Årsrapport Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Mars

2 Innhold 3 Forord 4 Fondsstyrets medlemmer 5 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse pr Noter til regnskapet for Revisors beretning 12 Formålet med regionale verneombud 13 Avgift 15 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet 19 Anleggsbransjen rapport frå Norsk Arbeidsmandsforbund 23 Avgiftspliktige virksomheter etter Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering 28 Oversikt over regionale verneombud

3 Forord Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har en over 30-årig historie og er i stadig utvikling. Fundamentet for ordningen er et godt fungerende trepartssamarbeid og ordningen finansieres ved at det kreves inn en avgift fra virksomhetene. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund har arbeidsgiveransvaret for sine regionale verneombud og Arbeidstilsynet har ansvaret for at ordningen har et velfungerende sekretariat. Økonomien i stiftelsen er svært solid. Planlagt underskudd gjør at egenkapitalen over tid blir redusert til et hensiktsmessig nivå. De regionale verneombudene er hver dag ute på bygg- og anleggsplasser rundt omkring i landet. De har et godt blikk for hvilke farer arbeidet er forbundet med, og er hver dag i dialog med bedriftene om hvordan risikoen kan reduseres. I 2014 ble det gjennomført over 7200 arbeidsplassbesøk. I tillegg bidrar de regionale verneombudene med kunnskapen sin på diverse kurs og samlinger. Byggeplassbesøkene er rettet mot små og mellom store virksomheter som ikke selv har egne valgte verneombud i virksomheten, dette utgjør 90 % av de regionale verneombudenes aktiviteter. De regionale verneombudene i bygg, har stanset arbeid i henhold til AML 6-3, umiddelbar fare for liv og helse 1899 ganger. Dette er en økning fra 2013 som begrunnes i blant annet bedre og mer samordnede registreringsrutiner. De regionale verneombudene i anlegg stanset arbeid 145 ganger i 2014, dette er 34 flere enn i De regionale verneombudene opplever at de i stor grad blir godt mottat av entrepenørene ute på arbeidsplassene. De ser positivt på den jobben RVO-ene gjør med å informere og fokusere på at alle skal komme trygt hjem etter endt arbeidsdag. En godt fungerende RVO-ordning er avhengig av et godt og hensiktsmessig samarbeid med Arbeidstilsynet. Det er etablert samarbeidsavtaler i alle Arbeidstilsynets regioner, og det er gledelig å registrere at dette samarbeidet fungerer bra. Det dreier seg om opplæringsaktiviteter og møter hvor det gjensidig orienteres om planer og tiltak. Det må i denne sammenheng presiseres at samarbeidet er tuftet på at regionale verneombud og Arbeidstilsynet har ulike roller og dette legges til grunn for samarbeidet. Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2014 har bidratt til et konstruktivt samarbeid til beste for arbeidsmiljøet i bygge- og anleggsbransjen. En spesiell takk til regionale verneombud i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet Ørnulf Halmrast Leder av fondsstyret RVO BA ÅRSRAPPORT

4 Fondsstyrets medlemmer Leder Ørnulf Halmrast Arbeidstilsynet Oslo Vara: Postboks 8174 Dep., 0034 Oslo Lene Moum Tlf.: Medlemmer Heine Nilsen Fellesforbundet Vara: Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo Steinar Krogstad Tlf.: Helge Haukeland Norsk Arbeidsmandsforbund Vara: Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo Erna C. Hagensen Tlf.: Roar Skjetne Byggenæringens Landsforening Vara: Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo Thomas Scheen Tlf.: Trond Johannesen Maskinentreprenørenes Forbund Vara: Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo Siri Ulvin Tlf.: Sekretariat Lene Moum Fondet for regionale verneombud i Kari Jorde Bø bygge- og anleggsbransjen Heidi K Andresen Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo Ingunn Dale Tlf.: Monja Lunde Fax: Monica Wibecan E-post: Marianne Stamland Solvi 4 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

5 Styrets årsberetning Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Fondets grunnkapital er på kr (10 millioner kroner). Fondet er organisert som en privat stiftelse. Fondets virksomhet er regulert i to forskrifter, henholdsvis forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 3 og 14-2) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5). Stiftelsen, som drives i Oslo, har ingen ansatte forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette er ikke skattepliktig tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og ett av Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets representant er styrets leder. I 2014 var alle fondsstyrets faste medlemmer menn. To av fire varamedlemmer er kvinner. Fondsstyret har i 2014 bestått av: Ørnulf Halmrast (styreleder), Heine Nilsen og Helge Haukeland (arbeidstakersiden) og Trond Johannesen og Roar Skjetne (arbeidsgiversiden). Fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Det er i 2014 gjennomført 5 styremøter der totalt 73 saker er behandlet. De fleste sakene har vært knyttet til spørsmål om drift av ordningen, avgiftsinnkrevingen og søknader om tilskudd til prosjekter og oppfølging av pågående prosjekter. Videre har arbeidet med å se på en ev. ny avgiftsstruktur, spørreundersøkelse og årlig samarbeidsmøte stått sentralt i flere styremøter. Fondsstyret har som policy at noe av fondets midler kan brukes til prosjekter, analyser og utredninger når dette skjer innenfor forskriftens rammer. Utbetaling av tilskudd til slike tiltak skjer i tråd med inngåtte prosjektavtaler. Det er utarbeidet en 2-årig handlingsplan for prosjekter, analyser og utredninger. Satsingsområder for perioden er: 1. Forebygging av arbeidsulykker, også med vekt på unge arbeidstakere og ulykkesrisiko på arbeidsplasser i forhold til kulturforskjeller og språk 2. Forebygging av belastningsskader (herunder ergonomi og vibrasjonsskader) 3. Kjemisk helserisiko 4. Sosial dumping (herunder sanitær- og boforhold) 5. Livsfasepolitikk 6. Byggherreforskriften (erfaringer og effekter) 7. Veiledningsmateriell Fondsstyret har i 2014 besluttet å finansiere følgende prosjekter: Proaktiv sikkerhetsstyring i bygge- og anleggsbransjen kompleks organisering og dynamisk risikobilde, kr (med mulighet for ytterligere kr ) HMS- og produktivitetsstudier i forbindelse med utvikling av Borerobot, kr Sikkerheit i kvardagen, kr (oppstart 2015) Veileder for sikker bruk av masseforflytningsmaskiner, kr (oppstart 2015) Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene til dekning av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. For 2014 har Fellesforbundet fått refundert kr og Norsk Arbeidsmandsforbund kr RVO BA ÅRSRAPPORT

6 Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor fondsstyret. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen for fondsstyret og fondet refunderer kostnadene ved dette. Regnskapet viser at fondsstyret pr forvaltet en egenkapital på kr Fondet er bygget opp av de overskudd som er akkumulert siden ordningen ble etablert i Et grunnleggende prinsipp for ordningen er at de avgiftspliktige bedriftene skal nyte godt av fondets midler. En hovedoppgave for fondsstyret er derfor å sørge for at fondets midler forvaltes forsvarlig og i henhold til forskriftens bestemmelser om dette. Styret har valgt å plassere fondsmidlene på bankinnskudd, rentefond og garantikonto. Årsregnskapet for 2014 gir et rettvisende bilde av utviklingen av fondet. Etter fondsstyrets opp fatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetningen. Oslo, 23. februar 2015 Ørnulf Halmrast Helge Haukeland Trond Johannesen styrets leder styremedlem styremedlem Heine Nilsen Roar Skjetne Lene Moum styremedlem styremedlem daglig leder Som det fremgår av regnskapet, fikk fondet inn 24,5 millioner kroner i avgift i 2014, samme som for 2013 da det kom inn 24,6 millioner. Årsresultatet viser et underskudd på kr 9 millioner i 2014, for 2013 var underskuddet på kr 5,4 millioner. Årsaken til underskuddet er at avgiften ble satt ned i 2013 etter initiativ fra fondsstyret fra 0,05 % til 0,03 %, da underskudd og nedbygging av fondets reserve var ønsket. Med utgangspunkt i redusert avgiftsnivå, legger fondsstyret opp til en gradvis reduksjon av fondets midler. 6 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

7 Resultatregnskapet for 2014 Driftsinntekter Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Avgifter Sum driftsinntekter Driftskostnader Refusjoner NAF Refusjoner Fellesforbundet Refusjoner samlinger Sum refusjoner Prosjekter IT-Prosjektet Avskrivninger Administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekter Verdiendring finansinvestering 5 ( ) Finanskostnader, Garantikonto ( ) Resultat av finansposter Årsoverskudd (årsunderskudd) ( ) ( ) RVO BA ÅRSRAPPORT

8 Balanse pr Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler - Omløpsmidler Fordringer Påløpte inntekter Påløpte renteinntekter Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Rentefond Garantikonto Sum investeringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Fri egenkapital Årets resultat ( ) ( ) Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Prosjekter kostnadsført, ikke utbetalt Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 23. februar 2015 Ørnulf Halmrast Heine Nilsen Helge Haukeland Roar Skjetne Trond Johannesen Lene Moum styrets leder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem daglig leder 8 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

9 Noter til regnskapet for 2014 Regnskapsprinsippet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps loven og god regnskapsskikk for små foretak. Fondet inntektsfører den årlige avgiften fra virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen for det år avgiften kreves inn for. Utestående avgifter inntektsføres basert på beste estimat. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelses kost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Note 1 Ansatte/godtgjørelse Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariats funksjonen og fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m. Det er Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Fondsstyret fast setter hvert år refusjon til forbundene til dekning av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor fondsstyret. Styret har samlet mottatt styrehonorar med kr Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr ekskl. merverdiavgift. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer. Note 2 Prosjekter Fra 2014 kostnadsføres tilskudd til prosjekter når vedtatt i styret Livslangt yrkesliv, forprosjekt kr Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS (Hånd Arm Vibrasjonssyndrom) kr Proaktiv sikkerhetsstyring i BA kompleks organisering og dynamisk risikobilde kr Akutte helseeffekter av høy vibrasjonseksponering og betydning for Ulykkesrisiko ved fjellsikringsarbeid kr Unge arbeidstakere kr Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem? kr HMS- og produktivitetsstudier i forbindelse med utvikling av Borerobot kr Sikkerhetsveiledninger kr Ergonomiportalen, returnerte ubrukte midler kr Sum kr Note 3 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare Kostpris kr Akkumulert avskrivninger kr Bokført verdi kr Årets ordinære avskrivninger kr Avskrivningstid 5/3 år RVO BA ÅRSRAPPORT

10 Note 4 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår skattetrekksmidler med kr Note 5 Investeringer Rentefond Anskaffelseskost Bokført verdi Markedsverdi Verdiendring RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

11 Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet for 2014 Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskaps skikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards om Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen per 31. desember 2014 og av fondets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet til Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om utdelinger og forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Stabekk, 23. februar 2015 Nitschke AS Rune Bergseng statsautorisert revisor RVO BA ÅRSRAPPORT

12 Formålet med regionale verneombud Fondets virksomhet var i 2014 regulert av Forskrift om administrative ordninger på arbeids miljølovens område (kapittel 3 og 14-2) og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5). Ordningen med regionale verneombud ble etablert i Formålet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, besluttet staten å opprette en ordning hvor også verneombudene er mobile og kan operere på tvers av bedriftene innen et geografisk område. Risikoen for ulykkeshendelser og helseskader er høy på arbeidsplasser innen bygg og anlegg. En stadig skiftende arbeidsstokk i den enkelte virksomhet og stadig nye arbeids- og oppdragssteder gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører på samme bygge- og anleggsplass, gjør forholdene uoversiktlige og vernearbeidet komplisert. Det er derfor etablert en ordning med faste regionale verneombud som er i stand til å vurdere forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og som kan stimulere virksomhetene til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykkeshendelser og helseskader og til å skape trygge, gode og ordnede forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere og deres pårørende får redusert sin livskvalitet, samtidig som bransjen kan unngå arbeidsrelaterte budsjettoverskridelser og blir i stand til å levere sine produkter og tjenester innen fastsatt frist. arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i byggeog anleggsbransjen. Et partssammensatt styre har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Fondsstyret kan i tillegg bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid. En oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i 2014 finnes på side 14. Mer informasjon om ordningen finnes på fondets nettsider: rvofond.no. Oppnevning av regionale verneombud De regionale verneombud for anleggsvirksomhet oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund, mens ombudene for byggevirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet. Ordningen har i 2014 hatt 28 ombud, 14 i byggebransjen og 14 i anleggsbransjen. En oversikt over de regionale verneombudene, adresser mv. finnes på side 28. Virksomheter som omfattes av ordningen Alle virksomheter innen bygge- og anleggsbransjen er avgiftspliktige. Dette gjelder selv om virksomheten ikke sysselsetter arbeidstakere. I virksomheter som produserer flere typer varer eller tjenester, omfattes bare de aktiviteter som foregår innen bygg og anlegg. De regionale verneombudene skal arbeide på de arbeidsplassene som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens regler. Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, 12 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

13 Avgift Driftsmidler til den regionale verneombudsordningen skaffes til veie gjennom innkreving av en årlig avgift fra virksomheten. Avgiftens størrelse er fastsatt i forskriften og var i ,03 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minimumsbeløpet er satt til kr 250. For enkeltpersonforetak (uten ansatte) er avgiften kr 250. Avgiftsplikten omfatter all bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. alle aktiviteter som er knyttet til oppføring, forandring, vedlikehold og riving av bygninger, og til bygging og reparasjon av anlegg. Register over virksomhetene Fondet har i 2014 registrert ca bedrifter som omfattes av ordningen. Av disse bedriftene er ca enkeltpersonforetak, mens ca sysselsetter en eller flere arbeidstakere. Fondets register ble i 2014 elektronisk oppdatert fra enhetsregisteret i Brønnøysund og på grunnlag av opplysninger fra de regionale verneombudene. En oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, finnes på side 23. Hvordan avgiften beregnes Beregningsgrunnlaget for avgiften er den del av virksomhetens lønnsutgifter som er direkte knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. I praksis innebærer dette at avgiften beregnes av virksomhetens brutto lønnsutgifter (grunnlaget for arbeidsgiveravgiften) foregående år, fratrukket lønnsutgiftene for personell innen administrasjon og/eller annen virksomhet utenom bygg og anlegg. Resultatet danner beregningsgrunnlaget for avgiften. For arbeidsgivere med flere ansatte var avgiften i 2014 satt til 0,03 % av beregningsgrunnlaget, men slik at avgiften minst skal være kr 250. For enkeltpersonforetak er avgiften kr 250. Innkreving av avgiften Fondets sekretariat krever inn avgiften en gang i året. Normalt skjer dette i mars måned. Virksomheter som ikke betaler avgiften innen fristens utløp, vil få purring/varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen varselets frist, går saken til inkasso. Innbetalinger til fondet Tabellen nedenfor viser hvor mange bedrifter som har betalt avgiften for 2014 og innkommet beløp etter Arbeidstilsynets distriktsinndeling i februar Av innbetalingene kommer kr fra enkeltpersonforetak. Oslobedriftene betalte inn mest penger i 2014, mens de fleste betalende bedriftene ligger i Akershus og Østfold. Som forventet er det færrest registrerte bedrifter i Nord-Norge og lave innbetalingsbeløp fra denne landsdelen. Innbetaling fordelt på distrikter Distrikt Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Sum RVO BA ÅRSRAPPORT

14 Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av fondet Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan gis dersom tiltaket gjelder bygge- og anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens formålsparagraf og er av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid. Nedenfor følger en oversikt over pågående prosjekter og prosjekter avsluttet i Mer informasjon om prosjektene finnes på Pågående prosjekter pr Ansvarlig Bevilget beløp Status Borerobot Vintervoll AS Kr Ferdigstilles januar 2015 Proaktiv sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen SINTEF Teknologi og samfunn Kr (med mulighet for ytterligere kr ) Første del ferdigstilles april 2015 (andre del desember 2017) Akutte helseeffekter av høy vibrasjonseksponering og betydningen for ulykkesrisiko ved fjellsikringsarbeid Mesta AS Kr Ferdigstilles juni 2015 Informasjonsmateriell om helse og eksponering ved driving av tunnel Norsk Arbeidsmandsforbund, Bergarbeidsgruppen Kr Ferdigstilles våren 2015 Avsluttede prosjekter 2014 Ansvarlig Bevilget beløp Status Sikkerhetsveiledninger Norsk Utleieforening Kr Ferdigstilt Livslangt yrkesliv innen bygg- og anleggsbransjen (forprosjekt) Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) avd. Trøndelag og Fellesforbundet Sør-Trøndelag Kr (brukt kr ) Ferdigstilt Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem? Byggenæringens Landsforening, Norsk Teknologi og Fafo Kr Ferdigstilt Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS (Hånd Arm Vibrasjons Syndrom) Mesta AS Kr Ferdigstilt 14 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

15 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet Situasjonsbeskrivelse Byggeaktiviteten i 2014 har som de siste årene store regionale og geografiske forskjeller. Oslofjord- og Vestlandsområdet har en stor byggeaktivitet, hvor bedrifter fortsatt melder om mangel på fagarbeidere. Sør- og Midt-Norge har fortsatt en lavere aktivitet på byggsiden. Det er fortsatt flere arbeidsgivere og ansatte som ønsker opp følgningsbesøk fra RVO-ene etter første byggeplassbesøk, noe som RVO-ene alltid prioriterer å følge opp. Det er en klar utvikling at de større entreprenørene ikke permitterer, men sier opp ansatte. De begrunner dette i de nye permitteringsreglene og de ekstra økonomiske kostnadene dette påfører virksomheten. Rapportene fra 2014 viser som de siste årene at det fortsatt er en økning i utenlandske firma/ selskaper som utfører eget arbeid, hvor grunnleggende regelverks kunnskap ofte er fraværende. Problemer med språklig forståelse gjør at RVO-ene ofte synes dette er vanskelig å følge opp, da kommunikasjonsmulighetene med virksomhetens ledelse og ansatte er begrenset. Dette arbeidet er også en tidkrevende prosess. Det er vesentlig i rapportene for 2014 at det stadig blir påpekt fra RVO-ene at det er færre lærlinger og utviklingen går i retning av flere utenlandske arbeidstakere. En økning er at de har sin ansettelse i bemanningsselskaper og de er vanskelig å få i tale med hensyn på egen og andre sin sikkerhet på byggeplassene. Et gledelig utviklingstrekk som RVO-ene påpeker er at hos de seriøse aktørene ser det ut til at koordinatorskolen er i ferd med å etablere seg som en bransjestandard. Personalsituasjon De regionale verneombudene opplever i større grad enn tidligere år at tryggheten i egen arbeidssituasjon enkelte ganger er truet. Med klare tendenser av kriminell virksomhet/miljøer på byggeplasser, må hensynet til egen sikkerhet vurderes oftere og nøyere. Det har vært en langtidssykmelding i 2014, vedkommende er tilbake i arbeid. RVO-ene har sin bakgrunn i byggenæringens yrkesgrupper og mange av RVO-ene påpeker at en del håndverksmessig utførelse de ser i løpet av året ikke har den faglige kvaliteten, noe som RVOene mener fører til alvorlige byggefeil. RVO-ene stiller spørsmål om hvordan det er mulig å få lokal/ sentral godkjenning med så lite kunnskap i det fag lige arbeidet og HMS-kunnskaper som er fraværende eller i beste fall har et meget lavt faglig nivå. RVO BA ÅRSRAPPORT

16 Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Endring Kurs, seminarer osv. for de regionale verneombudene Kommentar til uttrekket over De fleste deltar på HMS-konferansen for bygge- og anleggsbransjen som arrangeres av partene i felleskap, samt at fagsamlingen i Drammen blir oppgitt av samtlige verneombud som den viktigste arenaen for faglig oppdatering og læring. Det er også gjennomført en rekke lokale aktiviteter sammen med Arbeidstilsynet etter intensjonen i samarbeidsavtalen. Samtlige har deltatt på samarbeidsmøter med RVO, Arbeidstilsynet og fondsstyret. I tillegg er noen av de regionale verneombudene invitert på møter for å delta sammen med skattemyndigheter, politi/kripos, Arbeidstilsynet, NAV og bransjerepresentanter fra BNL/EBA lokalt på tema om arbeidsmiljøkriminalitet. Samtlige verneombud har deltatt aktivt ved revidering av arbeidsmiljømateriellet som blir brukt til 40 timers grunnopplæringskurs. Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Endring Kurs, seminarer osv. gjennomført av de regionale verneombudene Kommentar til uttrekket over De regionale verneombudene har bidratt med sine kunnskaper ved en rekke kurs, ovenfor skoler og en rekke henvendelser fra virksomhetene og deres ansatte. Temaene er alt fra verneombudets oppgaver og roller til forebygging av ulykker/skader. De har i 2014 totalt gjennomført 40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø for 120 deltagere. Det er dessverre en negativ utvikling ved asbestsaneringsopplæring. Det er flere som bruker bl.a. nettløsninger og flere virksomheter gjennomfører opplæringen selv. Flere av RVO-ene har allerede sett at denne opplæringen har i seg en rekke forhold som i praksis fører til helseskader for den enkelte arbeidstaker. Dette er formidlet til ansvarlige tilsynsmyndigheter på fagsamlingen for de regionale verneombudene i RVO-ene har arrangert asbestsaneringsopplæring i samarbeid med Norsk Industri. RVO-ene har deltatt på en rekke prosjekter initiert av fondsstyret, dette oppgis av samtlige som deltar som tidkrevende. De fleste ønsker en mindre aktivitet ved ekstern prosjektdeltagelse og mer fokus på informasjonsmateriell de selv trenger og bruker ved sine byggeplassbesøk. De har deltatt aktivt ved gjennomføringen av koordinatorskolen ved bl.a. å finne byggeplasser til deltagerne. Her er kontakten med de store offentlige byggherremiljøene viktig. Gjennomførte arbeidsplassbesøk Endring Antall gjennomførte anleggs-/byggeplass Kommentar til uttrekket over Fellesforbundets regionale verneombud har som i tidligere år nedlagt et betydelig arbeid på det forebyggende plan. De har i 2014 gjennomført 3962 byggeplassbesøk. De regionale verneombudene har minimale justeringer til de oppsatte mål i handlingsplan og tidligere sammenlignbare år. Byggeplassbesøkene er rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke selv har egne valgte verneombud i virksomheten, dette utgjør 90 % av de regionale verneombudenes aktiviteter. Det må i dette bildet også nevnes at rapportene fra RVO-ene viser at det er 150 virksomheter påtruffet i 2014 som ikke finnes i Brønnøysundregisteret eller annen offentlig informasjon. Disse blir ikke registrert som en del av tallmaterialet i RVO-systemet fordi nødvendige bedriftsopplysninger ikke finnes eller kan fremskaffes. Så i realiteten er de i kontakt med 4112 virksomheter. 16 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

17 Registrerte stans Endring Totalt antall stans etter arbeidsmiljøloven Fordelingen på de ulike stansingsgrunnlagene (omfang) Rekkverk Taksikring Sager Stiger/adkomst Dekkekanter Fallsikring Forankring/avstivn Åpninger Enderekkverk Armeringsjern Andre punkter Kommentar til uttrekket over Verneombudene har stanset arbeid i henhold til AML 6-3, umiddelbar fare for liv og helse 1899 ganger. Dette er en økning fra 2013 som begrunnes i bedre og mer samordnede registreringsrutiner. Det er vesentlig om det er ofte er flere grunner ved bruk av AML 6-3 men at alt skal registreres inn i systemet og ikke bare 1 av de påpekte tiltakene. Det er en stor økning i stans av utenlandske foretak, de stansene som de gjør mot utenlandske foretak beskrives av RVO-ene som tidkrevende grunnet manglende regelverkskunnskap hos virksomhet og en språklige barrierer. Registrerte gjengangere av påviste feil/mangler Endring Totalt antall Fordelingen på de ulike typer påviste feil (omfang) ID- kort Rekkverk Vernerunder Taksikring Forhåndsmelding SHA-plan Brakkeforhold Sager Skilting Stiger/adkomst Andre punkter Kommentar til uttrekket over Det registrerte gjengangere av påviste feil/mangler kan i stor grad oppsummeres i punkter som taksikring, rekkverk, adkomst, åpninger i dekkekant og generell manglende forankring av stillaser der hvor de fleste får merknader fra verneombudene. Byggesager utgjør også en forholdsvis stor andel, sammen med manglende ID-kort. Når det gjelder sistnevnte er det en økning på 138 fra 2013 til 2014, RVO-ene videresender denne informasjonen til Arbeidstilsynet, samtidig som de gir informasjon til virksomhetene om hvor de selv kan anskaffe ID-kort. Manglende rutiner på vernerunder, tilsier at det i praktisk arbeid på byggeplass er alt for mange som ikke har enkle systemer for internkontroll i egen virksomhet. RVO BA ÅRSRAPPORT

18 Det er kun feil/mangler med flere anmerkninger enn 100 som er listet i modellen. Listen hadde blitt svært omfattende om alle merknader listes opp. Merknader av påviste feil/mangler som ikke kommer frem i tabellen er førstehjelpsutstyr, HMS- plan, plattforms gulv, asbestsanering, enderekkverk, opplæring og ikke valgt verneombud. Spise-/skiftebrakker og sanitærforhold Endring Brakkeforhold Orden og renhold Kommentar til uttrekket over Brakkeforholdene er forverret de siste årene. Det spises oftere inne i bygg og i biler enn tidligere, og toalett med vaskemuligheter er ofte fraværende fra byggeplassen. Dette gjelder spesielt på steder med utenlandske arbeidere. Samarbeid mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynet Samarbeidet med RVO og AT blir opplevd som tilfredsstillende av de aller fleste. Det er enkelte som føler at det i alt for stor grad er RVO-enes ansvar å ta kontakt eller å sette av nødvendig tid til samarbeidsmøter. Det fremkommer også at de møtene og den aktiviteten dette fører til kan oppleves som personavhengig. Mange har veldig gode relasjoner til inspektørene og har godt kontakt med dem. Det er gode samarbeidsformer mellom NAF og FF sine verneombud og de kontakter hverandre ved behov. Dialogen går i følge Fellesforbundets verneombud begge veier. Andre kommentarer RVO-ene i Fellesforbundet ønsker å følge opp det som de selv har tatt opp i handlingsplan om veiledningsmateriell. De ser samtidig at de økende arbeidsskadedødsfallene som skjer i byggenæringen med språkbarrieren og manglende regelverkskunnskap, kunne blitt bedre belyst, men anser det som vanskelig å bidra uten andre parter tilstede og ledende og deltagende i prosessen. Noe av dette har også fått økt fokus hos myndigheter og partene som alle er en del HMS-charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Det fremkommer fra samtlige RVO-ere at det nye registreringssystemet har økt kvaliteten. Dette medfører bedre og mer nøyaktig tilbakemeldinger til virksomheten og de ansatte etter byggeplassbesøkene. 18 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

19 Anleggsbransjen rapport frå Norsk Arbeidsmandsforbund Situasjonsbeskrivelse Året 2014 vart eit særdeles mildt år med gjennomsnittstemperaturar langt over det normale mange stader i Norge. Vinteren var snøfattig og kort sørpå, medan Nord Norge fekk ein sein vår. Dette var óg året der vi fekk fleire flomkatastrofar både på Aust- og Vestlandet. Samla sett ga dette jamt over stor aktivitet både i maskin- og anleggssektoren. Etter fleire år med mange alvorlege ulykker og døds ulykker, såg 2014 lenge ut til å kunna forbedra dette. I august var det gje 1 år utan dødsulykke. Diverre fekk vi ei alvorleg sprengningsulykke på Geilo som tok med seg 3 mann. Totalt mista 4 mann livet i ulykker innafor anlegg i samferdselssektoren i Den vedvarande ulykkessituasjonen over år har blant anna førd til at mange aktørar frå myndigheiter til arbeidstakarorganisasjonar har undertegna eit Charter. Her forpliktar alle parter seg til å gjennomføra tiltak for å førebyggje nye ulykker. I Finnmark pågår det fortsatt større vegarbeid vest for Alta, og Troms har óg store samferdselsprosjekt. I tillegg foregår det utbygging av ny helikopterbase i regi av Forsvaret, der er óg ein del skredførebygging på Senja. I Nordland er der no fleire tyngre anleggsprosjekt, med nybygging, tunnelrehabilitering, rassikring og 4-felts vei inn til Bodø. I tillegg er no Hålogalandsbrua godt synleg. Fleire riksentreprenørar er på plass, og mange av dei lokale firma blir underentreprenørar. I Trøndelagsfylka er anleggsaktiviteten jamt god innafor samferdsel. Store prosjekt er avslutta, men nye er på gang. I kommunane er det i hovudsak vann og avløp (VA) som dominerer. Også i Møre og Romsdal er der jamn aktivitet frå Ålesund i sørvest til Oppdal i aust. Så langt ingen permitteringar, men det kan komma. Maskinbransjen slit fortsatt med å få nok sjølvstendige maskinførare. I anleggssektoren ser ein óg inntog av fleire utanlandske arbeidarar. Medan aktiviteten er låg i indre og ytre Sogn, er der bedre i frå Førde i vest og nordover til Fosnavåg. Filefjell nærmar seg ferdigstilling, medan det pågår større aktivitet på E-39 inklusiv to ferjekaier ved Sognefjorden, Lavik-Oppedal. Der pågår også fortsatt arbeid med «monstermastene». Utanom mange små og store samferdsels prosjekt i Hordaland, er dei største utbyggingane no Flesland flyplass og forlenging av bybana ut til flyplassen. I tillegg er der oppjustering av VA-anlegg rundt Bergen, og fleire småkraftanlegg er under bygging. Aktiviteten i Stavangerområdet har óg vore jamt god innafor maskin og anlegg, fordelt på veier og boliger. Store prosjekt pågår med Eiganestunnelen og Ryfast prosjekt på 9,3 milliardar. I tillegg fleire prosjekt i Suldal, Sauda og Etne området. Når alle desse prosjekta etter kvart blir ferdige, vil ein ha døgnopne samband mellom regionane. Kristiansandsområdet opplever fortsatt laber aktivitet. Det er liten aktivitet innafor bolig, samferdsel og kraftutbygging. Fleire av riksentreprenørane har i løpet av året redusert sin aktivitet i landsdelen. Vestfold og Telemark har derimot usedvanleg stor aktivitet. Fleire store veiprosjekt, motorvei og dubbelspora jernbane er under utførelse. I tillegg er der kraftlinjeutbygging, VA-prosjekt rundt dei største byane, husbygging og litt hytteprosjekt, men langt mindre enn tidligare på dette området. Etter påske tok aktiviteten seg betrakteleg opp i Buskerud. Mange infrastrukturanlegg er i gang, deriblant større utbyggingar i øvre Hallingdal. Rehabilitering på damanlegg, VA utbygging, bolig- RVO BA ÅRSRAPPORT

20 og sjukeheimsutbyggingar er andre pågåande prosjekt. I området er det fortsatt mangel på maskinførerar. Også her er mange av dei små entreprenørane inne som underentreprenørar, i tillegg vert ein del av dei oppkjøpt av dei større. Entreprenørbransjen i Østfold har hatt rikeleg med oppdrag. Dette har diverre førd til at gammalt og utrangert utstyr er teken i bruk. I tillegg har altfor mange tekje snarveiar når det gjeld sikkerheit og grøftearbeid. Det pågår ein omfattande utbygging av E-18, i tillegg til at Jernbaneverket er under oppstart med si Follobane. Osloområdet har som tidligare år mange ulike prosjekt på gang. Der er óg mange mindre arbeidsplassar og bedrifter som har vore besøkt dette året. Ein mild vinter i 2013/2014 førde til jamn stor aktivitet blant både små og store bedrifter, men hausten 2014 har vore rolegare. I Akershus er fleire større prosjekt i sluttfasen, samtidig som nye er under oppstart. Der er også bra aktivitet innafor boligbygginga. Der er óg mange mindre arbeidsplassar og bedrifter som har vore besøkt dette året. Ein viss innleige er registrert, og her står ikkje alltid HMS i høgsete. Små bedrifter finn ein óg på dei store prosjekta, og desse burde fått fleire besøk. Anleggsaktiviteten er stor i Gudbrandsdalen, men også andre delar av Oppland har store anleggsprosjekt. Hedmark har litt mindre aktivitet. I området pågår det også kraftutbygging. Innafor hus- og leilighetsbygging er det registrert ein viss nedgang. Personalsituasjon Det har i 2014 ikkje vore endringar i blant dei 14 regionale verneombuda, og der har heller ikkje vore langtidssjukemeldingar. Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Endring Kurs, seminarer osv. for de regionale verneombudene Kommentar til uttrekket over Regionale verneombud har delteke på ulike kompetansetiltak. Her kan nevnast blant anna sikkerheitskurs for vei- og jernbane, krankurs, asbest og studieledarkurs. Det har vore tre ulike workshop samlingar i regi av Arbeidstilsynet i Trondheim. Mange deltok óg på MEF sine anleggsdagar på Gardermoen, der HMS sto sterkt på programmet. I tillegg var det óg ein stor HMS-konferanse på Fornebu i oktober. Samarbeids- og regionmøter er andre arenaer for læring. Grenseverdiar for dieselgassar og arbeidsmiljø under jord har vore tema på andre samlingar Endring Kurs, seminarer osv. gjennomført av de regionale verneombudene Kommentar til uttrekket over Dei regionale verneombuda har også i 2014 bidrege med ulike kurs. Fleire har hatt kurs om verneombudet og verneombudets oppgaver og roller. Det har vore forelese i OKABs sikkerheitskurs, og informert til entreprenørar om byggherreforskrifta, risikovurdering og internkontrollforskrifta. Sikkerheit i grøft har vore tema, og på workshoppen i Trondheim i oktober forelas to RVOar om mange farlege situasjonar med tyngre kjøretøy i anleggsbransjen. Fleire har óg hatt forelesning om HMS i klassar på VG2 anleggsteknikk. Kunnskapsnivået hjå elevane er vesentleg høgre i dag enn for få år sidan. Det har óg vore forelese på Koordinatorskulen, for lærlingar, for bedriftshelsetjeneste og andre har bedt om tema arbeidstid. 20 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

alt det praktiske arbeidet kan settes bort til

alt det praktiske arbeidet kan settes bort til NÆRINGSHOVEDOMRÅDE BYGGE- OG ANLEGGS- VIRKSOMHET Næringshovedområdet omfatter generell byggeog anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, reparasjoner,

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2012 Innhold Forord...2 Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Noter til regnskapet...6 Revisjonsberetning...7

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Mars 2014 2013 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter til regnskapet for 2013 9 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2012 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar April 2013 2013 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Noter til regnskapet 9 Revisors beretning 11 Formålet

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Årsrapport 2015

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Årsrapport 2015 Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsrapport 2015 Fra fondsstyret Mars 2016 Innhold 3 Forord 4 Formålet med regionale verneombud 5 Avgift og virkeområde 6 Byggebransjen årsrapport

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2011 Innhold Forord... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 5 Noter til regnskapet...

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N. Årsoversikt 2009

R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N. Årsoversikt 2009 R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N Årsoversikt 2009 fra Fondsstyret OSLO, MAI 2010 Innhold Forord... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 4

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forsla til forbedrin i forskriftsteksten til n RVO forskrift Ny tekst i rodt. Flyttet/redigert blått. Slettes i gront

Forsla til forbedrin i forskriftsteksten til n RVO forskrift Ny tekst i rodt. Flyttet/redigert blått. Slettes i gront Ny tekst i rodt. Flyttet/redigert blått. Slettes i gront Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer BNL forslag til ny forskrift Dato: 26. Oktober 2009 Vedlegg Utkast til forskrift

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø!

Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø! Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø! Formålet med den regionale verneombudsordningen er å bidra til at helse-, miljø- og sikkerhets forholdene (HMS) er i samsvar med arbeidsmiljøloven

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen 13. juli 2017 Side 1 av 7 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer