Produksjons- og finanskretsløp. Det dobbelte bokholderis. Kontotyper, saldo, debet og kredit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produksjons- og finanskretsløp. Det dobbelte bokholderis. Kontotyper, saldo, debet og kredit"

Transkript

1 Kapittel 2: Forutsetninger og verktøy 19 Produksjons- og finanskretsløp De økonomiske transaksjoner som skjer mellom bedriften og dens interessenter (for eksempel kunder og leverandører), kan vi analysere nærmere ved å se på hvordan pengestrømmene og varestrømmene foregår. Produksjonskretsløpet består både i en vareoverføring og i en pengeoverføring for varen i forbindelse med kjøp og salg, mens finanskretsløpet bare viser pengeoverføringene fra de finansielle interessentene (for eksempel banken). Dette er viktig for at vi skal forstå sammenhengen mellom de enkelte transaksjoner og mellom resultat og balanse i et regnskap. Det dobbelte bokholderis prinsipp Regnskapet bygger alltid på transaksjoner som har funnet sted. Når en bedrift for eksempel kjøper varer kontant, minker kontantbeholdningen, mens varebeholdningen øker. Vi får en dobbeltvirkning, og det er denne dobbelteffekten av en transaksjon som er tankegangen bak det dobbelte bokholderis prinsipp. Dette er grunnlaget for tosidigheten ved regnskapsregistrering av en transaksjon (pluss/minus eller debet/kredit). Det dobbelte bokholderis prinsipp I all regnskapsførsel er det dobbelte bokholderiet det mest grunnleggende av alle regnskapsprinsipper. Det innebærer at alle økonomiske transaksjoner registreres to ganger to ganger i regnskapet. i 1 Når Når bedriften for for eksempel foretar et varesalg, blir både sjer overføringen av varen som er solgt, og overføringen av pengene fra kunden til bedriften registrert i regnskapet. Av dette følger begrepet «dobbelt bokholderi». Det er nærmere behandlet i lærebokas kapittel 7. Kontotyper, saldo, debet og kredit Med en konto mener vi en oppstilling der bestemte handlinger blir registrert, summert og samlet etter sin egenart. Om vi for eksempel tenker oss en konto for kasse (kontantbeholdning), vil alle innbetalinger bli registrert som debetstørrelser på kontoen, og alle utbetalinger som kreditstørrelser. Konto 1 Noen ganger føres flere enn to poster, men summene i debet og kredit er alltid like.

2 30 Finansregnskapet : (Del 1) Enhver som driver næringsvirksomhet, vil i praksis måtte forholde seg til regnskapslovens bestemmelser. Foretaksstørrelse Regnskapsloven skiller mellom store og små foretak, jf. 1-5 og 1-6. Skillet er etter norsk målestokk satt forholdsvis høyt og gir et godt uttrykk for hva vi i Norge oppfatter som en «stor bedrift». I 1-7 finner vi bestemmelser om regnskapsårets lengde og omfang. Her stadfestes regelen om at regnskapsåret som hovedregel skal følge kalenderåret. Kapittel 2 i regnskapsloven om bokføring og dokumentasjon erstattes med virkning fra av den nye bokføringsloven. Regnskapslovens innhold - kapitteloversikt Kapittel Tittel Behandler blant annet følgende emner 1 Virkeområde, regnskapspliktige, definisjoner 2 Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 3 Årsregnskap og årsmelding Krav til innhold Tidsfrister 4 Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk Hvem loven gjelder for Definisjoner Regnskapsårets start og slutt Dette kapitlet utgikk med virkning fra og ble erstattet av lov om bokføring av Overordnede regnskapsprinsipper 5 Vurderingsregler Bestemmelser om anleggsmidler og omløpsmidler Vurderingsregler for eiendeler Vurderingsregler for eiendeler og gjeld Behandling av fusjoner Andre vurderingsregler 6 Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling Poster i resultatregnskap og balansen Krav til kontantstrømoppstilling 7 Noteopplysninger Hvilke noteopplysninger selskapene skal gi 8 Offentlighet, innsending av regnskap, straff Bestemmelser om innsending til Brønnøysundregisteret av årsregnskapet Konsekvenser ved unnlatelse/straffereaksjon 9 Forskjellig bestemmelser Plikt til å utarbeide adskilte regnskapsoppgaver, jfr. bl.a. EØS-avtalens artikkel Sluttbestemmelser Overgangsbestemmelser Departementets adgang til å gi nye regler Oversikt over endringer i andre lover Figur 3.2 Regnskapslovens innhold kapitteloversikt

3 Kapittel 6: Resultatregnskapet registrering av transaksjoner 83 Ved lønnsbehandlingen må disse forholdene ivaretas av bedriften/ arbeidsgiveren: Arbeidsgiveren er ansvarlig for skattetrekk i arbeidstakerens lønn i samsvar med skattekortet. Skattetrekket skal innbetales til arbeidstakerens skattekommune innen faste frister. Bedriften skal betale arbeidsgiveravgift til staten av brutto lønnsutbetaling dvs. lønnsutbetaling inklusiv skattetrekk etter nærmere fastsatte regler. Bedriften må sette av feriepenger i forhold til brutto lønnsutbetaling. Feriepenger kommer til utbetaling i feriemåneden året etter at de er opptjent. Bedriften må også innberette og behandle andre ytelser enn lønn, for eksempel fordel ved fri bil, rimelig lån, rimelig bolig eller andre liknende fordeler i jobbsammenheng. Bedriften må føre oppgave over og behandle utgifter til reisegodtgjørelser til de ansatte. Lønnsbehandling I sum blir dette nokså komplisert og regnskapsmessig vanskelig å forholde seg til. Vi ser derfor at bedrifter ofte ivaretar den regnskapsmessige behandlingen ved hjelp av egne regnskapsprogrammer for lønn. Disse programmene er kompatible med bedriftens eget regnskapsprogram. Regnskapsprogrammer Vi skal i det følgende behandle de ulike elementene i lønnsbehandlingen, slik at vi til slutt får en fullstendig oversikt over helheten i lønnsrutinene. Behandling av lønn og skattetrekk Ved lønnsutbetalinger skal arbeidsgiveren trekke de ansatte i skatt i samsvar med den enkelte arbeidstakers skattekort. Den ansatte får utbetalt nettolønn etter skatt. Arbeidsgiveren plikter å foreta trekk i lønnsutbetalingen for fordeler oppnådd i arbeidsforholdet, for eksempel fri bil. Fordelene beregnes etter regler fastsatt av Stortinget ved budsjettbehandlingen hver høst, og er dermed gjenstand for kontinuerlige endringer og oppdateringer som bedriften er pålagt å holde seg orientert om. Skattetrekket skal settes inn på en egen bundet sperret bankkonto. Dette er er de de ansattes penger inntil midlene er overført til kommunene, og det er straffbart for bedriften å la slike skattetrekksmidler tilflyte bedriftens likvide midler. Annenhver måned er bedriften ansvarlig for å overføre skattetrekksmidlene til de ansattes kommuner. Oppgjørsterminer og forfallsdatoer går fram av figur 6.4 på side 85. Skattetrekk

4 84 Finansregnskapet : (Del 2) Terminoppgave Hver termin må arbeidsgiveren fylle ut et eget skjema, en terminoppgave, over beregningen av forskuddsskattetrekket til de forskjellige kommunene og sende det til bedriftens kontorkommune. Se figur 6.5 på side 87. Registrering av lønn og skattetrekk En bedrift har faste lønnsutbetalinger hver måned på kr , fordelt slik på bedriftens ansatte: Lønn Skattetrekk %-sats Karl Olsen % Nina Torp % Kjell Hansen % I regnskapet til bedriften vil dette bokføres slik i januar, februar og mars: Bank Bank, skattetrekk Skattetrekk Lønn Kontroll Lønn januar Overført skattetrekk Lønn februar Overført skattetrekk Saldo per 28. feb Betalt skattetrekk 15. mar Saldo per 15. mar Kommentarer: Ovenfor vises bokføringen av lønnsutviklingen for månedene januar og februar. Lønnsutbetalingen for mars måned skjer først i slutten av måneden. Bruttolønn hver måned er kr og inkluderer skattetrekket. Bedriften utbetaler nettolønn etter fradrag for skattetrekket til de ansatte. Skattetrekket overføres til lovbestemt konto for skattetrekk, som er en sperret konto. Eksempel 6.8 Registrering av lønn og skattetrekk Behandling av arbeidsgiveravgiften Alle bedrifter som har ansatte, må betale en skatt til staten på bruk av arbeidskraft den såkalte arbeidsgiveravgiften. Denne avgiften kan ses på som bedriftenes del av innbetalingene til folketrygden. Arbeidsgiveravgiften beregnes som en prosentvis del av de ansattes bruttolønn, av utbetalte feriepenger og av andre skattepliktige ytelser (for eksempel fri bil). Satsene for beregning av avarbeidsgiveravgiften er varierer differensiert medpå hvor alder bedriften og varierer harmed sin de kontoradresse ansattes bostedskommune, (sone), og er i og Norge er i Norge å betrakte å betrakte som et som et distriktspolitisk

5 Kapittel 6: Resultatregnskapet registrering av transaksjoner 85 virkemiddel. Satsene er høyest i sentrale bystrøk og lavest i utkantstrøk og i de nordligste landsdelene. Oppgjørsterminer og betalingsfrister for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Frist for innsending av Frist for Termin Periode terminoppgave terminoppgjøret 1 Januar og februar 15. mars 15. mars 2 Mars og april 15. mai 15. mai 3 Mai og juni 15. juli 15. juli 4 Juli og august 15. sep. 15. sep. 5 September og oktober 15. nov. 15. nov. 6 November og desember 15. jan. 15. jan. Kommentarer: Det er seks terminer i avgiftsåret. Legg merke til at den sjette terminen først blir gjort opp i januar neste år. Alle bedrifter plikter for hver termin å sende "Terminoppgave for forskuddstrekk. Beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift" til kommunekassereren eller kemneren i kontorkommunen. Eksempel på en terminoppgave og innbetalingsblankett for skattetrekk og arbeidsgiveravgift er vist på figur 6.5. Figur 6.4 Oppgjørsterminer og betalingsfrister for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgiften forfaller til betaling samtidig med betalingen av skattetrekket, etter de samme oppgjørsterminer som vist på figur 6.4. Grunnlaget for arbeidsgiveravgiften er altså bruttolønn og all annen godtgjørelse som utbetales for arbeid i og utenfor arbeidsforhold, i tillegg til naturalytelser og andre fordeler i arbeidsforhold. Dette gjelder ikke selvstendig næringsdrivende. Oppgjørsterminer

6 146 Finansregnskapet : (Del 3) sammenstillingsprinsippet eller forsiktighetsprinsippet å la ukurante varer fortsatt bli verdsatt til inntakskost i regnskapet. Salgsomkostninger Når vi har funnet ut hva markedet kan være villig til å betale for varen, bør vi også vurdere hvilke direkte salgsomkostninger som kan påløpe. Disse omkostningene bør også trekkes fra i verdivurderingen. I praksis er det bare ved kapitalvarer eller i forbindelse med større varepartier at vi tar hensyn til salgsomkostninger. Varelagerverdi Når de markedsmessige vurderingene er tatt og ny pris fastlagt, blir utfordringen den regnskapsmessige behandlingen av ukurans. Ny varelagerverdi må fastsettes per varegruppe og/eller for varelageret totalt. Endringen i varelageret (fra siste vurdering eller opptelling) føres mot kontoen for varelager og med kontoen for varekjøp som motpost. Effekten av ukurans i regnskapet blir altså ikke annerledes enn effekten av svinn eller endringer i varelageret generelt. Vareopptellingen ved et handelsforetak viser en verdi til inntakskost på kr ved nyttår. Varelageret fordelte seg på varegrupper slik presentasjonen nedenfor viser, der også ukuransen framkommer: Varegruppe/navn Kostpris Ukurans Virkelig verdi 1 Vintersport Sommersport Jakt Fiske Sum Foretaket gjør bruk av fire sett kontoer for varesalg, varekjøp og varelager, men vi viser føringene samlet på ett sett kontoer. Med denne forutsetningen blir føringene som vist nedenfor (varelageret året før var kr til virkelig verdi): Dato Kontonummer/navn 1460 Varelager 4300 Varekjøp SB Eksempel 9.2 Regnskapsmessig behandling av ukurans og endring av varelagerverdi

7 Aksjeselskap Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i Norge. Våren 1997 ble det vedtatt en ny lov for aksjeselskaper: Lov av 13. juni 1997 om aksjeselskaper (aksjeloven). Loven trådte i kraft 1. januar 1999, men gjelder også for selskaper som er stiftet før denne datoen. Aksjeloven Kapittel 11: Egenkapital 183 Det er tilstrekkelig med én aksjonær. Aksjekapitalen må være på minst kr Aksjeselskap eller tilsvarende verdier, for eksempel maskiner, biler eller kontorutstyr. Aksjeselskapet Kapitalkravet er den vanligste har inntil selskapsformen nylig vært på i Norge. bare kr Våren , 1997 og ble muligheten det vedtatt en til ny å skyte lov for inn aksjeselskaper: «tilsvarende verdier» Lov av 13. er nå juni blitt 1997 mer ombegrenset. Tidligere aksjeselskaper registrerte (aksjeloven). selskaper Loven som trådte har en i kraft aksjekapital 1. januar på 1999, under men kr , gjelder må også ha økt forkapitalen selskaper til som det nye er stiftet minimumskravet før denne datoen. innen 1. januar (I juni 2004 ble 694 aksjeselskaper sendt til tingsretten for tvangsoppløsning Det er tilstrekkelig fordi de ikke med hadde én aksjonær. økt aksjekapitalen Aksjekapitalen til detmå lovbestemte må værepå på minst minstekravet eller på tilsvarende kr ) verdier, for eksempel maskiner, biler eller kontorutstyr. Kapitalkravet har inntil nylig vært på bare kr , og muligheten Et aksjeselskap til å er skyte et selskap inn «tilsvarende med begrenset verdier» ansvar. er nå I blitt et slikt merselskap begrenset. Tidligere hefter ingen registrerte av eierne selskaper for mer enn somden harinnskutte en aksjekapital aksjekapitalen. på undervær kr , likevel måoppmerksom ha økt kapitalen på at tildet særlig nye minimumskravet etableringsfasen innen kan 1. være januar (I nødvendig juni 2004for bleaksjonærene 694 aksjeselskaper å stille personlig sendt til tingsretten garanti for for lån tvangsoppløsning Vi hefter fordi da også de ikke for hadde det beløpet økt aksjekapitalen vi står som garantist til det lovbestemte for. minstekravet på kr ) til selskapet. Siden ansvaret i et aksjeselskap er begrenset, er det naturlig at Et lovgivningen aksjeselskap (aksjeloven) er et selskap i høy med grad begrenset ivaretar kreditorenes ansvar. I et interesser. slikt selskap hefter Dersom ingen selskapet av eierne går for konkurs mer enn eller den blir innskutte oppløst av aksjekapitalen. annen grunn, Vær skal likevel selskapets oppmerksom kreditorer på ha at full detdekning særlig ifør etableringsfasen det eventuelt utbetales kan værenoe til nødvendig aksjonærene. for Den aksjonærene som gjør åen stille avtale personlig med selskapet, garanti for skal låni størst til selskapet. mulig Vi grad hefter ha tillit da også til at for aksjekapitalen det beløpet vi er står til stede. som garantist Derfor er for. det naturlig at aksjeloven legger vekt på å sikre at aksjekapitalen så vidt mulig holdes Siden intakt. ansvaret i et aksjeselskap er begrenset, er det naturlig at lovgivningen (aksjeloven) i høy grad ivaretar kreditorenes interesser. Dersom Aksjeloven selskapet tar også går sikte konkurs på å verne eller blir dem oppløst som tegner av annen aksjer, grunn, eller skal som selskapets senere erverver kreditorer aksjer, hamot fullå dekning bli svindlet før det og lurt. eventuelt Loven utbetales krever derfor noe til stor aksjonærene. åpenhet om selskapets Den som gjør forhold. en avtale Å velge med aksjeselskapsformen selskapet, skal i størst er naturlig mulig grad når bedriften ha tillit til allerede at aksjekapitalen fra starten har er til en stede. viss størrelse, Derfor ereller det naturlig ved etablering at aksjeloven i en risikobransje. legger vekt på å sikre at aksjekapitalen så vidt mulig holdes intakt. Har vi ønske om å involvere venner og bekjente i en etablering, er det Aksjeloven åpenbart store tar også fordeler sikteved påå velge verneet dem aksjeselskap. som tegneret aksjer, slikt selskap eller som kan senere bare etableres erververog aksjer, drives mot i samsvar å bli svindlet med lovverket, og lurt. Loven noe som krever gir derfor et godt stor åpenhet grunnlag om for selskapets å ivareta den forhold. enkeltes Å velge interesser aksjeselskapsformen og rettigheter. Ved er naturlig valg av når denne bedriften selskapsformen allerede fra kan starten mange har unødvendige viss størrelse, diskusjoner eller ved unngås. etablering i en risikobransje. Aksjekapital Aksjeloven Aksjekapital Har vi ønske om å involvere venner og bekjente i en etablering, er det åpenbart store fordeler ved å velge et aksjeselskap. Et slikt selskap kan bare etableres og drives i samsvar med lovverket, noe som gir et godt grunnlag for å ivareta den enkeltes interesser og rettigheter. Ved valg av denne selskapsformen kan mange unødvendige diskusjoner unngås.

8 188 Finansregnskapet : (Del 4) K a p i t t e l 1 2 : Skatt Foretak betaler skatt av det som kalles skattepliktig resultat, og som framkommer av skatteregnskapet. Årsresultatet som framkommer av det ordinære regnskapet, blir gjerne forskjellig fra det skattepliktige resultatet. Grunnen til denne forskjellen skyldes at regnskapsloven bygger på andre prinsipper enn skatteloven. Skatteloven tilstreber likhet for loven, mens regnskapsloven baserer seg på ren bedriftsøkonomisk tankegang. Denne ulikheten skaper atskillige utfordringer for regnskapsførselen. Mål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne \ redegjøre for hvorfor skatteloven er annerledes enn regnskapsloven \ redegjøre for på hvilke områder forskjellen slår ut \ redegjøre for hvordan vi kommer fram til skattepliktig inntekt \ beskrive hvilke konsekvenser dette har for regnskapet \ forklare hva midlertidige forskjeller og utsatt skatt/skattefordel er \ forklare hvordan disse utfordringene håndteres i regnskapet Innledning Regnskapsloven og god regnskapskikk tilstreber et mest mulig riktig bedriftsøkonomisk resultat. Den bedriftsøkonomiske tankegangen bygger på sunt bondevett, vurderinger og skjønn. Det er ledelsen i et foretak, gjerne i samarbeid med revisor, som har best forutsetning til å vurdere interne forhold. Det gjelder for eksempel avskrivninger, varelagerverdier og avsetning til tap på kundefordringer. Uansett hvor gode disse vurderingene måtte være, ville det vært uholdbart om det var de samme vurderingene som skulle ligge til grunn for de skattemessige forholdene. Foretak ville da bevisst eller ubevisst tilpasse seg slik at skattekostnaden ble minst mulig. 1 1 Forenklede regler for små foretak mht skatt.

9 Finansregnskapet : (Del 4) Finansregnskapet : (Del 4) Finansregnskapet : (Del 4) Gave Gave Gave Permanente forskjeller Permanente Permanente forskjeller forskjeller En kostnad som blir godkjent regnskapsmessig, men ikke skattemessig, gir det En gir kostnad det som som kalles som kalles en blir engodkjent permanent forskjell. regnskapsmessig, forskjell. Kostnaden Kostnaden men kan for ikke kaneksempel for skattemessig, eksempel være En kostnad som blir godkjent regnskapsmessig, men ikke skattemessig, en gir være dyr det en gave som dyrtil kalles gave en leder til en enpermanent som leder har som gått forskjell. har av. gått Dette Kostnaden av. slår Dette direkte slår kanut direkte for på eksempel skatten, ut på gir det som kalles en permanent forskjell. Kostnaden kan for eksempel forskjellen være skatten, forskjellen dyrog gave virkningen til og virkningen leder blir permanent. som blir har permanent. gått Det av. kan Dette også Det slår oppstå kandirekte også skattemessige oppstå ut på være en dyr gave til en leder som har gått av. Dette slår direkte ut på kostnader skatten, skattemessige forskjellen som kostnader ikke kan og virkningen godkjennes som ikkeblir kan som permanent. godkjennes regnskapsmessig Det somkan regnskapsmessig kostnad. også oppstå Tap og skatten, forskjellen og virkningen blir permanent. Det kan også oppstå gevinst skattemessige kostnad. på Også aksjer på kostnader regnes inntektssiden nå som også ikke kan som kan utslaget en godkjennes permanent gå begge som forskjell. veier. regnskapsmessig Du vil først skattemessige kostnader som ikke kan godkjennes som regnskapsmessig kostnad. forstå uttrykket Også på fullt inntektssiden ut når vi gjennomgår kan utslaget detgå som begge kalles veier. midlertidige Du vil først kostnad. Også på inntektssiden kan utslaget gå begge veier. Du vil først Også forstå forskjeller. på uttrykket inntektssiden fullt utkan nårutslaget vi gjennomgår gå begge det veier. somdu kalles vil først midlertidige forstå uttrykket forstå uttrykket fullt ut når vi gjennomgår det som kalles midlertidige fullt forskjeller. ut når vi gjennomgår det som kalles midlertidige forskjeller. forskjeller. Det var ingen permanente forskjeller i regnskapet til Finans.com i 20x4. Det var ingen permanente forskjeller i regnskapet til Finans.com i 20x4. IDet 20x5 var ble ingen det permanente kjøpt inn gave forskjeller til en ansatt i regnskapet i forbindelse til Finans.com med en spesiell i 20x4. høy- Itidelighet. 20x5 ble Gaven det kjøpt kostet inn kr gave 11 til 500en ogansatt er tatti med forbindelse i det ordinære med en regnskapet, spesiell høy- men tidelighet. Ivil 20x5 ikkeble bligaven det godkjent kjøpt kostet inn i skatteregnskapet. kr gave 11 til 500 en og ansatt tatt Det i med forbindelse fører i det til at ordinære med den effektive en regnskapet, spesiell skatteprosenten ikke bli høytidelighet. men vil Gaven blir godkjent 28,8 kostet %. i skatteregnskapet. Virkningen kr og er endelig tatt Det med fører (permanent) i det til at ordinære den ogeffektive vil regnskapet, derfor skatte- baremen prosenten vil påvirke ikke bli skatten blir godkjent 28,8 dette %. i skatteregnskapet. året. Virkningen er endelig Det fører (permanent) til at den og effektive vil derfor skatteprosenten bare påvirke skatten blir 28,8 dette %. året. Virkningen er endelig (permanent) og vil derfor bare påvirke skatten dette året. Avskrivningsprosent Avskrivningsprosent Avskrivningsprosent Midlertidige forskjeller Midlertidige Midlertidige forskjeller forskjeller Det kan også oppstå en forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige kan også balanseverdier. oppstå en forskjell Disse forskjellene mellom regnskapsmessige vil løse seg oppog med og skattemessige skatte- tiden og Det Det kan også oppstå en forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Disse forskjellene vil løse seg opp med tiden og balanseverdier. messige kalles derfor balanseverdier. midlertidige Disse forskjellene Disse forskjeller. forskjellene vil løse Detseg kan vil opp dreie løse med seg tiden opp omog verdivurdering med kalles tiden derfor og midlertidige kalles av anleggsmidler derforforskjeller. midlertidige (avskrivning Det forskjeller. kan og dreie nedskrivning), seg Detom kanverdivurdering dreie tapseg på kundefordringer, omav verdivurdering anleggsmidler kalles derfor midlertidige forskjeller. Det kan dreie seg om verdivurdering (avskrivning investeringer anleggsmidler og i aksjer nedskrivning), (avskrivning i andre tap foretak og på nedskrivning), kundefordringer og ukuranstap i varelageret. på og kundefordringer, ukurans Det i varelageret. kan av anleggsmidler (avskrivning og nedskrivning), tap på kundefordringer, Det investeringer forekomme kan forekomme forskjeller aksjer forskjeller også andre påforetak også andrepå områder, og andre ukurans områder, men varelageret. vi har men valgt vi har ådet behandle valgt kanå investeringer i aksjer i andre foretak og ukurans i varelageret. Det kan behandle forekomme de mest aktuelle. de forskjeller mest aktuelle. også på andre områder, men vi har valgt behandle forekomme forskjeller også på andre områder, men vi har valgt å behandle de mest aktuelle. de mest aktuelle. Avskrivninger Avskrivninger Avskrivninger I regnskapet avskrives anleggsmidlet etter bedriftsøkonomiske kriterier. Skattemessig regnskapet avskrives avhengeranleggsmidlet avskrivningsprosenten etter bedriftsøkonomiske av hvilken gruppekriterier. anleggsmidlet tilhører. avhenger Vi får daavskrivningsprosenten forskjellig kostnad i deav tohvilken regnskapene, gruppe anleggs- noe som I regnskapet avskrives anleggsmidlet etter bedriftsøkonomiske kriterier. Skattemessig Skattemessig avhenger avskrivningsprosenten av hvilken gruppe anleggsmidlet slår ut tilhører. på skatten. Vi får Vi får da forskjellig derfor ogsåkostnad forskjellige de to balanseverdier regnskapene, på noe som midlet tilhører. Vi får da forskjellig kostnad i de to regnskapene, noe som slår anleggsmidlene, ut på skatten. regnskapsmessig Vi får derfor også forskjellige skattemessig. balanseverdier Forskjellen på vil følge slår ut på skatten. Vi får derfor også forskjellige balanseverdier på anleggsmidlene, anleggsmidlet helt regnskapsmessig til det blir solgt og eller skattemessig. avviklet på annen Forskjellen måte. vil følge anleggsmidlene, regnskapsmessig og skattemessig. Forskjellen vil følge anleggsmidlet helt til det blir solgt eller avviklet på annen måte. anleggsmidlet helt til det blir solgt eller avviklet på annen måte. De skattemessige satsene for avskrivning er forholdsvis rause. Dessuten De kanskattemessige et anleggsmiddel satsene avskrives for avskrivning for et helt er år skattemessig, forholdsvis rause. selvdessuten om det er De skattemessige satsene for avskrivning er forholdsvis rause. Dessuten kan kjøptet inn anleggsmiddel sent sammeavskrives år. Regnskapsmessig for et helt år skal skattemessig, avskrivningen selv gjenspeile om det er kan et anleggsmiddel avskrives for et helt år skattemessig, selv om det er kjøpt inn sent samme år. Regnskapsmessig skal avskrivningen gjenspeile kjøpt inn sent samme år. Regnskapsmessig skal avskrivningen gjenspeile

10 194 Finansregnskapet : (Del 4) Skattekostnad Skatteprosenten skal alltid være 28 % 1 både i iskatteregnskapet og ogi idet ordinære regnskapet. I år med permanente forskjeller vil skatteprosenten i skatteregnskapet være 28 % som før, men vi vi ender opp oppmed med en en høyere prosent regnskapsmessig. prosent regnskapsmessig. Betalbar skatt Avsatt betalbar skatt Den skatten som skal betales etterskuddsvis neste år, blir regnet ut på grunnlag av skatteregnskapet. Den blir overført til resultatregnskapet på konto 8300 med betegnelsen betalbar skatt. Motposten føres som kortsiktig gjeld i balansen på konto 2500, avsatt betalbar skatt. Så langt har vi et problem i forhold til sammenstillingsprinsippet. Riktignok er skatteprosenten nå korrekt i skatteregnskapet, men normalt ikke når det gjelder det ordinære regnskapet. Den skal være 28 % også der, men vil vanligvis ikke være det på grunn av de midlertidige forskjellene. Endring utsatt skatt Dette korrigerer vi med posten endring utsatt skatt, konto Posten føres enten i debet eller i kredit, alt etter om vi må øke eller redusere skattekostnaden. Summen (eller differansen) av betalbar skatt og endring utsatt skatt blir nå 28 % av det regnskapsmessige resultatet. Vi har nå tilfredsstilt sammenstillingsprinsippet ettersom vi har fått en skattekostnad som samsvarer med inntjeningen i perioden. 1 Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper settes ned fra 28 til 27 % i 2014.

11 Kapittel 12: Skatt 195 Regnskaps- og skattemessige balanseverdier Årsregnskapet Skatteregnskapet Midlertidig forskjell Skatt 28% 1.1 Endring 31/ Endring 31/12 1/1 Endring 31/12 1/1 Endring 31/12 Varelager Kunder Anleggsmidler Kommentarer: Det kan ligge en utfordring i å beherske fortegnene. Vi tar verdien i årsregnskapet minus verdien i skatteregnskapet. Dersom verdien i skatteregnskapet er størst, får forskjellen et minusfortegn. Da har vi større kostnad i regnskapet enn vi får godkjent i skatteregnskapet, noe som bidrar til høyere skatt og en skattereduserende midlertidig forskjell. I noen tilfeller kan det være nyttig å bruke enkel matematikk med parenteser. Dersom endringen i årsregnskapet er kr og endringen i skatteregnskapet kr , skal endringen i den midlertidige forskjellen bli kr Vi har latt være å ta med skatteeffekten av gevinst ved salg av bil. ( ) ( ) = = Eksempel 12.1 Hjelpetabell som viser regnskaps- og skattemessige balanseverdier og forskjellen mellom dem.

12 196 Finansregnskapet : (Del 4) Periodens betalbare skatt þ= Periodens endring utsatt skatt (korreksjonspost) ¼ Periodens skattekostnad Utsatt skattefordel Utsatt skatt Motposten til korreksjonsposten endring utsatt skatt i resultatregnskapet blir enten utsatt skattefordel 1070 (immateriell eiendel) eller utsatt skatt på konto 2120 (langsiktig gjeld eller forpliktelse). Årsregnskapet Skatteregnskapet Resultat før skatt: / Resultat før skatt Permanente forskjeller Endringer midlertidige forskjeller = Skattepliktig beløp D 8300/K X 28 % Betalbar skatt - Skattekostnad: = Årets resultat: (Endring utsatt skatt) Skattekostnad = Betalbar skatt +/- endring utsatt skatt Normalt 28% av res. før skatt, forutsatt at det ikke er permanente forskjeller Kontroll: Res. før skatt + evt. permanente forskjeller x 28% = skattekostnaden Figur 12.3 Vi har satt tallene fra eksempelbedriften inn i en modell som kan være praktisk å bruke Skattemessig underskudd til framføring Et skattemessig underskudd kan framføres mot senere skattemessig overskudd i ti år. Dette kan være økonomisk gunstig for foretaket ettersom det vil redusere framtidig skatt. Det kan være attraktivt å kjøpe opp et foretak med et stort framførbart underskudd. I tillegg til det skattemessig framførbare underskuddet vil det være ideelt for en kjøper dersom foretaket ellers har livets rett og kan kjøpes rimelig, og hvis kjøperen kan tilføre kompetanse og synergieffekter.

13 Kapittel 12: Skatt 197 For vår eksempelbedrift er det nødvendig med følgende oppsummerende beregninger: 20x5 20x4 Resultat før skatt Permanente forskjeller Ikke fradragsberettigete kostnader Skattefrie inntekter 0 0 = Grunnlag for skattekostnad i regnskapet Skatteøkende forskjell 1. jan. - Skatteøkende forskjell 31. des. - Skattereduserende forskjell 1. jan Skattereduserende forskjell 31. des = Grunnlag for betalbar skatt (alminnelig inntekt) Anvendt likningsmessig underskudd til framføring 0 0 = Korrigert grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt (28 % av grunnlaget) Skattekostnad (Res. før skatt * 28%) = Utsatt skatt Eksempel 12.2 Hjelpetabell som viser utregningen av betalbar og utsatt skatt, i tillegg til skattekostnaden. Dette er oppsettet likningskontoret bruker Dette vil innebære disse føringene: Først med T-konto: Dato Kontonummer/navn 31. des. Betalbar skatt 31. des. Endring utsatt skatt 1070 Utsatt skattefordel 2500 Avsatt betalbar skatt 8300 Betalbar skatt 8320 Endring utsatt skatt Eksempel 12.3 Føring av skatt ved hjelp av T-konto Kan også vises som kontering for registrering i et regnskapsprogram: Dato Bilagsnr. Tekst Debet Kredit Mva. Beløp 31. des. Betalbar skatt des. Endring utsatt skatt Eksempel 12.4 Føring av skatt ved hjelp av en konteringsoppstilling

14 198 Finansregnskapet : (Del 4) Oppsummerende føringer Kontoer Saldobalanse Overføringer Resultat Balanse 1070 Utsatt skattefordel Avs. betalbar skatt Betalbar skatt Endr. utsatt skatt Eksempel 12.4 Alle føringene i dette kapitlet samlet i en vertikal tabellarisk oppstilling Oppsummering Det er to lover som påvirker skatten: skatteloven og regnskapsloven. Skatteloven skal sørge for likhet for alle og er nødvendigvis noe mer rigid enn regnskapsloven, som baserer seg på rene bedriftsøkonomiske kriterier. Dette kan gi forskjellig resultat regnskapsmessig og skattemessig. Begge lovene opererer med en skattesats på 28 %, men det beløpsmessige grunnlaget kan altså være forskjellig. Til tross for at vi har to forskjellige lover som begge påvirker skatten, skal skattekostnaden som bokføres i det ordinære regnskapet, alltid bli 28 % av ordinært resultat før skatt. Det tilfredsstiller sammenstillingsprinsippet. Men dersom det oppstår såkalte permanente forskjeller (det vil vanligvis si kostnader som er ført i resultatregnskapet, og som blir avvist i skatteregnskapet), vil den effektive skatteprosenten i det ordinære regnskapet øke. Fordi vi må forholde oss til to lover, oppstår det som kalles en midlertidig forskjell. Differansen kan framkomme fordi prinsippene for verdivurderinger av anleggsmidler, kundefordringer og varelager er forskjellig i de to lovene. Problemet løses ved at skattekostnaden består av to elementer: betalbar skatt (basert på skatteregnskapet) og utsatt skatt (som er en korreksjonspost som fanger opp differansen mellom det ordinære regnskapet og skatteregnskapet). Forskjellen i balanseverdier og tilhørende kostnader kan slå ut begge veier. Foretaket kan betale «for mye» eller «for lite» skatt, sammenliknet med det som ville være tilfellet om vi baserte skatteutregningen bare på det «ordinære» regnskapet. Denne forskjellen skal utliknes i framtiden. Forskjellen i balanseverdiene kan dermed vise seg å være en såkalt skatteøkende midlertidig forskjell eller en skattereduserende midlertidig

15 Kapittel 12: Skatt 199 forskjell. Dette løses ved at mostposten til korreksjonsposten i resultatregnskapet føres som en såkalt usatt skattefordel (immateriell eiendel) Kapittel 12: Skatt 199 eller som en utsatt skatteforpliktelse (langsiktig gjeld). Dette kan oppsummeres i en tabell: forskjell. Dette løses ved at mostposten til korreksjonsposten i resultatregnskapet Eiendel føres som Behandling en såkalt i usattbehandling skattefordel (immateriell Midlertidig eiendel) eller som en utsatt skatteforpliktelse regnskapet (langsiktig skattemessig gjeld). Dette forskjell kan oppsummeres i en tabell: Varige driftsmidlemisk Bedriftsøkono- Saldoavskrivning Som oftest en avskrivning i saldogrupper skatteøkende Eiendel Behandling (lineært eller i regnskapet saldo). Eventuelt Behandling basert skatte- skattemessig messige avskriv- Midlertidig midlertidig for- forskjell skjell. nedskrivning. ningssatser. Varige driftsmidler Kundefordringer Bedriftsøkonomisk Skjønnsmessig avskrivning (lineært vurdering eller basert saldo). på sammenstil- Eventuelt Saldoavskrivning isjablongavset- saldogrupper basert ning delvis skattemessigsert på avskriv- ba- Som oftest en skatteøkende Som oftest en midlertidig skattereduse- forskjellrende midlerti- nedskrivning. lings- og ningssatser. foretakets egen dig forskjell. forsiktighetsprinsippet. historikk. Kundefordringer Varelager vurdering basert på Laveste sammenstil- verdi av lings- kostpris og og vir- forsiktighetskelig verdi (ukuprinsippetrans nedskrives). Skjønnsmessig Sjablongavsetning delvis basert Kostpris. på foretakets egen historikk. Som oftest en skattereduserende Som oftest midlerti- en dig skatteredu- forskjell. serende midlertidig forskjell. Varelager Aksjer Laveste Virkelig verdi. av kostpris og virkelig verdi (ukurans nedskrives). Kostpris. Som Ofte en oftest skatte- en skattereduserende midlertidig midler- fortidiskjellreduserende forskjell. Underskudd Aksjer til framøring Vises Virkelig ikke. verdi. I Kostpris. inntil ti år. Skattereduse- Ofte en skattereduserende midlertidig forrende. Figur 12.5 En sammenlikning av den regnskapsmessige og den skattemessige skjell. behandlingen av balanseposter og virkningen de har på skatten Underskudd til framøring Vises ikke. I inntil ti år. Skattereduserende. Tenk over Figur 12.5 En sammenlikning av den regnskapsmessige og den skattemessige \ behandlingen Hva kjennetegner av balanseposter skatteloven, og virkningen og hva de kjennetegner har på skatten regnskapsloven? \ Hva mener vi med en permanent forskjell? \ Hvilke eiendeler behandles forskjellig i skatteloven og i Tenk regnskapsloven? over \ Hva kjennetegner mener vi med skatteloven, en midlertidig og forskjell? hva kjennetegner regnskapsloven? \ Hva mener vi med en permanent skatteøkende forskjell? midlertidig forskjell? \ Hvilke Hva mener eiendeler vi med behandles en skattereduserende forskjellig i skatteloven midlertidig ogforskjell? i regnskapsloven? \ Hva mener vi med en midlertidig forskjell? \ Hva mener vi med en skatteøkende midlertidig forskjell? \ Hva mener vi med en skattereduserende midlertidig forskjell?

16 200 Finansregnskapet : (Del 4) Her følger hele det tabellariske oppsettet sammen med resultat og balanse for foretaket for 20x4/20x5: FINANS.COM Foreløpig saldobalanse Overføringer Resultat Balanse 1000 FoU «Regnskapsfører n» FoU «Årsoppgjører n» Utsatt skattefordel Goodwill Bygninger Biler Inventar Datanettverk Aksjer i AS ANNA Varelager Kundefordringer Avsetning til tap kundefordringer Forskuddsbetalt forsikring Påløpt inntekt Aksjer i Lopticom Kasse Bankinnskudd Bankinnskudd skattetrekk Aksjekapital Opptjent egenkapital Avsetning til forpliktelser Pantelån Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig forskuddstrekk Utgående merverdiavgift Inngående merverdiavgift Oppgjørskonto for merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift

17 Kapittel 12: Skatt Skyldig utbytte Påløpte renter Uopptjent inntekt Skyldige feriepenger Salgsinntekt Husleieinntekt Salgsgevinst bil Varekostnad Lønn Feriepenger Arbeidsgiveravgift Kantinekostnad Avskrivninger Nedskrivninger Frakt Strøm Verktøy, inventar Reparasjon, vedlikehold Kontorrekvisita Telefon Bilkostnader Reklame Forsikring Andre driftskostnader Tap på kundefordringer Periodisering FoU Renteinntekter Kursgevinst Rentekostnader Kurstap Betalbar skatt Endring utsatt skatt Årsresultat Kontrollsum Eksempel 12.6 Vertikalt tabellarisk oppsett med foreløpig saldobalanse og årsoppgjørsføringer for Finans.com for 20x5

18 202 Finansregnskapet : (Del 4) FINANS.COM BALANSE 20x5 20x4 EIENDELER Anleggsmidler 1000 FoU «Regnskapsfører n» FoU «Årsoppgjører n» Utsatt skattefordel Goodwill Bygninger Biler Inventar Datanettverk Aksjer i AS ANNA Sum anleggsmidler Omløpsmidler 1460 Varelager Kundefordringer Avsetning til tap kundefordringer Forskuddsbetalt forsikring Påløpt inntekt Aksjer i Lopticom Kasse Bankinnskudd Bankinnskudd skattetrekk Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2000 Aksjekapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital

19 Kapittel 12: Skatt 203 Langsiktig gjeld 2180 Avsetning til forpliktelser Pantelån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig forskuddstrekk Oppgjørskonto for merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Skyldig utbytte Påløpte renter Uopptjent inntekt Skyldige feriepenger Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAP Eksempel 12.7 Balanse for Finans.com for 20x4 20x5 RESULTATREGNSKAPET 20x5 20x4 Sum inntekter Varekostnad Lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Ordinært res. før skatt Skattekostnad Årsoverskudd Eksempel 12.8 Resultat for Finans.com for 20x4 20x5

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?... 12 1.2 Oversikt over boka... 14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning... 18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap Varige driftsmidler Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør:

Varebil (1) Trond Kristoffersen. Varebil (1) Varebil (1) Finansregnskap. Case i tabellarisk avslutning Olsen Handel AS. Årlige avskrivninger utgjør: Varebil (1) Trond Kristoffersen Årlige avskrivninger utgjør: Kostpris - restverdi = Økonomisk levetid Finansregnskap Case i tabellarisk avslutning Case - 2 Varebil (1) Solgt varebil beregning av gevinst

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer