Rapport for 2. kvartal 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 2. kvartal 2001"

Transkript

1 1984 Rapport for 2. kvartal 2001

2 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende til tross for et urolig aksjemarked. Den gunstige tapssituasjonen ble videreført, og avklaringen av den såkalte preferansekapitalsaken i Høyesterett medførte en inntektsføring av tidligere beregnet skatt på over 600 millioner kroner. For første halvår under ett utgjorde periodens resultat millioner kroner i 2001, mot millioner kroner i første halvår Egenkapitalavkastningen var henholdsvis 22,5 og 16,9 prosent, og resultat per aksje utgjorde henholdsvis 3,64 og 2,45 kroner. Resultatet for andre kvartal utgjorde millioner kroner, mot millioner kroner i andre kvartal Driftsresultat før skatt utgjorde i andre kvartal millioner kroner, som var 61 millioner kroner mer enn i andre kvartal Driftsresultatet før tap og skatt var millioner kroner, som var på samme nivå som året før. Egenkapitalavkastningen utgjorde 26 prosent i andre kvartal, mot 18,9 prosent ett år tidligere, mens resultat per aksje var henholdsvis 2,16 kroner og 1,40 kroner. DnB oppnådde en økning i samlede inntekter på 66 millioner kroner fra andre kvartal 2000 til andre kvartal 2001, tilsvarende 2 prosent. Inklusive premieinntekter i Vital utgjorde økningen 707 millioner kroner, eller 15,3 prosent. Samlede eiendeler i konsernets egen balanse og under forvaltning på vegne av kunder utgjorde 483 milliarder kroner ved utgangen av første halvår 2001, mot 445 milliarder kroner ved årsskiftet. Høyesterett ga i dom av 27. juni DnB medhold i den såkalte preferansekapitalsaken. Utfallet ga en skattebesparelse på vel 600 millioner kroner som ble inntektsført i andre kvartal. DnB ble tilkjent saksomkostninger. Samtidig ble det foretatt en ny avsetning for uavklarte skattesaker på nær 100 millioner kroner. DnB la i andre kvartal ut fondsobligasjoner i det internasjonale markedet. Obligasjonene ble godkjent som kjernekapital. Som følge av opptaket og et godt halvårsresultat utgjorde konsernets kjernekapitaldekning inklusive 50 prosent av periodens resultat 8,6 prosent ved utgangen av halvåret. DnB Holding ASA gjennomførte en serie mindre tilbakekjøp av egne aksjer i andre kvartal. Tilbakekjøpene reduserte antall utestående aksjer fra til ved utgangen av kvartalet. DnB opprettet i andre kvartal selskapet Kontanthåndtering AS sammen med Norges Bank og andre banker. Selskapet startet sin virksomhet 1. juli. Selskapet vil ta hånd om en vesentlig del av bankenes kontanthåndtering og dessuten levere tjenester til sentralbanken. Etableringen av selskapet vil gi mulighet for samkjøring og produktivitetsgevinster, i tillegg til bedre sikkerhet og kvalitet på tjenestene. I juli inngikk DnB en avtale med Telenor og EDB Business Partner om utkontraktering av ITdriftstjenester. Avtalen innebærer at EDB Business Partner og Telenor overtar eierskap og ansvar for driften av bankens IT-virksomhet, med utstyr, bygninger og ca. 195 ansatte i Oslo og Bergen. Avtalen trådte i kraft 5. juli. Avtalen løper over fem år og vil gi DnB en årlig besparelse på ca. 150 millioner kroner fra det tidspunkt som driftstjenestene er fullt ut overtatt. tok i andre kvartal viktige skritt videre i utviklingen av Internett-baserte tjenester. Nettbankene er under oppgradering med nye løsninger, og i samarbeid med Telenor er man i ferd med å etablere SmartPay som en ny betalingstjeneste ved bruk av mobiltelefon. I samarbeid med andre banker er DnB i ferd med å introdusere nye løsninger for elektronisk fakturering mellom bedrifter og personkunder. DnB inngår i en nyopprettet indeks, FTSE4Good Europe, som omfatter europeiske selskaper som miljø- og etikkbevisste investorer kan investere i. Dette har sammenheng med DnBs vedtatte miljøpolitikk. Forretningsområdene DnB er organisert i fire forretningsområder med underliggende divisjoner, avdelinger og datterselskaper. Forretningsområdene Personkundeområdet, Bedriftskundeområdet, DnB Markets samt Kapitalforvaltnings- og livsforsikringsområdet er selvstendige resultatenheter med fastsatte avkastningskrav. I tillegg har konsernet støtte- og stabsfunksjoner organisert under egne enheter. Satsing på økt kryssalg og effektivisering av interne leveranser er viktige elementer i strategiene. 1

3 Forretningsområdenes finansielle utvikling i første halvår Utdrag av resultatregnskapet Netto tap (inkludert renter av Netto Andre Driftsresultat på utlån og Driftsallokert egenkapital) rente- drifts- Drifts- før tap langsiktige resultat inntekter inntekter kostnader og skatt verdipapirer før skatt 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Personkundeområdet (33) Bedriftskundeområdet (238) (100) DnB Markets (25) (5) Kapitalforvaltning og livsforsikring Konsernsenter og elimineringer (115) (254) (160) (5) 58 (249) (218) (216) (80) Balanser, gjennomsnitt Netto Fondsmidler til Nøkkeltall: Nøkkeltall: Nøkkeltall: for periodene utlån til forvaltning og Kostn./inntekts- Innskudds- Allokert EKkunder kundeinnskudd dekning (%) dekning (%) egenkapital avkastning (%) 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Personkundeområdet 112,1 99,6 85,0 84, ,5 3, Bedriftskundeområdet 151,2 138,9 93,8 92, ,3 11, DnB Markets 1,7 0,9 9,4 9, ,5 1, Kapitalforvaltning og livsforsikring 1,4 1,1 103,2 97,3 3,3 3, Konsernsenter og elimineringer (0,8) (3,0) (5,3) (10,3) 5,5 3,6 265,5 237,6 286,1 272, ,2 22, Personkundeområdet Personkundeområdet betjener personkunder og småbedrifter gjennom DnBs filialnett, Postbanken, postnettet, nettbankene, telefonbankene, Postbanken Eiendomsmegling og DnB Eiendomsmegling. Gjennomsnittlig utlån økte med 12,5 milliarder kroner sammenlignet med året før, mens innskuddene holdt seg stabile. I tillegg ble det solgt for til sammen 654 millioner kroner i aksjeindekserte obligasjoner. Slike plasseringer utgjorde 3,4 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. Driftsresultatet utgjorde 522 millioner kroner i første halvår 2001, som var 16 millioner kroner lavere enn i tilsvarende periode året før. Postbankens Betalingssentral ble solgt i første kvartal, og påvirket Personkundeområdets resultat med en gevinst på 151,5 millioner kroner. Økningen i netto renteinntekter skyldtes økte utlån. Rentemarginene ble imidlertid redusert som følge av sterk konkurranse og høyere pengemarkedsrenter. Andre inntekter ble påvirket av den svake utviklingen i aksjemarkedet og omleggingen fra manuell til elektronisk betalingsformidling. Driftskostnadene viste en økning på 51 millioner kroner fra første halvår 2000 til Utvikling av betjeningssystemer basert på Internett økte driftskostnadene sammenlignet med året før. Videre ga økt salg av banktjenester gjennom Postens distribusjonsnett høyere kompensasjon for salgsstøtte og betjening. Det ble andre kvartal iverksatt en rekke tiltak som reduserte kostnadene i andre kvartal sammenlignet med kvartalet før. Personkundeområdet er i ferd med å etablere en forbedret nettbankløsning for Postbankens kunder. Ulike tjenester er blitt knyttet sammen i et enhetlig produkt. Personkunder i Den norske Bank tilbys løsninger som gir full oversikt over alle relasjoner til, herunder lån, innskudd, betalingstransaksjoner, aksjehandler, fond og forsikringer. Samlet økte antall kunder i nettbankene og nettjenestene fra 257 tusen ved utgangen av 2000 til mer enn 340 tusen ved utgangen av første halvår. Antall transaksjoner utført over Internett viste rask vekst, og utgjorde over 6 millioner i første halvår. Personkundeområdet har til tross for det urolige aksjemarkedet oppnådd et godt salg av løsninger for aksjesalg basert på Internett til personkunder. Videre har salget av aksjeindeksobligasjoner og banksparing med aksjeavkastning vist en god utvikling. Postbanken og Posten lanserte i mars et tilbud om ekspedering av kunder gjennom samarbeidsavtaler med butikker i nærområdene. Tilbudene er senere videreutviklet med nye tjenester og differensierte priser. Forbruksfinansiering, som selges i samarbeid med DnB Kort, har hatt en god utvikling. Det er utviklet effektive og sikre kredittvurderingsrutiner som gir kunder i Den norske Bank og Postbanken gode tilbud til konkurransedyktige vilkår. Bedriftskundeområdet Bedriftskundeområdet betjener 2

4 storkunder, shippingkunder og små og mellomstore bedrifter gjennom sentrale enheter, datterselskaper, finanssentre og regionale kontorer i Norge, samt utenlandske filialer. Bedriftskundeområdet fortsatte det høye aktivitetsnivået gjennom første halvår, og oppnådde sterk fremgang. Samlet driftsresultat før skatt for perioden utgjorde millioner kroner, som er 23 prosent bedre enn ett år tidligere. Fremgangen skyldtes kombinasjonen av vekst, forbedret drift og betydelige tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger. Gjennom sterk markedsinnsats oppnådde Bedriftskundeområdet en tilfredsstillende vekst i kredittgivning i første halvår. En del av dette har kommet til uttrykk gjennom syndikeringsaktiviteten, som utgjorde 20 milliarder kroner i første halvår. I tillegg ble det arrangert sertifikat- og obligasjonslån tilsvarende 33 milliarder kroner til norsk næringsliv i første halvår. Utlån i egen balanse utgjorde i gjennomsnitt 151,2 milliarder kroner i første halvår, som var 12,2 milliarder kroner mer enn i første halvår Enheten har overtatt flere større norske kunder og økt markedsandelene for den norske virksomheten i En sterk posisjon i det norske markedet har også medført at innskuddsdekningen innen området er opprettholdt på et høyt nivå. Netto renteinntekter viste en økning på 3,3 prosent fra første halvår 2000 til første halvår 2001, til tross for at flere faktorer hadde en negativ innvirkning på inntektsutviklingen. Dette gjaldt blant annet innføringen av nye regler fra 1. juli 2000 for behandling av overførsler mellom kunders konti, og en betydelig forbedring av kvaliteten i utlånsporteføljen som gir lavere marginer. Sterk konkurranse har svekket utlånsmarginene i segmentet for små og mellomstore bedriftskunder, mens innskuddsmarginene er noe bedret. Netto renteinntekter ble også påvirket av at tidligere misligholdte engasjementer ble gjort opp med delvis dekning av ikke inntektsførte rentekrav. Andre driftsinntekter viste samlet sett en positiv utvikling, med en økning på 154 millioner kroner fra 2000 til I økningen inngikk områdets andel av gevinsten ved salg av Postbankens Betalingssentral med 86 millioner kroner. Bedriftskundeområdet fikk positive bidrag fra salg av valuta- og renteprodukter og gjennomføringen av flere store corporate finance-oppdrag. Driftskostnadene i Bedriftskundeområdet viste en god utvikling. Gjennomføringen av integreringen mellom DnBs og Postbankens organisasjoner og systemløsninger innenfor Bedriftskundeområdet har gitt betydelige innsparinger. Nye milepæler i integrasjonsarbeidet er i ferd med å passeres. Dette vil gi ytterligere besparelser i tiden fremover. Det ble regnskapsført store tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger i første halvår, til sammen 238 millioner kroner. Tilbakeføringene gjelder i første rekke utenlandske engasjementer som har vært under avvikling. DnB Finans hadde i løpet av første halvår en utlånsvekst på ca. 20 prosent. I samme periode gjennomførte selskapet en meget vellykket integrasjon med Telenor Finans og DnB Factoring. DnB Finans har ekspandert sterkt innenfor factoring i Flere store nye factoringoppdrag ble etablert med utgangspunkt i factoringsystemet DnB Telefactor. DnB Markets DnB Markets er s verdipapirforetak, og tilbyr kunder et bredt spekter av verdipapir- og investeringstjenester/-produkter. DnB Markets betjener markedet fra 11 byer i Norge samt filialer i London, New York og Singapore. DnB Markets hadde en tilfredsstillende utvikling i første halvår, til tross for den negative utviklingen som preget aksjemarkedet i perioden. Samlet fikk DnB Markets et resultat i første halvår 2001 på 591 millioner kroner før skatt, mot 451 millioner kroner i første halvår Inntekter fra kundeaktiviteter utgjorde 671 millioner kroner, som var på linje med tilsvarende periode i fjor. Kundeinntekter fra valuta og rentederivater utgjorde 262 millioner kroner, mot 232 millioner kroner i fjor. Økningen gjelder hovedsakelig økt salg av rentederivater. Kundeinntekter fra investeringsprodukter utgjorde 198 millioner kroner, mot 271 millioner kroner i fjor. Reduksjonen skyldes redusert etterspørsel i markedet etter aksjer og aksjerelaterte produkter. Antall kunder av aksjehandelstjenesten på Internett var ved halvårsskiftet økt til DnB Markets ble i andre kvartal fjernmedlem på Stockholmsbörsen. Inntekter fra corporate financetjenester var 115 millioner kroner, mot 94 millioner kroner i Økningen skyldes emisjonen, delprivatiseringen og børsnoteringen av Statoil ASA i juni i år, der DnB Markets var en av hovedtilretteleggerne. Tidsskriftet Euromoney kåret DnB til beste "Equity House" i Norge i andre kvartal. DnB Markets arrangerte i andre kvartal det første euroobligasjonslånet som er blitt registrert i Verdipapirsentralen. Inntekter fra salg av verdipapiradministrative tjenester økte til 97 millioner kroner i 2001, fra 79 millioner kroner året før. Økningen reflekterer høy aktivitet fra utlendinger i det norske verdipapirmarkedet, samt økt salg av verdipapirservice for selskaper og verdipapirlån. Antall investorer med verdipapirkonto i DnB økte første halvår med ca til over Tidsskriftet Global Investors European Clearing Survey 2001 bekreftet DnBs posisjon som beste Custody Clearing Bank i Norge. Inntekter fra market making og annen egenhandel utgjorde 295 millioner kroner, mot 149 millioner kroner samme periode i fjor. Aktivitetene innen kjerneområdet norske kroner bidro til den positive utviklingen. Den lave markedsrisikoprofilen ble videreført. Salg av aksjer i NOS ASA ga 23 millioner kroner i gevinst på langsiktige verdipapirer. Kapitalforvaltning og livsforsikring Forretningsområdet Kapitalforvaltning og livsforsikring omfatter konsernets virksomhet innen livs- og pensjonsforsikring, skadeforsikring, fond og diskresjonær forvaltning gjennom Vital Forsikring, Vital Link, Vital Eiendomsforvaltning, Vital Skade, DnB Investor, DnB Kapitalforvaltning og DnB PrivatBank. Området oppnådde et samlet driftsresultat før skatt på 231 millioner kroner i første halvår, mot 299 millioner kroner ett år tidligere. Det er positiv utvikling innen forsikringsvirksomheten, mens forvaltnings- 3

5 virksomheten viser en reduksjon. Sett i lys av den svake utviklingen i markedene har imidlertid også forvaltningsvirksomheten oppnådd tilfredsstillende resultater. Driftskostnadene har økt som følge av økt aktivitet, særlig vedrørende produktutvikling og på markedssiden. Samlede midler forvaltet av Kapitalforvaltning og livsforsikring utgjorde 105,6 milliarder kroner ved utgangen av første halvår, mot 102 milliarder kroner ved årsskiftet. Forvaltningsvolumene ble påvirket av svak verdiutvikling for aksjeporteføljene. Fond forvaltet av DnB Investor utgjorde 28,4 milliarder kroner ved utgangen av første halvår, mot 29,5 milliarder kroner ved årsskiftet. Aksje- og kombinasjonsfond ble redusert med 1,1 milliarder kroner i løpet av halvåret, mens obligasjonsog pengemarkedsfond var uendret fra årsskiftet. Samlet ble det netto solgt for 574 millioner kroner i nye plasseringer. Til tross for den svake utviklingen i aksjemarkedet, økte antall kundeforhold i DnB Investor med 48 tusen til 732 tusen i første halvår. Dette var 30,4 prosent av antall kundeforhold i fondsforvaltningsselskapene, mot 29,4 prosent ved årsskiftet. Det var en betydelig vekst i faste spareavtaler i første halvår. I første halvår lanserte DnB Investor et nytt fondskonsept i Norge, kalt Multi-fond. Dette ble gjort i samarbeid med et utenlandsk forvaltningsselskap. Konseptet innebærer at kundene velger blant ulike risikoprofiler, hvoretter den utenlandske tilretteleggeren velger ut forvaltere blant verdens ledende fondsforvaltere. Samlet ble det tegnet for 370 millioner kroner i Multi-fond i første halvår. Ved halvårsskiftet hadde DnB Investor også etablert et nytt teknologifond. DnB Kapitalforvaltning oppnådde gode forvaltningsresultater i perioden, sett i forhold til utviklingen i markedet. Konsernets styrke på dette området ga mange nye forvaltningsmandater til selskapet. Forvaltet kapital økte med 2,4 milliarder kroner i første halvår 2001, til 71 milliarder kroner. Midler forvaltet direkte for kunder viste sterk økning, og verdifallet i aksjemarkedet ble mer enn kompensert. For første gang passerte selskapet 10 milliarder kroner i slik forvaltning. Vital Forsikring og Vital Link oppnådde samlet et resultat før skatt på 272 millioner kroner i første halvår 2001, mot 245 millioner kroner for tilsvarende periode i Premieinntektene viste en meget sterk utvikling i første halvår, med en vekst på 48 prosent, og utgjorde millioner kroner for Vital Forsikring og Vital Link samlet i første halvår. I første halvår 2000 utgjorde premieinntektene millioner kroner. Vital fikk netto overført millioner kroner i forbindelse med overtagelse av forsikringsavtaler fra konkurrenter i første halvår, mot 285 millioner kroner i første halvår Samlede kundemidler til forvaltning i Vital Forsikring og Vital Link utgjorde 65,7 milliarder kroner ved halvårsskiftet, mot 62,1 milliarder kroner ved årsskiftet. Den bokførte avkastningen i Vital Forsikring utgjorde 4,1 prosent i første halvår, mot 4 prosent i tilsvarende periode i Den verdijusterte avkastning for halvåret var som følge av uroen i aksjemarkedet svakere, og utgjorde 1,3 prosent, mot 3,5 prosent i første halvår Merverdiene i verdipapirporteføljene utgjorde 0,8 milliarder kroner ved utgangen av første halvår, mot 2,9 milliarder kroner ved inngangen til året. Samlet bufferkapital i Vital Forsikring utgjorde 8,8 milliarder kroner ved utgangen av juni. Ved begynnelsen av året utgjorde bufferkapitalen 9,5 milliarder kroner. Vital Link introduserte Master- Fund som et nytt forvaltningsprodukt til unit-linked kunder i andre kvartal. MasterFund er et produkt som kombinerer ulike underliggende fond, og hvor sammensetningen av fond kan endres fortløpende. For kundene innebærer det at de får tilgang til en aktiv forvaltningsfunksjon basert på kundens foretrukne risikoprofil. Fondet ble godt mottatt i markedet. Vital utviklet og iverksatte en ny Internett-portal for sine produkter i første halvår. Tjenesten gir kundene en samlet oversikt over alle produkter og tjenester som leveres fra Vital, samt tilgang til all informasjon om kundens mellomværende med Vital. Ansatte i enkelte bedrifter fikk i første halvår direkte tilgang til egne pensjonsdata innenfor kollektive ordninger via Internett. Vital utvidet sin eiendomsportefølje gjennom investering i en gruppe på 10 hoteller som ble overtatt ved utgangen av første halvår. Investeringene styrker risikospredningen i Vitals eiendomsportefølje. Vital Skade har implementert en ny løsning for salg av forsikringsprodukter gjennom Postbankens nettbank. Kundene i Postbankens nettbank får nå tilbud om å tegne skadeforsikringer på nettet som en integrert del av tilbudet til nettbanken. I nettbanken kan kundene beregne priser og kjøpe forsikringer for bil, villa, innbo/løsøre, reiser og fritidsbolig. Utviklingen etter oppstart er tilfredsstillende. Inntekter Netto renteinntekter i andre kvartal utgjorde millioner kroner, som var 217 millioner kroner høyere enn i andre kvartal Gjennomsnittlige utlån økte med 28 milliarder fra andre kvartal 2000, mens innskuddene økte med til sammen 8 milliarder kroner. Marginer på kundeutlån og kundeinnskudd ble til sammen redusert med 0,13 prosentpoeng fra andre kvartal 2000 til andre kvartal Samlede marginer viste imidlertid en økning på 0,01 prosentpoeng fra første til andre kvartal. Finansavtaleloven som ble innført med virkning fra juli 2000 fjernet bankenes renteinntekter på betalingstransaksjoner. Dette reduserte marginene i andre kvartal med 0,13 prosentpoeng sammenlignet med andre kvartal Bedring i porteføljekvalitet ga en reduksjon i marginene på 0,05 prosentpoeng, mens sterkere konkurranse om utlån og innskudd reduserte marginene med 0,15 prosentpoeng. Ved kompenserende tilpasninger oppnådde imidlertid konsernet en økning på 0,07 prosentpoeng fra andre kvartal Andre driftsinntekter utgjorde millioner kroner i andre kvartal 2001, mot millioner kroner ett år tidligere. Målt i forhold til samlede inntekter utgjorde slike inntekter henholdsvis 42,6 og 48,0 prosent. Mottatte aksjeutbytter ble redusert med 163 millioner kroner fra andre kvartal 2000 til andre kvartal I andre kvartal 2000 inngikk 141 mil- 4

6 lioner kroner i utbytte på investeringen i Kreditkassen i resultatet. Vitals resultat til fordeling mellom eier og skatt utgjorde 143 millioner kroner i andre kvartal. Etter goodwillavskrivninger på 25 millioner kroner ble det inntektsført 100 millioner kroner fra Vital i konsernets regnskap, mot 106 millioner kroner i andre kvartal Bokført finansavkastning utgjorde 1,9 prosent i andre kvartal Verdijustert avkastning ble 2,3 prosent i andre kvartal. Det var fortsatt stor turbulens i de nasjonale og internasjonale kapitalmarkedene. Verdien av Vitals kortsiktige investeringer økte i andre kvartal. Samlede kursreserver utgjorde 0,8 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, som var på samme nivå som ved utgangen av første kvartal. Provisjonsinntektene fra banktjenester utgjorde 683 millioner kroner i andre kvartal 2001, mot 781 millioner kroner i tilsvarende periode i Inntektene fra betalingsformidling ble redusert med 93 millioner kroner. Salget av Postbankens Betalingssentral har medført en økning i avgitte provisjoner og gebyrer fra betalingsformidling i form av transaksjonskostnader til Bankenes Betalingssentral, samtidig som konsernets egne kostnader ved betalingsformidlingen er blitt redusert. På grunn av økning i avgitte provisjoner medførte salget en reduksjon i netto betalingsformidlingsinntekter i andre kvartal på 68 millioner kroner. Overgangen til bruk av nettbanker og elektronisk betalingsformidling medførte reduserte inntekter. Inntektene fra tilrettelegging for børsintroduksjoner og omsetning av aksjer viste en samlet reduksjon på 7 millioner kroner fra andre kvartal 2000 til andre kvartal Reduksjonen skyldtes i sin helhet lavere annenhåndsomsetning av aksjer på grunn av markedssituasjonen, mens gjennomføring av flere store corporate finance-oppdrag, herunder børsintroduksjonen av Statoil, ga betydelige inntekter i andre kvartal. Usikkerhet og store svingninger i aksjemarkedet ga en reduksjon i inntekter fra fondsforvaltning på 12 millioner kroner. Samlede inntekter fra valuta og finansielle instrumenter utgjorde 463 millioner kroner i andre kvartal 2001, mot 372 millioner kroner året før. Av dette utgjorde inntekter på valuta- og renteinstrumenter henholdsvis 240 og 275 millioner kroner. Kursgevinster på aksjeinvesteringer utgjorde 224 millioner kroner i andre kvartal 2001, mot 97 millioner kroner i tilsvarende periode i Salg av investeringen i Moelven ga en gevinst på 216 millioner kroner. Ikke regnskapsførte merverdier utgjorde 96 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal 2001, mot 302 millioner kroner ved årsskiftet. Merverdien i Moelven utgjorde 93 millioner kroner ved årsskiftet. Øvrige ordinære driftsinntekter utgjorde 159 millioner kroner i andre kvartal 2001, mot 129 millioner kroner i andre kvartal Satsing på virksomhet innenfor e-handel i samarbeid med andre selskaper reduserte inntektene med 17 millioner kroner på grunn av negativ resultatutvikling i slike enheter. Driftskostnader Sum driftskostnader utgjorde millioner kroner i andre kvartal 2001, mot millioner kroner i andre kvartal Kostnadsgraden, målt som sum kostnader i prosent av sum inntekter, utgjorde 58,8 prosent i kvartalet mot 57,4 prosent i andre kvartal Effektene av sammenslåingen av Postbanken og DnB ga en nivåreduksjon i kostnadene mellom kvartalene på 59 millioner kroner. Synergieffekter realisert ved utgangen av andre kvartal utgjorde 314 millioner kroner på årsbasis. Målet på 464 millioner kroner i årlige synergieffekter skal være nådd innen utgangen av Bemanningen i konsernet økte med 79 årsverk i andre kvartal, og utgjorde årsverk ved halvårsskiftet. Lønnskostnadene økte med 62 millioner kroner fra andre kvartal 2000 til På gjennomsnittbasis ble bemanningen redusert med 156 årsverk, hvilket ga en reduksjon i lønnskostnadene på 15 millioner kroner. Lønnsoppgjørene medførte en økning på 20 millioner kroner, mens avsetningene til resultatbasert lønn økte med 30 millioner kroner. Pensjonskostnadene økte med 11 millioner kroner, i første rekke som følge av samordning av pensjonsordningene for de ansatte i Postbanken og DnB. Telekostnader, porto og rekvisita økte med 11 millioner kroner fra andre kvartal 2000 til andre kvartal Markedsføringskostnader økte med 9 millioner kroner, mens opplæring og reisekostnader økte med til sammen 13 millioner. Honorarer og IT-kostnader økte med 83 millioner kroner fra andre kvartal 2000 til andre kvartal 2001, og gjaldt økt satsing innenfor informasjonsteknologi og e- handel. Øvrige driftskostnader økte med 8 millioner kroner. Salget av virksomheten i Postbankens Betalingssentral til Bankenes Betalingssentral ga en reduksjon i kostnadene i andre kvartal 2001 sammenlignet med andre kvartal 2000 på 54 millioner kroner. Samlede ITkostnader i utgjorde 508 millioner kroner i andre kvartal 2001, mot 454 millioner kroner i andre kvartal I andre kvartal ble det benyttet 20 millioner kroner av restruktureringsavsetningen for integrasjon mellom Postbanken og DnB. Resterende avsetning utgjorde ved utgangen av andre kvartal 108 millioner kroner. Tap og problemengasjementer Regnskapet for andre kvartal 2001 viste større tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger enn nye tap. Netto tilbakeføring i andre kvartal utgjorde en inntektsføring på 101 millioner kroner. Til sammenligning ble det inntektsført netto 24 millioner kroner i tilsvarende periode i Det ble kostnadsført 86 millioner kroner i nye tap og tapsavsetninger i andre kvartal 2001, mot 104 millioner kroner i andre kvartal Samtidig økte de samlede tilbakeføringene av tidligere tap og tapsavsetninger fra 128 millioner kroner i andre kvartal 2000 til 187 millioner kroner i Et fortsatt høyt nivå av tilbakeføringer skyldtes godt oppfølgingsarbeid vedrørende problemengasjementer, spesielt utenfor Norge. Problemengasjementene, som omfatter misligholdte og tapsutsatte engasjementer, utgjorde 3,1 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal etter fradrag for spesifiserte tapsavsetninger. I forhold til sum utlån utgjorde problemengasjementene 5

7 1,1 prosent ved utgangen av andre kvartal, mot 1,3 prosent ett år tidligere. De spesifiserte tapsavsetningene utgjorde i sum 37 prosent av problemengasjementene ved utgangen av andre kvartal, mot 44 prosent ved tilsvarende tidspunkt i Uspesifiserte tapsavsetninger utgjorde 2,1 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet. Avsetningen var den samme som ved årsskiftet og ett år tidligere. Effekten av bedring i gjennomsnittlig porteføljekvalitet motvirket virkningen av et høyere utlånsvolum, som isolert sett ville medført høyere uspesifiserte tapsavsetninger. Det ble imidlertid opprettholdt en avsetning ut over det beregnede behovet av hensyn til en viss usikkerhet med hensyn til utviklingen fremover. Ved utgangen av kvartalet utgjorde beregnede normaliserte tap 0,31 prosent av netto utlån, som var på samme nivå som ved årsskiftet og ved utgangen av første kvartal Ved årsskiftet 1999/2000 utgjorde anslaget for fremtidig normalisert tapsnivå 0,37 prosent. Skatt inntektsførte i andre kvartal 162 millioner kroner i skatt. Ved beregning av periodens skattekostnad er det tatt hensyn til utfallet av den såkalte preferansekapitalsaken, hvor Høyesterett 27. juni 2001 avsa dom i favør av Den norske Bank. Saken gjaldt skattemessig behandling av nedskrivningen av preferansekapital i 1993 på 2,2 milliarder kroner, som skattemyndighetene tidligere hadde behandlet som skattepliktig inntekt. Dommen medførte at banken kunne inntektsføre 600 millioner kroner i skatt i andre kvartal. DnB avsatte imidlertid nær 100 millioner kroner i andre kvartal for å møte usikkerhet knyttet til andre uavklarte skattesaker i konsernet. Skattebelastningen for periodens resultat var 363 millioner kroner, tilsvarende 24 prosent. Konsernets anslåtte fremtidige gjennomsnittlige skattebelastning er 24 prosent. Den relativt lave skattekostnaden skyldes blant annet at konsernets skattebelastning ikke omfatter skattekostnaden i Vital. Videre er mottatte utbytter fra norske selskaper i hovedsak skattefrie for. Sambeskatning av bankens norske virksomhet og virksomheten ved enkelte utenlandske filialer har også betydning for beregnet skattekostnad. Forvaltet kapital og kapitaldekning forvaltet til sammen 482,8 milliarder kroner ved halvårsskiftet. Eiendeler i DnB utgjorde 379,5 milliarder kroner, forvaltede midler i Vital 71,6 milliarder kroner og annen fondsforvaltning 39,4 milliarder kroner. I løpet av første halvår økte samlede forvaltede eiendeler i med 37,8 milliarder kroner, hvorav utlånsveksten utgjorde 17,8 milliarder kroner og økningen i beholdning av rentebærende verdipapirer var 8,8 milliarder kroner. Utlån til kunder viste en jevn vekst gjennom hele første halvår. Netto utlån utgjorde 270,5 milliarder kroner ved halvårsskiftet, mot 252,7 milliarder kroner ved inngangen til året. Utlån til personkunder økte i første halvår med 7,5 milliarder kroner eller 6,7 prosent til 119,5 milliarder kroner. Av samlede utlån var 113,1 milliarder kroner lån sikret ved pant i bolig. Innenfor bedriftskundeområdet fant de største utlånsøkningene sted innen segmentene eiendomsdrift og shipping med henholdsvis 2,9 og 2,5 milliarder kroner. Sparemidler forvaltet av DnB utgjorde 291,1 milliarder kroner ved halvårsskiftet. Det var 12,8 milliarder kroner mer enn ved inngangen til året. Økningen fordelte seg på bankinnskudd med 9,7 milliarder kroner og sparing i forsikringstakerfond med 3,5 milliarder kroner. Plasseringer i fond og aktiv forvaltning viste som følge av utviklingen i aksjemarkedet en mindre reduksjon. Ved halvårsskiftet utgjorde tradisjonell banksparing 185,1 milliarder kroner, Vitals forsikringstakerfond 65,7 milliarder kroner og fond forvaltet gjennom DnB Investor 28,4 milliarder kroner. Øvrig fondsforvaltning, herunder aksjeindeksobligasjoner, utgjorde 16,6 milliarder kroner. Innskuddsdekningen var 68,5 prosent per 30. juni, mot 68,7 prosent ved utgangen av første kvartal og 69,4 prosent ved inngangen til året. Dersom plasseringer i aksjeindeksobligasjoner og lignende instrumenter regnes med, vil innskuddsdekningen ved halvårsskiftet øke til 70,6 prosent. Kjernekapitaldekningen utgjorde 8,1 prosent ved utgangen av andre kvartal, mot 7,5 prosent ved begynnelsen av året og 7,1 prosent ved utgangen av første kvartal. Den kraftige økningen skyldtes opptak av fondsobligasjonslån. Lånet, som var på 400 millioner dollar, ble godkjent av Kredittilsynet som kjernekapital innenfor rammen av 15 prosent av samlet kjernekapital. Dersom femti prosent av periodens resultat tas med i beregningen, øker kjernekapitaldekningen til 8,6 prosent ved utgangen av halvåret. De tilsvarende tallene for samlet kapitaldekning utgjorde henholdsvis 10,7 prosent og 11,2 prosent ved utgangen av første halvår. Kapitaldekningsgradene ble i løpet av første halvår påvirket av flere vesentlige endringer. Beregningsgrunnlaget økte fra 292,3 til 311,9 milliarder kroner. Dette svekket den offisielle kjernekapitaldekningen med 0,5 prosentpoeng. Endrede regler fra og med april for vekting av boliglån mellom 60 og 80 prosent av verditakst medførte en økning i dekningsgraden på 0,2 prosentpoeng. Tilbakekjøp av aksjer reduserte den offisielle kjernekapitaldekningen med 0,1 prosentpoeng, mens opptak av fondsobligasjoner økte kjernekapitaldekningen med 1,1 prosentpoeng. foretar interne beregninger av kapitalbehov for konsernet basert på statistiske metoder og kvantitative og kvalitative målekriterier for porteføljene og de ulike risikokategorier. Det beregnes kapitalbehov for kredittrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, eierrisiko for Vital og operasjonell risiko. Når det tas hensyn til korrelasjonseffekter mellom risikokategoriene, økte kapitalbehovet fra 15,3 til 18,7 milliarder kroner. Samlet vekst i kapitalbehovet var relativt sterkere enn veksten i balanseførte eiendeler. Det skyldtes blant annet at markedsrisikoen har økt som følge av konsernets investeringer i Storebrand. Videre er konsernets risiko for Vital økt som følge av reduserte kursreserver i selskapet etter markedsutvikingen i første halvår. Kredittrisikoen, som utgjør ca halvparten av kapitalbehovet, økte mindre enn balansetallene. Utsikter for resten av året Den svake internasjonale utviklingen 6

8 fortsatte i andre kvartal. Sentralbanken i USA satte i løpet av første halvår ned signalrentene med til sammen 2,75 prosentpoeng. Ringvirkningene av utviklingen i USA har vært kraftigere enn tidligere antatt, men har i liten grad påvirket Norge. Mangel på arbeidskraft i Norge har resultert i et stramt arbeidsmarked. Det er fortsatt stor usikkerhet i det internasjonale konjunkturbildet. Det antas at rentenedsettelser kombinert med vedtatte skattelettelser i USA vil stimulere privat konsum og investeringer. Den internasjonale økonomiske utviklingen ventes å snu til en begynnende oppgang mot slutten av året. Den økonomiske veksten i fastlands-norge ventes å bli lav i 2001, men antas å stige noe gjennom andre halvår og vokse moderat videre i Svak utvikling internasjonalt, relativt høy inflasjon og kapasitetsbeskrankninger vil kunne bremse veksten. DnB venter at det høye rentenivået vil holde seg resten av året. Det ventes en relativt svak utvikling i det private forbruk. Utsikter til fortsatt høye olje priser vil kunne bidra til at oljeinvest- eringene tar seg opp. En generelt god økonomi ventes å bidra til fortsatt forholdsvis høy kredittetterspørsel. På grunn av negative internasjonale utviklingstrekk er det imidlertid grunn til å vente avdempet kredittetter spørsel over tid. Spareraten ventes å opprettholdes, men urolighetene i aksjemarkedet kan medføre en for holdsvis sterkere vekst i banksparing enn i andre spareformer. Etter DnBs oppfatning er utsiktene for Norge og DnBs del fortsatt relativt positive. Den makroøkonomiske situasjonen i Norge er på mange måter annerledes enn i Europa og verden for øvrig. Det gir grunnlag for en fortsatt solid økonomi hos private husholdninger og i store deler av næringslivet. Det må imidlertid antas at de negative internasjonale utviklingstrekkene etter hvert vil få ringvirk ninger også for norsk økonomi, og at omfanget av problemengasjementer og kredittap kan øke. DnB gjennomfører en rekke spesifikke tiltak som vil bidra til å bedre konsernets lønnsomhet. Videreføringen av fusjonsarbeidet mellom DnB og Postbanken vil gi ytterligere innsparinger fra slutten av året. Gjennomføring av rasjonalisering innenfor betalingsformidling og kontanthåndtering vil gi gode effekter, og outsourcing av IT-funksjoner er forventet å gi innsparinger i siste del av året. Innføring av merverdiavgift har lenge medført stor usikkerhet for konsernets videre finansielle utvikling, men de endringer som ble gjennomført i regelverket rett før innføringen antas å ville redusere merkostnadene av merverdiavgiftsreformen for DnB. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til virkningene av reformen. DnB følger den strukturelle utviklingen i finansmarkedene nøye, og har i denne sammenheng engasjert seg i diskusjonene om Storebrands fremtid. DnB ønsker å etablere et slagkraftig norsk finanskonsern gjennom en sammenslåing mellom DnB og Storebrand. DnB har imidlertid konstatert at Storebrand så langt ikke har ønsket å gå videre med DnBs invitasjon. DnB mener imidlertid at en sammenslåing er industrielt riktig og den beste løsningen for begge institusjoner i et lengre perspektiv. 7

9 Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte Andel resultat fra Vital Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Netto gevinster på valuta og finansielle instrumenter Diverse ordinære driftsinntekter Gevinster ved salg av varige driftsmidler Netto andre driftsinntekter Lønn og andre ordinære personalkostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Diverse ordinære driftskostnader Restrukturering, nedskrivninger, etc (2) Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tilbakeføringer av tap på utlån m.v. (note 1) Netto gevinster/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (1) (5) Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden Resultat per aksje 2,16 1,40 3,64 2,45 5,16 Utvannet resultat per aksje 2,14 1,40 3,61 2,45 5,14 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Balanser 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i millioner kroner Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder (note 2) Spesifiserte tapsavsetninger (1 780) (1 871) (2 491) - Uspesifiserte tapsavsetninger (2 115) (2 115) (2 115) Netto utlån til kunder (note 2) Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer m.v Eierinteresser i Vital og tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Resultat for perioden Sum gjeld og egenkapital Garantiansvar

10 1 2 3 Noter til regnskapet Note 1 - Netto tilbakeføringer av tap på utlån, garantier m.v. 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner Resultatanalyse Kostnadsførte konstaterte tap a) 2 (7) Økte spesifiserte tapsavsetninger b) Nye spesifiserte tap b) Sum nye tap Tilbakeførte spesifiserte tap b) Sum spesifiserte tap (29) Inngått på tidligere perioders konstaterte tap c) Periodens endring av uspesifiserte tapsavsetninger d) Netto tilbakeføringer av tap på utlån, garantier m.v. *) Endringsanalyse Endring i spesifiserte avsetninger b) minus e) (211) 24 (136) (183) (751) + Endring i uspesifiserte avsetninger d) Konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifiserte avsetninger for e) Konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifiserte avsetninger for a) 2 (7) Inngang på tidligere perioders konstaterte tap c) = Netto tilbakeføringer av tap på utlån, garantier m.v. *) *) Herav netto tap/(tilbakeføringer av tap) på garantier (22) 18 (23) a) - e) Viser sammenheng og kobling mellom postene Note 2 - Misligholdte og tapsutsatte engasjementer 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i millioner kroner Misligholdte engasjementer Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte engasjementer Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Note 3 - Kapitaldekning 30. juni 31. des. 30. juni Kapitaldekning (prosent) 10,7 10,6 9,1 Kjernekapitaldekning (prosent) 8,1 7,5 7,2 Risikovektet volum (milliarder kroner) 311,9 292,3 276,0 - herav bankporteføljen 296,5 278,6 263,3 - herav handelsporteføljen 15,4 13,7 12,7 9

11 4 Noter til regnskapet Note 4 - Resultat- og balanseutvikling Resultatregnskap 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Beløp i millioner kroner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte Andel resultat fra Vital Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinster på valuta og finansielle instrumenter Diverse ordinære driftsinntekter Gevinster ved salg av varige driftsmidler Netto andre driftsinntekter Lønn og andre ordinære personalkostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Diverse ordinære driftskostnader Restrukturering, nedskrivninger, etc. 0 (2) 65 (7) 23 0 Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tilbakeføringer av tap på utlån og garantier m.v Netto gevinster/(tap) på langiktige investeringer i verdipapirer 7 14 (3) (1) 1 (2) Driftsresultat Skattekostnad (162) Resultat for perioden Resultat per aksje 2,16 1,48 1,49 1,22 1,40 1,05 Utvannet resultat per aksje 2,14 1,46 1,48 1,21 1,40 - Gjennomsnittlig forvaltningskapital Balanser 30. juni 31. mars 31. des. 30. sept. 30. juni 31. mars Beløp i millioner kroner Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer m.v Eierinteresser i Vital og tilknyttede selskaper Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

12 Resultatregnskap DnB Holding ASA 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter (21) (53) (64) (121) (205) Utbytte/konsernbidrag Provisjonskostnader m.v Sum andre driftsinntekter (1) (1) (2) (1) Lønn og andre ordinære personalkostnader Diverse ordinære driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat (42) (71) (107) (154) Skattekostnad (12) (20) (30) (43) 886 Resultat for perioden (30) (51) (77) (111) Balanser DnB Holding ASA 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i millioner kroner Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser Aksjekapital Fond Resultat for perioden (77) - (146) Sum gjeld og egenkapital

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Fokus Bank, Årsrapport, side 1/44 ÅRSRAPPORT - I KORTE TREKK Fokus Bank-konsernet har gjennom året erfart en tiltakende forretningsmessig aktivitet. - Utlånsvekst på 19 prosent

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer