PROSJEKTBESKRIVELSE - FORPROSJEKT - ENERGI & MILJØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE - FORPROSJEKT - ENERGI & MILJØ"

Transkript

1 Innledning PROSJEKTBESKRIVELSE - FORPROSJEKT - ENERGI & MILJØ (HR) har bl.a. gjennom politiske signaler samt nedskjæringer i budsjett kommet i en situasjon der vf må utvikle våre "produkter" til reiselivsmarkedet. Dette ser vi på som en stor utfordring og har derfor satt i gang prosesser som skal utvikle HR til en fremtidsrettet organisasjon innen reiselivsbransjen. Vi har tre hovedutfordringer i denne situasjonen. 1. Styret og administrasjonen må begynne å tenke samt agere på en mer "selgende" måte i forholdet til våre medlemmer. 2. HR må få en aksept fra medlemmene samt politikerne om hvilke områder vi skal gå inn på. Ønsker medlemmene at HR skal utarbeide nye prosjekter der vi tar betaling ut over medlemskontingenten? Dette blir en helt ny innfallsvinkel der HR skal "selge" varer, produkter og - eller tjenester innen forskjellige områder. 3. Har HR sin administrasjon i dag ressurser tilgjengelig for å gå inn på nye områder. Endringer koster penger - HR har i dag minimale resurser tilgjengelig til å gå i gang med nye prosjekter. Ser Hordaland Fylkeskommune sin rolle her? Styret i HR har gjennom pågående prosesser endt opp med ett interessant konsept som har fått navnet: E"***» reiseliv. HR mener at det er viktig å lykkes fra første stund. Det må derfor utarbeides et forprosjekt for dette konseptet. Vi har valgt et helt konkret konsept som vi vil tilby våre medlemmer. Ja, i fremtiden kan dette bli så interessant at vi kan "eksportere" det til andre fylker / organisasjoner innen reiseliv. Intensjonene for søknad forprosjekt Eoet ** Mi *» reiseliv. 1. Tilby medlemsbedriftene et konsept innen energi og miljø der målet for medlemsbedriftene vil være: - Innsparing på energikostnadene - Få kontroll og oversikt over energikostnadene - Være forberedt på ny krav fra offentlige myndigheter - Kunne redusere kostnadene per overnatting - Kunne redusere kostnadene generelt - Bruke miljøprofil internt i sin markedsføring HORDALAND REISELIV Postboks 4008 Dreggen, N-583S Bergen Telefon: Telefaks: 55 J E-post: - Internett: Bank kto.: 8J8J No.:

2 - Bruke miljøprofil eksternt mot markeder - Styrke / vedlikeholde konkurransekraften til de "små" medlemmene Målet er at innsparingene skal bli så store at betalingen for konseptet til HR over tid skal kunne utbetales over drift fra de medlemsbedriftene som blir med. HR ser at der må innbetales et fastbeløp som innmeldingsavgift i startfasen. 2. Potensialet for HR: - Tilby medlemsbedriftene medlemsfordeler - Være innovative i markedet - Endre den interne organisasjonen til å bli innovative - Få en friere økonom» - Få en tryggere økonomi - Utvikle administrasjonen - Gjøre HR i stand til å møte fremtidige krav - Gjøre HR i stand til å påvirke utfordringer / potensialer i fremtiden - Bli et "Fyrtårn" i Norge innen reiseliv HR ser helt klart at dette konseptet som er valgt, samt måten å agere på, er ny innen reiselivorganisasjonene. HR vil derfor kunne bli en foregangsorganisasjon for reiseliv i Norge. Dette vil kunne skape fremtidige arbeidsplasser i Hordaland. Bakgrunn for søknad forprosjekt E f9 ' * *"** reiseliv. Der er mange måter å angripe den situasjonen HR er kommet i: HR kunne utelukkende sett på kostnadsreduksjoner som et virkemiddel for å få kart og terreng til å fungere sammen. Dette er en passiv og negativ innfallsvinkel som ikke er HR, medlemsbedriftene og - eller fylkeskommunen verdig. HR har gjennomgått regnskap og budsjetter der vi har skåret ned til grunnfjellet. Vi har solid vestnorsk granitt som underlag. Ut fra dette ståsted kan og skal vi bygge stein på stein videre. Gjennom forprosjektet, samt gjennom hele prosessen, som skal munne ut i en prosjektbeskrivelse og handlingsplan, vil fylkeskommunen kunne få tilgang på nyttig informasjon og kunnskap innen flere felt. For det første vil fylkeskommunen kunne få kunnskap innen energi og miljø. For det andre stilles der nye krav til andre organisasjoner fylket støtter økonomisk. Under prosessen i dette prosjektet kan fylkeskommunen få positiv og negativ kunnskap og erfaring om hvordan endringer i organisasjoner fungerer. HR* s administrasjon har en overvekt av personer som om ikke så mange år går av på grunn av alder. HR ser at på nyåret 2006, når handlingsplanen skal settes i verk, må der tilførers nye menneskelige resurser i administrasjonen. Dette stiller HR seg

3 meget positiv til. Vi kan få en glimrende anledning til en glidende overgang rettet mot yngre krefter. Innovasjon Norge har vært i kontakt med firma som er spesialister innen energi og miljø. Det var Innovasjon Norge som selv tok kontakt. HR har kontakt med slike firma - også de som Innovasjon Norge er i dialog med. Samlet vil dette kunne gi en mulighet som er unik her i Hordaland. HR skal utarbeide og vaare eiere av konseptet men vj er avhengig av kompetanse innen området Grunnlag for søknad forprosjekt *np* re se iv. Det har vært en stor utvikling av energimarked de siste årene, dette har ført til endringer i rammebetingelser for forbrukere. Prisene har steget med 100% siden 1999, dette skyldes en kombinasjon av høyere markedspriser og offentlige avgifter. Miljøbegrepet har kommet sterkere inn i diskusjonen i forbindelse med energibruk, dette gjelder både myndigheter og markedet generelt. Blant annet er det utarbeidet et EU direktiv (EU/2002/91/EF) angående energimerking av bygninger, dette blir innført i Norge f.o.m l tillegg er det lagt opp til innføring av grønne sertifikat i Norge f.o.m En annen utvikling er den store spalteplass dette tema har fått i pressen, fra å vaare et ikke eksisterende tema i pressen, til spesielt de siste årene å omfatte mange spaltemeter. For bedrifter som innfører effektiv energiforvaltning innebærer dette en langt større rentabilitet på investering en tidligere, dette omfatter både større kostnadsreduksjoner og høyere markedsverdi igjennom en synlig miljøprofil i markedet Betingelser for innføring av effektiv energiforvaltning ved ulike reiselivbedrifter er tilgang på kompetanse både om energimarked og energiflyt tilpasset produksjon i de ulike type bedrifter. Dette krever mye ressurser for hver enkelt bedrift og spesielt for små bedrifter vil det være vanskelig å kunne oppnå gode nok bedriftsøkonomiske betingelser, l tillegg er det vanskelig å kunne etterprøve resultater av gjennomførte tiltak. Det statlige organet Enova har tilbud på ulike støtte ordninger til bedrifter, som innfører effektiv energiforvaltning. En hoved begrensning her er størrelse på bygninger, slik at små bedrifter ikke vil kunne komme inn under støtteordning uten at flere samarbeider om søknader. Med bakgrunn i overfor stående betraktninger ser HR det som særdeles interessant å kunne utvikle et bransje basert rammeverk for innføring av effektiv energiforvaltning i ulike reiselivbedrifter. Videre vil en ta sikte på å kunne fungere som koordinator i forbindelse med søknad om tilgang på offentlige støtteordning, markedskommunikasjons program, etc. Ettersom slikt bransjerelatert konsept innen effektiv energiforvaltning i reiseliv ikke er satt i system tidligere, vil det kunne ligge til rette for å kunne opprette et nasjonalt kompetansesenter innen dette område i Hordaland.

4 Begrunnelse for HR å utarbeide en handlingsplan for reiselivbedrifter innen effektiv energiforvaltning, er den utvikling av energimarked har hatt dø sfste årene og den konsekvensen dette får for bedriftene. HR som er kommersiell uavhengig vil i denne sammenheng kunne kommunisere mellom myndigheter, bransjeorganisasjon og reiselivbedrifter. l tillegg vil en syte for at alle type bedrifter innen reiselivbransjen vil kunne få samme tilbud. Videre vil det være interessant for HR å kunne implementere bedrifters miljøprofil i utarbeidet markedskommunikasjon. Dette vil kunne føre til nye betalte oppdrag for HR, både som driftsansvarlig overfor egne medlemsbedrifter og som koordinatorer overfor andre aktører som ønsker å innføre lignende handlingsplaner i andre regioner. Avsluttende kommentarer for søknad forprosjektet Enefg> * *"** reiseliv. Innen energi og miljø har det over lang tid vært fokus på kostnader, besparelser samt lover, regler og føreskrifter. Hovedutfordringen er at alle disse fokusområdene har vært adskilt fra hverandre samf generelt for de aller fleste bransjer. HR ønsker å utarbeide et helhetlig konsept rettet mot en bransje. Bransjen i seg selv er stor nok der vi skal utarbeide energi og miljøkonsepter på nisjer innen hovedsegmentet reiseliv. Det er forskjellige utfordringer for et firma med 4 campinghytter og et hotell med 120 ovemattingssenger. Dette vil gi mange synergier. Med bakgrunn av dette har styret vedtatt den å søke Hordaland Fylkeskommune om midler til å gjennomføre et forprosjekt. Forprosjektet skal munne ut i en handlingsplan samt prosjektbeskrivelse. HR regner med at prosjektet skal, sammen med Innovasjon Norge og medlemsbedriftene være selvfinansierende. Forprosjektet skal også motivere og gi inspirasjon til administrasjonen i HR. Kanskje den største utfordringen ligger i informasjonsbehovet og gi motivasjon ti) alle medlemsbedriftene. Her må HR i forundersøkelsen legge forholdene til rette slik at overgangen til handlingsplan og konkret igangsettelse går så smertefritt som mulig.

5 Forprosjekt - Handlingsplan Energi & Miljø Finansiering 1 Gjennomartekjjng prosjekt 2 Reise & diett kostnader 3 Kommunikasjon med bransje Forberedelser søknader om. finansieringsstøtte til utarbeidelse av Handlingsplan. 700,00 650, , , ,00 120,00 650, ,00 40,00 650, ,00 Sum kostnader ,00 5 Søtte fra HFK ,00 Sum finansiering Fremed finansiering ,00 o.ob HORDALAND REISELIV Postboks 4008 Dreggen, N-S83S Bergen Telefon: Telefaks: Exblofé Hordaland E-post: Internetl: - Bank kto,: No.:

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Endring av driftstilskuddsordningen i duodji

Endring av driftstilskuddsordningen i duodji Endring av driftstilskuddsordningen i duodji Høringsnotat av 24.03.2014 Høringsfrist 08.08.2014 Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK, TILTAK OG UTFORDRINGER DRØFTINGSDOKUMENT VEDLEGG 1 SENIORPOLITIKK 1. UTFORDRINGER: Hovedutfordring: Hvilke tilpasninger/tiltak får den enkelte til å bli i kommunen og stå i jobb frem til pensjonsalder? Andre utfordringer: Hvilke

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning

Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning Søknad Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning Prosjektnavn inkluderende arbeids MØY- Kvinnebedrifter

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2014 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER KOMMENTARER TIL STATISTIKKENE RESULTATER DEN LANGE

Detaljer