Årsmelding Norsk håndverksinstitutt. Senter for immateriell kulturarv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Norsk håndverksinstitutt. Senter for immateriell kulturarv"

Transkript

1 ÅRSMELDING

2 Årsmelding 2013 Norsk håndverksinstitutt Senter for immateriell kulturarv Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og er en del av Stiftelsen Lillehammer museum. Vi arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke, samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Dette er våre arbeidsområder: Det nasjonale registeret over håndverkere Opplærings- og dokumentasjonsprosjekter for overføring av håndverkskunnskap Sekretariatet for små og verneverdige fag Nettverket Løfte håndverket Organisere fagsamlinger mht. UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven Stipendiatordningen for håndverkere ble foreløpig avsluttet i Håndverksinstituttet har i 2013 arbeidet for en videreføring av ordningen. 2

3 Håndverksregisteret Det nasjonale registeret over håndverkere ble etablert i Håndverksregisteret styrker oversikten over håndverksutøvere innen tradisjonelle fag og teknikker. Registeret inneholder ca håndverkere som representerer 90 forskjellige fag, og deler av innholdet er søkbart på I 2013 ble utviklingen av ny databaseplattform for registeret over håndverkere sluttført. Registeret over immateriell kulturarv er ferdig utviklet og etablert som et selvstendig register ved siden av håndverksregisteret. Arbeidet med ajourhold og redigering av innhold fortsetter inn i Registeret gir også en oversikt over mulige lærebedrifter i små håndverksfag, disse er også søkbare på Fra håndverksregisteret ble glassblåser Yngve Havstad og gullsmed Frank Søderlund valgt til å representere norsk håndverk på Kinas største håndverksutstilling, China (Guizhou) International Folk Crafts & Cultural Product Expo Her sammen med Eivind Falk fra Norsk håndverksinstitutt. 3

4 Dokumentasjons- og opplæringsprosjekter Håndverksinstituttet gjennomfører dokumentasjonsog opplæringsprosjekter, og bidrar derigjennom til å videreføre tradisjonelt håndverk med særlig vekt på kunnskap som står i fare for å bli borte. De fleste prosjektene bygger på mester/svenn-relasjonen, basert på handlingsbåren kunnskap. Utover dette generer prosjektene rapporter, hefter, bøker og en stor mengde foto- og videomateriale. I løpet av 2013 har vi arbeidet med om lag 35 prosjekter, enten løpende eller nye prosjekter. 20 prosjekter var tradisjonelle prosjekter med fokus på tradisjonell kunnskapsoverføring. Av disse var 15 prosjekter løpende fra tidligere år. 5 prosjekter hadde som målsetting å produsere bøker eller film, basert på tidligere gjennomførte prosjekter. To av bøkene tar sikte på bruk i undervisning, i de respektive fagene. 10 prosjekter hadde som mål å samle håndverkere i verksteder, i skolemiljøer, i lokalmiljøet, eller på nasjonale arenaer. Vi har avsluttet et større prosjekt innen korpus, et fag innenfor sølvsmedfagene. Prosjektet ble igangsatt i 2007 bl.a. med kunnskapsoverføring gjennom produksjon av to alterkalker. Avslutningen besto av to utstillinger og en samling for håndverkere innen faget. Utstillingene var resultat av internasjonale konkurranser i Europa og fra hele verden. Arrangementene samlet mange håndverkere, elever innen faget og andre med interesse for korpusfaget spesielt og for sølv generelt. Gjennom dette prosjektet ble det også avlagt svenneprøve innen korpusfaget som førte fram til svennebrev. Korpusarbeid, uthamring av bolle. Over en toårsperiode har vi arbeidet med håndverksfaglige studier og dokumentasjon av flere grindbygg fra 1600-tallet i Hordaland. Byggene skiller seg vesentlig fra nyere bygg ved usedvanlig høy kvalitet i materialbruk og utførelse. Deler av arbeidet er gjort i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Det er smidd kopier av verktøy fra perioden, og det er reist et kopibygg. Lokale håndverkere og inviterte spesialister fra Sverige, Tyskland og Norge har deltatt i arbeidet. Tekstilfaglig har vi bl.a. gjennomført et prosjekt innen 4 Hogging av staver til grindbygg

5 samiske klestradisjoner; kråkesølvbroderi innenfor myk duodji. Det ble gjennomført i Kvænangen i Troms med tradisjonsbærer fra RiddoDuottarMuseat, sammen med en fagperson og en lærling. Håndverksinstituttet har de siste årene hatt flere prosjekter med sikte på å dokumentere og revitalisere tradisjonelle teknikker og arbeidsmetoder i snekkerfaget med spesiell betydning for bygningsvernet. I 2013 ble det arrangert et praktisk arbeidsseminar på Sverresborg i Trondheim med tittelen Førindustriell framstilling av dører. Forskere og håndverkere fra bygningsvernmiljøer i Norge og Sverige deltok. Den praktisk rettede seminarformen har vist seg svært effektiv som arena for kunnskapsutvikling, utveksling og formidling. Broderi med kråkesølv på belte Vi gjennomfører også prosjekter på internasjonale arenaer. I 2013 gikk vi bl.a. inn som partner i et nytt flerårig EEA-grants prosjekt i Latvia, der også norske håndverkere vil bli involvert. Vi synliggjør deler av materialet fra dokumentasjonsog opplæringsprosjektene gjennom vår database ProBas som er søkbar på våre hjemmesider Nytt og opprinnelig dørblad, fra Aspås. Foto: Dørblad Roald Renmælmo 5

6 Sekretariatet for små og verneverdige fag Hovedarbeidsområdet for SSV er informasjons- og veiledningsarbeid knyttet til små og verneverdige fag. SSV er et nasjonalt kompetansesenter for de minste håndverksfagene og gir informasjon om fagene til utdanningssøkere, ansatte innen skole, fagopplæring, bedrifter, kultur, administrasjon og media. Mange voksne har behov for informasjon og veiledning om hvordan de skal gå fram for å kunne avlegge svenneprøve som praksiskandidat. Sekretariatet svarer på mange og ulike henvendelser om håndverk og utdanning. Det er viktig å ha omfattende kunnskap om fagene, bedriftene og utfordringer knyttet til området. Fylkeskommuner har for eksempel jevnlig behov for bistand til lån av prøvenemnder eller til å finne aktuelle medlemmer for oppnevning av en ny nemnd. Brosjyrer med oppdaterte tilskuddssatser og fagoversikt ble også i 2013 sendt til alle videregående skoler, samt en rekke organisasjoner og miljøer som kan ha interesse av fagutdanning og kulturrelaterte håndverksfag. Også dette året har SSV laget yrkesbeskrivelser og fått disse kvalitetssikret av fagutøvere for nettstedet og det ble ikke foreslått noen endringer dette året. I løpet av året ble det inngått 36 nye kontrakter, noe som er en betydelig nedgang i kontraktinngåelser i forhold til foregående år. Dette kan være en tilfeldig variasjon. Håndverksinstituttet inngikk i 2013 et samarbeid med Birka (Nasjonalt senter for kunst og håndverk med base på Berkåk) og Rennebumartnan om å promotere små håndverksfag under håndverksmessen. Dette årets tema var «Bergtatt» og vi valgte ut fra dette å sette søkelys på sølv (korpus) og hardingfele. Gjennom et spleiselag mellom Valdresmusea, Rennebumartnan AS og Håndverksinstituttet fikk vi med både felemaker og felespiller. Det er vanskelig å måle effekten direkte av et slikt opplegg, men det er uten tvil nyttig å kunne møte mange bedrifter innen de små håndverksfagene (hvorav flere lærebedrifter) samlet på ett sted. SSV var på flere bedriftsbesøk hos utøvere innen ulike små håndverksfag, deltok på en del seminarer for å få bedre innsikt i ulike fagområder og ga bakgrunnsinformasjon til en rekke journalister som har tatt opp ulike saker innen feltet tradisjonshåndverk. I forbindelse med at Nordisk Råds kultur- og utdanningsutvalg hadde lagt en samling til Lillehammer, ble vi invitert til et møte med representantene for å utveksle informasjon om forhold knyttet til nordisk samarbeid innen små håndverk. Fag som står på listen over små håndverksfag utløser et ekstra tilskudd til bedrifter som tar inn lærling. Økt tilskudd er et virkemiddel for å få lært opp yngre utøvere i tradisjonelle håndverkskunnskaper. Etter innspill fra SSV avgjør Utdanningsdirektoratet hvilke fag som skal regnes som små og verneverdige. I alt var det 42 fag på listen over små håndverksfag i

7 UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven trådte i kraft i Norge våren Fra 2008 har Norsk håndverksinstitutt vært akkreditert av UNESCO for å styrke arbeidet med konvensjonen. Instituttet samarbeider med Kulturrådet og andre sentrale aktører i kulturarvfeltet om dette. Instituttet er også representert i Kulturrådets fagkomite for immateriell kulturarv. Etter ønske fra Oselvarverkstaden veiledet instituttet bedriften i deres søknad om å bli nominert på UNES- COs fortegnelse over Best Practice. UNESCOs årlige, mellomstatlige komitemøte var denne gangen lagt til Baku i Azerbaijan. Håndverksinstituttet deltok med to personer som observatører. ICHNGO forum, som er et internasjonalt nettverk av NGO er, tok på samme møte initiativet til å etablere det nettbaserte tidsskriftet Heritage alive. Håndverksinstituttet leder redaksjonsrådet til tidsskriftet. Tidsskriftet har som mål å utveksle, på tvers av landegrenser, gode og dårlige erfaringer i metodisk vern av immateriell kulturarv. Boka Leve kulturarven! ble gitt ut i begynnelsen av desember. Boka er en samling tekster som dels diskuterer og reflekterer over konvensjonen som ide og dels viser gode eksempler fra praksisfeltet. Seminaret Fortegnelser og lister hva er vitsen? Ble arrangert samtidig med boklanseringen. Målet for seminaret var å rette søkelyset mot problemstillinger knyttet til registrering og listeføring av immateriell kulturarv. Boka ble også gitt ut som en markering av UNESCOs tiårs jubileum for konvensjonen. Utvikling av et IKA register er en prioritert oppgave for instituttet. Registeret er nå operativt og etablert som et selvstendig, digitalt register ved siden av håndverksregisteret. Målgruppen for arbeidet med immateriell kulturarv informeres gjennom instituttets nettside, «direct mail» og Facebook. 7

8 Løfte håndverket Løfte håndverket er et interessenettverk for alle miljø og enkeltpersoner i Norge som jobber for å opprettholde, styrke og spre kunnskap om tradisjonelle håndverksfag. Nettverket er opprettet, blant annet som et svar på Kultur- og kirkedepartementets utredning Kulturhåndverk, fra Arbeidet er forankret i St.meld 49 Framtidas museum. Nettverket administreres av Håndverksinstituttet. En ressursgruppe gir innspill til mål og retning for nettverket. Sammensetningen av ressursgruppa skal speile hovedaktører innen feltet tradisjonelt håndverk, og mangfoldet av interesser. Hvert annet år vurderes to av medlemmene rullert. Instituttet er leder av og sekretær for ressursgruppa. Gruppa har hatt to møter. To medlemmer er rullert. Nettverket har to samlinger i året. På vårsamlingen var søkelyset rettet mot dagens utfordringer for små håndverksfag. Sentrale politikere, håndverkere fra flere småfag og aktører fra organisasjonslivet og byråkratiet 8 møtte fram for å diskutere framtida for en underskog av små håndverksbedrifter. Orgelbyggerfaget ble trukket fram som eksempel på et fag som sliter med å overleve på grunn av konkurranse på ulike vilkår og rigid praktisering av EØS regler. Høstsamlingen hadde som tittel Perspektiver på etter- og videreutdanning for restaureringshåndverkere Eksempler fra Vest, og engasjerte håndverkere utgjorde hovedtyngden av deltakerne. Samlingen var lagt til Vestnorsk kulturakademi på Voss for å øke aksjonsradiusen og trekke nye målgrupper inn i nettverket. Instituttet har, avhengig av saksfelt, kontakt med ulike miljøer for å diskutere aktuelle problemstillinger, i 2013 blant annet Studieforbundet kultur og tradisjon og NHO håndverk. Instituttet holder kontakt med målgruppen for nettverket via vår nettside, nyhetsbrev, «direct mail» og Facebook.

9 Formidling Ekstern kommunikasjon Håndverksregisteret ProBas -Prosjektdatabase Facebook Nyhetsbrev på epost Eksterne arrangement Egen stand og samarbeid med Rennebumartnan Arrangør Forskningsdagene i samarbeid med Maihaugen Guanzchu Expo (Kina) med glassblåser Yngve Havstad og gullsmed Frank Søderlund Sølvtriennalen og Hammerklubbtreff, Trondheim Foredrag Variasjon i småbåtbygging historisk, geografisk og etter bruksområde i det nordatlantiske området, Os Videreføring av håndverkskunnskap i Norge, i det Ungarske Parlamentet Partnerskapseminar EEA-grants, Riga Jubileumsseminar Duodjeinstituhtta, Kautokeino Skolerådgivere, Buskerud kommune Bokutgivelser Leve kulturarven! (Museumsforlaget) Egne seminar Små håndverksfag hva nå?, 31. mai på Lillehammer. Her deltok også stortingspolitikere. Perspektiver på etter- og videreutdanning for restaureringshåndverkere Eksempler fra Vest, 18. oktober på Vestnorsk kulturakademi, Tvildemoen, Voss Fortegnelser og lister hva er vitsen? 25. november på Lillehammer. Økonomi og regnskap Tildeling av midler for 2013 var følgende: Fra KUD til drift av Håndverksinstituttet ,- Fra KD til prosjektene ,- Fra KD til drift av SSV ,- Revisjon av regnskapet blir samkjørt med andre avdelinger ved Lillehammer museum. Regnskapet viser et underskudd mot budsjett, som dekkes av fond. 9

10 Norsk håndverksinstitutt Maihaugvegen 1 N-2609 Lillehammer Tlf Telefax e-post web Direktør: Sekretær: Rådgiver: Rådgiver SSV: Rådgiver: Rådgiver: Rådgiver: Region Sør (mindre stilling) Eivind Falk Anne Martinsheimen Egge Tore Tøndevold Inger Smedsrud Dag Feldborg Hanne Bergseth Jarle Hugstmyr Aadne Sollid Alle foto som ikke er kredittert er tatt av Norsk håndverksinstitutts ansatte. 10

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum

ÅRSMELDING 2012. Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum ÅRSMELDING 2012 Barnekjole fra Krambuvika i Lavangen, Sør-Troms Museum 2 Innhold Organisasjonskart, fylket sk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet

Årsrapport 2005. for Utdanningsdirektoratet Årsrapport 2005 for Utdanningsdirektoratet Illustrasjoner: Nordahl & Solheim Foto: Jannecke Sanne Design og rådgivning: Nucleus AS Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer