(54) Benevnelse (56) Anførte publikasjoner. (57) Sammendrag. (86) Int.inng.dag og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(54) Benevnelse (56) Anførte publikasjoner. (57) Sammendrag. (86) Int.inng.dag og"

Transkript

1 (12) PATENT (1e) No (r1) (13) Bl NORGE (51) Int Cl. G08B 17/06 ( ) Patentstyret (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (24) Lgpedag (4r) Alm.tilgi (45) Meddelt ' (86) Int.inng.dag og søknadsnr (85) ViderefPringsdag (30) Prioritet ('13) Innehaver (72) Oppfinner (74) Fullmektig Anders Sande, Melbystien 4,2818 GJØVIK Stig Werner Brusveen, Melbyveien 14,2818 GJØVIK Anders Sande, Melbystien 4,2818 GJØVIK Stig Werner Brusveen, Melbyveien 14,2818 GJØVIK (54) Benevnelse (56) Anførte publikasjoner (57) Sammendrag Temperaturvarsler for bruk i elektriske installasjoner G A. wo 03/ Overvåkingsanordning (100, 200, 300) for registrering og varsling av overtemperatur, særskilt i forbindelse med skadelig varmeutvikling i elektriske installasjoner, slik som for eksempel stikkontakter, brytere og sikringsmateriell. Anordningen sgrger for å varsle varmeutviklingen i tide, så varmgang og skade unngås, hvorved driften av elektrisk installasjonsmateriell for montering i elektriske anlegg får bedret sikkerheten betydelig. Temperaturregistreringen utføres i en enhet (100) ved hjelp av en føler (1) som gir en elektrisk størrelse som påvirkes av temperaturen, f.eks. en termistor som er en temperaturavhengig motstand. Når en svak strøm ledes gjennom en slik komponent gir den et temperaturavhengig spenningsfall som måles og direkte gir et mål for temperaturen. Overstiger temperaturen en gitt verdi aktiveres en varslingsenhet (200) som igjen kan fiernvarsle en sentral (300).

2 / - L oue^eqlueled lu6ue Ja uos )HO4 ep Ae dpftl pa spuddo e[ec '66e1ue1uadsÅøq 6o -^Blap?q I sepluaq auunl 1tn 6o req 66ague Isullele 1e gnrusburuueds 1e11tnq ne 0tOuaqne all!te uas;auugddg 'repels erpue ta;;a rauofsellelsurelsuqele! epe>p tplsddo lap tøl6utg11n -lneure^ 61ppep alsre^ 6o ete4st6ar g?sllp ia uaslouugddo pau lelgutro3 'rarnletaduapa^o la;1a ta6utulselaqja^o aplol e1t1s ddo abue; ledelss6ulr11s I 6uqrs lpuofspe4 ua aiit Fslle In 6ep ltataeunlbbalue alsuyep Itls 'ppnrqsbuulrs Jerslrl ruos uørlsleurtsleul uls peu selseleq uesrnl tø1e6ua1 lsago 6o 'ranqså;auas apallp Jalp aleualeusuolselost lallnijoj;tauuø4sedfu1 'esleuueplsru0 ne a61ø1utos gpddo auunl 1;n 6uebue^ Il1S 'lpualeusbuulls 6o arcpfuq 'JaUeluoIIRs I bulpll^lneuren Ae lalesrp:ol ren eueuuelq esstp ^e o/o 6.lalg pp abrop I reuuerq r rauosrad gg ilbloi tuolulo!0oz Jol lapa)illqa 6o -uuetq tol laleroyerl6 ejl )pllls[els e61ø11 '66Åqsbupæu tjauuelq ro] raprellllul e'l 60 'ra6tloq! Jauuerq rcj yon JepJerllltu g'; a6lo51 ; auedelspss6uttltsto; eilelaqp Z0OZ 'ldel:po nrlalsauuau e0ueu 6o tetptan ojols le teuuejq relesjgjol JP UaAH uu-ni6mi 'ft1epfieq ueler.uellrs tarpaq tp166a1ue alsupele t 6uualuotu Jol lleljeleut -suofsellelsur Isullela Ae uagup pa^jo^l.l 'sp6uun epqs 6o 6uebtue^?s 'ap[ t uaburqlrnlnarlre^ alsle^? ep Je ueburuprouesburlgrueno paui ueylsuah 'llapaleul -s6uu1ts 6o arc1fuq tapleluo>pqt1s leduasle roj uros ltls 'teuofsellelsut alsupele r 6urllrqnauen 6r;ape1s paul asppulqjoj llldlsræs 'rnletaduapa^o Ae 6ug;ver 6o 6upe4s;6ar rol 6uluproues0urlgrueno ue JaJøipa^ eslauu4ddo epua66tla.to1 uag 6Elup6iml 'i z -ffi- gjlz 9VEVZE

3 Det er tidligere kjent å koble termoelementer eller sikringer inn i elektriske artikler slik som hårfønere, skjøteledningstromler osv. slik at strømmen brytes når temperaturen stiger over en bestemt temperaturgrense, for å beskytte mot overoppheting. Ulempen er at hele belastningen må passere gjennom termoelementet eller sikringen, og at en seriekobling innfører knutepunkter som øker risikoen for feil. Man risikerer også en for treg reaksjon ved at man ofte ikke ønsker å bryte strømmen eller frakople spenningen på et for tidlig tidspunkt, men i stedet velger å holde seg i grenseområdet for hva artikkelen tåler. Ofte omfattes også en tilbakestillingsmekanisme ("resett knapp")for manuell tilbakestilling. Det betyr at den eventueile overbelastningen kan bli koblet inn igjen, uten at årsaken til utkoblingen blir flernet. Kort ojennomqanq av oppfinnelsen På denne bakgrunn har man kommet frem til oppfinnelsen, nemlig en elektrisk overvåkingsanordning med en separat temperaturregistreringsenhet som særlig er egnet til montering på elektriske enheter eller inne i eller på utsiden av knutepunkter i et el-anlegg, f.eks. brytere, stikkontakter, koblingsbokser, fordelingsbokser, kontaktorer, sikringer osv, Anordningen er tilpasset å varsle med direktemelding, som for eksempel SMS eller MMS, til huseier, elektriker eller vaktselskap hvis den er koblet opp mot en sentral, f.eks. ved å være trådløst eller tysisk tilkoblet. Fordelen med oppfinnelsens anordning er at den ikke innfører flere knutepunkter i et anlegg, noe andre kjente tøsninger som smeltesikringer og termobrytere gjør. En annen fordel er at overvåkingsanordningens separate enhet for varmeregistrering heller ikke behøver være i elektrisk kontakt med den faste installasjonen, noe som forenkler installasjonen, og denne kan derfor eventuelt utføres av uautorisert personell. Oppfinnelsens anordning er heller ikke mekanisk tilbakestillbar, noe som forhindrer at den blir utsatt for mekanisk slitasje.

4 ulørls req 00! ualaquj '(peu6e1uu1e11t) uegeq to ln lolqol Ja Jalla lelelulo 6o uasletl l[ urø4ssgtrp 116 (Ålddns tatto6) ; Outu,{stoltllørls leledas u3 'C" 00 lll laluns JBq uernleradual l0uut alsje^? auasuoj ueoulupjoue ;n epoued uol ua c" 0f teousteno e:eq uarnleraduual snq le llls autal6 ueu 'Oogt pan gd 6as tgls uep suau '3o 0t slo'] 'rpran etanel ua pe^ ne 6as?ls ue>l (uarc66p1) g uaslatlsbupe^uv '002 uelol{uas6ut;sten Ae ua}sal lll tlløtls tt6 tuos (qciuurs tamod) 9 ralfuqurøils ua rarfis 6o rnletadr.uel il6 ua tebqs:ano uetnleladual JPU 1eu6;s 1a rareuae,;a66t.ty dn a1em,, ue sallel uel uos g slaqs6upenlye u3 '002 Fqua aurues! / JalloJluoloDllLu apueoløpege ua AE ldesle Jol leujoj ilelnp 1r; bupalranuol JoJ O0Z ueloquesbutluen t g (COV)relpue^uo ua l[ sarøl uaburuuadg 'pu61s apuassed la U uabuluuads setape^uol 'lna 'uap reno ueburuuads ralgut 6o ; uataløl tuouua[6 uøi]s tepel Z slerluøjls u:l '(6uaquauues 6o1eue laruæup) uetnletadu:el JoJ l?tu p t16 epleltp 6o sa;gu utos lplsburuueds 61bueqnetnletadual la uap t;6luauodtuol Ills ua uouual6 sepal uøjls le^s ua JpN 'puelslout blbueqnetnyeladual ue Ja ulos JolsluJal ua laladuresla 'uelnletadual ne salrrngd ulos aslejjøls IsUUep ua lt6 uros I JeløJ ua ne dplu pen 00f ualaqua I sarø[n ua6upa4s;0aln1etedua1., '00e pjlues ue 6o 0OZ leques6ur;sre^ ue '("sgeq.lngetedulel,) 00;, lequesbuua4stdat:nletadual ua rpeddru6 'ralueuele allalue suabutuptoue Istleuehs>tlolq tasp 7 '6;3 '66ague- ta le (Z) sloqsbu;1qo1 ua gd Ualuotu (!) Duruptoues6u;1prua^o suaslauu4ddo lesn L ro1uopau uasla^ulsaq! sauuguaf6 gs6o utos 1;elsOutusl^uoLl 916 ra aualap aluenalal a6 ';eduraslosaslajø$n apuasuaj6aq aryl 'Istd& le ne reburubal a$e1pan ap gg 6u1usr^uaq tapun ltetep I sa^ulsaq Fu leis ueqeuu4ddg 9VEVZE

5 hele tiden, mens varslingsenheten 200 bare får strøm når temperaturen overstiger et visst nivå, styrt av kretsen 3 (Wake up triggeren). Dette for å spare strøm. Bryteren 5 (Power switchen) gjør atvarslingsenheten 200 ikke får strøm før Wake up tnggeren 3 er aktiv. En ADC, Analog til digital konverter, 6, gjør om spenningen, som vi får av termistoren, til et digitalt signal, som mikrokontrolleren 7 kan lese. Det gjør det mulig for mikrokontrolleren å lese av temperaturen. Mikrokonholleren 7 er en minidatamaskin. Den kan prosessere data og utføre forskjellige handlinger. Den leser av temperaturen, generer signalet som driver en lysdiode 8 og en høyttaler 10 som skal varsle om høy temperatur. Samtidig styrer den en RF-sender 11 som varsler senhalen 300 om hvor høy temperaturen er. Lysdioden 8 gir et lys som styres av mikrokontrolleren 7 til å blinke, særskilt med økende intensitet med økende temperatur. En DAC, digitaltil analog konverter 9 gjør om de digitale signalene fra mikrokontrolleren 7 til tilsvarende analoge signaler for forsterkning og påtrykk på høyttaleren 10 eller en annen varslingskomponent (sirene, tonesignalering etc.) Høyftaleren 10 skal gi lyd når temperaturen blir for høy. Høyere tonehøyde, større lydstyrke eller annen form for signalering ved høyere temperatur kan innstilles via mikrokontrolleren 7. RF-senderen 11 er den enhet som tar seg av radiosendingen til sentralen 300. Det som sendes styres av mikrokontrolleren. RF-senderen informerer sentralen om for høy temperatur og hva temperaturen er. RF-senderen sender signalene ut via en antenne 12. En antenne 13 i sentralen 300 leder de mottatte varslingssignalene tilen RF-mottaker 13 som viderefører informasjon til en mikrokonhollerls, slik at denne kan starte sin egen varsling, når den får beskjed om for høy temperatur via RF. Mikrokontrolleren 15 kan via en DAC 17 varsle via sin

6 6t-0t Uund 'Z JnOU 'de1ss6uu1ts telle 66a;ueule;e 1e ;aduasle Jol ujos 'lequa le4ues epuajolslsle ue U elsje^ gs6o ue1 uelequs 'rera6eel rabu;r11s Jalp JalsJeq Åøt tø1ebue1 6o lgpddo 6ulg4naruen Qlepels løj pll pob r æ1uen 6o rargsloar burularuusleq:e)uls llls uf 'ajeprl salslen 6;, tuaysåsule;e apuaubrlf telle uilelpsnq ue uel ilenlusl:l 'Jap Je 1ap rnleradual uallnq 6o e4leujulol ue6urlsten Jo^q Jestl ruos g, Åeps1p 1a gd rc 1ap rnpredual uallt^ll 6o e4 Jeuluol eourlsrerr JoAq esl^ '9tr æ1egiøq ue6e 9VEVT,E

7 ,39; -CI8-2 :; Patentkrav 1. Overvåkingsanordning (100, 200, 300) for temperaturovervåking og varsling ved overtemperaturer, særskiltformontering ietelektriskanlegg, karakterisert v e d : en temperaturregistreringsenhet (100) med minst en temperaturføler (1) for direkte montering på en artikkel hvis temperatur skal overvåkes, men uten å være i elektrisk kontakt med noen elektrisk leder idenne artikkel, en varslingsenhet (200) som a6iveres av temperaturregistreringsenheten (100)ved overtemperatur, og en sentral (300) for registrering av varslingsenhetens (200) aktivitet og ytterligere aktivering av mekanismer for å hindre videre temperaturstigning eller konsekvenser av den allerede registrerte temperatur. 2. Anordning ifølge krav 1, karakterisert ved at hvertemperaturføler elleren av flere er en temperaturavhengig motstand (1) som påtrykkes strøm fra en shømkrets (2)og hvis spenningsfall måles, ved en verdi over en innstilt terskelverdi føres til aktivering av en aktiveringskrets (3)og omdannes til et digitalt signalfor prosessering i en mikrokontroller (7). 3. Anordning ifølge krav 1-2, karakterisert ved atvarslingsenheten (200) omfatter en sender (11) for fiernvarsling av sentralen (300) og i tillegg kretser for aktivering av allerede eksisterende alarmsystemer koblet til den artikkel hvis temperatur overvåkes. 4. Anordning ifølge krav 1-3, karakterisert ved atvarslingsenheten (200) omfafter enheter (8, 10) for varsling på stedet med lys og/eller lyd med trinnvis økende intensitet etter hvert som den registrerte temperatur øker' 5. Anordning ifølge krav 14, karakterisert ved atvarslingsenheten (200) omfatter enheter for varsling via direkemelding, som for eksempel SMS eller MMS, til huseier, elektriker eller vaktselskap.

8 'rpje^lelsjel ll!6 ue lao[sja^o lpf)pjolnpreduel sejap ulosjep 6ut;sten ue aleltue F Jol ilalsuala;jlp pnol ra uos (;)erapynletadual ol pa^ ljas tjoliej PI 'g-! neq e6p1 buluplouy'2 'apueuotl rap pq6pnl Jol ilesn ap?rutosuo[sepq 1a '6ulupals6u;go11n ua 'erulssbullqol ue uos gs 'pleqddorcno sep;å4 uos le)illpe ue peul Ueluol t sabuuq euunl F erc11al rcl (00t) uelequas6upa4sg6elnptedual JoJuan espouapol uielsle ua! m le)hn4 ra (l) uerelølnlejeduel 1e pa^ ltas!jetlbjel 'g-! neq a61ø1;bu;uptouy'9 9VEVZE

9 a;æ3 -rir- 2 s Figur 1

10 00t z rn6!j laque s6utlsjea sleji JnleJeduel 9VEVZE

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Skal du pusse opp hjemme?

Skal du pusse opp hjemme? Inspirasjon Skal du pusse opp hjemme? Stikkontakter og brytere tas som regel ned slik at det blir enklere å male og tapetsere. De fleste settes opp igjen uten at man har vurdert el-sikkerheten eller muligheten

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

Generell brukerveiledning for hyttami.no

Generell brukerveiledning for hyttami.no Generell brukerveiledning for hyttami.no HyttaMi har siden etableringen i 2003 vokst til å bli den største aktøren i Norge innen hyttestyring. Målet har hele tiden vært å kunne tilby en komplett og brukervennlig

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG KONVENSJONELL BETJENINGSVEILEDNING Innholdsfortegnelse 1. VOICEPANEL...3 1.1 NORMAL DRIFT...3 1.2 BRANNALARM...3 1.2.1 Lokaliser brannstedet...4 1.2.2 Avstill lydsignal...4

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer