Produksjons- og finanskretsløp. Det dobbelte bokholderis. Kontotyper, saldo, debet og kredit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produksjons- og finanskretsløp. Det dobbelte bokholderis. Kontotyper, saldo, debet og kredit"

Transkript

1 Kapittel 2: Forutsetninger og verktøy 19 Produksjons- og finanskretsløp De økonomiske transaksjoner som skjer mellom bedriften og dens interessenter (for eksempel kunder og leverandører), kan vi analysere nærmere ved å se på hvordan pengestrømmene og varestrømmene foregår. Produksjonskretsløpet består både i en vareoverføring og i en pengeoverføring for varen i forbindelse med kjøp og salg, mens finanskretsløpet bare viser pengeoverføringene fra de finansielle interessentene (for eksempel banken). Dette er viktig for at vi skal forstå sammenhengen mellom de enkelte transaksjoner og mellom resultat og balanse i et regnskap. Det dobbelte bokholderis prinsipp Regnskapet bygger alltid på transaksjoner som har funnet sted. Når en bedrift for eksempel kjøper varer kontant, minker kontantbeholdningen, mens varebeholdningen øker. Vi får en dobbeltvirkning, og det er denne dobbelteffekten av en transaksjon som er tankegangen bak det dobbelte bokholderis prinsipp. Dette er grunnlaget for tosidigheten ved regnskapsregistrering av en transaksjon (pluss/minus eller debet/kredit). Det dobbelte bokholderis prinsipp I all regnskapsførsel er det dobbelte bokholderiet det mest grunnleggende av alle regnskapsprinsipper. Det innebærer at alle økonomiske transaksjoner registreres to ganger to ganger i regnskapet. i 1 Når Når bedriften for for eksempel foretar et varesalg, blir både sjer overføringen av varen som er solgt, og overføringen av pengene fra kunden til bedriften registrert i regnskapet. Av dette følger begrepet «dobbelt bokholderi». Det er nærmere behandlet i lærebokas kapittel 7. Kontotyper, saldo, debet og kredit Med en konto mener vi en oppstilling der bestemte handlinger blir registrert, summert og samlet etter sin egenart. Om vi for eksempel tenker oss en konto for kasse (kontantbeholdning), vil alle innbetalinger bli registrert som debetstørrelser på kontoen, og alle utbetalinger som kreditstørrelser. Konto 1 Noen ganger føres flere enn to poster, men summene i debet og kredit er alltid like.

2 30 Finansregnskapet : (Del 1) Enhver som driver næringsvirksomhet, vil i praksis måtte forholde seg til regnskapslovens bestemmelser. Foretaksstørrelse Regnskapsloven skiller mellom store og små foretak, jf. 1-5 og 1-6. Skillet er etter norsk målestokk satt forholdsvis høyt og gir et godt uttrykk for hva vi i Norge oppfatter som en «stor bedrift». I 1-7 finner vi bestemmelser om regnskapsårets lengde og omfang. Her stadfestes regelen om at regnskapsåret som hovedregel skal følge kalenderåret. Kapittel 2 i regnskapsloven om bokføring og dokumentasjon erstattes med virkning fra av den nye bokføringsloven. Regnskapslovens innhold - kapitteloversikt Kapittel Tittel Behandler blant annet følgende emner 1 Virkeområde, regnskapspliktige, definisjoner 2 Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 3 Årsregnskap og årsmelding Krav til innhold Tidsfrister 4 Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk Hvem loven gjelder for Definisjoner Regnskapsårets start og slutt Dette kapitlet utgikk med virkning fra og ble erstattet av lov om bokføring av Overordnede regnskapsprinsipper 5 Vurderingsregler Bestemmelser om anleggsmidler og omløpsmidler Vurderingsregler for eiendeler Vurderingsregler for eiendeler og gjeld Behandling av fusjoner Andre vurderingsregler 6 Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling Poster i resultatregnskap og balansen Krav til kontantstrømoppstilling 7 Noteopplysninger Hvilke noteopplysninger selskapene skal gi 8 Offentlighet, innsending av regnskap, straff Bestemmelser om innsending til Brønnøysundregisteret av årsregnskapet Konsekvenser ved unnlatelse/straffereaksjon 9 Forskjellig bestemmelser Plikt til å utarbeide adskilte regnskapsoppgaver, jfr. bl.a. EØS-avtalens artikkel Sluttbestemmelser Overgangsbestemmelser Departementets adgang til å gi nye regler Oversikt over endringer i andre lover Figur 3.2 Regnskapslovens innhold kapitteloversikt

3 Kapittel 6: Resultatregnskapet registrering av transaksjoner 83 Ved lønnsbehandlingen må disse forholdene ivaretas av bedriften/ arbeidsgiveren: Arbeidsgiveren er ansvarlig for skattetrekk i arbeidstakerens lønn i samsvar med skattekortet. Skattetrekket skal innbetales til arbeidstakerens skattekommune innen faste frister. Bedriften skal betale arbeidsgiveravgift til staten av brutto lønnsutbetaling dvs. lønnsutbetaling inklusiv skattetrekk etter nærmere fastsatte regler. Bedriften må sette av feriepenger i forhold til brutto lønnsutbetaling. Feriepenger kommer til utbetaling i feriemåneden året etter at de er opptjent. Bedriften må også innberette og behandle andre ytelser enn lønn, for eksempel fordel ved fri bil, rimelig lån, rimelig bolig eller andre liknende fordeler i jobbsammenheng. Bedriften må føre oppgave over og behandle utgifter til reisegodtgjørelser til de ansatte. Lønnsbehandling I sum blir dette nokså komplisert og regnskapsmessig vanskelig å forholde seg til. Vi ser derfor at bedrifter ofte ivaretar den regnskapsmessige behandlingen ved hjelp av egne regnskapsprogrammer for lønn. Disse programmene er kompatible med bedriftens eget regnskapsprogram. Regnskapsprogrammer Vi skal i det følgende behandle de ulike elementene i lønnsbehandlingen, slik at vi til slutt får en fullstendig oversikt over helheten i lønnsrutinene. Behandling av lønn og skattetrekk Ved lønnsutbetalinger skal arbeidsgiveren trekke de ansatte i skatt i samsvar med den enkelte arbeidstakers skattekort. Den ansatte får utbetalt nettolønn etter skatt. Arbeidsgiveren plikter å foreta trekk i lønnsutbetalingen for fordeler oppnådd i arbeidsforholdet, for eksempel fri bil. Fordelene beregnes etter regler fastsatt av Stortinget ved budsjettbehandlingen hver høst, og er dermed gjenstand for kontinuerlige endringer og oppdateringer som bedriften er pålagt å holde seg orientert om. Skattetrekket skal settes inn på en egen bundet sperret bankkonto. Dette er er de de ansattes penger inntil midlene er overført til kommunene, og det er straffbart for bedriften å la slike skattetrekksmidler tilflyte bedriftens likvide midler. Annenhver måned er bedriften ansvarlig for å overføre skattetrekksmidlene til de ansattes kommuner. Oppgjørsterminer og forfallsdatoer går fram av figur 6.4 på side 85. Skattetrekk

4 84 Finansregnskapet : (Del 2) Terminoppgave Hver termin må arbeidsgiveren fylle ut et eget skjema, en terminoppgave, over beregningen av forskuddsskattetrekket til de forskjellige kommunene og sende det til bedriftens kontorkommune. Se figur 6.5 på side 87. Registrering av lønn og skattetrekk En bedrift har faste lønnsutbetalinger hver måned på kr , fordelt slik på bedriftens ansatte: Lønn Skattetrekk %-sats Karl Olsen % Nina Torp % Kjell Hansen % I regnskapet til bedriften vil dette bokføres slik i januar, februar og mars: Bank Bank, skattetrekk Skattetrekk Lønn Kontroll Lønn januar Overført skattetrekk Lønn februar Overført skattetrekk Saldo per 28. feb Betalt skattetrekk 15. mar Saldo per 15. mar Kommentarer: Ovenfor vises bokføringen av lønnsutviklingen for månedene januar og februar. Lønnsutbetalingen for mars måned skjer først i slutten av måneden. Bruttolønn hver måned er kr og inkluderer skattetrekket. Bedriften utbetaler nettolønn etter fradrag for skattetrekket til de ansatte. Skattetrekket overføres til lovbestemt konto for skattetrekk, som er en sperret konto. Eksempel 6.8 Registrering av lønn og skattetrekk Behandling av arbeidsgiveravgiften Alle bedrifter som har ansatte, må betale en skatt til staten på bruk av arbeidskraft den såkalte arbeidsgiveravgiften. Denne avgiften kan ses på som bedriftenes del av innbetalingene til folketrygden. Arbeidsgiveravgiften beregnes som en prosentvis del av de ansattes bruttolønn, av utbetalte feriepenger og av andre skattepliktige ytelser (for eksempel fri bil). Satsene for beregning av avarbeidsgiveravgiften er varierer differensiert medpå hvor alder bedriften og varierer harmed sin de kontoradresse ansattes bostedskommune, (sone), og er i og Norge er i Norge å betrakte å betrakte som et som et distriktspolitisk

5 Kapittel 6: Resultatregnskapet registrering av transaksjoner 85 virkemiddel. Satsene er høyest i sentrale bystrøk og lavest i utkantstrøk og i de nordligste landsdelene. Oppgjørsterminer og betalingsfrister for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Frist for innsending av Frist for Termin Periode terminoppgave terminoppgjøret 1 Januar og februar 15. mars 15. mars 2 Mars og april 15. mai 15. mai 3 Mai og juni 15. juli 15. juli 4 Juli og august 15. sep. 15. sep. 5 September og oktober 15. nov. 15. nov. 6 November og desember 15. jan. 15. jan. Kommentarer: Det er seks terminer i avgiftsåret. Legg merke til at den sjette terminen først blir gjort opp i januar neste år. Alle bedrifter plikter for hver termin å sende "Terminoppgave for forskuddstrekk. Beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift" til kommunekassereren eller kemneren i kontorkommunen. Eksempel på en terminoppgave og innbetalingsblankett for skattetrekk og arbeidsgiveravgift er vist på figur 6.5. Figur 6.4 Oppgjørsterminer og betalingsfrister for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgiften forfaller til betaling samtidig med betalingen av skattetrekket, etter de samme oppgjørsterminer som vist på figur 6.4. Grunnlaget for arbeidsgiveravgiften er altså bruttolønn og all annen godtgjørelse som utbetales for arbeid i og utenfor arbeidsforhold, i tillegg til naturalytelser og andre fordeler i arbeidsforhold. Dette gjelder ikke selvstendig næringsdrivende. Oppgjørsterminer

6 146 Finansregnskapet : (Del 3) sammenstillingsprinsippet eller forsiktighetsprinsippet å la ukurante varer fortsatt bli verdsatt til inntakskost i regnskapet. Salgsomkostninger Når vi har funnet ut hva markedet kan være villig til å betale for varen, bør vi også vurdere hvilke direkte salgsomkostninger som kan påløpe. Disse omkostningene bør også trekkes fra i verdivurderingen. I praksis er det bare ved kapitalvarer eller i forbindelse med større varepartier at vi tar hensyn til salgsomkostninger. Varelagerverdi Når de markedsmessige vurderingene er tatt og ny pris fastlagt, blir utfordringen den regnskapsmessige behandlingen av ukurans. Ny varelagerverdi må fastsettes per varegruppe og/eller for varelageret totalt. Endringen i varelageret (fra siste vurdering eller opptelling) føres mot kontoen for varelager og med kontoen for varekjøp som motpost. Effekten av ukurans i regnskapet blir altså ikke annerledes enn effekten av svinn eller endringer i varelageret generelt. Vareopptellingen ved et handelsforetak viser en verdi til inntakskost på kr ved nyttår. Varelageret fordelte seg på varegrupper slik presentasjonen nedenfor viser, der også ukuransen framkommer: Varegruppe/navn Kostpris Ukurans Virkelig verdi 1 Vintersport Sommersport Jakt Fiske Sum Foretaket gjør bruk av fire sett kontoer for varesalg, varekjøp og varelager, men vi viser føringene samlet på ett sett kontoer. Med denne forutsetningen blir føringene som vist nedenfor (varelageret året før var kr til virkelig verdi): Dato Kontonummer/navn 1460 Varelager 4300 Varekjøp SB Eksempel 9.2 Regnskapsmessig behandling av ukurans og endring av varelagerverdi

7 Aksjeselskap Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i Norge. Våren 1997 ble det vedtatt en ny lov for aksjeselskaper: Lov av 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven). Loven trådte i kraft 1. januar 1999, men gjelder også for selskaper som er stiftet før denne datoen. Aksjeloven Kapittel 11: Egenkapital 183 Det er tilstrekkelig med én aksjonær. Aksjekapitalen må være på minst kr Aksjeselskap eller tilsvarende verdier, for eksempel maskiner, biler eller kontorutstyr. Aksjeselskapet Kapitalkravet er den vanligste har inntil selskapsformen nylig vært på i Norge. bare kr Våren , 1997 og ble muligheten det vedtatt en til ny å skyte lov for inn aksjeselskaper: «tilsvarende verdier» Lov av 13. er nå juni blitt 1997 mer ombegrenset. Tidligere aksjeselskaper registrerte (aksjeloven). selskaper Loven som trådte har en i kraft aksjekapital 1. januar på 1999, under men kr , gjelder må også ha økt forkapitalen selskaper til som det nye er stiftet minimumskravet før denne datoen. innen 1. januar (I juni 2004 ble 694 aksjeselskaper sendt til tingsretten for tvangsoppløsning Det er tilstrekkelig fordi de ikke med hadde én aksjonær. økt aksjekapitalen Aksjekapitalen til detmå lovbestemte må værepå på minst minstekravet eller på tilsvarende kr ) verdier, for eksempel maskiner, biler eller kontorutstyr. Kapitalkravet har inntil nylig vært på bare kr , og muligheten Et aksjeselskap til å er skyte et selskap inn «tilsvarende med begrenset verdier» ansvar. er nå I blitt et slikt merselskap begrenset. Tidligere hefter ingen registrerte av eierne selskaper for mer enn somden harinnskutte en aksjekapital aksjekapitalen. på undervær kr , likevel måoppmerksom ha økt kapitalen på at tildet særlig nye minimumskravet etableringsfasen innen kan 1. være januar (I nødvendig juni 2004for bleaksjonærene 694 aksjeselskaper å stille personlig sendt til tingsretten garanti for for lån tvangsoppløsning Vi hefter fordi da også de ikke for hadde det beløpet økt aksjekapitalen vi står som garantist til det lovbestemte for. minstekravet på kr ) til selskapet. Siden ansvaret i et aksjeselskap er begrenset, er det naturlig at Et lovgivningen aksjeselskap (aksjeloven) er et selskap i høy med grad begrenset ivaretar kreditorenes ansvar. I et interesser. slikt selskap hefter Dersom ingen selskapet av eierne går for konkurs mer enn eller den blir innskutte oppløst av aksjekapitalen. annen grunn, Vær skal likevel selskapets oppmerksom kreditorer på ha at full detdekning særlig ifør etableringsfasen det eventuelt utbetales kan værenoe til nødvendig aksjonærene. for Den aksjonærene som gjør åen stille avtale personlig med selskapet, garanti for skal låni størst til selskapet. mulig Vi grad hefter ha tillit da også til at for aksjekapitalen det beløpet vi er står til stede. som garantist Derfor er for. det naturlig at aksjeloven legger vekt på å sikre at aksjekapitalen så vidt mulig holdes Siden intakt. ansvaret i et aksjeselskap er begrenset, er det naturlig at lovgivningen (aksjeloven) i høy grad ivaretar kreditorenes interesser. Dersom Aksjeloven selskapet tar også går sikte konkurs på å verne eller blir dem oppløst som tegner av annen aksjer, grunn, eller skal som selskapets senere erverver kreditorer aksjer, hamot fullå dekning bli svindlet før det og lurt. eventuelt Loven utbetales krever derfor noe til stor aksjonærene. åpenhet om selskapets Den som gjør forhold. en avtale Å velge med aksjeselskapsformen selskapet, skal i størst er naturlig mulig grad når bedriften ha tillit til allerede at aksjekapitalen fra starten har er til en stede. viss størrelse, Derfor ereller det naturlig ved etablering at aksjeloven i en risikobransje. legger vekt på å sikre at aksjekapitalen så vidt mulig holdes intakt. Har vi ønske om å involvere venner og bekjente i en etablering, er det Aksjeloven åpenbart store tar også fordeler sikteved påå velge verneet dem aksjeselskap. som tegneret aksjer, slikt selskap eller som kan senere bare etableres erververog aksjer, drives mot i samsvar å bli svindlet med lovverket, og lurt. Loven noe som krever gir derfor et godt stor åpenhet grunnlag om for selskapets å ivareta den forhold. enkeltes Å velge interesser aksjeselskapsformen og rettigheter. Ved er naturlig valg av når denne bedriften selskapsformen allerede fra kan starten mange har unødvendige viss størrelse, diskusjoner eller ved unngås. etablering i en risikobransje. Aksjekapital Aksjeloven Aksjekapital Har vi ønske om å involvere venner og bekjente i en etablering, er det åpenbart store fordeler ved å velge et aksjeselskap. Et slikt selskap kan bare etableres og drives i samsvar med lovverket, noe som gir et godt grunnlag for å ivareta den enkeltes interesser og rettigheter. Ved valg av denne selskapsformen kan mange unødvendige diskusjoner unngås.

8 188 Finansregnskapet : (Del 4) K a p i t t e l 1 2 : Skatt Foretak betaler skatt av det som kalles skattepliktig resultat, og som framkommer av skatteregnskapet. Årsresultatet som framkommer av det ordinære regnskapet, blir gjerne forskjellig fra det skattepliktige resultatet. Grunnen til denne forskjellen skyldes at regnskapsloven bygger på andre prinsipper enn skatteloven. Skatteloven tilstreber likhet for loven, mens regnskapsloven baserer seg på ren bedriftsøkonomisk tankegang. Denne ulikheten skaper atskillige utfordringer for regnskapsførselen. Mål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne \ redegjøre for hvorfor skatteloven er annerledes enn regnskapsloven \ redegjøre for på hvilke områder forskjellen slår ut \ redegjøre for hvordan vi kommer fram til skattepliktig inntekt \ beskrive hvilke konsekvenser dette har for regnskapet \ forklare hva midlertidige forskjeller og utsatt skatt/skattefordel er \ forklare hvordan disse utfordringene håndteres i regnskapet Innledning Regnskapsloven og god regnskapskikk tilstreber et mest mulig riktig bedriftsøkonomisk resultat. Den bedriftsøkonomiske tankegangen bygger på sunt bondevett, vurderinger og skjønn. Det er ledelsen i et foretak, gjerne i samarbeid med revisor, som har best forutsetning til å vurdere interne forhold. Det gjelder for eksempel avskrivninger, varelagerverdier og avsetning til tap på kundefordringer. Uansett hvor gode disse vurderingene måtte være, ville det vært uholdbart om det var de samme vurderingene som skulle ligge til grunn for de skattemessige forholdene. Foretak ville da bevisst eller ubevisst tilpasse seg slik at skattekostnaden ble minst mulig. 1 1 Forenklede regler for små foretak mht skatt.

9 Finansregnskapet : (Del 4) Finansregnskapet : (Del 4) Finansregnskapet : (Del 4) Gave Gave Gave Permanente forskjeller Permanente Permanente forskjeller forskjeller En kostnad som blir godkjent regnskapsmessig, men ikke skattemessig, gir det En gir kostnad det som som kalles som kalles en blir engodkjent permanent forskjell. regnskapsmessig, forskjell. Kostnaden Kostnaden men kan for ikke kaneksempel for skattemessig, eksempel være En kostnad som blir godkjent regnskapsmessig, men ikke skattemessig, en gir være dyr det en gave som dyrtil kalles gave en leder til en enpermanent som leder har som gått forskjell. har av. gått Dette Kostnaden av. slår Dette direkte slår kanut direkte for på eksempel skatten, ut på gir det som kalles en permanent forskjell. Kostnaden kan for eksempel forskjellen være skatten, forskjellen dyrog gave virkningen til og virkningen leder blir permanent. som blir har permanent. gått Det av. kan Dette også Det slår oppstå kandirekte også skattemessige oppstå ut på være en dyr gave til en leder som har gått av. Dette slår direkte ut på kostnader skatten, skattemessige forskjellen som kostnader ikke kan og virkningen godkjennes som ikkeblir kan som permanent. godkjennes regnskapsmessig Det somkan regnskapsmessig kostnad. også oppstå Tap og skatten, forskjellen og virkningen blir permanent. Det kan også oppstå gevinst skattemessige kostnad. på Også aksjer på kostnader regnes inntektssiden nå som også ikke kan som kan utslaget en godkjennes permanent gå begge som forskjell. veier. regnskapsmessig Du vil først skattemessige kostnader som ikke kan godkjennes som regnskapsmessig kostnad. forstå uttrykket Også på fullt inntektssiden ut når vi gjennomgår kan utslaget detgå som begge kalles veier. midlertidige Du vil først kostnad. Også på inntektssiden kan utslaget gå begge veier. Du vil først Også forstå forskjeller. på uttrykket inntektssiden fullt utkan nårutslaget vi gjennomgår gå begge det veier. somdu kalles vil først midlertidige forstå uttrykket forstå uttrykket fullt ut når vi gjennomgår det som kalles midlertidige fullt forskjeller. ut når vi gjennomgår det som kalles midlertidige forskjeller. forskjeller. Det var ingen permanente forskjeller i regnskapet til Finans.com i 20x4. Det var ingen permanente forskjeller i regnskapet til Finans.com i 20x4. IDet 20x5 var ble ingen det permanente kjøpt inn gave forskjeller til en ansatt i regnskapet i forbindelse til Finans.com med en spesiell i 20x4. høy- Itidelighet. 20x5 ble Gaven det kjøpt kostet inn kr gave 11 til 500en ogansatt er tatti med forbindelse i det ordinære med en regnskapet, spesiell høy- men tidelighet. Ivil 20x5 ikkeble bligaven det godkjent kjøpt kostet inn i skatteregnskapet. kr gave 11 til 500 en og ansatt tatt Det i med forbindelse fører i det til at ordinære med den effektive en regnskapet, spesiell skatteprosenten ikke bli høytidelighet. men vil Gaven blir godkjent 28,8 kostet %. i skatteregnskapet. Virkningen kr og er endelig tatt Det med fører (permanent) i det til at ordinære den ogeffektive vil regnskapet, derfor skatte- baremen prosenten vil påvirke ikke bli skatten blir godkjent 28,8 dette %. i skatteregnskapet. året. Virkningen er endelig Det fører (permanent) til at den og effektive vil derfor skatteprosenten bare påvirke skatten blir 28,8 dette %. året. Virkningen er endelig (permanent) og vil derfor bare påvirke skatten dette året. Avskrivningsprosent Avskrivningsprosent Avskrivningsprosent Midlertidige forskjeller Midlertidige Midlertidige forskjeller forskjeller Det kan også oppstå en forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige kan også balanseverdier. oppstå en forskjell Disse forskjellene mellom regnskapsmessige vil løse seg oppog med og skattemessige skatte- tiden og Det Det kan også oppstå en forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Disse forskjellene vil løse seg opp med tiden og balanseverdier. messige kalles derfor balanseverdier. midlertidige Disse forskjellene Disse forskjeller. forskjellene vil løse Detseg kan vil opp dreie løse med seg tiden opp omog verdivurdering med kalles tiden derfor og midlertidige kalles av anleggsmidler derforforskjeller. midlertidige (avskrivning Det forskjeller. kan og dreie nedskrivning), seg Detom kanverdivurdering dreie tapseg på kundefordringer, omav verdivurdering anleggsmidler kalles derfor midlertidige forskjeller. Det kan dreie seg om verdivurdering (avskrivning investeringer anleggsmidler og i aksjer nedskrivning), (avskrivning i andre tap foretak og på nedskrivning), kundefordringer og ukuranstap i varelageret. på og kundefordringer, ukurans Det i varelageret. kan av anleggsmidler (avskrivning og nedskrivning), tap på kundefordringer, Det investeringer forekomme kan forekomme forskjeller aksjer forskjeller også andre påforetak også andrepå områder, og andre ukurans områder, men varelageret. vi har men valgt vi har ådet behandle valgt kanå investeringer i aksjer i andre foretak og ukurans i varelageret. Det kan behandle forekomme de mest aktuelle. de forskjeller mest aktuelle. også på andre områder, men vi har valgt behandle forekomme forskjeller også på andre områder, men vi har valgt å behandle de mest aktuelle. de mest aktuelle. Avskrivninger Avskrivninger Avskrivninger I regnskapet avskrives anleggsmidlet etter bedriftsøkonomiske kriterier. Skattemessig regnskapet avskrives avhengeranleggsmidlet avskrivningsprosenten etter bedriftsøkonomiske av hvilken gruppekriterier. anleggsmidlet tilhører. avhenger Vi får daavskrivningsprosenten forskjellig kostnad i deav tohvilken regnskapene, gruppe anleggs- noe som I regnskapet avskrives anleggsmidlet etter bedriftsøkonomiske kriterier. Skattemessig Skattemessig avhenger avskrivningsprosenten av hvilken gruppe anleggsmidlet slår ut tilhører. på skatten. Vi får Vi får da forskjellig derfor ogsåkostnad forskjellige de to balanseverdier regnskapene, på noe som midlet tilhører. Vi får da forskjellig kostnad i de to regnskapene, noe som slår anleggsmidlene, ut på skatten. regnskapsmessig Vi får derfor også forskjellige skattemessig. balanseverdier Forskjellen på vil følge slår ut på skatten. Vi får derfor også forskjellige balanseverdier på anleggsmidlene, anleggsmidlet helt regnskapsmessig til det blir solgt og eller skattemessig. avviklet på annen Forskjellen måte. vil følge anleggsmidlene, regnskapsmessig og skattemessig. Forskjellen vil følge anleggsmidlet helt til det blir solgt eller avviklet på annen måte. anleggsmidlet helt til det blir solgt eller avviklet på annen måte. De skattemessige satsene for avskrivning er forholdsvis rause. Dessuten De kanskattemessige et anleggsmiddel satsene avskrives for avskrivning for et helt er år skattemessig, forholdsvis rause. selvdessuten om det er De skattemessige satsene for avskrivning er forholdsvis rause. Dessuten kan kjøptet inn anleggsmiddel sent sammeavskrives år. Regnskapsmessig for et helt år skal skattemessig, avskrivningen selv gjenspeile om det er kan et anleggsmiddel avskrives for et helt år skattemessig, selv om det er kjøpt inn sent samme år. Regnskapsmessig skal avskrivningen gjenspeile kjøpt inn sent samme år. Regnskapsmessig skal avskrivningen gjenspeile

10 194 Finansregnskapet : (Del 4) Skattekostnad Skatteprosenten skal alltid være 28 % 1 både i iskatteregnskapet og ogi idet ordinære regnskapet. I år med permanente forskjeller vil skatteprosenten i skatteregnskapet være 28 % som før, men vi vi ender opp oppmed med en en høyere prosent regnskapsmessig. prosent regnskapsmessig. Betalbar skatt Avsatt betalbar skatt Den skatten som skal betales etterskuddsvis neste år, blir regnet ut på grunnlag av skatteregnskapet. Den blir overført til resultatregnskapet på konto 8300 med betegnelsen betalbar skatt. Motposten føres som kortsiktig gjeld i balansen på konto 2500, avsatt betalbar skatt. Så langt har vi et problem i forhold til sammenstillingsprinsippet. Riktignok er skatteprosenten nå korrekt i skatteregnskapet, men normalt ikke når det gjelder det ordinære regnskapet. Den skal være 28 % også der, men vil vanligvis ikke være det på grunn av de midlertidige forskjellene. Endring utsatt skatt Dette korrigerer vi med posten endring utsatt skatt, konto Posten føres enten i debet eller i kredit, alt etter om vi må øke eller redusere skattekostnaden. Summen (eller differansen) av betalbar skatt og endring utsatt skatt blir nå 28 % av det regnskapsmessige resultatet. Vi har nå tilfredsstilt sammenstillingsprinsippet ettersom vi har fått en skattekostnad som samsvarer med inntjeningen i perioden. 1 Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper settes ned fra 28 til 27 % i 2014.

11 Kapittel 12: Skatt 195 Regnskaps- og skattemessige balanseverdier Årsregnskapet Skatteregnskapet Midlertidig forskjell Skatt 28% 1.1 Endring 31/ Endring 31/12 1/1 Endring 31/12 1/1 Endring 31/12 Varelager Kunder Anleggsmidler Kommentarer: Det kan ligge en utfordring i å beherske fortegnene. Vi tar verdien i årsregnskapet minus verdien i skatteregnskapet. Dersom verdien i skatteregnskapet er størst, får forskjellen et minusfortegn. Da har vi større kostnad i regnskapet enn vi får godkjent i skatteregnskapet, noe som bidrar til høyere skatt og en skattereduserende midlertidig forskjell. I noen tilfeller kan det være nyttig å bruke enkel matematikk med parenteser. Dersom endringen i årsregnskapet er kr og endringen i skatteregnskapet kr , skal endringen i den midlertidige forskjellen bli kr Vi har latt være å ta med skatteeffekten av gevinst ved salg av bil. ( ) ( ) = = Eksempel 12.1 Hjelpetabell som viser regnskaps- og skattemessige balanseverdier og forskjellen mellom dem.

12 196 Finansregnskapet : (Del 4) Periodens betalbare skatt þ= Periodens endring utsatt skatt (korreksjonspost) ¼ Periodens skattekostnad Utsatt skattefordel Utsatt skatt Motposten til korreksjonsposten endring utsatt skatt i resultatregnskapet blir enten utsatt skattefordel 1070 (immateriell eiendel) eller utsatt skatt på konto 2120 (langsiktig gjeld eller forpliktelse). Årsregnskapet Skatteregnskapet Resultat før skatt: / Resultat før skatt Permanente forskjeller Endringer midlertidige forskjeller = Skattepliktig beløp D 8300/K X 28 % Betalbar skatt - Skattekostnad: = Årets resultat: (Endring utsatt skatt) Skattekostnad = Betalbar skatt +/- endring utsatt skatt Normalt 28% av res. før skatt, forutsatt at det ikke er permanente forskjeller Kontroll: Res. før skatt + evt. permanente forskjeller x 28% = skattekostnaden Figur 12.3 Vi har satt tallene fra eksempelbedriften inn i en modell som kan være praktisk å bruke Skattemessig underskudd til framføring Et skattemessig underskudd kan framføres mot senere skattemessig overskudd i ti år. Dette kan være økonomisk gunstig for foretaket ettersom det vil redusere framtidig skatt. Det kan være attraktivt å kjøpe opp et foretak med et stort framførbart underskudd. I tillegg til det skattemessig framførbare underskuddet vil det være ideelt for en kjøper dersom foretaket ellers har livets rett og kan kjøpes rimelig, og hvis kjøperen kan tilføre kompetanse og synergieffekter.

13 Kapittel 12: Skatt 197 For vår eksempelbedrift er det nødvendig med følgende oppsummerende beregninger: 20x5 20x4 Resultat før skatt Permanente forskjeller Ikke fradragsberettigete kostnader Skattefrie inntekter 0 0 = Grunnlag for skattekostnad i regnskapet Skatteøkende forskjell 1. jan. - Skatteøkende forskjell 31. des. - Skattereduserende forskjell 1. jan Skattereduserende forskjell 31. des = Grunnlag for betalbar skatt (alminnelig inntekt) Anvendt likningsmessig underskudd til framføring 0 0 = Korrigert grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt (28 % av grunnlaget) Skattekostnad (Res. før skatt * 28%) = Utsatt skatt Eksempel 12.2 Hjelpetabell som viser utregningen av betalbar og utsatt skatt, i tillegg til skattekostnaden. Dette er oppsettet likningskontoret bruker Dette vil innebære disse føringene: Først med T-konto: Dato Kontonummer/navn 31. des. Betalbar skatt 31. des. Endring utsatt skatt 1070 Utsatt skattefordel 2500 Avsatt betalbar skatt 8300 Betalbar skatt 8320 Endring utsatt skatt Eksempel 12.3 Føring av skatt ved hjelp av T-konto Kan også vises som kontering for registrering i et regnskapsprogram: Dato Bilagsnr. Tekst Debet Kredit Mva. Beløp 31. des. Betalbar skatt des. Endring utsatt skatt Eksempel 12.4 Føring av skatt ved hjelp av en konteringsoppstilling

14 198 Finansregnskapet : (Del 4) Oppsummerende føringer Kontoer Saldobalanse Overføringer Resultat Balanse 1070 Utsatt skattefordel Avs. betalbar skatt Betalbar skatt Endr. utsatt skatt Eksempel 12.4 Alle føringene i dette kapitlet samlet i en vertikal tabellarisk oppstilling Oppsummering Det er to lover som påvirker skatten: skatteloven og regnskapsloven. Skatteloven skal sørge for likhet for alle og er nødvendigvis noe mer rigid enn regnskapsloven, som baserer seg på rene bedriftsøkonomiske kriterier. Dette kan gi forskjellig resultat regnskapsmessig og skattemessig. Begge lovene opererer med en skattesats på 28 %, men det beløpsmessige grunnlaget kan altså være forskjellig. Til tross for at vi har to forskjellige lover som begge påvirker skatten, skal skattekostnaden som bokføres i det ordinære regnskapet, alltid bli 28 % av ordinært resultat før skatt. Det tilfredsstiller sammenstillingsprinsippet. Men dersom det oppstår såkalte permanente forskjeller (det vil vanligvis si kostnader som er ført i resultatregnskapet, og som blir avvist i skatteregnskapet), vil den effektive skatteprosenten i det ordinære regnskapet øke. Fordi vi må forholde oss til to lover, oppstår det som kalles en midlertidig forskjell. Differansen kan framkomme fordi prinsippene for verdivurderinger av anleggsmidler, kundefordringer og varelager er forskjellig i de to lovene. Problemet løses ved at skattekostnaden består av to elementer: betalbar skatt (basert på skatteregnskapet) og utsatt skatt (som er en korreksjonspost som fanger opp differansen mellom det ordinære regnskapet og skatteregnskapet). Forskjellen i balanseverdier og tilhørende kostnader kan slå ut begge veier. Foretaket kan betale «for mye» eller «for lite» skatt, sammenliknet med det som ville være tilfellet om vi baserte skatteutregningen bare på det «ordinære» regnskapet. Denne forskjellen skal utliknes i framtiden. Forskjellen i balanseverdiene kan dermed vise seg å være en såkalt skatteøkende midlertidig forskjell eller en skattereduserende midlertidig

15 Kapittel 12: Skatt 199 forskjell. Dette løses ved at mostposten til korreksjonsposten i resultatregnskapet føres som en såkalt usatt skattefordel (immateriell eiendel) Kapittel 12: Skatt 199 eller som en utsatt skatteforpliktelse (langsiktig gjeld). Dette kan oppsummeres i en tabell: forskjell. Dette løses ved at mostposten til korreksjonsposten i resultatregnskapet Eiendel føres som Behandling en såkalt i usattbehandling skattefordel (immateriell Midlertidig eiendel) eller som en utsatt skatteforpliktelse regnskapet (langsiktig skattemessig gjeld). Dette forskjell kan oppsummeres i en tabell: Varige driftsmidlemisk Bedriftsøkono- Saldoavskrivning Som oftest en avskrivning i saldogrupper skatteøkende Eiendel Behandling (lineært eller i regnskapet saldo). Eventuelt Behandling basert skatte- skattemessig messige avskriv- Midlertidig midlertidig for- forskjell skjell. nedskrivning. ningssatser. Varige driftsmidler Kundefordringer Bedriftsøkonomisk Skjønnsmessig avskrivning (lineært vurdering eller basert saldo). på sammenstil- Eventuelt Saldoavskrivning isjablongavset- saldogrupper basert ning delvis skattemessigsert på avskriv- ba- Som oftest en skatteøkende Som oftest en midlertidig skattereduse- forskjellrende midlerti- nedskrivning. lings- og ningssatser. foretakets egen dig forskjell. forsiktighetsprinsippet. historikk. Kundefordringer Varelager vurdering basert på Laveste sammenstil- verdi av lings- kostpris og og vir- forsiktighetskelig verdi (ukuprinsippetrans nedskrives). Skjønnsmessig Sjablongavsetning delvis basert Kostpris. på foretakets egen historikk. Som oftest en skattereduserende Som oftest midlerti- en dig skatteredu- forskjell. serende midlertidig forskjell. Varelager Aksjer Laveste Virkelig verdi. av kostpris og virkelig verdi (ukurans nedskrives). Kostpris. Som Ofte en oftest skatte- en skattereduserende midlertidig midler- fortidiskjellreduserende forskjell. Underskudd Aksjer til framøring Vises Virkelig ikke. verdi. I Kostpris. inntil ti år. Skattereduse- Ofte en skattereduserende midlertidig forrende. Figur 12.5 En sammenlikning av den regnskapsmessige og den skattemessige skjell. behandlingen av balanseposter og virkningen de har på skatten Underskudd til framøring Vises ikke. I inntil ti år. Skattereduserende. Tenk over Figur 12.5 En sammenlikning av den regnskapsmessige og den skattemessige \ behandlingen Hva kjennetegner av balanseposter skatteloven, og virkningen og hva de kjennetegner har på skatten regnskapsloven? \ Hva mener vi med en permanent forskjell? \ Hvilke eiendeler behandles forskjellig i skatteloven og i Tenk regnskapsloven? over \ Hva kjennetegner mener vi med skatteloven, en midlertidig og forskjell? hva kjennetegner regnskapsloven? \ Hva mener vi med en permanent skatteøkende forskjell? midlertidig forskjell? \ Hvilke Hva mener eiendeler vi med behandles en skattereduserende forskjellig i skatteloven midlertidig ogforskjell? i regnskapsloven? \ Hva mener vi med en midlertidig forskjell? \ Hva mener vi med en skatteøkende midlertidig forskjell? \ Hva mener vi med en skattereduserende midlertidig forskjell?

16 200 Finansregnskapet : (Del 4) Her følger hele det tabellariske oppsettet sammen med resultat og balanse for foretaket for 20x4/20x5: FINANS.COM Foreløpig saldobalanse Overføringer Resultat Balanse 1000 FoU «Regnskapsfører n» FoU «Årsoppgjører n» Utsatt skattefordel Goodwill Bygninger Biler Inventar Datanettverk Aksjer i AS ANNA Varelager Kundefordringer Avsetning til tap kundefordringer Forskuddsbetalt forsikring Påløpt inntekt Aksjer i Lopticom Kasse Bankinnskudd Bankinnskudd skattetrekk Aksjekapital Opptjent egenkapital Avsetning til forpliktelser Pantelån Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig forskuddstrekk Utgående merverdiavgift Inngående merverdiavgift Oppgjørskonto for merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift

17 Kapittel 12: Skatt Skyldig utbytte Påløpte renter Uopptjent inntekt Skyldige feriepenger Salgsinntekt Husleieinntekt Salgsgevinst bil Varekostnad Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Kantinekostnad Avskrivninger Nedskrivninger Frakt Strøm Verktøy, inventar Reparasjon, vedlikehold Kontorrekvisita Telefon Bilkostnader Reklame Forsikring Andre driftskostnader Tap på kundefordringer Periodisering FoU Renteinntekter Kursgevinst Rentekostnader Kurstap Betalbar skatt Endring utsatt skatt Årsresultat Kontrollsum Eksempel 12.6 Vertikalt tabellarisk oppsett med foreløpig saldobalanse og årsoppgjørsføringer for Finans.com for 20x5

18 202 Finansregnskapet : (Del 4) FINANS.COM BALANSE 20x5 20x4 EIENDELER Anleggsmidler 1000 FoU «Regnskapsfører n» FoU «Årsoppgjører n» Utsatt skattefordel Goodwill Bygninger Biler Inventar Datanettverk Aksjer i AS ANNA Sum anleggsmidler Omløpsmidler 1460 Varelager Kundefordringer Avsetning til tap kundefordringer Forskuddsbetalt forsikring Påløpt inntekt Aksjer i Lopticom Kasse Bankinnskudd Bankinnskudd skattetrekk Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2000 Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital

19 Kapittel 12: Skatt 203 Langsiktig gjeld 2180 Avsetning til forpliktelser Pantelån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig forskuddstrekk Oppgjørskonto for merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Skyldig utbytte Påløpte renter Uopptjent inntekt Skyldige feriepenger Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAP Eksempel 12.7 Balanse for Finans.com for 20x4 20x5 RESULTATREGNSKAPET 20x5 20x4 Sum inntekter Varekostnad Lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ordinært res. før skatt Skattekostnad Årsoverskudd Eksempel 12.8 Resultat for Finans.com for 20x4 20x5

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet Grant Thornton informerer Nr. 4/2007 RISK-regulering Forberedelser til årsavslutningen MVA ved utleie av fritidseiendom Endringer i arveavgiftsloven Aktuelle satser Neste trend: Folkeskikk? Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg

Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Skattereduserende midlertidige forskjeller på forretningsbygg - følges reglene for innregning i årsregnskapet? Øyvind Lauknes Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon -

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet

Regnskap: Grunnleggende regnskapsprinsipper. Opptjeningsprinsippet. Sammens llingsprinsippet. Forsik ghetsprinsippet Regnskaps- og skattemessige forskjeller: Resultatskatt Regnskapsmessig periodiseres skattekostnaden i tråd med sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven. Regnskapsmessig skatteberegning må derfor ta hensyn

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2008 Grant Thornton informerer Nr. 3/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Bedriftsøkonomi Introduksjon

Bedriftsøkonomi Introduksjon Bedriftsøkonomi Introduksjon Monica Kristiansen 29-02-2012 De bedriftsøkonomiske hoveddisipliner Vi skiller mellom: o Finansregnskapet / Eksternregnskapet på den ene siden og obudsjettering, odriftsregnskap

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer