ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP"

Transkript

1 2014 ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP

2 KS Bedrift skal være den ledende interesseorganisasjonen for lokale og regionale bedrifter som løser viktige samfunnsoppgaver. BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR RETTFERDIG KS Bedrift har ca. 500 medlemsbedrifter. Disse representerer flere bransjer, med energi, avfall, havner, vann og avløp, revisjon, eiendom og brann som de største. SOSIAL ØKONOMI VISJON Vår visjon er at bedriftene skal være arbeidsgivere som forener samfunns- og miljøhensyn med god forretningsdrift. AKSEPTABELT MILJØ GJENNOMFØRBART MÅL Vårt mål er å bedre de politiske og økonomiske rammevilkårene for medlemmene gjennom målrettet arbeidsgiver- og næringspolitisk arbeid. VERDIER Kompetanse Troverdighet Samfunnsansvar KS Bedrift Adresse: Haakon Viis gate OSLO Org.nr: MVA KS BEDRIFT

3 Årsberetning 2014 KS Bedrifts styrende organer har i 2014 hatt følgende sammensetning: STYRET Leder Mette Qvortrup, Østfold Energi AS Nestleder Per Olav Pettersen, Vestfold interkommunale brannvesen Medlem Katalin Nagy, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Medlem Cicel T. Aarrestad, Rogaland revisjon IKS Medlem Pål Smits, Lindum AS Medlem Roar Johansen, Borg Havn/Havnealliansen Medlem Olav Forberg, Notodden Energi AS Fast møtende varamedlem Jon Eirik Holst, Hammerfest Energi AS VARAMEDLEMMER Audun Halleraker, Bømlo vatn- og avløpsselskap Kari Mette Fjeld, Indre Østfold krisesenter KS BEDRIFT TJENESTER Leder Katalin Nagy, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Nestleder Per Olav Pettersen, Vestfold interkommunale brannvesen Cicel T. Aarrestad, Rogaland revisjon IKS Kari Mette Fjeld, Indre Østfold Krisesenter Audun Halleraker, Bømlo Vatn- og avløpsselskap AS VARAMEDLEMMER: Laila Tryde, Kommunenes opplæringskontor i Buskerud Aage Landro, Bergen og omegn friluftsråd Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS KS BEDRIFT ENERGI Leder Olav Forberg, Notodden Energi AS Nestleder Mette Qvortrup, Østfold Energi AS Jon Eirik Holst, Hammerfest Energi AS Vigdis Kvandal, Odda Energi AS Per Arne Kaarstad, Hemne Kraftlag VARAMEDLEMMER Ragny Helander, Luostejok Kraftlag SA Ola Raknes, Stranda Energi AS Helge Morten Vangen, Aurland Energiverk Første rekke fv: Cicel T. Aarrestad, Mette Qvortrup, Katalin Nagy, Bjørg Ravlo Rydsaa Andre rekke fv: Olav Forberg, Jon Eirik Holst, Pål Smits, Roar Johansen, Per Olav Pettersen KS BEDRIFT AVFALL Leder Pål Smits, Lindum AS Nestleder Ingrid Hitland, BIR Avfallsenergi AS Bodil H. Øvretveit, Sunnfjord Miljøverk IKS Håkon N. Johansen, Søndre Helgeland Miljøverk Sigurd Tvedt, Avfall Sør VARAMEDLEMMER Geir Tore Leira, Innherred Renovasjon IKS Ann Kristin Stedjeberg, Frevar KF Einar Solvang, Lofoten Avfallsselskap IKS KS BEDRIFT HAVN Leder Roar Johansen, Borg Havn/Havnealliansen Nestleder Finn P. Olsen, Stavanger Havn Halvar Pettersen, Tromsø Havn Bente Levin, Moss Havn Rune Hvass, Arendal Havn VARAMEDLEMMER: Randi Thørring, Tromsø Havn Leif Gustav Prytz, Nordkapp og Porsanger Havn Merete Tuskin, Moss Havn KS BEDRIFT BRANN OG REDNING: Det er valgt interim styringsgruppe fram til årsmøtet STYRINGSGRUPPEN BESTÅR AV: Leder Per Olav Pettersen, brannsjef, Vestfold interkommunale brannvesen Henry Ove Berg, brannsjef, Brannvesen Rogaland IKS Anne Hjort, brannsjef, Asker og Bærum brannvesen IKS Rolf Søtorp, brannsjef, Salten Brann IKS Øyvind Arntzen, daglig leder, Vestviken 110 IKS VIRKSOMHETENS ART KS Bedrift er arbeidsgiver- og interesseforening for om lag 500 bedrifter. Foreningen har forretningslokale i Oslo. Felles for medlemmene er at de har kommunaltog/eller fylkeskommunalt eierskap og at de leverer grunnleggende tjenester til lokalsamfunnene. ETABLERING AV KS BEDRIFT SOM SELVSTENDIG FORENING OG EGET RETTSSUBJEKT KS Bedrift ble etablert som egen forening og eget rettssubjekt fra , i henhold til vedtak i KS Bedrifts styre og KS hovedstyre. Inntil var KS Bedrift en enhet i KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon). KS Bedrift har en politisk, faglig og administrativ samarbeidsavtale med KS. Avtalen regulerer arbeidet innenfor nærings- og interessepolitikk og på tariffområdet. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Omsetningen er i kroner. Årsresultatet er kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året kroner. Egenkapitalen pr var 66 % av totalkapitalen. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. KS Bedrift har stabil medlemsmasse. Foreningen har som mål å rekruttere nye bedrifter, både enkeltmedlemmer og grupper av medlemmer. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE KS Bedrift har i 2014 hatt 19,5 årsverk, fordelt på 10 kvinner og 10 menn. I 2014 ble to nye stillinger opprettet: En prosjektstilling på brann og redning og en advokatstilling. De to stillingene ble besatt i hhv august og oktober. Sykefraværet har vært på 8,2 %. Det er en økning fra 2013 på 3,7 %. Årsaken til økningen er flere langtidssykmeldinger. Disse er ikke relatert til forhold på arbeidsplassen. Det har ikke vært skader eller ulykker i I henhold til KS Bedrifts vedtekter skal hvert kjønn være representert med minst 40 % i alle valgte organer. KS Bedrifts styre har i 2014 bestått av 3 kvinner og 4 menn. Øvrige utvalg oppfylte også kriteriet. Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i INTEGRERING, LIKESTILLING OG MANGFOLD KS Bedrift legger til rette for et inkluderende arbeidsmiljø med plass til ansatte i ulike livsfaser og med ulik bakgrunn. Lønnsmessig likeverdighet er ivaretatt, og alle ansatte har gode muligheter for kompetanseutvikling og opplæring. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. FAGTEAM Foreningen har fire fagteam. De tar seg av det næringspolitiske arbeidet for energi, avfall, havn og brann og redning. Arbeidsgiverservice og kommunikasjon ivaretas for samtlige medlemmer. Juridiske tjenester, samfunnskontakt, media, ledelse og administrasjon kommer i tillegg. Interessepolitisk arbeid for medlemmer som faller innenfor tjenesteområdet er ivaretatt av medarbeidere med spesialkompetanse på de ulike fagfeltene. INTERNASJONALT ARBEID KS Bedrift arbeider overfor EU i saker som berører våre medlemmer. Vi har vært representert i arbeidsgrupper i vår europeiske paraplyorganisasjon, CEEP (Central Europe Energy Partners), på områdene offentlig innkjøp, avfall, energi og transport. Vi bidrar også til EU-kommisjonens arbeid gjennom KS-enes paraplyorganisasjon i Europa, CEMR (The Council of European Municipalities and Regions), spesielt på avfallsområdet. RESULTATDISPONERING Overskuddet i KS Bedrift på kroner foreslås disponert som følger: Overføringer annen egenkapital kroner. 02 KS BEDRIFT 2014 KS BEDRIFT

4 Kommunikasjon og samfunnskontakt Arbeidet med kommunikasjon og samfunnskontakt skal bidra til god informasjon og dialog med medlemmene og ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter og avtaleparter. ELEKTRONISKE INFORMASJONSTJENESTER I 2014 er det utviklet og innført nye maler for nyhetsbrev. Vi har dermed redusert kostnadene og fått et verktøy som gir oss langt flere muligheter, for eksempel til å spisse nyheter mot enkeltgrupper. De nye brevene gir i tillegg en bedre leseropplevelse på mobil og nettbrett. Nyhetsbrevet er en viktig kanal både overfor medlemmer og sentrale og lokale myndigheter. KS Bedrift har også startet arbeidet med å utvikle ny nettside. Formålet er å få en mer tidsriktig og intuitiv web, som på en bedre måte framhever tjenestetilbudet til medlemmene. MEDLEMSKONTAKT, KURS OG KONFERANSER KS Bedrift har jevnlig kontakt med medlemmene, både gjennom direkte henvendelser på telefon og ved medlemsbesøk. Vi har et bredt tilbud av kurs og seminarer innenfor ulike fagtema. Spesielt er det stor interesse for kurs og opplæring i arbeids giverrelaterte temaer, som HMS/ arbeids miljø, konflikthåndtering og lokale forhandlinger. Det siste året har vi også opplevd økt etterspørsel etter styrekurs. Tilbakemeldingene fra deltakerne er at KS Bedrift har svært god kompetanse på disse områdene. Styrekursene holdes hos medlemmene, mens temadager og seminarer primært arrangeres i KS-huset. Hvert år arrangeres KS Bedriftenes Møteplass. Konferansen har etablert seg som et viktig treffpunkt for våre medlemmer, og i 2014 samlet arrangementet 200 deltakere. Temaet var innovasjon og utvikling. KONTAKT MED MYNDIGHETER OG MEDIA KS Bedrift har hatt kontakt med politisk ledelse og embetsverket i relevante departementer i ulike saker i Vi har gjennomført møter med de politiske partiene på Stortinget om bl.a. havneutvikling, om strukturendringer i energibransjen og om praksisgodkjenning for revisorer i kommunal sektor. Arbeidet med ny IKS-lovgivning er påbegynt og vil fortsette i Det siste året har KS Bedrift hatt oppslag både i riksdekkende aviser og i lokalpresse om saker på energi-, avfalls- og havneområdet. Leserinnlegg og kronikker om strukturdebatten i energi sektoren har blitt tatt inn i fagblader og lokalaviser, og vi har hatt redaksjonelle oppslag i Dagens Næringsliv og Kommunal Rapport. Satsingen på energigjenvinningsanlegg var tema da KS Bedrift møtte Norsk Industri til debatt i NRK-programmet «Dagsnytt 18» våren Beregning av anløpsavgift og kai-vederlag for Hurtigruten har vært gjenstand for oppslag i både regional- og lokalaviser. Totalt har KS Bedrift hatt 198 oppslag i papiraviser i MEDLEMSREKRUTTERING Gjennom målrettet arbeid har KS Bedrift i 2014 rekruttert 25 nye medlemmer. De nye medlemmene representerer flere bransjer. 04 KS BEDRIFT 2014 KS BEDRIFT

5 KS Bedrift skal arbeide for at medlemmene får rammevilkår som styrker bedriftenes verdiskaping, og samtidig støtte opp om og utvikle den lokale arbeidsgiverrollen gjennom daglig arbeidsgiverservice. Arbeidsgiverpolitikk og -service TARIFF 2014 Medlemsbedriftene i KS Bedrift omfattes av enten den kommunale Hovedtariffavtalen (HTA) eller Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen) eller Energiavtale I og II. Over disse avtalene ligger Hovedavtalen (HA) som en felles, overordnet avtale som regulerer samarbeid og tvisteløsninger. TARIFFOPPGJØR Tariffoppgjøret i 2014 var et hovedoppgjør der både Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen (HTA) ble revidert. I tillegg endret Særavtalen for konkurranseutsatte bedrifter status fra en særavtale under HTA, til en selvstendig Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter, heretter kalt «Bedriftsavtalen». Framtidige revisjoner av denne avtalen er nå KS Bedrifts eget ansvar. Pr var det i alt 180 bedrifter innenfor avfall, IKT, næring/eiendom, revisjon, parkering og vann og avløp som sorterte under denne «nye» tariffavtalen. Forhandlingene om Hovedavtalen var planlagt gjennomført i løpet av 1. kvartal, men ble etter hvert en del av det øvrige hovedoppgjøret. Mye av årsaken til dette var KS Bedrifts selvstendige status fra 1. januar 2014 og KS Bedrifts krav om råderett over egne tariffavtaler. Dette ga utfordringer knyttet til nødvendige endringer i Hovedavtalen Del A Forhandlingsordningen. Lønnsoppgjøret ble sluttført etter megling 26. mai. Selv om utgangspunktet for avtalene var ulikt når det gjaldt overheng og glidning, endte resultatet for begge avtalene med en økonomisk ramme på 3,3 prosent. Det ble gjort flere endringer både i Hovedavtalen (HA) og i begge hovedtariffavtalene. Blant annet er det innført nytt lønnssystem med virkning fra Resultatet av det økonomiske oppgjøret i energisektoren (Energiavtale I og II) ble tilsvarende som for de øvrige bransjene i KS Bedrift. Oppgjøret i energisektoren endte imidlertid i mekling, fordi det var utfordringer knyttet til pensjonsordninger for energibedriftene. I meklingen ble KS Bedrift og arbeidstakerorganisasjonene enige om å nedsette et utvalg med mandat om å utarbeide en bestemmelse i energiavtalene som åpner for alternative pensjonsordninger. Resultatet av arbeidet skal tas inn i energiavtalene som del av mellomoppgjøret i BISTAND TIL MEDLEMMENE, KURS OG KOMPETANSEUTVIKLING Arbeidsgiverservice har vært i daglig kontakt med medlemmene gjennom forespørsler på mail og telefon. I tillegg er relevant informasjon om lønnsoppgjør og tariff publisert på våre nettsider. Enkelte bedrifter benytter seg av det stående tilbudet om kurs/veiledning i bedriftene. Her får de bl.a. anledning til å gå dypere inn i problemstillinger de selv er opptatt av. Bedriftene velger selv hvor mange deltakere de vil ha, og om de vil arrangere det i samarbeid med andre bedrifter. I høst startet en ny gruppe med lederprogrammet. Programmet er etablert i samarbeid med Vísindi. Kurset er omfattende, med fire samlinger over to semestre og med individuelle studier mellom samlingene. Programmet ble også denne gangen fulltegnet. Dette viser at kurset er et populært tilbud blant våre medlemmer. I tillegg til bedriftsbesøk og lokale og regionale kurs ute i bedriftene, gjennomførte arbeidsgiverservice seks temadager i 2014: HMS og arbeidsmiljø, 25. februar, 20 deltakere Oppfølging av sykmeldte/inkluderende arbeidsliv, 3. april, 6 deltakere Konflikthåndtering, 3. juni, 11 deltakere Lokale forhandlinger og info om resultat fra årets oppgjør 28. august, 80 deltakere Tariffkonferanse for energibedrifter 1. oktober, 13 deltakere Ferie - gjennomgang av aktuelle bestemmelser 25. november, 15 deltakere Både bedriftskurs, temadager og lederprogram finansieres i det vesentligste av OU-midler. Dette reduserer bedriftenes kostnader, slik at det kun blir utgifter til kurslokaler og lunsj til deltakerne, samt deres egen bruk av tid. KS Bedrift arbeidsgiverservice har bistått flere bedrifter i mer omfattende personalsaker, som har medført deltakelse i lokale drøftinger og forhandlinger. Det er særlig i saker om avslutning av arbeidsforhold og virksomhetsoverdragelse at KS Bedrift har deltatt med aktiv, direkte bistand. 06 KS BEDRIFT 2014 KS BEDRIFT

6 Energi KS Bedrift Energi skal påvirke rammebetingelsene for lokale og regionale energiselskaper, både for tradisjonelle og nye virksomhetsområder. KS Bedrift Energi skal bidra til å synliggjøre verdien av lokale og regionale energibedrifters rolle i samfunnet. KS Bedrift Energi vil arbeide for at Norge skal være en foregangsnasjon innen miljøvennlig og fornybar energi. REITENS RAPPORT «ET BEDRE ORGANISERT STRØMNETT» 2014 har vært preget av arbeid med rapporten «Et bedre organisert strømnett». Eivind Reiten har ledet ekspertgruppen som har utarbeidet rapporten. Forslagene vil føre til færre og større nettselskap, vanskeligere vilkår for mindre og mellomstore energiselskaper, tap av kompetansearbeidsplasser i distriktene og svekkelse av dagens gode beredskap lokalt. Konsekvensene har vært diskutert med medlemsbedriftene, stortingspolitikere, KS og andre organisasjoner. Vi har presentert våre synspunkter overfor ekspertgruppen i utredningsfasen av rapporten og har hatt eget møte med statsråden. FIBER OG BREDBÅND Vi har brukt media aktivt for å synliggjøre et annet viktig område; de lokale energiselskapers satsing på fiber og bredbånd. Denne satsningen har vært avgjørende for tilgang til bredbånd i distriktene. MEDLEMSKONTAKT Flere energiselskaper har fått bistand i sitt strategiarbeid, og flere har benyttet tilbudet om styrekurs. Vi har besøkt 28 energibedrifter og fått mange gode innspill til det næringspolitiske arbeidet. NETTREGULERING Vi har sendt høringssvar til NVEs forslag om forskrift om konkurranseutsetting og kryssubsidiering. Generelt var vi positive til regelverk som hindrer kryssubsidiering, men dagens regler ved utvidet kontroll og revisjon er tilstrekkelig for å unngå dette. NETT-TARIFFER Tariffsystemet i distribusjonsnettet går i retning av mer effektprising. Smarte målere muliggjør dette. KS Bedrift har pekt på at det er viktig med enkle og forståelige tariffer. KRAFTMARKED Vi har besvart forslag til flere forskriftsendringer. Innføring av Elhub, en nasjonal database for lagring og utveksling av forbruksdata. Forenkling av forbrukers mulighet til å levere strøm (plusskunder) kan, for en tidsbegrenset periode, være positivt. Virkemidlene må justeres dersom antall plusskunder øker vesentlig. Vi har vært positive til at forskuddsfakturering begrenses. Vi har støttet krav til rapportering av alle kraft avtaler. Det bør imidlertid være en tidsbegrensning for rapportering av kontrakter som ikke tilbys i markedet. PRODUKSJON Vi har vært positive til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker å opprette et bransjeråd for sikkerhet. Vi støtter også Olje- og energidepartementets (OED) forslag om unntak fra konsesjonsplikt for liten vindkraft. Det er avgjørende at nettselskapene blir hørt tidlig i planprosessen. KOORDINERE INFRASTRUKTUR Samferdselsdepartementet, KS og KS Bedrift har vært opptatt av at kommunene bør være fleksible til krav om hvor dypt ledninger i vei skal graves ned. Mange har etterlyst en felles veileder for ledninger i kommunal vei. Det arbeides videre med dette. EUROPEISK PÅVIRKNING Europeisk energipolitikk har stor innvirkning på norsk energipolitikk. OED fremmet forslag til endringer av energiloven for tilpasning til tredje energimarkedspakke. Endring av nettselskapenes rolle og oppgaver kan føre til nøytralitetsutfordringer. Energisektorens reduserte arbeidsgiveravgift har blitt fjernet. Det er mulig det kommer ny løsning for selskaper med blandet virksomhet. Nytt statsstøtteregelverk for energi- og miljøtiltak. KS Bedrift har fått rollen som generalsekretær i Central Europe Energy Partners (CEEP) energikomite. Hovedfokus har vært nye klima- og energimål. NOEN NÆRINGSPOLITISKE RESULTATER Vegdirektoratet har gitt oss medhold i at Yrkessjåførforskriften ble praktisert for strengt for energibransjen. Etter søknad fra KS Bedrift har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sagt ja til å samordne krav om automatisk varsling av jordfeil i nye og ombygde nettstasjoner, med utrulling av smarte målere. Nye avgifter på fellesføring på stolper mellom nettselskapene og Telenor for perioden Årsavgiften gir en økning på 8,59 %. ANDRE ORGANISASJONER OG MYNDIGHETER Vi har samarbeidet fra sak til sak med andre organisasjoner, der vi har hatt felles målsetninger. Deltatt i Samordningsgruppen for geografisk informasjon. Regulerer energibransjens tilgang til digitale kartdata gjennom Norge Digitalt. Dialog med ZERO og KS om utfasing av oljefyr. Dialog med NVE om smarte målere, tariffer, europeisk harmonisering, oppdatering av sluttbrukermarkedet og økonomisk regulering. Dialog med partienes energifraksjon i flere saker. Hovedutfordringen har vært strukturendringer for bransjen og rammevilkår for kraftproduksjon. UTVALG KS Bedrift Energis fire fellesutvalg med Defo: Kraftomsetningsutvalget, leder Alf Vee Midtun, Rauma Energi Nettreguleringsutvalget, leder Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft Nettariffutvalget, leder Tormod Stene, NEAS AMS og bredbåndsutvalget, leder Morten Braarud, Øver Eiker Energi Det har vært høy aktivitet i alle utvalgene. KS Bedrifts Energiutvalg har hatt 6 møter i KS BEDRIFT 2014 KS BEDRIFT

7 Avfall KS Bedrift Avfall skal gjøre medlemsbedriftene i stand til å levere bærekraftige og konkurransedyktige løsninger tilpasset lokale forhold. ANSKAFFELSER Regelverket for offentlige anskaffelser må holdes åpent for samarbeid mellom offentlige virksomheter, og mellom offentlige og private. Et nytt regelverk for offentlige anskaffelser ble vedtatt i Europaparlamentet tidlig i 2014, og skal nå implementeres i det norske anskaffelsesregelverket. En lov festing av offentlig-offentlig samarbeid og utvidet egenregi vil være en del av denne «regelverks pakken». KS Bedrift (og KS) er involvert i arbeidet gjennom deltakelse i Nærings- og fiskeridepartementets arbeidsgrupper. KS Bedrift har nylig ansatt en advokat med særlig kompetanse på offentlige anskaffelser. SELVKOST Vi har jobbet mye med Miljødirektoratets forslag til forskrift om beregning av selvkost på avfall, som ble levert til Klima- og miljødepartementet (KLD) 10. juli. Våre innspill har vært konsentrert rundt framtidsrettet planlegging, befolkningsvekst, det viktige samfunns- oppdraget norske kommuner har på klima, miljø og avfall, samt at Norge ikke må stille strengere krav enn vi blir bedt om av ESA (EFTAs overvåkingsorgan). Kravene til Norge må heller ikke tolkes annerledes enn det som framkommer i EUs rettsavgjørelser, Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) eller Konkurransetilsynet i Norge. KS Bedrift Avfall har spesielt påpekt særlige behov for bedrifter som organisatorisk ikke er en del av en kommune. Dessuten må selvkostbaserte kommunale bedrifter med egne behandlingsanlegg kunne dekke deler av kapitalkostnadene knyttet til reservekapasiteten over gebyret til husholdningene. PRODUSENTANSVAR I 2014 har Europakommisjonen foreslått ny politikk om kretsløpsøkonomi, der produsent ansvaret er ett av verktøyene som skal bidra til å nå målene. KS Bedrift Avfall har fått gjennomslag for flere av våre ideer som vi har fremmet direkte og gjennom paraply organisasjonene våre. Blant annet er full kostnadsdekning, økodesign som viktig avfallsforebyggende tiltak og ikke minst åpenhet og tydelig avklaring om ansvar og roller, ivaretatt i forslaget som ble presentert 2. juli. KS Bedrift Avfall har tidligere foreslått en mal for forskrifter om produsentansvar. Vi mener malen vil sikre alle parter ryddige, rettferdige og miljøriktige ordninger. TILLATELSER OG SAMTYKKE Tillatelser til å drive avfallsmegling er foreslått til det nasjonale kontaktforum for avfall i juni. EUs rammedirektiv for avfall (2008/98/EC), artikkel 26, krever at EØS-landenes nasjonale myndigheter i det minste innehar et register over avfallsmeglere og - tradere. KS Bedrift og Norsk Industri har sendt et felles brev til KLD hvor vi ber om at dette kravet innføres i norsk regelverk. Det er kommunene som har den lovpålagte retten til å samle inn avfall fra husholdningene. Andre som ønsker å samle inn husholdningsavfall må ha samtykke. KS Bedrift Avfall har, i samarbeid med KS og KS rådmannsutvalg, fått støtte for en forenklet, digitalisert løsning for å gi slike samtykker der kommunene ønsker dette. NEDGRAVDE LØSNINGER Det er behov for nedgravde avfallsløsninger fordi byer og tettsteder vokser. Stor befolkningsvekst i byer og fortettingsområder de neste årene vil gjøre det nødvendig å utvikle nye metoder for avfallsinnsamling. I et samarbeidsprosjekt har KS Bedrift Avfall og Avfall Norge (AN) jobbet med en lettfattelig og god visuell framstilling, for å synliggjøre budskapet i det videre interessepolitiske arbeidet med nedgravde avfallsløsninger i For oss handler dette om tilrettelegging for god samfunnsutvikling. INTERNASJONALT Det har vært et særdeles aktivt år på avfallsfronten i EU. Arbeidsseminarer, konferanser og mange høringer har vært arrangert, som del av forarbeidene til Europakommisjonens politikk for ressurseffektivitet og kretsløpsøkonomi som ble lansert i juli KS Bedrift Avfall har bidratt til kommisjonens arbeid både i høringer, gjennom paraplyorganisasjonen for KS-Bedrifter i Europa, Central Europe Energy Partners (CEEP), gjennom paraplyorganisasjonen for KS-ene i Europa, The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) og gjennom ACR+ (arena for mange interesser bl.a. i arbeidet med produsentansvar). ANNET Arbeidet med styreopplæring for mange av medlemmene har fortsatt i 2014, og vi har også holdt innlegg i representantskap og fylkesmøter. Dette handler om rolleforståelse og habilitet, men også mer juridiskfaglige spørsmål knyttet til blant annet enerett og egenregi. Mange av disse spørsmålene er også presentert og diskutert i vårt juridiske nettverk for avfallsbransjen, der alle innenfor kommunal sektor som driver avfallshåndtering møtes. KS Bedrift er varamedlem i styret til Næringslivets NOx-fond fram til nytt valg i KS Bedrifts Avfallsutvalg har hatt 5 møter i KS BEDRIFT 2014 KS BEDRIFT

8 Havn KS Bedrift Havn skal arbeide for at medlemmene får rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker havnenes konkurransekraft og lønnsomhet, og derved bidrar til å styrke lokal verdiskaping og næringsutvikling. KS Bedrift Havn skal bidra til å styrke sjøtransporten. HURTIGRUTEN Hurtigruten har utfordret havnene om forståelsen av beregning av anløpsavgift og kai-vederlag. På oppdrag fra KS Bedrift Havn har advokatfirmaet Hjort laget en betenkning om saken. Det ble arrangert et møte i Finnmark med Finnmark kommunerevisjon om dette, siden Hurtigruten er pliktig til å anløpe disse havnene i henhold til statsavtalen. Det ble bestilt revisjonsvurdering fra revisjonsfirmaet BDO. Saken pågår, og KS Advokatene bistår havnene med videre oppfølging. Parallelt har Gamvik og Nordkyn havn hatt problemer med anløpsnekt. Hurtigruten har nektet å anløpe havnen, begrunnet med reparasjoner av kaianlegget i havnen. Begrunnelsen avvises av Gamvik og Nordkyn havn. Det ble gjennomført møter med alle partiene på Stortinget og utarbeidet støtteskriv fra KS for å få Hurtigruten til å anløpe. Hurtigruten anløper i dag havnen. LASTE- OG LOSSEARBEIDERE Konflikten mellom NHO Transport og Logistikk og Transportarbeiderforbundet har berørt ett av våre medlemmer. En dom fra Arbeidsretten i oktober fastslår at havnene, eller terminalselskaper, kan ansette egne laste- og lossearbeidere om de ønsker. For KS Bedrifts medlemmer vil dommen ha positive konsekvenser. HAVNELEDERFORUM Det er etablert møteplass for havneledere i KS Bedrift Havn som gjennomføres i januar hvert år. Havnelederforumet har blitt en faglig og sosial møteplass der havnepolitikk diskuteres med sentrale myndighetspersoner og politikere. BRED SAMFUNNSANALYSE AV GODSTRANSPORT I NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) Regjeringen har nedsatt en prosjektgruppe som skal kartlegge norsk godstransport og gi anbefalinger til hvordan gods kan flyttes fra vei til sjø og bane. Prosjektgruppen består av transport etatene og KS. KS Bedrift har representert KS i arbeidet. Borg Havn har møtt i referansegruppen. Prosjektet vil legge grunnlaget for gods politikken de neste årene. Sluttrapport legges fram i juni Det har vært to møter i referansegruppen til NTP i perioden. KS Bedrift er representert i gruppen. REFORMER I HAVNE- OG FARVANNSLOVEN I regjeringsplattformen er det vedtatt å fremme en havnestrategi og signalisert at det innebærer en endring av havne- og farvannsloven. KS Bedrift Havn har tett kontakt med politiske beslutningstakere i prosessen. Det har vært møte med samferdselsministeren i februar og november om temaet sammen med KS, og det er gjennomført kontaktmøter med partier på Stortinget. SIKKERHET- OG BEREDSKAP Samferdselsministeren har varslet ny stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap. I forbindelse med arbeidet arrangerte KS Bedrift et felles møte mellom havnene og brann- og redningsselskapene, siden disse samarbeider lokalt om sikkerhet og beredskap. Innspillene blir tatt med i høringsuttalelsen. Arbeidet fortsetter i Sommeren 2014 hevet Kystverket beredskapsnivået for havnene grunnet terrortrussel. Havnene erfarte at beredskapen ikke fungerte tilfredsstillende. Det ble avholdt møte med Forsvarsdepartementet for å avklare rutiner og forventninger havnene kan ha til bistand i en tilsvarende situasjon i framtiden. Arbeidet vil bli fulgt opp med Kystverket og relevante myndigheter. KS Bedrift Havn har deltatt i arbeidet med utvikling av meldingstjenesten SafeSeaNet. Dette blir et viktig verktøy for å modernisere rapporter ingen av informasjon mellom rederier og offentlige myndigheter, inkludert havnene. LOS Det siste året er det jobbet med forslag til forskrifter til ny loslov. Ålesund Havn deltok på høringsmøte. Endringene vil bidra til et mer effektivt losvesen. Det er fortsatt utfordringer med havnelosordningen, men det arbeides med å finne en løsning på dette. ARRANGEMENTER KS Bedrift Havn har støttet prosjektet «Velg sjøveien» og deltok med stand på Transport- og logistikkmessen på Gardermoen i oktober. HAVNEJUS Det er gjennomført kurs i offentlig innkjøp og det jobbes med en kurspakke med juridiske tema spesielt for havnene. NFKK KS Bedrift Havn samarbeider godt med NFKK (Nettverk fjord- og kystkommuner). KYSTVERKET KS Bedrift Havn har god dialog med Kystverket om The International Ship and Port Facilities Security Code (ISPS) og deltar i referansegruppe. Vi har spilt inn forslag om å styrke Kystverket som fagetat for havnene, og det er jobbet med regelverksforståelsen av avfallshånd teringen i havnene overfor Miljødirektoratet. KOMMUNIKASJON OG MYNDIGHETSKONTAKT KS Bedrift Havn jobber tett overfor nasjonale beslutningstakere. Gjennom KS har vi god dialog med kommunene som eiere av havneinfrastruktur. Høyre og KrF har blant annet invitert til høringsmøte om havneutvikling, der Borg Havn deltok for KS Bedrift Havn. Hurtigrutesaken har fått flere oppslag, og KS Bedrift Havn har hatt leserinnlegg på trykk i lokal- og regionalaviser. Gjennom PF Samferdsel (Polyteknisk Forenings nettverk for samferdselsspørsmål) blir sjøtransport satt på agendaen, også i et møte med Fritt Ord. Arealplanlegging stod sentralt. Dette er et viktig område for havnene siden de ofte er involvert i diskusjoner om bruk av areal i kommunene. INTERNASJONALT KS Bedrift Havn har levert høringskommentarer om Norges forhold til Transeuropeisk transportnettverk (TEN-T). KS Bedrift Havn mener for få av de norske havnene er kategorisert som TEN-T havn. Prosjektgruppen for «Bred samfunnsanalyse av godstransport» besøkte Gøteborg havn. ORGANISASJON Det er gjennomført medlemsbesøk i flere havner og særlig hos de som har ny havnesjef. Dialog om samarbeid med Norsk Havneforening er startet. KS Bedrifts Havneutvalg har hatt 5 møter i KS BEDRIFT 2014 KS BEDRIFT

9 Brann og redning KS Bedrift Brann og Redning skal øke bevisstheten hos sentrale og lokale myndigheter om brann- og redningsmedlemmenes utfordringer og muligheter. KS Bedrift Brann og Redning skal påvirke rammevilkårene for utøving av tjenesten på en slik måte at forebyggende arbeid, beredskap og samvirke mellom beredskapsaktørene i hele landet blir best mulig. Tjenesten må utøves til det beste for innbyggerne, på en trygg måte for de ansatte og på en kostnadseffektiv måte for samfunnet. Samfunnssikkerhet og beredskap er et viktig politisk tema. Flere av KS Bedrifts brann- og redningsmedlemmer har utrykt ønske om økt satsing på brann- og redningsfaglige temaer i KS Bedrift. Våren 2014 ble det derfor besluttet å ansette en person i en prosjektstilling over to år. Stillingen finansieres av en ekstra kontingent fra brann- og redningsmedlemmene. KS Bedrift Brann og Redning startet sitt arbeid da den nye rådgiveren var på plass 1. september. Handlingsplan for området er utarbeidet og det er avholdt to medlemsmøter høsten STUDIETUR I juni arrangerte KS Bedrift studietur til Brussel for brann- og redningsmedlemmene. De fikk en generell innføring om EU og konsekvensene av det nylig avholdte valget, orientering fra ESA om offentlig støtte og offentlige innkjøp, og orientering om EUs arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap for sivilsamfunnet. Høydepunktet for mange var besøk til overvåkings- og krisehåndteringssenteret ERCC. Senteret er topp moderne og samordner europeisk bistand til kriser både i Europa og verden forøvrig. IUA (INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTTFORURENSNING) I september ble det gjennomført et felles seminar for havner og brann- og redningsmedlemmer om IUA. Regjeringen er i ferd med å utarbeide en ny stortingsmelding for dette området, som både havnene og brannog redningsmedlemmene har en rolle i. NØDNETT Nødnett er under full utbygging og skal hovedsakelig være ferdig ved årsskiftet 2015/2016. I utbyggingsperioden er arbeidet organisert som et prosjekt. Hvordan driften av Nødnett skal organiseres etter utbyggingen, har vært et viktig tema i KS Bedrift har deltatt i KS sitt nødnettprosjekt, og arbeidet har vært drøftet på et eget medlemsmøte. Justisdepartementet har lovet å involvere KS og KS Bedrift før en beslutning blir tatt. KS Bedrift Brann og Redning har også bidratt til at den såkalte supportavtalen for 110-sentralene i fase 0-området ble løst på en minnelig måte. I tillegg medført arbeidet reduserte kostnader for disse medlemmene. FRAMTIDIG ORGANISERING En arbeidsgruppe ledet av Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) leverte sin rapport, Brannstudien, på slutten av Justis- og beredskapsdepartementet sendte rapporten på høring. KS Bedrift behandlet denne og støttet blant annet samling av brannvesenene i større enheter. MEDLEMSBESØK 15 av medlemmene i KS Bedrift Brann og Redning er besøkt høsten Dette har vært viktig bl.a. for at medlemmene skal bli godt kjent med det arbeidet som er startet opp, og for å skape gode personlige relasjoner. INFORMASJON I forbindelse med oppstarten av prosjekt brann og redning er det produsert et eget nyhetsbrev. Brevet sendes til over 1000 mottakere. I tillegg til medlemmene, mottar også bl.a. lokal- og rikspolitikere, departementer og direktorater nyhetsbrevet. KS Bedrift Brann og Rednings interim styringsgruppe har hatt to møter i KS BEDRIFT 2014 KS BEDRIFT

10 Tjenester KS Bedrift Tjenester skal bidra til å få fram sentrale utfordringer overfor myndighetene, for medlemmene blant annet innen revisjon, vann og avløp, rehabilitering/helse og parkering. EU/EØS KS Bedrift er med i den europeiske paraplyorganisasjonen CEEP (KS Bedrift i Europa) og har vært representert i ulike arbeidsgrupper. Vi har også god kontakt med CEMR (KS i Europa) og samarbeider godt med KS Europakontor i Brussel. Forenkling av anskaffelsesregelverket har fått oppmerksomhet også i Både tilbydere og innkjøpere i offentlig sektor opplever dagens regelverk som alt for rigid. Våren 2014 leverte Forenklingsutvalget sin rapport til regjeringen. KS Bedrift støtter utvalgets anbefalinger. I oktober 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere Tjenesteutvalgets framtid. KS Bedrifts Tjenesteutvalg har hatt fem møter i REHABILITERING Høsten 2014 inviterte Regjeringen til møte med representanter for «Samarbeidsavtalen om leveranse av helse- og sosialtjenester fra ideell sektor». Avtalen ble opprettet med den forrige regjeringen, og dette var første møte etter regjeringsskiftet. Regjeringen vil bruke avtalen til å sikre et godt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Offentlige anskaffelser og pensjon er sentrale områder for samarbeidet. REVISJON Arbeidet med å få på plass praksisgodkjenning for revisorer i kommunal sektor skulle igangsettes vinteren 2014, gjennom utvalget som skal vurdere EUs nye revisjonsdirektiv. Tiden har imidlertid gått uten at utvalget er etablert. Sentrale politikere i Stortingets finanskomite har engasjert seg i saken. Vi håper det skal medvirke til at utvalget kommer raskt på plass i VANN OG AVLØP KS Bedrift arbeider med å etablere nettverkssamlinger for medlemmer innenfor vann og avløp, blant annet for å utnytte synergieffekt overfor avfalls- og energiområdet. PARKERING KS Bedrift har, i samarbeid med Norpark, utarbeidet et utkast til veileder om vold og trusler på arbeidsplassen. Veilederen skal lanseres i forbindelse med kurs/temadag i En arbeidsgruppe bestående av Fagforbundet, Delta og Norpark har jobbet med opprettelse av fagbrev for parkeringsbetjenter. Søknaden for opprettelse av fagbrevet er nå under ferdigstillelse. Underveis i arbeidet er det bl.a. gjennomført et arbeidsseminar med partene i arbeidslivet, KS og KS Bedrifts medlemmer. I løpet av 2015 skal det også gjennomføres en undersøkelse blant KS og KS Bedrift sine medlemmer. KS Bedrift og KS har sendt et felles høringssvar til forslaget til ny parkeringsforskrift. Det har vært god dialog mellom KS Bedrift og Samferdselsdepartementet, og mellom KS Bedrift og våre medlemmer. Det er usikkert når forskriften trer i kraft, men den gode dialogen gjør det sannsynlig at KS og KS Bedrift sine synspunkter får godt gjennomslag. 16 KS BEDRIFT 2014 KS BEDRIFT

11 Resultatregnskap Balanse NOTE 2014 Driftsinntekter Kontingent Salgs- og driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad 567 Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital NOTE ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld KS BEDRIFT 2014 KS BEDRIFT

12 Noter til regnskapet NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgs inntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner KS Bedrifts pensjonsansvar er dekket gjennom pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse og tilfredsstiller kriteriene for det som betegnes som en «Multiemployer-plan», da det foretas en fordeling av den akturamessige risiko mellom de som deltar i ordningen. Pensjonsforpliktelsen beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsordningen regnskapsføres etter reglene for små foretak. Forpliktelse og premiefond balanseføres ikke, og løpende innbetalinger kostnadsføres og presenteres som lønnskostnader i årsregnskapet. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. NOTE 2 - BANKINNSKUDD Bundne skattetrekksmidler utgjør NOTE 3 - SALGSINNTEKTER Driftsinntekter Kontingent bedriftsmedlemmer OU-midler Salgsinntekter NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 19,5 årsverk Gjennomsnittlig antall årsverk 19,5 Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser Daglig leder Styreleder Styremedlemmer Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Lovpålagt revisjon Sum Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. 20 KS BEDRIFT 2014 KS BEDRIFT

13 Noter til regnskapet NOTE 5 - PENSJONER Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Pensjonsordningen regnskapsføres etter regler for små foretak. Forpliktelse og premiefond balanseføres derfor ikke i balansen. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 20 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Pensjonskostnad løpende innbetalinger Reguleringspremie fra oppstarttidspunktet Ansattes andel Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Brutto påløpt pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift Ved beregning av AFP legges til grunn at 20 % av det aktuelle årskull fratrer ved fylte 62 år, 30 % ved fylte 63 år, 40 % ved fylte 64 år, 50 % ved fylte 65 år og 60 % ved fylte 66 år. Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,3% 4% Forventet lønnsregulering 2,75% 3,75% Forventet G-regulering 2,5% 3,5% Forventet årlig avkastning 3,2% 4,4% Dødelighetstabell K2013 K2013 De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. NOTE 6 - DRIFTSKOSTNADER Tilskudd Reisekostnader Konsulenttjenester Kontingenter Husleie og felleskostnader Møter, kurs og representasjon IKT, rekvisita og inventarkostnader OU-midler Annen driftskostnad Sum NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler 0 Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-7 år Avskrivningsplan Lineær NOTE 8 - FORDRINGER OG GJELD Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum Gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Sum Annen kortsiktig gjeld OU midler Skyldig lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum NOTE 9 - SKATT KS Bedrift er i hovedsak ikke skattepliktig, men for den andelen som gjelder salg av kurs, konferanser og andre tjenester beregnes det ordinær skatt. Beregning av årets skattegrunnlag: Skattepliktig andel resultat Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (27%) av årets skattegrunnlag NOTE 10 - EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Egenkapital KS BEDRIFT 2014 KS BEDRIFT

14 24 KS BEDRIFT 2014

15 LEIDAR FOTO: BO MATHISEN En del av et samfunn i utvikling KS Bedrift er den ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for bedrifter med kommunalt eller privat/ideelt eierskap. Medlemsbedriftene representerer ulike bransjer, med energi, avfall, havn, brann og redning, revisjon og parkering som de største og mest aktive. KS Bedrifts medlemmer løser viktige samfunnsoppgaver. Med lokal forankring og eid av fellesskapet, leverer bedriftene grunnleggende tjenester i hele Norge hver eneste dag. Våre medlemsbedrifter utvikler seg i takt med samfunnet. Derfor må KS Bedrift være bedre i dag enn vi var i går. Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo Telefon: ks-bedrift.no

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer