Årsrapport Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Mars

2 Innhold 3 Forord 4 Fondsstyrets medlemmer 5 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse pr Noter til regnskapet for Revisors beretning 12 Formålet med regionale verneombud 13 Avgift 15 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet 19 Anleggsbransjen rapport frå Norsk Arbeidsmandsforbund 23 Avgiftspliktige virksomheter etter Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering 28 Oversikt over regionale verneombud

3 Forord Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har en over 30-årig historie og er i stadig utvikling. Fundamentet for ordningen er et godt fungerende trepartssamarbeid og ordningen finansieres ved at det kreves inn en avgift fra virksomhetene. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund har arbeidsgiveransvaret for sine regionale verneombud og Arbeidstilsynet har ansvaret for at ordningen har et velfungerende sekretariat. Økonomien i stiftelsen er svært solid. Planlagt underskudd gjør at egenkapitalen over tid blir redusert til et hensiktsmessig nivå. De regionale verneombudene er hver dag ute på bygg- og anleggsplasser rundt omkring i landet. De har et godt blikk for hvilke farer arbeidet er forbundet med, og er hver dag i dialog med bedriftene om hvordan risikoen kan reduseres. I 2014 ble det gjennomført over 7200 arbeidsplassbesøk. I tillegg bidrar de regionale verneombudene med kunnskapen sin på diverse kurs og samlinger. Byggeplassbesøkene er rettet mot små og mellom store virksomheter som ikke selv har egne valgte verneombud i virksomheten, dette utgjør 90 % av de regionale verneombudenes aktiviteter. De regionale verneombudene i bygg, har stanset arbeid i henhold til AML 6-3, umiddelbar fare for liv og helse 1899 ganger. Dette er en økning fra 2013 som begrunnes i blant annet bedre og mer samordnede registreringsrutiner. De regionale verneombudene i anlegg stanset arbeid 145 ganger i 2014, dette er 34 flere enn i De regionale verneombudene opplever at de i stor grad blir godt mottat av entrepenørene ute på arbeidsplassene. De ser positivt på den jobben RVO-ene gjør med å informere og fokusere på at alle skal komme trygt hjem etter endt arbeidsdag. En godt fungerende RVO-ordning er avhengig av et godt og hensiktsmessig samarbeid med Arbeidstilsynet. Det er etablert samarbeidsavtaler i alle Arbeidstilsynets regioner, og det er gledelig å registrere at dette samarbeidet fungerer bra. Det dreier seg om opplæringsaktiviteter og møter hvor det gjensidig orienteres om planer og tiltak. Det må i denne sammenheng presiseres at samarbeidet er tuftet på at regionale verneombud og Arbeidstilsynet har ulike roller og dette legges til grunn for samarbeidet. Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2014 har bidratt til et konstruktivt samarbeid til beste for arbeidsmiljøet i bygge- og anleggsbransjen. En spesiell takk til regionale verneombud i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet Ørnulf Halmrast Leder av fondsstyret RVO BA ÅRSRAPPORT

4 Fondsstyrets medlemmer Leder Ørnulf Halmrast Arbeidstilsynet Oslo Vara: Postboks 8174 Dep., 0034 Oslo Lene Moum Tlf.: Medlemmer Heine Nilsen Fellesforbundet Vara: Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo Steinar Krogstad Tlf.: Helge Haukeland Norsk Arbeidsmandsforbund Vara: Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo Erna C. Hagensen Tlf.: Roar Skjetne Byggenæringens Landsforening Vara: Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo Thomas Scheen Tlf.: Trond Johannesen Maskinentreprenørenes Forbund Vara: Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo Siri Ulvin Tlf.: Sekretariat Lene Moum Fondet for regionale verneombud i Kari Jorde Bø bygge- og anleggsbransjen Heidi K Andresen Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo Ingunn Dale Tlf.: Monja Lunde Fax: Monica Wibecan E-post: Marianne Stamland Solvi 4 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

5 Styrets årsberetning Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Fondets grunnkapital er på kr (10 millioner kroner). Fondet er organisert som en privat stiftelse. Fondets virksomhet er regulert i to forskrifter, henholdsvis forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 3 og 14-2) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5). Stiftelsen, som drives i Oslo, har ingen ansatte forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette er ikke skattepliktig tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organisasjoner og ett av Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets representant er styrets leder. I 2014 var alle fondsstyrets faste medlemmer menn. To av fire varamedlemmer er kvinner. Fondsstyret har i 2014 bestått av: Ørnulf Halmrast (styreleder), Heine Nilsen og Helge Haukeland (arbeidstakersiden) og Trond Johannesen og Roar Skjetne (arbeidsgiversiden). Fondsstyret har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Det er i 2014 gjennomført 5 styremøter der totalt 73 saker er behandlet. De fleste sakene har vært knyttet til spørsmål om drift av ordningen, avgiftsinnkrevingen og søknader om tilskudd til prosjekter og oppfølging av pågående prosjekter. Videre har arbeidet med å se på en ev. ny avgiftsstruktur, spørreundersøkelse og årlig samarbeidsmøte stått sentralt i flere styremøter. Fondsstyret har som policy at noe av fondets midler kan brukes til prosjekter, analyser og utredninger når dette skjer innenfor forskriftens rammer. Utbetaling av tilskudd til slike tiltak skjer i tråd med inngåtte prosjektavtaler. Det er utarbeidet en 2-årig handlingsplan for prosjekter, analyser og utredninger. Satsingsområder for perioden er: 1. Forebygging av arbeidsulykker, også med vekt på unge arbeidstakere og ulykkesrisiko på arbeidsplasser i forhold til kulturforskjeller og språk 2. Forebygging av belastningsskader (herunder ergonomi og vibrasjonsskader) 3. Kjemisk helserisiko 4. Sosial dumping (herunder sanitær- og boforhold) 5. Livsfasepolitikk 6. Byggherreforskriften (erfaringer og effekter) 7. Veiledningsmateriell Fondsstyret har i 2014 besluttet å finansiere følgende prosjekter: Proaktiv sikkerhetsstyring i bygge- og anleggsbransjen kompleks organisering og dynamisk risikobilde, kr (med mulighet for ytterligere kr ) HMS- og produktivitetsstudier i forbindelse med utvikling av Borerobot, kr Sikkerheit i kvardagen, kr (oppstart 2015) Veileder for sikker bruk av masseforflytningsmaskiner, kr (oppstart 2015) Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene til dekning av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. For 2014 har Fellesforbundet fått refundert kr og Norsk Arbeidsmandsforbund kr RVO BA ÅRSRAPPORT

6 Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor fondsstyret. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen for fondsstyret og fondet refunderer kostnadene ved dette. Regnskapet viser at fondsstyret pr forvaltet en egenkapital på kr Fondet er bygget opp av de overskudd som er akkumulert siden ordningen ble etablert i Et grunnleggende prinsipp for ordningen er at de avgiftspliktige bedriftene skal nyte godt av fondets midler. En hovedoppgave for fondsstyret er derfor å sørge for at fondets midler forvaltes forsvarlig og i henhold til forskriftens bestemmelser om dette. Styret har valgt å plassere fondsmidlene på bankinnskudd, rentefond og garantikonto. Årsregnskapet for 2014 gir et rettvisende bilde av utviklingen av fondet. Etter fondsstyrets opp fatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetningen. Oslo, 23. februar 2015 Ørnulf Halmrast Helge Haukeland Trond Johannesen styrets leder styremedlem styremedlem Heine Nilsen Roar Skjetne Lene Moum styremedlem styremedlem daglig leder Som det fremgår av regnskapet, fikk fondet inn 24,5 millioner kroner i avgift i 2014, samme som for 2013 da det kom inn 24,6 millioner. Årsresultatet viser et underskudd på kr 9 millioner i 2014, for 2013 var underskuddet på kr 5,4 millioner. Årsaken til underskuddet er at avgiften ble satt ned i 2013 etter initiativ fra fondsstyret fra 0,05 % til 0,03 %, da underskudd og nedbygging av fondets reserve var ønsket. Med utgangspunkt i redusert avgiftsnivå, legger fondsstyret opp til en gradvis reduksjon av fondets midler. 6 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

7 Resultatregnskapet for 2014 Driftsinntekter Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Avgifter Sum driftsinntekter Driftskostnader Refusjoner NAF Refusjoner Fellesforbundet Refusjoner samlinger Sum refusjoner Prosjekter IT-Prosjektet Avskrivninger Administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekter Verdiendring finansinvestering 5 ( ) Finanskostnader, Garantikonto ( ) Resultat av finansposter Årsoverskudd (årsunderskudd) ( ) ( ) RVO BA ÅRSRAPPORT

8 Balanse pr Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler - Omløpsmidler Fordringer Påløpte inntekter Påløpte renteinntekter Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Rentefond Garantikonto Sum investeringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Fri egenkapital Årets resultat ( ) ( ) Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Prosjekter kostnadsført, ikke utbetalt Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 23. februar 2015 Ørnulf Halmrast Heine Nilsen Helge Haukeland Roar Skjetne Trond Johannesen Lene Moum styrets leder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem daglig leder 8 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

9 Noter til regnskapet for 2014 Regnskapsprinsippet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps loven og god regnskapsskikk for små foretak. Fondet inntektsfører den årlige avgiften fra virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen for det år avgiften kreves inn for. Utestående avgifter inntektsføres basert på beste estimat. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelses kost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Note 1 Ansatte/godtgjørelse Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariats funksjonen og fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m. Det er Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Fondsstyret fast setter hvert år refusjon til forbundene til dekning av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor fondsstyret. Styret har samlet mottatt styrehonorar med kr Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr ekskl. merverdiavgift. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer. Note 2 Prosjekter Fra 2014 kostnadsføres tilskudd til prosjekter når vedtatt i styret Livslangt yrkesliv, forprosjekt kr Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS (Hånd Arm Vibrasjonssyndrom) kr Proaktiv sikkerhetsstyring i BA kompleks organisering og dynamisk risikobilde kr Akutte helseeffekter av høy vibrasjonseksponering og betydning for Ulykkesrisiko ved fjellsikringsarbeid kr Unge arbeidstakere kr Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem? kr HMS- og produktivitetsstudier i forbindelse med utvikling av Borerobot kr Sikkerhetsveiledninger kr Ergonomiportalen, returnerte ubrukte midler kr Sum kr Note 3 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare Kostpris kr Akkumulert avskrivninger kr Bokført verdi kr Årets ordinære avskrivninger kr Avskrivningstid 5/3 år RVO BA ÅRSRAPPORT

10 Note 4 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår skattetrekksmidler med kr Note 5 Investeringer Rentefond Anskaffelseskost Bokført verdi Markedsverdi Verdiendring RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

11 Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet for 2014 Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskaps skikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards om Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen per 31. desember 2014 og av fondets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet til Fondet for regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om utdelinger og forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Stabekk, 23. februar 2015 Nitschke AS Rune Bergseng statsautorisert revisor RVO BA ÅRSRAPPORT

12 Formålet med regionale verneombud Fondets virksomhet var i 2014 regulert av Forskrift om administrative ordninger på arbeids miljølovens område (kapittel 3 og 14-2) og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5). Ordningen med regionale verneombud ble etablert i Formålet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, besluttet staten å opprette en ordning hvor også verneombudene er mobile og kan operere på tvers av bedriftene innen et geografisk område. Risikoen for ulykkeshendelser og helseskader er høy på arbeidsplasser innen bygg og anlegg. En stadig skiftende arbeidsstokk i den enkelte virksomhet og stadig nye arbeids- og oppdragssteder gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører på samme bygge- og anleggsplass, gjør forholdene uoversiktlige og vernearbeidet komplisert. Det er derfor etablert en ordning med faste regionale verneombud som er i stand til å vurdere forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og som kan stimulere virksomhetene til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykkeshendelser og helseskader og til å skape trygge, gode og ordnede forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere og deres pårørende får redusert sin livskvalitet, samtidig som bransjen kan unngå arbeidsrelaterte budsjettoverskridelser og blir i stand til å levere sine produkter og tjenester innen fastsatt frist. arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden i byggeog anleggsbransjen. Et partssammensatt styre har det overordnede ansvaret for fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Fondsstyret kan i tillegg bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid. En oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i 2014 finnes på side 14. Mer informasjon om ordningen finnes på fondets nettsider: rvofond.no. Oppnevning av regionale verneombud De regionale verneombud for anleggsvirksomhet oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund, mens ombudene for byggevirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet. Ordningen har i 2014 hatt 28 ombud, 14 i byggebransjen og 14 i anleggsbransjen. En oversikt over de regionale verneombudene, adresser mv. finnes på side 28. Virksomheter som omfattes av ordningen Alle virksomheter innen bygge- og anleggsbransjen er avgiftspliktige. Dette gjelder selv om virksomheten ikke sysselsetter arbeidstakere. I virksomheter som produserer flere typer varer eller tjenester, omfattes bare de aktiviteter som foregår innen bygg og anlegg. De regionale verneombudene skal arbeide på de arbeidsplassene som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens regler. Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, 12 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

13 Avgift Driftsmidler til den regionale verneombudsordningen skaffes til veie gjennom innkreving av en årlig avgift fra virksomheten. Avgiftens størrelse er fastsatt i forskriften og var i ,03 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minimumsbeløpet er satt til kr 250. For enkeltpersonforetak (uten ansatte) er avgiften kr 250. Avgiftsplikten omfatter all bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. alle aktiviteter som er knyttet til oppføring, forandring, vedlikehold og riving av bygninger, og til bygging og reparasjon av anlegg. Register over virksomhetene Fondet har i 2014 registrert ca bedrifter som omfattes av ordningen. Av disse bedriftene er ca enkeltpersonforetak, mens ca sysselsetter en eller flere arbeidstakere. Fondets register ble i 2014 elektronisk oppdatert fra enhetsregisteret i Brønnøysund og på grunnlag av opplysninger fra de regionale verneombudene. En oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, finnes på side 23. Hvordan avgiften beregnes Beregningsgrunnlaget for avgiften er den del av virksomhetens lønnsutgifter som er direkte knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. I praksis innebærer dette at avgiften beregnes av virksomhetens brutto lønnsutgifter (grunnlaget for arbeidsgiveravgiften) foregående år, fratrukket lønnsutgiftene for personell innen administrasjon og/eller annen virksomhet utenom bygg og anlegg. Resultatet danner beregningsgrunnlaget for avgiften. For arbeidsgivere med flere ansatte var avgiften i 2014 satt til 0,03 % av beregningsgrunnlaget, men slik at avgiften minst skal være kr 250. For enkeltpersonforetak er avgiften kr 250. Innkreving av avgiften Fondets sekretariat krever inn avgiften en gang i året. Normalt skjer dette i mars måned. Virksomheter som ikke betaler avgiften innen fristens utløp, vil få purring/varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen varselets frist, går saken til inkasso. Innbetalinger til fondet Tabellen nedenfor viser hvor mange bedrifter som har betalt avgiften for 2014 og innkommet beløp etter Arbeidstilsynets distriktsinndeling i februar Av innbetalingene kommer kr fra enkeltpersonforetak. Oslobedriftene betalte inn mest penger i 2014, mens de fleste betalende bedriftene ligger i Akershus og Østfold. Som forventet er det færrest registrerte bedrifter i Nord-Norge og lave innbetalingsbeløp fra denne landsdelen. Innbetaling fordelt på distrikter Distrikt Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Sum RVO BA ÅRSRAPPORT

14 Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av fondet Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan gis dersom tiltaket gjelder bygge- og anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens formålsparagraf og er av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid. Nedenfor følger en oversikt over pågående prosjekter og prosjekter avsluttet i Mer informasjon om prosjektene finnes på Pågående prosjekter pr Ansvarlig Bevilget beløp Status Borerobot Vintervoll AS Kr Ferdigstilles januar 2015 Proaktiv sikkerhetsstyring i bygg- og anleggsbransjen SINTEF Teknologi og samfunn Kr (med mulighet for ytterligere kr ) Første del ferdigstilles april 2015 (andre del desember 2017) Akutte helseeffekter av høy vibrasjonseksponering og betydningen for ulykkesrisiko ved fjellsikringsarbeid Mesta AS Kr Ferdigstilles juni 2015 Informasjonsmateriell om helse og eksponering ved driving av tunnel Norsk Arbeidsmandsforbund, Bergarbeidsgruppen Kr Ferdigstilles våren 2015 Avsluttede prosjekter 2014 Ansvarlig Bevilget beløp Status Sikkerhetsveiledninger Norsk Utleieforening Kr Ferdigstilt Livslangt yrkesliv innen bygg- og anleggsbransjen (forprosjekt) Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) avd. Trøndelag og Fellesforbundet Sør-Trøndelag Kr (brukt kr ) Ferdigstilt Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem? Byggenæringens Landsforening, Norsk Teknologi og Fafo Kr Ferdigstilt Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS (Hånd Arm Vibrasjons Syndrom) Mesta AS Kr Ferdigstilt 14 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

15 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet Situasjonsbeskrivelse Byggeaktiviteten i 2014 har som de siste årene store regionale og geografiske forskjeller. Oslofjord- og Vestlandsområdet har en stor byggeaktivitet, hvor bedrifter fortsatt melder om mangel på fagarbeidere. Sør- og Midt-Norge har fortsatt en lavere aktivitet på byggsiden. Det er fortsatt flere arbeidsgivere og ansatte som ønsker opp følgningsbesøk fra RVO-ene etter første byggeplassbesøk, noe som RVO-ene alltid prioriterer å følge opp. Det er en klar utvikling at de større entreprenørene ikke permitterer, men sier opp ansatte. De begrunner dette i de nye permitteringsreglene og de ekstra økonomiske kostnadene dette påfører virksomheten. Rapportene fra 2014 viser som de siste årene at det fortsatt er en økning i utenlandske firma/ selskaper som utfører eget arbeid, hvor grunnleggende regelverks kunnskap ofte er fraværende. Problemer med språklig forståelse gjør at RVO-ene ofte synes dette er vanskelig å følge opp, da kommunikasjonsmulighetene med virksomhetens ledelse og ansatte er begrenset. Dette arbeidet er også en tidkrevende prosess. Det er vesentlig i rapportene for 2014 at det stadig blir påpekt fra RVO-ene at det er færre lærlinger og utviklingen går i retning av flere utenlandske arbeidstakere. En økning er at de har sin ansettelse i bemanningsselskaper og de er vanskelig å få i tale med hensyn på egen og andre sin sikkerhet på byggeplassene. Et gledelig utviklingstrekk som RVO-ene påpeker er at hos de seriøse aktørene ser det ut til at koordinatorskolen er i ferd med å etablere seg som en bransjestandard. Personalsituasjon De regionale verneombudene opplever i større grad enn tidligere år at tryggheten i egen arbeidssituasjon enkelte ganger er truet. Med klare tendenser av kriminell virksomhet/miljøer på byggeplasser, må hensynet til egen sikkerhet vurderes oftere og nøyere. Det har vært en langtidssykmelding i 2014, vedkommende er tilbake i arbeid. RVO-ene har sin bakgrunn i byggenæringens yrkesgrupper og mange av RVO-ene påpeker at en del håndverksmessig utførelse de ser i løpet av året ikke har den faglige kvaliteten, noe som RVOene mener fører til alvorlige byggefeil. RVO-ene stiller spørsmål om hvordan det er mulig å få lokal/ sentral godkjenning med så lite kunnskap i det fag lige arbeidet og HMS-kunnskaper som er fraværende eller i beste fall har et meget lavt faglig nivå. RVO BA ÅRSRAPPORT

16 Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Endring Kurs, seminarer osv. for de regionale verneombudene Kommentar til uttrekket over De fleste deltar på HMS-konferansen for bygge- og anleggsbransjen som arrangeres av partene i felleskap, samt at fagsamlingen i Drammen blir oppgitt av samtlige verneombud som den viktigste arenaen for faglig oppdatering og læring. Det er også gjennomført en rekke lokale aktiviteter sammen med Arbeidstilsynet etter intensjonen i samarbeidsavtalen. Samtlige har deltatt på samarbeidsmøter med RVO, Arbeidstilsynet og fondsstyret. I tillegg er noen av de regionale verneombudene invitert på møter for å delta sammen med skattemyndigheter, politi/kripos, Arbeidstilsynet, NAV og bransjerepresentanter fra BNL/EBA lokalt på tema om arbeidsmiljøkriminalitet. Samtlige verneombud har deltatt aktivt ved revidering av arbeidsmiljømateriellet som blir brukt til 40 timers grunnopplæringskurs. Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Endring Kurs, seminarer osv. gjennomført av de regionale verneombudene Kommentar til uttrekket over De regionale verneombudene har bidratt med sine kunnskaper ved en rekke kurs, ovenfor skoler og en rekke henvendelser fra virksomhetene og deres ansatte. Temaene er alt fra verneombudets oppgaver og roller til forebygging av ulykker/skader. De har i 2014 totalt gjennomført 40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø for 120 deltagere. Det er dessverre en negativ utvikling ved asbestsaneringsopplæring. Det er flere som bruker bl.a. nettløsninger og flere virksomheter gjennomfører opplæringen selv. Flere av RVO-ene har allerede sett at denne opplæringen har i seg en rekke forhold som i praksis fører til helseskader for den enkelte arbeidstaker. Dette er formidlet til ansvarlige tilsynsmyndigheter på fagsamlingen for de regionale verneombudene i RVO-ene har arrangert asbestsaneringsopplæring i samarbeid med Norsk Industri. RVO-ene har deltatt på en rekke prosjekter initiert av fondsstyret, dette oppgis av samtlige som deltar som tidkrevende. De fleste ønsker en mindre aktivitet ved ekstern prosjektdeltagelse og mer fokus på informasjonsmateriell de selv trenger og bruker ved sine byggeplassbesøk. De har deltatt aktivt ved gjennomføringen av koordinatorskolen ved bl.a. å finne byggeplasser til deltagerne. Her er kontakten med de store offentlige byggherremiljøene viktig. Gjennomførte arbeidsplassbesøk Endring Antall gjennomførte anleggs-/byggeplass Kommentar til uttrekket over Fellesforbundets regionale verneombud har som i tidligere år nedlagt et betydelig arbeid på det forebyggende plan. De har i 2014 gjennomført 3962 byggeplassbesøk. De regionale verneombudene har minimale justeringer til de oppsatte mål i handlingsplan og tidligere sammenlignbare år. Byggeplassbesøkene er rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke selv har egne valgte verneombud i virksomheten, dette utgjør 90 % av de regionale verneombudenes aktiviteter. Det må i dette bildet også nevnes at rapportene fra RVO-ene viser at det er 150 virksomheter påtruffet i 2014 som ikke finnes i Brønnøysundregisteret eller annen offentlig informasjon. Disse blir ikke registrert som en del av tallmaterialet i RVO-systemet fordi nødvendige bedriftsopplysninger ikke finnes eller kan fremskaffes. Så i realiteten er de i kontakt med 4112 virksomheter. 16 RVO BA ÅRSRAPPORT 2014

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Mars 2014 2013 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter til regnskapet for 2013 9 Revisors beretning

Detaljer

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2012 Innhold Forord...2 Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Noter til regnskapet...6 Revisjonsberetning...7

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Februar 2013 2015 Innhold 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Februar 2013 2014 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12

Detaljer

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2012 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Februar 2013 Innhold 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter til regnskapet 8 Revisjonsberetning 10 Formålet med regionale

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer