Omsorg, sårbarhet og tid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omsorg, sårbarhet og tid"

Transkript

1 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr Omsorg, sårbarhet og tid Fest-forelæsning ved tildeling af St. Olavs Orden Kari Martinsen Det er en stor ære for sykepleien, sykepleieforskningen og for andre omsorgsfag, der jeg i samarbeid med flere har fått anledning til å være en formidler, å bli tildelt Den kongelige norske St. Olavs orden av H.M. Kong Harald. Det perspektiv på sykepleien og andre omsorgsfag som hermed har fått denne betydelige anerkjennelse, er det perspektiv som vil verne om de sårbare, avhengige og syke i helsevesenets rom. Nordahl Grieg gir i diktet Til ungdommen (1) ord til det sykepleien og andre omsorgsyrker skal værne om og bære:...vi vil bli gode mot menneskenes jord. Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen som om vi bar et barn varsomt på armen! Dette har å gjøre med vår tilhørighet til jorden, med natur, luft og vann, til det levende, til det sårbare, til hverandre til de grunnvilkår vi alle lever i og av, vårt opphav. En sykepleie som tar disse grunnvilkår på alvor, vil være slik at den viser aktelse for pasientenes verdighet, en sansende varhet og aktelse som på samme tid er tilbakeholdende og tilstedeværende) for å finne pasienten der han er, for å lindre hans lidelse. Det er denne måten å se sykepleien på som jeg har fått anledning til å arbeide med i flere tiår i samarbeid og i levende dialoger med personer fra andre fagmiljøer filosofi, historie, samfunnsfag, og fra sykepleie (profesjonell og vitenskapelig). Nordahl Grieg løfter i diktet frem noe av det som bar tidsånden da den første faglærte sykepleien ble etablert ved søsterinstitusjonen til Bergen Diakonissehjem, Diakonissehuset i Oslo. Det var Diakonissehuset i Oslo, den gang Diakonisseanstalten i Kristiania, som startet landets første faglærte utdanning av sykepleiere i Tidsånden var preget av visjonen om et bedre samfunn et klasseløst samfunn. Den var også preget av sykepleiere, diakonisser som våget og som viste mot på de syke og utstøttes vegne her på jorden i et klassedelt samfunn. Det sosiale spørsmål brant i Europa på 1800-tallet. I revolusjonsåret 1848 kom det ut to skrifter som satte et tidsskille for mange mennesker. Fra London kom Karl Marx med Det kommunistiske manifest. I Wittenberg kom et annet manifest: Johan Wicherns timelange tale på den evangeliske kirkedagen der han lanserte planen om en religiøs fornyelsesbevegelse, eine innere Mission. Året etter kom skriftet Denkschrift. Die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche (2, s ). De to skriftene ble symbol for hver sin massebevegelse i Europa. Begge var opptatt av at Europa var inne i en sosial krise. De så for seg et moralsk verditap som fulgte strukturendringene der gamle næringer måtte vike for nye fabrikker, og der massefattigdom, sult og sykdom vokste i stor fart. De pekte begge på samfunnskrefter som skulle endre tilstanden. Wichern appellerte til kirken, Marx til proletariatet. De hadde begge visjonene om et annet samfunn det kommunistiske (utopia) og Guds rike. Wichern mente at kirken hadde sviktet. På luthersk-pietistisk grunn, gjennom forkynning og handling, ble indremisjonsbevegelsen skapt for å komme menneskene til hjelp i den nye nøden, både åndelig og materielt. Til dette trengtes diakoni, en storslått organisert nestekjærlig tjeneste som skulle gi samfunnet tilbake et menneskelig ansikt. Wichern fryktet sekulariseringen, samfunnsomveltningen og kommunismen. Han

2 6 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr tenkte bakover. Det måtte skje en regenerasjon, en gjenreisning av stat og kirke. Det var tysk indremisjon som bar diakonien i Tyskland, og det var den norske indre misjon Foreningen for indre Mission i Christiania som ble en av fødselshjelperne for den norske diakonisseanstalten i Wicherns Denkschrift var da godt kjent i Norge. Hva var kirkens interesse? Å hjelpe den lidende og analysere nøden eller å vise at kirken var en rett kirke, en sann kirke av troende? At kirken trengte diakoni, lå i hele den politiske situasjonen. Men kirken trengte diakoni for å være en rett kirke, det syntes å bli det viktigste. Kirkens tegn på at den var en rett kirke, var å forkynne frelsen ikke bare i ord, men i gjerninger. Og til det trengte kirken en hær av kvinner som kunne vise at kirken var troverdig i handling tro virksom i tjeneste. Både ut fra kjønn, klasse, profesjon og arbeidsfelt kan en forvente at kvinnene høstet andre erfaringer enn leger og prester. Sjelens frelse synes ikke å være det viktigste for diakonissene i alle fall ikke for enkelte av dem. Og de så seg slett ikke som kvinner som skulle hjelpe en sviktende kirke. Det var heller ikke frykten for revolusjon og sekularisering som drev dem. I deres praktiske hverdag forholdt de seg til den praktiske nøden. Deres blikk fikk et annet sikte: de så den forsømte andre som kirkens menn ikke så, fordi læren, og kampen for dens troverdighet, sto imellom. Det er mange eksempler på at diakonissene brøt med kirkens lære og de normer den påla dem, hvis det var nødvendig for den hjelptrengende. Diakonissene handlet svært selvstendig i praktisk arbeid og gjerne på tvers av presters og legers retningslinjer eller ordre, så sant den som trengte hjelpen mest, fikk den. For eksempel gjaldt dette i spørsmålet mellom offentlig fattighjelp og menighetspleien, der arbeidsdelingen var slik at den offentlige fattigpleien skulle hjelpe dem som ikke kunne bli selvhjulpne, mens den frivillige menighetspleien som diakonissene arbeidet i, skulle forholde seg til pasienter som kunne forventes å bli selvhjulpne. Diakonissene var pålagt ikke å gå inn i noe samarbeid med det offentlige fattigvesen. Men diakonissene lot seg ikke styre, når de så at de som fikk hjelp fra det offentlige fattigvesen fikk for lite hjelp, ja så hjalp de dem. Ledelsen i Petrus menighets fattigpleie uttalte i 1915 at ved den type praksis førte diakonissene den frivillige fattigpleien på skråplanet. Hvor blir det nu med de klare linjer (3, s. 225). Noen av sykepleiens formødre viste vågemot på de nødlidende og utstøtte fattiges vegne. Deres visjoner var dennesidig, å gjøre det bedre for dem som politiske myndigheter (og kirken) overså og glemte. I dagens helsevesen synes Karl Marx sine ord å være fjerne, likeså Wicherns. Og Nordahl Griegs ord om å...ta vare på skjønnheten, varmen som om vi bar et barn varsomt på armen, er ikke dekkende for hvordan vi bruker språket i helsevesenets rom. I helsevesenet i dag er det andre ord som brukes, slike som økonomiske innsparinger, lønnsomhet, produktivitet, kunde og bruker, og en tid som skal utnyttes som en ressurs en disponerer over. Det er en instrumentell bruk av tid, og den har ikke særlig toleranse for omveier og forsinkelser. En har ikke sans for å la noe modnes eller ta tid. Kvalitet i arbeidet knyttes til hastighet og minst mulig bruk av målbar tid til hvert enkelt gjøremål. Da er veien kort til å uttrykke pleien i tidsforbruk ut fra forut bestemte skjemaer for tid som ulike gjøremål tar. Den instrumentelle tidshusholdning prosedyrebestemmer pleien og underkjenner rytmenes plass i det levende livet, både rytmer og tid i sykdom som har sitt særegne preg, og rytmer i sykehusenes rom. Den instrumentelle tid bidrar til at sykepleierens gjøremål og pasientkroppens rytmer kan miste forbindelsen til hverandre. Da forveksler vi urverkets målbare tid med kroppens erfarte tid, eller vi forveksler timetid med hjerteslag. Idéhistorikeren Trond Berg Eriksen formulerer dette problemet slik: For tidens substans ligger ikke i avtalekalenderen, men i de biologiske livsrytmer. Den moderne manipulering med naturens rytmer

3 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr i produksjonsliv og arbeidsliv forveksler timetid med hjerteslag. Den vil tvinge det konkrete liv inn i innbringende abstraksjon. Men tiden befinner seg verken i urene eller i avtaleboken. Den virkelige tid finnes i kroppen. For det er ikke uret, men hjertet som stanser når tiden er ute (4, s. 254). Å forveksle timetid med hjerteslag gir problemer i helsevesenets rom. Det ene gjøremål utføres etter det andre og hver for seg, uten å møte og å følge kroppens kretsløp og rytmer som pust og hjerteslag, som det å spise, hvile og bli kvitt avfallsstoffer. Hvordan kan sykepleieren gjøre disse rytmiske livsnødvendigheter tålelige for et menneske som er skudt i sænk fysisk og mentalt på grund af sygdom, som i sig selv kan være svær nok at forholde sig til, og som i mange tilfælde forsyner den enkelte med en stor dødsangst, spør Anna Kløvedal som pårørende til sin dødssyke kreftrammede 14-årige datter i boken Ingenmannsland (5, s. 42). For tiden er ute når hjertet stanser, ikke når klokken stanser. Det problematiske er imidlertid at klokken er blitt lik med tiden i helsevesenets rom. Klokkens tid er en ubekymret tid utenfor oss, et redskap vi bruker til strukturering av arbeidet. Mens den virkelige tid finnes i kroppen som erfart tid vi er i. Klokketidens jag gir imidlertid sykepleierne lite rom å være i, lite pusterom. De får ikke fri fra klokketiden for å være i hendelsene sammen med pasientene, men løftes ut av de rytmiske sammenhenger som mennesket kroppslig lever i og den bekymrede tid vi med hjerteslagene merker. Når vi handler med tiden kun ut fra uret, har vi ikke tid, eller vi har liten tid, vi utnytter tid, løper etter tiden. Sykepleieren tvinges på en måte ut av tiden, ut av den erfarte tid sammen med pasienten, og da får hun det dårlig. Hun blir stående i motstridende forventninger fra pasienten, fra maktstrukturene i pleiens rom, og kanskje fra kolleger også. Og pasienten får det dårlig når han i alt målbart tidsforbruk, alle prosedyrer og behandlingsgarantier som skal oppfylles, ikke blir sett eller hørt. Den instrumentelle tidsbruk, når klokken er blitt lik med tiden, presser sykepleieren mot et strengt skjema- og prosedyrebestemt arbeid, der det faglige skjønnet får vanskelige kår. Et skjønn fordrer oppmerksomt nærvær, sansende tilstedeværelse, overblikk over situasjonen, innsikt i å kunne vurdere kunnskaper og prosedyrer for å kunne handle best mulig for og sammen med pasienten, der effektivitet og hurtighet også kreves. Men det er en effektivitet der en er nærværende i situasjonen det handles i. Det synes imidlertid som om urverket som moralsk maskin har inntatt sykehusenes rom, med sin utbredelse av verdiforestillinger om hektisk virketrang og en disiplinering som legger press på ferdigheter om oppstykking og oppdeling, og som tar menneskene ut av fellesskapet med hverandre. Med andre ord så synes vi å være i ferd med å bygge et helsevesen etter mønster fra industribedrifter og med en bedriftsøkonomisk tankegang. Også språkbruken endrer seg. Sykehus er ikke de sykes hus, men et foretak. Syke og pleietrengende personer omtales som kunder og brukere. Behandlingen standardiseres mest mulig, slik at helsevesenets profesjoner lettere kan styres av offentlige myndigheter og i mindre grad av fagfolk og skjønn (6). Men dette gjør noe med både dem som i et mer gammelt språkbruk kalles pasienter og helsevesenets profesjoner. Industribedrifter skal være produktive. Uavhengighet og selvhjulpenhet premieres, og det er nesten skammelig å være en avhengig pasient som ikke klarer hverdagen sin selv. Og personalet får vanskelig anledning til å møte og å motta pasienten som menneske i alle gjøremålene. Da tas gleden ut av helsevesenets rom. For gleden kommer, uten at vi vet om det, gennem vort syn og vår hørelse som glæde over lys og landskap og toner. Eller som glæde over den modtagne menneskelighed, skriver den danske filosofen K. E. Løgstrup (7, s. 134). Filosofen Arne Johan Vetlesen har satt ord på noen av problemene i helsevesenets rom, men også på utfordringene i dem. Han sier at:

4 8 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr moderne medisin har svin på skogen for så vidt som den abonnerer på en forestilling om helse som et liv uten smerte og mestring som oppnådd evne til uavhengighet, til kontroll over egen kropp og sjel forestillingen er uttrykk for en farlig kulturell hybris (overmot). For dypest sett er verken smerte eller skam selvforskyldte, individuelt valgte og fullt ut kontrollerbare fenomener. Medisinens utøvere, det være seg doktorer eller sykepleiere, står overfor utfordringen om å realitetsorientere både kulturen de er medlemmer av, og den enkelte pasient, slik at hans eller hennes krav til tilværelsen, til andre og ikke minst, i denne individualismens epoke til seg selv, avstemmes livets metafysiske (ikke menneskeskapte) grenser (8, s. 153). Det er en utfordring for sykepleien, andre helseprofesjoner og også for forskere å realitetsorientere kulturen(e) de er en del av, slik at kulturen(e) kan avstemmes til livets grenser som ikke er satt av oss. Det er å kunne akseptere at vi lever avhengig og gjensidig utlevert til hverandre. Det er å tilkjennegi den andre integritet og verdighet, og det har med en sansende varhet og aktelse for det levende å gjøre. Vi kan spørre om ikke sykepleierne må blåse litt mer i normer de sitter fast i for å bygge og verne om kulturer der pleiens tid får utfolde seg, en tid der en er nær hverandres hjerteslag. Selv om det kanskje kan utfordre offentlige styringsorganer. Flere sykepleiere gjør imidlertid det i dag, på ulike måter. Sykepleiere i praktisk arbeid kan ikke la det være for pasientenes skyld, selv om det kan koste dem meget. Noen av diakonissene før dem gjorde det også. De førte datidens helsevesen på skråplanet for de fattige og sykes skyld, sett fra myndighetenes side. Slik sett kan tradisjon som overlevering og videregivelse av innsikt og erfaringer være mer enn velkommen nostalgi, den kan rett og slett være grensesprengende og gi sykepleiere i dag mot. Noen sykepleieforskere i dag har også et kritisk blikk på offentlige styringsorganer og et nedenfra-perspektiv på sin forskning, for nettopp å ta vare på skjønnheten og varmen. Det er, som antydet ovenfor, motkrefter i helsevesenets rom til den medisinske hybris som overser dem som helsevesenet dypest sett skulle være til for: de svake, de utsatte, de sårbare de avhengige. Det er motkrefter som må ropes opp på det politiske nivå, slik at det er mulig å få en annen struktur og fordeling av økonomiske midler i helsevesenets rom, at det skapes forståelse for at avhengighet, sårbarhet og død også hører livet til. at sykepleiere i praktisk arbeid får støtte til å være i pleiens tid sammen med pasientene, at humanvitenskapelig forskning styrkes og kan vinkles inn mot disse problemstillinger, at det gis tid og rom for at gleden kan få komme inn i helsevesenet igjen, slik at vi sammen får anledning til å ta vare på det som gir liv til livet; skjønnheten, varmen som om vi bar et barn varsomt på armen! TAKK Jeg vil rette en personlig takk til: Bergen Diakonissehjem som har stelt i stand festen for oss alle: Forstanderinne Rollaug Waaler og hennes medhjelpere Direktør Terje Steen Edvardsen Rektor ved høgskolen, Jørn Henning Theiss og avdelingsleder Ingrid Torsteinsson Takk til fire av mine første læremestre, som ga meg mot da jeg som (relativt) ung sykepleier tok fatt på akademiske studier i filosofi og historie ved UiB for å finne litt mer ut av sykepleien i dens ulike sammenhenger: Filosofen Knut Venneslan som lærte meg at

5 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr filosofi er å tenke, å undres og å være spørrende, og at fenomenologi handler om kropp og intersubjektivitet. Sosiologen Kari Wærness som lærte meg verdighetsforskning og en forskning nedenfra, hvilket førte til et langvarig samarbeid om profesjons- og kvinneproblematikk i sykepleien og til boken vi skrev sammen: Pleie uten omsorg? (1979). Historikerne Ida Blom og Anne-Lise Seip som førte meg med sikker hånd inn i historiens og kvinnehistoriens verden, der jeg for alvor oppdaget diakonissene, de første faglærte sykepleierne og at flere av dem var ganske freidige og uforsagte. Takk til fylkesmann Lars Sponheim, kongens representant på Hordalands jord takk for at du vil bevare mennesker innfellethet i natur og frisk luft, bevare jordbruksarealer og sørge for at husene står trygt på jorden (ikke er stedsløse), og at dette er viktigere enn bilene i Bergen. Litteratur 1. Grieg N. Til ungdommen. Odense: Folkehøjskolens Sangbog; Martinsen K. Øyet og Kallet: Fagbokforlaget; Martinsen K. Freidige og uforsagte diakonisser. Oslo: Aschehoug; Eriksen TB. Tidens historie. København: Tiderne Skifter; Kløvedal A. Ingenmandsland om afmagt og kærlighed. København: Tiderne Skifter; Martinsen K. Løgstrup og sygeplejen. Århus: Forlaget Klim; Jensen O. Historien om K.E. Løgstrup. Anis, Frederiksberg: Anis; Vetlesen A.J. Skam: Fra naturgitt til valgstyrt? I: Gulbrandsen P. (red.). Skam i det medisinske rom. København: Gyldendal Akademisk; Takk til dere som kom. Lektor, mag.art., dr.philos. Kari Martinsen Høgskolen i Harstad Institutt for helse- og sosialfag

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Hvor nært skal vi involveres?

Hvor nært skal vi involveres? Hvor nært skal vi involveres? Sykepleie skal være pasientnær, kompetent og profesjonell. Følelsesmessig involvering kan berike og trøste, men det kan også vanskeliggjøre nødvendig avstand til pasienten.

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse En fordypningsoppgave skrevet av: Kari-Venke Lindkvist Merete Hagbø Thea Ekren

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv

En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende og seg selv Betty-Ann Solvoll, Gøril Ursin, Berit Støre Brinchmann og Anders Lindseth Betty-Ann Solvoll, sykepleier, 1.amanuensis, Universitetet i Nordland

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Å bruke seg selv terapeutisk-

Å bruke seg selv terapeutisk- SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie 2008 HMKLSYKD Anne Pettersvold Andreassen Ingrid Thurmann-Nielsen Å bruke seg selv terapeutisk- Operasjonssykepleiers møte med pasienten Høgskolen i Gjøvik Avdeling

Detaljer

Veiledning der beretningene møtes og fremtiden blir til.

Veiledning der beretningene møtes og fremtiden blir til. Veiledning der beretningene møtes og fremtiden blir til. En presentasjon av viktige elementer for forståelse av veiledningsprosessen TK Lang Veilederutdanningen Granavollen 20.oktober 2009 1 Veiledning

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring

Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Hva kan vi gjøre for barna? Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep Viktige perspektiver til kirkens trosopplæring Dette heftet er blitt til med prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen.

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen

Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen 1 Å ta opp uroen paper oktober 2012 Refleksjoner over tverrprofesjonell deltakelse og læring i prosjektet Å ta opp uroen Aslaug Kristiansen Institutt for pedagogikk Universitetet i Agder (Utkast) I dette

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer