Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, Olderdalen Bjørn Inge Mo (s.) Ordfører Greta Larsen e.f. (s.) sekretær Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 11/13 Anke på søknad om tilskudd 2012/4506 PS 12/13 Evaluering av Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. 2012/4461 Side 2

3 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: FOND Saksbehandler: Einar Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 11/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Anke på søknad om tilskudd Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedlegg 1 Søknad om tilskudd 2 Brev 3 Søknad Rådmannens innstilling Del vedtak F-Nær sak nr. 61/12 opprettholdes. Saksopplysninger Kåfjord kommune har mottatt anke på Delegert vedtak Formannskap Næring sak 61/12 fra Johs. H. Giæver, 9159 Havnes. Anken er datert Søker søkte om næringstilskudd til kjøp av høytrykkvasker og feiemaskin til sin virksomhet i Djupvik. Det ble fattet følgende delegert vedtak i hht. søknaden Sitat; Vedtak: Kåfjord kommune avslår søknaden om næringsfonds tilskudd til kjøp av høytrykkvasker og feiemaskin. Begrunnelsen for vedtaket er at virksomheten ikke er registret i Kåfjord kommune, samt at investeringen ikke oppfyller kravet i næringsfondets retningslinjer pkt. 4. Vurdering Det framkommer ikke momenter i anken som tilsier at vedtaket bør endres. Saken belyses nærmere i møtet. Side 3

4 Kåfjord kommune Utvikling Johs. H. Giæver A/S 9159 HAVNNES Delegert vedtak Kåfjord Delegert Formannskap Næring - nr. 61/12 Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2012/ /2012 FOND Søknad om tilskudd Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Saksopplysninger: Kåfjord kommune har mottatt søknad fra Johs. H. Giæver, 9159 Havnnes om næringstilskudd til kjøp av høytrykkevasker og feiemaskin til bedriftens virksomhet i Djupvik. Det søkes om kr ,- i tilskudd fra kommunens næringsfond. Søker framhever i søknaden at de i en årrekke har drevet tørrfiskvirksomhet fra deres lokaler i Djupvik. Råstoffet har de hentet inn fra andre tørrfiskprodusenter og selvtilvirkere, samt fra egen produksjon. I følge søknaden varierer antall ansatte, men i perioder med sortering og pakking har de 5 til 8 ansatte. I hht. at kravene om reinhold er blitt skjerpet inn, må virksomheten gå til anskaffelse av høytrykksvasker og feiemaskin samt noe ekstrautstyr. Kostnaden på dette utstyret er tot. kr ,- uten mva. Av denne kostnaden søkes det om tilskudd kr ,- fra Kåfjord kommune. Virksomheten er registrert i Nordreisa kommune og har sin hovedaktivitet på Havnes. Vurderinger: Kåfjord kommune mottar årlig en rekke næringsfonds søknader om tilskudd og lån til oppstart og videreutvikling av næringsvirksomheter. Disse søknadene behandles i hht. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Retningslinjene er vedtatt av kommunestyret og er førende for saksbehandlingen av søknader til næringsfondet. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 74 Øvervegen 2 Telefaks: Olderdalen Organisasjonsnr: E-post: Internett: Side 4

5 I hht. nevnte retningslinjer heter det i innledningen avsnitt 2 sitat; Kommunen ønsker gjennom kommunalt nærings/kraft fond og utviklingsfondet å bidra til positiv og målrettet utvikling av næringslivet i Kåfjord. Fondene Vil være med å stimulere til fortsatt vekst og utvikling innenfor alle typer næring i Kåfjord. Utgangspunktet for kommunens fond, er at det skal benyttes på virksomheter som er registret i Kåfjord kommune. Søkers virksomhet har sin forretningsadresse i Nordreisa kommune, og næringssøknaden burde normalt vært rettet til forretningskommunen. Videre heter det i kommunens prinsipper og retningslinjer pkt. 4 Sitat; søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstillinger og utvikling i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat/potensiale sannsynliggjøres. Det framgår ikke av søknaden at planlagte investeringer vil gi flere arbeidsplasser eller har et tilfredsstillende bedriftsøkonomisk potensiale. Investeringene har en karakter av å komme inn under kategorien driftskostnader, noe som det fra næringsfondet ikke gis støtte til. Vedtak: Kåfjord kommune avslår søknaden om næringsfonds tilskudd til kjøp av høytrykkvasker og feiemaskin. Begrunnelsen for vedtaket er at virksomheten ikke er registret i Kåfjord kommune, samt at investeringen ikke oppfyller kravet i næringsfondets retningslinjer pkt. 4. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Kåfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med hilsen Einar Eriksen næringskonsulent Side 5 Side 2 av 2

6 l' b ' : : Produksjon og eksport av tørr- & saltfisk. Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark W46-66 Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen. N-9159 Havnnes, postboksi 7/ SØKNAD OM TILSKUDD. ANKE. Deres brev 2012/4506-2/45348/2012/FOND er mottatt. De er godt kjent med vår virksomhet i Djupvik. Vi mener det er altfor "snevert" slik dere definerer grunnlag for støtte! Viktigst er at man benytter arbeidskraft fra kommunen! (Vår bestyrer jobbet i Tromsø, men flyttet tilbake til Djupvik da han og hans samboer fikk jobb i kommunen!). Vi ber Dem undersøke med ligningskontoret. hva vårt firma har trukket og innbetalt av skatt'fra ansatte, tilknyttet Kåfjord kommune, f.eks. de siste 10 år. Vi anker avgjørelse om ikke gi støtte til prosjektet! Vi er selvsagt forberedt på at søknaden kanskje ikke kan støttes fullt ut p.g.a. begrenset tilgang på midler. Med hilsen JOHS.H.GIÆVER A/S - Handelsstedet Havnnes er Norges nordligste bevarte handelssted Telefon: Foretaksregisteret: NO MVA JOHIS.H.GWEVERNS E-post: Side 6 Telefax: Bankgiro: Postgiro:

7 á Side 7

8 Produksjon og eksport av tørr- & saltfisk. Anlegg i Nordland, Troms og Finnmark cl o Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen. N-9159 Havnnes, Postboks1 26/ Til rådmann/næringsavdeling. SØKNAD. I Djupvik har vi drevet tørrfiskvirksomhet i "alle år". Vi henter inn tørr fisk fra ulike hold, fra andre tørrfiskprodusenter, egen produksjon, fra selvtilvirkere m.v. Antall ansatte varierer, men ca 5-8 stk har sitt virke med sortering og pakking tørrfisk Men også innen tørrfisk er kravene til renhold blitt skjerpet betydelig! Det er mat vi arbeider med, så det er forståelig og akseptert. For å tilfredstille noen av kravene, så må vi gå til anskaffelse av: 1) Høytrykksvasker "Karcher" 2) Feiemaskin 3) Diverce ekstrautstyr Tilsammen Beløpet er excl. moms Kr 65000,00 Vi søker Kåfjord kommune om tilskudd kr ,00 til anskaffelser som nevnt foran. Til tross for tilstedeværelse i Djupvik i lang tid, har vi ikke tidligere søkt om bidrag fra kommunen. Vi håper De finner vår søknad interessant og ser frem til en positiv behandling. Med vennlig hilsen JOHS.H.GIÆVER A/S ( ('( ( 'Einar Giæver,' Vedl brosjyrer. - Handelsstedet Havnnes er Norges nordligste bevarte handelssted - Telefon: Foretaksregisteret: NO MVA JOHS.H.GIÆVER A/S E-post: Side 8 Telefax: Bankgiro: Postgiro:

9 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Einar Eriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 12/13 Kåfjord Formannskap - Næringssaker Evaluering av Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Henvisning til lovverk: Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedlegg 1 Prinsipper og Retningslinjer for bruk av Næringsfondet - Vedtatt i Kåfjord Kommunestyre , sak 82/08 Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens forslag på reviderte prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet som de framkommer nedenfor - vedtas. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Innledning: Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn for alle innbyggere. Det skal dermed legges til rette for variert og aktivt næringsliv, samt et godt livsløp for hele befolkningen som bygger videre på vår egen kultur og tradisjoner. Kommunen ønsker gjennom kommunalt nærings/kraft fond og utviklingsfondet å bidra til en positiv og målrettet utvikling av næringslivet i Kåfjord. Fondene vil være med å stimulere til fortsatt vekst og utvikling innenfor alle typer næring i Kåfjord. Herunder også næring som spesielt framhever og vedlikeholder lokal kultur og tradisjoner. 1. Næringsfondet og årlig bevilgning søkes opprettholdt i minimum sin nåværende størrelse. 2. Næringsfondet skal primært være et toppfinansieringsorgan. Dette innebærer at andre finansieringsinstitusjoner også skal søkes samtidig med næringsfondet der det er relevant. Dette skal framgå i foreliggende finansieringsplan. Side 9

10 Eksempelvis kan Sametinget og Innovasjon Norge nevnes som relevante finansieringskilder. Nødvendig egenkapital må fremgå av søknad. Søknader til næringsfondet behandles ikke før fullfinansiering foreligger. 3. All risiko ved privat næringsvirksomhet, herunder økonomisk risiko, er eiers/virksomhetens ansvar på linje med de muligheter næringsvirksomheten gir. En eventuell støtte fra næringsfondet gis i hht. EØS reglene om bagatellmessig støtte, det er søkers ansvar å påse at mottatt støtte ikke overskrider dette regelverket. 4. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat/potensialet sannsynliggjøres Det gis ikke støtte til utskifting av utstyr, da det normal gjennom avskrivninger skal avsettes midler til dette formålt. I hht. omstilling eller utvikling av bedrifter kan det i forhold til kriteriene ovenfor åpnes for støtte. 5. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp og drift av privat virksomhet. 6. Etablering og utvikling: Etableringsstipend Det kan ytes støtte/stipend til nyetablering og eierskifte med kr ,-. Stipendet gis på bakgrunn av registrert firma, utarbeidet forretningsplan/driftsplan og realistisk etablering. Utviklingstilskudd Det kan ytes støtte til personer, enkeltmannsforetak eller bedrifter med inntil kr ,- Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis ideutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Utgiftene skal dokumenteres. Kompetansetilskudd Det kan ytes støtte til kompetanseheving til personer, enkelmannsforetak eller bedrifter med inntil kr ,-. Tilskuddet gis i forbindelse med næringsetablering eller utvikling i eksisterende næringer og tildeles på bakgrunn av kriteriene for utviklingstilskudd. Førstegangsetablerere prioriteres framfor andre. I denne gruppen prioriteres ungdom og kvinner foran andre søkere. Det stilles krav om sannsynliggjøring av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk potensiale for planlagt virksomhet og utviklingsprosjekt. 7. Nydyrkningstilskudd i Landbruket: Det kan gis tilskudd til nydyrking av landbrukseiendommer, støtten gis med en tilskuddssats på kr ,- pr dekar. Det gis ikke støtte til nydyrking under 5 dekar. Tilskuddet utbetales etter at arealet er opparbeidet og godkjent. 8. Det kan gis lån eller tilskudd til private og offentlige fellesforetak. I forhold til slike fellesforetak/samarbeid stilles det krav til samarbeidskontrakt, regnskap og minimum tre medlemmer/bedrifter. Side 10

11 Det kan gis støtte til kommunale eller interkommunale næringsrettede utviklingsprosjekter. Det legges som en forutsetning at prosjektene skal stimulere til vekst og utvikling av næringslivet i Kåfjord. 9. Lån med rente- og avdragsfrihet bør benyttes i langt større grad ved etableringer. Dette som et alternativ til tilskudd. 10. Så langt mulig skal støtte ytes i form av lån. Lån til fysiske investeringer sikres med pant i virksomhetens/søkerens eiendom(mer), driftsløsøre dersom dette er mulig og eller tilvarende sikkerhet. Til finansiering av bedriftsutviklingstiltak, planlegging og lignende kan det etter vurdering i hvert enkelt tilfelle ytes gjeldsbrevlån eller tilskudd. Minimum lånebeløp er kr , Tilskudd kan avkortes prosentvis i forhold til faktisk dokumenterte utgifter og budsjetterte utgifter. Dette gjelder også i tilfeller der bare deler av prosjektet gjennomføres. 12. Det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investering foretatt, hvis dette ikke er avklart og godkjent med kommunen på forhånd. 13. Kåfjord kommune kan kreve tilskudd/lån tilbakebetalt helt eller delvis dersom prosjekt endres vesentlig og dersom støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen fem (5) år fra støtten er utbetalt. Støttemottakere plikter på forhånd å søke kommunen om tillatelse til endring av prosjekt, salg eller bruksendring i dette tidsrommet. 14. Tilsagn om tilskudd/lån er gyldig i 1 år fra vedtaket er fattet. Støttemottakere plikter å melde fra dersom tilskudd/lån ikke blir benyttet slik at disse kan frigjøres for tildeling til andre formål. På samme måte kan det søkes om eventuell forlengelse av tilsagnets gyldighet dersom det skulle være behov. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til næringsavdelingen. 15. Finansieringsandel i enkeltprosjekter- tilskudd og lån inntil kr Næringer Formål Komm.andel Maks. tilskudd Ved tildeling på Tilsk/lån - Lån og lån kr. bare lån maks. Fiskeri 20% - 30% , ,- Jord og skogbruk 20% - 30% , ,- Næringskombinasjoner 20% - 30% , ,- Nydyrkingstilskudd 1.000,- kr. pr ,- - dekar i tilskudd Etableringsstipend 75% ,- - Utviklingstilskudd 75% ,- - Kompetansetilskudd 75% ,- Etablererskolen 75% ,- - Reiseliv 20% - 30% , ,- Annen næring 20% - 30% , ,- Side 11

12 16. Enhver saksbehandler som innstiller søknader/saker til behandling i formannskapet som berører nærings- eller utviklingsfondets størrelsesorden, skal sørge for at næringsavdelingen/næringsansvarlig holdes oppdatert fra søknad/sak kommer inn til den er ferdigbehandlet. 17. Rådmannen/administrasjonen delegeres fullmakt til å avgjøre/fatte vedtak i saker med søknadsbeløp inntil kr ,-. Ankeinstans formannskapet. Formannskapet avgjør/fatter vedtak i saker med søknadsbeløp over kr ,-. Ankeinstans kommunestyret. 18. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet tas ikke til politisk behandling før forannevnte kriterier er oppfylt. Søknader som avgjøres av rådmannen, saksbehandles fortløpende. Søknader som avgjøres av formannskapet, behandles i hht. oppsatt møte plan. Tildelt næringsfondsramme fordeles over hele året. Når årets budsjettramme er tildelt, kan det ikke uten videre påregnes forskuttering av neste års ramme. 19. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet, skal være godt beskrevet med tilhørende forretningsplan eller lignende. Hvis ikke forretningsplan er utarbeidet, skal investeringen eller prosjektet være godt beskrevet. De økonomiske og markedsmessige sidene ved investeringen/prosjektet skal være vurdert der dette er nødvendig. 20. Alle unntak fra retningslinjene skal begrunnes i saksframlegg og eller vedtak. 21. Retningslinjene evalueres minimum hvert fjerde år i forbindelse med kommunevalg eller dersom endringer i rammebetingelsene gjør dette nødvendig. Saksopplysninger Innledning: Kåfjord kommune avsetter/bevilger årlig et beløp som går til tildelinger i form av lån eller tilskudd til nærings- etablering og utvikling, størrelsen på denne potten beregnes ut fra den årlige avkastningen på vårt kommunale næringsfond. Midlene tildeles på bakgrunn av kommunale prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet, som sist ble revidert og vedtatt av Kåfjord kommunestyre i sak 0082/08 den Kommunen får også en årlig tildeling på utviklingsmidler fra Troms Fylkeskommune. Vår tildeling av disse midlene skjer i utgangspunktet på bakgrunn av retningslinjene for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt av fylkeskommunens plan- og næringsutvalg, samt Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Hensikten eller målet med denne evalueringen/revisjonen av prinsippene og retningslinjene for bruk av næringsfondet, er å få retningslinjer som kan være med å kvalitetssikre saksbehandlingen og vedtakene i næringssaker. I hht. gjeldende forskrift pkt. 20 heter det sitat; Retningslinjene evalueres minimum hvert fjerde år i forbindelse med kommunevalg eller dersom endringer i rammebetingelsene gjør dette nødvendig. Denne evalueringen ble første gang tatt i formannskap/næringsstyre i sak 0053/12 den , her ønsket rådmannen å få innspill fra nytt næringsstyre på evt. endringer av gjeldende prinsipper og retningslinjer for næringsfondet. Side 12

13 Kåfjord formannskap/næringsstyre vedtok at retningslinjene sendes ut på høring til alle næringsdrivende, næringsorganisasjoner og grendelag i Kåfjord Kommune. Næringsstyret ønsket at disse skal ha kjennskap til dette styringsdokumentet og muligheter til å komme med uttalelser i forhold til planlagt revisjon. Saken med evaluering av retningslinjene tas opp til behandling i Formannskapet/næringsstyret når høringene er gjennomført, saken videresendes for sluttbehandling i kommunestyret. Vurdering: Når det gjelder prinsippene og retningslinjene for næringsfondet, er dette som nevnt grunnlaget/styringsdokumentet som administrasjonen saksbehandler og formannskapet fatter vedtak i søknader om tilskudd eller lån fra næringsfondene. Som ovenfor nevnt har dagens retningslinjer vært i bruk siden 2008 og det har ikke vært noen større revisjoner i denne tidsperioden. Gjennom saksbehandling og politiske vedtak, dannes det praksiser som kan avvike noe fra gjeldende retningslinjer. Årsaken til dette kan være at retningslinjer er mangelfulle eller for generelle, og at retningslinjene kanskje ikke er i tråd med de utfordringene som kommunen i dag står ovenfor. Videre kan rammebetingelsene ha blitt endret en del siden forrige revisjon. Kommunen har i dag en del utfordringer innenfor landbruket, der nedgangen i aktive gårdsbruk har vært relativt stor de siste årene. Men tiltross for nedgangen i aktive bruk, produseres det nesten like mye innen denne næringen som tidligere (færre bruk med økt produksjon). Reiselivsnæringen er en næring i vekst, men her er det også betydelige utfordringer i hht. lønnsomhet og kapital. Kåfjord har en relativt liten andel med industribedrifter og næringslivet generelt består i hovedsak av små bedrifter. I hht. gjeldende retningslinjer for næringsfondet er det et ønske at næringsfondene skal bidra til en positiv og målrettet utvikling av næringslivet i Kåfjord. Fondene skal være med å stimulere til fortsatt vekst og utvikling innenfor alle typer næringer i Kåfjord. Noe vi mener har vært godt ivaretatt i dagens retningslinjer. Høringsuttalelser: I hht. overstående vedtak i F-nær sak 0053/12 har retningslinjene med tilhørende informasjonsskriv blitt sendt til alle næringsdrivende, næringsorganisasjoner og grendelag i Kåfjord. Ved utløpet av høringsfristen var det innkommet fire uttalelser til retningslinjene. Videre har det fra forrige revisjon kommet inn ønsker om endringer fra næringslivet, samt at noen politiske vedtak i praksis har ført til endring av retningslinjene. Vil nedenfor referere hovedmomentene i uttalelsene som er kommet inn og nevne de områdene som har fått endringer som følge av politiske vedtak, samt evt. andre forslag på endringer. De innkomne høringsuttalelsene og evt. andre endringsforslag tas opp til drøfting i gjennomgangen av retningslinjene. Djupvik/Nordmannvik Grendeutvalg: Grendeutvalget har drøftet retningslinjene i styremøte 20 nov Grendeutvalget ønsker å tilføye ordet eierskifte i pkt. 4 i retningslinjene, Pkt. 4 blir da med endringer slik; Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstilling, eierskifte og utvikling av eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat/potensial sannsynliggjøres. Kåfjord Næringsforum: Næringsforumet har drøftet saken i styremøte den og gitt følgende uttalelse til høringen sitat; Maks satsene for tilskudd/lån og lån bør økes med minst ,- kr., henholdsvis til kr ,- og kr ,- Side 13

14 Næringsforumets styre har ingen andre endringer eller kommentarer. Kåfjord fiskarlag: Høringen er drøftet i deres styremøte den og de har gitt følgende uttalelse sitat; Laget finner prinsippene og retningslinjene for næringsfondet gode og ønsker ingen endringer Olderdalen Husflidslag: Olderdalen husflidslag har drøftet høringen i styret og har gitt følgende uttalelse sitat; I 1. avsnitt punkt 2 er det sagt at det skal legges til rette for et variert og aktivt næringsliv, samt et godt livsløp for hele befolkningen som bygger videre på vår egen kultur og tradisjon. For å understerke dette avsnittet ønsker de et tillegg i 2. avsnitt som følger; Fondene vil være med å stimulere til fortsatt vekst og utvikling innenfor alle typer næringer i Kåfjord. Herunder også næringer som spesielt framhever og vedlikeholder lokal kultur og tradisjoner Tidligere innkomne innspill eller endringer som er gjort gjennom politiske vedtak: Kompetansehevingstilskudd: Kåfjord Næringsforum har tidligere gitt uttalelse til Kåfjord kommune på at det kunne være ønskelig med et Kompetansehevingstilskudd i forbindelse med næringsvirksomhet. I hht. at Kåfjord kommune i 2011 ble kåret til årets næringskommune i Troms, fikk vi en premie på kr ,-. Det ble i hht. innspillet fra næringsforumet, vedtatt at en del av disse midlene skulle benyttes til kompetanseheving i forbindelse med næringsvirksomhet. Tilskuddsordningen ble lyst ut og tildelt i hht. kriterier tilsvarende utviklingstilskudd. Tilskudd til kompetansehveing har ikke vært med i retningslinjene som egen ordning. Nydyrkingstilskudd i Landbruket: Kåfjord kommune har mottatt søknader fra gårdsbrukere ang. tilskudd til nydyrking, dette er et område som i utgangspunktet ikke er ivaretatt i retningslinjene. Søknadene var av prinsipiell karakter og ble tatt opp til politisk behandling, det ble vedtatt å gi tilskudd i hht. spesielle kriterier. Vedtaket har lagt føringer for behandlingen av tilsvarende søknader. Bevilgninger kommunale og interkommunale utviklingstiltak: Praksis på dette området er at næringsfondet har vært benyttet til kommunale eller interkommunale prosjekter som er næringsrelatert eller bidrar til utvikling av næringslivet. Denne praksisen har sitt utgangspunkt i formålet med næringsfondet, og tildelinger begrunnes i at dette stimulerer til vekst og utvikling av næringslivet. Side 14

15 Gjennomgang av gjeldende retningslinjer med drøfting av innkomne høringsuttalelser og innspill. Gjennomgang med utgangspunkt i dagens retningslinjer og forslag på endringer for de punktene som dette gjelder. De høringsuttalelsene som er relevant vil det bli tatt hensyn til underveis i gjennomgangen nedenfor. Punktene som foreslås endret vil ha en kommentar og endringene i punktet vil bli uthevet med kursiv skrift. Videre vil de foreslåtte endringene bli fremmet som et helhetlig forslag på nye retningslinjer. Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet - Evaluering Innledning: Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn for alle innbyggere. Det skal dermed legges til rette for variert og aktivt næringsliv, samt et godt livsløp for hele befolkningen som bygger videre på vår egen kultur og tradisjoner. Kommunen ønsker gjennom kommunalt nærings/kraft fond og utviklingsfondet å bidra til en positiv og målrettet utvikling av næringslivet i Kåfjord. Fondene vil være med å stimulere til fortsatt vekst og utvikling innenfor alle typer næring i Kåfjord. Herunder også næring som spesielt framhever og vedlikeholder lokal kultur og tradisjoner. Kommentar: I hht. innledningen er det kommet inn et innspill fra Olderdalen Husflidslag på et tillegg som forsterker og understreker viktigheten av lokal kultur og tradisjoner. Tillegget vil være med på å framheve og forsterke viktigheten av lokal kultur og tradisjoner i forbindelse med næringsetablering og utvikling. Forslaget tas med i innledningen (kursiv skrift) 1. Næringsfondet og årlig bevilgning søkes opprettholdt i minimum sin nåværende størrelse. 2. Næringsfondet skal primært være et toppfinansieringsorgan. Dette innebærer at andre finansieringsinstitusjoner også skal søkes samtidig med næringsfondet der det er relevant. Dette skal framgå i foreliggende finansieringsplan. Eksempelvis kan Sametinget og Innovasjon Norge nevnes som relevante finansieringskilder. Nødvendig egenkapital må fremgå av søknad. Søknader til næringsfondet behandles ikke før fullfinansiering foreligger. Kommentar: De overstående punktene/paragrafene i næringsfondet er generell info om fondet og økonomisk risiko ved næringsvirksomhet. Her foreslås ingen endringer. 3. All risiko ved privat næringsvirksomhet, herunder økonomisk risiko, er eiers/virksomhetens ansvar på linje med de muligheter næringsvirksomheten gir. Kommentar: Dette punktet sier noe om risiko ved næringsvirksomhet. Her bør det tilføyes et avsnitt med at evt. støtte fra næringsfondet gis i hht. EØS reglene krav om bagatellmessig støtte. Forslag: En eventuell støtte fra næringsfondet gis i hht. EØS reglene om bagatellmessig støtte, det er søkers ansvar å påse at mottatt støtte ikke overskrider dette regelverket. Side 15

16 4. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstillinger og utvikling i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat/potensialet sannsynliggjøres. Det gis ikke støtte til utskifting av utstyr, da det normal gjennom avskrivninger skal avsettes midler til dette formålt. I hht. omstilling eller utvikling av bedrifter kan det i forhold til kriteriene ovenfor åpnes for støtte. Kommentar: Her er det kommet inn et forslag fra Djupvik/Nordmannvik Grendelag på å tilføye ordet eierskifte i første avsnitt. Dette forslaget vil være en presisering av at dette også gjelder ved eierskifte. Forslaget anses som relevant og tas med. Forslag endring pkt. 4 første avsnitt: Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat/potensialet sannsynliggjøres. 5. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp og drift av privat virksomhet. Kommentar: Dette punktet omhandler områder det ikke gis støtte til fra næringsfondet. Ingen endringer foreslås. 6. Etablering og utvikling: Etableringsstipend Det kan ytes støtte/stipend til nyetablering og eierskifte med kr ,-. Stipendet gis på bakgrunn av registrert firma, utarbeidet forretningsplan/driftsplan og realistisk etablering. Utviklingstilskudd Det kan ytes støtte til personer, enkeltmannsforetak eller bedrifter med inntil kr ,- Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis ideutvikling, kompetanseheving, markedsundersøkelser og markedsføring. Utgiftene skal dokumenteres. Førstegangsetablerere prioriteres framfor andre. I denne gruppen prioriteres ungdom og kvinner foran andre søkere. Det stilles krav om sannsynliggjøring av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk potensiale for planlagt virksomhet og utviklingsprosjekt. Kommentar: Disse punktene er rettet mot kostnader i forkant og i forbindelse med nyetableringer og videreutvikling av eksisterende selskaper. Tilskuddene er rettet mot utrednings og etableringskostnader. I hht. tidligere innspill i forhold til et kompetanse tilskudd, foreslås det at det opprettes en egen ordning for dette under dette punktet. Forslag til nytt avsitt: Kompetansetilskudd Det kan ytes støtte til kompetanseheving til personer, enkelmannsforetak eller bedrifter med inntil kr ,-. Tilskuddet gis i forbindelse med næringsetablering eller utvikling i eksisterende næringer og tildeles på bakgrunn av kriteriene for utviklingstilskudd. Side 16

17 Kommentar til Forslag om nytt punkt: I hht. at det politisk er gjort vedtak om tilskudd til nydyrking i landbruket, foreslås det at dette tas inn i retningslinjene for næringsfondet. Et slikt tilskudd kan være med på å øke produktiviteten og utnyttelsen av nye landbruksområder i kommunen, videre vil det på sikt kunne gi en mer rasjonell drift og et positivt bedriftsøkonomisk resultat for landbruket. Det legges inn spesielle kriterier for dette tilskuddet. Forslag til nytt pkt. 7 (de øvrige flyttes nedover): 7. Nydyrkningstilskudd i Landbruket: Det kan gis tilskudd til nydyrking av landbrukseiendommer, støtten gis med en tilskuddssats på kr ,- pr dekar. Det gis ikke støtte til nydyrking under 5 dekar. Tilskuddet utbetales etter at arealet er opparbeidet og godkjent. 8. Det kan gis lån eller tilskudd til private og offentlige fellesforetak. I forhold til slike fellesforetak/samarbeid stilles det krav til samarbeidskontrakt, regnskap og minimum tre medlemmer/bedrifter. Kommentar: Som et tillegg til dette punktet er det ønskelig å legge inn et avsnitt som presiserer muligheten for å bevilge tilskudd til kommunale og interkommunale næringsrettede utviklingstiltak. Forslag til nytt avsnitt under pkt. 8: Det kan gis støtte til kommunale eller interkommunale næringsrettede utviklingsprosjekter. Det legges som en forutsetning at prosjektene skal stimulere til vekst og utvikling av næringslivet i Kåfjord. 9. Lån med rente- og avdragsfrihet bør benyttes i langt større grad ved etableringer. Dette som et alternativ til tilskudd. 10. Så langt mulig skal støtte ytes i form av lån. Lån til fysiske investeringer sikres med pant i virksomhetens/søkerens eiendom(mer), driftsløsøre dersom dette er mulig og eller tilvarende sikkerhet. Til finansiering av bedriftsutviklingstiltak, planlegging og lignende kan det etter vurdering i hvert enkelt tilfelle ytes gjeldsbrevlån eller tilskudd. Minimum lånebeløp er kr , Tilskudd kan avkortes prosentvis i forhold til faktisk dokumenterte utgifter og budsjetterte utgifter. Dette gjelder også i tilfeller der bare deler av prosjektet gjennomføres. 12. Det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investering foretatt, hvis dette ikke er avklart og godkjent med kommunen på forhånd. 13. Kåfjord kommune kan kreve tilskudd/lån tilbakebetalt helt eller delvis dersom prosjekt endres vesentlig og dersom støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen fem (5) år fra støtten er utbetalt. Støttemottakere plikter på forhånd å søke kommunen om tillatelse til endring av prosjekt, salg eller bruksendring i dette tidsrommet. 14. Tilsagn om tilskudd/lån er gyldig i 1 år fra vedtaket er fattet. Støttemottakere plikter å melde fra dersom tilskudd/lån ikke blir benyttet slik at disse kan frigjøres for tildeling til andre formål. På samme måte kan det søkes om eventuell forlengelse av tilsagnets gyldighet dersom det skulle være behov. Side 17

18 Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til næringsavdelingen. Kommentar: Punktene 9 til 14 foreslås videreført uendret. 15. Finansieringsandel i enkeltprosjekter- tilskudd og lån inntil kr Næringer Formål Komm.andel Maks. tilskudd Ved tildeling på Tilsk/lån - Lån og lån kr. bare lån maks. Fiskeri 20% - 30% , ,- Jord og skogbruk 20% - 30% , ,- Næringskombinasjoner 20% - 30% , ,- Etableringsstipend 75% ,- - Utviklingstilskudd 75% ,- - Etablererskolen 75% ,- - Reiseliv 20% - 30% , ,- Annen næring 20% - 30% , ,- Kommentar: Tabellen ovenfor viser finansieringsandel i prosjekter med maks grenser for tilskudd og lån. Kåfjord næringsforum har gitt et innspill på økning av makssatsene for tilskudd og lån til hhv. Kr ,- og kr ,-. Dagens maksgrenser har vært gjeldende i mange år og er forholdsvis lav pga. begrensede næringsfondsmidler. Det som kan tale for en økning av maksgrensene er at utviklingstilskuddet fra Troms Fylkeskommune har det siste året økt. Videre har kostnadene til etablering og investeringer økt betydelig de senere årene. I forhold til Næringsforumets forslag/innspill, foreslås makssatsene økt. Når det gjelder den kommunale prosent andelen som det gis støtte ut fra, foreslås denne uendret. De nye tilskuddsordningene til Kompetanseheving og nydyrkingstilskudd legges inn i tabellen nedenfor. Forlag til endringer: Næringer Formål Komm.andel Maks. tilskudd Ved tildeling på Tilsk/lån - Lån og lån kr. bare lån maks. Fiskeri 20% - 30% , ,- Jord og skogbruk 20% - 30% , ,- Næringskombinasjoner 20% - 30% , ,- Nydyrkingstilskudd 1.000,- kr. pr ,- - dekar i tilskudd Etableringsstipend 75% ,- - Utviklingstilskudd 75% ,- - Kompetansetilskudd 75% ,- Etablererskolen 75% ,- - Reiseliv 20% - 30% , ,- Annen næring 20% - 30% , ,- Side 18

19 16. Enhver saksbehandler som innstiller søknader/saker til behandling i formannskapet som berører nærings- eller utviklingsfondets størrelsesorden, skal sørge for at næringsavdelingen/næringsansvarlig holdes oppdatert fra søknad/sak kommer inn til den er ferdigbehandlet. 17. Rådmannen/administrasjonen delegeres fullmakt til å avgjøre/fatte vedtak i saker med søknadsbeløp inntil kr ,-. Ankeinstans formannskapet. Formannskapet avgjør/fatter vedtak i saker med søknadsbeløp over kr ,-. Ankeinstans kommunestyret. 18. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet tas ikke til politisk behandling før forannevnte kriterier er oppfylt. Søknader som avgjøres av rådmannen, saksbehandles fortløpende. Søknader som avgjøres av formannskapet, behandles i hht. oppsatt møte plan. Tildelt næringsfondsramme fordeles over hele året. Når årets budsjettramme er tildelt, kan det ikke uten videre påregnes forskuttering av neste års ramme. 19. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet, skal være godt beskrevet med tilhørende forretningsplan eller lignende. Hvis ikke forretningsplan er utarbeidet, skal investeringen eller prosjektet være godt beskrevet. De økonomiske og markedsmessige sidene ved investeringen/prosjektet skal være vurdert der dette er nødvendig. 20. Alle unntak fra retningslinjene skal begrunnes i saksframlegg og eller vedtak. 21. Retningslinjene evalueres minimum hvert fjerde år i forbindelse med kommunevalg eller dersom endringer i rammebetingelsene gjør dette nødvendig. Kommentar: Punktene 16 til 21 foreslås uendret Side 19

20 PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NÆRINGSFONDET Vedtatt av Kåfjord kommunestyre den , sak 82/ Kåfjord kommunes ordning med 30% tilskudd ved kjøp av melkekvote i landbruket, vedtatt i næringssak 002/05 den opphører Tilskudd/lån til kjøp av melkekvote i landbruket likestilles med andre støtteordninger i landbruket jf. de nye prinsipper og retningslinjene for bruk av næringsfondet. 2. Prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn for alle innbyggere. Det skal dermed legges til rette for variert og aktivt næringsliv, samt et godt livsløp for hele befolkningen som bygger videre på vår egen kultur og tradisjoner. Kommunen ønsker gjennom kommunalt nærings/kraft fond og utviklingsfondet å bidra til en positiv og målrettet utvikling av næringslivet i Kåfjord. Fondene vil være med å stimulere til fortsatt vekst og utvikling innenfor alle typer næring i Kåfjord. 1. Næringsfondet og årlig bevilgning søkes opprettholdt i minimum sin nåværende størrelse. 2. Næringsfondet skal primært være et toppfinansieringsorgan. Dette innebærer at andre finansieringsinstitusjoner også skal søkes samtidig med næringsfondet der det er relevant. Dette skal framgå i foreliggende finansieringsplan. Eksempelvis kan Sametinget og Innovasjon Norge nevnes som relevante finansieringskilder. Nødvendig egenkapital må fremgå av søknad. Søknader til næringsfondet behandles ikke før fullfinansiering foreligger. 3. All risiko ved privat næringsvirksomhet, herunder økonomisk risiko, er eiers/virksomhetens ansvar på linje med de muligheter næringsvirksomheten gir. 4. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan dokumenteres. Ved omstillinger og utvikling i eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende bedriftsøkonomisk resultat/potensialet sannsynliggjøres. Det gis ikke støtte til utskifting av utstyr, da det normal gjennom avskrivninger skal avsettes midler til dette formålt. I hht. omstilling eller utvikling av bedrifter kan det i forhold til kriteriene ovenfor åpnes for støtte. 5. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp og drift av privat virksomhet. Side 20

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0203/08 08/00440 SØKNAD OM STØTTE TIL NISGA'A LONGHOUSE - HOVEDPROSJEKT 0204/08 08/00525 KÅFJORD TURSENTER - TILSKUDD

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING DEANU GIELDA TANA KOMMUNE 9845 TANA STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING NÆRINGSFOND Rev. 20.10.2005 2000/001430 2005/000475 RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - NÆRINGSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer