Søknad om tilskudd 2. kontraktsperiode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tilskudd 2. kontraktsperiode 2013-2016"

Transkript

1 Erlend hjelme Søknad om tilskudd 2. kontraktsperiode Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS 1

2 INNHOLD 1 Søker 3 2 Bakgrunn og resultater i Periode Hovedmomenter fra egenvurderingen Kommentarer til den eksterne evalueringen 4 3 Rammevilkår, behov og utfordringer i Periode Nye strategiske føringer på nasjonalt og regionalt nivå Samsvar kvalitet og pris Differensierte produkter Salgsklargjøring Utvikle produktpakker for salg og booking Robuste innovasjonsmiljøer og lønnsomhetsutvikling Bærekraftig helårs arbeidskraftsmarked Infrastruktur/helhetlig reiseprodukt Markedskunnskap om lønnsomme kundegrupper 6 4 Strategivalg og planer for Periode Valg av visjon og misjon Valg av hovedmål og delmål Valg av opplevelses- og tverrgående temaer Valg av partnerskapsmodell Planer per klyngeaktivitet Samarbeid: Møteplasser og arenabygging Arbeidskraft: Felles kompetanse- og utdanningsløp Kapital: Felles finansieringsprosjekter Kunnskap: Felles FoU-prosjekter/institusjoner Innovasjon: Felles innovasjonsprosjekter Distribusjon: Felles formidling og teknologi Markeder: Felles profilering og markedsføring Økt omsetning/lønnsomhet: Nye/voksende bedrifter 13 5 Foreløpige planer for periode Organisering og ledelse Organisasjonsenheter Internasjonalt samarbeid 15 7 Budsjett og finansieringsplan 16 8 Kritiske suksessfaktorer 17 2

3 1 SØKER 1 SØKER Kontraktspartner: Kontakt kontraktspartner: Kontraktspartner: Kontakt partnerskapet: Kontakt kontraktspartner: Kontakt partnerskapet: Fjord Norge AS Kristian B. Jørgensen (Adm. direktør) Fjord Norge AS Marcel Niederhauser (Konst. hovedprosjektleder) Kristian B. Jørgensen (Adm. direktør) Marcel Niederhauser (Konst. hovedprosjektleder) 2 BAKGRUNN OG RESULTATER I PERIODE 1 2 BAKGRUNN OG RESULTATER I PERIODE HOVEDMOMENTER FRA EGENVURDERINGEN 2.1 HOVEDMOMENTER FRA EGENVURDERINGEN Reiselivet i Norge, og spesielt i Fjord Norge-regionen, har de siste 150 årene hatt en sterk Reiselivet i Norge, og spesielt i Fjord Norge-regionen, har de siste 150 årene hatt en sterk tradisjon for samspill tradisjon for samspill og samarbeid. I løpet av den første kontraktsperioden er det etablert en og samarbeid. I løpet av den første kontraktsperioden er det etablert en sterkere samarbeidskultur gjennom sterkere samarbeidskultur gjennom klyngeaktivitetene i regi av NCET. Både eksisterende klyngeaktivitetene i regi av NCET. Både eksisterende partnerskap og nye medlemmer har gitt muligheter til felles vekst partnerskap og nye medlemmer har gitt muligheter til felles vekst og utvikling. NCET har, etter og utvikling. en utfordrende NCET har, start, etter funnet en utfordrende god form start, funnet på samarbeidet. en god form Egenvurderingen, på samarbeidet. Egenvurderingen, som ble som ble gjennomført gjennomført høsten høsten 2012, konkluderte 2012, konkluderte med at NCET med er at en NCET klynge er i en god klynge utvikling, i god men utvikling, valg av strategier, men valg partnere av og aktiviteter strategier, må bli partnere tydeligere. og Figuren aktiviteter nedenfor må bli er en tydeligere. oppsummering Figuren av nedenfor Periode 1 sortert en oppsummering etter NCETs strategimodell: av Periode 1 sortert etter NCETs strategimodell: Figur 1: Aktiviteter i Periode 1 sortert etter NCETs strategimodell Figur 1: Aktiviteter i Periode 1 sortert etter NCETs strategimodell 1. Produkter og markeder: I Periode 1 arbeidet NCET for å bli verdensledende innen 1. Produkter og markeder: I Periode 1 arbeidet NCET for å bli verdensledende innen tematurisme, med tematurisme, med temasatsingene vinter/ski, vandring, outdoor adventure og kultur. temasatsingene vinter/ski, vandring, outdoor adventure og kultur. 2. Innovasjonssystemer: Som innovasjonssenter identifiserte klyngen 46 opplevelseskonsepter og 117 fyrtårn. Mange av fyrtårnene har initiert produkt- og konseptutvikling som en 2. Innovasjonssystemer: Som innovasjonssenter identifiserte klyngen 46 opplevelseskonsepter og 117 fyrtårn. Mange av fyrtårnene har initiert produkt- og konseptutvikling som en direkte konsekvens av sitt medlemskap i NCET. Det direkte konsekvens av sitt medlemskap i NCET. Det har også vært en god utvikling innen har også vært en god utvikling innen teknologi og nye medier. teknologi og nye medier. 3. Partnere: Ved oppstart hadde NCET 78 medlemmer, som gradvis vokste til Partnere: Ved oppstart hadde NCET 78 medlemmer, som gradvis vokste til Klyngeaktiviteter: Klyngen har år for år hatt en god aktivitetsøkning, så langt tilsammen 91 tiltak og prosjekter, 4. Klyngeaktiviteter: Klyngen har år for år hatt en god aktivitetsøkning, så langt tilsammen 106 møteplasser, 1 webside, 12 nyhetsbrev, 71 nettnyheter, 58 NCET tiltak, 33 partnerfinansieringer, 6 91 tiltak og prosjekter, 106 møteplasser, 1 webside, 12 nyhetsbrev, 71 nettnyheter, 58 NCET kunnskapsrapporter, 6 brukerhåndbøker, 15+ kursarrangement, 15+ klyngesamarbeid, 11 utdannings- og tiltak, 33 partnerfinansieringer, 6 kunnskapsrapporter, 6 brukerhåndbøker, 15+ kursarrange- kompetanseprogrammer, og 15+ forskningsprosjekter. ment, 15+ klyngesamarbeid, 11 utdannings- og kompetanseprogrammer, og 15+ forskningsprosjekter. 3

4 2.2 KOMMENTARER TIL DEN EKSTERNE EVALUERINGEN NCET finner i hovedsak at den eksterne evalueringen gir et riktig bilde av hvordan klyngen har utviklet seg i den første perioden, og oppfatter at mye av det vi har gjort vurderes riktig. I denne gjennomgangen henvises det til kapitler og avsnitt i den eksterne evalueringsrapporten. Måloppnåelse: Avsnitt i kap. 7.1 Tabellene viser grad av måloppnåelse. Evaluator gir gode tilbakemeldinger på sam-arbeidsklima og møteplasser, bedriftenes innovasjonsevne og aktiviteter, fokus og omfang av FoU og internasjonaliseringsnivå. NCET har hatt kontakt med Evaluator for å gi eksempler på hvordan etablering av utdannelsestilbud samt initiativ til FoU-prosjekter (Avsn ) er realisert i regi av NCET. Organisering, nettverk og forankring (Governance): Avsnitt i kap Evaluator påpeker handlingsbehov i forbindelse med prosjektadministrasjon og styringsgruppen. Vi er enige i at det er behov for en styrking av prosjektadministrasjonen både ressursmessig og kompetansemessig, og at styringsgruppen må spisses for å sikre bedriftenes proaktive og strategiske rolle. Medlemmer bør rekrutteres blant engasjerte deltakere, og hvor bedrifter utgjør flertallet. Det henvises til kap. «6 Organisering og ledelse», side 14, hvor Evaluators påpekninger følges opp. Fasilitatorrollen og innovasjonsmodell: Kap. 1 og avsnitt i kap. 7.3 Det påpekes at NCET i for stor grad har tatt en rolle som tjenesteleverandør, og ikke som fasilitator slik NCE legger opp til. Det er derfor positivt at Evaluator konkluderer med at «denne feilaktige forestillingen er i ferd med å bli rettet opp, og administrasjonen har vært opptatt av å kommunisere sin rolle som fasilitator.» Videre støtter vi kommentaren «Dette krev er en endret rolleforstå else i bedriftssegmentet og forankring av ideen om innovasjon i nettverk som utviklings strategi for enk elt bedrifter». Både Evaluator og NCET gir gjennomgående innovasjonsprosesser større oppmerksomhet. Det henvises til NCETs oppfølging av dette i avsnitt «4.4 Valg av partnerskapsmodell», side 10 og avsnitt «4.5 Planer per klyngeaktivitet», side 11. Klyngebegrepet: Kap. 1 og avsnitt 7.3: Ifølge Evaluator krever NCET, i forhold til de øvrige NCE-programmene, en «vid definisjon av klyngebegrepet» og har noen karakteristika som skaper spesielle utfordringer: 1. Stort geografisk nedslagsfelt 2. Bedriftsstruktur som i stor grad består av små bedrifter og begrensede ressurser 3. Innretting mot tjenesteleveranser og tjenesteinnovasjon Benyttes et tradisjonelt verdikjede- og produksjonsbedrift-perspektiv på NCET og deres partnerskap, er de 3 nevnte punktene helt klart utfordringer. Benytter man derimot et verdinett- og nettverksbedriftperspektiv blir bildet annerledes 1. Da er de tre utfordringene verdidrivere i et nettverk hvor verdiskapningen drives av medlemmene. De balanserer kontinuerlig tjenesteomfang og bredden på nettverket. Samspillet mellom verdidriverne infrastruktur, tjenesteinnhold og kundehåndtering driver verdiskapningen i klyngen. Medlemsportefølje: Avsn. 7.3 Vi er enige i Evaluators kommentar om at NCET må «tydeliggjøre hvem man er til for og hvem som skal være kjernebedriftene. Øvrige bedrifter bør være med for å skape komplette tilbud til de reisende». Medlemsporteføljen, (næringen, FoU og virkemiddelapparatet) skal støtte opp om innovasjons-, kommersialiserings-, og internasjonaliseringssatsingen «verdt-en-reise-opplevelsestemaer». Det er viktig å minne om at suksess i innovasjon og kommersialisering krever krevende kunder og partnere, tålmodighet og stahet. Partnerskapsmodellen er tilpasset og beskrives i avsnitt «4.4 Valg av partnerskapsmodell», side Stabell, C. B. og O. D. Fjeldstad (1998). Configuring value for competitive advantage: On chains, shops, and networks. Strategic Management Journal 19(5):

5 3 RAMMEVILKÅR, BEHOV OG UTFORDRINGER I PERIODE NYE STRATEGISKE FØRINGER PÅ NASJONALT OG REGIONALT NIVÅ I 2012 utarbeidet både Regjeringen og de fire vestlandsfylkene nye reiselivsstrategier. Regjeringens reiselivsstrategi «Destinasjon Norge» ble lansert i april NCET registrerer at den følger opp Fjord Norge-regionens mangeårige satsing på opplevelser: Mål 1: Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen Mål 2: Økt bærekraftig verdiskaping i reiselivet i distrikts-norge gjennom flere lønnsomme bedrifter og flere helårs arbeidsplasser Mål 3: Flere kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg betalingsvillige gjester Konsekvens: NCETs klyngestrategi vil få langt sterkere bedriftsfokus med krav til lønnsomhet, kvalitet, verdiskaping og kommersialisering av tjenesteinnovasjoner. Fjord Norge-regionen har som mål å bli den første regionen i Norge som implementerer de nasjonale anbefalingene for bærekraftig reiseliv. Et gjennomgangstema i NCETs prosjekter er helårs arbeidsplasser på utvalgte ski- og fjorddestinasjoner. NCET vil spisse opplevelsessatsingen til utvalgte temaer med betalingspotensiale. «Reiselivsstrategi for Vestlandet » ble vedtatt av Vestlandsrådet i des Målsettingane er innan 2020: 1. Å innarbeide alle dei 10 prinsippa for berekraft 2 i reiselivsbedriftene i landsdelen slik at desse er ein del av bedriftene sitt eige grunnlag for drift og utvikling 2. eit saumlaust, offentleg transporttilbod tilpassa reiselivet med heilårsopne vegar til dei viktigaste reisemåla i landsdelen 3. Utvikling av kommersielle produktpakker og heilskaplege opplevingskonsept på tvers av kommunar, reisemål og fylke tilrettelagt for internasjonalt sal 4. Ei lønsam reiselivsutvikling med kunnskap/høg kompetanse som viktige innsatsfaktorar Konsekvens: NCET vil fortsette satsingen på bærekraftsprosjekter, lønnsomhetsprosjekter og spisse satsing på opplevelsestemaer hvor Vestlandet har konkurransefortrinn i verdensklasse, alt basert på kunnskapsbasert samarbeid mellom FoU, virkemiddelapparatet og næringen. I tillegg vil satsingen på transport forsterkes. Begge strategidokumentene fremhever hovedutfordringer, målsettinger og innsatsfaktorer. Spesielt støtter disse dokumentene NCETs spissing av satsingsområder, bærekraftig helårsturisme og kvalitet, samt at begge strategiene fremhever behovet for økt samarbeid, innovasjon, kommersialisering, lønnsomhet og internasjonalisering. 3.2 SAMSVAR KVALITET OG PRIS DIFFERENSIERTE PRODUKTER En bransjeutfordring er at det er til dels store kvalitetsforskjeller mellom bedriftene, men små prisforskjeller. Når reiselivet ikke klarer å ta tilstrekkelig betalt for høy tjenestekvalitet, svekkes også incentivene for kvalitets- og produktutvikling. Konsekvens: NCET vil utvikle unike og verdensledende, opplevelsesbaserte produkter som kan selges til høyere priser og markedsføres mot kjøpesterke nisjesegmenter. Prising må være mer differensiert og tilpasses den verdi ulike kundegrupper får. Produktutviklingen i NCET vil derfor aktivt jobbe med kvalitetsutvikling på flere nivåer; fra felles vokabular, sjekklister, kvalitetsstandarder til ulike sertifiseringsordninger, gjerne inspirert av andre lands «Best practices» og internasjonale samarbeid. 2 Basert på UNWTO/GSTC kriterier 5

6 3.3 SALGSKLARGJØRING UTVIKLE PRODUKTPAKKER FOR SALG OG BOOKING De unike, differensierte og kvalitetsutviklete reiselivsproduktene mangler ofte en salgsklargjøring, slik at de er bookbare. Kundenes kjøpsadferd har forandret seg dramatisk og er under kontinuerlig endring. Kjøpskanalene blir ofte brukt opportunistisk, noe som byr på utfordringer i å gjøre produktene tilgjengelige i de kanalene hvor kunden er. Konsekvens: NCET vil styrke sin satsing på pakketering og salgsklargjøring i samarbeid med opplevelsesbedriftene og nasjonale aktører med salgstyngde. 3.4 ROBUSTE INNOVASJONSMILJØER OG LØNNSOMHETSUTVIKLING Næringsstrukturen knyttet til reiseliv og opplevelser er fragmentert med mange, små bedrifter med begrensede økonomiske ressurser til investeringer, produkt- og markedsutvikling på egen hånd. Konsekvens: NCET vil samle lokomotivene i reiselivet i Fjord Norge-regionen (de største fergeselskapene, transportselskapene, turoperatørene, hotellkjedene, og fjord-hotellene), til prosjektkonsortia og innovasjonsnettverk. I fellesskap skal klyngen legge grunnlag for kritisk masse og leveringsdyktige, nye opplevelsesprodukter og bedrifter. Tilgang til nye opplevelsestjenester vil så gi vekst gjennom nye og betalingsvillige kundegrupper. NCET vil også jobbe aktivt med bedriftsnettverk med innovasjonsfokus og tilrettelegge for samarbeid mellom disse klyngenettverkene og lokomotivene. 3.5 BÆREKRAFTIG HELÅRS ARBEIDSKRAFTSMARKED Utfordringene som sesongvariasjonene i reiselivet medfører, både for de ansatte og bedriftene, er velkjente og går utover de reisendes opplevelse. Konsekvens: NCET vil fasilitere utviklingen av en balansert portefølje av opplevelser som gir bredere grunnlag for helårs kundetilbud og arbeidsplasser. Videre vil NCET arbeide for livslange utdannings- og kompetanseløp, gjerne gjennom digitale løsninger, for å videreutvikle kompetanse hos de ansatte og gi økt kvalitet i bedriftene. 3.6 INFRASTRUKTUR/HELHETLIG REISEPRODUKT Vestlandet trenger et sømløst, offentlig transporttilbud med langsiktige ruteplaner og helårsåpne veier. Videre har man, i konkurranse med andre globale, naturbaserte reisemål, et behov for å få kundene direkte inn i landsdelen så enkelt som mulig. Parallelt må regionen sikre at infrastrukturen er på plass på destinasjonsnivå. Konsekvens: NCET vil samle og formidle krav til pakketering fra sine partnere og distribusjonskanaler. NCET vil samarbeide med utviklere av transportinfrastruktur og logistikkløsninger, samt Nasjonale Turistveger. NCET skal generelt bidra til å sikre en helhetlig reiseopplevelse med transport, overnatting, servering og opplevelser. 3.7 MARKEDSKUNNSKAP OM LØNNSOMME KUNDEGRUPPER I Vestlandsstrategien oppfordres det til systematisert kunnskap som grunnlag for strategiske valg. Dette gjelder spesielt utvikling av en reiselivsmonitor som sikrer oppdatert grunnlag for prioriteringer og satsinger. Mye av dagens statistikker handler om volum, mens NCET har behov for å identifisere forbruksforskjeller i ulike kundesegmenter. Konsekvens: NCET har nettopp fått finansiert et prosjekt gjennom Regionalt forskningsfond knyttet til elastisitet og kundegrupper innen utvalgte opplevelser. Dette vil gi en betydelig økning i FoU-fokus på statistikktjenester i Periode 2. 6

7 4 STRATEGIVALG OG PLANER FOR PERIODE 2 4 STRATEGIVALG OG PLANER FOR PERIODE 2 En viktig konklusjon fra høstens egenvurdering var at en serie strategivalg i Periode 1 burde revurderes, En viktig konklusjon fra høstens egenvurdering var at en serie strategivalg i Periode 1 burde tydeliggjøres og spisses. I figuren nedenfor er dette synliggjort gjennom en justering av NCETs strategimodell revurderes, tydeliggjøres og spisses. I figuren nedenfor er dette synliggjort gjennom en fra Periode 1 til Periode 2.. justering av NCETs strategimodell fra Periode 1 til Periode 2. Figur 2: 2: Strategimodellen Strategimodellen for Periode for 2Periode 2 1. Produkter og markeder: I Periode 2 foretar NCET en spissing av sin visjon og dermed også 1. Produkter og markeder: I Periode 2 foretar NCET en spissing av sin visjon og dermed også et spisset valg et spisset valg av opplevelses- og tverrgående temaer. av opplevelses- og tverrgående temaer. 2. Innovasjonssystemer: Som innovasjonsnettverk vil NCET i Periode 2 identifisere et spisset antall forretningsmodeller og fyrtårn/opplevelsesbedrifter som skal være i sentrum av alle 2. Innovasjonssystemer: Som innovasjonsnettverk vil NCET i Periode 2 identifisere et spisset antall forretningsmodeller og fyrtårn/opplevelsesbedrifter som skal være i sentrum av alle innovasjonsprosesser og innovasjonsprosesser og innovasjonsledelsesystemer. 3. innovasjonsledelsesystemer. Partnerressurser: I Periode 2 vil verdien for de partnere og medlemmer som blir invitert til å fortsette tydeliggjøres, samtidig som det stilles krav til aktivt medlemskap. Partnerskapsmodellen vil balansere næringsaktører, FoU og (offentlige) virkemidler. 3. Partnerressurser: I Periode 2 vil verdien for de partnere og medlemmer som blir invitert til å fortsette tydeliggjøres, 4. samtidig Klyngeaktiviteter: som det stilles krav NCET til aktivt vil i medlemskap. Periode 2 utføre Partnerskapsmodellen systematiske innovasjonsaktiviteter vil balansere næringsaktører, med den hensikt FoU og å (offentlige) legge grunnlaget virkemidler. for økt verdiskapning for klyngens medlemmer. Spesifikke klyngeaktiviteter er valgt ut fra en analyse av NCE-programmets krav. 4.1 Klyngeaktiviteter: VALG AV NCET VISJON vil i Periode OG 2 MISJON utføre systematiske innovasjonsaktiviteter med den hensikt å legge grunnlaget for økt verdiskapning for klyngens medlemmer. Spesifikke klyngeaktiviteter er valgt ut fra en For Periode 2 foretar NCET en spissing av sin visjon og etablerer en misjon: analyse av NCE-programmets krav. Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende reisemål innen aktive, naturbaserte Visjon opplevelser. Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende reisemål innen aktive, naturbaserte opplevelser. Misjon Med utgangspunkt i de fire vestlandsfylkene skal NCE Tourism Fjord Norway legge til rette for innovasjonssarbeidet i reiselivsklyngen i samspill med FoU-miljøene og det offentlige Misjon virkemiddelapparatet. Med utgangspunkt i de fire vestlandsfylkene skal NCE Tourism Fjord Norway legge til rette for innovasjonssarbeidet i reiselivsklyngen i samspill med FoU-miljøene og det offentlige virkemiddelapparatet. 4.2 VALG AV HOVEDMÅL OG DELMÅL En sterk ambisjon er at reiselivsklyngen på Vestlandet, NCET, skritt for skritt skal klatre mot et næringsledet og forskningsorientert 7 kunnskapsnav. NCET skal derfor styrkes som et innovasjonsnettverk som systematisk utforsker og fasiliterer

8 4.2 VALG AV HOVEDMÅL OG DELMÅL En sterk ambisjon er at reiselivsklyngen på Vestlandet, NCET, skritt for skritt skal klatre mot et næringsledet og forskningsorientert kunnskapsnav. NCET skal derfor styrkes som et innovasjonsnettverk som systematisk utforsker og fasiliterer potensialet for foredling av landsdelens unike råvarer. Dette i form av natur- og nye opplevelsesprodukter, tett koblet mot en dypere forståelse for globaliserte kunde- og interessefellesskap og det kommersielle potensialet disse representerer. NCET skal styrke sin rolle som et fasiliterings- og kompetansesenter innen områder som konsept- og produktutvikling, tjenesteinnovasjon, pakketering, sikkerhet, kvalitetsutvikling, reiselivsjuss, markedskunnskap, distribusjonsledd og teknologier. Et revidert målhierarkidokument med nullpunktsanalyser utarbeides tidlig i Periode 2. Hovedmål NCE Tourism Fjord Norway skal styrke reiselivsklyngen og bidra til økt profesjonalitet, miljøfokus og lønnsomhet. Delmål 1 Profesjonalitet: NCET skal arbeide for en profesjonell samarbeids- og innovasjonsplattform innen konsept- og produktutvikling, pakketering og distribusjon, arbeidskraft og kompetanse, vertskap og kvalitet. Fasiliteringsplattformen skal baseres på strukturerte og transparente innovasjonsprosesser som inkluderer aktører i hele verdinettverket, fra produkt til marked, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Delmål 2 Miljøfokus: NCET skal arbeide for bærekraft og minimal innvirkning på miljøet basert på de nasjonale anbefalingene og kriterier gitt av Global Sustainable Tourism Council (GSTC/UNWTO). Delmål 3 Lønnsomhet: NCET skal arbeide for økt verdiskaping gjennom utvikling av markedstilpassede og bærekraftige innovasjoner med fokus på kommersialisering og internasjonalisering. NCET skal videre arbeide for nye og kjøpesterke kundegrupper, samt tilleggssalg av opplevelsespakker fra etablerte og nye aktører. Delmål 4 Klyngeaktiviteter 3 : NCET skal arbeide for balansert vekst i aktiviteter som gir verdiskapning gjennom samarbeid, arbeidskraft, kapital, kunnskap, innovasjon, distribusjon, markeder, og økt omsetning/lønnsomhet. 3 Se også «Planer per klyngeaktivitet», side 11. 8

9 4.3 VALG AV OPPLEVELSES- OG TVERRGÅENDE TEMAER Seks verdt-en-reise opplevelsestemaer er valgt for Periode 2: Ski Heisbasert skikjøring Toppturer Vinteropplevelser Vandring Baseferie Vandreturer (lengre turer) Guidede vandreturer (samt fjellføring / klatring) Sykkel Baseferie Sykkelturer (lengre turer) Nasjonale turistveger Fiske Havfiske Laksefiske/ fluefiske Padling og elvesport Hav- og elvepadling Rafting og Juving Arkitektur Byggeskikk (jugend, trehus, viking, håndverk, moderne og industriarkitektur) Nasjonale turistveger I produktdefinisjonen tar NCET utgangspunkt i en bransjedefinisjon laget av ATTA (Adventure Travel Tourism Association). En «adventure-reise», en opplevelsesreise, består av minst to av tre følgende elementer; (1) interaksjoner med naturen, (2), en fysisk aktivitet eller (3) interaksjoner med kultur. NCETs hovedfokus er reiser som inneholder alle 3 elementer. Listen over har hovedvekt på aktive, naturbaserte opplevelser i fjordlandskapet, mens kultur kommer sterkt inn under 6. Arkitektur. Opplevelsesreiser og dermed opplevelsesbedrifter står sentralt, men alle aspekter av en reise må samvirke for at reisen Opplevelsesreiser blir et sterkt minne. og Derfor dermed kobles opplevelsesbedrifter fjordkulturen mot verdt-en-reise står sentralt, opplevelsestemaene men alle aspekter og involveres av en hele infrastrukturen reise må samvirke med overnatting, for reisen servering blir og et transport. sterkt minne. Derfor kobles fjordkulturen opp mot verdten-reise opplevelsestemaene og involveres hele infrastrukturen med overnatting, servering og Forutsetningen transport. for å lykkes med å dekke behov og utfordringer beskrevet i kapittel 3 er videre at tverrgående temaer og Forutsetningen kompetanser inngår for i å alle lykkes innovasjonsaktivitetene. med å dekke behov og utfordringer beskrevet i kapittel 3 er videre at tverrgående temaer og kompetanser inngår i alle innovasjonsaktivitetene. Figur 2: Valg av opplevelses- og tverrgående temaer Figur 2: Valg av opplevelses- og tverrgående temaer 4.4 VALG AV PARTNERSKAPSMODELL Opplevelsesbedrifter innen ski, vandring, sykkel, fiske, padling & elvesport og arkitektur skal være i sentrum for alle innovasjonsprosesser fasilitert av NCET. NCET vil arbeide for lønnsomme forretningsmodeller på tvers av verdinettverket. Derfor vil NCET samle lokomotivene i reiselivet i Fjord Norge-regionen (de største ferge- og transportselskapene, turoperatørene, hotellkjedene og fjordhotellene) til prosjektkonsortia og innovasjonsnettverk. I fellesskap skal klyngen legge grunnlag for kritisk masse og leveringsdyktige, nye opplevelsesprodukter og bedrifter. I Periode 2 vil NCET legge større vekt på krav til lønnsomhet, kvalitet, verdiskaping og kommersialisering. Verdien for partnere og medlemmer, 9 som blir invitert til å fortsette fra Periode 1, spisses og tydeliggjøres. Det skal være større fokus på effekt- og resultatoppnåelse.

10 Figur 2: Valg av opplevelses- og tverrgående temaer 4.4 VALG AV PARTNERSKAPSMODELL 4.4 VALG AV PARTNERSKAPSMODELL Opplevelsesbedrifter innen ski, vandring, sykkel, fiske, padling & elvesport og arkitektur skal være i sentrum for alle innovasjonsprosesser Opplevelsesbedrifter fasilitert av innen NCET. NCET ski, vandring, vil arbeide for sykkel, lønnsomme fiske, forretningsmodeller padling & elvesport på tvers og av arkitektur verdinettverket. skal Derfor være vil i NCET sentrum samle for lokomotivene alle innovasjonsprosesser i reiselivet i Fjord Norge-regionen fasilitert av (de NCET. største NCET ferge- vil og arbeide transportselskapene, for lønnsomme turoperatørene, forretningsmodeller hotellkjedene på tvers og fjordhotellene) av verdinettverket. til prosjektkonsortia og innovasjonsnettverk. I fellesskap skal klyngen legge Derfor grunnlag vil NCET for kritisk samle masse lokomotivene og leveringsdyktige, i reiselivet nye opplevelsesprodukter i Fjord Norge-regionen og bedrifter. (de største ferge- og transportselskapene, turoperatørene, hotellkjedene og fjordhotellene) til prosjektkonsortia og I Periode innovasjonsnettverk. 2 vil NCET legge større I fellesskap vekt på krav skal til lønnsomhet, klyngen legge kvalitet, grunnlag verdiskaping for kritisk og kommersialisering. masse og Verdien for partnere leveringsdyktige, og medlemmer, nye som opplevelsesprodukter blir invitert til å fortsette og fra Periode bedrifter. 1, spisses og tydeliggjøres. Det skal være større fokus I Periode på effekt- 2 vil og NCET resultatoppnåelse. legge større vekt på krav til lønnsomhet, kvalitet, verdiskaping og kommersialisering. Verdien for partnere og medlemmer, som blir invitert til å fortsette fra For Periode å møte behovene 1, spisses rundt og tydeliggjøres. «robuste innovasjonsmiljøer», Det skal være «samsvar større kvalitet fokus og på pris effekt- differensierte og resultatoppnåelse. produkter» og «helhetlige reiselivsprodukter/pakker» vil NCET skape en partnerskapsmodell som baserer seg på helix partene Næring, For å møte behovene rundt «robuste innovasjonsmiljøer», «samsvar kvalitet og pris Offentlig og FoU. differensierte produkter» og «helhetlige reiselivsprodukter/pakker» 4 vil NCET skape en partnerskapsmodell som baserer seg på helix partene Næring, Offentlig og FoU. Figur 4: NCETs partnerskapsmodell 4 Se «Næring: Opplevelsesbedriftene leverer kjerneproduktet. Bedriftenen innen fjordkultur kobles opp mot opplevelsesbedriftene, Rammevilkår, mens behov overnatting-, og utfordringer transport- i og Periode formidlingsbedriftene 2», side 6. 5 sikrer det helhetlige og salgbare reiseproduktet. Landsdelsselskap og kontraktspartner Fjord Norge AS, sammen med destinasjons-selskapene, sikrer felles profilering og markedsføring. Bransjeorganisasjoner: De fleste NCE Tourism bedriftene - Fjord i næringsdelen Norway har egne bransjeorganisasjoner og 10/18 foreninger. Eksempler på Internasjonale og Lodin nasjonale Leppgsgt. partnere 2B, N er Bergen, National Norway Geographic, nasjonale og internasjonaler Telefon: reiselivsklynger, samt bedriftsnettverk inklusiv andre Arena og NCE-prosjekter. FoU og Utdanning er forsknings-, utviklings- og utdannelsesinstitusjoner, mens det Offentlige virkemiddelapparatet består av nasjonale organisasjoner inkl. NCE eierskapet, de fire fylkeskommunene og Fylkesmannens landbruksavdelinger på Vestlandet. I Offentlig infrastruktur ligger andre tjenester som har innflytelse på infrastrukturen, som f.eks. Statens Vegvesen. 4 Se «Rammevilkår, behov og utfordringer i Periode 2», side 5. 5 Formidling: aktører som distribuerer / videreformidler reiselivsprodukter 10

11 det helhetlige og salgbare reiseproduktet. Landsdelsselskap og kontraktspartner Fjord Norge AS, sammen med destinasjons-selskapene, sikrer felles profilering og markedsføring. Bransjeorganisasjoner: De fleste bedriftene i næringsdelen har egne bransjeorganisasjoner og foreninger. Eksempler på Internasjonale og nasjonale partnere er National Geographic, nasjonale og internasjonaler reiselivsklynger, samt bedriftsnettverk inklusiv andre Arena og NCE-prosjekter. FoU og Utdanning er forsknings-, utviklings- og utdannelsesinstitusjoner, mens det Offentlige virkemiddelapparatet består av nasjonale organisasjoner inkl. NCE eierskapet, de fire fylkeskommunene og Fylkesmannens landbruksavdelinger på Vestlandet. I Offentlig infrastruktur ligger andre tjenester som har innflytelse på infrastrukturen, som f.eks. Statens Vegvesen. 4.5 PLANER PER KLYNGEAKTIVITET 4.5 PLANER PER KLYNGEAKTIVITET Klynger Klynger utfører utfører systematiske systematiske innovasjons- innovasjons- og kompetanseaktiviteter og kompetanseaktiviteter for å legge grunnlaget for for å legge økt verdiskapning grunnlaget hos for klyngens økt verdiskapning medlemmer. Grunnen hos klyngens til at det er medlemmer. 8 klyngeaktiviteter Grunnen er at jo til høyere at det trappetrinn, er jo større potensiell verdiskapning, ressursinnsats, 8 klyngeaktiviteter og risiko. Dermed at vil jo hver høyere NCE programperiode trappetrinn, jo ha større ulik vekting, potensiell man vil verdiskapning, «klatre» fra mer prosessorienterte i 1. periode ressursinnsats, til mer effektorienterte og risiko. i 3. Dermed periode. vil hver NCE programperiode ha ulik vekting, man vil «klatre» fra mer prosessorienterte i 1. periode til mer effektorienterte i 3. periode. Figur 5: NCETs verdiskapnings- og klyngeaktivitetstrapp Figur 5: NCETs verdiskapnings- og klyngeaktivitetstrapp Samarbeid: Møteplasser og arenabygging NCETs Samarbeid: egenvurderingen Møteplasser avdekket og arenabygging et ønske om både å fortsette med de store konferansene og NCETs mindre egenvurderingen gruppesamlinger. avdekket I et Periode ønske om 1 både økte å antall fortsette møteplasser med de store og konferansene fokusgrupper. og mindre I Periode gruppesamlinger. 2 I Periode planlegges 1 økte en antall konsolidering, møteplasser og effektivisering fokusgrupper. I Periode og flere 2 planlegges fellesarrangementer en konsolidering, med effektivisering andre og flere fellesarrangementer klyngeaktører. Foreløpige med andre klyngeaktører. planer er referansegrupper Foreløpige planer er for referansegrupper de seks temaene for de seks Ski, temaene Vandring, Ski, Vandring, Sykkel, Sykkel, Fiske, Fiske, Padling Padling & elvesport & elvesport og Arkitektur, og samt Arkitektur, forummøter samt for Pakketering, forummøter FoU, for Distribusjon Pakketering, og Kvalitet. FoU, Videre ønsker Distribusjon og Kvalitet. Videre ønsker man regelmessige partnerskapssamlinger, møteplasser man regelmessige partnerskapssamlinger, møteplasser med andre reiselivsklynger og årlige Fjord 2.0 konferanser. med andre reiselivsklynger og årlige Fjord 2.0 konferanser Arbeidskraft: Felles kompetanse- og utdanningsløp Arbeidskraft: Felles kompetanse- og utdanningsløp Fjord Norge-regionen har siden 2009 hatt en spennende vekst i reiselivsstudenter innen høyere utdanning (kilde: dbh. Fjord Norge-regionen har siden 2009 hatt en spennende vekst i reiselivsstudenter innen høyere nsd.uib.no). I Periode 1 ble nye mastergrader og en forsker-utdanning i reiseliv etablert. I periode 2 er det planlagt utdanning (kilde: dbh.nsd.uib.no). I Periode 1 ble nye mastergrader og en forsker-utdanning i igangsetting av nye årsstudier, bachelorgrader samt utlysninger av 3 årlige finansierte PhD-stipendiatstillinger reiseliv etablert. I periode 2 er det planlagt igangsetting av nye årsstudier, bachelorgrader samt (Kunnskapsdepartementet). NCET vil aktivt ta en koordinerende rolle og bidra til retningsvalg i studiepensum, utlysninger av 3 årlige finansierte PhD-stipendiatstillinger (Kunnskapsdepartementet). NCET vil forskningsoppdrag, prosjekter og PhD-oppgaver. Videre vil NCET arbeide for livslange utdannings- og kompetanseløp, aktivt ta en koordinerende rolle og bidra til retningsvalg i studiepensum, forskningsoppdrag, gjerne prosjekter gjennom og digitale PhD-oppgaver. løsninger; alt fra Videre times vil lange NCET online arbeide moduler for til studiepoengløp livslange utdanningsfor både heltidsog og deltidsstudenter. kompetanseløp, Ulike rekrutteringstiltak, gjerne gjennom blant digitale annet løsninger; mot NAV og videregående alt fra times skoler, lange vil online ikke prioriteres moduler i Periode til 2 heller Kapital: Felles finansieringsprosjekter En analyse av virkemiddelfinansieringen i Periode 1 viser at det er midler tilgjengelig for økonomisk, bærekraftige 5 Formidling: aktører som distribuerer / videreformidler reiselivsprodukter reiselivsprosjekter, særlig temasatsinger med stort markedspotensial. NCET vil i Periode 2 ha fokus på fasilitering av finansiering for tidligfase ideer og prosjektutviklingsprosjekter. NCE Tourism - Fjord Videre Norway å koordinere de gode søknadene mot 11/18 virkemiddelapparatet og da primært søknader Lodin Leppgsgt. fra opplevelsesbedrifts-piloter. 2B, N Bergen, Norway NCET vil stimulere til variert bruk av finansieringkilder utover NCE-programmet Telefon: i seg selv, kilder som - EU, Norges forskningsråd (NFR), Innovasjon Norge (IN) (feks Bedriftsnettverk), Regionale forskningsfond, Fylkeskommunene, Fylkesmannen, kommuner og Skattefunn. 11

12 4.5.4 Kunnskap: Felles FoU-prosjekter/institusjoner NCET har allerede bred deltakelse fra regionens FoU-institusjoner, bl.a. Høgskulen i Sogn & Fjordane, Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Molde, Høgskulen i Volda, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Stavanger/Norsk hotellhøgskole og Vestlandsforsking. Både UiS/NHS, Vestlandsforskning og NHH har sterke miljøer rundt oppdragsforskning, NHH med sin nye satsing på tjenesteinnovasjon (CSI), Vestlandsforskning med et eget forskings-senter for reiseliv, med særlig fokus på IT og reiseliv og Bærekraftig reiseliv, og UiS/NHS med «Tourism Management» & «Scandinavian Hospitality research group». Innovasjonsevnen styrkes ved samarbeid mellom klyngens FoU-aktører og næringen. NCET vil fortsette å utvikle reiselivstemaet i utlysningene i Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFFV), og særlig gjennom regelmessige dialogmøter mellom RFFV, næringen og regionale politikkutformere. Arbeidet bidrar til å videreutvikle bestillerkompetanse i reiselivet. NCET skal arbeide for at næring og forskning snakker mer sammen i regelmessige møter, og i fellesskap legger premissene for forskning for reiselivet Innovasjon: Felles innovasjonsprosjekter Klyngens viktigste innovasjonsfokus er opplevelsesbedrifter innen «verdt-en-reise-opplevelsestemaer». Andre fokus er de tverrgående temaene: Fjordkultur (Fjordlandskap, Matkultur, Kulturarv), Infrastruktur (Overnatting, Servering, Transport, Fjordkultur) og Kompetanse (Pakketering, Kvalitet, Konseptutvikling, FoU, Bærekraft). Opplevelsespakketering og -produksjon Økt kommersialisering av (natur)opplevelser krever både økt tilrettelegging av infrastruktur, (skilting, gradering m.m.), så vel som økt tilgjengelighet av kommersielle opplevelsespakker. Turoperatører utenfor Norge ønsker en vesentlig heving av både kvaliteten og antall reiselivspakker fra Fjord Norge-regionen. Sammen vil NCET samle inn krav til pakketering ved å dokumentere og konseptualisere kravene fra ulike distribusjonskanaler. Dermed vil man kunne sikre kritisk masse av aktører og kompetansepersonell for å lykkes med pakketeringsarbeidet innen de utvalgte «verdt-en-reise»-opplevelsestemaene. Gradvis vil NCET endre kultur, kvalitet og kompetansenivå i forhold til pakketering i Fjord Norge-regionen. Detter inkluderer temaer som opplevelsesproduksjon, prissetting, kvalitet, kundetilpasning og opphavsrettigheter, (IPR 6 ). Det skal utløses målbare resultater og effekter knyttet til antall nye opplevelsesprodukter og bedrifter, målbar kundevekst, antall prosjekter pakketeringskrav og pakketeringsstandarder. Kvalitetsutvikling I dag er det til dels store kvalitetsforskjeller mellom leverandørenes opplevelsestilbud, men små prisforskjeller. Når bedriften ikke klarer å ta tilstrekkelig betalt for høy kvalitet, forsvinner også incentivene til kvalitetsutvikling. En annen effekt er at produkter med lav kvalitet undergraver kundenes generelle kvalitetsopplevelse, noe som igjen gjør det vanskeligere å oppnå et høyt prisnivå. Opplevelsesproduksjonen i NCET betyr at det jobbes aktivt med kvalitetsutvikling på flere nivåer; fra felles vokabular, til sjekklister, kvalitetsstandarder, spesifikke sertifiseringsordninger og gjerne inspirert av andre lands «best practices» og internasjonale samarbeid, som New Zealands og Skottlands QUALMARK systemer. Miljø og bærekraftig reiselivsutvikling NCET skal arbeide for bærekraft og minimal innvirkning på miljøet basert på kriterier gitt av Global Sustainable Tourism Council (GSTC/UNWTO). Fjord Norge-regionen har som mål å bli første region i Norge som implementerer de nasjonale anbefalingene for bærekraftig reiseliv. NCET støtter videre Vestlandsstrategiens mål om «Å innarbeide alle dei 10 prinsippa for berekraft i reiselivsbedriftene i landsdelen, slik at desse er ein del av bedriftene sitt eige grunnlag for drift og utvikling.» 6 Intellectual Property Rights 12

13 Infrastruktur/logistikk (transport, overnatting, servering) NCET vil samarbeide med utviklere av transportinfrastruktur og -logistikk. NCET skal generelt bidra til å sikre en helhetlig reiseopplevelse som inkluderer transport, overnatting, servering med opplevelser i sentrum. Servering (matkultur) NCET skal generelt bidra til å sikre en helhetlig reiseopplevelse innen transport, overnatting og servering. Vestlandets matkultur er derfor et viktig element i både konseptutvikling, pakketering, og kvalitetsutvikling. Samarbeid med nasjonale turistveger og klynger innenfor mat er relevante. Fjordkultur (bygde- og bykultur) I henhold til ATTAs definisjon av en opplevelsesreise inkluderer det også et kulturelement. Vestlandets fjordkultur, med både by- og bygdekultur, er alle viktige elementer i konseptutvikling, pakketering og kvalitetsutvikling. For å få lykkes med helårsaktiviteter og helårsarbeidsplasser vil kulturformidling stå sentralt Distribusjon: Felles formidling og teknologi Utfordringene med distribusjon og formidling er klargjøringen til salg og pakketering. Mindre (opplevelses)aktører har ofte ikke kunnskap, teknologi eller nødvendige ressurser til å være effektive i forhold til salg. Det skal derfor jobbes med en kobling av opplevelsesbedriftene opp mot de utløsende salgsleddene overnattings-, transportog formidlingsbedrifter for å integrere pakkene i deres salgs- og distribusjonskanaler. Kunnskap om de respektive forretnings-modellene og teknologiene er en forutsetning for dette Markeder: Felles profilering og markedsføring NCET har ansvaret for profilering og markedsføring innenfor reiselivsklyngens organisasjoner. Profilering og markedsføring mot de reisende skjer i regi av destinasjonsapparatet, særlig gjennom Fjord Norge AS. Gradvis vil NCETs konsepter på opplevelsesnivå speiles i destinasjonsapparatets ulike markedsføringsaktiviteter. Omdømmet av Fjord Norge-regionen som et reisemål for opplevelsesreiser er den viktigste effektindikatoren i denne sammenheng. International Institute of Tourism Studies (IITS), George Washington University, utarbeider sammen med ATTA en årlig Adventure Tourism Development Index (ATDI). Norge har gått fra global ranking 12 i 2009, til 8 i 2010 og 6 i Norge ønsker å holde/forbedre rankingen på kriterier hvor man har en aktiv påvirkningsmulighet Økt omsetning/lønnsomhet: Nye/voksende bedrifter NCET vil samle innovasjonsmotorene i reiselivet i Fjord Norge-regionen til et innovasjons- og produktutviklingsnettverk. I fellesskap skal det skapes forutsigbare leveranser av nye og eksisterende opplevelsesprodukter og bedrifter innen de utvalgte «verdt-en-reise»-opplevelses-temaene. Sammen vil klyngen skape kritisk oppstartsmasse. Så kommer gradvis veksten, økt lønnsomhet og betalingsvillige kundegrupper for hele regionen. 13

14 5 FORELØPIGE PLANER FOR PERIODE 3 NCE Tourism har ambisjoner om at reiselivsklyngen fortsatt skal bestå etter Verdien av klyngesamarbeidet verdsettes høyt av partnerne. Reiselivets innovasjons- og kompetansebaser kan gi ringvirkninger i mange bransjer og markedsområder, kanskje særlig innen nettverks- og tjenestebransjeklynger. I Periode 3 fortsetter klyngen å modnes og ambisjonsnivået i forhold til verdiskapnings- og klyngetrappen øker 7 samt at effektorienterte mål vektes enda mer enn prosessorienterte. Etter Periode 3 vurderer NCET å søke status som GCE (Global Centre of Expertise). 6 ORGANISERING OG LEDELSE 6.1 ORGANISASJONSENHETER Partnerskapet er organisert gjennom et Prosjektråd, en Styringsgruppe og en operativ Prosjektledelse. Organisasjonen bygger på en partnermodell med ulike inngangssummer der også bedrifter og utviklingsaktører utenfor Fjord Norgeregionen deltar for å hente kunnskap og for å bidra til å initiere fellessatsinger med overføringsverdi. Prosjektråd: Prosjektrådet består av prosjektets partnere og hver partner har en stemme. Rådet møtes årlig og utnevner styringsgruppens medlemmer. Styringsgruppe: Styringsgruppen tar operative og strategiske beslutninger, består av 8 personer (pluss observatørene), blir valgt for hver kontraktsperiode og møtes minimum 4 ganger årlig. Opplevelsesbedrift: 2 representanter velges av opplevelsesbedriftene Transport: representant velges av transportaktørene Overnatting: representant velges av overnattingsbedriftene Formidling: representant velges av formidlingsbedriftene Kontraktspartner Fjord Norge AS: Administrerende direktør. Destinasjonsselskapene: Representant velges av destinasjonsselskapene FoU: representant velges av hele partnerskapet. En ytterlig representant for FoU deltar som observatør. Offentlig: Det fylket som har sekretariat for Vestlandsrådet. Observatørstatus. IN: En representant fra regionen som også representerer programeierne og en fra Reiseliv sentralt. Observatørstatus. Fjord Norges styre fungerer som valgkomité og innstiller til prosjektrådet. Styringsgruppen velger sin leder blant næringens representanter. Prosjektledelsen: Prosjektledelsen engasjeres av kontraktspartner Fjord Norge AS, og skal styrkes i Periode 2. Fasilitatorrollen skal i langt større grad gi mulighet til å følge opp og bidra i innovasjonsarbeide for å sikre gjennomføring, resultater og effekter. Prosjektledelsen skal bestå av 1 hovedprosjektleder, 2-4 delprosjektledere, 1 prosjektadministrator/koordinator. Ytterlige ressurser hentes inn etter behov. Kontraktspartner: Som kontraktspartner har styret i Fjord Norge AS (FN) det overordnede, formelle juridiske ansvaret. NCET-prosjektet er derfor forankret i FN med et eget regnskap og en egen organisasjonsstruktur. Styret i FN har delegert det strategiske, faglige og budsjett-messige ansvaret til NCETs styringsgruppe, samt også rapporteringen 7 Jfr «4.5 Planer per klyngeaktivitet», side

15 til NCE-programledelsen. Administrerende direktør i Fjord Norge AS har det overordnede personalansvar for NCETs prosjektledelse. Advisory Board: Et Internasjonalt Advisory Board vil bidra til en klarere strategi for å posisjonere NCET-prosjektet og Fjord Norge-regionen som et World Class Cluster. Referansegrupper: Referansegrupper etableres for opplevelsestemaer og utvalgte tverr-gående temaer. Alle hovedpartnere og opplevelsesselskaper med relevante pakketilbud kan delta i referansegruppene per opplevelsestema. Referansegruppene per tverrgående tema vil i større grad bestå av bransje og FoU-aktører, samt funksjonelle eksperter hos hovedpartnere. Referansegruppene innstiller operative og strategiske anbefalinger til styringsgruppen. 6.2 INTERNASJONALT SAMARBEID Reiselivsnæringen er av natur internasjonal; mange av gjestene er utlendinger og distribusjonsteknologien er i hovedsak basert på globale aktører og digitale systemer. 150 års erfaring med produktutvikling basert på internasjonale turister og forretningsreisende gir også et internasjonalt grunnperspektiv blant bransjens aktører. NCET jobber med å ytterligere styrke sitt internasjonale samarbeid. Internasjonale bransjeorganisasjoner: NCET jobber for tettere koblinger til ATTA - Adventure Travel Tourism Association (hvor Adm. dir i Fjord Norge AS sitter i Advisory board), UNWTO - United Nations World Tourism Organisation og Global Sustainable Tourism Council (GSTC/ UNWTO). Internasjonale reiselivsklynger: NCET vil i større grad samarbeide med relevante, internasjonale reiselivsklynger og har igangsatt en kartleggingsprosess. Nylig ble en intensjonsavtale underskrevet med ACCORD Quebec (Action Concertée de COopération Régionale de Développement). International Advisory Board: Medlemmer er Keith Bellows (Editor-in-Chief National Geographic Traveler), Shannon Stowell (Adventure Travel Tourism Association ATTA), Erika Harms (Global Sustainable Tourism Council GSTC) og Dino Steinkamp (DER Tours). Internasjonalt forskningssamarbeid og prosjekter: På europeisk nivå ønsker NCET å øke antall EU-prosjekter både på virkemiddel- og forskningsnivå. I første periode ble to EU-forskningsprosjekter igangsatt. NCET vil også bruke FoU-partnerinstitusjonenes internasjonale nettverk mer aktivt. 15

16 7 BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN Finansieringsplanen er bygget på den nye partnerskapsmodellen, hvor hovedpartnere betaler de høyeste innskuddene og andre partnere ulike beløp etter bestemte kriterier. Finansiering fra klyngen legger til grunn en delt egeninnsats med et kontanttilskudd og et bidrag i form av timer. Figur 3: Finansieringsplan Figur Kostnadsbudsjettet 3: Finansieringsplan er bygget på NCEs sentrale oppsett for aktiviteter. Fordelingen mellom aktivitetene er gjenstand for styringsgruppens prioriteringer, årlig justert. Kostnadsbudsjettet Figur 3: Finansieringsplan er bygget på NCEs sentrale oppsett for aktiviteter. Fordelingen mellom aktivitetene er gjenstand for Kostnadsbudsjettet styringsgruppens prioriteringer, bygget årlig på justert NCEs sentrale oppsett for aktiviteter. Fordelingen mellom aktivitetene er gjenstand for styringsgruppens prioriteringer, årlig justert. Figur 4: Aktivitetsbudsjett 8 KRITISKE SUKSESSFAKTORER Faktorene Figur 4: Aktivitetsbudsjett er utarbeidet både på bakgrunn av erfaringene i NCE-programmet og NCET sentralt samt innspill fra NCETs styringsgruppe og tilbakemeldinger fra partnerskapet. Figur 4: Aktivitetsbudsjett 8 KRITISKE SUKSESSFAKTORER 1. Å definere en klyngeidentitet og beholde den Faktorene er utarbeidet både på bakgrunn av erfaringene i NCE-programmet og NCET sentralt Spisset fokus på utvalgte temaopplevelser kan gi utfordringer med hensyn til klyngeidentiteten. samt innspill fra NCETs styringsgruppe og tilbakemeldinger fra partnerskapet. NCET-klyngen består av mange og ofte små bedrifter i 4 fylker. Det er et kontinuerlig press for 16 å 1. inkludere Å definere nye en temaer klyngeidentitet og geografiske områder, beholde den I Periode 2 må sterkere spissing og kommersialisering håndteres balansert. En kritisk suksessfaktor er derfor at krav til

17 8 KRITISKE SUKSESSFAKTORER Faktorene er utarbeidet både på bakgrunn av erfaringene i NCE-programmet og NCET sentralt samt innspill fra NCETs styringsgruppe og tilbakemeldinger fra partnerskapet. 1. Å definere en klyngeidentitet og beholde den Spisset fokus på utvalgte temaopplevelser kan gi utfordringer med hensyn til klyngeidentiteten. NCET-klyngen består av mange og ofte små bedrifter i 4 fylker. Det er et kontinuerlig press for å inkludere nye temaer og geografiske områder, I Periode 2 må sterkere spissing og kommersialisering håndteres balansert. En kritisk suksessfaktor er derfor at krav til verdiskapning kommuniseres proaktivt. 2. Å håndtere klyngens størrelse Med størrelse mener vi geografisk spredning, antall og type partnere samt det høye antall prosjekter og tiltak generelt. NCET benytter en Sharepoint database som styringsverktøy for tiltaksplaner på operativt nivå. Basen er koblet til og generer sanntids tiltaksoversikter. For å klare å håndtere klyngens størrelse skal predefinerte rapporteringsstrukturer videreutvikles og den lokale forankringen styrkes gjennom klyngesamarbeid. 3. Å sikre at næringen og partnerbedriftene driver innovasjonsprosjektene En kritisk suksessfaktor er å sikre at bedriftene driver utviklingsprosjektene. Prosjektledelsen skal primært fasilitere og i mindre grad gjennomføre prosjektene. Kvaliteten på NCETs verktøy for innovasjonsprosesser blir sentralt. I dette inngår riktig kompetanse i prosjektledelsen. Det er også avgjørende at flertallet av de store reiselivsbedriftene i Fjord Norgeregionen deltar i både FoU og i innovasjonssarbeidet. 4. Å dokumentere og formidle resultater/effekter av aktivitetene Erfaringene fra Periode 1 viser at det var arbeidskrevende og til dels utfordrende å identifisere resultater og effekter. Når NCET spisser innovasjonssarbeidet mot utvalgte opplevelsestema, vil en kritisk suksessfaktor være å dokumentere effekter for utvalgte kundemålgrupper og segmenter. Dette forsterker behovet for å rette FoU-arbeidet i mot reiselivsmonitorer/statistikk. Formidling av resultater og effekter vil forsterke klyngeutviklingen samt øke medlemmenes tillit til NCET. 5. Å ivareta arbeidsdelingen mellom NCET og kontraktspartner Fjord Norge AS Fjord Norge AS har som hovedoppgave å drive med internasjonal markedsføring mot de reisende og formidlingsaktører. NCET har som hovedoppgave å fasilitere klyngens og bedriftenes innovasjonsprosesser med fokus på opplevelsesturisme. I Periode 1 tok det tid å finne en tydelig arbeids- og rolleavklaring mellom NCET og Fjord Norge AS. I dag er alle enige om at NCET har rollen som den regionale klyngens produkt-utviklings- og innovasjonsnettverk. En kritisk faktor vil være fasiliteringskompetanse. Det tette samarbeidet mellom NCET og Fjord Norge AS er en styrke som vil bidra til økt verdiskapning for partnerskapet og reiselivsklyngen NCE Tourism Fjord Norway. 17

18 Bergen, Bergen, 18. februar 18. Bergen, februar februar 2013 Bergen, 18. februar 2013 Dag Aksnes Kristian Jørgensen Marcel Niederhauser Dag Aksnes Dag Aksnes Dag Aksnes Kristian Kristian B. Jørgensen B. Kristian Jørgensen B. Jørgensen Marcel Marcel Niederhauser Niederhauser Marcel Niederhauser Leder Leder Leder av av Styringsgruppen av Leder av Styringsgruppen Kontraktspartner Kontraktspartner Kontraktspartner Fjord Norge Konst. AS Konst. Hovedprosjektleder Konst. Konst. Hovedprosjektleder Fjord Norge Fjord Norge AS Fjord AS Norge AS I periode 2 må vi som NCE Tourism spisse, vi må tørre å prioritere og dermed også kanskje velge bort. Vi må bli klarere på I periode hvordan I periode skape 2 må I og vi 2 periode dokumentere må som vi NCE som 2 må Tourism NCE verdiskapning. vi som Tourism spisse, NCE Når Tourism spisse, vi det må gjelder vi tørre spisse, må innovasjon å tørre prioritere vi må å og prioritere tørre fyrtårn og å dermed må prioritere og vi dermed satse også på de også dermed store og også små kanskje samtidig. kanskje velge Vi må velge kanskje bort. bruke Vi bort. den må velge innovasjonskraften Vi bli må bort. klarere bli Vi klarere må på hvordan som bli på klarere også hvordan finnes skape på i hvordan små skape og gründer- dokumentere og skape dokumentere og reiselivsbedrifter og verdiskapningskapning. Når skapning. det Når gjelder det gjelder Når innovasjon det innovasjon gjelder og innovasjon fyrtårn og fyrtårn må og vi må satse fyrtårn vi satse på må de på vi store satse de og store på små de og store små og små dokumentere verdi- i Fjord verdi- Norgeregionen. Leder samtidig. av samtidig. Styringsgruppen Vi må samtidig. Vi bruke må for bruke den NCE Vi må Tourism innovasjonskraften den bruke Fjord-Norway den innovasjonskraften som også som finnes også som finnes i små også i gründer- små finnes gründer- i små og gründer- og og reiselivsbedrifter reiselivsbedrifter i Fjord i Norge-regionen. Fjord i Fjord Norge-regionen. Leder av Leder Styringsgruppen av Leder av Styringsgruppen for NCE for Tourism NCE Tourism for Fjord-Norway NCE Tourism Fjord-Norway Fjord-Norway NCE Tourism NCE - Tourism Fjord Norway NCE - Fjord 18 Tourism Norway - Fjord Norway Lodin Leppgsgt. Lodin Leppgsgt. 2B, N Lodin 2B, Bergen, Leppgsgt. N Norway Bergen, 2B, N Norway Bergen, Norway Telefon: 55 Telefon: Telefon: /18 18/18 18/18

19 19

20 NCE Tourism Fjord Norway Lodin Leppsgt. 2b NO-5003 BERGEN NORWAY Tel: Fax: ncetourism.com Følg oss på: facebook.com/ncetourism

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 NCE TOURISM FJORD NORWAY NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 1 Norwegian Centres of Expertise. NCE Norwegian Centres of Expertise «...er et

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hva lærte og erfarte vi i kontraktsperiode 1 Marcel Niederhauser, konst. hovedprosjektleder Første kontraktsperiode: 2009 2013 (3,5 år). Kontraktsperiode

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORD NORGE MARKEDSFORUM Bergen, 10. januar 2013

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORD NORGE MARKEDSFORUM Bergen, 10. januar 2013 NCE TOURISM FJORD NORWAY FJORD NORGE MARKEDSFORUM Bergen, 10. januar 2013 1 Avslutning første kontraktsperiode Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode 1 Arena Project Innovativ Fjordturisme

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Menon og klynger (www.menon.no) Faglig grunnlag for utvikling av klyngeprogrammene gjennom forskningsprosjektet

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn

Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Bærekraft som regionalt konkurransefortrinn Visjon NCE Tourism skal gjøre Fjord Norge regionen verdensledende innen tematurisme NCE TOURISM Fjord Norway Vi skal de neste årene utforske tre sentrale problemstillinger:

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

Håndbok Bærekraftig reiseliv

Håndbok Bærekraftig reiseliv Håndbok Bærekraftig reiseliv NCE konferansen 24. november 2010 Agnes Brudvik Engeset, Vestlandsforsking Ståle Brandshaug, Høgskulen i Sogn og Fjordane Tema Bærekraftig reiseliv Sertifiseringsordninger

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

ADVENTURES Fjord Norway

ADVENTURES Fjord Norway ADVENTURES Fjord Norway 1 Opplevelsesturisme er i sterk vekst internasjonalt. Hvordan kan vi øke salget av opplevelsesprodukter i Fjord Norge? Per Gunnar Hettervik Senior konsulent NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS

Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS Hvordan tilrettelegger vi for våre internasjonale gjester? PA/STYRELEDER Kjell-Gunnar Dahle Innovativ Fjellturisme AS Lillehammer, 21/10-09 Hva skal ARENA-prosjektene oppnå? Forsterket samhandling mellom

Detaljer

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Fjord Norge!! Det offisielle turistrådet og det internasjonale markedsføringsselskapet for reiselivsnæringen i de fire fylkene Rogaland,

Detaljer

Endringer i programmet for dagen

Endringer i programmet for dagen Endringer i programmet for dagen Forfall: Forfall Ann-Helen Blakset Yngve Stee overtar noe Åsne Folstad overtar noe Forfall Ida Marie Skiri Geir Steinar Vik overtar noe Andreas Skogseth overtar Forfall

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP

NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP NCE TOURISM FJORD NORWAY TEMATURISME KURS/WORKSHOP I. Velkommen Målsetning med dagen Kort introduksjon til NCE Tourism- Fjord Norway og vår temastrategi innen produkt- og konseptutvikling II Temastrategien

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Bedriftsnettverk. Side 1

Bedriftsnettverk. Side 1 Bedriftsnettverk Side 1 Formålet med tjenesten er: Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter Side 2 Foto: Terje Rakke, Innovasjon

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Energi Destinasjon Norge Reiseliv er en av fem satsingssektorer Maritim Marin Miljøteknologi Reiseliv Destinasjon

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast.

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. SLIDE 1 Aktiv Heile Året skal være eit samarbeidsprosjekt på tvers av kommune og fylkesgrensene, dette er heilt i tråd

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

OGHs oppstartsamling: Oppsummering (dokumentasjon) Brønnøysund 20.-21. oktober 2015

OGHs oppstartsamling: Oppsummering (dokumentasjon) Brønnøysund 20.-21. oktober 2015 OGHs oppstartsamling: Oppsummering (dokumentasjon) Brønnøysund 20.-21. oktober 2015 Betydningen av klyngebygging Hvorfor er klyngebygging viktig? (1) Klyngebygging er avgjørende for tilliten Tillit er

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011

... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer. Harald Furre, 14. april 2011 Hva vet vi?... om nettverk, klynger og innovasjonssystemer Harald Furre, 14. april 2011 1 Min bakgrunn grenselandet mellom teori og praksis 20 år i forsknings- og konsulentvirksomhet med innovasjon som

Detaljer

MOLDE Seminar om sykkelturisme i Møre & Romsdal 20. aug. 2015

MOLDE Seminar om sykkelturisme i Møre & Romsdal 20. aug. 2015 MOLDE Seminar m sykkelturisme i Møre & Rmsdal 20. aug. 2015 T «Utvikling av sykkelturisme på Vestlandet hva kan NCE Turism bidra med?» T Adventure turism i sterk vekst 263 mrd. dllar Sykkeltilbud utgjør

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1440-8967/2015 Saksbehandler: Katrine Kleiven Saksframlegg Bærekraftig reisemål - tilskudd fra Femundfondet Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus

Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Analyse av det næringspolitiske samarbeidet i Oslo og Akershus Osloregionen, 1.09.2009 Øyvind Såtvedt Analyse & Strategi AS 1 Bakgrunnen for oppdraget Osloregionen må forholde seg til tøffere internasjonal

Detaljer

Fjell-Norge - en mulighet. Presentert av Ragnhild Kvernberg (PL)

Fjell-Norge - en mulighet. Presentert av Ragnhild Kvernberg (PL) - en mulighet Presentert av Ragnhild Kvernberg (PL) 1 Kort om bakgrunnen for Fjell-Norge Prosess initiert av Nærings-og fiskeridepartementet (NFD) Et resultat av regjeringens reiselivsstrategi - «Destinasjon

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe,

Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe, Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe, spesialrådgiver, KS Midt-Norge/Nord-Trøndelag Denne presentasjonen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Grønt reiseliv Østfold, 09.10.14 Floto: Mattias Fredriksson Photography AB, Yngve Ask, Erik Jørgensen -

Detaljer

Salgbare natur- og kulturopplevelser i norsk reiseliv. Hilde Charlotte Solheim HSH

Salgbare natur- og kulturopplevelser i norsk reiseliv. Hilde Charlotte Solheim HSH Salgbare natur- og kulturopplevelser i norsk reiseliv Hilde Charlotte Solheim HSH Grunn til bekymring? HSH MEDLEMMER TURISTKONSUMET I NORGE HAR VÆRT OPPE I 108 MRD men vi har et stort underskudd på

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter. Jarle Løvland

Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter. Jarle Løvland Å sette pris på en god opplevelse - nye modeller for prissetting av opplevelsesprodukter - Hvordan skal næringa bedre kunne ta ut verdien i produktene? Situasjonsbestemt betalingsvillighet, hva bør man

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer