Innhold: Styrets beretning...2 Styret i Om oss...5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Innhold: I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft Styrets beretning Styret i Om oss Aktiviteter i 2006: Mat Energi Kunnskap Nyskaping Livskvalitet Offentlig sektor Infrastruktur Internasjonalisering Markedsføring Informasjon Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Høsten 2003 besluttet de fire kommunene på Nord- Jæren å videreføre ARNE-prosjektet, som vi den gang het, frem til høsten Erfaringene med næringsutviklingssamarbeidet som startet i 1999 hadde gitt resultater og kommunene ønsket å satse videre. Siden 2003 har imidlertid prosjektet fått en annen form og oppgavene har blitt flere. I 2004 ble ARNE-prosjektet samlokalisert med andre næringspolitiske organer på Forus: Forus Næringspark AS, Universitetsfondet AS, Sola Terminalbygg AS, Stavanger-regionens Europakontor og Stavanger-regionens internasjonale engasjement. Vi fikk også en felles leder for alle enhetene. Formålet med samlokaliseringen og felles ledelse var å oppnå større samhandling og slagkraft. I 2005 presenterte ARNE en ny strategisk næringsplan for Stavanger-regionen. Næringsplanen var et resultat av innspill fra både privat næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og offentlige virksomheter. Siden næringsplanen ble godkjent i 2005, ser vi at målene og visjonene blir brukt av flere organisasjoner og næringslivsaktører i Stavanger-regionen. Regionens verdier - åpen, energisk og nyskapende - begynner å bli velkjente. Samtidig ser vi at visjonene våre diskuteres på regionalt nivå dette gjelder både målet om å bli europeisk energihovedstad og målet om å videreutvikle matnæringen i regionen. En vellykket annonsekampanje har også gjort Stavanger-regionens næringslivsarbeid synlig. Dugnadsånd og samarbeidsvilje er definitivt et fortrinn for regionen vår. I 2005 endret vi navn fra ARNE-prosjektet til Stavangerregionen Næringsutvikling(Greater Stavanger Economic Development på engelsk). Navnet signaliserte at 14 kommuner gikk sammen om felles satsing på regional næringsutvikling. Selv om de formelt ikke er eiere av virksomheten, gjøres de fleste prosjekter i samarbeidet med alle 14 kommunene i regionen. Det arbeides nå med løsninger hvor samtlige kommuner i regionen inviteres til forpliktende deltakelse og aktiv innflytelse i de styrende organer. Det var likevel ikke bare navnet som var nytt, men vi fikk nye og utvidede oppgaver og flere folk med på laget. I 2005 ansatte vi tre mulighetsutviklere som fikk ansvar for markedsføring, kunnskap, energi og infrastruktur. Aktivitetsnivået har økt betydelig siden Det som lenge var strategisk arbeid med fokus på analyser og strategi, har utviklet seg i operativ retning. Selv om vi fortsatt arbeider med strategier, analyser og utredninger, driver vi i tillegg med markedsføring. Vi er tett på FOUmiljøene både lokalt og internasjonalt, vi tar med rekordstore delegasjoner på oljemesser og legger til rette for økt samhandling innenfor næringsklynger som mat og energi. I løpet av de siste fire årene har organisasjonen vår blitt kjent i politiske miljø, i næringslivskretser og FOU-miljøer. Vi får stadig forespørsler om samarbeid, bistand og informasjon. I løpet av 2005 og 2006 har flere delegasjoner, næringsråd og representanter fra ulike geografiske områder besøkt oss. Alle vil de trekke veksler på hvordan 14 kommuner kan arbeide strategisk og operativt med næringsutvikling. Mange har notert seg at Stavangerregionen har blitt kåret til Norges beste næringslivsregion tre år på rad ( ). 1

3 Styrets beretning Stavanger-regionen Næringsutvikling er formelt organisert inn under selskapet Forus Næringspark AS som ivaretar alle selskaps- og arbeidsrettslige forhold. Dette er nærmere omtalt i årsrapporten fra Forus Næringspark. Stavanger-regionen Næringsutvikling opptrer imidlertid med en selvstendig økonomi gjennom eget budsjett og årsregnskap. Virksomheten hadde for 2006 en omsetning på kr. 18,7 mill. Hovedtyngden av virksomheten er salg av ulike tjenester innen feltet næringsutvikling til kommunene som de ellers ville måtte ha utført i egen regi. Ordinære driftsinntekter var på kr. 10,9 mill. I tillegg utgjør bidraget fra Forus Næringspark 7,7 mill. Det er inngått avtale for hvert virksomhetsår hvoretter næringsparken bidrar med inntil kr. 8,5 mill. Styret har vektlagt arbeidet med oppfølging av prioriterte satsingsområder i Strategisk Næringsplan for Stavangerregionen, aktiviteter overfor de to prioriterte klyngedannelser energiklyngen og den matindustrielle klyngen samt profilering av Stavanger-regionen. Styret vurderer årets resultat som tilfredsstillende i forhold til aktiviteter og tjenester som er utviklet i regi av Stavanger-regionen Næringsutvikling. Gjennom inngåtte avtaler med kommuner og næringsparken er grunnlaget til stede for fortsatt drift i virksomhetsåret Stavanger-regionen Næringsutvikling har lagt frem en sak som ser på alternativer for fremtidig organisering av virksomheten. Styret mener at regionens kommuner fortsatt bør stå samlet om å styrke verdiskapingsevnen for næringslivet i Stavanger-regionen. Dette fordrer etter styrets vurdering at det etableres en organisasjon som sikrer likeverdig eierskap og forpliktende deltakelse fra alle kommuner i regionen. Styret er tilfreds med at dette spørsmålet blir tatt opp som sak med de berørte kommuner 2. kvartal Stavanger-regionen Næringsutvikling hadde ved utgangen av 2006 ni ansatte; fire kvinner og fem menn. Antall ansatte tilsvarer syv årsverk. Administrerende direktør er lønnet av Forus Næringspark AS. Arbeidsmiljøet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det er ikke registrert ulykker eller arbeidsuhell i løpet av året og sykefraværet har vært minimalt. Sekretariatet i 2006 Erik Tjemsland administrerende direktør Elisabeth Faret markedssjef Trygve Brekke internasjonal sjef Cathrine Gjertsen kommunikasjonsrådgiver Randi T. Thorsen prosjektkoordinator Bjarte Dybvik mulighetsutvikler (nyskaping, mat og livskvalitet) Elin Merethe Oftedal mulighetsutvikler (kunnskap) Erling Brox mulighetsutvikler (analyser og utredninger) Birger Haraldseid mulighetsutvikler(energi og infrastruktur) Rådmannsgruppen Rådmann Ole Hetland Stavanger kommune (leder) Rådmann Tore Sirnes Sandnes kommune Rådmann Per Hårr Randaberg kommune Rådmann Trond Nerdal Sola kommune Rådmannsgruppen har månedlige møter, der handlingsdelen i strategisk næringsplan diskuteres i tillegg til generelle orienteringer. Stavanger-regionen Næringsutvikling deltar på møtene og fungerer som sekretariat for rådmannsgruppen. 2 3

4 Styret i 2006 Styret i Stavanger-regionen Næringsutvikling består av sentrale næringslivsledere, ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune samt fylkesordfører. Stavanger 20. mars 2007 Styreleder: Leif Johan Sevland ordfører i Stavanger kommune Nestleder: Jostein W. Rovik ordfører i Sandnes kommune mer: Håkon Rege ordfører i Sola kommune Tom Tvedt ordfører i Randaberg kommune Roald G. Bergsaker fylkesordfører i Rogaland Lars Takla styreformann i oljeselskapet Noreco AS Elin Schanche banksjef i SpareBank 1 SR-Bank Toril Nag konserndirektør i Fokus Bank Brit Rugland daglig leder i Rugland Invest as og styreleder i Gassco AS Terje Overvik konserndirektør for undersøkelse og produksjon i Statoil ASA (fra 2. kvartal 2006) Terje Vareberg administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Martin Gjelsvik forskningsleder ved International Reseach Institute of Stavanger AS (IRIS) (fra andre kvartal 2006) Arne Larsen Økland adm. i PAM AS (fra andre kvartal 2006) David Ottesen styreformann i Næringsforeningen og administrerende direktør i Ziebel AS Leif Johan Sevland Styreleder Elin Schanche Terje Overvik Lars Takla Jostein W. Rovik David Ottesen Terje Vareberg Martin Gjelsvik Håkon Rege Toril Nag Roald G. Bergsaker Erik Tjemsland Daglig leder Tom Tvedt Brit Rugland Arne Larsen Økland Atle Eide, Torleif Gram, Knut Åm og Astrid Sjurseike gikk ut av styret 2. kvartal I 2006 ble det avholdt fem styremøter hvor 43 saker ble behandlet. 4 5

5 Om oss Aktiviteter i 2006 Stavanger-regionen Næringsutvikling arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger vi opp næringspolitiske behov og utfordringer. Disse løses ved hjelp av oppstart, koordinering og gjennomføring av målrettede prosjekter. Våre oppdragsgivere er regionens politiske og administrative ledelse samt våre mange samarbeidspartnere fra næringslivet og kunnskapsmiljøene. Vi finner mål som regionen kan samle seg om Stavanger-regionen Næringsutvikling driver aktivt med markedsføring, kommunikasjon og forankringsprosesser som gir vilje til å trekke i samme retning. I 2005 utarbeidet vi, i samarbeid med det private næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og det offentlige, en ny strategisk næringsplan som skal styrke regionens konkurransekraft og verdiskapingsevne. Fram mot 2020 skal Stavangerregionen befeste sin posisjon som Norges matregion og Europas energihovedstad. Mat Energi Kunnskap Nyskaping Livskvalitet Offentlig sektor Infrastruktur Internasjonalisering Markedsføring Informasjon 6 7

6 Mat Vi samlet matnæringen og staket ut kursen mot 2020 I 2006 ble det arbeidet med scenarier innenfor matnæringen i Stavanger-regionen. Scenariearbeidet ser på utviklingen av matklyngen frem mot 2020 og gir matnæringen en pekepinn på hvor vi ønsker å være i 2020 og hva som må gjøres for å nå målet om å bli en matregion. Prosjektets målsetning var å mobilisere næringsaktørene og utvikle, konkretisere og presentere oppfølgingsprosjekter. Scenariearbeidet har resultert i en omforent og fremtidsrettet strategi for hele matnæringen. Dette vil være et viktig grunnlag for arbeidet med å få til et National Center of Expertise (NCE) Mat i Stavanger-regionen. 12 9

7 Energi Vi medvirket til at energiselskapene valgte Stavanger-regionen Seks nye olje- og gasselskaper har etablert seg eller var i regionen i Stavanger-regionen Næringsutvikling i ferd med å etablere seg i Stavanger-regionen i arbeidet aktivt med å markedsføre de fordeler regionen Disse er; Hess, Noreco, Premier Oil, Faroe Petroleum, har ved allerede å være oljehovedstad med en internasjonal befolking overfor de nyetablerte selskapene. Centrica, Nexen Inc og PetroCanada. Det store undervannsentreprenørselskapet Technip etablerte seg også Vi kartla leverandørindustrien i Stavanger-regionen I 2006 kartla vi leverandørindustrien knyttet til energisektoren i Stavanger-regionen. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank og Ernst & Young. Hensikten med kartleggingen var å synliggjøre den betydelige verdiskapingen og de mange arbeidsplassene som er knyttet til leverandørindustrien. Vi bidro til samhandling innenfor energisektoren Stavanger-regionen Næringsutvikling jobbet også i 2006 med å skape et industrinettverk og faglige møteplasser i grensenittet mellom operatører, leverandører og forskings- og utdanningsmiljøer i forbindelse med etableringen av Ullrigg-senteret på IRIS. I 2006 ble det også lagt grunnlag for flere prosjekt hvor samhandlingen mellom UiS, IRIS, industriaktørene og Stavanger-regionen Næringsutvikling er en viktig driver. Vi har blant annet forberedt en perspektivanalyse av energiklyngen i regionen. Analysen vil ta for seg hele energiklyngen; alt fra produkter og konsepter relatert til fornybar energi til tradisjonell utvinning av hydrokarboner. Våre viktigste eksterne samarbeidspartnere innenfor energiområdet er IRIS, UiS, Innovasjon Norge, ONS, Olf, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, kommunene og miljøer som ECON og Ernst&Young. Vi har også jevnlig kontakt med både de britiske, amerikanske og canadiske ambassadene. Vi fikk besøk av EU kommisjonæren Stavanger-regionen Næringsutvikling var i 2006 vertskap ringer fra hele bredden av vår energiindustri. Sandnes og tilrettelegger for en rekke energirelaterte besøk kommune var vertskap for en middag hvor ambassadøren og møter. Høydepunktet var et todagers besøk av EUkommisjonens ambassadør til Norge og Island, Percy representanter fra næringslivet og forskings- og utdan- både fikk knyttet kontakter med lokale politikere og 11 Westerlund. Programmet inkluderte møter og orienteningsinstitusjoner.

8 Kunnskap 12 Forskningsrådet ga oss midler til samarbeidsprosjekter med University of Texas Stavanger-regionen Næringsutvikling ble i 2006 tildelt BILAT midler fra Norges Forskingsråd. Midlene var avsatt til samarbeid på områder som innovasjon, entreprenørskap, kunnskapsoverføring og forskningssamarbeid med University of Texas. Dette resulterte i flere besøk fra University of Texas samt deltakelse i utenlandske konferanser og studiebesøk. I mai besøkte Eliza Evans, forsker og prosjektleder ved IC2 institute, Stavanger-regionen. Evans leder et teknologikartleggingsprosjekt i Austin, Texas. Hun deltok på en rekke møter i regionen og bidro med innspill til vårt teknologioverføringsprosjekt. I juni deltok Richard Amato, daværende leder for Clean Energy Incubator i Austin Texas på Energexmessen som ble avholdt i Stavanger. Amato hadde møter med flere aktører innenfor fornybar sektor. I juli besøkte Ruth Glendinning, som har ansvar for et større kulturprosjekt i Austin, deriblant en kulturinkubator, Stavanger-regionen. I oktober var daglig leder og gründer av selskapet VentureRAMP Jim Brazell hovedtaler under UiS sin konferanse Digitale Læringslandskap. Brazell er også prosjektleder for "Digital Media Collaboratory" ved IC2 institute ved University of Texas hvor han arbeider med å få videospill til å ha læreinnhold i stedet for å være kun underholdning. Konferansen var en suksess og fikk mye oppmerksomhet. I desember ble det foretatt to studieturer sammen med representanter fra Kunnskapsparken Utvikling. Den ene var Best Practice in Science Based Incubators (BIC) i København. Deltakelsen resulterte i at Kunnskapsparken Utvikling ble tatt opp i BIC samarbeidet. Den andre studieturen gikk til Austin, Texas. Her møtte vi samarbeidspartnere i forbindelse med planleggingen av International Conference on Technology Policy and Innovation (ICTPI) som skal arrangeres i Stavanger i Besøkene har resultert i at David Gibson, Associate Director ved IC2-instituttet, ønsker å inngå et samarbeid med Stavanger-regionen i tillegg til andre europeiske byer om forskning og kunnskapsoverføring innenfor fire kjerneområder: fornybar energi, film, spillteknologi og simulering samt trådløs teknologi. Det har også blitt initiert et forskningsprosjekt mellom IRIS sin avdeling for biomiljø og University of Texas, Marine Institute. Vi fikk teknologi og innovasjonskonferansen ICTPI lagt til Stavanger-regionen International Conference on Technology Policy and Innovation (ICTPI) er en del av en internasjonal konferanseserie med tette bånd til flere sterke amerikanske, europeiske og asiatiske universitets- og forskningsmiljøer. Stavanger regionen Næringsutvikling samarbeider med UiS, IRIS, Kunnskapsparken, Olf og Norsk Forskningsråd om konferansen som avholdes i Stavanger juni Temaet for konferansen er energi og bærekraftig utvikling. Konferansen er initiert av University of Texas. I tillegg er følgende topp universiteter involvert; Cambridge (England), MIT (USA), Higher School of Economics (Russland), Delft (Nederland), Kansai University (Japan) og Monterrey (Mexico). Konferansens formål er å samle ledende internasjonale representanter fra akademia, næringsliv og offentlige myndigheter for presentere, diskutere og vurdere tema som er kritisk for en bærekraftig økonomisk utvikling. Konferansen har alltid tatt utgangspunkt i teknologiutvikling og hvordan dette kan påvirke regional, nasjonal og internasjonal utvikling på en fruktbar måte. Les mer på 13

9 Nyskaping Vi utviklet Det nye nettstedet gir etablerere veiledning og kompetanse i startfasen. Nettsidene er en del av skape.no - et treårig utviklingsprosjekt som skal styrke etablererveiledningen i Rogaland. Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger-regionen Næringsutvikling, Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Rogaland og Ny Arbeids- og Velferdsordning (NAV). Vi oppdaget muligheter innenfor helsesektoren I 2006 gjennomførte vi en mulighetsanalyse innenfor helseteknologi. Analysen viser at regionen har muligheter innenfor dette fagfeltet. Det anbefales å gå videre med fem mulighetsområder; mat & helse, simulering for opplæring & pasientsikkerhet, nye hjelpemiddelprodukter, signalbehandling i helsesektoren og konferanser. Det ble i 2006 arrangert workshops for de fem områdene. Mat- og helsesatsingen har resultert i et RUP (Regionalt utviklingsprogram)-prosjekt. Det tas sikte på at mat og helse blir en egen satsing i regi av Måltidets Hus og at RUP-prosjektet danner grunn-laget for denne satsingen i Måltidets Hus. På bakgrunn av mulighetsanalysen innenfor helseteknologi arbeides det med en egen Arena søknad for helse. Dette gjøres i et samarbeid mellom Stavangerregionen Næringsutvikling, Kunnskapsparken og Innovasjon Norge

10 Livskvalitet Vi arbeidet med å få på plass en kulturinkubator Stavanger-regionen Næringsutvikling jobbet i 2006 aktivt med å få på plass en kulturinkubator i regionen. Å stimulere kulturbasert næring er nøkkelen i prosessen om å gjøre Stavanger-regionen til et kultursentrum. Kulturinkubatoren er også viktig å etablere dersom regionen skal få til langvarige effekter fra kulturbyåret Kulturinkubatorprosjektet, som ble ledet av Svein Dybdahl, er avsluttet og Kunnskapsparken har besluttet å etablere en inkubator for kulturbaserte næringer. Stavanger-regionen Næringsutvikling arbeidet med å forankre prosjektet, drive nettverksbygging og gi innspill til utviklingen av modellen for kulturinkubatoren. Det var viktig for Stavanger-regionen Næringsutvikling å sørge for at kulturinkubatoren ville nå ut til alle 14 kommunene i regionen, selv om inkubatoren har base i Kunnskapsparken. Dette er også i tråd med Kunnskapsparkens egen filosofi, når de oppretter avdelinger i hele fylket. 16 I forbindelse med nettverksbyggingen, deltok Stavangerregionen Næringsutvikling på møter i Kommunaldepartementets KIBIN (Kulturinkubatorer i Norge)- prosjekt. De ble også arrangert et nettverksmøte mellom landets kulturinkubatorer. Resultatene fra dette møtet var at en i større grad ble klar over utfordringene for denne bransjen og for behovet for nettverksbygging og samarbeid. 19

11 Offentlig sektor Vi tar grep i forbindelse med forvaltningsreformen Vi kartla næringsarealer i Stavanger-regionen Gjennom næringsarealprosjektet har vi som mål å regionen. Rapporten, som er basert på omfattende komme frem til felles strategier for tilrettelegging av kartlegging av næringsarealer og intervjuer med vel næringsarealer. Arbeidet skal bidra til økt trygghet 300 næringslivsledere i Stavanger-regionen, viser at for beslutning i planer og enkeltsaker, dokumentasjon og påvirkningskraft, konsistent praksis i flest nye lokaliseringer er til vurdering. bedriftene forholder seg til et regionalt marked når mulig kommuner, og dermed en mer offensiv og næringsvennlig region. Næringsarealrapporten viser også økt intern pendlerfrekvens i regionen, særlig fra Nord-Jæren til Sør- I 2006 utarbeidet Asplan Viak på oppdrag av Jæren. Øvrige funn viser at et flertall av bedriftene Stavanger-regionen Næringsutvikling en rapport om i regionen ønsker en målrettet og bevisst offentlig arealbehov og lokaliseringspreferanser for næringslivet i regionen. Rapporten viser at kommunene har for næringslivet. styring av lokaliseringsbestemmelser og arealbruk avsatt betydelige arealer til næringsvirksomhet. Næringsområdene på Nord-Jæren har en mer tidskritisk horisont enn for øvrige deler av regionen. sjøarealer, viser også at det er betydelige konflikter til En egen rapport som tar for seg Stavanger-regionens Rapporten dokumenterer at tettstedene i regionen stede når nye områder for oppdrettsvirksomhet skal vokser mer innover enn utover og at det dermed fremskaffes. pågår en systematisk fortetting av Stavanger- 18 På vegne av kommunene har Stavanger-regionen Næringsutvikling engasjert seg i regjeringens forvaltningsreform. Stortingsmeldingen om reformen varsler overføring av en rekke statlige oppgaver til regionene, i tillegg til at den skisserer muligheter for etablering av få og store regioner til erstatning for dagens fylkeskommuner. Stavanger-regionen Næringsutviklings sitt engasjement i denne saken er tosidig: For det første inneholder stortingsmeldingen elementer som peker i retning av at viktige samfunnsaktørroller flyttes fra kommunalt og interkommunalt nivå til regionalt nivå. Vi ønsker å bidra til å motvirke slike mulige utfall av reformen. For det andre vil videreføringen av reformen bestemme hvilke geografiske avgrensninger de nye regionene skal få. Stavanger-regionen vil i framtiden inngå enten i dagens Rogaland, eller i en av flere tenkelige konstellasjoner av sammenslåtte fylker. Vi ønsker å påvirke utfallet av disse prosessene. Etter at innholdet i meldingen ble kjent, har prosjektet derfor arbeidet med å etablere en felles plattform for de fjorten kommunene. Arbeidet vil bli videreført gjennom Vi ble valgt som pilotregion Stavanger-regionen er en av de fire regionene i landet som er utvalgt til pilotregion for ebygg2009. Prosjektet, som er i regi av Forum for Innovasjon og Fagforbundet, skal bedre både kvalitet og effektivitet i offentlig plan- og byggesaksbehandling. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune har lenge arbeidet med effektiv plan- og byggesaksbehandling. Gjennom Smartkommune-prosjektet har kommunene utviklet nettbaserte plan- og byggesakstjenester på websiden ebygg -prosjektet vil gi regionen et bedre grunnlag for å satse videre på Smartkommune-prosjektet. Alle prosjekter knyttet til ebygg2009 gjennomføres i samarbeid mellom myndigheter, næringslivet og fagbevegelsen. 19

12 Infrastruktur Vi belyste hvilke grep som må tas for å styrke Stavanger-regionen som logistikknutepunkt På oppdrag av Stavanger-regionen Næringsutvikling oppdaterte IRIS i 2006 en perspektivanalyse av Stavanger-regionen som logistikknutepunkt. Analysen ble første gang gjennomført i 2001 på oppdrag av NHO Rogaland, men det forelå behov for en ny gjennomgang. Analysen fungerer nå som et felles dokument når næringslivets logistikkbehov diskuteres. Hensikten med analysen er å belyse hvilke grep som må gjøres for at regionen skal få optimal uttelling for de store investeringene som allerede er gjort ved jernbaneterminalen på Ganddal, på Stavanger Lufthavn, Sola og i Risavika havn. Perspektivanalysen viser at en bør utbedre veisystemene mellom terminalene samt hovedårene ut av regionen. Dersom det ikke blir gjort noe med disse transportårene vil det være fare for flaskehalser og en vil ikke kunne utnytte de moderne terminalene som ligger innenfor en 10 km radius. Vi kjempet for luftfartsteknologien på Sola I 2006 drev Stavanger-regionen lobbyarbeid for å hindre nedleggingen av Braathens Technical Services på Sola. Etter at slaget var tapt, arbeidet vi med å reetablere aktiviteter knyttet til luftfartsteknologi og samtidig styrke luftfartsklyngen. Teknologimiljøet på Sola er Norges viktigste og et av Europas mest kompetente miljø for helikoptre. Miljøet er også svært viktig for energiindustrien og har store muligheter for overførbar kompetanse til andre næringer. Vi er en pådriver i arbeidet med å få etablert treningssimulatorer for NH 90 på Sola. Vi jobber også med å samle aktørene på Sola og driver informasjons- og lobbyarbeid mot Rogalandsbenken og relaterte departementer

13 Internasjonalisering Vi var størst i Houston For 16. gang ledet Stavanger-regionen Næringsutvikling, med styreleder Leif Johan Sevland i spissen, delegasjonen til Offshore Technology Conference (OTC) i Houston, Texas. Med rekorddeltakelse på 75 personer markerte Stavanger-regionen seg igjen som den største norske aktøren under verdens største oljemesse. Foruten olje og gassrelaterte bedrifter deltok også representanter fra Universitetet i Stavanger, IRIS og Stavanger Universitetssjukehus. Delegasjonen inkluderte også fire personer fra Tromsø kommune, ledet av ordfører Herman Kristoffersen. Målet med turen var å etablere møteplasser for norske og amerikanske aktører innen næringsliv, forskning og utvikling. Store og små bedrifter og organisasjoner knyttet kontakter og fikk signerte avtaler under oljemessen. To eksempler på dette er Statoil og Stavanger Universitetssjukehus. Statoils Houston-kontor inngikk en samarbeidsavtale med UiS og IRIS som vil styrke petroleumsrelatert forskning og Stavanger Universitetssjukehus hadde kontaktmøter med verdens største kreftforskningsinstitutt MD Anderson. Programmet i Houston ble utarbeidet i samarbeid med Stavanger-regionens Houston-kontor. Det ble også avholdt styremøte for Houston-kontoret. Kontrakten med Mike Johnson, som leder kontoret, ble også forlenget. 23

14 Vi var et bindeledd mellom næringslivet i Stavanger-regionen og Russland I 2006 hadde vi fokus på Russland, og da spesielt Nordvest Russland. Målet vårt var å bygge allianser med russiske aktører. Samtidig ønsket vi å etablere et tydeligere samarbeid med næringslivet i Nord Norge. Disse forbindelsene sees i sammenheng fordi Nord- Norge også vil være et brohode mot Nordvest Russland. Det første seminaret hadde fokus på russisk næringsliv og tok for seg temaer som; det russiske markedet, forhandlinger med russere, skattespørsmål og hvordan en starter sitt eget firma i Russland. Det andre seminaret omhandlet temaer knyttet til å leve og bo i Russland. Oppslutningen om arrangementene var stor. Vi fortalte verden om næringslivet i Stavanger-regionen I januar 2006 gjennomførte vi en delegasjonsreise til til nettverksorganisasjonen ivaretas av Stavangerregionen Næringsutvikling. Deltakelsen i WECP gir oss Canada, USA, Mexico og Brasil. Fokuset var på energi og mat. Med oss på turen var det representanter fra forskningsinstitusjoner, marinsektor og energisektoren. byer og profilere Stavanger-regionen som en av verdenes en unik mulighet til å bygge relasjoner til andre energi- energihovedsteder. Stavanger opprettholder sitt medlemskap i World Energy Cities Partnership (WECP). Aktiviteter knyttet Stavanger- regionen Næringsutvikling var vertskap for Stavanger-regionen Næringsutvikling ble i 2006 flere russiske delegasjonsbesøk. I samarbeid med partner i prosjektet Partnership between Russian and Norsk-Russisk Handelskammer arrangerte vi seminarer Norwegian Oil and Gas Industry som drives i regi av for næringslivsaktører i Stavanger-regionen som INTSOK (Norwegian Oil and Gas Partners). ønsket å lære mer om Russland. Vi la til rette for samarbeid mellom Rogaland og Troms I 2006 inngikk Rogaland og Troms et historisk samarbeid innen petroleumsrettet næringsutvikling. I regi Fylkeskommunene er koordinatorer i samarbeidet med nasjonale og regionale petroleumsklyngen internasjonalt. av Nordnorsk kontaktforum for olje og gass ble det de involverte kommuner og næringslivet. etablert et næringssamarbeid mellom de to fylkene. Fra Rogalands side arbeidet bl.a. fylkesordfører Næringslivet i Rogaland med sin lange erfaring innen Roald Bergsaker, internasjonal sjef Trygve Brekke og petroleumssektoren fremdeles vil ha oppdrag i Nordmarkedssjef Elisabeth Faret fra Stavanger-regionen Norge. Samarbeidet mellom deres erfaring og den Næringsutvikling med å få til et tettere samarbeid. regionale kompetansen i Nord-Norge, bl.a. i forhold til infrastruktur og teknologi knyttet til kaldt klima, vil bli Formålet med samarbeidet er få til kompetanseutveksling og næringsutvikling som kan styrke et fruktbart grunnlag for fremtidig næringsutvikling. den Vi har lytteposter i Brussel og Houston Stavanger regionens Europakontor ble etablert i 1993 mellom; Helse Stavanger HF, IRIS, UiS, ONS og og drives som et samarbeidsprosjekt mellom ni lokale Stavanger-regionen Næringsutvikling. Samarbeidet partnere. Det administrative ansvaret ivaretas av ble videreført i Det administrative ansvaret i Stavanger-regionen Næringsutvikling. Stavanger ivaretas av Stavanger-regionen Næringsutvikling. Stavanger-regionen har også et eget Houston-kontor. Kontoret ble opprettet i 2004 som et samarbeid 24 25

15 Markedsføring Vi gjennomførte Norges største regionale rekrutteringskampanje Vi samlet regionale aktører under ONS Som første norske storbyregion lanserte Stavangerregionen, i regi av Stavanger-regionen Næringsutvikling, en massiv rekrutteringskampanje i landets ledende aviser. Offentlig og privat sektor, samt utdanningsmiljøet stod for første gang sammen om å tiltrekke seg arbeidskraft til Stavanger-regionen. Vi fristet med et dynamisk næringsliv, en stor matregion, fantastiske natur, fritidsmuligheter og ikke minst et kulturliv som vokser med den europeiske kulturhovedstadsstatusen. Våren 2006 fridde energiregionen til arbeidstakerne gjennom store kampanjer i Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Aftenposten, Fædrelandsvennen og Bergens Tidende. Kampanjen viste regionens mangfold. Både karrieremuligheter og livskvalitet ble belyst. Høsten 2006 fulgte vi opp med annonser i Dagens Næringsliv, Nordlys og i Haugesunds Avis. Vi hadde også annonser på i magasiner som Universum og egne jobbsider på Undersøkelser viser at hele ti prosent av landets innbyggere har lagt merke til rekrutteringskampanjen (Omdømmerapporten 2007, gjennomført av Markedsføringshuset). Under ONS 2006 samlet Stavanger-regionen Næringsutvikling, Universitet i Stavanger, Oilinfo og Næringsutvikling flere aktører på en felles utendørs Conventor. Ved hjelp av oransjekledde verter, containere i knallfarger og et tettpakket program fortalte vi stand. Dette var første gang vertsregionen hadde egen stand. om fordelene ved å bo, arbeide og studere i Stavangerregionen. Storm Weather Center gav oss værvarsling, Temaet for standen var åpen, energisk og nyskapende. Stavanger2008 bidro med underholdning og lokale Blant aktørene som deltok på standen var: Aetat, matprodusenter gav publikum smaksprøver. Den Fagforum for mat og drikke, Risavika Havn, Stavanger fargerike utendørsstanden ble et samlingspunkt og 2008, Region Stavanger BA, Stavanger-regionen informasjonsplass for flere av de besøkende. Vi overtalte Avinor til å satse på Stavanger-regionen Stavanger-regionen Næringsutvikling deltok aktivt i regionen som et attraktivt reisemål for utenlandske utarbeidelsen av søknaden om midler fra Avinor til turister. Dersom prosjektet gir resultater kan vi få tildelt ytterligere 10 millioner i årene fremover. Stavanger markedsføring av regionen. Vi arbeidet også aktivt med lobbyvirksomhet overfor Avinor har ansvar for gjennomføringen av prosjektet, men Stavanger-regionen Næringsutvikling er representert i prosjektets styringsgruppe. Arbeidet gav resultater. I mai fikk Stavanger-regionen tildelt fem millioner kroner til markedsføring av 27

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger

Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Selskap og samarbeid i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger Bred strek markerer de 14 kommunene som inngår i Stavanger-regionen. 12.12.2006 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvorfor samarbeide

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Her vil bedriftene være. side 8-15 NÆRINGSLIVSMAGASINET HALVERTE SYKEFRAVÆRET side 34 PÅ KANTEN TIL FREMTIDEN side 16 MØT DEN NYE FORUM-SJEFEN side 30 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 7 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden LØSSALG: 79 KR Her vil bedriftene være 25 prosent av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013

NÆRINGSUTVIKLING. Årsberetning 2013 M O S S E R E G I O N E N S NÆRINGSUTVIKLING Innhold Om selskapet Driften av selskapet 2013 Aktiviteter 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Selskapets visjon, formål

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPET 7.

Detaljer