Årsmelding og årsregnskap 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og årsregnskap 2013"

Transkript

1 Årsmelding og årsregnskap 2013

2 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat s. 10 B.2.1 Drift s. 10 B.2.2 Investering s Årsregnskap s Hovedoversikter s Hovedoversikt drift s Hovedoversikt balanse s Noter s Revisjonsberetning s. 26

3 1. Årsmelding Tinn Kommune Rjukanbadet KF er et kommunalt foretak som har som formål å stå for den daglige driften av Rjukanbadet. Rjukanbadet KF er et attraktivt badeanlegg, der alle skal kunne møtes til sosialt samvær og aktiviteter. Rjukanbadet KF skal bidra til å gjøre Rjukan by til et godt sted å bo, og medvirke til å gjøre det interessant å være gjest og anskaffe seg hytte i Tinn kommune. Driften av Rjukanbadet KF har blitt gjennomført etter de planer som styret har satt for Det har vært avholdt 9 styremøter, og 42 saker har vært behandlet. Rjukanbadet KF jobber kontinuerlig med HMS arbeid i bedriften. Vi har vedtatt strategiplaner og vår visjon er tydelig definert i å styrke jobbnærværet og skape trivsel og velvære hver dag på Rjukanbadet KF. Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsliv i samarbeid og tett dialog med tillitsvalgt, verneombud og de øvrige ansatte I 2013 har det vært behandlet 16 mindre avvik. Det er ingen rapporterte alvorlige avvik. Det er rapportert en mindre alvorlig skade fra ansatte. Rjukanbadet KF har utarbeidet etiske retningslinjer som er i samsvar med de retningslinjer Tinn Kommune bruker. For å nå målet i strategiplanen skal Rjukanbadet KF; Sette arbeidskollegaer i sentrum Sette kunden i sentrum Motivere våre medarbeidere og samarbeidspartnere Likestilling mellom kjønnene Utvikle Rjukanbadet KF og vår egen kompetanse Positivt i alt vi foretar oss Motivere våre medarbeidere til; o Være interessert i det andre gjør o Ikke aksepter mobbing o Være romslig o Lytte til andre 3

4 Målet for Rjukanbadet KF er å ligge på besøkende pr. år frem til Besøkstallet for 2013 er på besøkende Besøkstallet for 2012 var på besøkende. Besøkstallet for 2011 var det besøkende. Besøkstallet for 2010 var det besøkende. Skolene i Tinn Kommune bruker Rjukanbadet KF til svømmeopplæring. Samarbeidet mellom skolene og Rjukanbadet KF er vellykket. De betaler kr ,- pr. år for å bruke badet. Avtalen skal gjøre det enklere for lærerne å benytte tilbudet. Etter at avtalen ble vedtatt har bruken av badet fra skolene økt for hvert år elever elever elever elever elever Trimrommet: Det er stor aktivitet på trimrommet. Slitasjen merkes godt på treningsmodulene. Styret avsetter kr ,- pr år til vedlikehold og innkjøp av nye moduler. Det er viktig at trimrommet utvikles sammen med brukerne. Opplæring; Rjukanbadet KF har høy prioritet på opplæring av badevakter. Iren Heier har gjennomført instruktørkurs i Trondheim. Kurset gikk over 5 dager. Det er viktig for en god opplæring av nye badeverter, at vi har en instruktør i våre rekker. For å kunne jobbe som badevert må alle bestå sikkerhetskursene og være fylte 18 år. Badevertene viser god forståelse på kundebehandling. De utfører sine arbeidsoppgaver på en god måte. De sørger for at Rjukanbadet KF fremstår som et trivelig, rent og fint sted å være. Driftsleder har en høy kompetanse innenfor badeanlegg. De fleste arbeidsoppgaver utføres uten hjelp fra andre fag grupper. Driftsavdelingen er sårbar ved sykdom og ferie. Rjukanbadet KF må jobbe for å styrke driftsavdelingen med flere ansatte gjennom nytenkning og nye arbeidsoppgaver. Mannskapssituasjonen er stabil og alderssammensetningen fordeler seg fra 18 til 60 år, som gir en gjennomsnittsalder på 37 år. Fordeling mellom menn og kvinner i foretaket er likt sammensatt. 4

5 Rjukanbadet KF jobber kontinuerlig med å få ned driftsutgiftene. Vi har lykkes, men det gjenstår ennå mye arbeid. Vi har i 2013 redusert driftsutgiftene med kr ,-. Arbeidet med å redusere strømkostnadene har vært et prioritert område de siste årene. Tinn Energi as har igjennom Norsk Enøk og Energi fått laget et notat på de problemstillinger som Rjukanbadet står ovenfor. Oppdraget var å utrede mulige besparelser for utendørsbassenget på Rjukanbadet. De anbefalte flere tiltak. Det som var aktuelt for Rjukanbadet er å senke vanntemperaturen eller dekke bassenget med et bassengtrekk, når det ikke var i bruk. Et godt bassengtrekk vil gi en besparelse på over 90 % på avdampning når trekket er i bruk. I løpet av et år, kan man med aktiv bruk av bassengtrekket, kunne spare ca kwh. Ved å senke vanntemperaturen med 1 grad senkes energibehovet grunnet avdampning fra bassenget med ca. 7 %. Dette ved årsmiddel temperatur på 3,4 grader C. Besparelsen ved å senke vanntemperaturen fra 28 grader C til 27 grader C i løpet av et år blir på ca kwh. Rjukanbadet har valgt å senke vanntemperaturen med 3 til 4 grader vinterstid. I dag varierer vanntemperaturen i utebassenget på mellom 24 og 25 grader C. Tiltaket har gitt gode resultater. Det er viktig å ha brukerne av bassenget med i vurderingen. Redusert vanntemperatur må ikke gi en vesentlig redusert opplevelse. Strømutgifter i 2013; ,- Strømutgifter i 2012; ,- Strømutgifter i 2011; ,- Billettpriser; Tinn Kommune har gitt signaler til Rjukanbadet KF at badet ikke skal være prisledende i markedet. Rjukanbadet KF justerte prisene i juli måned. I dag ligger vi omtrent på samme prisnivå som andre sammenlignbare badeanlegg. Enkeltbillett voksen; kr. 105,- Helg/ skolens fridager kr.125,- Enkeltbillett barn/honnør/student kr. 85,- Helg/ skolens fridager kr. 95,- Enkelt billett barn 2 til 3 år kr. 40,- Årskort voksen kr ,- Halvårskort voksen kr ,- Årskort barn/honnør/student kr ,- Halvårskort barn/honnør/student kr ,- Årskort familie kr ,- Halvårskort familie kr ,- Klipp voksen kr ,- Klipp barn/honnør/student kr 900,- 5

6 6

7 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS Rjukanbadet KF er et kommunalt foretak med eget styre. Foretakets eier er Tinn Kommune. Styret er underlagt Tinn Kommunestyre og består av en styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og en ansattes representant. Styremedlemmene er politisk valgte. Styret ansetter daglig leder som har ansvaret for den daglige driften av Rjukanbadet Rjukanbadet KF sysselsetter 8,64 årsverk fordelt på 14 stillinger. Fordeling mann og kvinner i foretaket er likt sammensatt. Rjukanbadet KF er en IA bedrift. Bedriftshelsetjenesten kjøper vi av Stamina HOT. Rjukanbadet KF har satt opp mål for bedriften sammen med NAV arbeidslivssenteret, Stamina HOT og ansatte/ tillitsvalgte ved Rjukanbadet KF. Foretaket har som mål å være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling mellom kjønn i saker som omhandler lønn eller arbeidsforhold. Rjukanbadet KF skal redusere sykefraværet ved å legge til rette for trivsel og åpenhet mellom ledelse og ansatte. Det innebærer at sykefraværet ikke skal overstige 5,6 % som er det nasjonale nivået i dag. Rjukanbadet KF skal være åpen for å ta inn personer med redusert funksjonsevne. Rjukanbadet KF skal jobbe for at alle skal kunne jobbe ved badet frem til pensjonsalder. Sikkerhetskravet til badevertene vil alltid legges til grunn. Alderssammensetningen er fordelt fra 18 til 60 år. Rjukanbadet KF har egne interne HMS og IKT systemer. De er tilpasset reglementet til Tinn Kommune. Sykefravær I 2013 har det vært 78,4 % tilstedeværelse. Sykefraværet er ikke jobbrelatert. Oppfølgingen har vært i samsvar med IA avtalen. Rjukanbadet KF har et godt samarbeid med Nav arbeidslivssenteret. Tilstedeværelse totalt ( %) Tilstedeværelse ,4 % Tilstedeværelse ,8 % Tilstedeværelse ,6 % Tilstedeværelse ,4 % 7

8 Overtid Rjukanbadet KF jobber kontinuerlig med å holde overtidsbruken nede. Det jobbes mye med en god vikarpool. En god vikarpool skal være med på å redusere jobb-belastningen på de faste ansatte. Rjukanbadet KF har klart målet med lite overtidsbruk for Overtidstimer Overtid Overtid Overtid Overtid

9 B. Økonomisk oversikt og resultat drift og investering B.1 Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2. Likviditetsgrad 2 sier noe om Rjukanbadet KF evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke Rjukanbadet KF sin kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Rjukanbadet KF dekker sine forpliktelser på en god måte. Besøkstallene fra juli til desember måned var ikke som forventet. Det medfører lavere likviditet de 6 siste måneder. Høy likviditet i januar og juni skyldes overføringer/ driftstøtte fra Tinn Kommune. 9

10 B.2 Økonomisk resultat B.2.1 Drift Årets resultat: Salgs- og leieinntekter Overføring fra Tinn kommune Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Finansinntekter Finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % 0,28% 0,78% 0,27% Netto avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk En nærmere beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Rjukanbadet KF ved utgangen av 2013: Driftsregnskap for 2013 viser til et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- Overføringene fra Tinn Kommune var på kr ,- Veksten i salg av billetter og kafe/ rekvisita har ikke vært så gode som vi håpet på. Det har vært en økning sammenligner vi tallene med Lave besøkstall i juli og august er en direkte årsak til at vi ikke klarte målsetningen med en vekst på 5 %. Været er en viktig faktor. I sommer og utover høsten var det mye fint vær og trenden viste tydelig mindre innendørsbading fra feriegjester og lokale brukere. Driftsutgiftene har vi redusert med kr ,- sammenligner vi tallene med resultatet i Rjukanbadet har en stram økonomi og over tid vil det kunne få konsekvenser for vedlikeholdet hvis vi ikke klarer å øke inntektene. Likevel mener styret at driftsresultatet viser en tydelig positiv utvikling. 10

11 Avvik regnskap- budsjett 2013: Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Avvik Salgs- og leieinntekter Overføring fra Tinn kommune Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Finansinntekter Finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Avvik i salg og leieinntekter på kr ,-, skyldes at salgsinntekter fra Tinn Kommune ikke er med. Disse inntektene er budsjett under posten øvrige driftsinntekter og er på ,-. Avvik øvrige driftsinntekter er mere refusjoner en budsjettert, merverdiavgift, fødsel og sykelønnsrefusjoner. Avvik driftsutgifter på kr ,- skyldes, forlite budsjettering av arbeidsgiveravgift og mindre/ små avvik på noen kontoklasser. 11

12 Utgifter: Lønn inkludert sosiale utgifter og refusjon sykepenger Lønn og sosiale utgifter inkl. sykelønnsrefusjon - Sykelønnsref. og fødselspermref Lønnsutgiftene for 2013 er redusert med kr fra Andre utgifter: Vann og avløpsavgiften er innenfor budsjett. Rjukanbadet bruker mye vann til prosessvann. Rjukanbadet har satt inn tiltak som gir gode resultater. 12

13 Arbeidet med å redusere strømkostnadene har vært et prioritert område de siste årene. Tinn Energi as har igjennom Norsk Enøk og Energi fått laget et notat på de problemstillinger som Rjukanbadet står ovenfor. Oppdraget var å utrede mulige besparelser for utendørsbassenget på Rjukanbadet. Tiltak som har blitt gjennomført har vært vellykket. Vi vil nå se på andre energioptimaliserende tiltak som kan være med på å bidra til ennå bedre energibruk på badet. Utgifter til vedlikehold er lavere i år enn for Det betyr ikke at vi har mindre vedlikeholdsbehov. Rjukanbadet har utført de vedlikeholdsoppgaver som var nødvendig for å kunne opprettholde en god drift av anlegget. Rjukanbadet har en vedlikeholdsplan som streker seg over flere år. Vi vet hva som kommer av vedlikeholdsutgifter de neste årene. Usikkerheten rundt vedlikeholdet er det uforutsette. 13

14 Vedlikeholdsfond år 2012 år 2013 Regnskap Regnskap Pr Avsetning vedlikeholdsfond Budsjettmessig bruk i drift Budsjettmessig bruk i investering 0 0 Pr Rjukanbadet har brukt kr ,- av vedlikeholdsfondet til innkjøp av et nytt steam- aggregat. Inntekter: Forklaringen på nedgang i de totale driftsinntekter på kr ,- er at i 2012 fikk Rjukanbadet kr ,- i overføringer fra Tinn Kommune. Kr ,- var direkte driftstøtte og kr ,- var tilbakebetaling av et lån til det nye utebassenget. Tinn Kommune lånte i 2010 av Rjukanbadets vedlikeholdsfond for å fullfinansiere det nye utebadet. 14

15 Veksten i salg av billetter har ikke vært så gode som vi håpet på. Det har vært en økning på kr ,-. Lave besøkstall i juli og august er en direkte årsak til at vi ikke klarte målsetningen med en vekst på 5 %. Været er en viktig faktor. I sommer og utover høsten var det mye fint vær og trenden viste tydelig mindre innendørsbading fra feriegjester og lokale brukere. Det har vært en nedgang på kr ,-. på salg i kafe/ rekvisita avdelingen. Lave besøkstall i juli og august er en direkte årsak. B.2.2 Investering År 2012 År 2013 Innkjøp av solarium Egenkapitalinnskudd KLP * Total investeringer Ingen investeringer i 2013 Egenkapitalinnskudd KLP er ført i driftsregnskapet i

16 2. Årsregnskap 2.1 Hovedoversikter Hovedoversikt drift HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap 2013 Justert bud Oppr. bud 2013 Regnskap 2012 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger 0 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjeneste Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjeneste Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til budne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

17 2.1.2 Hovedoversikt balanse HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP Noter Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 0 0 Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Premieavvik Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond 0 0 Ubundne investeringsfond 0 0 Bundne investeringsfond 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk 4 / Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto SUM EGENKAPITAL (D) GJELD Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån 0 0 Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 Sum langsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0 Premieavvik Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene 0 0 SUM MEMORIAKONTI

18 2.2 Noter NOTER TIL REGNSKAP 2013 RJUKANBADET KF Note 1 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS 6) Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik. og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen etter 1 år. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 18

19 Note 2 Endring av arbeidskapital (F 5 nr 1) Balanseregnskapet Endring 2.1 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbetalinger ved ekstern finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning + /reduksjon -) Endring arbeidskapital i drifts-og inv.regnsk Note 3 Mellomværende mellom Rjukanbadet KF og Tinn kommune jf. kommuneloven 11 og 27 (F 5 nr 4) Rjukanbadet har mottatt kr i driftstilskudd fra Tinn Kommune. I tillegg har de mottatt overføring til dekning kalkulatorisk husleie på kr Totalkostnad Rjukanbadet kr refundert moms kr mottatte spillemidler kr Beregningsgrunnlag kr Beregningsgrunnlag kr Rente 2,89% kr Avskrivning kr Kalkulatorisk husleie 2011, avrundet kr Avskrivning Rjukanbadet bygning; 40 år Avskrivning Utebasseng; 20 år Kalkulatorisk husleie kommer frem i hovedoversikt drift. Totalt overført fra Tinn Kommune kr

20 Mellomværende med Tinn Kommune pr : Kortsiktig gjeld : kr 0,- Kortsiktig fordring: kr ,- Note 4 Bruk og avsetning av fond (F 5 nr 6) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger - Kr Bruk av avsetninger Kr Kr Til avsetning senere år - - Netto avsetninger Kr Kr 7 256,- Vedlikeholdsfond (disposisjonsfond) Beholdning Kr ,- Kr ,- Bruk av fondene i driftsregnskapet Kr Kr ,- Bruk av fondene i investeringsregnskapet - - Avsetninger til fondene - Kr Beholdning Kr Kr ,- Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk) Beholdning Kr Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk) Kr Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk) - Kr Beholdning Kr Note 5 Lønn/personal Lønn og personal utgifter består av følgene poster: Lønninger og honorarer Anordnet lønn variabel lønn Pensjonsutgifter Arbeidsgiveravgift Anordnet arb.g.avg av lønn variabel lønn Forsikring innberetn. yrkeskade/ gruppeliv Sum lønn og personalutgifter Rjukanbadet KF har pensjonsordning i KLP. 20

21 Godtgjørelser og honorarer: Lønn daglig leder Rjukanbadet honorar Revisor Det er ikke utbetalt honorar til revisjon. Utgifter til revisjon ligger i Tinn kommunes regnskap Note 6 Aksjer og andeler i varig eie (FKR 5 nr. 5) Eierandel i Eventuell markeds- Balanseført verdi Balanseført verdi Selskapets navn selskapet verdi Sum aksjer Egenkapitalinnskudd KLP - - kr kr ,- Sum andeler - - kr kr ,- Sum aksjer og andeler - - kr kr ,- 21

22 Note 7 Pensjon (FKR 5 nr. 2) Generelt om pensjonsordningene i foretaket Foretaket har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Ordningen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto utførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Framtidige premier vil påvirkes av risikomessig over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i kommunen og i andre kommuner som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. Ansatte som er i foretakets tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. 22

23 Økonomiske forutsetninger ( 13-5): KLP 2013 Forventet avkastning ( i %) 5,00% Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4,00% Årlig lønnsvekst ( i % ) 2,87% Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp ( i %) 2,87% Årlig vekst i pensjonsreguleringen ( i %) 2,87% Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik Pensjonskostnad (F 13-1, C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Arb.giveravg. Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Estimatavvik og planendringer Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons- Midler forpliktelser Midler forpliktelser Estimatavvik dette år Virkningen av planendr. Etter $ 13-3 bokstav c ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. 23

24 Note 8 Kapitalkonto DEBET KREDIT Endringer i perioden: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr og lignende Avskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr og lignende Salg av aksjer og andeler Nedskriving av aksjer og andeler Avdrag på utlån Nedskriving av utlån Bruk av lånemidler Endring pensjonsforpliktelse Aktivering av fast eiendom, anlegg, utstyr og lignende Oppskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr og lignende Kjøp av aksjer og andeler Endring pensjonsmidler Utlån Avdrag på eksterne lån Utgående balanse

25 Note 9 Anleggsmidler EDB-utstyr, kontormaskiner Anleggsmaskiner mv. Brannbile r, tekniske anlegg Kunst SUM Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang 0 0 Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger Akk. avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 Årets reverserte nedskrivninger 0 0 Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år Ingen Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær avskriving Note 10 Regnskapsmessig mindreforbruk Posten regnskapsmessig mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Regnskapsår Merforbruk Mindreforbruk Note 11 Spesielle hendelser 2013 Anordnet lønn og anordnet arbeidsgiveravgift av lønn. Rjukanbadet KF kjører hvert år 13-lønnskjøring for å få med seg det meste av variabel lønn for regnskapsåret. Tidligere år har det blitt ansett for å være tilstrekkelig i forhold til korrekt periodisering av lønn. Fra 2012 ble det valgt å anordne all variabel lønn i januar og februar som gjelder november og desember. I 2013 vil regnskapet kun bli påvirket av endringen januar februar 2012 / januar- februar

26 2.3 Revisjonsberetning 26

27 27

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2012

Årsmelding og årsregnskap 2012 Årsmelding og årsregnskap 2012 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 9 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 11 B.1 Likviditet s. 11 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS Økonomisk oversikt drift og investering 2. Årsregnskap

Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS Økonomisk oversikt drift og investering 2. Årsregnskap Årsmelding og årsregnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS B. Økonomisk oversikt drift og investering B.1 Likviditet B.2 Økonomisk resultat B.2.1 Drift B.2.2

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2014

Årsmelding og årsregnskap 2014 Årsmelding og årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 6 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 8 B.1 Likviditet s. 8 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013

TFK-EIENDOMFKF arsregnskap 2013 arsregnskap 213 O DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 213 Reg. budsjett Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 2 253 388 2 44 9 Overføringer med krav til motytelse 32 185 37 31 381 517 Andreoverføringer Sum

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Arsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF

Arsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF Arsoppgjør 216 for Stavanger byggdrift KF Org.no. 982 759 374 Side i av 12 Stavanger byggdrift KF Resultatregnskap 216 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Evenes kommune. Regnskap 2006

Evenes kommune. Regnskap 2006 Evenes kommune Innhold 1. sskjema 1A - DRIFTSREGNSKAPET Side 4 2. sskjema 1B - DRIFTSREGNSKAPET Side 5 3. sskjema 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 4. sskjema 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 5. Balanseregnskapet

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2016

Årsmelding og årsregnskap 2016 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2016 Innhold 1. Årsmelding 2016... 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS... 3 B. Økonomisk oversikt og resultat drift og investering... 9 B.1 Likviditet... 9 B.2 Økonomisk resultat...

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Ärsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF

Ärsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF Ärsoppgjør 215 for Stavanger byggdrift KF Org.no. 982 759 374 Side i av 12 Stavanger byggdrift KF Resultatregnskap 215 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer