ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark"

Transkript

1 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

2 Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars S i d e

3 Innhold Årsmelding for Årsregnskap for Revisors beretning for Vedtekter revidert Medlemsliste 28 3 S i d e

4 ÅRSMELDING FOR 2014 OPPLÆRINGSKONTORET FOR KOMMUNESEKTOREN I HEDMARK Organisasjonens formål og adresse Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark er et samarbeidsorgan mellom deltakende bedrifter som driver opplæring av lærlinger og lærekandidater og har et ikke økonomisk formål. Kontorets besøksadresse er: Hamar Katedralskole, Ringgata 235, 2315 Hamar Soliditet Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Kontoret har tilfredsstillende egenkapital og likviditet. Inntektsgrunnlaget er avhengig av antall lære- og opplæringskontrakter som blir inngått. Inntaket styres av medlemmenes egne beslutninger. I 2014 ble det inngått 56 kontrakter. Dette er 3 flere enn foregående år. Økonomi Kontantbeholdningen per 31. desember 2014 var kr mot kr i Resultatet ved årets slutt viser et overskudd på kr mot et underskudd på kr året før. Styret anbefaler at årets overskudd tillegges egenkapitalen. Kontoret har en opptjent egenkapital på kr mot kr året før. Totalkapitalen ved utgangen av året utgjør kr mot kr i Medlemsutvikling For å stimulere nye virksomheter til å ta inn lærlinger/lærekandidater er det fom innført et stimuleringstilskudd på kr til virksomheter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt for første gang. Opplæringskontoret har i år fått tre nye medlemsbedrifter. Alle tre er private virksomheter. Dette er med på å øke antallet læreplasser i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og gir flere av søkerne i dette faget mulighet til å fullføre utdanningen sin. Nye medlemmer i år er; Eidskog Montessori skole, Finnskogen Montessori skole og Skotterudløkka barnehage. Kontoret har også søkt og fått godkjenning i et nytt fag, byggdrifterfaget, som kan være et interessant fag å ha lærlinger i for mange av våre medlemmer. Administrasjon og personellressurs Kontoret var ved årets begynnelse bemannet med daglig leder i 100% stilling, og tre deltidsstillinger på frikjøpsavtaler som samlet utgjorde 85% stilling. Fom ble frikjøpsavtalen i BUA-faget økt med 10% slik at samlet kjøp av opplæringstjenester utgjør 95% stilling. Av disse var tre kvinner og en mann. Foreningen legger vekt på at det skal være likestilling i forhold til kjønn, etnisitet og funksjonsevne. 4 S i d e

5 Deltidsstillingene har sine hovedoppgaver knyttet til spesifikke fag, og tjenesten kjøpes fra medlemskommuner og fylkeskommunen. Avtalene inngås/fornyes hvert år og gir stor grad av fleksibilitet både i forhold til stillingsstørrelse og fagområder. Styret Styret for OKKH har i 2014 bestått av: Randi Sletnes Bjørlo (leder) Anne Grethe Næverdal Adolfsson (nesteleder) Trine Jeanette Hansen Ingeborg Frank Helge Meyer Hedmark Fylkeskommune Trysil Kommune Nord-Odal Kommune Engerdal Kommune Eidskog Kommune Vararepresentanter: 1. Heidi Mellum Elverum Kommune 2. Mina Dammen Eidskog Næringsservice KF 3. Lill Anette Melgård Kongsvinger Kommune Valgkomiteen består av: Oddvar Høgberg (leder) Astri Sund (vara medlem) Eidskog Kommune Eidskog Kommune Det er avholdt 3 styremøter, og styret har behandlet 21 saker i Påvirkning av det ytre miljø Etter styrets oppfatning påvirker ikke foretaket det ytre miljøet. Generelt Kontoret hadde i løpet av driftsåret 2014, opplæringsansvar for i alt 170 lærlinger og lærekandidater, fordelt på 13 fag. 135 var lærlinger med ungdomsrett. Ved utløpet av året var det 103 løpende lærekontrakter og 6 opplæringskontrakter. Driftsformen med en fast administrasjon kombinert med kjøp av faglige tjenester fungerer godt, og kvaliteten på opplæringsløpet blir styrket med en slik organisering. Tilgjengelige ressurser i 2014 har fordelt seg som følger; - daglig leder 100% stilling hele året - oppfølging IKT og kontor- og administrasjonsfaget, m.fl.; 25 % stillingsressurs hele året - oppfølging Barne- og ungdomsarbeiderfaget; 20 % ut august måned,og 30% fom oppfølging helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget, renholdsoperatørfaget og idrettsanleggsfaget; 40 % hele året. Det er lagt til rette for faglig oppdatering av våre medarbeidere, bla. har de fått tilbud om å delta på relevante fag-konferanser. 5 S i d e

6 Alle fagkonsulentene har fått utdelt nettbrett og det er gitt opplæring i bruk. Dette er et tiltak for å effektivisere oppfølgingsarbeidet av lærlingene. Basisaktiviteter Basisaktiviteter er alle de aktiviteter som Opplæringskontoret som lærebedrift har i forhold til lovverk og kvalitet på opplæringen, og som i all hovedsak gjentar seg fra år til år. Det vil i praksis gå ut på at arbeidet blir innrettet slik at kvaliteten på opplæringen minst er i samsvar med de krav som til enhver tid stilles i opplæringslova (OL) med tilhørende forskrift. Dette krever at vi har et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Ansvaret for dette hviler fullt og helt på opplæringskontoret som lærebedrift for alle lærlingene i våre deltakende bedrifter. For at Opplæringskontoret skal kunne ivareta dette ansvaret ble det på årsmøtet i 2011 gjort endringer i vedtektene som fastsetter forholdet mellom medlemmene og kontoret (partenes plikter og arbeidsoppgaver) Alle medlemmer i kontoret må inngå en samarbeidsavtale der de tilslutter seg vedtektene. Kvalitetssikringsverktøyet som ble utviklet i 2004 og senere revidert i 2008/2009 og 2012/2013 har vært godt egnet for å ivareta det meste av de krav som stilles. Det har bestått av et arbeidshefte for hvert fagområde som beskriver rutinene for gjennomføring av lærlingeløpet, tolkning av læreplanmålene som ligger i sentrale læreplaner, og et dokumentasjonssystem. Opplæringskontoret rapporterer årlig til Hedmark Fylkeskommune. Rapporten følges opp med et dialogmøte mellom partene. Oppfølging av lærlinger og medlemmer er gjennomført i forhold til våre målsettinger. Lærlinger og lærebedrifter får rutinemessige oppfølgingsbesøk fra våre fagkonsulenter og administrativ støtte etter behov. Formen har vært planlagte besøk, møter, og samlinger for lærlinger, faglige ledere og instruktører/veiledere. Vi har også ytt bistand til lærlinger og virksomheter når det har oppstått behov utover de planlagte aktivitetene. Arbeidet har ellers bestått i: - Sekretærfunksjon for styret - Forberedelse og gjennomføring av årsmøte - Formidling og tegning av lærekontrakter. - Søke om godkjenning av nye lærebedrifter og faglige ledere - Oppstartmøte for nye lærlinger, faglige ledere og veiledere - Forberedelse og gjennomføring av fagkonsulentsamlinger - Fordeling og utbetaling av basistilskudd for 2. halvår 2013 og 1.halvår Fordeling og utbetaling av stimuleringstilskudd for Regnskapsarbeid - Forberedt og gjennomført samling for 2.års lærlinger, faglige ledere og veiledere - Informasjon om fagopplæringsordningen og fagene for elever i videregående skole gjennom deltagelse på karrieredager og «speed-dates» med arbeidslivet. - Representert OKKH i ulike fora og eksterne konferanser 6 S i d e

7 Andre aktiviteter: Oppdatering av informasjon i SAFIR-web: Alle våre lærlinger, lærekandidater og medlemsbedrifter er registrert inn i det nye systemet, men vi mangler en del kontaktinfo og godkjenning på faglige ledere før basisinformasjonen er komplett. Etterregistrering av basisinformasjon foregår fortløpende. Yrkeskonkurranser: Opplæringskontoret var sammen med fylkeskommunen, prosjekt Bli helsefagarbeider, Fagforbundet og Delta, arrangør av fylkesmesterskapet for elever og lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget på Terningen Arena, tirsdag 11. mars Fylkesmannen i Hedmark Sigbjørn Johnsen, åpnet mesterskapet og overvar deler av konkurransene. Det var 6 deltagende lag i helsearbeiderfaget og 10 lag i barne- og ungdomsarbeiderfaget som konkurrerte på tre scener. Det var et lag i fra VG2 ved Elverum videregående skole som vant konkurransen i helsearbeiderfaget, og et lærlingelag i fra Stange kommune som vant i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vinnerlagene representerte Hedmark i NM i yrkesfag i Trondheim 28. til 30. oktober Arrangementet var svært vellykket og fikk god publikumsoppslutning. Flere hundre personer var innom Terningen Arena denne dagen hvor de i tillegg til å følge med i konkurransene i de to fagene, også fikk anledning til å besøke hjelpemiddelsentralen og sykepleierskolen. Ved bruk av ambulanse, blålys og akuttmedisin, fikk de også demonstrert hvordan dyktige lærlinger i ambulansefaget takler trafikkulykker. Vi skylder en stor takk til deltakere, «pasienter», lånte barn fra flere barnehager, dyktige dommere og medarrangører for at det spennende og krevende arrangementet ble vellykket. Vekslingsmodellen Daglig leder i OKKH er blitt forespurt, om å sitte i referansegruppa for Vekslingsmodellen som er et 4-årig prosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Storhamar videregående skole og Stange kommune i Hedmark er deltakere i utprøvingen sammen med seks andre fylker i landet. Hensikten med prosjektet er i korte trekk å hindre frafall fra videregående skole og å styrke rekrutteringen til helsearbeiderfaget. Prosjektet består av en arbeidsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Referansegruppens oppgave er å følge progresjonen i utprøvingen. Den skal vurdere bærekraftighet, effekt og overføringsverdi til andre skoler, bedrifter og fag. Den skal sikre forankring og spredning av erfaring. Referansegruppa skal møtes to ganger i året. Kontorlokaler: Da Hamar Katedralskole fikk behov for mer areal til egen virksomhet var det en stund uklart om opplæringskontoret kunne fortsette å leie kontorplass på skolen. Det er nå avklart at opplæringskontorene får fortsette å leie samme areal som de disponerer i dag. Hamar Katedralskole har funnet andre løsninger på sitt økte arealbehov. 7 S i d e

8 Omlegging til elektroniske opplæringsbøker/arbeidshefter: OKKH inngikk i 2013 avtale med selskapet Opplæringsboka as, som har utviklet programvare for elektronisk føring og oppfølging av opplæringsbøker som kan integreres i kontorets web-baserte administrasjonssystem; «SAFIR-web». Tre arbeidshefter ble høsten 2013 registrert inn i dette systemet; dataelektronikerfaget, IKT-servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget. Etter planen skulle øvrige fag registreres inn i systemet i løpet av I løpet av året har imidlertid leverandørene av Opplæringsboka og Safir Web inngått samarbeid med selskapet Min Kompetanse AS. Bakgrunnen for det var en erkjennelse av at det ble svært ressurskrevende, og i en del tilfeller umulig, å implementere alle ønskede funksjoner i programmet «Opplæringsboka». Brukerne etterspurte komplette løsninger som dekket både de administrative oppgavene et opplæringskontor har, og det å kunne supplere dette med en integrert løsning som både muliggjør løpende dialog/tilbakemelding og dokumentasjon av lærlingens opplæring. Det nye verktøyet som nå foreligger, «Kompetanseboka», er utarbeidet ved hjelp av de nyeste programmeringssystemer, og kan benyttes både på PC, nettbrett og mobiltelefoner. OKKH har valgt å registrere seg som pilot på det nye systemet, for de fagene som allerede har tatt i bruk elektroniske opplæringsbøker. Lærlingene som høsten 2013 startet med Opplæringsboka fullfører i det gamle systemet ut læretiden. Nye lærlinger startet med Kompetanseboka. Opplæringskontoret har derfor i inneværende år hatt to ulike elektroniske opplæringsbøker å forholde seg til og det har således ikke vært kapasitet til å legge inn nye fag. Det vil bli arbeidet aktivt for å legge til rette for at nye fag kan tildeles elektroniske opplæringsbøker i Praksisbrevordningen: Er en forsøksordning innen videregående opplæring for ungdom som etter avsluttet grunnskole ønsker en mer praktisk opplæring. Det tegnes en opplæringskontrakt og en arbeidsavtale (som for lærekandidater) Ungdommene skal over to år følge en egen forsøkslæreplan for opplæring i bedrift fire dager i uka. I tillegg gis det yrkesrettet opplæring i fagene; norsk, matematikk og samfunnsfag i skole en dag pr. uke. Opplæringen avsluttes med en praksisbrevprøve. De som ønsker kan fortsette som vanlige lærlinger å avlegge fagprøve. Forsøket er en del av Ny Giv prosjektet som skal føre til at flere gjennomfører videregående opplæring. OKKH har deltatt i prosjektet i samarbeid med to av våre medlemmer. Det er tegnet en kontrakt i barne- og ungdomsarbeiderfaget og en i institusjonskokkfaget. Begge med læretid som utløp høsten En fikk tilbud om ordinær læreplass, men har takket nei av helsemessige årsaker. Den andre ble ikke tilbudt læreplass og fortsetter med VG3 i skole. Lærlingeundersøkelsen I år har vi valgt å gjennomføre den nasjonale lærlinge- og bedriftsundersøkelsen i stedet for vår egen spørreundersøkelse blant 2.års lærlinger. Undersøkelsen er et av tiltakene Utdanningsdirektoratet har iverksatt for å bedre kvaliteten i norsk fagopplæring. Fylkene er ansvarlig for gjennomføringen. Alle lærlinger som har hatt kontrakt i mer enn 11mnd.fikk invitasjon til å delta. Det var frivillig å svare. De som svarte var med i trekningen av 3 action-kameraer som Hedmark Fylkeskommune hadde utlovet i svarpremie. 8 S i d e

9 Opplæringskontoret satte av tid til å besvare spørreundersøkelsen på samlingen for 2.års lærlingene i begynnelsen av desember. Av våre lærlinger har 57,7% (30 av 52 lærlinger) besvart spørreskjemaet. Fristen for å svare utløp 15. desember. Undersøkelsen viser at lærlingen i OKKHs medlemsbedrifter trives godt på arbeidsplassen og med arbeidsoppgavene sine. De fleste angir trivsel som den viktigste forutsetningen for læring og utvikling. De synes jobben er utfordrende på en positiv måte og de lærer seg faget gjennom samarbeid med dyktige kolleger som gir dem tilbakemeldinger slik at de kan bli bedre. De fleste deltar i planlegging av opplæringen, men mange opplever at planene i liten grad blir fulgt. Bare ca. en tredjedel oppgir at de dokumenterer opplæringen skriftlig i opplæringsbok eller logg. Underveisvurderingen fra veileder/faglig leder gis hovedsakelig muntlig, og det gjennomføres planlagte samtaler hvert halvår eller oftere. De fleste kjenner reglene for sikkerhet på arbeidsplassen sin, men mange er usikre på hvordan de skal rapportere feil eller opptre dersom det skjer en arbeidsulykke eller krisesituasjon. De fleste er fornøyd med opplæringen de har fått i skole og på arbeidsplassen. De synes fellesfagene i skolen kunne vært mere yrkesrelatert, men at praksisen de fikk i skoletiden var relevant. Få mente at PTF-faget hadde ført til at de fikk læreplass. Generelt var de mere fornøyd med opplæringen i bedrift enn i skole, og oppgir at de er motivert for å lære i lærebedriften. 25 av 30 visste at de hadde kontrakt med et opplæringskontor og vel halvparten har oppgitt at de er fornøyd med oppfølgingen de har fått fra OKKH. 28 av 30 oppgir at de vil fullføre læretiden og jobbe som fagarbeidere, gjerne i lærebedriften der de er lærling dersom de får tilbud om det, etter at de har tatt fagbrevet. Ca. en tredjedel vil ta studiekompetanse eller høyere utdanning. Nesten halvparten har et mål om å studere på høyskole eller universitet etter hvert. Lærebedriftsundersøkelsen Dette var en del av samme undersøkelse, men spørreskjemaet var rettet til faglige ledere for lærlingene. Av våre faglige ledere har 64,1% (25 av 39 inviterte) svart. Blant de faglige lederne vet 23 av 25 at bedriften er tilknyttet et opplæringskontor. De fleste er godt fornøyd med oppfølgingen lærebedriften og lærlingene får fra OKKH. Ingen oppgir at de er misfornøyd. Det er en trygghet at veilederne i bedrift synes å bli valgt til oppgaven pga av sin faglige kompetanse. Det er også mange som ønsker å utvikle kompetansen sin gjennom kursing. De opplever at lærlingene er faglig godt forberedt på læretiden etter opplæringen i skole, men at arbeidsholdninger og forståelse for kravene i arbeidslivet kunne vært bedre. De har interne planer som konkretiserer de nasjonale læreplanmålene, men nesten halvparten oppgir at de utfører arbeidsoppgaver som er vanskelig å relatere til den nasjonale læreplanen. Alle oppgir at de har planlagte samtaler med lærlingene minst hvert halvår. De opplever å ha liten kontakt med videregående skole, også om mål og innhold i faget Prosjekt til fordypning selv om de mener at faget er viktig for å rekruttere lærlinger og at det gir elever viktig kjennskap til arbeidslivet. Svarprosenten var høyere hos OKKH enn i Hedmark Fylke og nasjonalt på begge undersøkelsene. 9 S i d e

10 OKKHs lærekandidat i Hakkebakkeskogen Naturbarnehage, Eline Holter, vant et av tre flotte actioncameraene som Hedmark Fylkeskommune hadde utlovet i premie til de som besvarte lærlingeundersøkelsen. Hun fikk overrakt kameraet av fagopplæringssjef Turid Borud Samlinger/møter - med lærlinger og lærebedrifter Det ble avholdt oppstartsamling på Fylkeshuset for lærlinger og faglige ledere/veiledere i alle fag torsdag den 28.august. Fra medlemsbedriftene deltok 83 personer på denne samlingen. I tillegg til lærlingene og deres veiledere deltok våre fagkonsulenter i de respektive fagene, og representanter for Hedmark Fylkeskommune avd. for fag- og yrkesopplæring, Internasjonalt servicekontor, og elev- og lærlingeombudet i Hedmark. Alle lærlingene og faglige ledere fikk permer med grunnleggende informasjon og arbeidshefter i sine fag. Tirsdag 9. desember ble det avholdt samling for kontorets 2. års lærlinger, på Terningen Arena.Det var påmeldt 48 lærlinger og 16 faglig ledere/veiledere til samlingen. Til sammen 72 deltagere. I tillegg deltok alle våre fagkonsulenter, Hedmark Fylkeskommune avd. for fag og yrkesopplæring, lærlingeombudet i Hedmark, representanter fra Internasjonalt servicekontor, NAV og Elverum videregående skole. Tema for samlingen var fagprøven, videreutdanning, jobbsøk med mer. 10 S i d e

11 Lærlingesamlingene inngår som en del av opplæringen og dekker noen av læreplanens fellesmål. Opplæringskontoret gir dokumentasjon på at opplæring er gjennomført. I tillegg har lærlinger og lærebedrifter fått rutinemessige oppfølgingsbesøk hvert halvår fra våre fagkonsulenter og administrativ støtte etter behov. Bedriftsbesøkene er en fast aktivitet som inngår i kontroll og veiledningsarbeidet som vi har. Besøkene gjennomføres etter en fast plan. I tillegg gjennomføres bedriftsbesøk ut fra behov som meldes fra bedrift eller lærling. Hedmark Fylkeskommune har tilbudt en rekke fagopplæringskurs på ulike nivå i løpet av året, og vi har oppfordret våre faglige ledere og instruktører til å benytte seg av dette tilbudet. - med Hedmark Fylkeskommune/Yrkesopplæringsnemnda/andre opplæringskontor mfl. Administrasjonen har jevnlige møter med representanter for fylkeskommunens avd. for fag- og yrkesopplæring. De har også bidratt ved våre arrangementer for lærlingene og med informasjon i styremøtene på forespørsel. Daglig leder er medlem i arbeidsutvalget for opplæringskontorene i Hedmark som fremmer felles saker på vegne av alle opplæringskontorene overfor fylkeskommunen, Y-nemnda og andre relevante organ. De arrangerer også møter og samlinger for kontorene. Møter/Konferanser Interne møter; 03. april Styremøte, Hamar 30.april Årsmøte, Hamar 25. juni Fagkonsulentsamling, Hamar 10. september Fagkonsulentsamling, Tromsø 24. september Styremøte, Hamar 15.desember Styremøte, Elverum Eksterne møter/konferanser; 07. januar Møte vedr. samarbeid innen helse og oppvekstfag i regi av HFK, Fylkeshuset 08. januar Møte med lærlingekoordinator ved Sentrum videregående skole, Kongsvinger 14. januar Møte i AU for OK Hedmark 17. januar Møte i arbeidsgruppe for vårsamling for OK i Hedmark og Oppland 21. januar Arbeidsgruppemøte Fylkesmesterskapet 2014, Terningen Arena 22. januar Møte i arbeidsgruppa for FM i BUA-faget, Elverum videregående skole 23. januar Møte vedr. prosjekt Vekslingsmodellen i helsearbeiderfaget, Fylkeshuset 06. februar Karrieredager IKT, Sentrum videregående skole 11. februar Karrieredag Helse og Oppvekstfag, Sentrum videregående skole 04. mars Arbeidsgruppemøte Fylkesmesterskapet mars Møte med Hamar Katedralskole vedr. leie av kontorer. 11. mars Fylkesmesterskap i BUA-faget og helsearbeiderfaget, Terningen Arena 08. april Vårsamling for opplæringskontorene i Hedmark og Oppland, Ilsetra 07. mai «Det første møtet» Speedate med arbeidslivet for elever på Hamar Katedralskole. 09.mai Veiledning av faglig leder «Fra praksisbrev til lærling» 12. mai «Det første møtet» Speedate med arbeidslivet for elever ved Elverum vgs. 11 S i d e

12 13. mai Evalueringsmøte, arbeidsgruppa for fylkesmesterskapet mai Møte i arbeidsgruppa for praksisbrev 19. mai Informasjonsmøte ny medlemsbedrift 22. mai Møte i fylkesdekkende samarbeidsforum, Hamar 03. juni KS-konferanse, fagopplæring i offentlig sektor, Oslo 06. juni Møte med TEPAS, Elverum 12. juni Planleggingsmøte fagdag og speed-date arrangement 19. juni Webinar; Kompetanseboka 28. august Oppstartsamling nye lærlinger/lærekandidater, faglige ledere/veiledere, Terningen Arena 11.og 12.sept «Arena for kvalitet», Utdanningsdirektoratets konferanse, Tromsø oktober Regionkonferanse Nettverk for fagopplæring i off. sektor (NOOS), Krakow 28.oktober Karrieredager VG2 Helse & Oppvekstfag, Sentrum vgs. 25. november Møte referansegruppa for vekslingsmodellen, Stange 27. november SPEED-date Hamar Katedralskole 2. desember SPEED-date IKT, Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. desember Rådgiversamling, Hamar 9. desember Samling 2.års lærlinger, Elverum 10.desember Møte vedr. konvertering av opplæringskontrakt til lærekontrakt 18. desember Kurs for PPT, Hamar Utdanningsdirektoratets konferanse: «Arena for kvalitet i fagopplæringen» samlet et stort antall deltagere fra hele landet. 12 S i d e

13 Inntak av lærlinger Det ble registrert intensjonsavtaler for inntak av 63 lærlinger/lærekandidater i Resultatet ble 56 nye kontrakter, hvorav 52 lærekontrakter og 4 opplæringskontrakter (lærekandidater) fordelt på 9 fag. Totalt 40 kontrakter er med elever med ungdomsrett. Det er tatt inn lærekandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, Institusjonskokkfaget og IKT-servicefag. Tolv tilbud om kontrakter, er ikke realisert hovedsakelig pga mangel på kvalifiserte søkere, mens det er tegnet fem flere kontrakter enn opprinnelig planlagt i andre fag. Samlet ble det tegnet 7 færre kontrakter enn innmeldte intensjonsavtaler. Det var i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, IKT-servicefag og renholdsoperatørfaget at ikke alle tilgjengelige læreplasser ble fylt opp. Når det gjelder IKT-servicefag er det tatt inn lærlinger i dataelektronikerfaget som alternativ. Fire kommuner og fylkeskommunen tok inn færre lærlinger enn planlagt. Årsaken var oppgitt å være mangel på kvalifiserte søkere, manglende kapasitet p.g.a. lærlinger med forskjøvet læretid og innskjæring i budsjetter. To kommuner tok inn en lærling mer enn planlagt. I tillegg ble det tatt inn to lærlinger i to nye medlemsbedrifter. Formidlingen forløp greit, og 27 kontrakter med elever med ungdomsrett var på plass før 15.juli som var fristen for tildeling av ekstra tilskudd. Oversikt over intensjonsavtaler og inntak 2014 Vi har mottatt 63 intensjonsavtaler for inntak av lærlinger/lærekandidater i Intensjonsavtalene fordeler seg på følgende fag: Fag Intensjonsavtaler Inntak Avvik Barne- og ungdomsarbeiderfag Byggdrifterfag Dataelektronikerfag Helsearbeiderfag Hestefag Idrettsanleggsfag IKT-servicefag Institusjonskokkfag Kontor- og administrasjonsfag Renholdsoperatørfag Sum Hevede kontrakter Det er registrert en heving av lærekontrakt i helsearbeiderfaget og en i barne- og ungdomsarbeiderfaget hittil i år. Årsaken var sykdom og omvalg. 13 S i d e

14

15 Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt - Annen rentekostnad - Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat - Ordinært resultat Årsresultat Avsatt til utbytte - Avsatt til annen egenkapital Overført fra overkursfond - Sum disponeringer og overføringer S i d e

16 Balanse Note EIENDELER Anleggsmidler Note Finansielle driftsmidler Investering i aksjer - Sum finansielle anleggsmidler - Sum anleggsmidler Omløpsmider Kundefordringer - Andre fordringer (1530) Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende (1920) Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Vedtatt ikke registrert nedsettelse - Sum innskutt egenkapital - Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Skyldig tilskudd medlemsbedrifter - - Leverandørgjeld (2400) Annen kortsiktig gjeld (2600,2770,2990) - - Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD S i d e

17 Noter til regnskapet for 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet resultatregnskap, balanse og noter etter RL 3-2. Regnskapet er utarbeidet etter god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemmes til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres dersom årsaken til verdifallet ikke lenger er til stede. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid, avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Skatter Opplæringskontoret er ikke skattepliktig. Note 2 Lønnskostnader Lønn til daglig leder dekkes av Hedmark Fylkeskommune. Opplæringskontoret har utgifter knyttet til honorar, diett og bilgodtgjørelse som kommer frem i resultatregnskapet. Styrets medlemmer og leder har ingen godtgjørelser. Ytelser til daglig leder 2014 Lønn, daglig leder Premie til pensjonsordning, daglig leder Annen godtgjørelse, daglig leder Hedmark Fylkeskommune dekker regnskapstjenesten for Opplæringskontoret. Det er kostnadsført honorar til revisor med kr Beløp er inklusiv merverdiavgift. 17 S i d e

18

19 Til generalforsamlingen i Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Postboks 84, 2341 Løten Telefon: Org.nr.: MVA REVISORS BERETNING FOR 2014 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark som består av balanse pr 31. desember 2014, resultatregnskap som viser et overskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med vedtektenes bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Besøksadresse Besøksadresse hovedkontor Løten: kontor Kongsvinger: Kildevegen 14 Fjellgata 4

20 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med vedtektene og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til foreningen per 31. desember 2014 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med vedtektenes bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med vedtektene. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med god bokføringsskikk i Norge. Løten, den 15. april 2015 Julie Bronken oppdragsansvarlig revisor Hanne Mette Rusten regnskapsrevisor 2

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2013 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Innhold Årsmelding for 2013 4 Årsregnskap for 2013 12 Revisors beretning for 2013 16 Vedtekter revidert 24.04.12 18 Medlemsliste 24 Forsidebilde:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2012 for ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Innhold Årsmelding for 2012 Årsregnskap for 2012 Revisors beretning for 2012 Vedtekter revidert 24.04.12 Samarbeidsavtale Medlemsliste

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA

HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA 2012 Organisasjonsnummer 985 747 970 -Årsberetning -Årsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Resultatregnskap HOLMESTRAND SMÅBÅTHAVN DA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer