NOTAT. Til Dato: Frå Dag Storås Vår ref: /212.02//DAST. Høyringsnotat til Forskrift til 8-1 i grunnskulelova

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Til Dato: 17.12.02 Frå Dag Storås Vår ref: 9900876-38/212.02//DAST. Høyringsnotat til Forskrift til 8-1 i grunnskulelova - 17.12."

Transkript

1 NOTAT KVA HERAD SKULEKONTORET Til Dato: Frå Dag Storås Vår ref: /212.02//DAST Høyringsnotat til Forskrift til 8-1 i grunnskulelova Frå gjeld følgjande retningsliner for kva område som soknar til den enkelte grunnskule i Kvam: Barnesteget: Ålvik skule: Barn busette frå grense mot Granvin herad til og med Ytre Ålvik. Området er identisk med opptaksområde til Ålvik skule skuleåret 2002/03. Øystese barneskule: Barn busette på strekningen Steinstø - Øystese - Nes. Området er identisk med opptaksområdet til Fykse skule og Øystese barneskule skuleåret 2002/03. Norheimsund barneskule: Barn busette på strekningen Nes Norheimsund - Kaldestad. Opptaksområdet omfattar og Seland og Tolomarka. Området er identisk med opptaksområdet til Norheimsund barneskule skuleåret 2002/03. For kl. er området identisk med Opptaksområda for Norheimsund barneskule og Steinsdalen skule skuleåret 2002/03. Steinsdalen skule: Barn busette på strekningen o (Steinsdalen) Kvamskogen, mot grense Samnanger kommune. Området er identisk med opptaksområdet til Steinsdalen skule skuleåret 2002/03. Elevane på mellomsteget (5. 7. klasse) frå nemnde område får undervisninga ved Norheimsund barneskule. Vikøy/Aksnes skule: Barn busette på strekningen Skiftesgjel ved Kaldestad Vangdal. Området er identisk med opptaksområdet til Vikøy/Aksnes skule skuleåret 2002/03. Tørvikbygd skule:

2 Barn busette på strekningen Vangdals-berget Tørvikbygd - Eide/Åse. Opptaksområdet omfattar og Heradstveit. Området er identisk med opptaksområdet til Tørvikbygd skule skuleåret 2002/03. Strandebarm skule: Barn busette på strekningen Ljones Røyrvik Fosse Tangerås Omastrand undheim, mot grense Kvinnherad kommune og Fusa kommune. Opptaksområdet omfattar og Kolltveit. Området er identisk med opptaksområdet til Innstranda skule, Strandebarn skule, Oma skule og undheim skule skuleåret 2002/03. Ungdomssteget: Øystese ungdomsskule: Omfattar elevane ved Ålvik skule og Øystese barneskule. Norheimsund ungdomsskule: Omfattar elevane frå Norheimsund barneskule, Steinsdalen skule, Vikøy/Aksnes skule og Tørvikbygd skule. Strandebarm skule: Omfattar elevane frå barnesteget ved Strandebarm skule. Vedlegg1. SKULESTRUKTUR 2002 ERKNADER TIL FRALEGG TIL FORSKRIFT. Lovgrunnlag: Opplæringslova 8-1 "Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Etter søknad kan ein elev takast inn på annan skole enn den eleven soknar til. erknader: 1. Kommunen står fritt om det skal opprettast eller leggjast ned skular og til å avgjera kvar skulane skal plasserast. 2. Eleven har rett til å gå på den næraste skulen i kommunen. Kva skule som er nærast, skal først og fremst avgjerast ut frå geografiske forhold. I Ot.prp. nr. 46 ( ) uttalar departementet: "Ein grunnskuleelev skal ha rett til å gå på den næraste skolen i kommunen. Det vil seia at arbeidet til kommunen med å fordele elevane mellom dei tilgjengelege skulane skal ta utgangspunkt i eit prinsipp om at eleven skal gå på den næraste skolen. Vurdering av kva skole som er nærast, skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men det skal også takast omsyn til andre relevante forhold, til dømes om sysken er plasserte på den same skolen, kapasiteten på skolane og om skolevegen er farleg."

3 Opplæringsutvalet la til grunn at kommunen kan endra dei enkelte skulane sitt opptaksområde ved svingingar i elevtalet. I Ot.prp. nr. 46 legg og departementet til grunn at kommunen kan leggja vekt på kapasiteten ved den enkelte skulen. Etter 8-1 i Opplæringslova kan Kommunen gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Det er Heradsstyret som skal vedta forskrifta. Forskrifta skal behandlast i samsvar med 37 i Forvaltningslova. Offentlege og private institusjonar og organisasjonar som forskriftene gjeld skal gjevast høve til å uttala seg før forskrifta blir utferdiget, endret eller opphevet. Det er forvaltningsorganet som sjølv avgjer på kva måte forhåndsvarslinga skal foregå og kan setja frist for å gje uttale. Bakgrunn for at det no vert laga forskrift til 8-1 i Opplæringslova. Budsjett 2003 Kvam herad har samla sett om lag 12 mill. kr mindre til rådvelde på drift. edrekna denne summen og mindre kapitalinntekter pga. store investeringar og redusering av fond, må heradet redusera driftsnivået tilsvarande ein sum på om lag 15 mill. kr samanlikna med budsjettåret Alle etatane er pålagde å spara inn større summar. Ein vedvarande situasjon: Regjeringa har som mål å effektivisera offentleg forvaltning. Kommunane må sjå på alle dei potensiale som ligg i kommunen. ålet må vera at dette i minst mogleg grad går ut over tenestetilbodet til innbyggjarane i Kvam. Det er såleis ingen ting som tyder på at dei økonomiske rammene for kommunane vil betra seg dei næraste åra. Særskilt for Kvam: Kvam er ein minsteinntekts kommune. Kvam har i utgangspunktet 87,8 % av dei midlar ein gjennomsnittskommune i Noreg har til å driva kommunen med. Kvam er såleis heilt avhengige av vesentleg meir i statleg støtte enn gjennomsnittskommunane. ed denne meirstøtta frå Staten kjem Kvam opp i om lag 93,9 % av den sum gjennomsnittskommunane har. I kr utgjer dette 8,4 mill. kr i forhold til landsgjennomsnittet. Dette betyr i klartekst at Kvam må driva meir effektivt enn andre for å kunna halda oppe same tenestenivået som andre. Dette er ei utfordring for oss alle. Dei statlege overføringane er m.a. avhengig av kor mange barn det er i Kvam. Erfaringane gjennom mange år er at det stadig vert fødd færre barn i Kvam. ed eit gjennomsnittstal på mellom 120 og 130 barn per årskull ser vi no at gjennomsnittstalet på barn i førskulealder er under 100 per årskull. Dette vil påverka grunnskulen, lokalsamfunn og heile Kvam. Å snu denne trenden er og ei utfordring. Vurderingsgrunnlag Kvalitet Utgangspunktet for framlegget om endring av skulestrukturen er å kunna frigjera ressursar for å halda oppe og styrkja kvaliteten i grunnskulen. Det vil alltid vera ulike vurderingar av

4 kva kriterium ein legg til grunn ved vurderinga av kva som er god kvalitet i grunnskulen, og kva vektleggjing dei ulike kriteria skal ha. Kvalitet er for oss å ta utgangspunkt i barn sine behov og skapa eit stimulerande og utviklande oppvekst- og læringsmiljø med høg fagleg standard. Ei konkretisering av kvalitet kan vera: Fysiske tilhøve: Ute- og inneareal som gjev rom for utfordringar, stimulerande aktivitetar, allsidig læring og utvikling er tilrettelagt for den aktuelle aldersgruppa er tilrettelagt for elevar med særskilde behov er trygt og trafikksikkert Rammevilkår: Tilbodet i skulen må ha tilfredsstillande personaldekning tilstrekkelege driftsmidlar til å arbeida etter føresetnader i lover og planar tilstrekkeleg resursar til barn med særlege behov Faglege kriterium: Kvaliteten i skulen skal ikkje vera avhengig av kvar i kommunen ein bur. Alle barn har krav på eit fagleg stimulerande miljø vel kvalifisert personale til å dekkja ulike behov samanheng og heilskap i tilbodet Sosiale kriterium Sosial dugleik og kompetanse vert utvikla i samspel med andre Skulen skal vera arena for utvikling av sosial dugleik gje barna høve til variert sosialt fellesskap og høve til å utvikla personlegdom i samspel med andre barn medverka til stabilitet og tryggleik gje barna forankring i nærmiljøet Tendens dei siste åra: Dei økonomiske rammene for grunnskulen er svekka. Det er eit aukande behov for vaksendekking i klassane og for meir ressursar til barn med særlege behov. Utemiljøa har vorte betre ved stor innsats frå lokalmiljøa, men fleire stader står det att store utfordringar for at utemiljøa skal vera aktiviserande og stimulerande. Innemiljøa er under utbetring, men rapportar frå Arbeidstilsynet syner vesentlege manglar. Ein føresetnad for eit godt opplæringstilbod for elevane er at personalet er motivert og godt kvalifisert for oppgåva. Kontinuerleg kompetanseutvikling er eit sentralt verktøy. Skulane må derfor ha ressursar som kan nyttast til etterutdanning og vidareutdanning for personalet på område der kommunen manglar kompetanse. Pedagogiske konsekvensar Alle grunnskulane innafor noverande struktur fungerer bra. Føremuner og ulemper med små eller større skular er alltid ei sentral problemstilling ved vurdering av skulestruktur. Det er ulikt syn på dette alt etter kva ein legg vekt på i vurderinga. Det er vanskeleg einsidig å

5 trekkja konklusjonar at små skular er pedagogisk betre enn store skular eller omvendt. Vi veit t.d. at mobbing skjer uavhengig av skulestorleik, elevtal i klasse m.m. Dei små grendeskulane kan fungera godt med høve til tett oppfølgjing av enkeltelevar og nært samarbeid heim skule. Såleis er det skjedd mykje godt utviklingsarbeid ved dei små skulane. Skulane er likevel svært sårbare. Dette gjeld både elevmiljøet og lærarmiljøet. Skal skulen fungera, må dei menneskelege relasjonane i skulemiljøet vera gode. Dette gjeld og større skular, men her er det likevel betre høve til å justera evt. uheldige sider. Forskning tyder på at den enkelte lærar sitt arbeid i klassen er den enkeltfaktor som har størst innverknad på elevane si utvikling og deira læringsutbytte. Samfunnsmessige konsekvensar I løpet av dei siste 35 åra har det vore lagt ned tre skular i Kvam, Bergste skule, Soldal skule og Ytre Ålvik skule. Tradisjonelt har skulen hatt ein sentral funksjon i bygda. Skulen er ein sentral sosial samlingsplass med ein vesentleg identitetsskapande faktor til bygda. Dette er viktig. Foreldra og bygdesamfunnet er svært flinke til å stilla opp for skulen sin. Dette gjeld og dugnadsarbeid der foreldra har gjennom mange år utført eit imponerande arbeid. Det vert også hevda at viktigare enn sjølve skulen si verksemd, er skulen som symbol og tradisjonsberar i lokalsamfunnet, og som samlingsstad og arena for kultur. Det vert og hevda at dersom skulen vert lagt ned, døyr bygda. Skulen som institusjon og symbol er viktig for bygda. Saker som gjeld skulestruktur vil derfor vera kjenslelada saker. Dette er og utgangspunkt for Stortinget når det i 8 i Opplæringslova vert kravd at berørte partar sal få uttala seg før det vert gjort endeleg vedtak om å endra skulestrukturen i kommunen. Vi må likevel halda fast på at skulen først og fremst skal vera ein arena for barn si utvikling og læring. Det avgjerande vert derfor om heradet maktar å oppretthalda ein standard og kvalitet på skuletilbodet i heile heradet med dei ressursar om er til rådvelde om skulen dekkjer elevane sine behov fagleg og sosialt om skulen i sum maktar det grunnlag som lov og læreplan føreset Elevtalsutviklinga i Kvam. Elevtal ved dei enkelte skulane går fram av vedlegg 2, Elevtal ved skulane etter noverande ordning. Skjemaet viser Tal på barn i førskulealder, dvs. barn fødde i åra Pårekna elevtal i den enkelte skule skuleåret 2003/04 (og fram til skuleåret 2007/08). Dei mørke felta viser pårekna elevtal per klasse på ungdomssteget dei komande åra. Klassetalet skuleåret og det førre skuleåret. Gjennomsnittselevtal per klasse. Tillegg 1. klasse: Ved meir enn 18 elevar i 1. klasse får klassen ein tilleggsressurs på 20 t/v. Utviklinga syner følgjande: Fødselstala i kommunen har gått samla sett sterkt ned gjennom mange år.

6 Fordelinga på nedgangen varierer i stor grad mellom skulekrinsane. All vurdering må derfor sjåast i eit perspektiv over fleire år. Klassetalet er stabilt frå år til år, men vil gå ned med 4 5 klassar frå skuleåret 2004/05. Gjennomsnittleg elevtal per klasse syner Stor forskjell mellom barneskulane med 8 elevar per klasse ved undheim skule til 19,8 elevar per klasse ved Øystese barneskule.ved ungdomsskulane varierer det mellom 12 elevar per klasse ved Ålvik skule til 26 elevar per klasse ved Norheimsund ungdomsskule. Gjennomsnittstalet for alle skulane i Kvam ligg på om lag 17 elevar per klasse. Etter 8-3 i Opplæringslova kan ein klasse i grunnskulen når skuleåret tar til ikkje ha meir enn 12 elevar når det er fire årskull eller meir i klassen 18 elevar når det er tre årskull i klassen 24 elevar når det er to årskull i klassen 28 elevar når det er eitt årskull i klassen i klassetrinn 30 elevar når det er eitt årskull i klassen i klassetrinn Ressurs per elev i grunnskulen. Vedlegg 3. Ressursbruken per elev i grunnskulen varierer frå år til år. T.d. vil klassedelinga spela inn, like eins naturlege variasjonar med elevar som treng ekstra hjelp. Ved små skular vil naturleg nok elevar med særlege behov gjera store utslag. Derfor må ein ikkje sjå spesifikt på den enkelte skule, men heller på konklusjonen om at ressursbruken per elev generelt vil minka dess fleire elevar det er i klassen. ed utgangspunkt i siste rekneskapsår (2001) varierer kostnaden per elev mellom kr på undheim skule til kr ved Øystese barneskule. Kostnadene per elev på ungdomssteget er vesentleg høgre enn kostnaden per elev på barnesteget. Dette skuldast at elevane på ungdomssteget har 30 t/v til undervisning medan timetalet på barnesteget varierer mellom 20 og 27 t/v. I tillegg er lønnskostnaden per undervisningstime ut frå avtaleverket høgre på ungdomssteget. Ny skulestruktur. ålet med ein ny skulestruktur må vera å skapa eit best mogleg skuletilbod for alle elevane i Kvam innafor ei definert kostnadsramme. Ei vesentleg redusering i kostnadsramma innafor noverande struktur vil utarma grunnskulen i så stor grad at grunnskulen ikkje vil kunna gje den hjelp m.a. Opplæringslova krev at elevane skal ha. Premissar for framlegget til ny skulestruktur er Budsjettramma for 2003 Halda oppe og utvikla kvaliteten i skulen Fordeling av knappe driftsressursar mellom elevane/skulane Kostnader til drift og investeringar i skulebygg Belastningar skuleskyss påfører den enkelte elev Pedagogiske konsekvensar Samfunnsmessige konsekvensar

7 Framlegget. Ålvik skule: Elevar frå ungdomssteget ved Ålvik skule vert ført over til Øystese ungdomsskule. Gjeld: elevar kvart år Skyssavstand: km Konsekvens: Elevtalet ved Øystese ungdomsskule vil auka. ed auke i elevtalet ved tilflytting kan grensa for klassedeling sprengast enkelte år, jf. elevar f. 1990, 1993 og Dei andre åra er elevtalet klart innafor to klassar per årssteg. Fordeler: Økonomi. Gjennomsnittleg årleg innsparing i driftsutgifter: kr. Klassetalet kan sprengast enkelte år. Innsparingskostnaden vert då redusert til om lag per år ( for hausthalvåret 2003). Elevane får nye utfordringar ved å møta større miljø. Ulemper: Lang skyssveg. iljøet på resten av Ålvik skule vert mindre. Dette gjeld både elevmiljøet og det faglege miljøet. Høgt elevtal i klassane enkelte år vil vanskeleggjera vidareføring av pedagogisk forsøksarbeid som begge skulane er engasjerte i. Skulen vil med høge elevtal i klassane kunna få vanskar med å laga tilpassa opplæringstilbod for elevar med psykososiale vanskar. 8. klasse vil skuleåret 2003/04 få 60 elevar. Dette er største tal elevar for to klassar. Ein elev vil sprenga klassedelinga. Steinsdalen skule: Elevar frå mellomssteget (5. 7. klasse) ved Steinsdalen skule vert ført over til Norheimsund ungdomsskule. Gjeld: elevar kvart år Skyssavstand: 6 3 km Fordeler: Ulemper: Økonomi. Gjennomsnittleg årleg innsparing i driftsutgifter: kr. Innsparinga er vesentleg høgre dei åra overflytting av elevar ikkje fører til deling av klassar ved Norheimsund barneskule. Innsparinga i 2003 (5 mnd.) vert på kr. Ei betre og meir stabil klassedeling for mellomsteget ved Norheimsund barneskule. Elevane får nye utfordringar ved å møta større miljø. Steinsdalen skule vert fattigare /får mindre miljø ved at tre årskull vert flytta. Det vert elevar i årskull ved skulen dei næraste åra. Fykse skule: Skulen vert nedlagt og elevane overflytta til Øystese barneskule. Gjeld: Om lag 20 elevar kvart år Skyssavstand: km

8 Fordeler: Ulemper: Økonomi. Gjennomsnittleg årleg innsparing i driftsutgifter: kr Innsparinga er vesentleg høgre dei åra overflytting av elevar ikkje fører til deling av klassar ved Øystese barneskule. Innsparinga i 2003 (5 mnd.) vert på kr. Ei betre og meir stabil klassedeling ved Øystese barneskule. Elevane får nye utfordringar ved å møta større miljø. inka drifts- og investeringskostnader i bygg. Forholdsvis lang skyssveg for dei minste elevane. Større fysisk avstand mellom heim og skule. Bygda misser skulen som sosial samlingsplass i bygda. Innstranda skule: Skulen vert nedlagt og elevane overflytta til Strandebarm skule. Gjeld: Om lag 25 elevar kvart år Skyssavstand: 14 9 km Fordeler: Ulemper: Økonomi, sjå merknad etter undheim skule. Ei betre og meir stabil klassedeling ved Strandebarm skule. Elevane får gå i aldershomogene klassar. Elevane får nye utfordringar ved å møta større miljø. inka drifts- kostnader og leigeutgifter i bygg. Større fysisk avstand mellom heim og skule. Bygda misser skulen som sosial samlingsplass i bygda. Oma skule: Skulen vert nedlagt og elevane overflytta til Strandebarm skule. Gjeld: Om lag elevar kvart år Skyssavstand: 7 5 km Fordeler: Ulemper: Økonomi, sjå merknad etter undheim skule. Ei betre og meir stabil klassedeling ved Strandebarm skule. Elevane får gå i aldershomogene klassar. Elevane får nye utfordringar ved å møta større miljø. inka drifts- og investeringskostnader i bygg. Bygda misser skulen som sosial samlingsplass i bygda. undheim skule: Skulen vert nedlagt og elevane overflytta til Strandebarm skule. Gjeld: Om lag elevar kvart år Skyssavstand: km Fordeler: Ulemper: Økonomi, sjå merknad. Ei betre og meir stabil klassedeling ved Strandebarm skule. Elevane får gå i aldershomogene klassar. Elevane får nye utfordringar ved å møta større miljø. inka drifts- og investeringskostnader i bygg. Lang skuleskyss.

9 Større fysisk avstand mellom heim og skule. Bygda misser skulen som sosial samlingsplass i bygda. erknad Gjennomsnittleg felles årleg innsparing ved overføring av elevar ved undheim skule, Oma skule og Innstranda skule til Strandebarm skule: kr Generelt om kostnader Tabell Innsparing det enkelte år. Innsparinga må sjåast over år. I utrekning av undervisningsressurs har vi basert denne på grunnressursen for den enkelte klasse. Tilleggsressurs til klassedeling og spesialundervisning er ikkje rørt. Det er likevel lagt inn ein mindre ressurs til ekstra deling pga. at klassane i snitt vert større. Reknestykket er rett ut frå dei elevtal som er oppførde i tabellane og etter dei klassedelingsreglar som gjeld skuleåret 2002/03. Desse reglane er nytta slik dei står utan bruk av skjønnsmessige vurderingar. Ved enkelte skular skal det derfor berre til-/fråflytting av ein elev for at reknestykket vert vesentleg forandra. Tala i tabellen gir derfor berre ein indikasjon over korleis innsparingane kjem til å vera dei neste åra. I tala er det lagt inn både driftsutgifter til undervisning og til bygg. Det er ikkje lagt inn evt. sparing i vedlikehaldskostnader. Den framlagde modellen for ny skulestruktur: Den framlagde modellen for ny skulestruktur har følgjande fordeler Ei likare fordeling av økonomiske ressursar mellom elevane i Kvam. Klassestorleiken vil med unnatak av enkelte år jamt over bli god. Det vert ei betre utnytting av samla læremiddel. Betre høve til å få skulebygg som er funksjonelle og moderne ved at det blir færre bygg som det skal investerast i. For å ivareta det faglege miljøet ved Steinsdalen skule, bør det etablerast eit systematisk samarbeid med tilsette på småskulesteget ved Norheimsund barneskule. ed nødvendige rammeløyvingar skulle forholda liggja vel til rette for å kunna skapa gode lærings- og sosiale miljø for elevane og gode faglege miljø for dei tilsette. Det er den enkelte skule sjølv som lyt skapa dei gode læringsmiljøa. Dei siste par åra har det vore lett å få godt kvalifiserte lærarar til alle skulane i Kvam. ed stor avgang i løpet av neste 10 års bolk kan dette endra seg. Røynslene frå nokre år sidan då det var vanskeleg å få kvalifiserte lærarkrefter, synte at det var større vanskar med å få lærarkrefter til dei små skulane. Det er ingen ting som generelt skulle tilseia at elevane i Kvam skulle få eit dårlegare utviklings- og læringsmiljø om dei går på ein større skule enn ved grendeskulen etter den framlagde modellen for skulestruktur. Den enkelte skule må likevel ha nødvendige ressursar til å gje elevane eit pedagogisk godt tilrettelagt tilbod. Økonomiske konsekvensar Største delen av driftsutgiftene til grunnskulen er lønnsutgifter til dei tilsette. Tilgjengelege statistiske data frå KOSTRA og GSI (Grunnskolens informasjonssystem) syner såleis at

10 kostnaden per elev i grunnskulen er avhengig av gjennomsnittleg elevtal per klasse sett kommunen under eitt. Grunnskulen i Kvam har forholdsvis mange elevar per årsverk sjølv om elevtalet per klasse er lågt. Dette vil i praksis seia at Kvam brukar mindre enn andre kommunar til deling av klassar og til spesialundervisning enn gjennomsnitt i andre kommunar. Det vil etter dette vera lite å henta inn etter den skulestruktur vi har inneverande skuleår utan at dette får vesentlege uheldige konsekvensar som går ut over undervisninga for alle elevane og særleg for elevane som treng spesialundervisning og særskilt tilrettelagde opplegg. Konsekvensane ved å redusera talet på årsverk innafor noverande struktur med årsverk vil få så pass uheldige følgjer at tilbodet vi gjev den enkelte elev ikkje lenger kan seiast å vera forsvarleg. Skal grunnskulen såleis kunna gje eit tilfredsstillande tilbod til elevane innafor noverande skulestruktur, bør årsverka liggja på same nivå som inneverande skuleår. Utgangspunktet for strukturendringa vert derfor å kunna frigjera ressursar i grunnskulen for å styrkja kvaliteten totalt i opplæringstilbodet. Alternativet vert då å gå til strukturelle endringar. Dette kan ha uheldige konsekvensar for det enkelte bygdesamfunn. For elevane vil konsekvensane verta små når det gjeld læringsutbytte av undervisninga. Når det gjeld skifte av skulestad, vil dei fleste elevane tilpassa seg snart. Det same gjeld tilpassing til skuleskyss. Det er likevel rimeleg å tru at enkelte elevar vil ha vanskar med å tilpassa seg skuleskyss og ny klasse i ei overgangstid. Det vert ei utfordring for heile skulesamfunnet og for foreldra å hjelpa til slik at uheldige konsekvensar vert så låge som mogleg. Etterord Krava til gode og tilstrekkelege kommunale tenester frå innbyggjarane i heile kommunen aukar. Parallelt med dette er tilgjengelege økonomiske ressursar til å gje desse tenestene stadig blitt mindre. Dette fører til at kvar kommune i landet må nøye gå gjennom alle moglege rasjonaliseringstiltak for at kommunen skal kunna gje innbyggjarane dei tenestene innbyggjarane ønskjer. Arbeid med å skapa ein meir rasjonell skulestruktur er ein av fleire faktorar å ta fatt i. Her stiller Kvam likt med mange andre kommunar. Alle endringar i infrastrukturen i kommunane og i den enkelte bygda vil få samfunnsmessige konsekvensar. Det vil alltid kunna drøftast kor vidt desse konsekvensane kan seiast å vera gode eller uheldige. Dette vert det opp til den enkelte å vurdera.

11

12 KVA HERAD SKULEKONTORET Noverande ordning ELEVTAL SKULEÅRET 2003/04. Vedlegg 2 F.TAL PER Elevtal per SKULE FØRSKULEBARN SU SU KL KL AUK E Fødselsår per kl. ÅLVIK BS ,5 US ,5 FYKSE ,0 ØYSTESE BS ,8 NORHEIS. BS ,2 STEINSDALEN ,3 VIKØY/AKSNES ,5 TØRVIKBYGD ,0 INNSTRANDA ,0 STRANDEB. BS ,8 US ,0 OA ,0 UNDHEI ,0 0 ØYSTESE US ,2 NHS US ,0 SU ,8 El.tal Tilleg g 1. kl.

13 Sum elevar i grunnskulen: Gjennomsnitt elevtal per årskull Førskulealder 99, 3 Barnesteget 120 Ungdomssteg 130 et Grunnskulen 123 Barn f

14 Noverande ordning ELEVTAL SKULEÅRET 2004/05. Vedlegg 2 F.TAL PER Elevtal per SKULE FØRSKULEBARN SU SU KL KL AUK E Fødselsår per kl. ÅLVIK BS ,5 US ,0 FYKSE ,0 ØYSTESE BS ,1 20 NORHEIS. BS ,9 20 STEINSDALEN ,0 20 VIKØY/AKSNES ,3 TØRVIKBYGD ,3 INNSTRANDA ,0 STRANDEB. BS ,8 US ,7 OA ,7 UNDHEI ,0 0 ØYSTESE US ,5 NHS US ,1 SU ,5 60 El.tal Tilleg g 1. kl.

15 Sum elevar i grunnskulen: Gjennomsnitt elevtal per årskull Førskulealder 100 Barnesteget 117 Ungdomssteg 131 et Grunnskulen 121 Barn f

16 Noverande ordning ELEVTAL SKULEÅRET 2005/06. Vedlegg 2 F.TAL PER Elevtal per SKULE FØRSKULEBARN SU SU KL KL AUK E Fødselsår per kl. ÅLVIK BS ,8 US ,5 FYKSE ,0 ØYSTESE BS ,5 20 NORHEIS. BS ,4 20 STEINSDALEN ,0 VIKØY/AKSNES ,3 TØRVIKBYGD ,0 INNSTRANDA ,7 STRANDEB. BS ,5 US ,5 OA ,5 UNDHEI ,5 ØYSTESE US ,8 NHS US ,5 SU ,3 40 El.tal Tilleg g 1. kl.

17 Sum elevar i grunnskulen: Gjennomsnitt elevtal per årskull Førskulealder 104 Barnesteget 112 Ungdomssteg 132 et Grunnskulen 118 Barn f

18 Noverande ordning ELEVTAL SKULEÅRET 2006/07. Vedlegg 2 F.TAL PER Elevtal per SKULE FØRSKULEBARN SU SU KL KL AUK E Fødselsår per kl. ÅLVIK BS ,0 US ,5 FYKSE ,5 ØYSTESE BS ,2 NORHEIS. BS ,2 20 STEINSDALEN ,7 VIKØY/AKSNES ,3 TØRVIKBYGD ,3 INNSTRANDA ,7 STRANDEB. BS ,0 US ,3 OA ,0 UNDHEI ,0 ØYSTESE US ,3 NHS US ,0 SU ,2 20 El.tal Tilleg g 1. kl.

19 Sum elevar i grunnskulen: Gjennomsnitt elevtal per årskull Førskulealder 104 Barnesteget 107 Ungdomssteg 129 et Grunnskulen 113 Barn f

20 Noverande ordning ELEVTAL SKULEÅRET 2007/08. Vedlegg 2 F.TAL PER Elevtal per SKULE FØRSKULEBARN SU SU KL KL AUK E Fødselsår per kl. ÅLVIK BS ,3 US ,0 FYKSE ,0 ØYSTESE BS ,1 NORHEIS. BS ,9 STEINSDALEN ,8 VIKØY/AKSNES ,0 TØRVIKBYGD ,5 INNSTRANDA ,5 STRANDEB. BS ,0 US ,3 OA ,0 UNDHEI ,5 ØYSTESE US ,7 NHS US ,6 SU ,7 - El.tal Tilleg g 1. kl.

21 Sum elevar i grunnskulen: Gjennomsnitt elevtal per årskull Førskulealder 0 Barnesteget 106 Ungdomssteg 126 et Grunnskulen 112 Barn f

22 Ålvik skule Fykse skule Øystese bskule Øystese uskule Utgift pr. elev Norheims und bskule Norheims und uskule Steinsdale n skule Vikøy/Ak snes skule Tørvikby gd skule Innstrand a skule Strandeba rm skule Utgift pr. elev Oma skule undhei m oppvsente

23 Forslag til ny ordning ELEVTAL SKULEÅRET 2003/04. Vedlegg 4 F.TAL PER Elevtal per SKULE FØRSKULEBARN SU SU KL KL AU KE Fødselsår Gml.str. per kl. 1. kl. ÅLVIK BS ,5 US 2-2 FYKSE 2-2 ØYSTESE BS ,6 NORHEIS. BS ,4 STEINSDALEN ,0 VIKØY/AKSNES ,5 TØRVIKBYGD ,0 INNSTRANDA 3-3 STRANDEB. BS ,6 20 US ,0 OA 3-3 UNDHEI 2-2 ØYSTESE US ,3 NHS US ,0 SU ,5 20 El.tal Tilleg g

24 Sum elevar i grunnskulen: Gjennomsnitt elevtal per årskull Førskulealder 99, 3 Barnesteget 120 Ungdomssteg 130 et Grunnskulen 123 Barn f

25 Forslag til ny ordning ELEVTAL SKULEÅRET 2004/05. F.TAL PER Elevtal per SKULE FØRSKULEBARN SU SU KL KL AU KE Fødselsår Gml.str. per kl. 1. kl. ÅLVIK BS ,5 US 2-2 FYKSE 2-2 ØYSTESE BS ,8 NORHEIS. BS ,8 20 STEINSDALEN ,5 20 VIKØY/AKSNES ,3 TØRVIKBYGD ,3 INNSTRANDA 2-2 STRANDEB. BS ,9 US ,5 OA 3-3 UNDHEI ØYSTESE US ,2 NHS US ,1 SU ,8 40 El.tal Tilleg g

26 Sum elevar i grunnskulen: Gjennomsnitt elevtal per årskull Førskulealder 100 Barnesteget 117 Ungdomssteg 131 et Grunnskulen

27 Forslag til ny ordning ELEVTAL SKULEÅRET 2005/06. F.TAL PER Elevtal per SKULE FØRSKULEBARN SU SU KL KL AU El.tal Tillegg KE Fødselsår Gml.str. per kl. 1. kl. ÅLVIK BS ,8 US 2-2 FYKSE 2-2 ØYSTESE BS ,0 20 NORHEIS. BS ,4 20 STEINSDALEN ,5 VIKØY/AKSNES ,3 TØRVIKBYGD ,0 INNSTRANDA STRANDEB. BS ,6 US ,0 OA 2-2 UNDHEI ØYSTESE US ,0 NHS US ,5 SU ,7 40

28 Sum elevar i grunnskulen: Gjennomsnitt elevtal per årskull Førskulealder 104 Barnesteget 112 Ungdomssteg 132 et Grunnskulen

29 Forslag til ny ordning ELEVTAL SKULEÅRET 2006/07. F.TAL PER Elevtal per SKULE FØRSKULEBARN SU SU KL KL AU El.tal Tillegg KE Fødselsår Gml.str. per kl. 1. kl. ÅLVIK BS ,0 US 2-2 FYKSE 2-2 ØYSTESE BS ,2 NORHEIS. BS ,2 20 STEINSDALEN ,0 VIKØY/AKSNES ,5 TØRVIKBYGD ,3 20 INNSTRANDA 3-3 STRANDEB. BS ,0 21 US ,3 OA 2-2 UNDHEI ØYSTESE US ,5 NHS US ,0 SU ,6 61

30 Sum elevar i grunnskulen: Gjennomsnitt elevtal per årskull Førskulealder 104 Barnesteget 107 Ungdomssteg 129 et Grunnskulen

31 Forslag til ny ordning ELEVTAL SKULEÅRET 2007/08. F.TAL PER Elevtal per SKULE FØRSKULEBARN SU SU KL KL AU El.tal Tillegg KE Fødselsår Gml.str. per kl. 1. kl. ÅLVIK BS ,3 US 2-2 FYKSE 2-2 ØYSTESE BS ,2 NORHEIS. BS ,1 STEINSDALEN ,0 VIKØY/AKSNES ,0 TØRVIKBYGD ,5 INNSTRANDA STRANDEB. BS ,3 US ,3 OA 2-2 UNDHEI ØYSTESE US ,3 NHS US ,6 SU ,6 0

32 Sum elevar i grunnskulen: Gjennomsnitt elevtal per årskull Førskulealder 0 Barnesteget 106 Ungdomssteg 126 et Grunnskulen

33 Innsparing det enkelte år. Vedlegg 5. SKULE Sum Innsparing 5 mnd. Heilt år Heilt år Heilt år Heilt år Heilt år gj.sn.snitt år ÅLVIK BS - - US FYKSE ØYSTESE BS - - NORHEIS. BS STEINSDALEN - - VIKØY/AKSNES - - TØRVIKBYGD - - INNSTRANDA - - STRANDEB. BS US - - OA - - UNDHEI ØYSTESE US - - NHS US - - SU Vedlegg

34 Innsparing det enkelte år. SKULE Sum Innsparing 5 mnd. Heilt år Heilt år Heilt år Heilt år Heilt år gj.sn.snitt år ÅLVIK BS - - US FYKSE ØYSTESE BS - - NORHEIS. BS STEINSDALEN - - VIKØY/AKSNES - - TØRVIKBYGD - - INNSTRANDA - - STRANDEB. BS US - - OA - - UNDHEI ØYSTESE US - - NHS US - - SU

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Omstillingsprosjekt oppvekst - Lærdal kommune -

Omstillingsprosjekt oppvekst - Lærdal kommune - Omstillingsprosjekt oppvekst - Lærdal kommune - Innhold 1 Bakgrunn og mandat... 2 2 Skulane... 2 2.1 Status elevtal årsverk ressursar til spesialpedagogiske tiltak... 2 2.2 Elevtalsutviklinga framover

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Høyringsdokument. Rettleiande forskrift om krinsgrenser. Stord kommune

Høyringsdokument. Rettleiande forskrift om krinsgrenser. Stord kommune Høyringsdokument Rettleiande forskrift om krinsgrenser Stord kommune 18.02.2014 Innhald BAKGRUNN:... 3 1 LOKALE TILHØVE... 3 1.1 Utgangspunkt-mandat.... 3 1.2 Budsjett 2014 for Stord kommune... 3 1.3 Utfordringar

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Høyring Masfjorden kommune med saksnummer034/2018 Svar på høyring om samanslåing av ungdomskular frå FAU ved Matre Skule

Høyring Masfjorden kommune med saksnummer034/2018 Svar på høyring om samanslåing av ungdomskular frå FAU ved Matre Skule Høyring Masfjorden kommune med saksnummer034/2018 Svar på høyring om samanslåing av ungdomskular frå FAU ved Matre Skule Dei tre skulane våre i kommunen har stor betyding for nærmiljøet i bygdene våre.

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 24.03.03 012/03 KJBE Kvam heradsstyre 08.04.03 036/03 KJBE Komité for utvikling 28.04.03 022/03 KJBE

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Salderingsutfordringa For å få budsjettet i balanse er salderingsutfordringa 11,5 millionar For å få et budsjett med 3 % i overskot er utfordringa 29 millionar. Kvifor

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Skolespørjeskjema 4. klasse Rettleiing Skolen din har sagt seg villig til å vere med i TIMSS 2003, ein stor internasjonal

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Elevtalsframskriving

Elevtalsframskriving Vaksdal kommune Elevtalsframskriving - Justert framskriving med utgangspunkt i SSB sitt hovudalternativ (MMMM) frå Dato: Oppdragsgjevar: Vaksdal kommune Oppdragsgjevars kontaktperson: Magne Eikeland Rådgjevar

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova

Oppmoding om uttale - Hordaland Privatgymnas AS - søknad etter friskulelova OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/5369-4 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.08.2015 Fylkesutvalet 27.08.2015 Oppmoding om

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR

GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE GODE SAMANHENGAR OG OVERGANGAR FOR BARN I BARNEHAGEN OG ELEVAR I GRUNNSKULEN I KLEPP Siktemålet

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter.

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter. KONTSTRIKKING I kontstrikking strikkar ein rute for rute omgangen rundt frå kant til kant i plagget ruterekkje for ruterekkje. Maskane på ei strikka rute blir verande på siste pinne og ein går rett over

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s.

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 1 INNHALDSLISTE 1. Forord s. 2 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 6 3. Ein av foreldra/føresette eller syskjen

Detaljer