Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune"

Transkript

1 Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars Sak 06/14 Regnskap 2013 for Tjeldsund kommune Sak 07/14 Eventuelt/orienteringssaker Spørsmål og melding om forfall kan rettes til sekretariatet på mail eller telefon / Tjeldsund, 17. juni 2014 Jostein Lunde Kontrollutvalgets leder Narvik, 17. juni 2014 Hålogaland Revisjon AS Espen Lund Kontrollutvalgssekretariatet

2 Tjeldsund Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 05/14 Sakstittel: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars Saksopplysninger: Gjennomgang av protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte. Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014.

3 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tjeldsund rådhus, Formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/ /2014 Fra kl.: Til kl.: Følgende medlemmer møtte: Jostein Lunde (leder) Ann Karin Hoff IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: Anders Kristensen MELDT FORFALL: Ingen FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Fra Administrasjonen møtte: Bjørn Alling Hugo Heimgård Fra sekretariatet møtte: Espen Lund ANDRE: Elsa Saghaug og Annita Hakvåg fra KomRev NORD IKS 2 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. Saksliste og innkalling enstemmig godkjent. Sak 01/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøtene 20. desember Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 20. desember 2013 ble gjennomgått og det ble fattet slikt VEDTAK: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 20. desember 2013 godkjennes. Enstemmig vedtak. Sak 02/14 Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget gjennomgikk siste endringer i utkast til Plan for forvaltningsrevisjon for Tjeldsund kommune og diskuterte prioriteringen av prosjekter. Etter gjennomgangen fattet kontrollutvalget slikt

4 Kontrollutvalget i Tjeldsund VEDTAK: Plan for forvaltningsrevisjon for Tjeldsund kommune oversendes kommunestyret for behandling. Sak 03/14 Oppfølging regnskap 2012 kontrollutvalgets uttalelse og status regnskap 2013 I forbindelse med gjennomgang av regnskapet til Tjeldsund kommune for 2012 i kontrollutvalgets møte den 20. desember 2013, var ett av forholdene som var diskutert revisjonens forespørsel om vedtaket fra boligstiftelsen knyttet til stiftelsen. Dette ble lovet levert fra rådmannen. Det fremkom videre at det forelå uklarheter om dokumentasjon og hva som ligger i de opprinnelige forutsetningene for kostnadsfordeling mellom kommunen og stiftelsen. Kontrollutvalget ba i møtet rådmannen om tilbakemelding om hvor en er kommet i prosessen for å underbygge dokumentasjon for kostnader i regnskapet samt hvor en er i prosessen med avvikling av stiftelsen. Rådmann orienterte om at en fremdeles ikke har full oversikt over situasjonen knyttet til den omtalte stiftelsen. Rådmannen orienterte videre om status for regnskapet for 2013 og var optimistisk i forhold til å kunne avlegge regnskapet for 2013 før sommeren. Etter samtalene med rådmann fattet kontrollutvalget slikt VEDTAK: Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering. Sak 04/14 Eventuelt/orienteringssaker Ingen saker under eventuelt Tjeldsund, 14. mars Jostein Lunde Leder kontrollutvalget i Tjeldsund Protokoll Kontrollutvalgsmøte Tjeldsund 14. mars 2014.docx, sak 01/14 04/14 Side 2 av 2

5 Tjeldsund Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 06/14 Sakstittel: Regnskap 2013 for Tjeldsund kommune. Saksopplysninger Regnskapet for Tjeldsund kommune 2013 er ferdig og skal behandles av kontrollutvalget. Vedlegg: Rådmannens årsmelding for 2013 Regnskap 2013 Revisjonsberetning 2013

6 Tjeldsund kommune Årsberetning 2013 Side 1 av 56

7 Innhold 1. Rådmannens kommentar Befolkningsutvikling Organisering... 8 Kommunens ansatte Styringssystemet og organisasjonsutvikling Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sykefravær Økonomi Kommuneregnskapet Regnskap Tjeldsund kommune Nøkkeltall Politisk styring Sentraladministrasjonen Oppvekstavdelingen Barne- og ungdomsarbeid Folkehelse Voksenopplæring Barnehager Skoler Kultur Bibliotek Tjeldsundhallen og Fjelldal samfunnshus Prosjekter Helse og omsorgsavdelingen NAV Tjeldsund omsorgssenter Åpen omsorg Barneverntjenesten Legetjenesten Plan og utvikling Tidspunkt for regnskapsbehandling Side 2 av 56

8 1. Rådmannens kommentar Innledning Rådmannen legger med dette fram årsmelding og resultatvurdering for Årsbudsjett og økonomiplan er kommunestyrets styringsverktøy. Regnskap og årsmelding skal være det sentrale evalueringsverktøyet. Regnskapet presenteres på hovedoversiktsnivå, med de rapporter som i henhold til regnskapsforskriftene er obligatoriske. Hovedoversiktene gir nødvendig oversikt over og sammenhenger mellom utviklingstrekkene i drift og investeringer. Regnskapsdokumentet inneholder i tillegg detaljregnskap for driftsåret. Gjennom årsmeldingen skal rådmannen gi tilbakemelding om i hvilken grad politiske målsettinger gjennom budsjettet og enkeltvedtak er oppnådd og om tiltakene er iverksatt innenfor de rammer kommunestyret har trukket opp. Gjennom avviksoversikt og vurdering av utviklingstrekk de seneste år, gir rådmannen en analyse over kommunens utfordringer og utviklingsmuligheter. Kommunestyret har det overordnede og endelige ansvar for utviklingen i kommunen. Rådmannen som leder av kommunens administrasjon, har som sin hovedoppgave å framskaffe de opplysninger og data som er nødvendig og relevant, og å presentere disse på en måte som setter politiske beslutningsnivåer best mulig i stand til å fatte vedtak i tråd med politiske planer og prioriteringer. Når vedtak er fattet, tilligger det rådmannen å iverksette vedtakene innenfor de rammer og retningslinjer som politisk myndighet har fastsatt. Driftsregnskapet for 2013 ble gjort opp med et regnskapsmessig overforbruk (underskudd) på 5,1 millioner kroner. Økonomien i Tjeldsund er presset, og vil fortsette å være det de nærmeste årene. Det er derfor nødvendig å tilpasse tjenestetilbudet til kommunens økonomiske inntektsnivå. Både i 2014 og fremover vil en del økende behov måtte løses uten at det i samme grad kan forventes økte rammer. Det gjør det viktig å være fremtidsrettet, fordi alternativet til å drifte enda bedre vil kunne gå ut over tjenestekvalitet og gi færre og dårligere tilbud. Kommunen må derfor ha en ambisjon om å fortsette utviklingen av kommunens tjenestetilbud, både for å øke kvaliteten og organisere tjenesteproduksjonen bedre. Med et negativt regnskapsresultat, er vi innstilt på tøffe utfordringer framover. Den økonomiske situasjonen i 2013 har vært utfordrende, med overskridelser på flere områder. Det ble gjort analyser før 2014-budsjettet ble lagt for å finne årsaker til dette, og for å oppnå et mest mulig korrekt budsjett for de enkelte avdelingene. Det har ikke vært til å unngå at rammene måtte økes på noen områder i 2014-budsjettet. Det gjelder i stor grad områder hvor kommunen har ingen eller begrenset mulighet til å påvirke aktivitetsnivået. Dette gjelder for eksempel økt omfang av barnevernstiltak og økt aktivitet i helse og omsorgsavdelingen hvor kommunen gjennom samhandlingsreformen har et medfinansieringsansvar. Kommunens handlingsrom de kommende årene vil være lite. Negativ befolkningsutvikling, høye kostnader og forventninger om økt rentenivå medfører at det ikke forventes å være rom for å øke driftsrammene de neste årene. Erfaringsmessig vil utgiftene komme til å øke på enkelte områder også de neste årene, og kommunen vil samtidig måtte møte økende behov innen blant annet Side 3 av 56

9 eldreomsorg. Det er derfor viktig å arbeide for ulike tiltak som kan bidra til å redusere kostnadsveksten og utnytte tilgjengelige ressurser best mulig. Utfordringer Kommunestyret har utarbeidet kommunens visjon og fastsatt hovedmål. Hovedutfordringen for arbeidet i kommunen må fortsett ligge i å legge til rette for en positiv befolkningsutvikling. Sentralt i dette arbeidet må stå: Arbeide for økt bolyst i kommunen for å rekruttere og beholde innbyggere og iverksette tiltak som skaper trygghet og trivsel for innbyggerne og ansatte samtidig som det snarest bringes balanse mellom kommunens inntekter og utgifter. Fra kommunens visjon og hovedmålsettinger refereres: Kommunens utvikling skal sikres gjennom bredt politisk engasjement, sunn kommuneøkonomi og en målstyrt og motivert medarbeiderstab. Tillit og respekt i samarbeidet mellom administrasjonen og politisk myndighet vil være avgjørende viktig i våre felles bestrebelser for å nå målet om en bedre kommune å bo og virke i for alle kommunens innbyggere. Ryddig og framtidsrettet økonomi og en aktiv personalpolitikk vil være viktige nøkler for slik måloppnåelse. Side 4 av 56

10 2. Befolkningsutvikling Befolkning per Tjeldsund kommune har ved inngangen til 2014, innbyggere. Det er 22 færre enn ved sist årsskifte. Tallene bekrefter den negative trenden vi er inne i. Det er fjerde året på rad med nedgang i folketallet. Hovedårsaken til nedgang i folketallet er utflyttinger. Fødselsoverskuddet var også negativt, og bidro til å redusere antall Tjeldsundinger med 6. Folketallsveksten i 2013 var for Tjeldsund på -1,7 %. Folketallet i landet vokste til sammenligning med 1,1 %. Folketall per. 1.januar Aldersgrupper år år år år år år år år år år og eldre Total Endringer i 2013 Kommune Folkemengde Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Netto innflytting Folketilvekst Folkemengde Tysfjord Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Harstad Kvæfjord Skånland Tjeldsund kommune er en av få kommuner i området som hadde nedgang i folketallet i En av årsakene til dette er at Tjeldsund er en av få kommuner som ikke har tatt i mot flykninger, og derfor ikke kan nyte godt av en folketallsøkning som dette gir. Side 5 av 56

11 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling Folketallet i Tjeldsund kommune har blitt redusert med 205 innbyggere siden år Dette har stor betydning for kommunens inntekter. Folketallsutviklingen speiler normalt usikkerhet knyttet til arbeidsmarkedet i vårt sysselsettingsområde. Årsaken til redusert bolyst kan blant annet knyttes til manglende nærliggende videregående skoletilbud. Utviklingen knyttet til Forsvaret, Norges Brannskole og Sigma Nord har vært positiv med tanke på sysselsetting og investering. Som landets mest forsvars-avhengige kommune der forsvarets virksomhet fremdeles representeres ca. 40 % av skattegrunnlaget, er det avgjørende viktig at forsvarets posisjon i sysselsettings- og bosettingsbildet bevares og utvikles. Kommunens arbeid med å framstå og oppfattes som en god vertskommune må aktivt videreføres. Samarbeidet mellom kommunen, fylkeskommunen og arbeidsplasslokomotivene i kommunen er viktig for å kunne utvikle Tjeldsundsamfunnet. Det må ryddes nødvendig økonomisk handlingsrom til framtidsrettet satsing for å kunne nyttiggjøre utviklingsmuligheter som skapes gjennom aktivitetene knyttet til blant annet Brannskolen, Forsvaret og Sigma Nord, herunder i nødvendig grad å kunne kompensere/forskuttere for manglende infrastruktur det tilligger andre samfunnsnivåer å etablere og drive. Økt bosetting i kommunen er et overordnet mål for å trygge kommunens framtid og utvikling. At hele kommuneorganisasjonen tar et samlet ansvar for tilrettelegging for å øke bolysten i kommunen vil være avgjørende for kommunens framtid både som en trygg og god arbeidsplass og som produsent av riktige og etterspurte tjenester til befolkningen. Side 6 av 56

12 Arbeidsledighet ,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % Tjeldsund Nordland Hele landet 1,0 % 0,5 % 0,0 % Tjeldsund kommune har tidligere år hatt en lavere arbeidsledighet enn både Nordland fylke og resten av landet. Arbeidsledigheten har det siste året økt, og vi har nå en arbeidsledighet på 2,6 %. Side 7 av 56

13 3. Organisering Organisasjonskart Side 8 av 56

14 Kommunens ansatte Ansatte i Tjeldsund kommune Avtalte årsverk Antall sysselsatte I 2013 var det i ifølge KOSTRA 189 ansatte fordelt på 138,5 årsverk. Dette tallet har vært relativt stabilt siden KOSTRA-tallene baserer seg på hvor mange som til enhver tid er innmeldt i arbeidstakerregisteret, og innbefatter også vikarer. Antall Antall ansatte 146 Andel kvinner 72,6 % Andel menn 27,4 % En rapport fra kommunens systemer viser at kommunen har 146 ansatte med faste stillingshjemler fordelt på 124,4 årsverk per Likestilling I henhold til kommunelovens 48 skal det i årsmeldingen redegjøres for den faktiske tilstanden gjeldende likestilling i kommunen. Redegjøringen skal omhandle iverksatte eller planlagte tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling. Tjeldsund kommune har som andre kommuner, skeiv fordeling av kvinner og menn innen flere yrkesgrupper. Innen helse/omsorg, barnehage og skole har vi overvekt av kvinner og i teknisk er det overvekt av menn. I mellomlederstillinger er det flere kvinner enn menn, og det samme gjelder den administrative toppledelsen. Det ble i 2013 ikke iverksatt tiltak med spesielt sikte på å fremme likestilling i kommunen. Seniorpolitisk plan Tjeldsund kommune har i 2013 innført en livsfasepolitikk som har til oppgave å forebygge tidlig avgang blant eldre arbeidstakere. Det er da spesielt lagt til grunn at Tjeldsund kommune skal ha ordninger som motiverer arbeidstakere til å fortsette i arbeidet sitt i kommunen fram til pensjonsalder. Dette fordi seniorer ofte besitter lang erfaringskompetanse. Side 9 av 56

15 Folkehelse Tjeldsund kommune har inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid i kommunen. Det er fattet politisk vedtak om at folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for all kommunal virksomhet. Alle ansatte skal ha grunnleggende kunnskap om forebyggende folkehelsearbeid og tiltak. For 2012 mottok Tjeldsund kommune folkehelseprisen fra Nordland fylkeskommune på bakgrunn av den innsatsen som gjøres i hele kommunen med tanke på engasjement og planmessig og systematisk implementering av folkehelseperspektivet i alt og for alle politisk og administrativt. Etikk Tjeldsund kommune etterstreber å holde en høy etisk standard i all sin virksomhet. Tjeldsund kommune har i 2013 ikke fått på plass oppdaterte etiske retningslinjer for kommunen, men planlegger å få dette på plass i løpet av Diskriminering Tjeldsund kommune arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom satsing på integrering. Mangfold handler om å kombinere forskjellighet, slik at bredden i erfaringer og tenkemåter kan bidra til utvikling og nyskapning. 3.1 Styringssystemet og organisasjonsutvikling KOSTRA-nøkkeltall Tjeldsund kommune er i KOSTRA sammenligningsgruppe 5 fra SSB. Gruppe 5 består av 39 små kommuner over hele landet. I årsberetningen sammenlignes derfor Tjeldsund med gruppe 5 angående KOSTRA-nøkkeltall for å kunne vurdere prioritering av tjenesteområder, produktivitet og dekningsgrader. De kommunene fra Nord-Norge som er med i gruppe 5 er, Vevelstad, Steigen, Tjeldsund, Evenes, Værøy, Flakstad, Bø, Tranøy og Lyngen. Internkontroll I henhold til kommunelovens 48 skal kommunen redegjøre for internkontrollen i kommunen. Kommunaldepartementet har foreslått tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene. Tilrådning 25: Administrasjonssjefen bør årlig rapportere arbeidet med internkontrollen til kommunestyret. Kommunen forvalter en rekke lover med krav om internkontroll. Den mest kjent er Arbeidsmiljøloven med Internkontrollforskriften som skal sikre ansatte et godt arbeidsmiljø. Kommunens kvalitetssystem skal ivareta internkontrollkrav i ulike lover og forskrifter. Kravene varierer i ulike lovverk, men omfatter i hovedsak følgende: 1. Sørge for at de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. 2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter. 3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 4. Fastsette mål for aktiviteter/tjenester som omfattes av lov og forskrift. 5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet er fordelt. Side 10 av 56

16 6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene skriftlig. 7. Utarbeide og iverksette rutiner/prosedyrer for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsett i eller i medhold av lovgivningen. 8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av interkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Det er et mål at internkontrollen skal være så god at ulike tilsynsmuligheter finner få avvik i systemrevisjoner. Tjeldsund kommune har i 2013 ikke satt i verk spesielle tiltak for å bedre internkontrollen i kommunen. Det planlegges en gjennomgang og oppdatering av rutiner/prosedyrer i 2014 for å sikre en betryggende kontroll. Side 11 av 56

17 4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Bedriftshelsetjenesten Tjeldsund kommune benytter Harstad Bedriftshelsetjeneste AS. Inkluderende arbeidsliv Tjeldsund kommune er IA-bedrift som innebærer stort fokus på riktig oppfølging og tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Tjeldsund kommune har også i dette arbeidet vært nøye med ikke å redusere eller dele opp stillinger som et permanent tiltak. Dette for å sikre at man oppnår mest mulig hele stillinger, som igjen gir bedre forutsetning for gode arbeidsforhold og god rekrutteringspolitikk. Sykefravær Sykefravær Tjeldsund kommune Figuren viser sykefraværet i Tjeldsund kommune i perioden Gjennomsnittlig sykefravær for kommunen var i 2013 på 11,2 %, med en økning på 1,1 % fra Trenden er stigende, og det jobbes hardt i samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å få snudd trenden til det positive. Lengde på fravær dager 1,3 1,6 1,4 1, dager 0,8 0,6 0,5 0,6 >17 dager 5,9 6,7 8,1 9,2 Sum 8 8,9 10,1 11,2 Tabellen viser fordeling langtids og korttids sykefravær i Tjeldsund kommune i periode Som en kan se ut fra tabellen, er det langtidsfravær som utgjør størstedelen av sykefraværet i kommunen. I oversikten er det ikke inkludert fravær som skyldes barns sykdom, foreldrepermisjon, velferdspermisjon og annet fravær. Side 12 av 56

18 5. Økonomi 5.1 Kommuneregnskapet Innledning Det kommunale regnskapet føres etter et finansielt orientert system og følger anordningsprinsippet. Det vil si at regnskapet skal belastes og godskrives med de faktiske utgifter og inntekter det året de oppstår. En utgift er enhver transaksjon som medfører betalingsforpliktelse. Kommunens økonomiske fundament baserer seg på følgende inntekter: Frie inntekter: Sum statlige rammeoverføringer Skatt Momskompensasjon fra investeringer Egeninntekter: Egenandeler Avgifter Husleier Sykepenger Etc. Mer enn 80 % av sysselsettingen i kommunen finner en innenfor offentlig virksomhet statlig, fylkeskommunal og kommunal tjenesteproduksjon. Statlige rammeoverføringer fastsettes av Stortinget og kan ikke påvirkes av kommunen annet enn ved tiltak som endrer folketallet, og/eller alderssammensetningen i befolkningen. Befolkningsutviklingen er det styrende kriterium for statlige rammeoverføringer. Folketallsutvikling 2007 til 2014 År Kommunens regnskap består av 3 hoveddeler: Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Balansen I driftsregnskapet føres løpende inntekter og utgifter i løpet av året. Driftsregnskapet belastes med låneavdrag for investeringene og ikke avskrivninger. Avskrivningene føres i regnskapet for å synliggjøre kapitalslitasjen men påvirker kun brutto driftsresultat. Denne kostnaden blir nullet ut slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Avskrivningene vises blant annet for å kunne sammenligne forbruk av driftsmidler/kapitalslitasjen opp mot avdragene og driftsresultatet. I investeringsregnskapet føres anskaffelser over kr og med en levetid over 3 år, samt engangsinntekter/-utgifter av spesiell karakter. Videre føres utlån/avdrag på startlån, finansiering av investeringer og ekstraordinære avdrag på lån i investeringsregnskapet. Side 13 av 56

19 Balansen viser eiendelene som likvider, fordringer, anleggsmidler (investeringer) og hvordan disse er finansiert i form av gjeld og egenkapital. Etter oppsummeringen presenteres de 3 hoveddelene samt en presentasjon av driftsresultatet på avdelingsnivå med avviksforklaring. Interkommunale samarbeid etter kommunelovens 27-28, hvor Tjeldsund kommune er vertskommune (NAV Evenes og Tjeldsund og Plan- og utviklingsavdelingen for Evenes og Tjeldsund), er med som en del av Tjeldsund kommunes regnskap. Det vises til årsregnskapet og noter når det gjelder den regnskapsmessige betydningen av dette. 5.2 Regnskap Tjeldsund kommune 2013 Tjeldsund kommunes regnskap er gjort opp med et underskudd på 5,1 millioner kroner. Selvkostområdene er gjort opp mot fond. I resultatet ligger det et positivt premieavvik på 1,9 millioner kroner. I tillegg til oppgitt beløp er det utgiftsført korrigering av amortisering av arbeidsgiveravgift fra tidligere år med kr. Dette medfører at det positive premieavviket ender på 1,8 millioner kr. Til sammen er det nå et akkumulert premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) på kr 18,8 millioner kroner som skal utgiftsføres over til sammen 12 år. Rådmannen er bekymret over den stigende gjeldsbelastningen for Tjeldsund kommune som dette systemet akkumulerer over tid. Dette er også et systemproblem for andre kommuner. Et viktig nøkkeltall er netto driftsresultat. Netto driftsresultat skal vise om kommunelovens krav er oppfylt: Driftsresultatet skal være tilstrekkelig til at det dekker renter, avdrag på lån og nødvendige avsetninger. Netto driftsresultat (etter renter og avdrag på lån) ble -3,38 millioner kroner og kommunelovens krav er derfor ikke oppfylt. Anbefaling fra KRD/KS til netto driftsresultat i % av driftsinntektene er på minimum 3 %. For 2013 var det opprinnelig budsjettert med et resultat på 0,08 %, og etter budsjettjustering 0,58 %. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene ble for 2013 på -2,54 % noe som er vesentlig under anbefaling fra KRD/KS. Side 14 av 56

20 Økonomisk oversikt drift Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Regnskap Avvikregnskap/ Tall i hele kroner budsjett Driftsinntekter Bruker betalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter 0 Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.prod Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum Eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjonerog a. fin.utg Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum Eksterne finansutgifter Resultat eksterne. finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidl. års regnsk. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Resultat etter int. finanstransaksjoner Side 15 av 56

21 Hovedtrekkene i Tjeldsund kommunes økonomiske utvikling i 2013 Regnskapet for 2013 viser et merforbruk (underskudd) på 5,1 millioner kroner. I 2013 økte driftsinntektene med 3,9 %, mens driftsutgiftene økte med 8,3 %. Skatteinngangen var kr under budsjett for 2013, og kr høyere enn Eiendomsskatt på verker og bruk ga en nettoinntekt på kr, samme som for Statlige overføringer økte i Rammetilskuddet økte med kr, og andre statlige overføringer økte med 2 millioner kroner fra 2012, ca. 1 million kroner over budsjett for Sum finansutgifter er 1,15 million kroner lavere enn budsjettert. I forhold til 2012 er sum finansutgifter redusert med 2,7 millioner kroner. Lønnsutgiftene inkl. sosiale utgifter har fra 2012 til 2013 økt med 10,4 % eller 8,3 millioner kroner. Driftsinntekter Driftsinntektene endte på 132,8 millioner kroner. Dette er 8 millioner mer enn budsjettert. Merinntektene har i hovedsak motpost på utgiftssiden og avviket fremkommer da det ikke er foretatt tilsvarende balanserte budsjettendringer. I dette avsnittet vil bare hovedavvikene bli kommentert. Resultatenhetene styrer etter brutto driftsrammer og kan i hovedsak omdisponere midler etter behov. Hovedårsaken til avviket er merinntekt på overføringer med krav til motytelse med 6,6 millioner kroner, som i hovedsak dreier seg om sykelønnsrefusjon og momskompensasjon. Rammetilskudd og skatteinntekter ligger i underkant av kr under budsjett. Brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter har en merinntekt på i underkant av kr. Andre statlige overføringer har en merinntekt på 1 million kroner som i hovedsak skyldes tilskudd til kommunalt næringsfond. For en stor del av kommunens egeninntekter er det klare begrensninger. Det er lovbestemt at alle kommunens samlede utgifter til renovasjon skal være selvfinansiert, og dekkes inn over renovasjonsavgiften. Tjeldsund kommune har selv fastsatt at utgifter til vann og avløpsanlegg, samt feiing også skal være selvfinansiert, og dekkes inn av gebyr for disse tjenestene. Staten fastsetter også øvre grenser for egenbetalingssatser for helse og omsorgstjenester. Samtidig setter Staten krav om økning i kommunens egeninntekter ved hvert statsbudsjett. De siste årene er kravet enn inntektsvekst på 3 % 4 % - det vil si at kommunale avgifter og egenbetalinger forutsettes å øke i gjennomsnitt med netto 3,5 %. Den beregnede inntektsøkningen for kommunen er allerede fratrukket i den økonomiske rammen som tildeles kommunene. Prisreguleres kommunale tjenester lavere enn Statens forutsetning, så anses det å være et lokalpolitisk valg som i sin helhet må finansieres utenfor statlige overføringer. Statens overordnede styring av kommuneøkonomien medfører at kommunestyret reelle påvirkning på kommunens inntekter i realiteten begrenses til å innføre prisøkninger på kommunale egenbetalingsordninger som ligger over den generelle prisstigning og/eller å innføre generell eiendomsskatt. MVA kompensasjon generert i investeringsregnskapet skal fra og med 2014 i sin helhet anvendes til finansiering i investeringsbudsjettet. Dette medfører at MVA refusjon generert i kapitalbudsjettet ikke kan nyttes i drift. Nedtrappingen har vart noen år og avsluttes i Regnskapsforskriftene sin legalisering av at lånemidler på denne måten kan nyttes i drift, vil derved opphøre. I 2013 har ca. kr kr av MVA kompensasjonen fra investeringer blitt nyttet i kommunens drift. Side 16 av 56

22 MVA kompensasjonsordningen avkrever rettidig og korrekt regnskapsføring og rapportering. MVA kompensasjonen er inntektsført med i alt kr, fordelt med kr på drift og kr på investering. Systemendringer som påvirker kommunens drift Endringer i kommunale inntekter kan ikke korrigeres for gjennom budsjettdebatten knyttet til neste års budsjett, men må skje fortløpende gjennom budsjettåret. Dette kombinert med endringer i MVA kompensasjonsordningen, krever at alle regnskapsdata, KOSTRA-data og folketallsdata foreligger korrekt og rettidig slik at de fremstår som gode styringsdata for nødvendige politiske beslutninger. Løpende endringer i rammeoverføringssystemet reduserer ikke dette forhold, snarere tvert i mot. Det er viktig at administrasjonsoppbyggingen i kommunen speiler disse forhold og at alle nivåer i kommunen tar ansvar for å få dette til. Brukerbetalinger kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Tjeldsund kommune hadde i 2013 en økning i brukerbetalingene på nesten kr i forhold til 2012, og en økning på nærmere kr i forhold til budsjett. Årsaker til dette er høyere inntekt på vederlagstrekk for opphold i institusjon, samt at vi har fått mer i betaling for både barnehage og SFO enn budsjettert. Skatt I 2007 ble det opprettet felles skatteoppkreverkontor for Evenes og Tjeldsund. De to kommunene ble samordnet i 2012, og kontoret skiftet samtidig navn til Evenes og Tjeldsund Kemnerkontor. Totale ressurser på skatteoppkreverkontoret var i ,2 stillinger, fordelt på 0,6 stillinger på hver av kommunene. Leder for kontoret er skatteoppkrever Anita Aarsund. Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven 2-8 som utfylles av Instruks for skatteoppkrevere av 8.april Skatteoppkreveren avlegger eget årsregnskap og årsmelding til skattekontoret innen 20.januar hvert år. Skatteregnskapet for 2013 ble avlagt av kommunens skatteoppkrever 17.januar Det Side 17 av 56

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer