Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E."

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. februar 2014 Fraværende representanter Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli Møtende vararepresentanter Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 001/14-001/14 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 8 Møtebok Sak nr. Sakstittel 001/14 Vefsnafondet - Tilskudd Søknad fra Coop Grane SA

3 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 3 av 8 FE /23 14/329 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 001/14 Fondsstyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Vefsnafondet - Tilskudd Søknad fra Coop Grane SA Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I COOP Grane SA Søknad om tilskudd 2 I COOP Grane SA Søknad om tilskudd - tilleggsinformasjon Sammendrag: Grane kommune viser til søknad fra Coop Grane SA mottatt den 15. jan 2014, der det søkes om tilskudd fra Grane kommunes Næringsfond Vefsna, ifm ombygging av dagens butikklokaler. I søknaden skisseres det at de ønsker å legge mer til rette for framtidig behov, og et bedre tilbud til kundene. De kan videre tilby flere tilleggstjenester nå enn tidligere. I tillegg til regulære Post-tjenester tilbys nå spill mv fra Norsk Tipping og My Pack, hvor sistnevnte er pakkeutlevering fra Tollpost. Butikken er for veldig mange en sosial arena, og det er ønskelig å legge til rette for at kundene også skal kunne møtes til en kaffekopp. Ut fra dette er det behov for større arealer. Salgsarealet vil øke med ca 140 kvm, mens Kafedelen som nytt virksomhetsområde vil få et areal på ca 80 kvm. Samlet investering har et anslag på kr 6,4 mill, hvor det i en oppsatt finansieringsplan er basert på kr 4,9 mill i egne midler og tilskudd fra Grane kommune på kr 1,5 mill. I tillegg til nevnte søknad har vi pr 05. feb mottatt en ytterligere søknad om tilskudd fra Vefsnafondet fra Coop Grane sa, som gjelder støtte til utvendig kledning av samlet bygningsmasse. For å forskjønne sentrumsbildet ser de for seg bruk av malmfuru i stedet for platekledning. Dette har en samlet økt kostnad på kr ,- eks mva. Her skisseres det div muligheter for å kunne dekorere utvendige veggareal med bilder og lignende i tilknytning til våre nasjonalparker. Det kan her opplyses at dagens vindusareal mot RV 73 vil bli sterkt redusert! For nevnte investering i utvendig kledning i malmfuru, søkes det om et spleiselag med Grane kommune, der kommunen v Næringsfond Vefsna bistår med kr ,- som tilskudd. Skatteattest for Coop Grane SA er sjekket ut via Kommunekassen. Ingen heftelser er registrert.

4 Side 4 av 8 Disponible midler på Grane Kommunes Næringsfond Vefsna er som flg: 35 mill NOK er pr avtale med Helgeland Sparebank bundet på høyrentekto ut Restbeløp til disp i 2014 etter rydding i portefølgen: Samlet beløp utover kr 35 mill er kr 1,699 mill. Herav bundet til drift av Grane næringsutvikling og Sentrum Næringshage avd Grane i 2014 kr ,-. Rest som kan utbetales i 2014 for nye tilskudd er da kr ,-. Vurdering: Grane kommune er meget positiv til at Coop Grane SA har planlagt- og allerede iverksatt en oppgradering og modernisering av sine forretningslokaler, med bedre plass til dagens vareutvalg og tilbud av tjenester, samt med et nytt tilbud på kafe-området. I denne ombyggingen blir inngangen flyttet mot vest, altså mot tidligere oppgraderte sentrumstomt i Vestersivn 1, den såkalte Pedersentomta. Her er det lagt til rette for sentrumsparkering med nærhet til både Coop og Jern og Bygg, med tilhørende gang- og sykkelveg mellom Vassbekkmoen og jernbanen. Med en framtidig gjennomgående RV 73 til ny E-6 vil trafikkmengden gjennom sentrumsdelen av Trofors øke. Ny- og trappefri inngang med avdelt kafe-løsning vs inngangspartiet, vil være en god løsning for nye- og gamle kunder, samt kanskje også virke begrensende på antatt handelslekkasje til bl annet Mosjøen. Ref vedtektene for Grane kommunes Næringsfond Vefsna, vedtatt av kommunestyret i sak 44/ des 2009, er målet at Næringsfondet skal bidra til å styrke sysselsettingen, øke tilflyttingen og bidra til etablering av nye bedrifter i kommunen. Dette fra 3, Kriterier for måloppnåelse. I de samme vedtekter ble det i kommunestyresak 025/13, 12. juni 2013, gjort endringer i de samme vedtekters 2 og 5 som flg: 2 Bedriftsrettede tiltak: (endringer er understreket) Tilskudd til bedrifter ved oppstart og til nye virksomhetsområder for eksisterende bedrifter. 5 Støtteformer og vilkår: (endringer er understreket) 3. Eksempler på prosjekter som kan støttes ved tilskudd: - Bedriftsutvikling for nye og eksisterende bedrifter. Eks etablererstøtte, opplæring, produktutvikling, markedsføring mv. - Varig / aktiverbare investeringer i nye bedrifter og eksisterende bedrifter som medfører nye virksomhetsområder. Slike investeringer kan støttes med inntil 20% av støtteberettigede kostnader i små bedrifter eller 10% i mellomstore bedrifter. 8. Skatteattest kreves ved innsendelse av søknad. NB! Her må anføres at i det overordnede regelverk for næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget, fra Det Kongelige Nærings- og Handelsdepartement, opprinnelig datert , kom det en endring pr som innebærer at maksimal støtteintensitet for investeringsstøtte ift berettiget støttegrunnlag øker til 15% for store bedrifter, til 25% for mellomstore bedrifter og til 35% for små bedrifter. I denne sammenheng er Coop Grane SA å betrakte som en liten bedrift. De har mindre enn 50 personer ansatt, de har mindre enn 10 mill euro i omsetning samt mindre enn 10 mill euro i ballansen. Reglene for bagatellmessig offentlig støtte ift beløpsgrensen på euro over en treårsperiode er den samme. Tilsvarer ca 1,6 mill NOK.

5 Side 5 av 8 Anbefaling: Tilleggssøknaden om tilskudd til utvendig kledning i malmfuru synes å være forskjønnende for sentrums-området, og vil da bli mer i tråd med kringliggende trehusfasader, som er malt/beiset i lyse farger. Anbefaler at dette støttes med investeringsstøtte på kr ,- som omsøkt, og med krav til at nødvendig vegg-areal mot RV 73 tilrettelegges for profilering av Grane kommune som Nasjonalparkkommune, samt evt framtidig Trofors som Nasjonalparklandsby. Til hovedsøknaden er det noen valg som må tas. Coop Grane sa har etter egne opplysninger en god økonomi, der det gjennom flere år er bygd opp en egenkapital som iberegnet omsøkt støtte, ikke nødvendiggjør låneopptak. Utbyggingsprosjektet er allerede igangsatt, og vil etter planen bli ferdigstilt i løpet av Hvis det er et mål at midlene i Vefsnafondet skal kunne brukes som virkemiddel lengst mulig, og da til gode prosjekter som har finansielle utfordringer i oppstart, så burde Coop Grane sa ikke tilgodeses med midler fra Vefsnafondet, slik deres økonomiske basis er pr dd. En slik vurdering støttes videre av det faktum at da Joker-butikken her på Trofors hadde likviditetsutfordringer for ca 2 år siden, og da før vedtektene ble innskjerpet og endret i KS-sak 025/13, ble det ikke innvilget tilskudd el driftsstøtte, som igjen medførte at en konkurrerende bedrift til Coop Grane as ble nedlagt og avhendet. At utkantbutikken i Fiplingdal, Fiplingdal Landhandel, for noen år siden fikk støtte til sin ombygging og betydelige oppgradering med midler fra Vefsna-fondet er her ikke sammenlignbart. De er under paraplyen til Kommunal-og Regionalbutikken via Mercur-systemet, som gir de visse fortrinn ift offentlig støtte til definerte utkantbutikker. Med motsatt vurdering gir de nye vedtektene rom for at varige aktiverbare investeringer i nye og eksisterende bedrifter som medfører nye virksomhetsområder oppfyller vilkårene for tilskudd fra Vefsnafondet. I søknaden fra Coop Grane er Kafe-investeringen en satsing på et nytt virksomhetsområde. På forespørsel er investeringskostnader til nevnte nye virksomhetsområde satt opp med en egen spesifikasjon. Budsjettet for nevnte er på ca kr 2,2 mill, som med sin andel av felleskostnader for hele prosjektet kan påplusses med 40% av1,15 mill, som utgjør ca kr ,-. Samlet beløp for nytt virksomhetsområde blir da ca kr 2,7 mill. Resterende anleggskostnader anses å være innen dagens virksomhetsområder, selv om areal- og vareutvalg økes. Gir da ikke grunnlag for tilskudd. Med utgangspunkt i et evt støttebeløp på 35% av de støtteberettigede kostnader, vil det kunne ytes et tilskudd til bedriften på kr ,-. Grunnet bedriftens basis for egenfinansiering, er det å anbefale at et evt vedtak om tilskudd ikke kommer til utbetaling før i Ref her oversikt over Vefsnafondets disponible midler i Rådmannens innstilling: Coop Grane SA gis et samlet tilskudd på inntil kr ,- til tilpasning av eksisterende bygningsmasse til nytt Virksomhetsområde med Kafe. I denne sum er det lagt inn kr ,- som øremerket investeringstilskudd til utvendig kledning i malmfuru. Sistnevnte tilskudd er med klausul at Grane kommune gis rett til å profilere kommunen som Nasjonalparkkommune og evt Trofors som framtidig Nasjonalparklandsby på vegg-areal mot RV 73.

6 Side 6 av 8 Tilskuddet innvilges i tråd med Standardvilkår for Etableringstilskudd og bedriftsutviklingsstøtte for Grane kommunes Næringsfond Vefsna, bedriftsrettet del, vedtatt i Kommunestyret i sak 44/09 den 16. des 2009, med endringer vedtatt i KS-sak 025/13 den 12. juni Etter mottatt Prosjektrapport med tilhørende revisorgodkjent regnskap, vil tilskuddet tidligst kunne utbetales etter Fondsstyret Behandling: Tor-Erik Hoff forespurte om sin habilitet, dette pga. av sitt ansettelsesforhold i Coop Grane SA. Tor-Erik Hoff ble enstemmig erklært habil. Forslag fra Monica Hoff: Coop Grane SA gis et samlet tilskudd på inntil kr ,-. Tilskudd deles opp I bedriftsrettet og tiltak i kommunal regi med henholdsvis kr ,- og kr ,-. Etter mottatt Prosjektrapport med tilhørende revisorgodkjent regnskap, vil tilskuddet tidligst kunne utbetales etter Forslag fra Lyder Sund: Coop Grane SA gis et tilskudd på inntil kr ,-, til tilpasning av eksisterende bygningsmasse til nytt virksomhetsområde med kafé. Tilskuddet deles opp i et bedriftsrettet investeringstilskudd på kr ,-, og en kommunalrettet andel på kr ,-. I den kommunalrettede del er det lagt inn en sum på kr ,-, som er øremerket tilskudd til utvendig kledning i malmfuru. Sistnevnte tilskudd er med klausul at Grane kommune gis rett til å profilere kommunen som Nasjonalparkkommune og evt Trofors som framtidig Nasjonalparklandsby på vegg-areal mot RV 73. Tilskuddet innvilges i tråd med Standardvilkår for Etableringstilskudd og bedriftsutviklingsstøtte for Grane kommunes Næringsfond Vefsna, bedrifts- og kommunalrettet del, vedtatt i Kommunestyret i sak 44/09 den 16. des 2009, med endringer i KS-sak 025/13, den 12. juni Etter mottatt Prosjektrapport med tilhørende revisorgodkjent regnskap, vil tilskuddet tidligst kunne komme til utbetaling etter Forslaget fra Monica Hoff falt med 13 mot 4 stemmer. Forslaget fra Lyder Sund ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer. FOND-001/14 Vedtak: Coop Grane SA gis et tilskudd på inntil kr ,-, til tilpasning av eksisterende bygningsmasse til nytt virksomhetsområde med kafé. Tilskuddet deles opp i et bedriftsrettet investeringstilskudd på kr ,-, og en kommunalrettet andel på kr ,-. I den kommunalrettede del er det lagt inn en sum på kr ,-, som er øremerket tilskudd til utvendig kledning i malmfuru. Sistnevnte tilskudd er med klausul at Grane kommune gis rett til å profilere kommunen som Nasjonalparkkommune og evt Trofors som framtidig Nasjonalparklandsby på vegg-areal mot RV 73.

7 Side 7 av 8 Tilskuddet innvilges i tråd med Standardvilkår for Etableringstilskudd og bedriftsutviklingsstøtte for Grane kommunes Næringsfond Vefsna, bedrifts- og kommunalrettet del, vedtatt i Kommunestyret i sak 44/09 den 16. des 2009, med endringer i KS-sak 025/13, den 12. juni Etter mottatt Prosjektrapport med tilhørende revisorgodkjent regnskap, vil tilskuddet tidligst kunne komme til utbetaling etter

8 Side 8 av 8

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 23.09.2008 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/08 SØKNAD OM STØTTE TIL INKUBATOREN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN SAKSPAPIR I Arkiv Jourai.postID: sald.: 13/134 13/582 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet II Sak nr.: 022/13 I FQRMANNSKAP FAUSKE KOMMUNE I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 11.03.2013

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer