Årsberetning & årsregnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning & årsregnskap 2012"

Transkript

1 Årsberetning & årsregnskap 2012

2 innhold rica hotels med SOliD energireduksjon... 6 FOrBrukSreDukSJOn tm... 7 et naturlig reisemål... 8 kraftmarkedet BeSt PÅ kundeservice raus Og ettertraktet ÅrSBeretning regnskapstall revisjonsberetning VareDeklaraSJOn Og klimaregnskap klimaendringer påvirker kraftsystemet Som en konsekvens av menneskeskapte klimaendringer forventes mer nedbør og økt tilsig til vannmagasinene i fremtiden. En forventet temperaturøkning vil også føre til at mer vinternedbør vil komme som regn. Dette har to konsekvenser for kraftsystemet; tilsiget på vinteren vil øke fra dagens relativt lave nivåer som følge av at mer vann renner direkte ned i magasinene, og mindre snømengder vil gi lavere tilsig når snøsmeltingen setter i gang på våren. Resultatet kan bli jevnere tilsig gjennom året, mindre flomtap og større muligheter for vannkraftprodusentene for å utnytte vannet på en mer effektiv måte. fornybare norge Norge har et nesten 100 prosent fornybart kraftsystem, men naturgitte forutsetninger gjør at vi fremdeles har store muligheter for å utvide den fornybare kapasiteten. I 2012 utgjorde vindkraften 1,5 TWh. Dette er ny rekord og utgjør 1,1 prosent av samlet kraftproduksjon. Likevel blir dette smått sammenlignet med det anslåtte tekniske potensialet på hele TWh. I tillegg utnytter Norge i dag kun 5 prosent av teknisk potensial av bioressurser fra skog, og potensial for økt vannkraftutbygging er betydelig. Dette, og god tilgang på areal, gjør det mulig å øke den fornybare produksjonen til relativt lave kostnader sammenlignet med andre land. Når det er sagt, må det selvfølgelig legges til en avveining mellom økt fornybar kraftproduksjon og naturinngrep. FOTO: RUNE STOLTZ.

3 LEDER Den grønne ledertrøya en unik mulighet! Verden vil ha mer energi. Energi er en forutsetning for å bringe folk ut av fattigdom. Samtidig vet vi at energibruk er en av de største utfordringene med tanke på klimagassutslipp. Norsk gass og ny fornybar energi kan erstatte kull og atomkraft. Norge er i dag verdens tredje største gasseksportør, og dekker alene 20 prosent av Europas totale gassforbruk. Viktigere er det at vi har store fornybare energiressurser. Norge besitter i dag halvparten av Europas reservoarkapasitet for vannkraft, og er det landet i verden som har høyest vannkraftproduksjon per innbygger. Og lengst nord i landet vårt finnes noen av de mest attraktive områdene for utvikling av vindkraft i hele Europa. Norge har mange fortrinn, og er for mange en foregangsnasjon et velfungerende demokratisk samfunn med høy velferd og med et sterkt engasjement i arbeidet fram mot en mer bærekraftig utvikling. Som nasjon kan vi velge å gå foran som et eksempel til etterfølgelse for alle som ønsker å ta del i fornybarsamfunnet. Vi starter ikke på null. Vi gir gjerne honnør til regjeringen, som har fått på plass sertifikatmarkedet som vil utløse ny fornybar energi på cirka 25 TWh. Dette tilsvarer 1,4 millioner husholdninger. Norge er også et av landene som er sterkt engasjert i arbeidet med å bevare regnskogene. Men skal vi gå i front i retning fornybarsamfunnet, må vi redusere eget klimagassutslipp! I det norske klimaforliket er målet å redusere utslippet med millioner tonn CO2. Vi kan i dag nå 2/3 av målet ved å erstatte forurensende energi med ren og fornybar energi. Barentsregionen sitter kanskje på noen av klodens største energireserver. Dette gir oss som nasjon et betydelig ansvar og store muligheter. Et viktig tiltak er elektrifiseringen av norsk sokkel. Dette innebærer store investeringer, og vi ser at det kan bli vanskelig å regne disse prosjektene lønnsomme på kort sikt. Både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk. Men har vi «råd» til å la være? Å ta på seg den grønne ledertrøya og vise vei inn i fornybarsamfunnet vil kreve mange modige valg. Per dags dato tror vi ikke det er mulig å regne på alle de positive effektene en slik posisjon kan gi nasjonen i fremtiden. Derimot mener vi dette er etiske valg som vi må ta med tanke på fremtidige generasjoner. For eksempel vil en elektrifisering av deler av oljeinstallasjonene kunne bidra med utslippsreduksjoner på ca. 5 millioner tonn CO2. Men tiltaket koster omkring 5 milliarder kroner! Det er veldig mye penger (1 promille av oljefondet). Elektrifisering av transportsektoren er et annet eksempel på et område der vi raskt kan redusere store utslipp. Vi snakker her om en reduksjon på cirka 5 millioner tonn CO2. Norge ligger i front i verden med hensyn til elbiltetthet. I september 2012 utgjorde elbiler hele fem prosent av nybilsalget. Symbolsk nok hadde vi en rekordsmelting av is i Arktis i samme periode, der isnivåene ble redusert med et areal som utgjorde to ganger norsk territorium på én måned. Ishavskraft har de siste årene utvidet sitt engasjement innen elektrifisering. For to år siden tok selskapet initiativet til utbygging av en nasjonal infrastruktur for hurtiglading av elbiler. Prosjektet har fått navnet Ishavsveien. Den første korridoren mellom Svinesund og Oslo er i dag ferdigstilt. Det internasjonale energibyrået IEA har i sin studie (publ. 8 feb.2013) av det nordiske markedet slått fast at elektrifisering av transport vil spille en avgjørende rolle i bevegelsen mot et karbonnøytralt Norden i ÅRSRAPPORT

4 leder I september 2012 åpnet Ishavskraft verdens første universelle hurtigladestasjon på Vestby (E6) utenfor Oslo. Interessen for prosjektet har vært, og er stor. Representanter fra både japansk og europeisk bilindustri deltok på åpningen. Elektromotorer bruker langt mindre energi enn forbrenningsmotorer. Når elbilene i tillegg kjører på fornybar energi, blir regnskapet langt hyggeligere lesning både når det kommer til kostnader for bedrifter, privatpersoner og ikke minst miljøet. Ishavsveien kan bestå av 250 hurtigladere på 100 ladesteder fra Svinesund til Kirkenes. Dette er en dugnad som både private og offentlige aktører er positive til. Men hastigheten må økes betraktelig! Flere modige valg må tas. Vi snakker om totale investeringer opp mot 500 millioner kroner eller inntekter fra vel 1 ukes produksjon på Melkøya. At Ishavskraft i 2012 mottok «Kundeserviceprisen» i konkurranse med 90 av landets største kundesentre på tvers av 15 bransjer, gjør meg både stolt og ydmyk. Profesjonelle og kravstore kunder og samarbeidspartnere har bidratt til å utvikle vår virksomhet. Sammen tar vi nå tak i mulighetene, og gjør hva vi kan for å påvirke i riktig retning. Vi har startet på vår vei inn i fornybarsamfunnet med kontinuerlig fokus på fornøyde kunder og riktige miljøvalg. Klimautfordringene er her nå. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt for å snu utviklingen. Sørg for å kjøpe fornybar energi, og bruk minst mulig av den vi hjelper deg gjerne. Vær bevisst ditt eget fotavtrykk og reduser utslipp der du kan! Engasjér deg, og gjør det du kan der du kan, for at Norge skal kunne ta den posisjonen vi nå har muligheten til å ta! Gode nasjonale løsninger, kompetansen og teknologien vi utvikler de neste 10 årene, skal være konkurransefortrinn for Norge i generasjoner fremover. Tenk stort og begynn smått! Start nå! Bjarne Sætrum, Administrerende direktør. 4 ISHAVSKRAFT

5 ET VIKTIG STEG I RIKTIG RETNING: Interessen for verdens første universelle hurtigladestasjon for elbiler er stor. Representanter fra både japansk og europeisk bilindustri deltok på åpningen utenfor Oslo i Det gjorde også miljøvernminister, Bård Vegar Solhjell (t.h). foto: EVU. ÅRSRAPPORT

6 SOliD energireduksjon rica hotels kjøper fornybar energi hos ishavskraft, og har valgt Forbruksreduksjon for sine hoteller. Så langt har hotellkjeden spart energi tilsvarende 1282 norske husholdningers årlige forbruk! de fleste har et potensial for å spare strøm, penger og miljø. Noen kommer langt med enkle tiltak og bevisstgjøring, mens andre må ta i bruk større og mer tidkrevende tiltak. Rica Hotels startet 1. mars 2008 et energiøkonomiseringsprosjekt i samarbeid med ENOVA-programmet «Energibruk Bygg, Bolig og Anlegg». Målet var å spare 20,7 millioner kwh i løpet av en fireårsperiode. Med fasiten i hånden kan prosjektleder og miljøsjef i Rica Hotels, Lise Sunsby, fornøyd konstatere at målet er innfridd. Og vel så det. Totalt har vi redusert energiforbruket med 26,1 millioner kwh. Det er faktisk 5,4 millioner kwh mer enn hva målsettingen var ved prosjektstart, beskriver Sunsby. ser man tallene i perspektiv, tilsvarer reduksjonen det årlige energiforbruket til 1282 norske husholdninger.* Samtidig har hotellene konvertert mer enn 6,8 millioner kwh fra ikke-fornybare energikilder til fornybare energikilder. nøkkelen til suksessen tror Sunsby ligger i prosjektets grundige forankring i hele konsernet. Engasjementet har vært stort både rundt omkring på hotellene og hos konsernledelsen. Med grundig opplæring og fokus på kommunikasjon har vi lykkes med å få enøktiltak på dagsordenen på hotellene, sier hun. ishavskraft har med konseptet Forbruksreduksjon og det web-baserte energioppfølgningssystemet «E:SAVE», fungert svært godt med tanke på hotellkjedens krav. Det har hjulpet de energiansvarlige med å ta de riktige beslutningene. Gjennomførte tiltak og oppnådde resultater har blitt loggført, dokumentert og synliggjort på en måte som har sørget for at både konsern- og prosjektledelse har hatt full kontroll på det omfattende prosjektet. Det har også vært enkelt for hotellene å sammenligne eget forbruk med andre hoteller. Sammen har man jobbet mot et felles mål: Å spare energi. 6 ISHAVSKRAFT * ENERGIBRUK PER HUSHOLDNING CA KWH (2009). KILDE: SSB.NO/HUSENERGI

7 samtidig som rica hotels har jobbet med ENOVAprosjektet, har hotellkjeden miljøsertifisert en rekke av sine hoteller med miljømerket Svanen. 46 Rica-hoteller tilfredsstiller nå verdens strengeste miljøkrav for hoteller. Rica Hotels er dermed den norske hotellkjeden med desidert flest svanemerkede hoteller. For å tilfredsstille Miljømerkets krav, må hotellene dokumentere energireduksjon så vel som reduksjon i vannforbruket, mindre bruk av skadelige kjemikalier og mindre avfall. for ishavskraft er det et privilegium å få anledning til å jobbe med miljøtiltak sammen med store profesjonelle aktører som Rica Hotels. Målrettet arbeid gjennom flere år har gitt hotellkjeden fantastiske resultater. At gevinstene dukker opp direkte på siste linje, både i hotellkjedens finansregnskap og miljøregnskap, bør være med på å inspirere flere aktører til å gjøre bevisste miljøvalg fremover i tid, mener markedsdirektør hos Ishavskraft, Stig A. Hanssen. SOLID GEVINST FOR RICA HOTELS: prosjektleder og miljøsjef i Rica Hotels, lise Sunsby, forteller at hotellkjedens fokus på fornybar energi har gitt betydelige resultater. HVa er ForBrUksredUksjon tm? ta kontroll PÅ: I konseptet Forbruksreduksjon får kunden blant annet tilgang til markedets beste og mest brukervennlige automatiske energiforbruk per kvm. per bygg. totalt energiforbruk per bygg. energioppfølgingssystem (AEOS) på web. En komplett oversikt totalt energiforbruk over flere år. over energiforbruk i bygg presenteres oversiktlig på en enkel Ukentlig driftslogg. og pedagogisk måte med et Alt-i-ett-bilde. Byggets enøk-potensial. Gjennom å redusere energiforbruket gjør man et riktig valg for miljøet. Reduserer man markedsdirektør hos Ishavskraft, Stig a. Hanssen: Løsningen overvåker, varsler, loggfører, dokumenterer og rapporterer alt energiforbruk automatisk, og er tilgjengelig for kunden energiforbruket 24 timer i døgnet sitt, uansett reduseres hvor kunden også måtte utslippene befinne av CO2, både lokalt og globalt. seg. Kunden kan legge inn antall bygninger og målepunkter Dette gir dokumenterte utslippsreduksjoner i miljø- og klimaregnskap. etter behov. Forbruksreduksjon gjør det for eksempel enkelt Feil i anlegg. energiforbruk basert på måleparameter (eks.gjestedøgn, kunder, kg produsert fisk, solgte enheter mm.). energiforbruk i forhold til utetemperatur. sammenlignet energiforbruk i byggene i din portefølje. status og effekt av tiltak. å oppdage overforbruk på et tidlig stadium. rapporter. data som samles inn automatisk i løsningen. miljøregnskap og dokumentasjon. ÅRSRAPPORT

8 et naturlig reisemål isbjørnen er et viktig symbol på Ishavskrafts miljøinnsats. At havisen rundt Nordpolen smelter raskere enn noen prognoser har forutsatt, utgjør den største trusselen for dyret. I sårbare Arktis er reduserte overlevelsesmuligheter for isbjørnen en av de mest synlige effektene av global oppvarming. For Ishavskraft var det et bevisst valg å legge turen i september til Svalbard, sier finansdirektør, Jan Øivind Hekkelstrand. svalbard er regnet for å være et av de reneste stedene på jorda. Men den lett tilgjengelige øygruppen er i dag det mest besøkte stedet av alle polare områder. En økende turistifisering stiller samfunnet overfor nye utfordringer. Menneskelig tilstederværelse og næringer som forskning, turisme og gruvedrift utgjør miljøtrusler lokalt. Det samme gjør miljøgifter som transporteres med luft, havstrømmer og is over Polhavet fra andre steder i verden. Det er et paradoks at selv på rene Svalbard har mange dyr urovekkende mye miljøgifter i seg, presiserer Hekkelstrand. arktis er et av de nordligste land- og havområdene på jorda. Her finnes noen av de siste relativt uberørte naturområdene i verden. Klimaet er i betydelig endring, med økende temperaturer, smeltende is og endrede økosystemer. Områder som tidligere var utilgjengelige på grunn av havisen, åpnes nå for utvinning av ressurser og for nye ruter til havs. Det vil sette en sårbar natur under ytterligere press, og er en utfordring i forhold til politiske mål om å beskytte miljøet i de arktiske områdene. miljøgifter, klima, biologisk mangfold og geologisk og topografiske undersøkelser er viktige forskningsfelt på Svalbard. Det samme er overvåkning av naturmiljøet i polarområdene. CO2-prosjektet ved UNIS har pågått siden 2007 og vært i kontinuerlig vekst. Det har samlet et godt og engasjert partnerskap av universiteter, institutter og bedrifter som kollektivt har bidratt til å utvikle spennende forskning og utdanning i regi av UNIS innenfor viktige, samfunnsmessige fagområder. prosjektets Bærende Visjon har vært å demonstrere CCS (Carbon Capture and Storage)-verdikjeden i Longyearbyen, og ta i bruk natur- og samfunnsmessige fortrinn til å skape et grønt utstillingsvindu på Svalbard. UNIS CO2-prosjekt har fått mye oppmerksomhet og er høyt respektert også internasjonalt. For Ishavskraft var besøket lærerikt, sier Hekkelstrand. 8 ISHAVSKRAFT FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/ISHAVSKRAFT.

9 at isen i arktis smelter og permafrosten tiner kan få store konsekvenser for mennesket og naturen. For å få innsyn i miljøpåvirkningene dro ishavskraft til isbjørnens rike. Han påpeker videre at det var med ydmykhet Ishavskraft fikk anledning til å ta issmeltingen i Arktis i nærmere øyesyn. Besøket hos UNIS og møtet med Svalbard ble en bekreftelse på at forandringene i klimaet er et viktig signal om at menneskelig aktivitet påvirker naturen raskere enn forskerne har trodd. møteplass». Fortsetter utviklingen, er det utbredt enighet om at Norge vil måtte stå ovenfor noen valg. Et sentralt spørsmål i så måte er om morgendagens norske virksomhet på Svalbard vil kunne fortsette på samme nivå og ha samme innhold som i dag. andelen utenlandsk forskning på Svalbard har økt mer enn den norske de siste 10 årene, og endringene i klimaet legger til rette for ny næringsaktivitet. Det sies at Svalbard har blitt «de mange lands og mange motivers ET YNDET STED FOR FORSKNING: klimaforskere fra hele verden drar til Svalbard og øygruppen der de største og raskeste klimaendringene i arktis kan studeres på nært hold. Ishavskraft besøkte isbjørnens rike sist høst, og tok også turen innom univerisitetet på Svalbard (unis). ÅRSRAPPORT

10 kraftmarkedet 2012 en oppsummering av året viser at vi fikk en uvanlig mild start på året i Sammen med svakere verdensøkonomi resulterte dette i redusert aktivitet og lavere etterspørsel. 10 ISHAVSKRAFT FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

11 KRAFTMARKEDET Spesielt høy fylling i vannmagasinene ved inngangen til året og nedbør over normalen ga, sammen med mindre behov for oppvarming, lave priser. Ved årsskiftet var magasinfyllingen i Norge på 80,3 prosent. Dette er det høyeste nivået for perioden siden Den sterke ressurssituasjonen senket også prisene i fremtidsmarkedet for strøm, selv om vi fikk en liten oppgang i forbindelse med kuldeperioden i februar. Deretter fulgte rekordhøye marstemperaturer. For Norge sett under ett, var månedstemperaturen hele 4,3 grader over normalen, noe som gjorde det til den varmeste mars måned som noen gang er registrert. Resten av våren og inngangen til sommeren ble kjøligere enn normalt, noe som førte til at snøsmeltingen kom sent i gang. Mye vann i magasinene gjorde at spotprisene likevel holdt seg lave. Ved inngangen til juli lå magasinfyllingen på 68,4 prosent, 1,8 prosentpoeng over normalen. I tillegg til smeltevann, kom det mer nedbør enn normalt i juli noe som førte til spesielt høyt tilsig og produksjonspress hos vannkraftverkene. Både i spotmarkedet og i fremtidsmarkedet så vi konsekvensen av dette i form av fallende priser. Siste uken i juli var ukesnittet for spotprisen nede i 6,2 øre/kwt. Lave priser preget også sensommeren og høsten, men nest siste uke i september ble toppen av årets magasinfylling nådd. Da var fyllingsgraden 92 prosent, mer enn fem prosentpoeng over normalen for årstiden. En spesielt mild november gjorde at gjennomsnittlig spotpris ble den laveste på syv år, og prisene i fremtidsmarkedet falt også i denne perioden. I desember snudde denne utviklingen da vinterkulden meldte sin ankomst tidligere enn normalt. Men på grunn av den fortsatt sterke ressurssituasjonen, fikk vi likevel ikke mange dager med veldig høy spotpris. Høy vindkraftproduksjon ga priser ned mot -36 øre/kwt i en enkelt time i Danmark natt til 5. januar. På ettermiddagen 2. februar førte kaldt vær og stans ved flere store kraftverk, til timespriser opp mot 200 øre/kwt i Nord- og Midt-Norge, Sverige og Finland. Slike ekstrempriser oppstår oftest kun i enkelttimer, og vil derfor sjelden gi større utslag på vanlige forbrukeres strømregning. I 2012 ble det produsert 148 TWh, noe som er en økning på 15 prosent fra 2011, og det høyeste nivået som noen gang er registrert. En viktig årsak til dette var den høye fyllingsgraden ved inngangen til året. På toppen av dette ga store nedbørsmengder høyt tilsig til vannmagasinene. Fyllingsgraden lå over medianen ( ) gjennom nesten hele året. Den sterke hydrologiske situasjonen førte også til høy eksport av kraft. I 2012 hadde Norge nettoeksport på 17,8 TWh. Dette er det nest høyeste som noen gang er registrert. Tøffere økonomiske tider merkes også i kraftmarkedet. Lavere aktivitet og nedleggelser har ført til lavere forbruk i den kraftintensive industrien i Norge siden høsten Fallende priser på sluttprodukter har gjort forholdene vanskeligere for deler av industrien. Årsaken til dette er at svakere verdensøkonomi har ført til redusert aktivitet og lavere etterspørsel. I 2010 tok aktiviteten seg noe opp igjen, før den i 2011 flatet ut. I 2012 så vi tilnærmet uendret strømforbruk i kraftintensiv industri, sammenlignet med året før. Nedleggelser av bedrifter innen produksjon av blant annet papir, jern og stål, ga redusert forbruk i denne næringen, mens bedrifter innen produksjon av blant annet aluminium og kjemiske råvarer, hadde en økning i sitt forbruk. Det var også en økning i elektrisitetsforbruket i olje- og gassektoren. Mange husker nok sommeren som våt. Rena målestasjon i Hedmark har observasjoner helt tilbake til 1895, og i 2012 ble det satt ny månedsrekord for juli med 260 mm nedbør. Dette er tre ganger mer enn hva som er normalt for måneden. ÅRSRAPPORT

12 BEST PÅ kundeservice! Kun den beste servicen er god nok for Ishavskraft sitt kundesenter. For 6. gang ble i fjor landets største test av kundesentre «Best i Test» Kundeserviceprisen delt ut. Prisutdelingen fant sted i forbindelse med Skandinavias største kundeservicekonferanse, «Call Center Dagene». Hele 90 av landets største kundesentre blir blindtestet i 15 ulike bransjer. Det kåres én vinner i hver av bransjene, og én totalvinner. I fjor var det Ishavskraft som stakk av med den gjeveste utmerkelsen. God og profesjonell kundeservice blir et stadig viktigere konkurransefortrinn, uansett bransje. Prisen betyr derfor mye både for bedriftene som blir testet, og ikke minst for forbrukerne. At Ishavskraft ble totalvinner i fjor er selvsagt svært gledelig, sier markedssjef, Jørn Iversen. Alle kundesentrene testes etter de samme kriteriene. Observatørene, som er vanlige forbrukere, opptrer som kunder og ringer kundesentrene og gjennomfører et definert rollespill. Basert på samtalen og spørsmålene som blir stilt, svarer observatørene på forhåndsdefinerte og vektede spørsmål og påstander som gir hver samtale en score. Den som til slutt får høyest totalscore vinner. ishavskraft kundeservice imponerte observatørene med et svært godt resultat. Tilbakemeldingene gikk ut på at kundene møtte vennlige, engasjerte kundebehandlere som lyttet, hadde god produktkunnskap, snakket om produktene på en veldig god måte og kom med gode løsninger. Alle kundene var så tilfredse at de gjerne ville kontakte oss igjen. Dette er gledelige og viktige tilbakemeldinger på at vi gjør en god jobb. Nå gjelder det å fortsette det gode arbeidet, sier Jørn Iversen. 12 ISHAVSKRAFT foto: ishavskraft.

13 Raus og ettertraktet Nils Anders Mortensen betyr mye for musikklivet i Norge og i nord. Da musikeren skulle gi ut sin egen soloplate, var det med fornøyelse Ishavskraft valgte å støtte han i arbeidet med å realisere utgivelsen. Flekkefjæringen har turnert verden rundt og beskrives som en av landets mest etterspurte pianister. Mortensen, som bor i Alta, beskrives som en raus person som selv gjerne støtter amatører og talenter lokalt. Hans arbeid og tilhørlighet i Nord-Norge er med på å underbygge Ishavskrafts fokus på at det viktigste i verden skjer der du bor. For Ishavskraft er det helt naturlig at sponsormidlene går til et spekter av aktiviteter og prosjekter innen kultur, idrett og livsutfoldelse på mange forskjellige steder i landsdelen. På Mortensens plate, som fikk tittelen «Im Freien», og i hans tolkning av Grieg, Bartòk og Debussy, tar han i overført betydning sitt piano med ut i det fri, og hyller landsdelen, beskriver markedssjef, Jørn Iversen. Pianisten har deltatt på flere plateinnspillinger og spilt som solist sammen med de fleste norske orkrestrene. Om Ishavskraft sitt engasjement i Mortensens arbeid, sier Iversen videre at selskapet valgte å støtte plateprosjektet i 2012 fordi pianisten selv har betydd og betyr mye for musikklivet i landets nordligste fylke. Til tross for at Mortensen er en pianist av internasjonalt format velger han å bo i Alta. Her støtter og inspirerer han både amatører og nye talenter i byens voksende musikkmiljø. Han er også tilknyttet landsdelsmusikerne og spiller til daglig i den klassiske kvartetten Ensemble Nord, sier Iversen, om den musikalske samarbeidspartneren til Ishavskraft. foto: per h. kirkesæther. ÅRSRAPPORT

14 ÅRSBERETNING 2012 Virksomheten Ishavskraft har som målsetting å bli landets ledende kraftleverandør innenfor kraftsalg med fokus på fremtidsrettede energiløsninger og fornybar energi. Selskapet er Nord-Norges største kraftleverandør, en betydelig nasjonal aktør og ledende innen forvaltning av konsesjonskraft. Det er gledelig å konstatere at selskapet, på tross av hard konkurranse, har en meget sterk markedsposisjon. Ishavskraft har gjennom sin satsing på fornybar energi og Forbruksreduksjon forsterket sin posisjon, spesielt i bedriftsmarkedet. Selskapets fokus på kundetilfredshet og miljøriktige løsninger gjør Ishavskraft til en attraktiv og foretrukket kraftleverandør nasjonalt. Våren 2012 gikk Ishavskraft av med seieren i Nordens største blindtest av kundesentre. I konkurranse med 90 av landets største kundesentre gikk selskapet av med seieren både for bransjen energi og totalt av alle de 15 bransjene som var testet. Ishavskraft utøver sitt samfunnsansvar gjennom å fokusere på bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for energi. I tillegg bidrar selskapet aktivt med sponsorater og støtte til kultur og idrett, spesielt rettet mot barn og unge i Finnmark og Troms. Ishavskraft har også tatt et nasjonalt initiativ for å fremme elektrifisering av transportsektoren. Med prosjektet Ishavsveien, som ble lansert våren 2011, inviterer Ishavskraft alle gode krefter til å være med å realisere en nasjonal infrastruktur med hurtigladere for elbiler. Den første korridoren med hurtigladere er nå etablert mellom Oslo og Svinesund. I september 2012 åpnet Miljøvernministeren, sammen med adm. dir. Bjarne Sætrum, Ishavsveien verdens første universelle hurtigladestasjon på Vestby i Østfold, med representanter fra både tysk, fransk og japansk bilindustri til stede. kundene finner vi kraftselskaper, hotellkjeder og om lag 100 kommuner. I et kraftmarked som blir stadig mer komplekst og utfordrende, vil et kompetent handelsmiljø være en viktig faktor for videre utvikling og vekst i Ishavskraft. Ishavskraft har hovedkontor i Alta med avdelingskontor i Tromsø. Antall ansatte i 2012 har vært 25. Selskapet har dyktige og motiverte medarbeidere med omtanke for kundene og miljøet. Med engasjement og entusiasme jobber de ansatte i selskapet for å påvirke samfunnet til riktig bruk av energi til fordel for miljøet. Ishavskraft har i 2012 arbeidet aktivt for å skape tillit og innhold i visjonen om å være; «den foretrukne kraftleverandøren i Norge ditt miljøvalg». Markedssituasjonen Rekordhøy kraftproduksjon gav lave kraftpriser i 2012 sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig systempris ble 23,36 øre/kwh, mot 36,72 øre/kwh i Mye nedbør resulterte i at ressurstilgangen var langt bedre enn i Magasinnivået ved inngangen til 2012 hadde ikke vært høyere på 30 år, og fyllingsgraden lå over medianen nesten hele året. Til sammenligning ble det registrert minimumsverdier for magasinnivået vinteren Selv om det også dette året kom mer nedbør enn normalt, førte knapp ressurstilgang de første månedene til en snittpris for første kvartal på hele 51,8 øre/ kwh. Snittprisen i første kvartal 2012 var 29,2 øre/kwh. Overskudd av kull i markedet og svakere verdensøkonomi gjorde at kullprisen falt i 2012 sammenliknet med året før. Samtidig har for mange kvoter i omløp svekket CO2-prisen i samme periode. Samlet sett har dette ført til lavere kostnader for kullkraftverkene, som dermed har kunnet produsere kraft billigere i 2012 enn i Kronen har styrket seg mot euroen og dette hadde også innvirkning på kraftprisenes fallende trend i perioden. Ishavskrafts handelsbord for fysisk og finansiell krafthandel er sentralt i selskapets virksomhet. Her forvaltes kraftporteføljene for Ishavskraft og selskapets kunder. Blant de største Usikkerheten i det volatile kraftmarkedet utsetter både kunder og leverandører i kraftmarkedet for betydelig risiko og økonomiske konsekvenser. Flaskehalser i det norske strøm- 14 ISHAVSKRAFT

15 nettet burde ikke være en risiko for tap av konkurransekraft, redusert verdiskapning og tap av arbeidsplasser i deler av industrien og næringslivet. Ishavskraft mener at den stadig tilbakevendende situasjonen med store områdeprisforskjeller er en hemmende faktor for et velfungerende kraftmarked. Statnett må snarest intensivere sitt arbeid for å forsterke kraftnettet slik at kraften kan flyte fritt slik at vi kan få lik innkjøpspris på strøm i hele landet. Det store potensialet for produksjon av fornybar energi i Nord- Norge må realiseres gjennom aktiv tilrettelegging og bidrag fra myndighetene. Alle deler av Ishavskrafts daglige drift skal være gjennomtenkt med tanke på miljøhensyn, de ansatte bruker for eksempel videokonferanseutstyr til møtevirksomhet daglig. Fortsatt drift og fremtidig utvikling Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift jfr. Regnskapslovens 4-5, og styret bekrefter at vilkårene for dette er oppfylt. Ishavskraft har en kompetent organisasjon og et godt og nært samarbeid med selskapets eiere. Selskapet er finansielt robust og forbedret drift gir godt grunnlag for ytterligere vekst. Miljø Miljøengasjementet er en sentral del av selskapets strategi og Ishavskraft har tidlig valgt å engasjere seg på flere områder. Ishavskraft ønsker å bidra til at kundene gjør bevisste miljøvalg både med hensyn til energieffektive løsninger og bruk av fornybar energi. Fra og med våren 2012 besluttet Ishavskraft å kun tilby fornybar energi fra nordnorske produsenter til privatkundene. Under produktparaplyen «Blå Kraft fra luft og vann», får kunder i hele landet tilbud om ren kraft med opprinnelse i nord Ishavskraft. Med rådgivning, kompetanse og fremtidsrettede løsninger skal Ishavskraft fortsatt være med å påvirke kundenes adferd til det beste for både kundene og miljøet. Selskapet er fremdeles den eneste kraftleverandøren i Norge med trippel sertifisering etter internasjonal standard innen miljø (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) og HMS (OHSAS 18001). Selskapet har i flere år vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer blant annet nøye måling og rapportering av avfallsmengder, CO2-utslipp i forbindelse med reiser, strømforbruk i kontorlokalene og innkjøp av papir mm. Selskapet kjøper opprinnelsesgaranti for alle kunder som velger produktet Fornybar Energi, samt for eget strømforbruk i kontorlokalene. I desember 2012 kjøpte Nordkyn Kraftlag SA 1,1 % av aksjene i Ishavskraft AS og fra januar 2013 overtok Ishavskraft kraftomsetningen til Nordkyn Kraftlag. Styret ser positivt på selskapets utvikling og vil søke å få til samarbeid innen kraftomsetning med andre aktører i Nord- Norge. Finansiell risiko Virksomheten til Ishavskraft er eksponert for ulike risiko. Følgende områder er etter styrets vurdering av betydning for å bedømme risiko knyttet til foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og fremtidige resultater: Kraftprisrisiko Selskapets hovedvirksomhet er salg av strøm til kunder i Norge og denne virksomheten utsetter selskapet for risiko knyttet til fremtidig kraftpris. Endringer i innkjøpsprisene, variasjoner i kundenes forbruk samt en tøff konkurranse i sluttkundemarkedet, medfører en betydelig risiko. Når det gjelder omsetning av kraft i sluttbrukermarkedet, vil alle salgskontrakter som ikke er basert på spotpris eller variabel pris ha et prissikret innkjøpsvolum. ÅRSRAPPORT

16 volumrisiko I sluttbrukermarkedet er mange kontrakter om kraftleveranser en opsjon for kunden til å ta ut et volum, som kan variere med temperatur og andre forhold. Dette introduserer volumrisiko i den grad kontrakten ikke er basert på leveranse av et bestemt volum til en bestemt pris. valutarisiko Som følge av at handel på kraftbørsen Nasdaq OMX foregår i euro er Ishavskraft eksponert for valutasvingninger. Rammer knyttet til valutarisiko er innarbeidet i selskapets risikopolicy og det benyttes blant annet valutaterminer for å redusere selskapets valutarisiko. Valutarisiko knyttet til krafthandel styres som en integrert del av strategien for håndtering av prisrisiko for øvrig. Det primære sikringsinstrumentet er terminforretninger i aktuell valuta. kreditrisiko Det er etablert rutiner for kredittvurdering som tar sikte på å begrense motpartsrisiko. Risikoutsatt fordringsmasse er i hovedsak knyttet til omsetning av kraft til privatkunder og bedrifter. operativ risiko I tillegg til de risikofaktorene som er nevnt ovenfor vil selskapet også være eksponert mot følgende operative/forretningsmessige risikofaktorer: Utvikling i bransjens rammebetingelser Konkurranse og mulighet for tap av markedsandeler Kostnadsvekst og svekket omstillingsevne Tilgang på kompetent arbeidskraft All risiko overvåkes og styres i selskapets risikostyringssystem. Ishavskraft har en risikopolicy som omhandler all risiko knyttet til krafthandel hvor styret har gitt klare rammer for eksponeringen i kraftmarkedet. Selskapet har ingen dominerende kunder som utgjør betydelig risiko for fremtidig drift. INTERNE FORHOLD Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Sykefraværet i 2012 var på 5,3 % av total arbeidstid. Av dette utgjorde langtidssykemeldinger 4,3 %. Sykefraværet i 2011 var 3,8 %. Det har i 2012 ikke forekommet eller blitt rapportert inn personskader eller skader på selskapets materiell. Likestilling Ved årsskiftet var det 26 ansatte, hvorav 11 er kvinner. Styret har 6 medlemmer, hvorav alle er menn. I sammenlignbare grupper av ansatte har kvinner og menn tilnærmet lik lønn. Selskapet søker en best mulig representasjon av begge kjønn, noe som vil ha fokus ved nyrekruttering. 16 ISHAVSKRAFT

17 Regnskapsinformasjon Selskapets omsetning gikk ned fra millioner kroner i 2011 til millioner kroner i Årsaken til dette er nedgang i kraftprisene fra 2011 til Selskapets resultat etter skatt ble på 19 millioner kroner, en nedgang på 5,5 millioner kroner sammenlignet med Selskapets egenkapital pr er etter denne disponeringen 236,5 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalandel på 56,3 %. Styrets vurdering er at selskapet vil ha en tilfredsstillende egenkapital etter den foreslåtte årsoppgjørsdisponeringen. Styret foreslår at årets resultat i sin helhet blir benyttet til utbytte. I tillegg foreslås det å overføre 6 millioner kroner fra annen egenkapital som tillegges årets resultat og utbetales som utbytte. Styret ønsker å takke alle medarbeiderne for en vel gjennomført jobb. TROMSØ, 13. MARS 2013 Erling Stene Martinsen Styreleder Erling Andreas Dalberg Nestleder Per-Erik Ramstad Styremedlem Alf- Kåre Gerhardsen Styremedlem Oddbjørn Samuelsen Styremedlem Jan Inge Johnsen Styremedlem Bjarne Sætrum Administrerende direktør ÅRSRAPPORT

18 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Kraftsalg Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøp Lønnskostnad 2, Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansinntekter og finanskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført fra annen egenkapital Foreslått utbytte Sum overføringer ISHAVSKRAFT

19 balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare, lisenser og lignende Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og biler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler ÅRSRAPPORT

20 balanse Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 1 000) 6, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld ISHAVSKRAFT

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer