Årsmelding og årsregnskap 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og årsregnskap 2013"

Transkript

1 Årsmelding og årsregnskap 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat s. 10 B.2.1 Drift s. 10 B.2.2 Investering s Årsregnskap s Hovedoversikter s Hovedoversikt drift s Hovedoversikt balanse s Noter s Revisjonsberetning s. 26

3 1. Årsmelding Tinn Kommune Rjukanbadet KF er et kommunalt foretak som har som formål å stå for den daglige driften av Rjukanbadet. Rjukanbadet KF er et attraktivt badeanlegg, der alle skal kunne møtes til sosialt samvær og aktiviteter. Rjukanbadet KF skal bidra til å gjøre Rjukan by til et godt sted å bo, og medvirke til å gjøre det interessant å være gjest og anskaffe seg hytte i Tinn kommune. Driften av Rjukanbadet KF har blitt gjennomført etter de planer som styret har satt for Det har vært avholdt 9 styremøter, og 42 saker har vært behandlet. Rjukanbadet KF jobber kontinuerlig med HMS arbeid i bedriften. Vi har vedtatt strategiplaner og vår visjon er tydelig definert i å styrke jobbnærværet og skape trivsel og velvære hver dag på Rjukanbadet KF. Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsliv i samarbeid og tett dialog med tillitsvalgt, verneombud og de øvrige ansatte I 2013 har det vært behandlet 16 mindre avvik. Det er ingen rapporterte alvorlige avvik. Det er rapportert en mindre alvorlig skade fra ansatte. Rjukanbadet KF har utarbeidet etiske retningslinjer som er i samsvar med de retningslinjer Tinn Kommune bruker. For å nå målet i strategiplanen skal Rjukanbadet KF; Sette arbeidskollegaer i sentrum Sette kunden i sentrum Motivere våre medarbeidere og samarbeidspartnere Likestilling mellom kjønnene Utvikle Rjukanbadet KF og vår egen kompetanse Positivt i alt vi foretar oss Motivere våre medarbeidere til; o Være interessert i det andre gjør o Ikke aksepter mobbing o Være romslig o Lytte til andre 3

4 Målet for Rjukanbadet KF er å ligge på besøkende pr. år frem til Besøkstallet for 2013 er på besøkende Besøkstallet for 2012 var på besøkende. Besøkstallet for 2011 var det besøkende. Besøkstallet for 2010 var det besøkende. Skolene i Tinn Kommune bruker Rjukanbadet KF til svømmeopplæring. Samarbeidet mellom skolene og Rjukanbadet KF er vellykket. De betaler kr ,- pr. år for å bruke badet. Avtalen skal gjøre det enklere for lærerne å benytte tilbudet. Etter at avtalen ble vedtatt har bruken av badet fra skolene økt for hvert år elever elever elever elever elever Trimrommet: Det er stor aktivitet på trimrommet. Slitasjen merkes godt på treningsmodulene. Styret avsetter kr ,- pr år til vedlikehold og innkjøp av nye moduler. Det er viktig at trimrommet utvikles sammen med brukerne. Opplæring; Rjukanbadet KF har høy prioritet på opplæring av badevakter. Iren Heier har gjennomført instruktørkurs i Trondheim. Kurset gikk over 5 dager. Det er viktig for en god opplæring av nye badeverter, at vi har en instruktør i våre rekker. For å kunne jobbe som badevert må alle bestå sikkerhetskursene og være fylte 18 år. Badevertene viser god forståelse på kundebehandling. De utfører sine arbeidsoppgaver på en god måte. De sørger for at Rjukanbadet KF fremstår som et trivelig, rent og fint sted å være. Driftsleder har en høy kompetanse innenfor badeanlegg. De fleste arbeidsoppgaver utføres uten hjelp fra andre fag grupper. Driftsavdelingen er sårbar ved sykdom og ferie. Rjukanbadet KF må jobbe for å styrke driftsavdelingen med flere ansatte gjennom nytenkning og nye arbeidsoppgaver. Mannskapssituasjonen er stabil og alderssammensetningen fordeler seg fra 18 til 60 år, som gir en gjennomsnittsalder på 37 år. Fordeling mellom menn og kvinner i foretaket er likt sammensatt. 4

5 Rjukanbadet KF jobber kontinuerlig med å få ned driftsutgiftene. Vi har lykkes, men det gjenstår ennå mye arbeid. Vi har i 2013 redusert driftsutgiftene med kr ,-. Arbeidet med å redusere strømkostnadene har vært et prioritert område de siste årene. Tinn Energi as har igjennom Norsk Enøk og Energi fått laget et notat på de problemstillinger som Rjukanbadet står ovenfor. Oppdraget var å utrede mulige besparelser for utendørsbassenget på Rjukanbadet. De anbefalte flere tiltak. Det som var aktuelt for Rjukanbadet er å senke vanntemperaturen eller dekke bassenget med et bassengtrekk, når det ikke var i bruk. Et godt bassengtrekk vil gi en besparelse på over 90 % på avdampning når trekket er i bruk. I løpet av et år, kan man med aktiv bruk av bassengtrekket, kunne spare ca kwh. Ved å senke vanntemperaturen med 1 grad senkes energibehovet grunnet avdampning fra bassenget med ca. 7 %. Dette ved årsmiddel temperatur på 3,4 grader C. Besparelsen ved å senke vanntemperaturen fra 28 grader C til 27 grader C i løpet av et år blir på ca kwh. Rjukanbadet har valgt å senke vanntemperaturen med 3 til 4 grader vinterstid. I dag varierer vanntemperaturen i utebassenget på mellom 24 og 25 grader C. Tiltaket har gitt gode resultater. Det er viktig å ha brukerne av bassenget med i vurderingen. Redusert vanntemperatur må ikke gi en vesentlig redusert opplevelse. Strømutgifter i 2013; ,- Strømutgifter i 2012; ,- Strømutgifter i 2011; ,- Billettpriser; Tinn Kommune har gitt signaler til Rjukanbadet KF at badet ikke skal være prisledende i markedet. Rjukanbadet KF justerte prisene i juli måned. I dag ligger vi omtrent på samme prisnivå som andre sammenlignbare badeanlegg. Enkeltbillett voksen; kr. 105,- Helg/ skolens fridager kr.125,- Enkeltbillett barn/honnør/student kr. 85,- Helg/ skolens fridager kr. 95,- Enkelt billett barn 2 til 3 år kr. 40,- Årskort voksen kr ,- Halvårskort voksen kr ,- Årskort barn/honnør/student kr ,- Halvårskort barn/honnør/student kr ,- Årskort familie kr ,- Halvårskort familie kr ,- Klipp voksen kr ,- Klipp barn/honnør/student kr 900,- 5

6 6

7 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS Rjukanbadet KF er et kommunalt foretak med eget styre. Foretakets eier er Tinn Kommune. Styret er underlagt Tinn Kommunestyre og består av en styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og en ansattes representant. Styremedlemmene er politisk valgte. Styret ansetter daglig leder som har ansvaret for den daglige driften av Rjukanbadet Rjukanbadet KF sysselsetter 8,64 årsverk fordelt på 14 stillinger. Fordeling mann og kvinner i foretaket er likt sammensatt. Rjukanbadet KF er en IA bedrift. Bedriftshelsetjenesten kjøper vi av Stamina HOT. Rjukanbadet KF har satt opp mål for bedriften sammen med NAV arbeidslivssenteret, Stamina HOT og ansatte/ tillitsvalgte ved Rjukanbadet KF. Foretaket har som mål å være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling mellom kjønn i saker som omhandler lønn eller arbeidsforhold. Rjukanbadet KF skal redusere sykefraværet ved å legge til rette for trivsel og åpenhet mellom ledelse og ansatte. Det innebærer at sykefraværet ikke skal overstige 5,6 % som er det nasjonale nivået i dag. Rjukanbadet KF skal være åpen for å ta inn personer med redusert funksjonsevne. Rjukanbadet KF skal jobbe for at alle skal kunne jobbe ved badet frem til pensjonsalder. Sikkerhetskravet til badevertene vil alltid legges til grunn. Alderssammensetningen er fordelt fra 18 til 60 år. Rjukanbadet KF har egne interne HMS og IKT systemer. De er tilpasset reglementet til Tinn Kommune. Sykefravær I 2013 har det vært 78,4 % tilstedeværelse. Sykefraværet er ikke jobbrelatert. Oppfølgingen har vært i samsvar med IA avtalen. Rjukanbadet KF har et godt samarbeid med Nav arbeidslivssenteret. Tilstedeværelse totalt ( %) Tilstedeværelse ,4 % Tilstedeværelse ,8 % Tilstedeværelse ,6 % Tilstedeværelse ,4 % 7

8 Overtid Rjukanbadet KF jobber kontinuerlig med å holde overtidsbruken nede. Det jobbes mye med en god vikarpool. En god vikarpool skal være med på å redusere jobb-belastningen på de faste ansatte. Rjukanbadet KF har klart målet med lite overtidsbruk for Overtidstimer Overtid Overtid Overtid Overtid

9 B. Økonomisk oversikt og resultat drift og investering B.1 Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2. Likviditetsgrad 2 sier noe om Rjukanbadet KF evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke Rjukanbadet KF sin kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Rjukanbadet KF dekker sine forpliktelser på en god måte. Besøkstallene fra juli til desember måned var ikke som forventet. Det medfører lavere likviditet de 6 siste måneder. Høy likviditet i januar og juni skyldes overføringer/ driftstøtte fra Tinn Kommune. 9

10 B.2 Økonomisk resultat B.2.1 Drift Årets resultat: Salgs- og leieinntekter Overføring fra Tinn kommune Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Finansinntekter Finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % 0,28% 0,78% 0,27% Netto avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk En nærmere beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Rjukanbadet KF ved utgangen av 2013: Driftsregnskap for 2013 viser til et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- Overføringene fra Tinn Kommune var på kr ,- Veksten i salg av billetter og kafe/ rekvisita har ikke vært så gode som vi håpet på. Det har vært en økning sammenligner vi tallene med Lave besøkstall i juli og august er en direkte årsak til at vi ikke klarte målsetningen med en vekst på 5 %. Været er en viktig faktor. I sommer og utover høsten var det mye fint vær og trenden viste tydelig mindre innendørsbading fra feriegjester og lokale brukere. Driftsutgiftene har vi redusert med kr ,- sammenligner vi tallene med resultatet i Rjukanbadet har en stram økonomi og over tid vil det kunne få konsekvenser for vedlikeholdet hvis vi ikke klarer å øke inntektene. Likevel mener styret at driftsresultatet viser en tydelig positiv utvikling. 10

11 Avvik regnskap- budsjett 2013: Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Avvik Salgs- og leieinntekter Overføring fra Tinn kommune Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Finansinntekter Finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Avvik i salg og leieinntekter på kr ,-, skyldes at salgsinntekter fra Tinn Kommune ikke er med. Disse inntektene er budsjett under posten øvrige driftsinntekter og er på ,-. Avvik øvrige driftsinntekter er mere refusjoner en budsjettert, merverdiavgift, fødsel og sykelønnsrefusjoner. Avvik driftsutgifter på kr ,- skyldes, forlite budsjettering av arbeidsgiveravgift og mindre/ små avvik på noen kontoklasser. 11

12 Utgifter: Lønn inkludert sosiale utgifter og refusjon sykepenger Lønn og sosiale utgifter inkl. sykelønnsrefusjon - Sykelønnsref. og fødselspermref Lønnsutgiftene for 2013 er redusert med kr fra Andre utgifter: Vann og avløpsavgiften er innenfor budsjett. Rjukanbadet bruker mye vann til prosessvann. Rjukanbadet har satt inn tiltak som gir gode resultater. 12

13 Arbeidet med å redusere strømkostnadene har vært et prioritert område de siste årene. Tinn Energi as har igjennom Norsk Enøk og Energi fått laget et notat på de problemstillinger som Rjukanbadet står ovenfor. Oppdraget var å utrede mulige besparelser for utendørsbassenget på Rjukanbadet. Tiltak som har blitt gjennomført har vært vellykket. Vi vil nå se på andre energioptimaliserende tiltak som kan være med på å bidra til ennå bedre energibruk på badet. Utgifter til vedlikehold er lavere i år enn for Det betyr ikke at vi har mindre vedlikeholdsbehov. Rjukanbadet har utført de vedlikeholdsoppgaver som var nødvendig for å kunne opprettholde en god drift av anlegget. Rjukanbadet har en vedlikeholdsplan som streker seg over flere år. Vi vet hva som kommer av vedlikeholdsutgifter de neste årene. Usikkerheten rundt vedlikeholdet er det uforutsette. 13

14 Vedlikeholdsfond år 2012 år 2013 Regnskap Regnskap Pr Avsetning vedlikeholdsfond Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering 0 0 Pr Rjukanbadet har brukt kr ,- av vedlikeholdsfondet til innkjøp av et nytt steam- aggregat. Inntekter: Forklaringen på nedgang i de totale driftsinntekter på kr ,- er at i 2012 fikk Rjukanbadet kr ,- i overføringer fra Tinn Kommune. Kr ,- var direkte driftstøtte og kr ,- var tilbakebetaling av et lån til det nye utebassenget. Tinn Kommune lånte i 2010 av Rjukanbadets vedlikeholdsfond for å fullfinansiere det nye utebadet. 14

15 Veksten i salg av billetter har ikke vært så gode som vi håpet på. Det har vært en økning på kr ,-. Lave besøkstall i juli og august er en direkte årsak til at vi ikke klarte målsetningen med en vekst på 5 %. Været er en viktig faktor. I sommer og utover høsten var det mye fint vær og trenden viste tydelig mindre innendørsbading fra feriegjester og lokale brukere. Det har vært en nedgang på kr ,-. på salg i kafe/ rekvisita avdelingen. Lave besøkstall i juli og august er en direkte årsak. B.2.2 Investering År 2012 År 2013 Innkjøp av solarium Egenkapitalinnskudd KLP * Total investeringer Ingen investeringer i 2013 Egenkapitalinnskudd KLP er ført i driftsregnskapet i

16 2. Årsregnskap 2.1 Hovedoversikter Hovedoversikt drift HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap 2013 Justert bud Oppr. bud 2013 Regnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger 0 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjeneste Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjeneste Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

17 2.1.2 Hovedoversikt balanse HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP Noter Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Premieavvik Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk 4 / Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL (D) GJELD Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 0 0 Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 Sum langsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0 Premieavvik Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene 0 0 SUM MEMORIAKONTI

18 2.2 Noter NOTER TIL REGNSKAP 2013 RJUKANBADET KF Note 1 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS 6) Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik. og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen etter 1 år. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 18

19 Note 2 Endring av arbeidskapital (F 5 nr 1) Balanseregnskapet Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbetalinger ved ekstern finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning + /reduksjon -) Endring arbeidskapital i drifts-og inv.regnsk Note 3 Mellomværende mellom Rjukanbadet KF og Tinn kommune jf. kommuneloven 11 og 27 (F 5 nr 4) Rjukanbadet har mottatt kr i driftstilskudd fra Tinn Kommune. I tillegg har de mottatt overføring til dekning kalkulatorisk husleie på kr Totalkostnad Rjukanbadet kr refundert moms kr mottatte spillemidler kr Beregningsgrunnlag kr Beregningsgrunnlag kr Rente 2,89% kr Avskrivning kr Kalkulatorisk husleie 2011, avrundet kr Avskrivning Rjukanbadet bygning; 40 år Avskrivning Utebasseng; 20 år Kalkulatorisk husleie kommer frem i hovedoversikt drift. Totalt overført fra Tinn Kommune kr

20 Mellomværende med Tinn Kommune pr : Kortsiktig gjeld : kr 0,- Kortsiktig fordring: kr ,- Note 4 Bruk og avsetning av fond (F 5 nr 6) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger - Kr Bruk av avsetninger Kr Kr Til avsetning senere år - - Netto avsetninger Kr Kr 7 256,- Vedlikeholdsfond (disposisjonsfond) Beholdning Kr ,- Kr ,- Bruk av fondene i driftsregnskapet Kr Kr ,- Bruk av fondene i investeringsregnskapet - - Avsetninger til fondene - Kr Beholdning Kr Kr ,- Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beholdning Kr Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk) Kr Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk) - Kr Beholdning Kr Note 5 Lønn/personal Lønn og personal utgifter består av følgene poster: Lønninger og honorarer Anordnet lønn variabel lønn Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Anordnet arb.g.avg av lønn variabel lønn Forsikring innberetn. yrkeskade/ gruppeliv Sum lønn og personalutgifter Rjukanbadet KF har pensjonsordning i KLP. 20

21 Godtgjørelser og honorarer: Lønn daglig leder Rjukanbadet honorar Revisor Det er ikke utbetalt honorar til revisjon. Utgifter til revisjon ligger i Tinn kommunes regnskap Note 6 Aksjer og andeler i varig eie (FKR 5 nr. 5) Eierandel i Eventuell markeds- Balanseført verdi Balanseført verdi Selskapets navn selskapet verdi Sum aksjer Egenkapitalinnskudd KLP - - kr kr ,- Sum andeler - - kr kr ,- Sum aksjer og andeler - - kr kr ,- 21

22 Note 7 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Generelt om pensjonsordningene i foretaket Foretaket har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto utførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. Ansatte som er i foretakets tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. 22

23 Økonomiske forutsetninger ( 13-5): KLP 2013 Forventet avkastning ( i %) 5,00% Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4,00% Årlig lønnsvekst ( i % ) 2,87% Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp ( i %) 2,87% Årlig vekst i pensjonsreguleringen ( i %) 2,87% Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik Pensjonskostnad (F 13-1, C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Arb.giveravg. Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Estimatavvik og planendringer Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons- Midler forpliktelser Midler forpliktelser Estimatavvik dette år Virkningen av planendr. Etter $ 13-3 bokstav c ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. 23

24 Note 8 Kapitalkonto DEBET KREDIT Endringer i perioden: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr og lignende Avskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr og lignende Salg av aksjer og andeler Nedskriving av aksjer og andeler Avdrag på utlån Nedskriving av utlån Bruk av lånemidler Endring pensjonsforpliktelse Aktivering av fast eiendom, anlegg, utstyr og lignende Oppskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr og lignende Kjøp av aksjer og andeler Endring pensjonsmidler Utlån Avdrag på eksterne lån Utgående balanse

25 Note 9 Anleggsmidler EDB-utstyr, kontormaskiner Anleggsmaskiner mv. Brannbile r, tekniske anlegg Kunst SUM Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang 0 0 Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger Akk. avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 Årets reverserte nedskrivninger 0 0 Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år Ingen Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær avskriving Note 10 Regnskapsmessig mindreforbruk Posten regnskapsmessig mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Regnskapsår Merforbruk Mindreforbruk Note 11 Spesielle hendelser 2013 Anordnet lønn og anordnet arbeidsgiveravgift av lønn. Rjukanbadet KF kjører hvert år 13-lønnskjøring for å få med seg det meste av variabel lønn for regnskapsåret. Tidligere år har det blitt ansett for å være tilstrekkelig i forhold til korrekt periodisering av lønn. Fra 2012 ble det valgt å anordne all variabel lønn i januar og februar som gjelder november og desember. I 2013 vil regnskapet kun bli påvirket av endringen januar februar 2012 / januar- februar

26 2.3 Revisjonsberetning 26

27 27

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune

Årsmelding 2012. Moldebadet KF. Molde kommune Årsmelding 2012 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 04.04.2013 Godkjent av kommunestyret 23.05.2013 2 Årsmelding Moldebadet KF 2012 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 HMS... 10 Direktørens

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/1904-1 11822/15 11.02.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 21.02.2014, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer