Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 7/13 RS 9/13 RS 10/13 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker Statens bymiljøpris 2013, invitasjon til å fremme kandidat Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder 2012/ /58 RS 11/13 Melding om vedtak - Kystsoneplan 2013/66 RS 12/13 Statstilskudd tilskuddsbrev 2012/53 RS 13/13 Utredning av felles pleie og omsorgsplan - nedsetting av arbeidsgruppe RS 14/13 Budsjett 2013 og økonomiplan Fylkesmannens tilbakemelding RS 15/13 Kap 571,post 641 Prosjektskjønn 2013, prosjektnummer Saman om ein betre kommune Saker til behandling 2013/ / /119 PS 8/13 Regionale utviklingsmidler RUP 2012/698 PS 9/13 ENOVA Tiltakspakke: Gjennomføring av energiutbedringstiltak 2009/213 PS 10/13 Samarbeidsavtale Dyrøy kommune - Senja Næringshage 2013/11 PS 11/13 Godkjenning av protokoll - vaktordning teknisk 2012/258 PS 12/13 Søknad om byggetilskudd - Solbjørg Hind 2012/542 PS 13/13 Søknad om byggetilskudd - Magna og Arne Kai Johansen 2012/542 PS 14/13 Salg av Ringveien /706 PS 15/13 Videreføring av bygningsmessige arbeider utleiebygg II, Tverrveien /54 PS 16/13 Søknad om startlån til refinansiering - ***** ***** X 2013/119 Randi Lillegård ordfører

4

5 Sakertilbehandling

6 PS7/13Referatsaker

7 DET KONGELIGE - MILJØVERNDEPARTEMENT Statsråden 'i3k Saksnr.2 9 2C,1,3 Til alle som ønsker å fremme kandidat til Statens bymiljøpris 2013 Kopi: Ark. k3de P: Ark. koc, Deres ref Vår ref Dato 12/3515 Statens bymiljøpris 2013, invitasjon til å fremme kandidat Bymiljøprisen skal inspirere til en mer bærekraftig by- og tettstedsutvikling ved å fremheve gode eksempler på miljøvennlig byutvikling. Hvert år gir Miljøverndepartementet prisen til en kommune som utmerker seg innenfor et fastsatt tema med betydning for miljøet. I de nærmeste årene forventes sterk befolkningsvekst i de største byområdene. Denne veksten medfører behov for nye boliger og press på arealer og infrastruktur. Den utfordrer oss til å omforme byene våre med et langsiktig bærekraftperspektiv som sikrer godt miljø, helse og livskvalitet. Derfor har jeg som tema for Statens bymiljøpris 2013 valgt: Flere boliger i bedre by Å bygge tettere gir bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Det blir kort vei til det meste; å gå, sykle eller ta kollektivtransport blir naturlige valg. Den tette byen legger grunnlaget for det livet mange ønsker seg; nærhet til daglige gjøremål og møteplasser for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter kombinert med grønne omgivelser for rekreasjon og ro. De fysiske omgivelsene danner rammer rundt folks hverdagsliv. Det er derfor viktig at boligområdene oppleves attraktive for ulike deler av befolkningen og at gode utearealer innbyr til ulike aktiviteter. Dette bidrar til mangfoldig bymiljø der alle kan delta. Årets pris skal tildeles en kommune som har klar strategi for boligutviklingen og som har klart å skape gode steder med høye bo- og bykvaliteter. Postadresse:Postboks 8013Dep,0030Oslo Kontoradresse:Myntg.2 Telefon: Telefaks: Org. nr.:

8 Statens b il'ø ris 2013 Prisen, som består av en plakett og kr ,-,tildeles en kommune for å fremheve en kvalitetsbevisst by- og tettstedsutvikling som eksempel for andre kommuners arbeid. Utvelgelsesprosessen foregår i to faser: Første fase fors1 til kandidatur frist fred 1. mars 2013 Privatpersoner, private forslagsstillere, organisasjoner eller kommuneadministrasjonen selv kan sende inn forslag om hvem som skal motta prisen og hvorfor. Forslaget skal være kort (maks. 4 sider) og beskrive hva som gjør kommunen kvalifisert til å motta prisen. I tillegg til begrunnelse må det fremkomme hvem som er forslagsstiller, og om kommunen er informert om at den er foreslått og stiller seg bak forslaget. Det skal oppgis kontaktinformasjon som inneholder navn på kontaktperson, telefon kontortid/mobiltelefon, e-post og postadresse for både kommuneadministrasjonen og forslagsstiller. Det skal ikke følge vedlegg med søknaden. Forslag sendes elektronisk til merket 'Statens bymiljøpris 2013'. Frist er fredag 1. mars 2013 k Annen fase utvel else av kandidater til fase 2 leverin sfrist fred 12. a ril 2013 En fagjury oppnevnt av departementet vil vurdere de innkomne forslagene og skille ut et begrenset antall kandidater som går videre til fase 2. I fase 2 vil finalistene bli bedt om å utdype enkelte sider ved arbeidet og eventuelt ettersende dokumenter for å utdype begrunnelsen. Finalistene blir kontaktet av juryen innen fredag 22. mars med spørsmål til avklaring. Juryens henvendelse skal besvares innen fredag 12. april. Ju ens av 'ørelse Juryen vil vurdere befaringer til fase 2-gruppen dersom dette kan bidra til avklaring. Befaringer vil bli lagt til medio mai. Juryens arbeid avsluttes innen 1.juni. Offentliggjøring av vinneren vil skje i juni 2013, og prisen vil bli overrakt ved et lokalt arrangement høsten Side2

9 DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT ISaksnr. DYROYKOMm Kommunene Fylkesmennene Nasjonalpark- og verneområdestyrene IKepi Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forumt-Azz,-; Hovedredningssentralen Politidistriktene 8 Deres ref Vår ref Dato 13/ Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Innledning Miljøverndepartementet og Justisdepartementet har samarbeidet om utarbeidelsen av dette skrivet for å klargjøre praktiske retningslinjer innenfor rammene av gjeldende lover og forskrifter som kan ivareta redningstjenestens forberedende funksjoner. Retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer i brev 1. mars 1999 fra Direktoratet for naturforvaltning om redningstjenestens motorferdsel i verneområder. Redningstjenesten Redningstjenestens oppgave er å forestå øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død og skader som følge av ulykkes- eller faresituasjoner som krever koordinering, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særlige tiltak, jf. Meld. St. 29 ( ). I redningstjenesten inngår en rekke frivillige organisasjoner, jf. organisasjonsplan for redningstjenesten vedtatt ved kgl. res. 4. juli Redningstjenesten koordineres av Hovedredningssentralen og lokal redningssentral. Hvert politidistrikt utgjør en slik lokal redningssentral under ledelse av politimesteren. Det er Hovedredningssentralen eller lokal redningssentral som kaller ut redningstjenestens frivillige organisasjoner dersom det er behov for deres bistand. Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for naturforvaltning Saksbehandler Postboks 8013 Dep Myntgt Hege H. Feiring 0030 Oslo Org no. Telefaks postrnottak rnd.dep.no

10 3. Oversikt over gjeldende regler for motorferdsel i utmark og i verneområder Motorferdsel i utmark og vassdrag reguleres av motorferdselloven 10. juni 1977 nr. 82 med tilhørende forskrifter. Bruk av motorkjøretøyer, herunder ATV og snøscootere, er særskilt regulert i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 15. mai 1988 nr Reglene gjelder uavhengig av om utmarka ligger i eller utenfor verneområder. Redningstjenestens adgang til motorferdsel i utmark og på vassdrag fremgår av motorferdselloven 4 første ledd bokstav a: "Uten hinder av 3 er motorferdsel tillatt i forbindelse med: a) Politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov". I Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 pkt. 6.1 legges det til grunn at bestemmelsen ikke bare gir hjemmel for kjøring i utrykningssituasjoner, men også hjemler motorferdsel i forbindelse med øvelses- og utdanningsvirksomhet for enheter som politi, Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og liknende frivillige hjelpeorganisasjoner som deltar i den offentlige redningstjeneste. Det er en forutsetning at øvelsene er ledd i et øvelsesprogram, det vil si at det er reelle øvelser som er et ledd i redningstjenestens organiserte øvelsesvirksomhet. Øvelses- og utdanningsvirksomheten må videre innskrenkes til så begrensede områder og til så kort tidsrom som mulig for å unngå skader og ulemper for friluftsliv, naturopplevelse og naturmiljø. Ved planlegging av slike øvelser er det ønskelig, når det er tidsmessig praktisk mulig, at det tas kontakt med den aktuelle kommunen, eventuelt med fylkesmannens miljøvernavdeling, for samarbeid om tidspunktet for øvelsen og hvor og hvordan øvelsen skal foregå. Motorferdselloven 4 a åpner ikke for øvingskjøring for redningstjenesten ut over det som inngår i organiserte redningsøvelser fastsatt i øvelsesprogram. Bestemmelsen omfatter heller ikke bruk av snøscooter utelukkende for å gjøre seg kjent. I verneområder gjelder i tillegg verneforskriftenes eventuelle regler for motorferdsel. Dersom verneforskriften ikke inneholder bestemmelser om motorferdsel, er adgangen til motorferdsel kun regulert gjennom de alminnelige reglene i rnotorferdselloven med tilhørende forskrifter samt naturmangfoldloven kap. II og V. For de fleste verneområdene er det fastsatt i verneforskriftene at motorferdsel til lands og til vanns er forbudt. Det er imidlertid gjort unntak for kjøring til visse formål, blant annet for kjøring i forbindelse med ambulanse, politi, brannvern- og redningsvirksomhet. Det fremgår imidlertid normalt av verneforskriftene at unntaket Side2

11 ikke 'elder øvin sk'ørin. Det betyr at øvingsvirksomhet som hovedregel skal legges utenfor verneområdene. For søknader om øvingsvirksomhet gjelder også de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven 8-12,jf Forberedende redningstjeneste For at redningsaksjoner kan gjennomføres så effektivt og sikkert som mulig, skal det legges til rette for at organisasjonene kan drive øvingskjøring med snoscooter i områder hvor det kan forventes mulige redningsaksjoner. Med øvingskjøring menes nødvendig kjøring med snøscooter under organisert redningsøvelse. Grunnopplæring i bruk av snøscooter inngår ikke i dette. Øvingskjøringen skal ivareta behovene som den enkelte organisasjon har, slik at de kan gjennomføre en effektiv redningsaksjon med høy sikkerhet for egne mannskaper. Samtidig skal øving skje på en måte som ivaretar hensynet til naturmangfold, friluftsliv og naturopplevelser. Dette er særlig viktig innenfor verneområder, der områdets verneverdier skal beskyttes. All øvingsvirksomhet som kan legges utenfor et verneområde, skal derfor foregå utenfor verneområdet. Øvingskjøring utenfor verneområder som ikke er fastsatt i øvelsesplan se nærmere om øvingsplaner i punkt 5 krever dispensasjon fra 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Søknad om dispensasjon sendes kommunen, da det er kommunestyret som har myndighet til å gi slik dispensasjon. Eventuelt behov for motorkjøretøyer for å gjøre seg kjent, forutsettes at dekkes i samband med øvingskjøring, slik at dispensasjon for ren kjentmannskjøring som hovedregel ikke vil være nødvendig utenfor verneområder. Innenfor vernede områder er utgangspunktet i de fleste verneområder at øvingskjøring er forbudt. Det er et overordnet mål i verneområder å redusere motorisert ferdsel til et minimum, derfor skal slik ferdsel begrenses til det som er strengt nødvendig. For å være i stand til å redde liv og ivareta egen sikkerhet ved redningsoperasjoner, vil imidlertid redningstjenesten til en viss grad være avhengige av mulighet for øvingskjøring og i praksis særlig kjøring for å bli kjent ("kjentmannskjøring") innenfor verneområder. Øvingskjøring og kjentmannskjøring innenfor et verneområde kan skje dersom det gis dispensasjon fra verneforskriften etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven 48. Søknad om dispensasjon sendes forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Forvaltningsmyndigheten skal vurdere slike søknader etter 48 første alternativ, som gjelder dispensasjon for kjøring som ikke er i strid med verneformålet, eller som kan skade verneverdiene nevneverdig. Side 3

12 Ved vurdering av om tiltaket er i strid med verneformålet og om det påvirker verneverdiene nevneverdig, må det tas utgangspunkt i verneformålet slik det er angitt i formålsbestemmelsen for aktuelt verneområde. Det må vurderes konkret i hvilken grad motorferdsel vinterstid er i strid med de formål som er angitt, herunder påvirkning på naturtyper, arter mv. Dersom friluftsliv er del av verneformålet skal det i vurderingen her også legges vekt på at forebyggende redningstjeneste er viktig for alhnennhetens friluftslivsutøvelse. Forvaltningsmyndigheten skal som hovedregel bare kunne gi dispensasjon til øvingskjøring og kjentmannskjøring som er ledd i en øvingsplan. Se nærmere om innholdet i øvingsplaner i punkt 5 nedenfor. Dersom øvingsplanen er forankret sentralt (på nasjonalt nivå) hos Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder eller andre lignende større redningsorganisasjoner, og planen er i samsvar med vurderinger fra lokal redningssentral, skal forvaltningsmyndigheten normalt gi dispensasjon til kjøring som omsøkt i planen, herunder gi dispensasjon for flere år av gangen, såfremt dette ikke vil stride mot vernevedtakets formål og ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Kjøring som det er søkt om gjennom slike sentralt forankrede planer skal i utgangspunktet anses som strengt nødvendig kjøring, jf. at motorferdsel i verneområder skal begrenses til det som er stengt nødvendig. Denne føringen gjør at forvaltningsmyndighetens skjønnsrom ved søknadsbehandling av slike sentralt forankrede øvingsplaner blir mindre. Kopi av dispensasjoner skal sendes til Direktoratet for naturforvaltning og Statens naturoppsyn samt fylkesmannen der dispensasjonen fattes av et nasjonalpark- eller verneområdestyre. For kjøring som ikke er fastsatt i øvelsesplan, kreves dispensasjon fra kommunen etter 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag i tillegg til dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten. Wørin i forbindelse med tils o vedlikehold av kritisk infrastruktur for rednin sf enesten Med kritisk infrastruktur siktes til sambandsstasjoner og rele-stasjoner utplassert midlertidig eller permanent på sentrale utsiktspunkter, nødkjelkehus med førstehjelpsutstyr og forhåndsutplassert transportutstyr. Slik kritisk infrastruktur trenger tilsyn, etterforsyning, kontroll og bytte av batterier mv. Behovet for slikt tilsyn vil variere med temperaturforhold, nedbør mv. Utenfor verneområder åpner ikke motorferdselloven for slik kjøring for redningstjenesten ut over det som inngår i organiserte redningsøvelser fastsatt i øvelsesplan. Tilsynsskjøring som ikke er fastsatt i øvelsesplan, krever dispensasjon fra kommunestyret etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6. Side 4

13 Innenfor verneområdene er kjøring i forbindelse med tilsyn og vedlikehold avhengig av dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten for verneområdet etter naturmangfoldloven 48, se nærmere om dette over. 5. Innholdet i øvingsplanene Øvingsplanene må være i sarnsvar med gjeldende regelverk i utmark og i verneområder, og skal inneholde: En beskrivelse av områdene hvor øvingsvirksomhet skal foregå, og i den grad det er mulig å forhåndsfastsette, traseer for bruk av snøscooter En nærmere beskrivelse av innholdet i og omfanget av øvingsvirksomheten Forventet tidspunkt for øvingsvirksomheten Forventet antall deltakere og snøscootere Redningstjenestens vurdering av øvingsområde, tidspunkt for øving, innhold og omfang sett opp mot motorferdsellovens krav om at bruk av snøscooter skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. Planene skal ta utgangspunkt i at øvingsvirksomhet primært skal skje utenfor verneområdene. Så langt det er mulig å planlegge, skal øvingsplanene også gi en beskrivelse av forebyggende redningstjeneste/sikring, jf. pkt 7 nedenfor. Øvingsplanene skal sendes til kommunen og til lokal redningssentral v/politimesteren. Politimesteren går gjennom planene og gir sin vurdering, før øvingsplanene sendes til forvaltningsmyndigheten for eventuelle verneområder som berøres. I de tilfeller øvingsplanen inneholder aktiviteter som krever dispensasjon etter 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, må kommunen vurdere om dispensasjon kan gis. Innenfor berørte verneområder skal øvingsplanene danne grunnlaget for søknader om dispensasjon til øvingskjøring etter naturmangfoldloven 48, jf. punkt 4 i retningslinjene her. Øvingsplaner som berører verneområder bør innarbeides i forvaltningsplanen for verneområdet, eller legges som vedlegg til forvaltningsplanen. 6. Godkjennelse fra lokal redningssentral (politiet) Redningstjenesten skal før øvelser finner sted og på fastsatt skjema (kjøreordre), senest 12 timer før kjentmannskjøring/øvelsen starter melde fra til lokal redningssentral. Her skal det være en henvisning til øvingsplanene, jf. punkt 5, samt tidspunkt, Side 5

14 område/traseer, antall snøscootere som skal være med samt registreringsnummer på disse. Det skal også fremgå hvem som er leder for øvelsen. Lokal redningssentral underskriver på skjemaet som returnerer det til organisasjonen snarest og senest 12 timer etter at man har mottatt skjemaet. Dersom øvelsen skal foregå innenfor et verneområde, skal lokal redningssentral også informere forvaltningsmyndigheten for verneområdet om når øvelsen finner sted, jf. at det er forvaltningsmyndigheten som har gitt dispensasjon. Lokal redningssentral må også informere Statens naturoppsyn om øvelsen. Kopi av "kjøreordren" skal medfølge hver enkelt snøscooter som deltar i øvelsen. Dersom øvelsen foregår i et verneområde skal organisasjonen etter gjennomført øvelse på fastsatt skjema sende en kort rapport om omfanget av kjøringen til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Snøscootere som eies av organisasjonen og som benyttes skal være tydelig merket med organisasjonens emblem (logo). Private scootere som organisasjonen disponerer til gjennomføring av oppdrag skal merkes slik at det fremgår at disse er under organisasjonens tjeneste. 7. Forebyggende redningstjeneste/sikring Eksempler på forebyggende redningstjeneste kan være mer rutinepreget merking/varsling av rasfare, farlige isforhold og liknende. Slikt arbeid bør i likhet med forberedende redningstjeneste vurderes i øvingsplan for redningsvirksomhet, se nærmere om dette ovenfor. Planen bør skissere beredskapsbehov og tiltak i forbindelse med spesielle snø og isforhold osv. For motorferdsel i forbindelse med slikt arbeid utenfor verneområdene må det søkes om dispensasjon fra kommunen etter 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Motorferdsel i forbindelse med slikt arbeid i verneområderkrever dispensasjon fra verneforskriften etter naturmangfoldloven 48. Søknad om dispensasjon sendes til forvaltningsmyndigheten for verneområdet. Dispensasjon kan gis for flere år. Der dispensasjonen fattes av et nasjonalpark- eller verneområdestyre skal dette sende kopi av dispensasjonen til Direktoratet for naturforvaltning og Statens naturoppsyn samt fylkesmannen. Av og til kan det være nødvendig med avsperring eller skilting av et særlig rasfarlig område, eller i områder med isforhold eller isgang helt utenom det vanlige. Det er politiet som skal bedømme og avgjøre behov og omfang av slike sikringsfiltak og besørge nødvendig iverksettelse. Dersom slike tiltak er aktuelt i verneområder, skal Side 6

15 politiet melde fra til forvaltningsmyndighet og oppsyn om de beslutninger som politiet har truffet. Det vil i slike tilfeller ikke være nødvendig å søke forvaltningsmyndigheten om tillatelse. I slike helt spesielle tilfeller utenfor verneområdene, vil det heller ikke være nødvendig å søke om dispensasjon hos kommunen. Kjøreordren fra lokal redningssentral må medfølge de snøscooterne som deltar. Med hilsen Torbjørn Lange (e.f.) avdelingsdirektør Hege H. Feiring seniorrådgiver Dokurnentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke kandskrevet signatur. Side 7

16 SØRREISA KOMMUNE Servicekontoret Saksnr.: Dok.nr.: DYRGY KOMMUNE 4 FEB2013 Midt-Troms regionråd Postboks FINNSNES Dato: 1Kop Deres ref: LArk_kode Arkislarkissa4Nrk.V42/196 Vår ref: 782/13 Direkte telefon: E-post: grete.nvbakk.vaeng'/sorreisa.kommune.no t MELDING OM VEDTAK Formannskapet har i møte den gjort følgende vedtak i sak 3/13, MELDING OM VEDTAK - KYSTSONEPLAN: Enstemmig: Sørreisa kommune inngår i kystsoneplanleggingsarbeidet sammen med kommuner i Sør- og Midt-Troms. Rådmannen bes å oppnevne en represenant fra administrasjonen i arbeidsgruppa. (Lennart Fagernes representanterer Sørreisa kommune i arbeidsgruppa.) Sørreisa kommune forutsetter for deltakelse i prosjektet at den vedtatte gjeldende kystsoneplan for Sørreisa og den handlingsfrihet kommunen utfra den planen har, fortsatt er gjeldende i prosjektperioden. Med hilsen L6-(-, Grete Nybakk Vaeng sekretær c)7 Kopi til: Kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Dyrøy, Bardu, Målselv Lennart Fagernes. her

17 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMEN KOMMUNE 5: Dek.rn Nærmiljøsentraleni Dyrøy Tverrveien1 9311BRØSTADBOTN Stet,/ Kep:: Ark_kode Ark. k3d2 2 4 JAN2013 PrC1 _ Deres ref. Vår ref. 12/2833 Dato Nærmiljøsentralen i Dyrøy - statstilskudd tilskuddsbrev Vivisertilmottattsøknadog rapport. 1. TILSKUDD FOR 2013 Kulturdepartementetildelermed dettefrivilligsentralenet tilskuddfor 2013på kr Tilskuddeter bevilgetunder kap.315,post 71,jf.Prop.1S ( ) for Kulturdepartementet. Formåletmedtilskuddeter å stimuleretiløkt frivilligdeltakelse,bidratil å skapelokale meitepl2ggerogleggetil rette fnr g2mnrheidng ~hnnriling fnr lnk2lfrivillig virksomhet. Frivilligsentraleneskalvære åpneog inkluderendefor allesomhar lysttil å deltaog leggetilrette for et mangfoldavaktiviteteri tråd medlokaleforutsetninger. Statstilskuddetskalbenyttestilå dekkedeler avlønnsutgiftenetil dagligleder av frivilligsentralen.tilskuddetsstørrelseforutsetterat sentralenhar en dagligleder i 100 pst. stilling,og at det foreliggerminimum40pst. lokalfinansieringut over statstilskuddet,jf.opplysningeri søknad. Det forutsettesat tilskuddetdisponeresi samsvarmed de formål,forutsetninger,krav til økonomiforvaltning ogkontrollsamtrapporteringsomer trukketoppi dettebrevet Statstilskuddetvilbliutbetaltsomen engangsutbetalingtilkontonr Detskalavleggesrapport,jf.pkt.3 nedenfor. Postadresse Kontoradresse Samfunns- og Saksbehandler Postboks 8030 Dep Akersg. 59 frivillighetsavdelingen Håvard Bjerke 0030 Oslo Sentralbord: Org. nr

18 ØKONOMIFORVALTNING OG KONTROLL Kulturdepartementet forutsetter at frivilligsentralenhar løpende oversikt over sin økonomiske situasjon slik at forholdet mellom budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter til enhver tid er under kontroll.frivilligsentralens styre/ledelse plikter å varsle departementet umiddelbart dersom det oppstår vesentlige avviki premissene som ligger til grunn for beregning av tilskuddet. Det skal tydelig fremgå av årsregnskap hvordan lønn til daglig leder er finansiert, med en spesifisert oversikt over lokal finansieringut over statstilskuddet. Årsregnskap skal være undertegnet av frivilligsentralensstyre/ledelse. Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden, skal være tilgjengeligfor kontroll. Frivilligsentralens styre/ledelse er ansvarligfor å påse at disse opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte. Departementet viser til det generelle pålegget Stortinget har gitt forvaltningen om å føre kontroll med tilskudd til "offentligeller privat virksomhet som ellers ikke er undergitt statlig kontroll", jf eddi Stortingets bevilgningsreglement. Dersom det i ettertid viser seg at det er vesentlige avviki forhold til de premisser som ligger til grunn for tilskuddet, eller at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formålet, kan departementet kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Dersom frivilligsentralenhar mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger,kan dette i særlige tilfellerammes av bestemmelsene i straffelovens KRAV TIL RAPPORT FOR 2013 Frivilligsentralen må utarbeide rapport om aktiviteten i 2013.Rapporten skal inneholde: - o 1 snin er fra årsre ska i forhold til de krav som er trukket opp i dette brevet kortomtale av aktivitet i forhold til de formål og forutsetninger som er trukket opp i dette brevet kortomtale av gjennomførte aktiviteterknyttet til inkludering og mangfold Rapporten skal sendes til departementet sammen med søknad for 2015.Skjema som skal benyttes vil bli gjort tilgjengeligpå nettsidene til Kulturdepartementet. Vi minner om at frist for å sende inn skjema for søknad 2014og rapport 2012er 30.juni Med hilsen,,ø.,171g7 Lars Aud Gra y (e.f.) ekspedisjonssjef åvard Bjerke seniorrådgiver Side 2

19 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/132 Saksbehandler: Ørjan Higraff Dato: Utredning av felles pleie og omsorgsplan - nedsetting av arbeidsgruppe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 9/ Formannskapet 13/ Saksopplysninger Kommunestyret har i forbindelse med budsjett 2013 bl.a. fattet slikt vedtak under punkt 30; «Kommunestyret vedtak i sak 62/12 om utvidelse av 4 nye omsorgsleiligheter utsettes til Kommunestyret vedtar at det utarbeides en felles pleie og omsorgsplan, inklusiv dimensjonering av antall sykehjemsplasser og andre boformer og drift/dimensjonering hjemmetjenester. Egen prosjektplan utarbeides. Det brukes ekstern bistand som finansieres ved bruk av fond». Administrasjonens vurdering Rådmann har i samarbeid med ekstern rådgiver lagt følgende til grunn; Innledning/kravspesifikasjon; «Dyrøy Kommune inviterer til konkurranse for kjøp av utredning av PRO-tjenestene med sikte på å gi råd om tiltak som kan effektivisere driften og tjenestene. Dyrøy Kommune inviterer til konkurranse for kjøp av utredning av PRO-tjenestene med sikte på å gi råd om tiltak som kan effektivisere driften og tjenestene. Dyrøy kommune har i dag et Omsorgssenter beliggende sentralt i Brøstadbotn på Dyrøytunet. Her er også administrasjonsbygget til kommunen plassert, samt legekontor og NAV. I Omsorgssenteret er sykehjemmet plassert. Der er det tre sykehjemsavdelinger med til sammen 25 plasser. En skjermet avdeling med 8 plasser, en somatisk avdeling med 8 plasser + et gjesterom/korttidsplass og en avdeling som har et tett samarbeid med hjemmesykepleien da avdelingen består av 8 sykehjems rom pluss hjemmetjenesten sine 5 hybler. Det ligger også tre leiligheter i Omsorgssenteret. Her bor det fire ressurskrevende pasienter og det er en egen personalgruppe som følger opp disse. Pasientene blir regnet som hjemmeboende. Her var det planlagt en påbygging av Omsorgssenteret for å gi de ressurskrevende pasientene bedre boforhold. Dette er nå utsatt. Vask av tøy foretas ekstern av Dyrøy Vekst. Renhold av bygget gjøres av renholdspersonale fra teknisk enhet. Middag leveres av Dyrøymat og blir varmet opp på sykehjemmets kjøkken.

20 Dyrøy Aldershjem ble først bygget her i I 1993 ble det påbygd med to avdelinger, aldershjemsdefinisjonen opphørte og vi fikk tre sykehjemsavdelinger, 25 plasser pr i dag. Denne boligmassen er nå Omsorgssenteret. Hjemmetjenesten har kontor i Omsorgssenteret (på sykehjemmet som vi sier), og består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, PU, psykiatri og aktivitør. Enhet for pleie og omsorg ledes av en enhetsleder. Ansvarsområdet til leder omfatter alt tidligere beskrevet. Lederteamet består også av to fagledere. PLO har ansvar for alt som ikke tilhører enhet for Helse (helsesøster, legekontor). Fagledere har sykehjem og hjemmetjeneste som hver sine områder, men lederteamet har et felles ansvar for støttekontaktordning, TT-kort, Personlig assistent, Individuellplan, utskrivningsklare pasienter osv. Rundt Omsorgssenteret ligger det flere omsorgsboliger. På framsiden er det 9 boliger. På baksiden av senteret ligger det 11 omsorgsboliger der 5 blir brukt til bemannede PU boliger». Formål; Formålet med utredningen er å se på dagens organisering, tjenestenivå, turnusløsning og pleiefaktor, med sikte på å foreslå effektiviseringstiltak som gir et tilfredsstillende og forsvarlig tjenestetilbud til en lavere kostnad enn i dag. Tiltak kan i tillegg til rene driftsforhold også være å foreslå investeringer som på sikt vil virke kostnadsbesparende. Rådmannen foreslår følgende organisering av arbeidet; Prosjektgruppe Rådmannen (rådmannens ledergruppe) + HTV Arbeidsgruppe: Leder Oppvekst og omsorgsutvalget, enhetsleder pleie og omsorg, fagleder institusjon, fagleder hjemmetjenester, HTV sykepleierforbundet, HTV Fagforbundet, HTV Delta, Hovedverneombudet. Oppnevning av arbeidsgruppa vedtas av OpOm i møte den Refereres formannskapet. Gjennomføring: Det tas forbehold om at kommunestyret bevilger nødvendige midler for gjennomføringen av utredningen (Bruk av fond) Når vi får avklart hva utredningen koster legger vi saken fram for formannskapet og kommunestyret. Det videre arbeid starter når finansieringen er avklart. Rådmannens forslag til vedtak: For å følge opp kommunestyrets vedtak i sak 72/12, punkt 30 nedsettes følgende prosjekt og arbeidsgruppe; Prosjektgruppe Rådmannen (rådmannens ledergruppe) + HTV

21 Arbeidsgruppe: Leder Oppvekst og omsorgsutvalget, enhetsleder pleie og omsorg, fagleder institusjon, fagleder hjemmetjenester, HTV sykepleierforbundet, HTV Fagforbundet, HTV Delta, Hovedverneombudet. Det tas forbehold om at kommunestyret bevilger nødvendige midler for gjennomføringen av utredningen (Bruk av fond). Arbeidet starter når finansieringen er godkjent. Utvalgsleders innstilling: Leif Hermod Jenssen utvalgsleder Ørjan Higraff rådmann

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.213 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 18.02.2015 11/15 Kommunestyret 19.02.2015 Søgne kommune Arkiv: 200 Saksmappe: 2014/3535-38099/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Nytt økonomireglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer