Klimaregnskap i organisasjoner: Analyse av eksisterende metodegrunnlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimaregnskap i organisasjoner: Analyse av eksisterende metodegrunnlag"

Transkript

1 Forfatter: Aina Elstad Stensgård Rapportnr.: OR ISBN: ISBN: Klimaregnskap i organisasjoner: Analyse av eksisterende metodegrunnlag

2 Rapportnr.: OR ISBN nr.: Rapporttype: ISBN nr.: Oppdragsrapport ISSN nr.: Rapporttittel: Klimaregnskap i organisasjoner Forfattere: Aina Elstad Stensgård Prosjektnummer: Prosjekttittel: KlimaReg Oppdragsgivere: Østfold Fylkeskommune Oppdragsgivers referanse: Tyra Risnes Emneord: Tilgjengelighet: Antall sider inkl. bilag: Klimaregnskap Miljøanalyse Metodikk Åpen 41 Godkjent: Dato: Prosjektleder Forskningsleder Østfoldforskning

3 Sammendrag Per dags dato fins en rekke internasjonale veiledere for utarbeiding av klimaregnskap og miljøanalyser (Chomkhamsri & Pelletier 2011). Veilederne varierer i form av omfang, krav og utforming. Utfordringen med flere tilnærminger er at miljøanalysene blir vanskelig å sammenlikne. Dermed forsvinner en viktig del av hensikten bak miljøanalyser (Chomkhamsri & Pelletier 2011). Denne rapporten sammenlikner tre anerkjente europeiske veiledere for klimaregnskap i organisasjoner, ISO /14069 (ISO 2010), The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (Ranganathan et al. 2004), og The Organisation Environmental Footprint Guide (Pelletier et al. 2013). Tanken er å gi oversikt over metodenes likheter og ulikheter, slik at rapporten kan danne et sammenlikningsgrunnlag for klimaregnskap basert på veilederne. Til slutt presenteres utformingen av den lovpålagte utslippsrapporteringen i Norge, rapportering av kvotepliktige utslipp og konsesjonsbelagt industri, for å belyse hvordan det norske rapporteringssystemet er utformet sammenliknet med de europeiske veilederne. Gjennomgangen viser at veilederne stiller relativt ulike krav til utarbeiding av klimaregnskap. Systemgrenser, allokering av unngåtte utslipp og krav til usikkerhet er temaer som veilederne behandler forskjellig. Det kommer også frem at enkelte temaer er lite drøftet, og tidvis gis det mangelfull veiledning og/eller rom for egentolking. Kombinasjonen av at veilederne åpner for subjektivitet, at retningslinjene spriker og at enkelte områder er ubehandlet, kan gjøre det vanskelig å sammenlikne klimaregnskap basert på de ulike metodene. Rapporten støtter opp om tidligere antydninger om at det bør utarbeides en ny felles standard som bygger på de eksisterende veilederne, og som kan gi organisasjoner enstemmig og tydelig veiledning (Chomkhamsri & Pelletier 2011; Pelletier et al. 2014). Forhåpentligvis kan denne rapporten fungere som et sammenlikningsgrunnlag i inntil en slik standard er utarbeidet. Vurderer vi det norske rapporteringssystemet opp mot den europeiske metodikken ser vi likheter i dokumentering, behandling av usikkerhet, kalkulasjonsmetode og miljøkategorier. Av ulikheter er det først og fremst systemgrensene som skiller det norske rapporteringssystemet fra det europeiske, noe som er naturlig ettersom den norske modellen er grunnlag for beregning av nasjonale utslipp mens de europeiske standardene er beregnet for organisasjoner. Det fins likevel elementer i den norske modellen som med fordel kunne vært mer lik de europeiske veilederne, som krav til bedriftsspesifikke utslippsfaktorer. Bakgrunnen for at den norske rapporteringen ikke har den samme detaljgraden som de europeiske standardene er sannsynligvis at innsamlede data raskt skal kunne aggregeres til nasjonale utslippstall, samtidig som man ønsker en enklest mulig rapportering for bedriftene som er kvotepliktige og konsesjonspålagt. 1

4 Innholdsfortegnelse Innledning Prosjekttilknytning og hensikt Bakgrunn Ramme og gjennomføring...5 Veilederne Analysen Format og oppbygging av analysen Metodikk Anvendelse Brukergrupper Formål og prinsipper Miljøkategorier Avgrensninger Organisasjonens grenser Omfang/systemgrenser Ekskludering Utslippsreduksjoner Unngått utslipp, energi Unngått utslipp, avfall Eksterne utslippsreduksjoner Beregningsgrunnlag/Funksjonell enhet Data Datakvalitet Usikkerhet Kalkulasjonsmetode og sammenstilling av data Rapportering Rapportformat Rapportoppbygging Separat rapportering Dokumentasjon Verifisering/kontroll av rapport Klimaregnskap i norske virksomheter Om rapporteringen Rapportering av konsesjonsbelagt industri Rapportering etter kvotepliktige utslipp CO2-Rapportering fra landbasert industri i Østfold Norsk miljørapportering og europeiske standarder for miljørapportering...33 Oppsummering.35 Referanser...36 Vedlegg 37 2

5 Tabeller og figurer Tabell 1 Tematisk inndeling for sammenlikning av veilederne Tabell 2 Sammenfattet presentasjon av analysen i tabellform Figur 1 Obligatorisk rapportering i henhold til, og Figur 2 - Klimagassutslipp fra landbasert industri i Østfold fra 1995 til 2010, fordelt på bedrift Figur 3 - Klimagassutslipp fra landbasert industri i Østfold fra 2005 til 2011, fordelt på bedrift

6 Innledning 1.1 Prosjekttilknytning og hensikt Denne rapporten er en del av prosjektet KlimaReg. KlimaReg skal bidra til at kommuner, fylkeskommuner og bedrifter får tilgang til metoder og verktøy basert på lokalt forankrede data og forutsetninger. Rapporten er et bidrag til prosjektets femte hovedområde; Klima- og energiregnskap i private bedrifter, og søker å gjøre rede for likhetstrekk og forskjeller mellom tre utvalgte veiledere for klimaregnskap i organisasjoner. I tillegg vil rapporten belyse hvordan den norske lovpålagte rapporteringen av klimagasser fungerer sammenliknet med de europeiske veilederne. 1.2 Bakgrunn Klima- og miljøhensyn gjør seg stadig mer gjeldende i både private og offentlige organisasjoner. I tillegg til offentlige krav og reguleringer stiller til stadig også forbrukere, interessenter og samarbeidspartnere miljøkrav til organisasjoner (Pelletier et al. 2013; Ranganathan et al. 2004). Klimaregnskap er blitt et nyttig verktøy for å imøtekomme både lovfestede krav samt forbrukernes fordringer. Klimaregnskap gir organisasjoner oversikt over deres totale utslipp, avdekker hvor utslippene tynger mest og kan indikere hvilke klimatiltak som bør utføres. Klimaregnskap har også blitt et viktig middel i markedsføringen for enkelte organisasjoner, og har blitt en sentral del av omdømmebygging (Pelletier et al. 2013; Ranganathan et al. 2004). I dag fins flere metoder, standarder og veiledere for hvordan klimaregnskap for organisasjoner bør utarbeides. Disse varierer både i forhold til omfang, krav og fremgangsmåte m.m. (Pelletier et al. 2014). At det eksisterende metodegrunnlaget spriker byr på utfordringer ettersom sammenlignbarheten mellom klimaregnskap med base i ulike veiledere blir redusert. Dermed begrenses også bruksområdet for klimaregnskap, og store deler av hensikten med å utarbeide dem blir borte (Pelletier et al. 2014). Flere har gitt utrykk for at det bør utarbeides en ny felles europeisk metodikk som kan fungere som en overordnet standard slik at man oppnår konsistens og sammenlignbarhet mellom organisasjoners klimaregnskap (Chomkhamsri & Pelletier 2011; Pelletier et al. 2014). 4

7 1.3 Ramme og gjennomføring Inntil en overordnet standard blir utarbeidet, er det viktig at organisasjoner kjenner til dagens veiledere; hva som kjennetegner dem og hva er felles eller ulikt for dem. Denne rapporten prøver å gi en oversikt over metodegrunnlaget ved å sammenlikne tre anerkjente europeiske veiledere for utarbeiding av klimaregnskap i organisasjoner. Tanken er at rapporten skal gi organisasjoner og andre aktuelle aktører et bedre grunnlag til å sammenlikne veilederne og klimaregnskap, samt fungere som beslutningsstøtte ved valg av metodikk for klimaregnskap. Veilederne som rapporten tar for seg er; ISO /14069 (ISO 2010), The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (Ranganathan et al. 2004) og Organisastion Environmental Footprint Guide (Pelletier et al. 2013). Heretter kalt, og. I tillegg til de europeiske standardene belyses også det norske systemet for miljørapportering; rapportering av konsesjonsbelagt industri og kvotepliktige utslipp. For norske organisasjoner som ønsker å utarbeide klimaregnskap (enten det er i tillegg til kvotepliktig/konsesjonsbelagt virksomhet eller som et selvstendig verktøy) kan det være nyttig å forstå hvordan den norske rapportering fungerer sammenliknet med de europeiske standardene. Rapporten tar for seg klimaregnskap, og analysen vil derfor ikke gå nærmere inn på andre miljøindikatorer enn global oppvarming. Det er bare de tre nevnte veilederne samt det norske rapporteringssystemet som behandles i denne rapporten. Det er likevel verdt å nevne at det fins mange andre metoder. Blant annet ILCD (The International Reference Life Cycle Data System), Bilan Carbone, Derfa (Department for Environment, Food and Rural Affairs) CDP (Carbon Disclosure Project), CDP water og GRI (Global Reporting Initiative) (Pelletier et al. 2014). Bakgrunnen for valget av de tre veilederne er at de er internasjonalt anerkjent og at de fokuserer på miljøkategorien global oppvarming. Først presenteres de tre analyserte veilederne og deretter analyseres veilederne tematisk. Kapittel fire tar for seg det norske rapporteringssystemet og vi ser nærmere på utslippstall i Østfold. Tilslutt oppsummeres de viktigste funnene. 5

8 Veilederne 2.1 er i skrivende stund under utarbeiding. Denne rapporten baserer seg på andre utkast pr er en guide til ISO , fra gir retningslinjer til hvordan klimagassutslipp og -opptak skal kvantifiseres og rapporteres i organisasjoner. ISO bygger blant annet på som denne rapporten også behandler (ISO 2010). 2.2 ble først utarbeidet av World Resources Institute (WRI) og World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) i Senere ble protokollen revidert i Protokollen er en veileder for utarbeiding av klimaregnskap i organisasjoner og er begrenset til de seks drivhusgassene definert i Kyoto-protokollen. benyttes i dag av mange ulike organisasjoner, både offentlige og private (Ranganathan et al. 2004). The Corporate Value Chain (Scope 3) er en supplerende rapport til selve protokollen som bygger videre på kvantifisering av såkalte scope 3-utslipp. The Corporate Value Chain tar for seg indirekte utslipp oppstrøms og nedstrøms for selve organisasjonen og hvordan disse skal beregnes i en LCA tilnærming (Ranganathan et al. 2011). Denne rapporten tar ikke for seg The Corporate Value Chain. 2.3 OEF guiden ble utarbeidet av EU-kommisjonens Joint Research Centre og bygger på flere eksisterende miljøanalysemetoder, deriblant og GHG protokollen. OEF guiden er basert på LCA-metodikk og behandler 13 ulike miljøindikatorer (deriblant global oppvarming). Formålet med guiden er å skape en felles standardisert metode for miljøanalyser i organisasjoner (Pelletier et al. 2013). Veilederne skiller seg fra hverandre i forhold grunnleggende forutsetninger som bruksområde, brukergruppe og underliggende formål. Analysen i neste seksjon må ses i lys av disse forskjellene. 6

9 Analysen 3.1 Format og oppbygging av analysen For å gi en enkel og oversiktlig sammenlikning av de tre veilederne er analysen delt inn i temaer som ofte utgjør kjernepunkt i et klimaregnskap. Temaene er oppsummert og beskrevet i tabell 1. For hvert tema vil en enkel tabell beskrive hovedtrekkene i veilederne, mens en utdypende tekst går i detalj. Samtlige påstander i analysen er hentet fra de tre veilederne og er derfor ikke referert i teksten. Tabell 1 Tematisk inndeling for sammenlikning av veilederne. Tema Metodikk Anvendelse Brukergruppe Formål og prinsipper Miljøkategorier Avgrensninger Utslippsreduksjoner Funksjonell enhet/ Rapporteringsgrunnlag Beskrivelse Organisasjonens grenser Omfang/ systemgrenser Ekskludering Unngått utslipp, energi Unngått utslipp, avfall Eksterne utslippsreduksjoner Metode for beregning av klimagassutslipp. Planlagt/påtenkt bruk av veilederen. Hvem veilederen henvender seg til. Kontekst, overordnede formål og grunnleggende prinsipper. Hvilke typer miljøkategorier som tas med i rapporteringen Hva er de organisatoriske grensene. Hva er klimaregnskapets omfang. Hvilke scope skal tas med i analysen. Grunnlaget for ekskludering. Avgrensninger i forhold til energigjenvinning og bruk av klimanøytrale energikilder. Avgrensninger i forhold til avfallsbehandling, resirkulering og EOL (end of life) Hvordan unngåtte utslipp og eksterne utslippsreduksjoner skal beregnes og rapporteres. Utgangspunktet for miljøanalysen Data Datakvalitet Hvilke krav som stilles til datakvalitet og hvordan dette vurderes. Usikkerhet Hvordan usikkerhet behandles. Kalkulasjonsmetode og sammenstilling av data Hvilke utregningsmetoder som legges til grunn. Rapportering Rapportformat Format og utgangspunkt for rapportering. Dokumentasjon Verifisering/kontroll Rapportoppbygning Separat rapportering Hvordan rapporten er bygd opp. Det som skal rapporteres separat. Krav til dokumentering. Krav til kontroll av rapport samt krav til kontrollør. 7

10 3.2 Metodikk Metode Metodikk Klimaregnskap, LCA skal kun benyttes i Scope 3 (andre indirekte utslipp). Bottom-up. Klimaregnskap, valgfritt å bruke LCA i Scope 3. Bottom-up. Miljøanalyse, LCA. Bottom-up. er den eneste veilederen som er fullstendig LCA-basert. og har en valgfri rapporteringsdel, scope 3, som for skal og for kan baseres på LCA. 3.3 Anvendelse Metode Anvendelsesområde Intern og ekstern bruk. Intern og ekstern bruk. Intern og ekstern bruk. De tre veilederne understøtter regnskapsføring og videreformidling av miljøvirkninger for både internt og eksternt bruk. Dette innebærer; administrere klimarisiko, identifisere reduksjonsmuligheter, rapportere utslipp til offentlige myndigheter, delta i frivillige/obligatoriske klimaprogrammer, ta del i CO 2-kvotemarkeder og oppnå anerkjennelse for klimatiltak. 3.4 Brukergrupper Metode Brukergrupper Alle typer bedrifter/organisasjoner, punktvis, teknisk og regelpreget. Alle typer bedrifter/organisasjoner, veiledende, analytisk og romslig. Større bedrifter/organisasjoner. Krever tekniske og økonomiske forkunnskaper. er en punkt-for-punkt gjennomgang av hvordan klimaregnskapet skal utarbeides og gir flere eksempler på både regning og anvendelse. Standarden gir tydelige regler og stiller klare krav slik at det gis lite rom for organisasjoners egentolking og fleksibilitet. Metoden er beregnet til personer med noe tekniske forkunnskaper. 8

11 GHG protokollen er beskrivende og har få regneeksempler. GHG protokollen gir en analytisk tilnærming og er mer retningsgivende enn regelpreget. I tillegg til selve protokollen tilbyr utviklerne flere ulike klimakalkuleringsverktøy på hjemmesiden (www.ghgprotocol.org). Her fins ferdige Excelark med tilhørende brukermanualer. GHG protokollen krever ikke særlige tekniske-, økonomiske- eller miljømessige forkunnskaper. er ikke like klar og tydelig som, men er mer fleksibel og gir rom for at ting kan skje på organisasjonens egne premisser. er en detaljert, omfattende og teknisk guide til hvordan en organisasjon skal foreta en miljøanalyse. Ettersom OEF guiden er basert på LCA-metodikk er dette en mer komplisert fremgangsmetode, og er rettet mot tekniske fagfolk som ingeniører eller miljøeksperter. stiller relativt store krav til organisasjoner, og passer dermed best til større organisasjoner som enten kan avse personer eller leie inn konsulenter til å foreta analysen. legger også opp til at sektorspesifikke krav skal utarbeides av private eller offentlige organisasjoner. Dette stiller ytterligere krav til brukeren av guiden dersom slike sektorspesifikke krav må utarbeides av brukerene. 3.5 Formål og prinsipper Metode Formål og prinsipper Gi veiledning for ISO Prinsipper: Relevans, helhet, konsistens, nøyaktighet og åpenhet. Forenkle arbeidet- og redusere kostnadene ved utarbeidelsen av klimaregnskap for bedrifter og organisasjoner. Prinsipper: Relevans, helhet, konsistens, nøyaktighet og åpenhet. Skape felles europeisk standard for miljøanalyser. Prinsipper: Relevans, helhet, konsistens, nøyaktighet og åpenhet. Grunnprinsippene er det samme i alle veilederne; relevans, helhet, konsistens, nøyaktighet og åpenhet. I tillegg har ISO egne prinsipper for verifisering, disse er; uavhengighet, etisk og rettferdig fremstilling samt faglig aktsomhet. Hovedformålet med er å gi en detaljert veiledning for implementering av ISO er utformet i stor grad med tanke på å kunne sammenligne organisasjoners klimaregnskap og danne et grunnlag for estimering av totale utslipp fra en sektor, by, region eller land. 9

12 Hovedformålet til organisasjonen bak er å samle et vidt spekter av ulike metoder og veiledere for å skape en felles europeisk plattform for standardisering av miljøanalyser. 3.6 Miljøkategorier Metode Miljøkategorier Alle aktuelle klimagasser. Alt rapporteres som netto drivhuseffekt i CO2-ekvivalenter. Oppvarmingspotensialet fra IPCC skal brukes. Kun de seks klimagassene definert i Kyotoprotokollen. Alt rapporteres som netto drivhuseffekt i CO2-ekvivalenter. Andre eventuelle klimagasser skal rapporteres separat. Oppvarmingspotensialet fra IPCC skal brukes. 14 ulike miljøkategorier. Både miljø, helse, ressursbruk og andre samfunnsbyrder skal inkluderes i analysen. Mulig å inkludere flere miljøkategorier. Disse skal ikke erstatte noen av de 14 miljøindikatorene og skal rapporteres separat. og GHG protokollen er relativt like hva gjelder miljøkategorier ettersom de begge er forbeholdt klimagasser. Forskjellen er at er mer fleksibel i forhold til hvilke klimagasser som kan tas med i selve klimaregnskapet. er strengt avgrenset til de seks klimagassene definert i Kyoto protokollen (CO2, SF6, CH4, N2O, HFC og PFC) mens legger til rette for at eventuelle andre klimagasser som for eksempel CFC kan tas med i klimaregnskapet. Både og bygger på IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sine retningslinjer. Alle utslipp skal rapporteres som netto drivhuseffekt i CO 2- ekvivalenter. henviser direkte til IPCCs database, mens har utarbeidet egne verktøy basert på IPCCs modeller. har fjorten ulike miljøkategorier som tar utgangspunkt i miljø, helse, ressursbruk og andre samfunnsbyrder. Kategoriene er klimaendringer, nedbryting av ozonlaget, økotoksisitet ferskvann, menneskelig toksisitet kreftrelatert og ikke-kreftrelatert, svevestøv/uorganiske partikler, ioniserende stråling - menneskelige helseeffekter, fotokjemisk ozondannelse, forsuring, eutrofiering terrestrisk og akvatisk, ressurs utarming mineral, fossilt og vann, og til slutt arealbruk. Videre er det mulig å inkludere flere miljøkategorier dersom det er hensiktsmessig for analysen, disse skal rapporteres separat. Dersom noen av kategoriene ekskluderes i analysen skal dette begrunnes, rettferdiggjøres og dokumenteres. Ved OEF-rapportering skal all ressursbruk og utslipp oppgis i ILCD nomenklatur. Dersom det ikke fins tilgjengelig nomenklatur for utslippsfaktorer skal organisasjonen utvikle og dokumentere dette selv. 10

13 3.7 Avgrensninger Hva organisasjoner velger å inkludere i sine miljøanalyser er avgjørende for utfallet av rapporten. Veilederne har ulike tilnærmingsmetoder og forskjellige krav til hva som skal -og hva som ikke skal tas med i rapporteringen. Enhver miljøanalyse må ses i lys av disse begrensningene og hvilke ekskluderinger som er gjort (Chomkhamsri & Pelletier 2011). For å sikre sammenlignbarhet mellom ulike organisasjoners miljøstudier bør avgrensningene og rapporteringsgrunnlaget være forholdvis like. Neste seksjon gir en oversikt over avgrensningene til de analyserte veilederne Organisasjonens grenser Metode Organisasjonens grenser Aktiviteter, prosesser, utstyr, transport mm som organisasjonen har direkte (finansiell eller operasjonell) kontroll over eller eier. Aktiviteter, prosesser, utstyr, transport mm som organisasjonen har direkte (finansiell eller operasjonell) kontroll over eller eier. Aktiviteter, prosesser, utstyr, transport mm som støtter opp om organisasjonens funksjon. Organisasjonens grenser i en - eller GHG-studie kan defineres på to måter, enten med utgangspunkt i hva organisasjonen har kontroll over (Økonomisk eller operasjonell kontroll) eller eierskapet til organisasjonen. Hva som er eierskapet til organisasjonen skal helst baseres på finansielle forhold fremfor juridiske forhold. Anvendes eierskaps-tilnærmingen skal eierandelen beregnes, det vil si den prosentvise andelen av de totale klimagassutslipp som organisasjonen har ansvar for eller eier. Ved kontroll-tilnærmingen har organisasjonen enten full kontroll over rapporteringsobjektet eller ingen kontroll, slik at det enten er 100 % eller 0 % av klimagassene som skal tas med i klimaregnskapet. Det er anbefalt å bruke den tilnærmingsmetoden som allerede blir brukt i organisasjonens regnskapsføring for å forenkle arbeidet. åpner også for at andre typer tilnærmingsmetoder kan benyttes dersom reguleringer eller lovverk krever det. har også ulike tilnærmingsmetoder for forskjellige organisasjonstyper. For statlige organisasjoner skal territoriell tilnærming benyttes (geografisk innflytelsesområde). Her inngår enten alle utslipp innenfor den geografiske avgrensningen eller utslipp knyttet til kontrollerbare enheter/eierandel (Som for andre organisasjoner). Organisatoriske grenser for lokale myndigheter er myndigheten selv og det som hører til, som for eksempel samarbeidstjenester og driftsutsettingstjenester. 11

14 Organisasjonens grenser i en OEF-studie er definert ut fra studiens funksjonelle enhet, det vil si funksjonen til organisasjonen. Organisasjonen defineres i første runde ut fra produktporteføljen (Dette skal dekke alle aspekter som; hva, hvor mye, hvordan, hvor bra og for hvor lenge). I kan ikke avgrensningen være finansiell slik som for og. Organisasjonens grenser i en OEF-studier skal omfatte alle fasiliteter/aktiviteter som organisasjonen driver (både delvis eller helt) og som i løpet av rapporteringsperioden bidrar til produktporteføljen. Videre skal samtlige aktiviteter og prosesser innenfor organisasjonens grenser som ikke er nødvendig for funksjonen av organisasjonen inngå i analysen, men rapporteres separat. Eksempler på slike prosesser/aktiviteter kan være renhold eller servering av mat i jobbkantina Omfang/systemgrenser Metode Omfang/systemgrenser Scope 1 og 2. Scope 3 er valgfritt. Scope 1 og 2. Scope 3 er valgfritt. Scope 1, 2 og 3. Vugge-til-grav (LCA)-tilnærming. og er relativt lik hva gjelder scope. Begge veilederne har scope 1 og 2 som obligatorisk mens scope 3 er valgfritt. Dette betyr at alle klimagassutslipp innad organisasjonens grenser og utslipp knyttet til produksjon av forbrukt energi skal med i klimaregnskapet. Andre utslipp knyttet til aktiviteter utenfor organisasjonen (scope 3), som f.eks. varetransport, råvareuttak eller ansattes pendling, som ikke kontrolleres -eller eies av organisasjonen skal ikke med i regnskapet. Dersom scope 3-utslipp rapporteres, skal det rapporteres separat. I motsetning til skal klimagassutslipp/opptak knyttet til bruk av land, utstyr, fasiliteter eller tjenester som leases ikke med i klimaregnskap etter. skiller seg også fra ved at den anbefaler organisasjoner å inkludere scope 3 utslipp/opptak for å redusere risikoen for å utelate store klimagassutslipp. krever også at alle utslipp, også scope 3-utslipp, estimeres i forkant av selve studien for å skape en oversikt over hvor utslippene tynger. gir også retningslinjer for å unngå dobbelttelling mellom organisasjoner. fraråder inkludering av scope 3 i klimaregnskap, ettersom det reduserer sammenlignbarheten mellom ulike organisasjoners klimaregnskap og kan føre til dobbelttelling. bygger på en LCA-tilnærming, noe som betyr at både scope 1, 2 og 3 skal tas med i analysen. Dette betyr at alle utslipp oppstrøms og innad i organisasjonen skal inkluderes i 12

15 miljøanalysen. Utslipp nedstrøms for organisasjonen bør tas med, men kan ekskluderes dersom dette begrunnes, rettferdiggjøres og dokumenteres. Avgrensningene og scope for de ulike veilederne er illustrert i figur 1. Figur 1 Obligatorisk rapportering i henhold til, og Ekskludering Metode Ekskludering Skal oppgis og rettferdiggjøres Skal oppgis og rettferdiggjøres Skal rettferdiggjøres. Eventuell ekskludering av nedstrøms utslipp/opptak må begrunnes. For samtlige veiledere gjelder at enhver ekskludering skal oppgis, begrunnes og rettferdiggjøres. 3.8 Utslippsreduksjoner Utslippsreduksjoner deles inn i tre ulike kategorier; interne utslippsreduksjoner, unngåtte utslipp og eksterne utslippsreduksjoner (Chomkhamsri & Pelletier 2011). Vanlige interne utslippsreduksjoner er 13

16 enkle å behandle ettersom dette er utslippsreduksjoner foretatt innenfor organisasjonens egne grenser. De andre formene for utslippsreduksjoner kan derimot være vanskeligere å behandle (Chomkhamsri & Pelletier 2011). Unngåtte utslipp er utslippsreduksjoner utenfor de organisatoriske grensene som en direkte konsekvens av endringer i organisasjonens virksomhet. Dette kan være utslippsreduksjoner knyttet til økt produksjon av miljøvennlig energi sammenliknet med konkurrerende energikilder eller materialgjenvinning som bidrar til redusert uttak av jomfruelig materiale. Eksterne utslippsreduksjoner er utslippsreduksjoner gjort utenfor organisasjonens grenser men bekostet direkte av organisasjonen selv, som for eksempel CO 2-kvoter eller planting av skog (Chomkhamsri & Pelletier 2011). Den neste seksjonen presenterer veiledernes tilnærming for unngåtte utslipp knyttet til energi og avfall, og eksterne utslippsreduksjoner Unngått utslipp, energi Metode Unngått utslipp: Energi Kan rapporteres, men må rapporteres separat. Skal rapporteres separat. Krever dokumentasjon og garanti for å unngå dobbelttelling av klimavennlig energi. legger til grunn at unngåtte utslipp kun kan rapporteres for ressursgjenvinning eller energiproduksjon ved avfallshåndtering. Andre unngåtte utslipp skal ikke tas med i klimaregnskapet, men kan rapporteres separat som tilleggsinformasjon. Det er ikke gitt noen retningslinjer til hvordan unngåtte utslipp knyttet til fornybar energiproduksjon skal allokeres. anser utslippsreduksjoner innad scope 2 og 3 for å være unøyaktige og lite relevante i forhold til utslippsreduksjoner i scope 1 grunnet usikkerhet knyttet til de faktiske utslippsreduksjonene. Det er ikke gitt noen veiledning for hvordan unngåtte utslipp skal allokeres men det er presisert at kilden må dokumenteres grundig og dobbelttelling bør unngås. Unngåtte utslipp skal eventuelt rapporteres separat. krever at utslipp knyttet til fornybar energi enten bæres av leverandør eller konsument. Opprinnelsen for eventuell fornybar energi skal kunne garanteres og dokumenteres fra leverandøren for å unngå dobbeltelling. Dersom leverandøren garanterer fornybar opprinnelse kan utslippsreduksjonen ikke brukes i leverandørens klimaregnskap. OEF guiden krever også at ved beregning av utslipp fra energiforbruk skal leverandørspesifikke data benyttes. Dersom 14

17 leverandørspesifikk data ikke er tilgjengelig skal nasjonal el-mix justert for handel og salg av fornybar opprinnelsesgaranti legges til grunn Unngått utslipp, avfall Metode Unngått utslipp: Avfall Allokeres til organisasjonen som tar i bruk de resirkulerte materialene. Aktuell energimiks er erstatningsgrunnlag for unngåtte utslipp knyttet til energiproduksjon ved avfallshåndtering. Skal rapporteres separat. Angir en formel som behandler allokeringsutfordringer. Utslipp/utslippsreduksjoner fordeles 50:50. allokerer utslippsreduksjoner som følge av unngått forbruk av jomfruelig materiale til organisasjonen som benytter seg av det resirkulerte materiale. Unngåtte utslipp som følge av resirkulering av egne produkter skal ikke inkluderes i klimaregnskapet, men utslipp knyttet til innsamling og resirkuleringsprosessen skal tas med som indirekte utslipp. Ved utslippsreduksjoner knyttet til energiproduksjon fra avfallshåndtering skal aktuell energimiks være erstatningsgrunnlaget, i tillegg kan eventuelle unngåtte utslipp knyttet til produksjon av kunstgjødsel tas med. Dobbeltelling mellom organisasjoner bør unngås, men det gis ingen ytterligere allokeringsregler for unngåtte utslipp knyttet til energigjenvinning. Ved rapportering etter skal unngåtte utslipp knyttet til gjenvinning av avfall rapporteres separat. tildeler ulemper og fordeler grunnet resirkulering ved hjelp av en formel. Denne fordeler utslipp og utslippsreduksjoner likt mellom produsent av resirkulert materiale og forbruker. (1 R 1 ) E 2 v + R 1 E 2 recycled + R 2 (E 2 recycled E v Q s ) + R Q 3 (E ER LHV X ER,heat E SE,heat p LHV X ER,elec E SE,elec ) + (1 R 2 R 2 3) E D R 2 E 2 D Formelen kan videre brytes ned i fem deler: VIRG IN = (1 R 1 2 ) E v = Ressurs og utslippsprofil knyttet til uttak og bearbeiding av jomfruelig materiale 15

18 REC IN = R 1 2 E recycled = Ressurs og utslippsprofil knyttet til input av resirkulert materiale REC OUT = R 2 (E 2 recycled E v Q s ) = Ressurs og utslippsprofil knyttet til output av Q p resirkulert materiale ER OUT = R 3 (E ER LHV X ER,heat E SE,heat LHV X ER,elec E SE,elec ) = Ressurs og utslippsprofil knyttet til energigjenvinning DISP OUT = (1 R 2 R 2 3) E D R 2 E 2 D = Ressurs og utslippsprofil knyttet til avfall som ikke har blitt resirkulert, gjenbrukt eller energigjenvunnet Formelens ledd, parametre og datainnhenting er beskrevet i guidens vedlegg V Eksterne utslippsreduksjoner Metode Eksterne utslippsreduksjoner Henviser til ISO Skal rapporteres separat. Har utarbeidet The GHG Protocol Project Quantification Standard, et regnskapsverktøy for kvantifisering av eksterne utslippsreduksjoner. Skal ikke tas med i rapporten, kan evt. rapporteres separat. henviser til ISO ved rapportering av eksterne utslippsreduksjoner. Utslippsreduksjonene skal rapporteres separat sammen med informasjon om programmet, metode og fremgangsmåte for hvordan klimagassreduksjonene er kalkulert, antall CO 2-ekvialenter, samt annen relevant informasjon. beregner eksterne utslippsreduksjoner i forhold til utslippsnivå for hva som ville ha vært i fravær av prosjektet (et 0-scenario). Samlet utslippsreduksjon blir da utslipp uten prosjektet minus utslipp med prosjektet. Dersom det er mulig anbefales det å inkludere sekundære klimaeffekter. Eierskapet av utslippsreduksjonen bør avklares for å unngå dobbelttelling. Eksterne utslippsreduksjoner skal ikke tas med ved rapportering etter, men kan evt. rapporteres separat. 16

19 3.9 Beregningsgrunnlag/Funksjonell enhet Metode Beregningsgrunnlag/Funksjonell enhet Basisår eller liknende. Basisår. Funksjonen til organisasjonen. Beregningsgrunnlaget for klimaregnskap etter er vanligvis basisår, men rapporteringen kan også baseres på andre metoder dersom det passer. Klimagassutslippene i en GHG-studie beregnes ut fra et basisår. Klimagassutslipp fra organisasjonen kalkuleres årlig slik at organisasjonen får en oversikt over utslipp over tid og basisåret setter standarden for hvorvidt utslippene har økt eller redusert. Basisåret kan beregnes med utgangspunkt i første regnskapsår eller gjennomsnittsutslipp over en lengre periode, og kan enten være fast eller rullerende. Det årlige klimaregnskapet justeres ikke i forhold til organisasjonens aktivitetsnivå (som omsetning, antall ansatte eller antall varer produsert), men kan omregnes retrospektivt for å gjenspeile strukturelle endringer i selskapet som ellers vil svekke relevansen av rapporterte utslipp. Slike strukturelle endringer kan være fusjon, oppkjøp eller salg. Omregning av basisåret kan også justeres for andre endringer innad i organisasjonen som utgjør mer enn 10 % av utslippene i basisåret. OEF-rapportering skal ta utgangspunkt i funksjonen til organisasjonen. Funksjonen til organisasjonen defineres som den produktporteføljen eller de tjenester organisasjonen leverer i løpet av et år. Det kan være en kombinasjon av både produkter og tjenester og behøver ikke å være et heltall. Mengde, kvalitet, bruk og levetid på tjenesten/produktet skal hensynas og dersom levetiden er mindre enn rapporteringsintervallet (ett år), skal erstatning/supplering tas med i systemgrensene og klimaregnskapet. Dersom aktiviteter nedstrøms for organisasjonen tas med i studien skal bruksprofilen (bruks-scenario og antatt levetid) samt avfallsbehandling spesifiseres for varene/tjenestene Data Utgangspunktet for datagrunnlaget og kvaliteten på dataene er avgjørende for hvor presis og troverdig til en miljøanalyse er. Samtidig er ikke alltid stedsspesifikke tilgjengelig og data av god kvalitet kan være dyrt og tidskrevende å få tak i. For å effektivisere arbeidsprosessen må man iblant inngå kompromiss mellom kvalitet og kostnader/tidsbruk. Veilederne stiller ulike krav til datakvalitet og 17

20 usikkerhet, den neste seksjonen presenterer de ulike veiledernes metoder og regler for innsamling og sammenstilling av data Datakvalitet Metode Datakvalitet Aktivitetsdata må være spesifikk. Utslippsfaktorer kan være generell men bør baseres på LCA. Dårlig datagrunnlag fører til ekskludering fra klimaregnskapet. Data skal helst være spesifikk. Avvik fra dette skal oppgis og begrunnes. Data skal helst være spesifikk. Avvik fra dette skal oppgis og begrunnes. Datakvalitet skal oppgis i henhold til DQR (Data Quality Rating) Veilederne opererer vanligvis med to typer data; aktivitetsdata og utslippsfaktor. Begge datatypene skal være i samsvar med hverandre (dissaggregeringsnivået på aktivitetsdata korresponderer med nivået på utslippsfaktoren), slik at beregningene blir mest mulig korrekte. Veilederne stiller også krav til at systemgrensene tas hensyns til ved valg av utslippsfaktorer for å unngå dobbelttelling eller feil i regnskapet. For gjelder følgende; data i scope 1 og 2 skal innebære ett steg i verdikjeden (f.eks. forbrenning av bensin), mens data for scope 3-utslipp og utslippsfaktorer bør være LCA-basert (inkluderer samtlige steg både oppstrøms og nedstrøms). Datakvaliteten for scope 3 er ikke like viktig som datakvalitet for scope 1 og 2. Dataene skal helst være spesifikk, nøyaktig, relevant i forhold til utslippskilden, disaggregert og tidsrelevant. Avvik fra dette samt usikkerhet og antakelser skal oppgis og begrunnes. Ved -rapportering bør generelle data bare brukes til beregning av indirekte utslipp, og dersom god datakvalitet ikke er mulig å oppdrive, skal det aktuelle utslippet ikke tas med i rapporten. gir en detaljert veiledning for datakvalitet. Det er definert et best mulig og et minimum -scenario for datakvaliteten i alle utslippskategoriene. Er datakvaliteten under minimum, skal utslippskategorien utelukkes fra rapporten. I tillegg krever at organisasjonen utvikler og implementerer et internt databehandlingssystem. gir ingen dirkete krav til datakvalitet, men angir hvordan organisasjoner bør administrere og kontrollere kvaliteten på datagrunnlaget, hvilke utregnings- og målemetoder som bør brukes og gir anbefalinger og tips til datainnsamling og kalkulering. anbefaler å nedsette en gruppe i organisasjonen som skal følge opp data- og modellkvalitet samt 18

Statusgjennomgang Mat og miljø

Statusgjennomgang Mat og miljø Forfattere: Hanne Møller og Erik Svanes OR.23.09 Navn ISBN: 978-82-7520-615-0 ISBN: 82-7520-615-4 82-7520-615-4 Navn Statusgjennomgang Statusgjennomgang Rapportnr.: OR.23.09 ISBN nr.: 978-82-7520-615-0

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler Teknisk Rapport 16 Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler November 2014 Teknisk Rapport 16 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFFs tekniske rapporter

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Miljøeffektivitet og miljøstyring i norske virksomheter Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Metodeutvikling Elin Økstad Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 24.02 0 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT?

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT? Strategisk instituttprogram (SIP): Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter Bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon: En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 6/04 Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Janka Jelstad Rappor t Program for forskning

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 5/03 Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene. Rapport fra en arbeidsgruppe Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene Rapport fra en arbeidsgruppe Mars 2011 2 Innhold 1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat, sammensetning

Detaljer

Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap

Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Økonomisk-administrativ utdanning Haugesund 2011 Av: Brit Mari Olsen, Beate Tandrevold,

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE

MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Oppdragsrapport fra Skog og landskap 03/2008 MILJØEFFEKTER VED BRUK AV TRE Sammenstilling av kunnskap om tre og treprodukter Gry Alfredsen, Bjørn Roger Asbjørnsen, Per Otto Flæte og Erik Larnøy Oppdragsrapport

Detaljer

NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development

NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development Evaluering av datastøttet samarbeid Globalt Vindu i Posten Teori, metodikk og resultater NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING RAPPORT/REPORT

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer