Årsberetning & årsregnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning & årsregnskap 2012"

Transkript

1 Årsberetning & årsregnskap 2012

2 innhold rica hotels med SOliD energireduksjon... 6 FOrBrukSreDukSJOn tm... 7 et naturlig reisemål... 8 kraftmarkedet BeSt PÅ kundeservice raus Og ettertraktet ÅrSBeretning regnskapstall revisjonsberetning VareDeklaraSJOn Og klimaregnskap klimaendringer påvirker kraftsystemet Som en konsekvens av menneskeskapte klimaendringer forventes mer nedbør og økt tilsig til vannmagasinene i fremtiden. En forventet temperaturøkning vil også føre til at mer vinternedbør vil komme som regn. Dette har to konsekvenser for kraftsystemet; tilsiget på vinteren vil øke fra dagens relativt lave nivåer som følge av at mer vann renner direkte ned i magasinene, og mindre snømengder vil gi lavere tilsig når snøsmeltingen setter i gang på våren. Resultatet kan bli jevnere tilsig gjennom året, mindre flomtap og større muligheter for vannkraftprodusentene for å utnytte vannet på en mer effektiv måte. fornybare norge Norge har et nesten 100 prosent fornybart kraftsystem, men naturgitte forutsetninger gjør at vi fremdeles har store muligheter for å utvide den fornybare kapasiteten. I 2012 utgjorde vindkraften 1,5 TWh. Dette er ny rekord og utgjør 1,1 prosent av samlet kraftproduksjon. Likevel blir dette smått sammenlignet med det anslåtte tekniske potensialet på hele TWh. I tillegg utnytter Norge i dag kun 5 prosent av teknisk potensial av bioressurser fra skog, og potensial for økt vannkraftutbygging er betydelig. Dette, og god tilgang på areal, gjør det mulig å øke den fornybare produksjonen til relativt lave kostnader sammenlignet med andre land. Når det er sagt, må det selvfølgelig legges til en avveining mellom økt fornybar kraftproduksjon og naturinngrep. FOTO: RUNE STOLTZ.

3 LEDER Den grønne ledertrøya en unik mulighet! Verden vil ha mer energi. Energi er en forutsetning for å bringe folk ut av fattigdom. Samtidig vet vi at energibruk er en av de største utfordringene med tanke på klimagassutslipp. Norsk gass og ny fornybar energi kan erstatte kull og atomkraft. Norge er i dag verdens tredje største gasseksportør, og dekker alene 20 prosent av Europas totale gassforbruk. Viktigere er det at vi har store fornybare energiressurser. Norge besitter i dag halvparten av Europas reservoarkapasitet for vannkraft, og er det landet i verden som har høyest vannkraftproduksjon per innbygger. Og lengst nord i landet vårt finnes noen av de mest attraktive områdene for utvikling av vindkraft i hele Europa. Norge har mange fortrinn, og er for mange en foregangsnasjon et velfungerende demokratisk samfunn med høy velferd og med et sterkt engasjement i arbeidet fram mot en mer bærekraftig utvikling. Som nasjon kan vi velge å gå foran som et eksempel til etterfølgelse for alle som ønsker å ta del i fornybarsamfunnet. Vi starter ikke på null. Vi gir gjerne honnør til regjeringen, som har fått på plass sertifikatmarkedet som vil utløse ny fornybar energi på cirka 25 TWh. Dette tilsvarer 1,4 millioner husholdninger. Norge er også et av landene som er sterkt engasjert i arbeidet med å bevare regnskogene. Men skal vi gå i front i retning fornybarsamfunnet, må vi redusere eget klimagassutslipp! I det norske klimaforliket er målet å redusere utslippet med millioner tonn CO2. Vi kan i dag nå 2/3 av målet ved å erstatte forurensende energi med ren og fornybar energi. Barentsregionen sitter kanskje på noen av klodens største energireserver. Dette gir oss som nasjon et betydelig ansvar og store muligheter. Et viktig tiltak er elektrifiseringen av norsk sokkel. Dette innebærer store investeringer, og vi ser at det kan bli vanskelig å regne disse prosjektene lønnsomme på kort sikt. Både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk. Men har vi «råd» til å la være? Å ta på seg den grønne ledertrøya og vise vei inn i fornybarsamfunnet vil kreve mange modige valg. Per dags dato tror vi ikke det er mulig å regne på alle de positive effektene en slik posisjon kan gi nasjonen i fremtiden. Derimot mener vi dette er etiske valg som vi må ta med tanke på fremtidige generasjoner. For eksempel vil en elektrifisering av deler av oljeinstallasjonene kunne bidra med utslippsreduksjoner på ca. 5 millioner tonn CO2. Men tiltaket koster omkring 5 milliarder kroner! Det er veldig mye penger (1 promille av oljefondet). Elektrifisering av transportsektoren er et annet eksempel på et område der vi raskt kan redusere store utslipp. Vi snakker her om en reduksjon på cirka 5 millioner tonn CO2. Norge ligger i front i verden med hensyn til elbiltetthet. I september 2012 utgjorde elbiler hele fem prosent av nybilsalget. Symbolsk nok hadde vi en rekordsmelting av is i Arktis i samme periode, der isnivåene ble redusert med et areal som utgjorde to ganger norsk territorium på én måned. Ishavskraft har de siste årene utvidet sitt engasjement innen elektrifisering. For to år siden tok selskapet initiativet til utbygging av en nasjonal infrastruktur for hurtiglading av elbiler. Prosjektet har fått navnet Ishavsveien. Den første korridoren mellom Svinesund og Oslo er i dag ferdigstilt. Det internasjonale energibyrået IEA har i sin studie (publ. 8 feb.2013) av det nordiske markedet slått fast at elektrifisering av transport vil spille en avgjørende rolle i bevegelsen mot et karbonnøytralt Norden i ÅRSRAPPORT

4 leder I september 2012 åpnet Ishavskraft verdens første universelle hurtigladestasjon på Vestby (E6) utenfor Oslo. Interessen for prosjektet har vært, og er stor. Representanter fra både japansk og europeisk bilindustri deltok på åpningen. Elektromotorer bruker langt mindre energi enn forbrenningsmotorer. Når elbilene i tillegg kjører på fornybar energi, blir regnskapet langt hyggeligere lesning både når det kommer til kostnader for bedrifter, privatpersoner og ikke minst miljøet. Ishavsveien kan bestå av 250 hurtigladere på 100 ladesteder fra Svinesund til Kirkenes. Dette er en dugnad som både private og offentlige aktører er positive til. Men hastigheten må økes betraktelig! Flere modige valg må tas. Vi snakker om totale investeringer opp mot 500 millioner kroner eller inntekter fra vel 1 ukes produksjon på Melkøya. At Ishavskraft i 2012 mottok «Kundeserviceprisen» i konkurranse med 90 av landets største kundesentre på tvers av 15 bransjer, gjør meg både stolt og ydmyk. Profesjonelle og kravstore kunder og samarbeidspartnere har bidratt til å utvikle vår virksomhet. Sammen tar vi nå tak i mulighetene, og gjør hva vi kan for å påvirke i riktig retning. Vi har startet på vår vei inn i fornybarsamfunnet med kontinuerlig fokus på fornøyde kunder og riktige miljøvalg. Klimautfordringene er her nå. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt for å snu utviklingen. Sørg for å kjøpe fornybar energi, og bruk minst mulig av den vi hjelper deg gjerne. Vær bevisst ditt eget fotavtrykk og reduser utslipp der du kan! Engasjér deg, og gjør det du kan der du kan, for at Norge skal kunne ta den posisjonen vi nå har muligheten til å ta! Gode nasjonale løsninger, kompetansen og teknologien vi utvikler de neste 10 årene, skal være konkurransefortrinn for Norge i generasjoner fremover. Tenk stort og begynn smått! Start nå! Bjarne Sætrum, Administrerende direktør. 4 ISHAVSKRAFT

5 ET VIKTIG STEG I RIKTIG RETNING: Interessen for verdens første universelle hurtigladestasjon for elbiler er stor. Representanter fra både japansk og europeisk bilindustri deltok på åpningen utenfor Oslo i Det gjorde også miljøvernminister, Bård Vegar Solhjell (t.h). foto: EVU. ÅRSRAPPORT

6 SOliD energireduksjon rica hotels kjøper fornybar energi hos ishavskraft, og har valgt Forbruksreduksjon for sine hoteller. Så langt har hotellkjeden spart energi tilsvarende 1282 norske husholdningers årlige forbruk! de fleste har et potensial for å spare strøm, penger og miljø. Noen kommer langt med enkle tiltak og bevisstgjøring, mens andre må ta i bruk større og mer tidkrevende tiltak. Rica Hotels startet 1. mars 2008 et energiøkonomiseringsprosjekt i samarbeid med ENOVA-programmet «Energibruk Bygg, Bolig og Anlegg». Målet var å spare 20,7 millioner kwh i løpet av en fireårsperiode. Med fasiten i hånden kan prosjektleder og miljøsjef i Rica Hotels, Lise Sunsby, fornøyd konstatere at målet er innfridd. Og vel så det. Totalt har vi redusert energiforbruket med 26,1 millioner kwh. Det er faktisk 5,4 millioner kwh mer enn hva målsettingen var ved prosjektstart, beskriver Sunsby. ser man tallene i perspektiv, tilsvarer reduksjonen det årlige energiforbruket til 1282 norske husholdninger.* Samtidig har hotellene konvertert mer enn 6,8 millioner kwh fra ikke-fornybare energikilder til fornybare energikilder. nøkkelen til suksessen tror Sunsby ligger i prosjektets grundige forankring i hele konsernet. Engasjementet har vært stort både rundt omkring på hotellene og hos konsernledelsen. Med grundig opplæring og fokus på kommunikasjon har vi lykkes med å få enøktiltak på dagsordenen på hotellene, sier hun. ishavskraft har med konseptet Forbruksreduksjon og det web-baserte energioppfølgningssystemet «E:SAVE», fungert svært godt med tanke på hotellkjedens krav. Det har hjulpet de energiansvarlige med å ta de riktige beslutningene. Gjennomførte tiltak og oppnådde resultater har blitt loggført, dokumentert og synliggjort på en måte som har sørget for at både konsern- og prosjektledelse har hatt full kontroll på det omfattende prosjektet. Det har også vært enkelt for hotellene å sammenligne eget forbruk med andre hoteller. Sammen har man jobbet mot et felles mål: Å spare energi. 6 ISHAVSKRAFT * ENERGIBRUK PER HUSHOLDNING CA KWH (2009). KILDE: SSB.NO/HUSENERGI

7 samtidig som rica hotels har jobbet med ENOVAprosjektet, har hotellkjeden miljøsertifisert en rekke av sine hoteller med miljømerket Svanen. 46 Rica-hoteller tilfredsstiller nå verdens strengeste miljøkrav for hoteller. Rica Hotels er dermed den norske hotellkjeden med desidert flest svanemerkede hoteller. For å tilfredsstille Miljømerkets krav, må hotellene dokumentere energireduksjon så vel som reduksjon i vannforbruket, mindre bruk av skadelige kjemikalier og mindre avfall. for ishavskraft er det et privilegium å få anledning til å jobbe med miljøtiltak sammen med store profesjonelle aktører som Rica Hotels. Målrettet arbeid gjennom flere år har gitt hotellkjeden fantastiske resultater. At gevinstene dukker opp direkte på siste linje, både i hotellkjedens finansregnskap og miljøregnskap, bør være med på å inspirere flere aktører til å gjøre bevisste miljøvalg fremover i tid, mener markedsdirektør hos Ishavskraft, Stig A. Hanssen. SOLID GEVINST FOR RICA HOTELS: prosjektleder og miljøsjef i Rica Hotels, lise Sunsby, forteller at hotellkjedens fokus på fornybar energi har gitt betydelige resultater. HVa er ForBrUksredUksjon tm? ta kontroll PÅ: I konseptet Forbruksreduksjon får kunden blant annet tilgang til markedets beste og mest brukervennlige automatiske energiforbruk per kvm. per bygg. totalt energiforbruk per bygg. energioppfølgingssystem (AEOS) på web. En komplett oversikt totalt energiforbruk over flere år. over energiforbruk i bygg presenteres oversiktlig på en enkel Ukentlig driftslogg. og pedagogisk måte med et Alt-i-ett-bilde. Byggets enøk-potensial. Gjennom å redusere energiforbruket gjør man et riktig valg for miljøet. Reduserer man markedsdirektør hos Ishavskraft, Stig a. Hanssen: Løsningen overvåker, varsler, loggfører, dokumenterer og rapporterer alt energiforbruk automatisk, og er tilgjengelig for kunden energiforbruket 24 timer i døgnet sitt, uansett reduseres hvor kunden også måtte utslippene befinne av CO2, både lokalt og globalt. seg. Kunden kan legge inn antall bygninger og målepunkter Dette gir dokumenterte utslippsreduksjoner i miljø- og klimaregnskap. etter behov. Forbruksreduksjon gjør det for eksempel enkelt Feil i anlegg. energiforbruk basert på måleparameter (eks.gjestedøgn, kunder, kg produsert fisk, solgte enheter mm.). energiforbruk i forhold til utetemperatur. sammenlignet energiforbruk i byggene i din portefølje. status og effekt av tiltak. å oppdage overforbruk på et tidlig stadium. rapporter. data som samles inn automatisk i løsningen. miljøregnskap og dokumentasjon. ÅRSRAPPORT

8 et naturlig reisemål isbjørnen er et viktig symbol på Ishavskrafts miljøinnsats. At havisen rundt Nordpolen smelter raskere enn noen prognoser har forutsatt, utgjør den største trusselen for dyret. I sårbare Arktis er reduserte overlevelsesmuligheter for isbjørnen en av de mest synlige effektene av global oppvarming. For Ishavskraft var det et bevisst valg å legge turen i september til Svalbard, sier finansdirektør, Jan Øivind Hekkelstrand. svalbard er regnet for å være et av de reneste stedene på jorda. Men den lett tilgjengelige øygruppen er i dag det mest besøkte stedet av alle polare områder. En økende turistifisering stiller samfunnet overfor nye utfordringer. Menneskelig tilstederværelse og næringer som forskning, turisme og gruvedrift utgjør miljøtrusler lokalt. Det samme gjør miljøgifter som transporteres med luft, havstrømmer og is over Polhavet fra andre steder i verden. Det er et paradoks at selv på rene Svalbard har mange dyr urovekkende mye miljøgifter i seg, presiserer Hekkelstrand. arktis er et av de nordligste land- og havområdene på jorda. Her finnes noen av de siste relativt uberørte naturområdene i verden. Klimaet er i betydelig endring, med økende temperaturer, smeltende is og endrede økosystemer. Områder som tidligere var utilgjengelige på grunn av havisen, åpnes nå for utvinning av ressurser og for nye ruter til havs. Det vil sette en sårbar natur under ytterligere press, og er en utfordring i forhold til politiske mål om å beskytte miljøet i de arktiske områdene. miljøgifter, klima, biologisk mangfold og geologisk og topografiske undersøkelser er viktige forskningsfelt på Svalbard. Det samme er overvåkning av naturmiljøet i polarområdene. CO2-prosjektet ved UNIS har pågått siden 2007 og vært i kontinuerlig vekst. Det har samlet et godt og engasjert partnerskap av universiteter, institutter og bedrifter som kollektivt har bidratt til å utvikle spennende forskning og utdanning i regi av UNIS innenfor viktige, samfunnsmessige fagområder. prosjektets Bærende Visjon har vært å demonstrere CCS (Carbon Capture and Storage)-verdikjeden i Longyearbyen, og ta i bruk natur- og samfunnsmessige fortrinn til å skape et grønt utstillingsvindu på Svalbard. UNIS CO2-prosjekt har fått mye oppmerksomhet og er høyt respektert også internasjonalt. For Ishavskraft var besøket lærerikt, sier Hekkelstrand. 8 ISHAVSKRAFT FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/ISHAVSKRAFT.

9 at isen i arktis smelter og permafrosten tiner kan få store konsekvenser for mennesket og naturen. For å få innsyn i miljøpåvirkningene dro ishavskraft til isbjørnens rike. Han påpeker videre at det var med ydmykhet Ishavskraft fikk anledning til å ta issmeltingen i Arktis i nærmere øyesyn. Besøket hos UNIS og møtet med Svalbard ble en bekreftelse på at forandringene i klimaet er et viktig signal om at menneskelig aktivitet påvirker naturen raskere enn forskerne har trodd. møteplass». Fortsetter utviklingen, er det utbredt enighet om at Norge vil måtte stå ovenfor noen valg. Et sentralt spørsmål i så måte er om morgendagens norske virksomhet på Svalbard vil kunne fortsette på samme nivå og ha samme innhold som i dag. andelen utenlandsk forskning på Svalbard har økt mer enn den norske de siste 10 årene, og endringene i klimaet legger til rette for ny næringsaktivitet. Det sies at Svalbard har blitt «de mange lands og mange motivers ET YNDET STED FOR FORSKNING: klimaforskere fra hele verden drar til Svalbard og øygruppen der de største og raskeste klimaendringene i arktis kan studeres på nært hold. Ishavskraft besøkte isbjørnens rike sist høst, og tok også turen innom univerisitetet på Svalbard (unis). ÅRSRAPPORT

10 kraftmarkedet 2012 en oppsummering av året viser at vi fikk en uvanlig mild start på året i Sammen med svakere verdensøkonomi resulterte dette i redusert aktivitet og lavere etterspørsel. 10 ISHAVSKRAFT FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

11 KRAFTMARKEDET Spesielt høy fylling i vannmagasinene ved inngangen til året og nedbør over normalen ga, sammen med mindre behov for oppvarming, lave priser. Ved årsskiftet var magasinfyllingen i Norge på 80,3 prosent. Dette er det høyeste nivået for perioden siden Den sterke ressurssituasjonen senket også prisene i fremtidsmarkedet for strøm, selv om vi fikk en liten oppgang i forbindelse med kuldeperioden i februar. Deretter fulgte rekordhøye marstemperaturer. For Norge sett under ett, var månedstemperaturen hele 4,3 grader over normalen, noe som gjorde det til den varmeste mars måned som noen gang er registrert. Resten av våren og inngangen til sommeren ble kjøligere enn normalt, noe som førte til at snøsmeltingen kom sent i gang. Mye vann i magasinene gjorde at spotprisene likevel holdt seg lave. Ved inngangen til juli lå magasinfyllingen på 68,4 prosent, 1,8 prosentpoeng over normalen. I tillegg til smeltevann, kom det mer nedbør enn normalt i juli noe som førte til spesielt høyt tilsig og produksjonspress hos vannkraftverkene. Både i spotmarkedet og i fremtidsmarkedet så vi konsekvensen av dette i form av fallende priser. Siste uken i juli var ukesnittet for spotprisen nede i 6,2 øre/kwt. Lave priser preget også sensommeren og høsten, men nest siste uke i september ble toppen av årets magasinfylling nådd. Da var fyllingsgraden 92 prosent, mer enn fem prosentpoeng over normalen for årstiden. En spesielt mild november gjorde at gjennomsnittlig spotpris ble den laveste på syv år, og prisene i fremtidsmarkedet falt også i denne perioden. I desember snudde denne utviklingen da vinterkulden meldte sin ankomst tidligere enn normalt. Men på grunn av den fortsatt sterke ressurssituasjonen, fikk vi likevel ikke mange dager med veldig høy spotpris. Høy vindkraftproduksjon ga priser ned mot -36 øre/kwt i en enkelt time i Danmark natt til 5. januar. På ettermiddagen 2. februar førte kaldt vær og stans ved flere store kraftverk, til timespriser opp mot 200 øre/kwt i Nord- og Midt-Norge, Sverige og Finland. Slike ekstrempriser oppstår oftest kun i enkelttimer, og vil derfor sjelden gi større utslag på vanlige forbrukeres strømregning. I 2012 ble det produsert 148 TWh, noe som er en økning på 15 prosent fra 2011, og det høyeste nivået som noen gang er registrert. En viktig årsak til dette var den høye fyllingsgraden ved inngangen til året. På toppen av dette ga store nedbørsmengder høyt tilsig til vannmagasinene. Fyllingsgraden lå over medianen ( ) gjennom nesten hele året. Den sterke hydrologiske situasjonen førte også til høy eksport av kraft. I 2012 hadde Norge nettoeksport på 17,8 TWh. Dette er det nest høyeste som noen gang er registrert. Tøffere økonomiske tider merkes også i kraftmarkedet. Lavere aktivitet og nedleggelser har ført til lavere forbruk i den kraftintensive industrien i Norge siden høsten Fallende priser på sluttprodukter har gjort forholdene vanskeligere for deler av industrien. Årsaken til dette er at svakere verdensøkonomi har ført til redusert aktivitet og lavere etterspørsel. I 2010 tok aktiviteten seg noe opp igjen, før den i 2011 flatet ut. I 2012 så vi tilnærmet uendret strømforbruk i kraftintensiv industri, sammenlignet med året før. Nedleggelser av bedrifter innen produksjon av blant annet papir, jern og stål, ga redusert forbruk i denne næringen, mens bedrifter innen produksjon av blant annet aluminium og kjemiske råvarer, hadde en økning i sitt forbruk. Det var også en økning i elektrisitetsforbruket i olje- og gassektoren. Mange husker nok sommeren som våt. Rena målestasjon i Hedmark har observasjoner helt tilbake til 1895, og i 2012 ble det satt ny månedsrekord for juli med 260 mm nedbør. Dette er tre ganger mer enn hva som er normalt for måneden. ÅRSRAPPORT

12 BEST PÅ kundeservice! Kun den beste servicen er god nok for Ishavskraft sitt kundesenter. For 6. gang ble i fjor landets største test av kundesentre «Best i Test» Kundeserviceprisen delt ut. Prisutdelingen fant sted i forbindelse med Skandinavias største kundeservicekonferanse, «Call Center Dagene». Hele 90 av landets største kundesentre blir blindtestet i 15 ulike bransjer. Det kåres én vinner i hver av bransjene, og én totalvinner. I fjor var det Ishavskraft som stakk av med den gjeveste utmerkelsen. God og profesjonell kundeservice blir et stadig viktigere konkurransefortrinn, uansett bransje. Prisen betyr derfor mye både for bedriftene som blir testet, og ikke minst for forbrukerne. At Ishavskraft ble totalvinner i fjor er selvsagt svært gledelig, sier markedssjef, Jørn Iversen. Alle kundesentrene testes etter de samme kriteriene. Observatørene, som er vanlige forbrukere, opptrer som kunder og ringer kundesentrene og gjennomfører et definert rollespill. Basert på samtalen og spørsmålene som blir stilt, svarer observatørene på forhåndsdefinerte og vektede spørsmål og påstander som gir hver samtale en score. Den som til slutt får høyest totalscore vinner. ishavskraft kundeservice imponerte observatørene med et svært godt resultat. Tilbakemeldingene gikk ut på at kundene møtte vennlige, engasjerte kundebehandlere som lyttet, hadde god produktkunnskap, snakket om produktene på en veldig god måte og kom med gode løsninger. Alle kundene var så tilfredse at de gjerne ville kontakte oss igjen. Dette er gledelige og viktige tilbakemeldinger på at vi gjør en god jobb. Nå gjelder det å fortsette det gode arbeidet, sier Jørn Iversen. 12 ISHAVSKRAFT foto: ishavskraft.

13 Raus og ettertraktet Nils Anders Mortensen betyr mye for musikklivet i Norge og i nord. Da musikeren skulle gi ut sin egen soloplate, var det med fornøyelse Ishavskraft valgte å støtte han i arbeidet med å realisere utgivelsen. Flekkefjæringen har turnert verden rundt og beskrives som en av landets mest etterspurte pianister. Mortensen, som bor i Alta, beskrives som en raus person som selv gjerne støtter amatører og talenter lokalt. Hans arbeid og tilhørlighet i Nord-Norge er med på å underbygge Ishavskrafts fokus på at det viktigste i verden skjer der du bor. For Ishavskraft er det helt naturlig at sponsormidlene går til et spekter av aktiviteter og prosjekter innen kultur, idrett og livsutfoldelse på mange forskjellige steder i landsdelen. På Mortensens plate, som fikk tittelen «Im Freien», og i hans tolkning av Grieg, Bartòk og Debussy, tar han i overført betydning sitt piano med ut i det fri, og hyller landsdelen, beskriver markedssjef, Jørn Iversen. Pianisten har deltatt på flere plateinnspillinger og spilt som solist sammen med de fleste norske orkrestrene. Om Ishavskraft sitt engasjement i Mortensens arbeid, sier Iversen videre at selskapet valgte å støtte plateprosjektet i 2012 fordi pianisten selv har betydd og betyr mye for musikklivet i landets nordligste fylke. Til tross for at Mortensen er en pianist av internasjonalt format velger han å bo i Alta. Her støtter og inspirerer han både amatører og nye talenter i byens voksende musikkmiljø. Han er også tilknyttet landsdelsmusikerne og spiller til daglig i den klassiske kvartetten Ensemble Nord, sier Iversen, om den musikalske samarbeidspartneren til Ishavskraft. foto: per h. kirkesæther. ÅRSRAPPORT

14 ÅRSBERETNING 2012 Virksomheten Ishavskraft har som målsetting å bli landets ledende kraftleverandør innenfor kraftsalg med fokus på fremtidsrettede energiløsninger og fornybar energi. Selskapet er Nord-Norges største kraftleverandør, en betydelig nasjonal aktør og ledende innen forvaltning av konsesjonskraft. Det er gledelig å konstatere at selskapet, på tross av hard konkurranse, har en meget sterk markedsposisjon. Ishavskraft har gjennom sin satsing på fornybar energi og Forbruksreduksjon forsterket sin posisjon, spesielt i bedriftsmarkedet. Selskapets fokus på kundetilfredshet og miljøriktige løsninger gjør Ishavskraft til en attraktiv og foretrukket kraftleverandør nasjonalt. Våren 2012 gikk Ishavskraft av med seieren i Nordens største blindtest av kundesentre. I konkurranse med 90 av landets største kundesentre gikk selskapet av med seieren både for bransjen energi og totalt av alle de 15 bransjene som var testet. Ishavskraft utøver sitt samfunnsansvar gjennom å fokusere på bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for energi. I tillegg bidrar selskapet aktivt med sponsorater og støtte til kultur og idrett, spesielt rettet mot barn og unge i Finnmark og Troms. Ishavskraft har også tatt et nasjonalt initiativ for å fremme elektrifisering av transportsektoren. Med prosjektet Ishavsveien, som ble lansert våren 2011, inviterer Ishavskraft alle gode krefter til å være med å realisere en nasjonal infrastruktur med hurtigladere for elbiler. Den første korridoren med hurtigladere er nå etablert mellom Oslo og Svinesund. I september 2012 åpnet Miljøvernministeren, sammen med adm. dir. Bjarne Sætrum, Ishavsveien verdens første universelle hurtigladestasjon på Vestby i Østfold, med representanter fra både tysk, fransk og japansk bilindustri til stede. kundene finner vi kraftselskaper, hotellkjeder og om lag 100 kommuner. I et kraftmarked som blir stadig mer komplekst og utfordrende, vil et kompetent handelsmiljø være en viktig faktor for videre utvikling og vekst i Ishavskraft. Ishavskraft har hovedkontor i Alta med avdelingskontor i Tromsø. Antall ansatte i 2012 har vært 25. Selskapet har dyktige og motiverte medarbeidere med omtanke for kundene og miljøet. Med engasjement og entusiasme jobber de ansatte i selskapet for å påvirke samfunnet til riktig bruk av energi til fordel for miljøet. Ishavskraft har i 2012 arbeidet aktivt for å skape tillit og innhold i visjonen om å være; «den foretrukne kraftleverandøren i Norge ditt miljøvalg». Markedssituasjonen Rekordhøy kraftproduksjon gav lave kraftpriser i 2012 sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig systempris ble 23,36 øre/kwh, mot 36,72 øre/kwh i Mye nedbør resulterte i at ressurstilgangen var langt bedre enn i Magasinnivået ved inngangen til 2012 hadde ikke vært høyere på 30 år, og fyllingsgraden lå over medianen nesten hele året. Til sammenligning ble det registrert minimumsverdier for magasinnivået vinteren Selv om det også dette året kom mer nedbør enn normalt, førte knapp ressurstilgang de første månedene til en snittpris for første kvartal på hele 51,8 øre/ kwh. Snittprisen i første kvartal 2012 var 29,2 øre/kwh. Overskudd av kull i markedet og svakere verdensøkonomi gjorde at kullprisen falt i 2012 sammenliknet med året før. Samtidig har for mange kvoter i omløp svekket CO2-prisen i samme periode. Samlet sett har dette ført til lavere kostnader for kullkraftverkene, som dermed har kunnet produsere kraft billigere i 2012 enn i Kronen har styrket seg mot euroen og dette hadde også innvirkning på kraftprisenes fallende trend i perioden. Ishavskrafts handelsbord for fysisk og finansiell krafthandel er sentralt i selskapets virksomhet. Her forvaltes kraftporteføljene for Ishavskraft og selskapets kunder. Blant de største Usikkerheten i det volatile kraftmarkedet utsetter både kunder og leverandører i kraftmarkedet for betydelig risiko og økonomiske konsekvenser. Flaskehalser i det norske strøm- 14 ISHAVSKRAFT

15 nettet burde ikke være en risiko for tap av konkurransekraft, redusert verdiskapning og tap av arbeidsplasser i deler av industrien og næringslivet. Ishavskraft mener at den stadig tilbakevendende situasjonen med store områdeprisforskjeller er en hemmende faktor for et velfungerende kraftmarked. Statnett må snarest intensivere sitt arbeid for å forsterke kraftnettet slik at kraften kan flyte fritt slik at vi kan få lik innkjøpspris på strøm i hele landet. Det store potensialet for produksjon av fornybar energi i Nord- Norge må realiseres gjennom aktiv tilrettelegging og bidrag fra myndighetene. Alle deler av Ishavskrafts daglige drift skal være gjennomtenkt med tanke på miljøhensyn, de ansatte bruker for eksempel videokonferanseutstyr til møtevirksomhet daglig. Fortsatt drift og fremtidig utvikling Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift jfr. Regnskapslovens 4-5, og styret bekrefter at vilkårene for dette er oppfylt. Ishavskraft har en kompetent organisasjon og et godt og nært samarbeid med selskapets eiere. Selskapet er finansielt robust og forbedret drift gir godt grunnlag for ytterligere vekst. Miljø Miljøengasjementet er en sentral del av selskapets strategi og Ishavskraft har tidlig valgt å engasjere seg på flere områder. Ishavskraft ønsker å bidra til at kundene gjør bevisste miljøvalg både med hensyn til energieffektive løsninger og bruk av fornybar energi. Fra og med våren 2012 besluttet Ishavskraft å kun tilby fornybar energi fra nordnorske produsenter til privatkundene. Under produktparaplyen «Blå Kraft fra luft og vann», får kunder i hele landet tilbud om ren kraft med opprinnelse i nord Ishavskraft. Med rådgivning, kompetanse og fremtidsrettede løsninger skal Ishavskraft fortsatt være med å påvirke kundenes adferd til det beste for både kundene og miljøet. Selskapet er fremdeles den eneste kraftleverandøren i Norge med trippel sertifisering etter internasjonal standard innen miljø (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) og HMS (OHSAS 18001). Selskapet har i flere år vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer blant annet nøye måling og rapportering av avfallsmengder, CO2-utslipp i forbindelse med reiser, strømforbruk i kontorlokalene og innkjøp av papir mm. Selskapet kjøper opprinnelsesgaranti for alle kunder som velger produktet Fornybar Energi, samt for eget strømforbruk i kontorlokalene. I desember 2012 kjøpte Nordkyn Kraftlag SA 1,1 % av aksjene i Ishavskraft AS og fra januar 2013 overtok Ishavskraft kraftomsetningen til Nordkyn Kraftlag. Styret ser positivt på selskapets utvikling og vil søke å få til samarbeid innen kraftomsetning med andre aktører i Nord- Norge. Finansiell risiko Virksomheten til Ishavskraft er eksponert for ulike risiko. Følgende områder er etter styrets vurdering av betydning for å bedømme risiko knyttet til foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og fremtidige resultater: Kraftprisrisiko Selskapets hovedvirksomhet er salg av strøm til kunder i Norge og denne virksomheten utsetter selskapet for risiko knyttet til fremtidig kraftpris. Endringer i innkjøpsprisene, variasjoner i kundenes forbruk samt en tøff konkurranse i sluttkundemarkedet, medfører en betydelig risiko. Når det gjelder omsetning av kraft i sluttbrukermarkedet, vil alle salgskontrakter som ikke er basert på spotpris eller variabel pris ha et prissikret innkjøpsvolum. ÅRSRAPPORT

16 volumrisiko I sluttbrukermarkedet er mange kontrakter om kraftleveranser en opsjon for kunden til å ta ut et volum, som kan variere med temperatur og andre forhold. Dette introduserer volumrisiko i den grad kontrakten ikke er basert på leveranse av et bestemt volum til en bestemt pris. valutarisiko Som følge av at handel på kraftbørsen Nasdaq OMX foregår i euro er Ishavskraft eksponert for valutasvingninger. Rammer knyttet til valutarisiko er innarbeidet i selskapets risikopolicy og det benyttes blant annet valutaterminer for å redusere selskapets valutarisiko. Valutarisiko knyttet til krafthandel styres som en integrert del av strategien for håndtering av prisrisiko for øvrig. Det primære sikringsinstrumentet er terminforretninger i aktuell valuta. kreditrisiko Det er etablert rutiner for kredittvurdering som tar sikte på å begrense motpartsrisiko. Risikoutsatt fordringsmasse er i hovedsak knyttet til omsetning av kraft til privatkunder og bedrifter. operativ risiko I tillegg til de risikofaktorene som er nevnt ovenfor vil selskapet også være eksponert mot følgende operative/forretningsmessige risikofaktorer: Utvikling i bransjens rammebetingelser Konkurranse og mulighet for tap av markedsandeler Kostnadsvekst og svekket omstillingsevne Tilgang på kompetent arbeidskraft All risiko overvåkes og styres i selskapets risikostyringssystem. Ishavskraft har en risikopolicy som omhandler all risiko knyttet til krafthandel hvor styret har gitt klare rammer for eksponeringen i kraftmarkedet. Selskapet har ingen dominerende kunder som utgjør betydelig risiko for fremtidig drift. INTERNE FORHOLD Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Sykefraværet i 2012 var på 5,3 % av total arbeidstid. Av dette utgjorde langtidssykemeldinger 4,3 %. Sykefraværet i 2011 var 3,8 %. Det har i 2012 ikke forekommet eller blitt rapportert inn personskader eller skader på selskapets materiell. Likestilling Ved årsskiftet var det 26 ansatte, hvorav 11 er kvinner. Styret har 6 medlemmer, hvorav alle er menn. I sammenlignbare grupper av ansatte har kvinner og menn tilnærmet lik lønn. Selskapet søker en best mulig representasjon av begge kjønn, noe som vil ha fokus ved nyrekruttering. 16 ISHAVSKRAFT

17 Regnskapsinformasjon Selskapets omsetning gikk ned fra millioner kroner i 2011 til millioner kroner i Årsaken til dette er nedgang i kraftprisene fra 2011 til Selskapets resultat etter skatt ble på 19 millioner kroner, en nedgang på 5,5 millioner kroner sammenlignet med Selskapets egenkapital pr er etter denne disponeringen 236,5 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalandel på 56,3 %. Styrets vurdering er at selskapet vil ha en tilfredsstillende egenkapital etter den foreslåtte årsoppgjørsdisponeringen. Styret foreslår at årets resultat i sin helhet blir benyttet til utbytte. I tillegg foreslås det å overføre 6 millioner kroner fra annen egenkapital som tillegges årets resultat og utbetales som utbytte. Styret ønsker å takke alle medarbeiderne for en vel gjennomført jobb. TROMSØ, 13. MARS 2013 Erling Stene Martinsen Styreleder Erling Andreas Dalberg Nestleder Per-Erik Ramstad Styremedlem Alf- Kåre Gerhardsen Styremedlem Oddbjørn Samuelsen Styremedlem Jan Inge Johnsen Styremedlem Bjarne Sætrum Administrerende direktør ÅRSRAPPORT

18 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Kraftsalg Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøp Lønnskostnad 2, Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansinntekter og finanskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført fra annen egenkapital Foreslått utbytte Sum overføringer ISHAVSKRAFT

19 balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare, lisenser og lignende Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og biler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler ÅRSRAPPORT

20 balanse Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 1 000) 6, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld ISHAVSKRAFT

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Setter standard for bærekraftige byer. Årsrapport 2012. www.siemens.no

Setter standard for bærekraftige byer. Årsrapport 2012. www.siemens.no Setter standard for bærekraftige byer Årsrapport 2012 www.siemens.no Innhold 03 Setter standard for bærekraftige byer 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI

KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI ÅRSRAPPORT 2012 1 KRAFTKALENDEREN 2013: HAUGESUND BILLEDGALLERI I 2013 runder Haugesund Kunstforening 100 år, Derfor ble bilder fra Haugesund Kustforening valgt til å pryde Kraftkalenderen for 2013. Olav

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer