Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling."

Transkript

1 Veiledning Design Pilot 09 Dette dokumentet, inneholder en beskrivelse av grunnlag og prosedyre knyttet til prosjektet Design Pilot 09 et delprosjekt underlagt Designdrevet Innovasjonsprogram ( DIP ), og er gjennomgått og godkjent av programmets styringsgruppe. Veiledningen danner således det formelle grunnlag for videre utarbeidelse av kommunikasjonsplattform, prosedyrer, utlysing og saksbehandling. 1. Innledning 1.1. Bakgrunn 2. Design Pilot 09 område, metode og formål 2.1. Programmets formål 2.2. Generelt om begrepet Designdrevet innovasjon 2.3. Prosessmodellen som Design Pilot bygger på 2.4. Programmets anvendelsesområde 2.5. Tilskuddsberettigede juridiske enheter 2.6. Størrelsen av tilskuddsberettigede prosjekter 3. Programstyrets rolle 3.1. Programstyret 4. Søknad om programmidler 4.1. Programmets innsatsområde 4.2. Søknadsskjema 4.3. Søknaden opplysninger om Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere 4.4. Opplysninger om prosjektets innhold, økonomi med mer Opplysninger om evt. annen offentlige medfinansiering 5. Tildeling av tilskudd, tilskuddsbetingelser og -satser 5.1. Søknadsbehandling 5.2. Tidsfrister 5.3. Tildelingskriteria 5.4. Omfang av støtte 5.5. Andre tilskudds satser 6. Statsstøttereglene 6.1. Generelt om statsstøtte 6.2. Bagatellmessig støtte ( De minimis støtte ) Generelt om bagatellmessig støtte 6.3. Gruppefritakelse for små og mellomstore virksomheter (SMB) Definisjon av små og mellomstore virksomheter Ekstern konsulentbistand Forskning og utvikling Støtte til patentomkostninger 7. Tilskuddsberettigede prosjektomkostninger 7.1. Hvilke kostnader kan dekkes? 7.2. Lønnskostnader 7.3. Direkte eksterne kostnader 7.4. Indirekte kostnader 7.5. Ikke tilskuddsberettigede omkostninger 8. Tilsagn om tilskudd 8.1. Tildeling av tilskudd 8.2 Utfyllende informasjon

2 9. Rapportering og utbetaling av tilskudd 9.1. Statusrapport Dokumentasjonskrav Attestasjon av statusrapporter Innhentning av opplysninger m.v Utbetaling av tilskudd 10. Avslutning, evaluering og formidling av resultater Sluttrapport Avsluttende regnskap Utsettelse av frist for innlevering av sluttrapport og avsluttende regnskap Videreformidling av prosjektets innhold, erfaringer og resultater 11. Bortfall av tilsagn og tilbakebetaling av tilskudd Varsling Avbrytelse Tilbakekalling 12. Generelt om videre fremdrift av program for designdrevet innovasjon

3 Beskrivelse av grunnlag og prosedyre knyttet til prosjektet Design Pilot 09 et delprosjekt underlagt Designdrevet Innovasjonsprogram ( DIP ) 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Regjeringen har i sin Innovasjonsmelding ( NHD stortingsmelding nr Et nyskapende og bærekraftig Norge ) beskrevet følgende satsing på designdrevet innovasjon : Det eksisterer i dag ikke noen målrettede virkemidler innenfor design som stimulerer til en systematisk og brukerrettet tilnærming fra idéfasen i bedriftenes innovasjonsarbeid. Regjeringen har derfor foreslått 10 mill. kroner i 2009 til et nytt designprogram som skal stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen basert på systematiske brukerstudier og designmetodikk, kalt DIP (Designdrevet Innovasjons Program). DIP vil blant annet gjennom pilotprosjekter, samfinansiert mellom programmidler og bedriftene, bidra til økt kunnskap om prosesser og nytteverdi av designdrevet innovasjon. Gjennom informasjonsspredning skal dette stimulere næringslivet til økt satsing på denne metodikken. Design Pilot 09 er ett av tre delprosjekter ND har igangsatt som oppfølging av regjeringens intensjoner og vil legge beslag på majoriteten av bevilgningen på 10 mill. kroner i De øvrige to delprosjekter er ; Design Effekt og Design Diagnose.( ) DIP er et 3 årig program hvor det forutsettes bevilgninger i samme størrelsesorden i 2010 og Denne beskrivelsen gjelder utlysning av programmidler for Design Pilot 09 område, metode og formål 2.1. Programmets formål Formålet med Design Pilot er å igangsette prosjekter som styrker innovasjonsevnen i næringsliv og offentlige institusjoner ved å ta i bruk designdrevet innovasjonsmetodikk. Det gis støtte til foretak som ønsker å iverksette prosjekter basert på utprøving og testing av denne metodikken og som deler sine erfaringer med Norsk Designråd. Hensikten med slik støtte er : å høste ny kunnskap og erfaringer knyttet til praktisering av designdrevet innovasjonsmetodikk, både for det enkelte foretak og på nasjonalt nivå. bidra til utvikling av konkrete metodeverktøy og prosedyrer, som skal ligge til grunn for rådgivning og nye bedriftsrelaterte tjenesteprogrammer bla. gjennom Innovasjon Norge. bidra til at de deltagende foretakene bringer frem konkrete og konkurransedyktige innovasjoner som et resultat av prosjektet og metodikken. Programmet skal bidra til at norske virksomheter og offentlige institusjoner, gjennom bruk av designdrevet metodikk,- blir mere innovative Generelt om begrepet Designdrevet innovasjon Designdrevet innovasjon er en systematisk og brukerdrevet tilnærming til idéfasen i forhold til utvikling av nye produkter, serviceytelser, forretningsprosesser, organisasjonsformer som bygger på utforsking av brukernes liv, identitet, praksis, eller behov, herunder ikke-erkjente/ latente behov, som kan forventes å bli etterspurt. Dernest preges prosessen av tverrfaglig kopling av designkompetanse for å sikre brukerfokus og evne til å omgjøre/ visualisere innsamlet informasjon/ erfaring til nye forretningsmuligheter via konkrete idéskisser og løsningsbeskrivelser.

4 Begrepet brukere skal forstås meget bredt. Det kan være forbrukere, kunder, medarbeidere, virksomheter, samarbeidspartnere, leverandører eller andre samfunnsborgere. Identifisering av brukerbehov i idéfasen kan omfatte både brukerinvolvering og metoder for brukerobservasjoner og studier i egen regi. I tillegg kan fagekspertise innen eksempelvis design, antropologi, etnologi, sosiologi osv benyttes. Med designkompetanse forstås designerens kompetanse ( kunnskap, evne og vilje ) til å se problemstillinger og muligheter fra et brukerperspektiv. Designkompetanse handler også om å oversette dette til alternative idékonsepter og visualiserte løsningsforslag dette som grunnlag for verifisering og beslutning om hvilken ideer som skal bringes over til et konkret utviklingsprosjekt, dvs. virkeliggjøring Prosessmodellen som Design Pilot bygger på Fig 1 Prosessmodell Fase 1 Fase 2 Utlysningen av programmidler i Design Pilot 09 er kun siktet inn mot gjennomføring av verdiskapings aktiviteter knyttet til idéfasen ( fase 1 ) Formålet med Fase 1 er å komme frem til et utvalgt idekonsept, eller løsningsforslag som ønskes virkeliggjort via en utviklings og markedsintroduksjonsfase ( fase 2 ) Støtte til Fase 2 kan hentes gjennom utlysninger av DIP i 2010 og/ eller andre offentlige støtteordinger for FoU, eksempelvis gjennom Innovasjon Norge og Norges forskningsråd Programmets anvendelsesområde Programmets formål er å gi ny kunnskap om designdrevet innovasjon i Norge. Erfaringer fra gjennomførte prosjekter er en viktig del av dette kunnskapsgrunnlaget. Det gis gjennom programmet tilskudd til prosjekter som har til hensikt å bringe frem nye produkter, tjenester eller forretningsmodeller. Idéfasen er sentral, og designkompetanse skal trekkes inn i en tidlig fase av prosjektet. Prosjektene som får støtte skal skissere nye ideer som kan bringes over til en utviklings og markedsintroduksjonsfase, samt bidra til økt kompetanse hos Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere omkring designdrevet innovasjon i praksis.

5 Programmet kan støtte prosjekter som undersøker brukernes behov på en måte som skiller seg fra alminnelig praksis i bedriften, eller bransjen, og som integrerer brukernes behov i utviklingen av produkter og tjenester ved hjelp av designmetodikk. Det kan eksempelvis dreie seg om utvikling og utprøving av nye metoder, eller testing og implementering av brukernes behov i idéutviklingsfasen, samt anvendelse av designverktøy som oversetter, beskriver og visualiserer alternative ideer, slik at oppdragsgiver kan beslutte og igangsette utviklingsprosjekter ( se figur 2 ) For søkere skal prosjektets formål være å bringe frem nye ideer til en utvikling og markedsintroduksjonsfase, samt bidra til økt kompetanse internt omkring designdrevet innovasjon i praksis. For Norsk Designråd er programmets formål å bringe frem nytt erfaringsmateriale og ny kunnskap om designdrevet innovasjon i Norge, gjennom disse prosjektene. Utenlandske samarbeidspartnere, eksempelvis bedrifter, kompetansesentra, designbyråer og liknende, kan gjerne inngå i prosjekter under programmet. Det avgjørende er, at prosjektene fremmer designdrevet innovasjon i Norge. Fig 2 Eksempel fase 1

6 2.5. Tilskuddsberettigede juridiske enheter Tilskudd til prosjekter under program for designdrevet innovasjon kan gis til juridiske enheter for eksempel alle former for vare og tjenesteytende virksomheter, organisasjoner, offentlige virksomheter, private eller offentlige institusjoner, herunder utdannings-, forskningsinstitusjoner. Det ytes ikke tilskudd til prosjekter hvor det ikke deltar en, eller flere bedrifter som har til hensikt å nyttiggjøre seg resultatet av ideutviklingsfasen i form av ett, eller flere oppfølgende virkeliggjørings/ utviklingsprosjekter. Det forutsettes m.a.o. at bedriften enten er Prosjektansvarlig, eller prosjektpartner. Der gis heller ikke tilskudd til enkeltpersoner eller ikke-momsregistrerte virksomheter Størrelsen av tilskuddsberettigede prosjekter Det ytes kun tilskudd til prosjekter, hvor tilskuddsberettigede prosjektomkostninger overstiger kr. På bakgrunn av en prosjektsøknad, kan programstyret ved spesielle tilfeller, innstille med tilskudd lavere enn kr. til forprosjekter. Det vil imidlertid ikke være mulig å søke spesifikt om midler til et forprosjekt. 3. Programstyrets rolle 3.1. Programstyret Det etableres et programstyre med representanter fra Norsk Designråd (ND), Norges forskningsråd (NFR) og Innovasjon Norge (IN). ND er programeier og har ansvaret for strategisk og faglig innretning på programmet. IN vil ha ansvaret for faktiske utbetalinger av prosjektmidler og skal sikre at regelverket og all rapportering knyttet til statstøtte er løpende ivaretatt, mens NFR vil ha en rådgiverrolle i forhold til innovasjonskvalitet og forskningsinnhold. En vesentlig oppgave for programstyret er å vurdere og å prioritere søknader om tilskudd under program for designdrevet innovasjon, basert på prosjektbeskrivelsens kvalitet og oppfyllelse av tildelingskriteriene innenfor programmets totale budsjettramme for tilskudd, som i 2009 er ca 5,6 mill kr. Utlysning og søknadsfrist vil bli nærmere annonsert. Programstyrets behandling av de enkelte søknader er konfidensielt. Alle avgjørelser er endelige og kan ikke påklages. 4. Søknad om programmidler 4.1. Programmets innsatsområde Design Pilot 09 har fokus på designdrevet innovasjon som metodikk, slik det fremgår av avsnitt 2, og kun søknader som ivaretar dette perspektivet vil bli vurdert. Det henvises også til egen nettside for Design Pilot 09: Søknadsskjema Søknad om tilskudd under program for designdrevet innovasjon skal sendes til Norsk Designråd via et eget digitalt søknadsskjema, som finnes på

7 Spørsmål i tilknytting til søknadsskjemaet kan rettes til : Anita C. Drabløs Prosjektmedarbeider DIP Norsk Designråd DogA, Hausmannsgt 16 NO-0182 OSLO Tlf.direkte Sentralbord Mobil Søknaden opplysninger om Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere Søknaden skal inneholde opplysninger om Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere. Med Prosjektansvarlig forstås den juridiske enhet, som er ansvarlig for prosjektets gjennomføring og økonomioppfølging. Prosjektansvarlig har ansvaret for å ivaretaden løpende kontakt med programstyret. Prosjektansvarlig er ansvarlig for innsendelse av statusrapporter og det avsluttende regnskap for prosjektet. Prosjektansvarlig er også ansvarlig for å samle inn delregnskaper fra eventuelle samarbeidspartnerne. Med samarbeidspartner forstås deltagere i prosjektet, som får del i tilskuddet fra program for designdrevet innovasjon, og som har mer enn en ren underleverandør/ konsulentinteresse (finansiell interesse) i prosjektet, eller som får delvis ubytte av resultater som oppnås under prosjektforløpet. Dersom prosjektet kjøper en ytelse av en konsulent, et designbyrå eller lignende virksomhet uten at denne får ubytte av de resultater som oppnås under prosjektet, er denne part å betrakte som en underleverandør. Underleverandøren vil da være en "ekstern" part i forhold til prosjektet og mottar kompensasjon fra prosjektmidlene via prosjektansvarlig. I søknaden skal det angis hvilke personer som er prosjekt- og regnskapsansvarlige for det aktuelle prosjektet. Dette vil typisk være personer hos den juridiske enhet, som er prosjektansvarlig i prosjektet. Både prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere skal signere søknaden Opplysninger om prosjektets innhold, økonomi med mer. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektets målsetning, innhold/ aktiviteter, tidsplan med videre. og en plan for prosjektets videreformidlingsaktiviteter. Videre skal prosjektets totale budsjett og eventuelt budsjett for hver av de deltagende samarbeidspartnere vedlegges søknaden. Budsjettet skal spesifiseres i hovedaktiviteter. Søkt tilskudd skal angis i budsjettpostene lønnskostnader, direkte eksterne kostnader og indirekte kostnader. Det samlede prosjektbudsjett for hovedaktivitetene spesifiseres med egen

8 medfinansiering og eventuelt annen offentlig finansiering. Ulønnet egeninnsats kan ikke inngå i prosjektregnskapet og er ikke støtteverdig under dette programmet. Alle utgifter skal angis uten moms. Søknaden skal vedlegges en erklæring fra både prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere om størrelsen av den bagatellmessige støtte som de forskjellige juridiske enheter har mottatt etter EU`s statsstøtteregler i det inneværende år, samt for de to foregående regnskapsår. Informasjon om dette er viktig for vurderingen av hvor stort tilskudd en prosjektansvarlig, eller samarbeidspartner kan oppnå i henhold til statsstøttereglene. I denne sammenheng er det viktig at være oppmerksom på virksomhetsbegrepet i bagatell ordningen (Kommisjonens forordning nr. 1998/2006). Se mere om dette under avsnitt Opplysninger om evt. annen offentlige medfinansiering Hvis prosjektet medfinansieres med andre offentlige midler eller midler fra en EU- ordning, skal søknaden inneholde opplysning om dette, samt opplysninger om hvor stort beløp medfinansieringen utgjør. I forhold til bagatellmessig støtte henvises det til søknadsskjemaet som har en egen rubrikk for informasjonsplikten knyttet til denne forordning. 5. Tildeling av tilskudd, tilskuddsbetingelser og -satser 5.1. Søknadsbehandling Når Norsk Designråd har mottatt alle søknader om prosjektstøtte ved utløp av tidsfristen, vil en saksbehandlingsgruppe foreta en første gjennomgang av søknader. Søknader prioriteres ut fra kriteriene knyttet til designdrevet innovasjon og i hvilken grad søknadene oppfyller intensjoner for programmet. Dessuten blir hver søknad vurdert i forhold til statsstøttereglene. Saksbehandlingsgruppen gir deretter sin innstilling til hvilke søknader som anbefales behandlet av programstyret, som vil konkludere på basis av søknadenes oppfyllelse av programintensjonene og programbudsjett. Søkerne informeres om aksept eller avslag på prosjektsøknadene gjennom IN, som har det endelige og formelle ansvaret for godkjenning av anbefalte tilsagn fra programstyret. Alle søknader er konfidensielle for alle andre enn saksbehandlingsgruppen og programstyret. Avslag på søknader kan ikke påklages Tidsfrister Første utlysning av Design Pilot er 25 juni, og repeteres ca 15 august. Søknadsfristen er 1 oktober. Alle søkere skal ha fått tilbakemelding innen 1 desember Bevilgningene vil kun gjelde fra tidspunkt for tilsagn og maksimum ut Prosjektets resultater og sluttrapport for prosjektet skal foreligge innen prosjektperiodens utløp og senest 2 måneder etter avsluttet prosjekt, ellers kan tilskuddet inndras Tildelingskriteria Ved tildeling av tilskudd foretas en samlet vurdering av prosjektene på bakgrunn av følgende tildelingskriterier:

9 1. Utgangspunkt i brukernes behov. Det legges vekt på i hvor stor grad et prosjekt utvikler, utprøver og formidler metoder for å avdekke brukernes erkjente og ikke-erkjente behov. Videre legges det vekt på graden av systematikk og tverrfaglighet i prosjektet. 2. Anvendelse av designkompetanse Det legges vekt på i hvor stor grad prosjektet innhenter og benytter seg av designkompetanse i prosjektet. Det legges avgjørende vekt på at designmetodikk benyttes i oversettelse av resultater av brukerstudier og formidling/ visualisering av nye idékonsepter som underlag for valg av foretrukket løsning som ønskes brakt over i et operativt utviklingsprosjekt. ( se fig 2 ) 3. Høy nyhetsverdi. Det legges vekt på i hvor stor grad prosjektets metoder eller prosesser skiller seg fra alminnelig praksis for virksomheten, og er nyskapende ( dvs. at man tenker og gjør noe nytt og utradisjonelt i forhold til målgruppe, ledelse, samarbeidspartnere, eller tilnærmingsmåte. ) 4. Målbar effekt. Det legges vekt på at prosjektet skal gi konkrete resultater. Dette kan vurderes kvalitativt eller kvantitativt hos eksempelvis brukere, medarbeidere-, i virksomheter og institusjoner, i markedet eller på samfunnsnivå. 5. Anvendelighet for andre. Det legges vekt på i hvor stor grad den metodekunnskap, som oppnås i prosjektet, er relevant og anvendelig for andre. 6. Formidling av resultater til en bredere krets. Det legges vekt på i hvor stor grad prosjektets resultater, spesielt hva angår metodekunnskap formidles, eller gjøres tilgjengelig for spredning til aktører utenfor prosjektets deltagerkrets. 7. Addisjonalitet. Det legges vekt på at prosjektet omfatter aktiviteter, som ellers ikke ville blitt utført eller kun ville blitt utført i meget begrenset omfang, uten programmidler fra Designdrevet innovasjonsprogram. Vedr. 1. Utgangspunkt i brukernes behov. Det vektlegges, i hvor stor grad et prosjekt utvikler og utprøver metoder til å avdekke brukernes erkjente og ikke-erkjente behov. Det kan dreie seg om forbedringer av eksisterende løsninger på markedet i dag, eller ønske om å finne frem til helt nye konsepter og løsninger. En tilnærming kan eksempelvis være en systematisk innsamling av brukerdata eller en systematisk identifisering av brukernes behov gjennom teknikker for brukerobservasjoner, eller annen form for brukerinvolvering. Når du fyller ut feltet i søknadsskjemaet er det viktig å beskrive, hvilke type brukere som involveres i prosjektet, og hvordan brukerne involveres, gjerne også hvilke metoder som planlegges benyttet eller utforsket.

10 Vedr.2. Anvendelse av designkompetanse Utnyttelse av designkompetanse er sentralt i programmet. Det kreves derfor at designkompetanse benyttes aktivt i prosjektgjennomføringen. Organisering og integrering av annen faglig kompetanse som er relevant for prosjektet vektlegges også. I søknadsskjemaet er det derfor viktig å beskrive hvorledes designkompetanse skal trekkes inn i prosjektet, dvs hvilke oppgaver og rolle designer/byrå vil ha i prosjektet og hvilke interne og eksterne kompetansemiljøer designerne skal samarbeide med. Se eksempel modell 2 Dersom det allerede foreligger et tilbud og en aktivitetsplan fra et designmiljø, er det utmerket å kopiere dette inn her for å beskrive anvendelsen av designkompetanse. Vedr.3. Høy nyhetsverdi: Det vektlegges i hvor stor grad prosjektets metoder eller innfallsvinkler skiller seg fra allminnelig praksis, er nyskapende og tenker i nye og utradisjonelle baner. Når du fyller ut dette feltet i søknadsskjemaet er det viktig å forklare på hvilken måte prosjektet er nyskapende. Det kan være mange måter å beskrive dette på. Eksempelvis hvorvidt den måten som prosjektet involverer brukerne på er ny, eller om metoden for utnyttelse av designkompetanse i prosjektet er ny for deg som søker eller for din bransje, eller om selve innovasjonsmålsettingen for det nye produktet eller tjenestekonseptet vil ha en høy nyhetsgrad. Vedr.4. Målbar effekt: Det vektlegges at prosjektet skal gi konkrete og varige resultater. Prosjektets formål skal m.a.o. beskrives tydelig bl.a. gjennom å belyse hvilket mål, eller hvilken problemstilling innovasjonsprosjektet har til hensikt å imøtekomme. Det vil legges stor vekt på at prosjektet har intensjoner om å frembringe et konsept som senere skal tas over i en utviklings og implementeringsfase av foretaket som søker om støtte. Se eksempel modell 2 Effekten av en slik implementering skal kunne måles hos prosjektdeltagerne etter endt prosjektperiode, eksempelvis i forhold til økt kompetanse, styrket innovasjonsevne, større kundetilfredshet, økte markedsandeler, ny markedsadgang, el. l. Legg derfor vekt på å beskrive på hvilke områder du mener du vil kunne måle effekten av prosjektet, når prosjektet er gjennomført. Vedr.5. Anvendelighet for andre: Det vektlegges i hvor stor grad den kunnskapen som oppnås i prosjektet er relevant og anvendelig for andre. Det betyr, at det vil bli vurdert i hvor stor grad innholdet i prosjektet har relevans for en bredere krets av aktører enn de som er direkte involvert i prosjektet. Det fokuseres primært på designmetodikk og det brukerdrevne elementet. Når du fyller ut feltet i søknadsskjemaet er det derfor viktigt å forklare, hvordan prosjektet og de brukerdrevne designprosessene i prosjektet kan være anvendelige, til nytte og til inspirasjon for andre. Vedr. 6. Formidling av resultater til en bredere kreds: Hovedintensjonen med Design Pilot er å fremskaffe mer kunnskap og viten om metoder og prosesser knyttet til denne form for innovasjonsarbeide. Det vil derfor bli lagt stor vekt på at erfaringsmateriale blir gjort tilgjengelig for Norsk Designråd ved at prosjektansvarlig i sin prosjektsøknad åpner for at Norsk Designråd etter prosjektavslutning gis tilgang til prosessmateriale fra designbyrå og andre bidragsytere i tillegg til virksomheten selv. I tilfelle det krysses av i svaralternativet som gir begrenset innsyn er det

11 derfor viktig å beskrive omfanget av denne begrensningen og begrunnelsen for dette i kommentarfeltet. Vedr.7. Addisjonalitet Det vurderes i hvilken grad prosjektet er addisjonelt. At prosjektet er addisjonelt betyr at prosjektet omfatter aktiviteter som ikke vil bli gjennomført uten tilskudd fra Design Pilot. Her krysses det av i det svaralternativ som er aktuell for søker Omfang av støtte Tilskudd til offentlige institusjoner kan utgjøre opp til 75 % av institusjonens tilskuddsberettigede prosjektomkostninger. Tilskudd til forsknings-, utdanningsinstitusjoner som ikke er omfattet av ovennevnte, kan også utgjøre opp til 75 % av institusjonens tilskuddsberettigede prosjektomkostninger. Tilskudd til andre juridiske enheter f. eks - private virksomheter, -bedrifter og Organisasjoner, kan utgjøre opp til 50 % av dennes tilskuddsberettigede prosjektomkostninger. Tilskuddets sats vil bli fastlagt etter en konkret vurdering av søknaden, bl.a. i forhold til hvor høy tilskuddsprosent man i henhold til statsstøttereglene kan gi til de aktuelle aktivitetene. ( Ref avsnitt 6). Dersom søknaden bygger på et samarbeidsprosjekt med flere aktører skal Prosjektansvarlig og prosjektets samarbeidspartnere angi hvordan prosjektutgiftene er fordelt på de forskjellige partnere. En samarbeidsavtale må omfatte minst to organisasjoner som samarbeider om prosjektets utforming, bidrar til gjennomføringen, og deler risiko og utbytte av prosjektet. Dersom prosjektansvarlig leier inn og betaler for konsulenttjenester til prosjektgjennomføringen hvor honorarer skal dekkes som en del av prosjektsøknaden, eksempelvis designbyråtjenester, betraktes denne som underleverandør og ikke som samarbeidspartner Andre tilskudds satser Programstyret kan fravike bestemmelsene i avsnitt 5.4. ( Ref. avsnitt 6 vedr statsstøttereglene). Dette kan skje i tilfeller hvor prosjektets omfang og innhold er av spesielt stor interesse for en bredere krets, har en større grad av åpenhet om metoder og skissemateriale og i tilfeller hvor de økonomiske forhold hos Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere tilsier en høyere tilskudds sats. 6. Statsstøttereglene 6.1. Generelt om statsstøtte Et tilskudd fra staten til en virksomhet eller annen juridisk person ofte betraktes som statsstøtte, hvilket i utgangspunktet ikke er lovlig etter EU-traktatens art. 87, avsnitt 1. Kommisjonen har likevel fastsatt en rekke regler, som åpner for at støtte i visse tilfeller kan gis. Vennligst merk følgende

12 regler: EU s statstøtteregler om bagatellmessig støtte (Kommisjonens de minimis forordning nr. 1998/2006) Gruppefritakelsen for små og mellomstore virksomheter- SMB (Kommisjonens forordning nr. 70/2001, inkl. ved Kommisjonens forordning nr av 20. desember 2006) Se mer om de forskjellige bestemmelser nedenfor. Art. 87, avsnitt 1, har fire kriterier, som alle skal være oppfylt for, at et tilskudd blir definert som statsstøtte : 1) Det skal være støtte ytt av staten eller ved hjelp av statsmidler 2) Virksomheten skal innrømmes en fordel 3) Støtten skal være selektiv, dvs. at den begunstiger visse virksomheter. 4) Støtten skal ikke fordreie eller true med å fordreie konkurransevilkårene samt ha samhandelspåvirkning. For offentlige virksomheter og private institusjoner, som ikke har som formål å oppnå overskudd på deres aktiviteter og derfor generelt ikke ser seg selv som virksomheter, kan det være relevant å undersøke om de er omfattet av virksomhetsbegrepet i art. 87, avsnitt 1. Det avgjørende i denne sammenheng er, om institusjonen utøver økonomisk aktivitet. Hvis en privat institusjon mot betaling leverer tjenesteytelser, som også private virksomheter vil kunne levere, utøver den private institusjon økonomisk aktivitet og agerer på et marked. Et tilskudd til den private institusjonen vil derfor kunne være omfattet av statsstøttereglene. Vi vurderer det slik at tilskudd til konkrete prosjekter under designdrevet innovasjonsprogram i mange tilfeller vil regnes som statsstøtte. Tilskuddene vil derfor bare kunne gis, hvis det er tillatt å gi støtten i henhold til ovennevnte EU-rettslige regler. Et prosjekt kan få støtte til prosjektets aktiviteter etter de forskjellige gruppefritakelser, eller bagatell-ordningen, men kan kun innenfor visse rammer oppnå støtte til den samme tilskuddsberettigede prosjektomkostninger etter de forskjellige regler. (Se mer om muligheten for at få kumulerende støtte nedenfor i avsnitt ). I utgangspunktet oppfattes all støtte fra statlige midler som statsstøtte. Statsstøtte fra ordninger som ikke er notifisert eller går inn under gruppeunntakene, kan gis som bagatellmessig støtte. Ref kap. 7.1 i FADs veileder For ytterligere informasjon om statsstøttereglene henvises bl.a. til : eos-avtalens-regler-om-offent.html?id= Bagatellmessig støtte ( De minimis støtte ) Nedenfor følger viktige utdrag av regler knyttet til bagatell ordningen som kan komme helt eller delvis til anvendelse for designdrevet innovasjonsprogram.

13 Det understrekes at selv om et prosjekt er støtteberettiget i henhold til program for designdrevet innovasjon, er ikke dette ensbetydende med at prosjektet kan motta bagatellmessig støtte Generelt om bagatellmessig støtte I Kommisjonens forordning ((EU) nr. 1998/2006) er det fastsatt regler om bagatellmessig støtte, dvs. støtte, som en virksomhet kan motta på tross av statsstøttereglene i EU-traktaten. ( heretter kalt bagatell støtte ) Virksomhetens størrelse er ikke relevant i denne sammenheng. Både store og små virksomheter kan motta bagatell -støtte. En virksomhet kan samlet motta inntil EUR over en periode på tre regnskapsår, dvs. det inneværende regnskapsår samt de foregående to regnskapsår. Beløpsgrensen ( støttetaket) gjelder uansett støttens form eller formål. Ved beregning av hvor stort tilskudd som kan gis innen for rammene av bagatell -ordningen, vil det ikke legges vekt på f. eks. støtteberettigete utgifter eller støttesatser. Virksomheter kan i utgangspunktet motta bagatell -støtte, selv om den får støtte ihht SMBordningene forutsatt at støttetaket ikke overskrides.. Det kan ikke gis bagatell -støtte til en tilskuddsberettiget prosjektomkostning, som også oppnår tilskudd under eksempelvis SMBordningen, hvis dette betyr at støtten med dette overskrider støttetaket, som er fastsatt i SMBordningen. En virksomhet i denne sammenheng er en juridisk definert organisasjon, eller selvstendig juridisk enhet som - har et fullstendig/særskilt regnskap, - er underlagt en ledelse, som enten er en juridisk person eller en fysisk person, og - har produksjon av varer eller tjenesteytelser på ett eller flere steder. Kravet om et fullstendig regnskap innebærer at virksomheten skal registrere alle sine økonomiske og finansielle transaksjoner i løpet av regnskapsperioden, samt oppstille et balanseregnskap. Definisjon av virksomhetsbegrepet betyr at juridiske enheter (eksempelvis aksjeselskaper, andelsselskaper, kommandittselskaper, etc.) kan betraktes som virksomheter i i henhold til bagatell reglens forstand. Det samme gjelder for enkeltmannsvirksomheter. Slike virksomheter vil dermed kunne motta opp til EUR i støtte etter bagatellreglene. Virksomheter som er organisert i konserner, divisjoner, filialer og lignende, skal være særlig oppmerksom på bagatell-ordningens virksomhetsbegrep. Konsern med et moderselskap og et eller flere datterselskaper er eksempel på virksomheter som er organisert i flere enheter.. I denne situasjonen vil konsernets enheter betraktes som enkeltvirksomheter.

14 Underenheter for eksempel divisjoner, filialer og kontorer av aksje-selskaper er derimot normalt ikke selvstendige juridiske enheter, fordi de ikke kan utskilles fra hovedselskapet. Divisjoner, filialer og kontorer er derfor ikke selvstendige virksomheter. Bagatell reglens støttetak på EUR gjelder i disse tilfellene for hele selskapet, og ikke for den enkelte divisjon, filial etc. Innen et tilskudd kan ytes, skal søkeren avgi en erklæring om eventuell annen mottatt bagatell -støtte i det inneværende samt de to foregående regnskapsår. Det er imidlertid virksomheten selv som har ansvaret for at grensen for bagatellmessig støtte ikke overskrides. Bagatell -støtte anses for at være gitt på det tidspunkt virksomheten har oppnådd rett til å motta støtten, det vil si når et tilsagn er gitt og ikke på selve utbetalingstidspunktet. Art. 87, avsnitt 1 inneholder også en oversikt over sektorer som ikke kan motta bagatell støtte Gruppefritakelse for små og mellomstore virksomheter (SMB) Nedenfor følger utdrag av regler for aktuelle ordninger under SMB gruppefritakelse knyttet til designdrevet innovasjonsprogram. Det understrekes, at selv om en utgift er støtteberettiget i henhold til SMB-ordningen, er dette ikke ensbetydende med at det kan oppnås støtte til utgiften under program for designdrevet innovasjon. Hvilke prosjektomkostninger, som kan oppnå støtte og med hvilken støtteprosent avgjøres av programmets styringsgruppe Definisjon av små og mellomstore virksomheter Gruppefritakelsen for små og mellomstore virksomheter åpner for begrenset statsstøtte til små og mellomstore virksomheter. Mellomstore bedrifter er bedrifter som har : færre enn 250 ansatte årlig omsetning på maks 50 mill. EUR, eller maks 43 mill. EUR i balanseregnskap Små bedrifter er bedrifter som har : færre enn 50 ansatte/ årsverk årlig omsetning på maks 10 mill. EUR, eller maks 10 mill. EUR i balanseregnskap I tillegg må bedriften være uavhengig. Dette innebærer at støttegiver må vurdere eventuelle forbindelser mellom bedriften og andre selskaper. En bedrift er uavhengig dersom : bedriften ikke har eiendeler i andre foretak og ingen andre foretak har eierandeler i den samme bedriften, eller bedriften besitter mindre enn 25 % av kapitalen eller stemmerettighetene i et eller flere foretak, eller andre foretak eier mindre enn 25 % av kapitalen eller stemmerettighetene i bedriften Ekstern konsulentbistand Under SMB-ordningen kan en virksomhet få støtte til konsulentbistand under følgende betingelser: 1) I forbindelse med tjenester, som leveres av eksterne konsulenter må bruttostøtten

15 ikke overstige 50 % av omkostningene knyttet til denne konsulentbistanden. Disse tjenester må verken være varige eller regelmessige eller vedrøre virksomhetens normale driftsutgifter 2) Aktivitetene må ikke vedrøre produksjon, eller markedsføring Forskning og utvikling Et prosjekt, som omfatter enten grunnforskning, industriell forskning, eksperimentell forskning eller tekniske forstudier i forkant av industriell, eller eksperimentell forskning kan lovlig oppnå statsstøtte, hvis en rekke betingelser er overholdt. I forhold til intensjonene bak designdrevet innovasjonsprogram kan reglene tilknyttet industriell forskning og eksperimentell forskning komme til delvis, eller hel anvendelse : Eksempel på industriell forskning : Utforsking, eller undersøkelser der målet er å oppnå ny kunnskap for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller for å utføre signifikante forbedringer i produkter, prosesser eller tjenester. Eksempel på eksperimentell forskning : Idèutforming og design i forbindelse med alternative produkter eller tjenester med vesentlig nyhetsverdi sett mot eksisterende løsninger. Første demonstrasjonsprosjekter eller pilotprosjekter Bruk av resultater fra industriell forskning til planer, prosjekter, design/konstruksjon med mål om å skape nye, endrede eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Støtteintensiteten må ikke overskride hhv 70 % for små, og 60 % for mellomstore bedrifter til industriell forskning og 45 % for små og 35 % for mellomstore bedrifter for eksperimentell forskning. Dersom et prosjekt omfatter flere kategorier skal støtteintensiteten beregnes som et gjennomsnittet av mulig støtteintensitet. Det kan ihht reglene ikke gis mer enn 7,5 mill. EUR per prosjekt per bedrift. ( Prosjektstøtte av slik størrelse er ikke en aktuell problemstilling med program for designdrevet innovasjon. ) Støtte til patentomkostninger SMB-ordningen tillater at det gis støtte til omkostninger knyttet i en viss utstrekning til oppnåelse og validering av patenter og andre industrielle eiendomsrettigheter. Slik støtte kan være aktuell i forhold til en ny søknad knyttet til fase 2 i designdrevet innovasjonsprogram ( se fig.1. ) og kan omfatte : Alle kostnader forut for tildeling av rettighetene i første jurisdiksjon, herunder kostnader knyttet til utarbeiding, inngivelse og oppfølging av søknaden så vel som kostnader for å fornye søknaden før rettigheten er tildelt. Kostnader i forbindelse med oversetting samt andre kostnader ved å få tildelt rettigheten eller få den godkjent i andre jurisdiksjoner. Kostnader ved å forsvare rettighetens gyldighet under den formelle behandlingen av søknaden og mulige insigelsesprosedyrer, også når slike kostnader påløper etter at rettigheten er tildelt.

16 7. Tilskuddsberettigede prosjektomkostninger 7.1. Hvilke kostnader kan dekkes? Med tilskuddsberettigede prosjektomkostninger forstås de direkte kostnader som er nødvendige for å gjennomføre et prosjekt. Det er således en forutsetning for støtte at omkostningen er relevant for det prosjekt det ytes tilskudd til. Omkostningen skal forfalle innenfor prosjektperioden og betales innen tilskuddets utbetaling. ( se også avsnitt 9.2. ) For prosjektansvarlig og eventuell samarbeidspartnere kan et prosjekts tilskuddsberettigede prosjektomkostninger overveiende være lønnskostnader og kun i mindre grad andre omkostninger Lønnskostnader Som lønnskostnader kan man ta med den tid som direkte brukes på gjennomføring av prosjektet, herunder prosjektledelse og administrasjon av prosjektet. For interne timer kan det maksimalt medregnes den faktiske timelønn ganget med det antall timer, som anvendes på prosjektet. Timelønnen for månedslønnede beregnes som den faktiske brutto årslønn dividert med Den lønn som føres opp som lønnskostnad kan ikke overstige den faktiske betalte lønn. Det bør utvises sparsommelighet, samt sunn og effektiv finansforvaltning ved administrasjon av prosjekter. Det betyr at lønnen til de aktuelle medarbeiderne ikke må overstige, hva som anses å være en alminnelig, rimelig og realistisk lønn for en ansatt, som utfører de samme funksjoner/ oppgaver, utenfor prosjektet Direkte eksterne kostnader Direkte eksterne omkostninger i prosjektbudsjettet kan eksempelvis være utgifter til prosjektets revisjon, nødvendige reiseomkostninger, samt kjøp av relevant ekstern bistand i form av konsulentbistand/ designbyråtjenester, behovsanalyser utført av annen ekstern ekspertise etc. 7.4 Indirekte kostnader Endelig kan det tas med indirekte fellesutgifter som kan knyttes til prosjektet. Forutsetningen for at en utgift kan inngå i beregningsgrunnlaget for indirekte utgifter, og dermed i prosjektregnskapet, er at prosjektet ikke kan gjennomføres uten å anvende varen og/eller tjenesteytelsen. Det er likeledes et krav at utgiftene skal være betalt før de kan inngå i et beregningsgrunnlag. Følgende utgifter vil typisk kunne fordeles som en indirekte henførbar utgift: sosiale kostnader,el, varme, rengjøring, reparasjon og vedlikehold, forsikring, kontorartikler, telefon, sekretariatsutgifter, husleieutgifter (hvor prosjektansvarlig/samarbeidspartnere befinner seg i leide lokaler). Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere kan beregne de indirekte kostnader etter en standardsats, som maksimalt kan utgjøre 20 % av prosjektets direkte lønnsutgifter. Kun i særlige tilfeller kan dette maksimumet fravikes. Den anvendte sats og de bokførte indirekte kostnader skal kunne dokumenteres i form av faktisk og betalte utgifter.

17 7.5. Ikke tilskuddsberettigede omkostninger Følgende omkostninger er ikke tilskuddsberettigede: 1) Moms til prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere, som er momsregistrerte. 2) Omkostninger i forbindelse med utarbeidelse av søknad om prosjektstøtte. 8. Tilsagn om tilskudd 8.1. Tildeling av tilskudd Når programstyret har besluttet søknadssakene, vil søker få skriftlig beskjed om vedtaket via IN, som har ansvaret for den endelige godkjenning av tilsagn. I tilsagnsbrevet vil maksimal tilskudds størrelse, maksimal støtteprosent for aktiviteter, samt prosjektomkostningenes fordeling på eventuelle samarbeidspartnere bli angitt. Dersom støtten er gitt som bagatellmessig støtte, vil dette bli angitt. Videre vil tilsagnet inneholde opplysninger om bevilgingsperiode, betingelser for utbetaling av tilskudd, krav til rapporter og revisjon. Krav til informasjon, og videreformidling av relevante evalueringsdata om prosjektene spesifiseres også i tildelingsbrevet. Alle formalia, inkludert utbetalinger knyttet til tilsagn vil bli administrert av IN. Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere som er omfattet av et tilsagn skal underskrive en aksept på tilsagnet, og sende denne til IN. Aksepten skal være mottatt hos IN senest 6 uker etter tilsagnets datering. Hvis IN ikke har mottatt aksepten innen denne fristen, bortfaller tilsagnet. 8.2 Utfyllende informasjon Programstyret vil som hovedregel bedømme søknadene basert på innlevert materiale ( -face value- ). I unntakstilfeller, der søknaden kan være av stor prinsipiell verdi for programmet, men innehar mindre uklarheter, kan programstyret be om utfyllende informasjon, eller anbefale et forprosjekt utført, innen endelig saksbehandling gjennomføres. All saksbehandling er konfidensiell, og alle vedtak er endelige. 9. Rapportering og utbetaling av tilskudd Designdrevet innovasjonsprogram betinger som hovedregel at prosjektets fase 1 ( se fig.1 ) skal være gjennomført innen utgangen av Søknaden skal inneholde en fremdriftsplan Statusrapport Prosjektansvarlig kan halvveis i prosjektet sende en signert statusrapport til programstyret i et skjema, som programstyret utarbeider til dette formålet. Da utbetalinger til et prosjekt som hovedregel skjer på bakgrunn av en godkjent statusrapport, vil en innberetning av statusrapport ved eksempelvis halvgått løp gi prosjektet mulighet for å få utbetalt deler av tilskuddet underveis i prosjektet. (se også avsnitt 9.2. ) Statusrapporten skal inneholde: 1) Status for prosjektets gjennomføring, samt en beskrivelse av hvordan prosjektet gjennomføres sammenholdt med det prosjektforløp som er beskrevet i det aksepterte tilsagnet. 2) Status for prosjektets økonomi, herunder: a) En spesifisert regnskapsoversikt for de faktisk bokførte, godkjente og betalte

18 prosjektomkostninger i den tilbakelagte perioden, som er i overensstemmelse med det godkjente budsjettets spesifikasjoner. b) Økonomisk status for prosjektets forventete økonomi i henhold til totalbudsjett. Alle statusrapporter skal underskrives av prosjektansvarlig og den regnskapsansvarlige for prosjektet. Prosjektansvarlig kan omdisponere maksimalt 20 % innenfor de enkelte hovedaktiviteter, under forutsetning av at statsstøttereglene overholdes. Omdisponering mellom eventuelle samarbeidspartnere krever godkjennelse hos programstyret. Dersom en samarbeidspart trekker seg ut av prosjektet, bortfaller aktørens bevilging, med mindre annet avtales med programstyret Dokumentasjonskrav Alle utgifter fra eventuelle samarbeidspartnere skal dokumenteres overfor Prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig er ansvarlig for nødvendig dokumentasjon overfor programstyret. En utgift kan tidligst tas med i et prosjektregnskap, når betaling har funnet sted. Betalingen skal kunne dokumenteres av prosjektet, og dokumentasjonen skal oppbevares sammen med det øvrige regnskapsmateriale i 5 år etter den endelige avregning av prosjektet har funnet sted. Betalingsdokumentasjonen kan for eksempel være en attestert kopi av en bankkontoutskrift, hvor belastningen fremgår. Dokumentasjon for lønnsutgifter: Det skal for hver enkelt medarbeider foreligge utbetalingsdokumentasjon som dekker de perioder som lønnsutgiften belaster prosjektregnskapet med. Alle lønnsutgifter som inngår i et prosjekt skal føres som timeregnskap per navngitt medarbeider for anvendte timer i prosjektet. Timeregnskapet skal dokumentere at utførte oppgaver vedrører prosjektet, og danne grunnlag for beregningen av den andel av medarbeiderens lønn, som kan belastes prosjektregnskapet. Dokumentasjon for lønnsutgiftene og det originale timeregnskap skal oppbevares sammen med prosjektets øvrige regnskapsmateriale i 5 år etter prosjektets endelige avregning Attestasjon av statusrapporter Hvis regnskapet i en statusrapport medfører, at prosjekter anmoder om utbetaling av kr. eller mer, skal regnskapet revideres og attesteres av en statsautorisert eller registrert revisor innen det sendes til programstyret. Revideringen av regnskapet skal skje i overensstemmelse med bestemmelsene i den revisjonsinstruks som sendes sammen med tilsagnet til prosjektansvarlig. Hvis regnskapet er fremsendt av prosjektansvarlig som er definert som offentlige institusjoner og som er omfattet av Riksrevisjonens revisjonsområde, skal det kun vedlegges en erklæring fra Prosjektansvarligns ledelse som bl.a. omfatter bekreftelse på : at regnskapet er riktig, dvs. uten vesentlige feil og mangler, at tilskuddsbetingelsene er oppfylt, at tilskuddet er anvendt etter formålet.

19 Innhentning av opplysninger m.v. I forbindelse med programstyrets gjennomgang av statusrapportene kan programstyret anmode Prosjektansvarlig og evenuelle samarbeidspartnere om supplerende opplysninger om prosjektets forløp og kreve samtlige regnskapsbilag innsendt til gjennomsyn, om nødvendig Utbetaling av tilskudd Utbetaling av tilskuddet skjer, når en innsendt statusrapport for prosjektet er godkjent av programstyret. Utbetalingen motsvarer de faktisk gjennomførte og godkjente tilskuddsberettigede prosjektomkostninger, som fremgår av det godkjente regnskap. Tilskuddet blir utbetalt av IN til prosjektansvarliges konto ihht søknaden. Prosjektansvarlig skal deretter sørge for å videresende deler av tilskuddet til prosjektets eventuelle samarbeidspartnere i overensstemmelse med avtalt fordeling av tilskuddet mellom partene, slik det fremgår av den godkjente statusrapport. Programstyret kan tilbakeholde 15 % av bevilget tilskudd, inntil det foreligger tilfredsstillende avsluttende regnskap og rapportering. Programstyret kan dessuten tilbakeholde ikke-utbetalte tilskudd i tilfelle av forsinket eller manglende rapportering. Tilskudd kan i særlige tilfeller utbetales forskuddsvis. Behovet for dette må i tilfelle varsles og begrunnes i selve prosjektsøknaden. Hvis det skjer en forskuddsutbetaling skal dette skje under forutsetning av at prosjektomkostningenes endelige avregning kan godkjennes av programstyret i etterkant. Det kan også utbetales forskuddsvis mot en bankgaranti, hvis et prosjekt vil få særlige tungtveiende likviditetsproblemer og dersom det skal gjennomføres uten forskuddsutbetaling. Ved anmodning om forskuddsvis utbetaling skal prosjektansvarlig begrunne dette behovet for programstyret. 10. Avslutning, evaluering og formidling av resultater Hovedintensjonen med designdrevet innovasjonsprogram og Design Pilot er å fremskaffe mer kunnskap og viten om metoder og prosesser knyttet til denne form for innovasjonsarbeide. Det blir derfor tillagt stor vekt at erfaringsmateriale blir gjort tilgjengelig for Norsk Designråd ved at prosjektansvarlig i sin prosjektsøknad åpner for at Norsk Designråd etter prosjektavslutning gis tilgang til materiale fra designbyrå og andre bidragsytere i tillegg til virksomheten selv, som kan danne grunnlag for utvikling av prosess og metodeverktøy og cases for øvrig næringsliv. Slik overlevering vil skje basert på initiativ fra Norsk Designråd og da gjennom besøk og intervju- aktiviteter fra ND. ( se avsnitt Tildelingskriteria ) Sluttrapport Til bruk for en vurdering av aktivitetene, samt effekten av de støttede foranstaltninger i et prosjekt skal prosjektansvarlig ved avslutningen av prosjektet innsende en underskrevet sluttrapport til programstyret. Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av forløpet i prosjektet og beskrive dette forløp sammenholdt med prosjektets opprinnelige målsetninger.

20 Sluttrapporten skal dokumentere, at prosjektet er gjennomført i overensstemmelse med det aksepterte tilsagn. Sluttrapporten skal innsendes i et skjema som utarbeides av programstyret til dette formålet. Sluttrapporten skal være programstyret i hende senest 3 måneder etter prosjektets avslutning Avsluttende regnskap Senest 3 måneder etter avslutning av prosjektet skal prosjektansvarlig sende inn et underskrevet, samlet, avsluttende regnskap for prosjektet til programstyret. Regnskapet skal være revidert og attestert av en statsautorisert eller registrert revisor. Regnskapet skal følge samme mal som budsjettet i søknaden. Sendes det avsluttende regnskap av prosjektansvarlig som defineres som offentlige institusjoner, gjelder det samme som anført i avs Endelig avregning av prosjektets tilskudd kan først skje, når programstyret har godkjent sluttrapporten og det avsluttende regnskap Utsettelse av frist for innlevering av sluttrapport og avsluttende regnskap Programstyret kan i særlige tilfeller beslutte at sluttrapporten og det avsluttende regnskap innsendes senere enn 3 måneder etter prosjektets avslutning Videreformidling av prosjektets innhold, erfaringer og resultater Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere er forpliktet til å stille seg til rådighet for Norsk Designråds eget FOU- personale, eller andre engasjert av ND for å samle inn erfaringer, dokumentasjon og resultater av de gjennomførte prosjekter. ( Ref avsnitt 10 og avsnitt 5.2. ) 11. Bortfall av tilsagn og tilbakebetaling av tilskudd Varsling En prosjektansvarlig skal straks underrette programstyret, hvis det skjer vesentlige endringer i de forutsetninger som lå til grunn for tilsagnet om tilskudd. Programstyret vil på dette grunnlag beslutte om endringene i prosjektet tilsier at tilskuddet helt eller delvis skal tilbakekalles, at det skal innsendes en ny søknad, eller at prosjektet kan fortsette med eller uten endringer Avbrytelse Prosjektansvarlig kan på ethvert tidspunkt i prosjektperioden anmode programstyret om at Prosjektansvarliges tilsagn skal bortfalle helt eller delvis for den resterende prosjektperiode. Programstyret avgjør i denne forbindelse om allerede utbetalt tilskudd skal tilbakebetales helt eller delvis. Hvis et prosjekt avbrytes av årsaker som ikke kan tilskrives Prosjektansvarlig eller eventuelle samarbeidspartnere legges det frem regnskap for prosjektets godkjente tilskuddsberettigede prosjektomkostninger i den gjennomførte del av prosjektet, hvoretter det kan utbetales tilskudd ihht til dette.

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring

Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn. Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring Evaluering av økonomistyring og administrering av Skattefunn Rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring 9. juni 2006 Side 2 Side 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sammendrag...

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Transnova utlyser støtte til:

Transnova utlyser støtte til: Transnova utlyser støtte til: Prosjekter som fremmer klimaeffektive transportløsninger (P3-1-2013 Åpen utlysning med Miljøteknologi) Transnova utlyser 30 millioner kroner i støtte til prosjekter som skal

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE Regelverket er utarbeidet i medhold av 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert 26.11.09 i k-sak 72/09 Revidert 16.12.10 i k-sak 88/10 Gyldig fra: 01.01.09 Revidert utgave gyldig

Detaljer

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett

EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER. Del I Prosjektplan Del II Budsjett EUs FOND FOR DE YTRE GRENSER (Yttergrensefondet) PROSJEKTVEILEDER Del I Prosjektplan Del II Budsjett Prosjektveilederen skal tjene som veiledning for endelige støttemottakere ved utarbeiding av prosjektplan

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer