Virkemidler og statsstøtteregelverket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkemidler og statsstøtteregelverket"

Transkript

1 Virkemidler og statsstøtteregelverket Skog og Tre Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS

2 Agenda 1. Gjennomgang av en rekke støtteordninger 2. Statsstøtteregelverket 3. Råd for å komme igang

3 Hvilke støtteordninger er mest aktuelle for aktører i skognæringen? SkatteFunn NFR Norges forskningsråd BIONÆR BIOTEK2021 NANO2021 BIA PES IN Innovasjon Norge Miljøteknologiordningen Bioraffineriprogrammet IFU EU Horizon2020 En masse programmer BBI biobased industries EU ERA-NET og ERA-IB Enova Transnova

4 SkatteFunn (I) ingen konkurranse om midler SkatteFUNN SkatteFUNN er en skattefradragsordning, dvs en rett alle firmaer i Norge har til skattefradrag for FoU innsats dersom: Driver eller planlegger FoU for å utvikle en vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er nyttig for bedriften Skattepliktig i Norge Er registrert i Brønnøysund med org. nummer me=skattefunn%2fhovedsidemal&cid= SMB er får 20%, store bedrifter får 18% skattefradrag av FoU utgiftene Søknadsfrist 1. sept for samme år, for å få godkjent prosjektet. Søk når som helst. Bedriften må selv kreve skattefradraget (Skjema RF 1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling)

5 SkatteFunn (II) hvor mye får vi SkatteFUNN Øvre grenser pr bedrift for hvor store FoU kostnader som kan utløse skattereduksjon, uavhengig av antall prosjekter Interne kostnader: Timer maksimalt 1850 pr år Øvre grenser for godkjente T.o.m. f.o.m kostnader pr bedrift Øvre grense for egenutført FoU 5,5 8,0 Øvre grense for ekstern FoU 11,0 22,0 Øvre grense for total FoU 11,0 22,0 Timesats: 1,2 promille årslønn, maks. 600 kr/time (dette dekker indirekte kostnader) Avskrivninger av FoU utstyr, pilot- og demoanlegg aksepteres. Ellers som ført i regnskapene Eksterne kostnader som de står på fakturaene (eks moms). Kan kombineres med andre støtteordninger. NB! 18% (20%) skattefradrag etter skat tilsvarer 25% (27,8%) støtte før skatt i forhold til statsstøtteregelverket.

6 NFR (I) - Utlysninger med gitte temaer. Konkurranse om støttemidler. Søknader, konkurranse, de beste vinner. Det gis støtte så lenge det er midler i potten dersom prosjektene er gode nok. Forskjellige typer prosjekter Forskerprosjekt Ledes og eies av et universitet eller FoU institusjon. Bedrifter kan være med men mottar ikke støtte. Prosjektet kan også leie f.eks. pilot anlegg hos bedrifter. KPN: Kompetanseprosjekt for næringslivet Ledes og eies av universitet eller FoU institusjon. 20% av totalkostnaden må dekkes av industri i cash. Ingen støttemidler utbetalt til bedrifter IPN: Innovasjonsprosjekt i næringslivet Ledes av bedrifter, resultatet eies av bedriften(e). Maks støttegrad i flg statsstøtteregelverket. NFR har tradisjonelt lagt seg på maks 35% støtte til større bedrifter. Ikke et absolutt krav, men en fordel med partnere (bedrifter/fou institusjoner) og internasjonalt samarbeid PES: Prosjekt etableringsstøtte 50% støtte til å utarbeide søkner til EU. Ikke konkurranse.

7 NFR (II) - noen utvalgte programmer BIOTEK2021 Bioteknologi for verdiskaping NANO2021 Nanoteknologi og avanserte materialer HAVBRUK Havbruk en næring i vekst ENERGIX Fremtidens rene energisystem PETROMAKS 2 Maksimal utnyttelse av petroleumsressursene KLIMAFORSK Klimaendringer og konsekvenser for Norge BIA Brukerstyrt innovasjonarena BIONÆR Bærekraftig verdiskaping i matog biobaserte næringer

8 NFR (III) BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena Største programmet i NFR. NOK 483 mill. i Åpen arena: Alle prosjekter som ikke passer i andre programmer kan konkurrere her

9 Excellent centers Langsiktig støtte (8-10 år) Tildeling basert på kvalitet og relevans SFF: Senter for fremragende forskning SFI: Senter for Forskningsdrevet Innovasjon FME: Forskningssenter for Miljøvennlig Energi Regional støtte VRI: Virkemidler for regional FoU og innovasjon Innovasjon gjennom samhandling For fylkeskommuner Regionale Forskningsfond 7 regioner Skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling Partnere i regionen

10 IN - Innovasjon Norge IN har mange støtteordninger til SMB er. 1 eksempel IFU - Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter Søker (leverandør) må ha samarbeidskontrakt med kunde. 2 programmer gir også støtte til store bedrifter Miljøteknologiordningen Investeringsstøtte til pilot og demoanlegg for miljøteknologi Støttegrad er bestemt av statsstøtteregelverket. Bioraffineriprogrammet et/ Utviklingsprosjekter i tidlig pilotfase Ingredienser, kjemikalier, materialer og energi fra biomasse Støttegrad er bestemt av statsstøtteregelverket

11 Enova Støtte til energieffektivisering og energiomlegging i norsk industri Støtte til introduksjon av energiledelse i industri og anlegg Støtte til forprosjekt for energitiltak i industrien Støtte til energitiltak i industrien Støtte til varmesentraler Støtte til introduksjon av ny teknologi Støtte til fornybar varme Støtte til fornybar kraft Flere andre støtteordninger innen miljø og energi

12 Transnova Transnova er et statlig støtteverktøy for å drive frem klimaeffektiv transport

13 Horisont 2020

14 Horizon 2020 (II) - EU s nye rammeprogram fra 2014 Societal challenges 27,05 mrd Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime research and the bioeconomy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Europe in a changing world Inclusive, innovative and reflective societies Secure societies Protecting freedom and security of Europe and its citizens Horisont 2020 Samfunnsutfordringer

15 Horizon 2020 (III) Norge er fullt medlem av EU s støtterodninger for F&U&I Støtter prosjekter i alle faser; helt fra grunnforskning til investering i første fullskala anlegg (avhengig av utlysning). Skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene, Noen utfordringer for deltakere Tyngre prosjekt administrasjon Må ha partnere fra andre land innen EU IP - plikt til å dele med partnerne den teknologi som er utviklet i prosjektet dersom nødvendig for å utnytte teknologiene Er mulig å sikre seg Prøv å levere patenter før EU prosjekt, skalere opp osv i EU prosjekt.

16 Horizon 2020 (IV) Støttegrad er høy. 50% for stor industri, høyere for SMB er, institutter og 100% for universiteter. Avskrivninger av anlegg er akseptert kostnad Alle partnere som utfører FoU må være full partner i prosjektet, ingen underleverandører. Man får bare lov å kostnadsføre faktiske kostnader i egen bedrift, ingen fortjeneste. Indirekte kostnader beregnes flatt med 25% påslag beregnet på totale faktiske kostnader. 100% timeføring på alle som fører timer i prosjektet i løpet av en rapporteringsperiode. Noen forskjeller fra norsk regnskapslov krever sideregnskap for prosjektene

17 EU Funded projects PPP s and ERA PPP Public Private Parntership EU finansierer ca 33% av totalbudsjettet, resten av industrien. Administreres av et industrikonsortium Borregaard er medlem av BBI BioBased Industry Consortium =ce977513b7 Første utlysning for alle PPP er er 9 Juli Partnere er med å bestemmer utlysningsteksten Alle utlysninger er åpne, også for ikke medlemmer Støtte til FoU prosjekter, demo prosjekter og Flag-ship prosjekter ERA European Reasearch Area Samkjøring av lokalt støttede FoU prosjekter innen EU Effektivisere EU forskning, unngå duplikat prosjekter, heller samle kreftene.

18 Timepriser, indirekte kostander mm Støtteordning Maks timer pr pers pr år Støttegrad før skatt Timekostnad Overhead (indirekte kostander) SkatteFUNN max ,8% SMB 0,12% av lønn 25% store bedrifter max 600 Innbakt i timepris IN ESA regler 0,10% av lønn Innbakt i timepris NFR max 1850 ESA regler 0,12% av lønn max 1100 Innbakt i timepris Horizon % (ESA regler) Faktiske 25% påslag ESA regler = statsstøtteregelverket

19 Statsstøtteregulativet del av EØS avtalen Generelt forbud mot statsstøtte direkte økonomiske overføringer, rentesubsidier, finansielle garantier, indirekte tilskudd i form av fritak fra skatter og avgifter ol. Støtten regnes som ulovlig dersom den bidrar til å vri, eller truer med å vri, konkurransen på det aktuelle området virksomheter av ikke-økonomisk art omfattes ikke av konkurransereglene og forbudet mot statsstøtte (eks. politi, skole, kultur, idrett, helse, ) Mål: Sikre like konkurransevilkår og ressursoptimalisering. Unntak Støtte til forskning, utvikling og innovasjon Gruppeunntaket Statstøtte OK uten å søke ESA først Myndighetene i hvert land må selv bestemme hvilke av mulighetene som skal benyttes i landet. Nye regler fra 1.Juli 2014!!! Gjelder miljøprosjekter og energiprosjekter

20 Revidert statsstøtteregelverk fra Prosjekter som kommer under gruppeunntaket pr Støtte til miljøprosjekter som går lenger enn lovfestede pålegg eller hvor det ikke er reguleringer eller tidlig tilpasning til standarder. Støtte til investeringer og drift av grønn energi Støtte til miljøstudier Investering og drift av energieffektiviseringsprosjekter Investering og drift av cogen anlegg Investering og drift av fjernvarme og kjøling Investering og drift av ressurs effektivitet og avfalls håndtering Investerings støtte til håndtering av forrurensede arealer Driftsstøtte til grønne sertifikater o.l. (tradable permits) Investeringstøtte til CO 2 fangst, transport og lagring (CCS) Driftsstøtte til reduksjoner eller unntak fra Investeringsstøtte til energi infrastruktur Og noen fler

21 Begrensninger i støttegrad i Statsstøtteregelverket FoUoI støtte EU Treaty 87 / EEA Treaty 61 (1) Forskning og utvikling Ikke samarbeid Mellomstore bedrifter Mellomstore bedrifter UoH Små bedrifter Store bedrifter UoH Små bedrifter Store bedrifter Grunnforskning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Industriell forskning 70 % 60 % 50 % 80 % 75 % 65 % Eksperimentell utvikling 45 % 35 % 25 % 60 % 50 % 40 % Tekniske forundersøkelser før industriell forskning 75 % 75 % 65 % Tekniske forundersøkelser i forkant av eksperimentell utvikling 50 % 50 % 40 % Patentering og validering av patenter 70%/45% 60%/35% 50%/25% Samarbeid Industriell forskning: Fremskaffe ny kunnskap i en industriell setting (min egen forkortede tolkning). Eksperimentell utvikling omfatter det å skaffe til veie, kombinere, forme og bruke eksisterende vitenskapelig, teknologisk, forretningsmessig og annen relevant kunnskap og ferdigheter for å produsere planer og tiltak og design for nye, endrede eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Utvikling av kommersiell utnyttbar prototyp og andre pilotprosjekter, samt eksperimentell produksjon og testing av produkter, prosesser og tjenester er også inkludert. Prosjekter som støttes av NFR regnes som Industriell forskning. Mikro bedrifter: Små bedrifter: Mellomstore bedrifter: Sore bedrifter: Opp til 10 ansatte Opp til 50 ansatte Opp til 250 ansatte og mindre enn EUR 50 mill i omsetning og mindre enn EUR 43 mill i balanse Over 250 ansatte eller mer enn EUR 50 mill i omsetning eller mer enn EUR 43 mill i balanse

22 Gruppeunntaket for miljø- og energiprosjekter Innføres fra Støtteintensitet for miljø- og energi-prosjekter Støtte til miljøprosjekter som går lenger enn lovfestede pålegg eller hvor det ikke er reguleringer eller tidlig tilpasning til standarder. Støtte til tidlig tilpasning til regularinger øko-innovasjon Mer enn 3 år før innføring 1-3 år før innføring Små bedrifter 55% 65% (*) 20% 15% Mellomstore bedrifter 45% 55% (*) 15% 10% Store bedrifter 35% 45% (*) Støtte til investeringer og drift av grønn energi Støtte til miljøstudier 70 % 60 % 50 % Støtte til avfallshåndtering 55 % 45 % 35 % Støtte til fornybar energi og cogen installasjoner 65% 55% 45% (*) (*) (*) Støtte til energieffektivisering 40% 30% 20% (*) (*) (*) Støtte til fjernvarme og kulde med konvensjonell teknologi 65% 55% 45% (*) (*) (*) Støtte til håndtering av forrurensede arealer 100 % 100 % 100 % Støtte til energiinfrastruktur 100 % 100 % 100 % Støtte til CCS 100 % 100 % 100 % (*) 100% støtte når det legges ut til åpen konkurranse EU åpner for at disse områdene kan gis opp til den angitte støttegraden. Det er opp til hvert lands myndigheter om de ønsker å iverksette slike støtteordninger. 10% 5%

23 Råd til den som vil komme i gang og søke midler Skaff et godt nettverk. Gode partnere er meget viktig. Søk hjelp, spør de som utlyser om råd. IN hjelper mye med søknadsskriving NFR har ordning med prosjektskisse, og det er mulig å spørre og be om møte NCP- National Contact Point. Spesialister (mest hos NFR) som skal hjelpe med å søke, finne frem, finne partnere osv. Les utlysningen nøye. Start planleggingen tidlig. Lag budsjetter og Gant diagram tidlig. Skriv kort og konsist. Evaluatorer har i beste fall 2 timer til å lese. Svar direkte på alle krav. Bruk malene til punkt og prikke. Svar på alle krav i utlysningen. Legg like mye vekt på økonomisk effekt (impact) og utnyttelse av resultatene som på selve forskningsdelen i søknaden. Start med timeføring, prosjektstyring og prosjektregnskap med en gang. Det tar tid å få disiplin i rekkene og systemene til å virke. Ikke snu FoU fokus for å få støtte, søk støtte til det som er viktig for bedriften.

24

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena

Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Norges forskningsråd Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Bakgrunn...2 Begrunnelse... 2 Mål og intensjoner... 3 Hovedfokus... 4 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter... 5 Resultatformidling

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet

2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Kapittel 2 2 Det nasjonale FoU- og innovasjonssystemet Hovedpunkter........................................... 5 Innledning.............................................. 51 Sentrale definisjoner......................................

Detaljer

GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge

GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge GRØNN ØKONOMI I NORGE: HVA ER DET OG HVORDAN FÅ DET TIL? For Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og WWF-Norge Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z110033.10 ISBN 978-82-8232-193-8 ISSN 0803-5113

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

KUNNSKAPGRUNNLAG FOR REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020

KUNNSKAPGRUNNLAG FOR REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 KUNNSKAPGRUNNLAG FOR REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Innhold 1. «Verktøykasse» i arbeidet mot klimautfordringen 3 2. Folkemengden i kommunene mot 2040 4 3. Antall innbyggere i kommunene per

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer

ULS prosjektleder-samling

ULS prosjektleder-samling ULS prosjektleder-samling Krav til SkatteFUNN-prosjekter og finansiering Arnljot Skogvang 20.3.2004 Agenda SkatteFUNN ordningen generelt Hva må søknaden inneholde? Finansiering noen fallgruver På næringslivets

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012

STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 E-bok 037 STØTTE FOR SMÅ- BEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold STØTTE FOR SMÅBEDRIFTEN R!SANGERS E-BOK 037 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Regjeringen ved Finansminister Sigbjørn Johnsen. Innspill til statsbudsjettet 2014

Regjeringen ved Finansminister Sigbjørn Johnsen. Innspill til statsbudsjettet 2014 Regjeringen ved Finansminister Sigbjørn Johnsen Vår ref: KAV Oslo 28. februar 2013 Innspill til statsbudsjettet 2014 En fortsatt økonomisk nedgang i Europa vil kunne skape vanskeligheter i Norge. Den europeiske

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land Programplan Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land www.forskningsradet.no/matnorge 1. Innledning. Mat inkluderer råvarer og bearbeidede produkter fra sjø og land. Mat skiller seg fra andre produkter

Detaljer