netto renteinntekter for første kvartal sammenlignet med inntektene ett år tidligere som følge av lavere finansieringskostnader. Økt egenkapital hadde samme virkningen. Imidlertid ble disse effektene til en viss grad motvirket gjennom rentehevingene i 2000, som økte finansieringskostnadene på andre ikkerentebærende eiendeler. Norges Bank økte sine signalrenter med til sammen 1,5 prosentpoeng fra første kvartal 2000 til første kvartal I første kvartal 2001 ble det inntektsført 58 millioner kroner som renter vedrørende forsikringsoppgjør. Andre driftsinntekter utgjorde millioner kroner i første kvartal 2001, mot millioner kroner ett år tidligere. Målt i forhold til samlede inntekter utgjorde slike inntekter henholdsvis 44,3 og 41,4 prosent. Vitals resultat til fordeling på eier og skatt utgjorde 129 millioner kroner i første kvartal. Etter goodwillavskrivninger ble det inntektsført 88 millioner kroner fra Vital i konsernets regnskap, mot 71 millioner kroner i første kvartal Bokført finansavkastning utgjorde 2,2 prosent i første kvartal. Turbulensen i det norske og de internasjonale aksjemarkedene i første kvartal medførte at verdien av Vitals aksjeinvesteringer ble redusert. Samlede kursreserver ble redusert fra 2,8 til 0,8 milliarder kroner. Verdijustert avkastning i Vital Forsikring ble negativ med 1 prosent som følge av børsfallet. Provisjonsinntektene fra banktjenester utgjorde 669 millioner kroner i første kvartal 2001, mot 761 millioner kroner i tilsvarende periode i Inntektene fra betalingsformidling ble redusert med 49 millioner kroner. Postbankens Betalingssentral ble med virkning fra mars overtatt av BBS. Salget har medført en økning i avgitte provisjoner og gebyrer fra betalingsformidling i form av transaksjonskostnader til Bankenes Betalingssentral, samtidig som konsernets egne kostnader til betalingsformidlingen reduseres. For første kvartal medførte omleggingen at netto betalingsformidlingsinntekter ble redusert med 25 millioner kroner. Videre medførte færre arbeidsdager og overgang til bruk av nettbanker og elektroniske betalingsformidlingsløsninger reduserte inntekter sett i forhold til foregående år. Usikkerhet og store svingninger i aksjemarkedet ga en reduksjon i inntekter fra fondsforvaltning med 56 millioner kroner. Det samme forholdet medførte at kurtasjeinntektene ble redusert med 15 millioner kroner sammenlignet med første kvartal Kursgevinster på aksjeinvesteringer utgjorde 34 millioner kroner i første kvartal 2001, mot 88 millioner kroner i tilsvarende periode i Ikke regnskapsførte merverdier i aksjeporteføljen utgjorde 117 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2001, mot 302 millioner kroner ved årsskiftet. Reduksjonen hadde sammenheng med det generelle børsfallet. DnBs investeringsportefølje var i liten grad eksponert mot informasjons-, kommunikasjons- og teknologisektoren ('IKT-sektoren'), som var gjenstand for de største svingningene. Netto gevinster på andre finansielle instrumenter utgjorde 310 millioner kroner i første kvartal 2001, mot 180 millioner kroner i første kvartal Omfanget av valutaog rentehandel med kunder var økende som følge av store kurssvingninger og kundenes behov for sikring mot økt usikkerhet i markedet. Postbankens Betalingssentral ble solgt fra Den norske Bank til BBS med en gevinst for banken på 311 millioner kroner. I konsernregnskapet, som omfatter en eierandel i BBS på 23,6 prosent, ble gevinsten 237 millioner kroner. Øvrige driftsinntekter utgjorde 148 millioner kroner i første kvartal 2001, mot 119 millioner kroner i tilsvarende periode i Salg av en leasingportefølje i DnB London ga en gevinst på 27 millioner kroner i første kvartal Kostnader Sum driftskostnader utgjorde millioner kroner i første kvartal 2001, mot millioner kroner i første kvartal Kostnadsgraden, målt som sum ordinære kostnader i prosent av sum ordinære inntekter, utgjorde 60 prosent i kvartalet, mot 63,6 prosent i første kvartal Effektene av sammenslåingen mellom Postbanken og DnB ga en nivåreduksjon i kostnadene mellom kvartalene på 60 millioner kroner. De realiserte synergiene som var oppnådd ved utgangen av første kvartal, utgjorde 302 millioner kroner på årsbasis. Måltallet på 464 millioner kroner skal være nådd innen Bemanningen i konsernet ble redusert med netto 70 årsverk i første kvartal. Salget av Postbankens Betalingssentral reduserte antall årsverk med 145. Gjennomsnittlig bemanning ble redusert med 183 årsverk fra første kvartal 2000 til første kvartal Dette ga en reduksjon i lønnskostnadene på 17 millioner kroner. Lønnsoppgjørene ga en økning i lønnskostnadene med 25 millioner kroner sammenlignet med fjoråret, mens avsetninger til resultatbasert lønn økte kostnadene med 7 millioner kroner. Pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift økte kostnadene med 13 millioner kroner. Kostnadsøkningen i første kvartal gjaldt i hovedsak større satsing innenfor e-handel og informasjonsteknologi. Samlet økte kostnadene relatert til denne typen aktiviteter med 99 millioner kroner fra første kvartal 2000 til første kvartal Volumavhengig godtgjørelse for salg gjennom Posten økte med 6 millioner kroner fra første kvartal 2000 til første kvartal 2001 som følge av større aktivitet innen salgsrettet arbeid. Markedsføring og reisekostnader økte i samme periode med henholdsvis 12 og 6 millioner kroner. Økt aktivitet og endringer i valutakurser ga en kostnadsøkning på 32 millioner kroner. Salget av virksomheten ved Postbankens Betalingssentral til BBS medførte en reduksjon i kostnadene på 18 millioner kroner i første kvartal 4

6 sammenlignet med første kvartal I første kvartal ble det benyttet 30 millioner kroner av restruktureringsavsetningen for integrasjon mellom Postbanken og DnB. Resterende avsetning utgjorde ved utgangen av første kvartal 130 millioner kroner. Tap og problemengasjementer Regnskapet for første kvartal 2001 viste større tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger enn nye tap. Det ble netto inntektsført 94 millioner kroner i første kvartal 2001 i tilbakeføring av tidligere tap og tapsavsetninger. Det ble inntektsført netto 57 millioner kroner i tilsvarende periode i kostnadsførte i første kvartal 2001 til sammen 161 millioner kroner i nye tap og tapsavsetninger, mot 148 millioner kroner i første kvartal Samtidig økte de samlede tilbakeføringene av tidligere tap og tapsavsetninger fra 205 millioner kroner i første kvartal 2000 til 255 millioner kroner i Den betydelige tilbakeføringen av tidligere tap i første kvartal 2001 skyldtes forsikringsdekning for tap. Etter lengre tids arbeid oppnådde en dedikert kredittenhet i Shippingdivisjonen ved utgangen av første kvartal en avtale med en gruppe forsikringsselskaper om erstatning for tap i forbindelse med misligheter fra en tidligere ansatt innenfor shipping. Av en samlet erstatning på 190 millioner kroner ble 132 millioner kroner tatt som inngått på tidligere avskrevne tap, mens 58 millioner kroner ble regnskapsført som dekning av tap av renter. Problemengasjementene etter fradrag for spesifiserte tapsavsetninger utgjorde 3 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, som var på samme nivå som ved årsskiftet. I forhold til sum utlån utgjorde problemengasjementene 1,1 prosent ved utgangen av første kvartal, mot 1,5 prosent ett år tidligere. De spesifiserte tapsavsetningene utgjorde i sum 40 prosent av problemengasjementene ved utgangen av første kvartal, mot 42 prosent i mars Uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde 2,1 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Avsetningen var den samme ved årsskiftet og ett år tidligere. Effekten av bedring i porteføljekvalitet ble motvirket av høyere utlånsvolum. Ved utgangen av kvartalet utgjorde beregnede normaliserte tap 0,30 prosent av netto utlån, mot 0,37 prosent ved inngangen til Skatt s skattekostnad var i første kvartal 304 millioner kroner, som tilsvarer 20,9 prosent av resultat før skatt. Skattebelastningen i første kvartal var spesielt lav som følge av at en større forsikringsdekning for tidligere tap i en utenlandsk enhet ikke har gitt skattebelastning i regnskapet. Dette skyldes at det opprinnelige tapet som forsikringsdekningen gjaldt i sin tid ble kostnadsført uten skattereduserende virkning. Konsernets forventede gjennomsnittlige skattebelastning på sikt er estimert til 24 prosent. Den relativt lave skattekostnaden skyldes blant annet at konsernets skattebelastning ikke omfatter skattekostnaden i Vital. Videre er mottatte utbytter fra norske selskaper i hovedsak skattefrie for. Sambeskatning av bankens norske virksomhet og virksomheten ved enkelte utenlandske filialer har også betydning for beregnet skattekostnad. Ved beregning av periodens skattekostnad er det ikke tatt hensyn til utfallet av den såkalte preferansekapitalsaken, hvor lagmannsretten 14. april 2000 avsa dom i bankens favør. Motparten har anket saken til Høyesterett, og saken er berammet for behandling i andre kvartal Saken gjelder skattemessig behandling av nedskrivningen av preferansekapital i 1993 på 2,2 milliarder kroner, som skattemyndighetene har behandlet som skattepliktig inntekt. Forvaltet kapital og kapitaldekning forvaltet til sammen 463 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Eiendeler og forvaltede midler i DnB og Vital utgjorde henholdsvis 362,1 og 69,5 milliarder kroner, mens øvrig fondsforvaltning stod for 37,7 milliarder kroner. Ved årsskiftet utgjorde samlet forvaltet kapital 445 milliarder kroner. Fra årsskiftet utgjorde økningen i utlån 8,7 milliarder kroner, mens plasseringer i forsikring økte med 1,6 milliarder kroner og fond ble redusert med 2 milliarder kroner. Netto utlån utgjorde 261,3 milliarder kroner, mot 252,7 milliarder kroner ved årsskiftet og 231 milliarder kroner ett år tidligere. DnB oppnådde en god tilvekst av kreditter i Bedriftskundeområdet i første kvartal. Det var særlig lån til industri, shipping og eiendomsdrift som viste økning. Utlån til personkunder utgjorde 114,8 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, mot 112,1 milliarder kroner ved inngangen til året. Ved utgangen av første kvartal utgjorde sparemidler forvaltet av 282 milliarder kroner, mot 269 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2000 og 278 milliarder kroner ved årsskiftet. Forsikringstakerfondene i Vital økte med 0,4 milliarder kroner i kvartalet, og utgjorde 63,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Samlede fond forvaltet av DnB Investor utgjorde 29,5 milliarder kroner ved inngangen til året og 27,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Bankinnskuddene økte med 4,1 milliarder kroner til 179,5 milliarder kroner ved kvartalsslutt. Innskuddsdekningen utgjorde 68,7 prosent ved utgangen av første kvartal 2001, mot 69,4 prosent ved inngangen til året. Dersom plasseringer i aksjeindeksobligasjoner og lignende instrumenter regnes med, vil dekningsgraden utgjøre 70,8 prosent ved utgangen av første kvartal. Som en følge av veksten i utlån økte konsernets samlede kapitalbehov for kredittvirksomheten i løpet av første kvartal Økningen er imidlertid noe mindre enn den nominelle økningen skulle tilsi på grunn av forbedring i kredittkvaliteten. I første kvartal var det en ugunstig kursutvikling for norske og særlig utenlandske aksjer. Utviklingen har økt konsernets risiko for virksomheten i Vital ved at bufferkapitalen ble svekket. Det har også vært en viss økning i markedsrisikoen i DnB Markets virksomhet. Beregningsgrunnlaget for konsernets kapitaldekning økte med 14 milliarder kroner fra årsskiftet til utgangen av første kvartal. Bakgrunnen for denne økningen var at en betydelig del av veksten i utlån skjedde innenfor sektorer som etter de offisielle beregningsreglene er vektet med 100 prosent av kredittene, til tross for at kundene har god kreditt- 5

7 kvalitet. Videre har beregningsgrunnlaget for markedsrisiko økt med 2 milliarder kroner som følge av endret produktsammensetning, og endringer i Vitals investeringsporteføljer har økt beregningsgrunnlaget med 2,5 milliarder kroner. Det ventes at veksten vil avta i resten av året. s kapitaldekning og kjernekapitaldekning var ved utgangen av første kvartal henholdsvis 10,1 og 7,1 prosent. Dekningsgraden øker med 0,2 prosentpoeng dersom femti prosent av resultatet for perioden tas med i beregningene. Ved årsskiftet var kapital- og kjernekapitaldekningen henholdsvis 10,6 og 7,5 prosent. Med virkning fra april 2001 endres kapitaldekningsreglene ved at boliglån som er sikret innenfor 80 prosent av lånetakst vil bli vektet med 50 prosent av lånebeløpet ved beregning av grunnlaget for kapitaldekning. Frem til og med første kvartal ble slike lån som var sikret med mellom 60 og 80 prosent av lånetakst, tildelt en vektingsfaktor på 100 prosent. Virkningen av dette vil for være at samlet kapitaldekning og kjernekapitaldekning øker med ca. 0,2 prosentpoeng. Utsikter for resten av året Konsernets virksomhet ble i første kvartal påvirket av det høye aktivitetsnivået i norsk økonomi, men også av fallende aksjekurser på verdens børser, særlig innenfor IKT-sektoren. Vekstprognosene for verdensøkonomien ble nedjustert i løpet av kvartalet. For å dempe nedgangen i amerikansk økonomi satte sentralbanken i perioden januar-april 2001 ned signalrentene fire ganger med til sammen 2 prosentpoeng. Det er tegn til at nedgangen i amerikansk økonomi vil bli kortvarig, men usikkerheten er fremdeles stor. Norge har befunnet seg i en annen fase enn store deler av den internasjonale økonomien, i første rekke på grunn av en gunstig oljeprisutvikling. Den internasjonale avdempingen har ikke påvirket norsk realøkonomi i vesentlig grad. Norge befinner seg fortsatt i en høykonjunkturfase. På grunn av nær full kapasitetsutnyttelse har imidlertid veksten i lønnskostnadene ligget høyere enn hos våre handelspartnere. Det antas at situasjonen i økonomien ikke vil medføre vesentlige negative endringer i DnBs utvikling for resten av året. DnBs virksomhet er i stor grad konsentrert om norskbasert næringsliv og norske husholdninger. Husholdningenes finansielle stilling er forholdsvis sterk. Konsernets store produktbredde vil medføre at endringer i kundenes investeringsvalg og produktbehov som følge av skift i den økonomiske utvikling vil kunne kompenseres ved vekst i alternative produkter. Konsernet vil fortsatt satse på å utvikle og tilby nye elektroniske produkter til markedet innen lønnsomme områder. I løpet av året vil konsernet lansere en rekke nye nettbaserte tjenester til kundene. Konsernets e-investeringer vil fortsatt være på et høyt nivå frem til midten av Integrasjonsarbeidet etter fusjonen mellom DnB og Postbanken vil i stor grad være gjennomført ved utgangen av året. Mye av det gjenstående arbeidet gjelder store omleggingsprosjekter innen informasjonssystemer. De fleste økonomiske gevinstene av disse prosjektene vil være realisert ved inngangen til Merverdiavgift på tjenester vil bli innført med virkning fra 1. juli Finansielle og forsikringsmessige tjenester er i hovedsak unntatt, men noen av konsernets rådgivningstjenester og administrative ytelser vil bli belagt med avgift. Det er uavklart hvorledes grensedragning mellom konsernets finansielle tjenester og innkjøpte tjenester vil bli behandlet. Det er sannsynlig at innføring av merverdiavgift vil medføre økte kostnader for konsernet. Oslo/Bergen, 8. mai 2001 I styret for DnB Holding ASA Jannik Lindbæk Jørn O. Kvilhaug Vigdis Mathisen Rolf Rønning (formann) (nestformann) Anne Carine Tanum Asbjørn Larsen Tormod Hermansen Berit Kjøll Per Hoffmann Bent Pedersen Svein Aaser (konsernsjef) 6

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 2. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.06.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 129,7 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 154,1 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,4 (5,1) Kostnadsgrad

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2003 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge. 1. 2003 1 Resultater og lønnsomhet Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2003 utgjorde NOK 75m (485), hvilket representerer

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2004 Nordea Bank Norge konsern Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2004 utgjorde NOK 516m (75), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DnB NOR Bank ASA Rapport for 1. kvartal 2004

DnB NOR Bank ASA Rapport for 1. kvartal 2004 Rapport for 1. kvartal 2004 Rapport for 1. kvartal 2004 Alle tall for tidligere perioder som er oppgitt nedenfor gjelder proforma regnskapstall for det samlede. 1) (heretter kalt "bankkonsernet") oppnådde

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 6,7 (6,1)

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015 Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 22.10. 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 8,1 (7,6) Kostnadsgrad

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt 4 1. kvartal 2012 God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt Resultatfremgang i Baltikum Styrket innskuddsdekning og god tilgang g på

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTAT FOR DNB-KONSERNET. KVARTAL 2013 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1 1. RESULTAT FOR DNB-KONSERNET KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 5,1 (3,2) Kostnadsgrad

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2000

Kvartalsrapport per 30. september 2000 3. Kvartalsrapport Konsernet Fokus Bank har per 30.09.00 et resultat av ordinær drift før skatt på 218,6 millioner kroner. Etter samme periode i 1999 var resultatet 367,5 millioner kroner. Driftsresultatet

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport pr 30. september 2006 Generelt Landkreditt Bank kan pr 3. kvartal 2006 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2005. Fremgangen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport pr 31. mars 2007 Generelt Landkreditt Bank kan pr 1. kvartal 2007 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2006. Fremgangen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef)

Rune Bjerke (konsernsjef) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 3. kvartal 2011 God utvikling i bankens kjerneområder Volumvekst og økte netto renteinntekter Høy volatilitet gir tap i livsforsikring,

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef Resultater for DnB NOR-konsernet 2007 Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef 2007 2007 Resultatfremgang - tross uro i finansmarkedene Sterk inntektsvekst: Volumer Marginer Internasjonal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer