ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark"

Transkript

1 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

2 Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars S i d e

3 Innhold Årsmelding for Årsregnskap for Revisors beretning for Vedtekter revidert Medlemsliste 28 3 S i d e

4 ÅRSMELDING FOR 2014 OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK Organisasjonens formål og adresse Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark er et samarbeidsorgan mellom deltakende bedrifter som driver opplæring av lærlinger og lærekandidater og har et ikke økonomisk formål. Kontorets besøksadresse er: Hamar Katedralskole, Ringgata 235, 2315 Hamar Soliditet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Kontoret har tilfredsstillende egenkapital og likviditet. Inntektsgrunnlaget er avhengig av antall lære- og opplæringskontrakter som blir inngått. Inntaket styres av medlemmenes egne beslutninger. I 2014 ble det inngått 56 kontrakter. Dette er 3 flere enn foregående år. Økonomi Kontantbeholdningen per 31. desember 2014 var kr mot kr i Resultatet ved årets slutt viser et overskudd på kr mot et underskudd på kr året før. Styret anbefaler at årets overskudd tillegges egenkapitalen. Kontoret har en opptjent egenkapital på kr mot kr året før. Totalkapitalen ved utgangen av året utgjør kr mot kr i Medlemsutvikling For å stimulere nye virksomheter til å ta inn lærlinger/lærekandidater er det fom innført et stimuleringstilskudd på kr til virksomheter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt for første gang. Opplæringskontoret har i år fått tre nye medlemsbedrifter. Alle tre er private virksomheter. Dette er med på å øke antallet læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og gir flere av søkerne i dette faget mulighet til å fullføre utdanningen sin. Nye medlemmer i år er; Eidskog Montessori skole, Finnskogen Montessori skole og Skotterudløkka barnehage. Kontoret har også søkt og fått godkjenning i et nytt fag, byggdrifterfaget, som kan være et interessant fag å ha lærlinger i for mange av våre medlemmer. Administrasjon og personellressurs Kontoret var ved årets begynnelse bemannet med daglig leder i 100% stilling, og tre deltidsstillinger på frikjøpsavtaler som samlet utgjorde 85% stilling. Fom ble frikjøpsavtalen i BUA-faget økt med 10% slik at samlet kjøp av opplæringstjenester utgjør 95% stilling. Av disse var tre kvinner og en mann. Foreningen legger vekt på at det skal være likestilling i forhold til kjønn, etnisitet og funksjonsevne. 4 S i d e

5 Deltidsstillingene har sine hovedoppgaver knyttet til spesifikke fag, og tjenesten kjøpes fra medlemskommuner og fylkeskommunen. Avtalene inngås/fornyes hvert år og gir stor grad av fleksibilitet både i forhold til stillingsstørrelse og fagområder. Styret Styret for OKKH har i 2014 bestått av: Randi Sletnes Bjørlo (leder) Anne Grethe Næverdal Adolfsson (nesteleder) Trine Jeanette Hansen Ingeborg Frank Helge Meyer Hedmark Fylkeskommune Trysil Kommune Nord-Odal Kommune Engerdal Kommune Eidskog Kommune Vararepresentanter: 1. Heidi Mellum Elverum Kommune 2. Mina Dammen Eidskog Næringsservice KF 3. Lill Anette Melgård Kongsvinger Kommune Valgkomiteen består av: Oddvar Høgberg (leder) Astri Sund (vara medlem) Eidskog Kommune Eidskog Kommune Det er avholdt 3 styremøter, og styret har behandlet 21 saker i Påvirkning av det ytre miljø Etter styrets oppfatning påvirker ikke foretaket det ytre miljøet. Generelt Kontoret hadde i løpet av driftsåret 2014, opplæringsansvar for i alt 170 lærlinger og lærekandidater, fordelt på 13 fag. 135 var lærlinger med ungdomsrett. Ved utløpet av året var det 103 løpende lærekontrakter og 6 opplæringskontrakter. Driftsformen med en fast administrasjon kombinert med kjøp av faglige tjenester fungerer godt, og kvaliteten på opplæringsløpet blir styrket med en slik organisering. Tilgjengelige ressurser i 2014 har fordelt seg som følger; - daglig leder 100% stilling hele året - oppfølging IKT og kontor- og administrasjonsfaget, m.fl.; 25 % stillingsressurs hele året - oppfølging Barne- og ungdomsarbeiderfaget; 20 % ut august måned,og 30% fom oppfølging helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget, renholdsoperatørfaget og idrettsanleggsfaget; 40 % hele året. Det er lagt til rette for faglig oppdatering av våre medarbeidere, bla. har de fått tilbud om å delta på relevante fag-konferanser. 5 S i d e

6 Alle fagkonsulentene har fått utdelt nettbrett og det er gitt opplæring i bruk. Dette er et tiltak for å effektivisere oppfølgingsarbeidet av lærlingene. Basisaktiviteter Basisaktiviteter er alle de aktiviteter som Opplæringskontoret som lærebedrift har i forhold til lovverk og kvalitet på opplæringen, og som i all hovedsak gjentar seg fra år til år. Det vil i praksis gå ut på at arbeidet blir innrettet slik at kvaliteten på opplæringen minst er i samsvar med de krav som til enhver tid stilles i opplæringslova (OL) med tilhørende forskrift. Dette krever at vi har et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Ansvaret for dette hviler fullt og helt på opplæringskontoret som lærebedrift for alle lærlingene i våre deltakende bedrifter. For at Opplæringskontoret skal kunne ivareta dette ansvaret ble det på årsmøtet i 2011 gjort endringer i vedtektene som fastsetter forholdet mellom medlemmene og kontoret (partenes plikter og arbeidsoppgaver) Alle medlemmer i kontoret må inngå en samarbeidsavtale der de tilslutter seg vedtektene. Kvalitetssikringsverktøyet som ble utviklet i 2004 og senere revidert i 2008/2009 og 2012/2013 har vært godt egnet for å ivareta det meste av de krav som stilles. Det har bestått av et arbeidshefte for hvert fagområde som beskriver rutinene for gjennomføring av lærlingeløpet, tolkning av læreplanmålene som ligger i sentrale læreplaner, og et dokumentasjonssystem. Opplæringskontoret rapporterer årlig til Hedmark Fylkeskommune. Rapporten følges opp med et dialogmøte mellom partene. Oppfølging av lærlinger og medlemmer er gjennomført i forhold til våre målsettinger. Lærlinger og lærebedrifter får rutinemessige oppfølgingsbesøk fra våre fagkonsulenter og administrativ støtte etter behov. Formen har vært planlagte besøk, møter, og samlinger for lærlinger, faglige ledere og instruktører/veiledere. Vi har også ytt bistand til lærlinger og virksomheter når det har oppstått behov utover de planlagte aktivitetene. Arbeidet har ellers bestått i: - Sekretærfunksjon for styret - Forberedelse og gjennomføring av årsmøte - Formidling og tegning av lærekontrakter. - Søke om godkjenning av nye lærebedrifter og faglige ledere - Oppstartmøte for nye lærlinger, faglige ledere og veiledere - Forberedelse og gjennomføring av fagkonsulentsamlinger - Fordeling og utbetaling av basistilskudd for 2. halvår 2013 og 1.halvår Fordeling og utbetaling av stimuleringstilskudd for Regnskapsarbeid - Forberedt og gjennomført samling for 2.års lærlinger, faglige ledere og veiledere - Informasjon om fagopplæringsordningen og fagene for elever i videregående skole gjennom deltagelse på karrieredager og «speed-dates» med arbeidslivet. - Representert OKKH i ulike fora og eksterne konferanser 6 S i d e

7 Andre aktiviteter: Oppdatering av informasjon i SAFIR-web: Alle våre lærlinger, lærekandidater og medlemsbedrifter er registrert inn i det nye systemet, men vi mangler en del kontaktinfo og godkjenning på faglige ledere før basisinformasjonen er komplett. Etterregistrering av basisinformasjon foregår fortløpende. Yrkeskonkurranser: Opplæringskontoret var sammen med fylkeskommunen, prosjekt Bli helsefagarbeider, Fagforbundet og Delta, arrangør av fylkesmesterskapet for elever og lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget på Terningen Arena, tirsdag 11. mars Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen, åpnet mesterskapet og overvar deler av konkurransene. Det var 6 deltagende lag i helsearbeiderfaget og 10 lag i barne- og ungdomsarbeiderfaget som konkurrerte på tre scener. Det var et lag i fra VG2 ved Elverum videregående skole som vant konkurransen i helsearbeiderfaget, og et lærlingelag i fra Stange kommune som vant i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vinnerlagene representerte Hedmark i NM i yrkesfag i Trondheim 28. til 30. oktober Arrangementet var svært vellykket og fikk god publikumsoppslutning. Flere hundre personer var innom Terningen Arena denne dagen hvor de i tillegg til å følge med i konkurransene i de to fagene, også fikk anledning til å besøke hjelpemiddelsentralen og sykepleierskolen. Ved bruk av ambulanse, blålys og akuttmedisin, fikk de også demonstrert hvordan dyktige lærlinger i ambulansefaget takler trafikkulykker. Vi skylder en stor takk til deltakere, «pasienter», lånte barn fra flere barnehager, dyktige dommere og medarrangører for at det spennende og krevende arrangementet ble vellykket. Vekslingsmodellen Daglig leder i OKKH er blitt forespurt, om å sitte i referansegruppa for Vekslingsmodellen som er et 4-årig prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Storhamar videregående skole og Stange kommune i Hedmark er deltakere i utprøvingen sammen med seks andre fylker i landet. Hensikten med prosjektet er i korte trekk å hindre frafall fra videregående skole og å styrke rekrutteringen til helsearbeiderfaget. Prosjektet består av en arbeidsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Referansegruppens oppgave er å følge progresjonen i utprøvingen. Den skal vurdere bærekraftighet, effekt og overføringsverdi til andre skoler, bedrifter og fag. Den skal sikre forankring og spredning av erfaring. Referansegruppa skal møtes to ganger i året. Kontorlokaler: Da Hamar Katedralskole fikk behov for mer areal til egen virksomhet var det en stund uklart om opplæringskontoret kunne fortsette å leie kontorplass på skolen. Det er nå avklart at opplæringskontorene får fortsette å leie samme areal som de disponerer i dag. Hamar Katedralskole har funnet andre løsninger på sitt økte arealbehov. 7 S i d e

8 Omlegging til elektroniske opplæringsbøker/arbeidshefter: OKKH inngikk i 2013 avtale med selskapet Opplæringsboka as, som har utviklet programvare for elektronisk føring og oppfølging av opplæringsbøker som kan integreres i kontorets web-baserte administrasjonssystem; «SAFIR-web». Tre arbeidshefter ble høsten 2013 registrert inn i dette systemet; dataelektronikerfaget, IKT-servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget. Etter planen skulle øvrige fag registreres inn i systemet i løpet av I løpet av året har imidlertid leverandørene av Opplæringsboka og Safir Web inngått samarbeid med selskapet Min Kompetanse AS. Bakgrunnen for det var en erkjennelse av at det ble svært ressurskrevende, og i en del tilfeller umulig, å implementere alle ønskede funksjoner i programmet «Opplæringsboka». Brukerne etterspurte komplette løsninger som dekket både de administrative oppgavene et opplæringskontor har, og det å kunne supplere dette med en integrert løsning som både muliggjør løpende dialog/tilbakemelding og dokumentasjon av lærlingens opplæring. Det nye verktøyet som nå foreligger, «Kompetanseboka», er utarbeidet ved hjelp av de nyeste programmeringssystemer, og kan benyttes både på PC, nettbrett og mobiltelefoner. OKKH har valgt å registrere seg som pilot på det nye systemet, for de fagene som allerede har tatt i bruk elektroniske opplæringsbøker. Lærlingene som høsten 2013 startet med Opplæringsboka fullfører i det gamle systemet ut læretiden. Nye lærlinger startet med Kompetanseboka. Opplæringskontoret har derfor i inneværende år hatt to ulike elektroniske opplæringsbøker å forholde seg til og det har således ikke vært kapasitet til å legge inn nye fag. Det vil bli arbeidet aktivt for å legge til rette for at nye fag kan tildeles elektroniske opplæringsbøker i Praksisbrevordningen: Er en forsøksordning innen videregående opplæring for ungdom som etter avsluttet grunnskole ønsker en mer praktisk opplæring. Det tegnes en opplæringskontrakt og en arbeidsavtale (som for lærekandidater) Ungdommene skal over to år følge en egen forsøkslæreplan for opplæring i bedrift fire dager i uka. I tillegg gis det yrkesrettet opplæring i fagene; norsk, matematikk og samfunnsfag i skole en dag pr. uke. Opplæringen avsluttes med en praksisbrevprøve. De som ønsker kan fortsette som vanlige lærlinger å avlegge fagprøve. Forsøket er en del av Ny Giv prosjektet som skal føre til at flere gjennomfører videregående opplæring. OKKH har deltatt i prosjektet i samarbeid med to av våre medlemmer. Det er tegnet en kontrakt i barne- og ungdomsarbeiderfaget og en i institusjonskokkfaget. Begge med læretid som utløp høsten En fikk tilbud om ordinær læreplass, men har takket nei av helsemessige årsaker. Den andre ble ikke tilbudt læreplass og fortsetter med VG3 i skole. Lærlingeundersøkelsen I år har vi valgt å gjennomføre den nasjonale lærlinge- og bedriftsundersøkelsen i stedet for vår egen spørreundersøkelse blant 2.års lærlinger. Undersøkelsen er et av tiltakene Utdanningsdirektoratet har iverksatt for å bedre kvaliteten i norsk fagopplæring. Fylkene er ansvarlig for gjennomføringen. Alle lærlinger som har hatt kontrakt i mer enn 11mnd.fikk invitasjon til å delta. Det var frivillig å svare. De som svarte var med i trekningen av 3 action-kameraer som Hedmark Fylkeskommune hadde utlovet i svarpremie. 8 S i d e

9 Opplæringskontoret satte av tid til å besvare spørreundersøkelsen på samlingen for 2.års lærlingene i begynnelsen av desember. Av våre lærlinger har 57,7% (30 av 52 lærlinger) besvart spørreskjemaet. Fristen for å svare utløp 15. desember. Undersøkelsen viser at lærlingen i OKKHs medlemsbedrifter trives godt på arbeidsplassen og med arbeidsoppgavene sine. De fleste angir trivsel som den viktigste forutsetningen for læring og utvikling. De synes jobben er utfordrende på en positiv måte og de lærer seg faget gjennom samarbeid med dyktige kolleger som gir dem tilbakemeldinger slik at de kan bli bedre. De fleste deltar i planlegging av opplæringen, men mange opplever at planene i liten grad blir fulgt. Bare ca. en tredjedel oppgir at de dokumenterer opplæringen skriftlig i opplæringsbok eller logg. Underveisvurderingen fra veileder/faglig leder gis hovedsakelig muntlig, og det gjennomføres planlagte samtaler hvert halvår eller oftere. De fleste kjenner reglene for sikkerhet på arbeidsplassen sin, men mange er usikre på hvordan de skal rapportere feil eller opptre dersom det skjer en arbeidsulykke eller krisesituasjon. De fleste er fornøyd med opplæringen de har fått i skole og på arbeidsplassen. De synes fellesfagene i skolen kunne vært mere yrkesrelatert, men at praksisen de fikk i skoletiden var relevant. Få mente at PTF-faget hadde ført til at de fikk læreplass. Generelt var de mere fornøyd med opplæringen i bedrift enn i skole, og oppgir at de er motivert for å lære i lærebedriften. 25 av 30 visste at de hadde kontrakt med et opplæringskontor og vel halvparten har oppgitt at de er fornøyd med oppfølgingen de har fått fra OKKH. 28 av 30 oppgir at de vil fullføre læretiden og jobbe som fagarbeidere, gjerne i lærebedriften der de er lærling dersom de får tilbud om det, etter at de har tatt fagbrevet. Ca. en tredjedel vil ta studiekompetanse eller høyere utdanning. Nesten halvparten har et mål om å studere på høyskole eller universitet etter hvert. Lærebedriftsundersøkelsen Dette var en del av samme undersøkelse, men spørreskjemaet var rettet til faglige ledere for lærlingene. Av våre faglige ledere har 64,1% (25 av 39 inviterte) svart. Blant de faglige lederne vet 23 av 25 at bedriften er tilknyttet et opplæringskontor. De fleste er godt fornøyd med oppfølgingen lærebedriften og lærlingene får fra OKKH. Ingen oppgir at de er misfornøyd. Det er en trygghet at veilederne i bedrift synes å bli valgt til oppgaven pga av sin faglige kompetanse. Det er også mange som ønsker å utvikle kompetansen sin gjennom kursing. De opplever at lærlingene er faglig godt forberedt på læretiden etter opplæringen i skole, men at arbeidsholdninger og forståelse for kravene i arbeidslivet kunne vært bedre. De har interne planer som konkretiserer de nasjonale læreplanmålene, men nesten halvparten oppgir at de utfører arbeidsoppgaver som er vanskelig å relatere til den nasjonale læreplanen. Alle oppgir at de har planlagte samtaler med lærlingene minst hvert halvår. De opplever å ha liten kontakt med videregående skole, også om mål og innhold i faget Prosjekt til fordypning selv om de mener at faget er viktig for å rekruttere lærlinger og at det gir elever viktig kjennskap til arbeidslivet. Svarprosenten var høyere hos OKKH enn i Hedmark Fylke og nasjonalt på begge undersøkelsene. 9 S i d e

10 OKKHs lærekandidat i Hakkebakkeskogen Naturbarnehage, Eline Holter, vant et av tre flotte actioncameraene som Hedmark Fylkeskommune hadde utlovet i premie til de som besvarte lærlingeundersøkelsen. Hun fikk overrakt kameraet av fagopplæringssjef Turid Borud Samlinger/møter - med lærlinger og lærebedrifter Det ble avholdt oppstartsamling på Fylkeshuset for lærlinger og faglige ledere/veiledere i alle fag torsdag den 28.august. Fra medlemsbedriftene deltok 83 personer på denne samlingen. I tillegg til lærlingene og deres veiledere deltok våre fagkonsulenter i de respektive fagene, og representanter for Hedmark Fylkeskommune avd. for fag- og yrkesopplæring, Internasjonalt servicekontor, og elev- og lærlingeombudet i Hedmark. Alle lærlingene og faglige ledere fikk permer med grunnleggende informasjon og arbeidshefter i sine fag. Tirsdag 9. desember ble det avholdt samling for kontorets 2. års lærlinger, på Terningen Arena.Det var påmeldt 48 lærlinger og 16 faglig ledere/veiledere til samlingen. Til sammen 72 deltagere. I tillegg deltok alle våre fagkonsulenter, Hedmark Fylkeskommune avd. for fag og yrkesopplæring, lærlingeombudet i Hedmark, representanter fra Internasjonalt servicekontor, NAV og Elverum videregående skole. Tema for samlingen var fagprøven, videreutdanning, jobbsøk med mer. 10 S i d e

11 Lærlingesamlingene inngår som en del av opplæringen og dekker noen av læreplanens fellesmål. Opplæringskontoret gir dokumentasjon på at opplæring er gjennomført. I tillegg har lærlinger og lærebedrifter fått rutinemessige oppfølgingsbesøk hvert halvår fra våre fagkonsulenter og administrativ støtte etter behov. Bedriftsbesøkene er en fast aktivitet som inngår i kontroll og veiledningsarbeidet som vi har. Besøkene gjennomføres etter en fast plan. I tillegg gjennomføres bedriftsbesøk ut fra behov som meldes fra bedrift eller lærling. Hedmark Fylkeskommune har tilbudt en rekke fagopplæringskurs på ulike nivå i løpet av året, og vi har oppfordret våre faglige ledere og instruktører til å benytte seg av dette tilbudet. - med Hedmark Fylkeskommune/Yrkesopplæringsnemnda/andre opplæringskontor mfl. Administrasjonen har jevnlige møter med representanter for fylkeskommunens avd. for fag- og yrkesopplæring. De har også bidratt ved våre arrangementer for lærlingene og med informasjon i styremøtene på forespørsel. Daglig leder er medlem i arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark som fremmer felles saker på vegne av alle opplæringskontorene overfor fylkeskommunen, Y-nemnda og andre relevante organ. De arrangerer også møter og samlinger for kontorene. Møter/Konferanser Interne møter; 03. april Styremøte, Hamar 30.april Årsmøte, Hamar 25. juni Fagkonsulentsamling, Hamar 10. september Fagkonsulentsamling, Tromsø 24. september Styremøte, Hamar 15.desember Styremøte, Elverum Eksterne møter/konferanser; 07. januar Møte vedr. samarbeid innen helse og oppvekstfag i regi av HFK, Fylkeshuset 08. januar Møte med lærlingekoordinator ved Sentrum videregående skole, Kongsvinger 14. januar Møte i AU for OK Hedmark 17. januar Møte i arbeidsgruppe for vårsamling for OK i Hedmark og Oppland 21. januar Arbeidsgruppemøte Fylkesmesterskapet 2014, Terningen Arena 22. januar Møte i arbeidsgruppa for FM i BUA-faget, Elverum videregående skole 23. januar Møte vedr. prosjekt Vekslingsmodellen i helsearbeiderfaget, Fylkeshuset 06. februar Karrieredager IKT, Sentrum videregående skole 11. februar Karrieredag Helse og Oppvekstfag, Sentrum videregående skole 04. mars Arbeidsgruppemøte Fylkesmesterskapet mars Møte med Hamar Katedralskole vedr. leie av kontorer. 11. mars Fylkesmesterskap i BUA-faget og helsearbeiderfaget, Terningen Arena 08. april Vårsamling for opplæringskontorene i Hedmark og Oppland, Ilsetra 07. mai «Det første møtet» Speedate med arbeidslivet for elever på Hamar Katedralskole. 09.mai Veiledning av faglig leder «Fra praksisbrev til lærling» 12. mai «Det første møtet» Speedate med arbeidslivet for elever ved Elverum vgs. 11 S i d e

12 13. mai Evalueringsmøte, arbeidsgruppa for fylkesmesterskapet mai Møte i arbeidsgruppa for praksisbrev 19. mai Informasjonsmøte ny medlemsbedrift 22. mai Møte i fylkesdekkende samarbeidsforum, Hamar 03. juni KS-konferanse, fagopplæring i offentlig sektor, Oslo 06. juni Møte med TEPAS, Elverum 12. juni Planleggingsmøte fagdag og speed-date arrangement 19. juni Webinar; Kompetanseboka 28. august Oppstartsamling nye lærlinger/lærekandidater, faglige ledere/veiledere, Terningen Arena 11.og 12.sept «Arena for kvalitet», Utdanningsdirektoratets konferanse, Tromsø oktober Regionkonferanse Nettverk for fagopplæring i off. sektor (NOOS), Krakow 28.oktober Karrieredager VG2 Helse & Oppvekstfag, Sentrum vgs. 25. november Møte referansegruppa for vekslingsmodellen, Stange 27. november SPEED-date Hamar Katedralskole 2. desember SPEED-date IKT, Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. desember Rådgiversamling, Hamar 9. desember Samling 2.års lærlinger, Elverum 10.desember Møte vedr. konvertering av opplæringskontrakt til lærekontrakt 18. desember Kurs for PPT, Hamar Utdanningsdirektoratets konferanse: «Arena for kvalitet i fagopplæringen» samlet et stort antall deltagere fra hele landet. 12 S i d e

13 Inntak av lærlinger Det ble registrert intensjonsavtaler for inntak av 63 lærlinger/lærekandidater i Resultatet ble 56 nye kontrakter, hvorav 52 lærekontrakter og 4 opplæringskontrakter (lærekandidater) fordelt på 9 fag. Totalt 40 kontrakter er med elever med ungdomsrett. Det er tatt inn lærekandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, Institusjonskokkfaget og IKT-servicefag. Tolv tilbud om kontrakter, er ikke realisert hovedsakelig pga mangel på kvalifiserte søkere, mens det er tegnet fem flere kontrakter enn opprinnelig planlagt i andre fag. Samlet ble det tegnet 7 færre kontrakter enn innmeldte intensjonsavtaler. Det var i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, IKT-servicefag og renholdsoperatørfaget at ikke alle tilgjengelige læreplasser ble fylt opp. Når det gjelder IKT-servicefag er det tatt inn lærlinger i dataelektronikerfaget som alternativ. Fire kommuner og fylkeskommunen tok inn færre lærlinger enn planlagt. Årsaken var oppgitt å være mangel på kvalifiserte søkere, manglende kapasitet p.g.a. lærlinger med forskjøvet læretid og innskjæring i budsjetter. To kommuner tok inn en lærling mer enn planlagt. I tillegg ble det tatt inn to lærlinger i to nye medlemsbedrifter. Formidlingen forløp greit, og 27 kontrakter med elever med ungdomsrett var på plass før 15.juli som var fristen for tildeling av ekstra tilskudd. Oversikt over intensjonsavtaler og inntak 2014 Vi har mottatt 63 intensjonsavtaler for inntak av lærlinger/lærekandidater i Intensjonsavtalene fordeler seg på følgende fag: Fag Intensjonsavtaler Inntak Avvik Barne- og ungdomsarbeiderfag Byggdrifterfag Dataelektronikerfag Helsearbeiderfag Hestefag Idrettsanleggsfag IKT-servicefag Institusjonskokkfag Kontor- og administrasjonsfag Renholdsoperatørfag Sum Hevede kontrakter Det er registrert en heving av lærekontrakt i helsearbeiderfaget og en i barne- og ungdomsarbeiderfaget hittil i år. Årsaken var sykdom og omvalg. 13 S i d e

14

15 Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt - Annen rentekostnad - Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat - Ordinært resultat Årsresultat Avsatt til utbytte - Avsatt til annen egenkapital Overført fra overkursfond - Sum disponeringer og overføringer S i d e

16 Balanse Note EIENDELER Anleggsmidler Note Finansielle driftsmidler Investering i aksjer - Sum finansielle anleggsmidler - Sum anleggsmidler Omløpsmider Kundefordringer - Andre fordringer (1530) Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende (1920) Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Vedtatt ikke registrert nedsettelse - Sum innskutt egenkapital - Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Skyldig tilskudd medlemsbedrifter - - Leverandørgjeld (2400) Annen kortsiktig gjeld (2600,2770,2990) - - Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD S i d e

17 Noter til regnskapet for 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet resultatregnskap, balanse og noter etter RL 3-2. Regnskapet er utarbeidet etter god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemmes til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres dersom årsaken til verdifallet ikke lenger er til stede. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Skatter Opplæringskontoret er ikke skattepliktig. Note 2 Lønnskostnader Lønn til daglig leder dekkes av Hedmark Fylkeskommune. Opplæringskontoret har utgifter knyttet til honorar, diett og bilgodtgjørelse som kommer frem i resultatregnskapet. Styrets medlemmer og leder har ingen godtgjørelser. Ytelser til daglig leder 2014 Lønn, daglig leder Premie til pensjonsordning, daglig leder Annen godtgjørelse, daglig leder Hedmark Fylkeskommune dekker regnskapstjenesten for Opplæringskontoret. Det er kostnadsført honorar til revisor med kr Beløp er inklusiv merverdiavgift. 17 S i d e

18

19 Til generalforsamlingen i Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Postboks 84, 2341 Løten Telefon: Org.nr.: MVA REVISORS BERETNING FOR 2014 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark som består av balanse pr 31. desember 2014, resultatregnskap som viser et overskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med vedtektenes bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Besøksadresse Besøksadresse hovedkontor Løten: kontor Kongsvinger: Kildevegen 14 Fjellgata 4

20 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med vedtektene og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen per 31. desember 2014 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med vedtektenes bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med vedtektene. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med god bokføringsskikk i Norge. Løten, den 15. april 2015 Julie Bronken oppdragsansvarlig revisor Hanne Mette Rusten regnskapsrevisor 2

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING 2010 I side 3 Forord 2010 har vært et krevende og innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Selskapets ledelse og ansatte har gjort en god

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap

Kompetanse. Nyskapning. Utvikling. Årsberetning og regnskap Kompetanse Nyskapning Utvikling 2014 Årsberetning og regnskap Innhold 1. Formål og bakgrunn Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av kommunenes

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer