Årsberetning & årsregnskap 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning & årsregnskap 2012"

Transkript

1 Årsberetning & årsregnskap 2012

2 innhold rica hotels med SOliD energireduksjon... 6 FOrBrukSreDukSJOn tm... 7 et naturlig reisemål... 8 kraftmarkedet BeSt PÅ kundeservice raus Og ettertraktet ÅrSBeretning regnskapstall revisjonsberetning VareDeklaraSJOn Og klimaregnskap klimaendringer påvirker kraftsystemet Som en konsekvens av menneskeskapte klimaendringer forventes mer nedbør og økt tilsig til vannmagasinene i fremtiden. En forventet temperaturøkning vil også føre til at mer vinternedbør vil komme som regn. Dette har to konsekvenser for kraftsystemet; tilsiget på vinteren vil øke fra dagens relativt lave nivåer som følge av at mer vann renner direkte ned i magasinene, og mindre snømengder vil gi lavere tilsig når snøsmeltingen setter i gang på våren. Resultatet kan bli jevnere tilsig gjennom året, mindre flomtap og større muligheter for vannkraftprodusentene for å utnytte vannet på en mer effektiv måte. fornybare norge Norge har et nesten 100 prosent fornybart kraftsystem, men naturgitte forutsetninger gjør at vi fremdeles har store muligheter for å utvide den fornybare kapasiteten. I 2012 utgjorde vindkraften 1,5 TWh. Dette er ny rekord og utgjør 1,1 prosent av samlet kraftproduksjon. Likevel blir dette smått sammenlignet med det anslåtte tekniske potensialet på hele TWh. I tillegg utnytter Norge i dag kun 5 prosent av teknisk potensial av bioressurser fra skog, og potensial for økt vannkraftutbygging er betydelig. Dette, og god tilgang på areal, gjør det mulig å øke den fornybare produksjonen til relativt lave kostnader sammenlignet med andre land. Når det er sagt, må det selvfølgelig legges til en avveining mellom økt fornybar kraftproduksjon og naturinngrep. FOTO: RUNE STOLTZ.

3 LEDER Den grønne ledertrøya en unik mulighet! Verden vil ha mer energi. Energi er en forutsetning for å bringe folk ut av fattigdom. Samtidig vet vi at energibruk er en av de største utfordringene med tanke på klimagassutslipp. Norsk gass og ny fornybar energi kan erstatte kull og atomkraft. Norge er i dag verdens tredje største gasseksportør, og dekker alene 20 prosent av Europas totale gassforbruk. Viktigere er det at vi har store fornybare energiressurser. Norge besitter i dag halvparten av Europas reservoarkapasitet for vannkraft, og er det landet i verden som har høyest vannkraftproduksjon per innbygger. Og lengst nord i landet vårt finnes noen av de mest attraktive områdene for utvikling av vindkraft i hele Europa. Norge har mange fortrinn, og er for mange en foregangsnasjon et velfungerende demokratisk samfunn med høy velferd og med et sterkt engasjement i arbeidet fram mot en mer bærekraftig utvikling. Som nasjon kan vi velge å gå foran som et eksempel til etterfølgelse for alle som ønsker å ta del i fornybarsamfunnet. Vi starter ikke på null. Vi gir gjerne honnør til regjeringen, som har fått på plass sertifikatmarkedet som vil utløse ny fornybar energi på cirka 25 TWh. Dette tilsvarer 1,4 millioner husholdninger. Norge er også et av landene som er sterkt engasjert i arbeidet med å bevare regnskogene. Men skal vi gå i front i retning fornybarsamfunnet, må vi redusere eget klimagassutslipp! I det norske klimaforliket er målet å redusere utslippet med millioner tonn CO2. Vi kan i dag nå 2/3 av målet ved å erstatte forurensende energi med ren og fornybar energi. Barentsregionen sitter kanskje på noen av klodens største energireserver. Dette gir oss som nasjon et betydelig ansvar og store muligheter. Et viktig tiltak er elektrifiseringen av norsk sokkel. Dette innebærer store investeringer, og vi ser at det kan bli vanskelig å regne disse prosjektene lønnsomme på kort sikt. Både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk. Men har vi «råd» til å la være? Å ta på seg den grønne ledertrøya og vise vei inn i fornybarsamfunnet vil kreve mange modige valg. Per dags dato tror vi ikke det er mulig å regne på alle de positive effektene en slik posisjon kan gi nasjonen i fremtiden. Derimot mener vi dette er etiske valg som vi må ta med tanke på fremtidige generasjoner. For eksempel vil en elektrifisering av deler av oljeinstallasjonene kunne bidra med utslippsreduksjoner på ca. 5 millioner tonn CO2. Men tiltaket koster omkring 5 milliarder kroner! Det er veldig mye penger (1 promille av oljefondet). Elektrifisering av transportsektoren er et annet eksempel på et område der vi raskt kan redusere store utslipp. Vi snakker her om en reduksjon på cirka 5 millioner tonn CO2. Norge ligger i front i verden med hensyn til elbiltetthet. I september 2012 utgjorde elbiler hele fem prosent av nybilsalget. Symbolsk nok hadde vi en rekordsmelting av is i Arktis i samme periode, der isnivåene ble redusert med et areal som utgjorde to ganger norsk territorium på én måned. Ishavskraft har de siste årene utvidet sitt engasjement innen elektrifisering. For to år siden tok selskapet initiativet til utbygging av en nasjonal infrastruktur for hurtiglading av elbiler. Prosjektet har fått navnet Ishavsveien. Den første korridoren mellom Svinesund og Oslo er i dag ferdigstilt. Det internasjonale energibyrået IEA har i sin studie (publ. 8 feb.2013) av det nordiske markedet slått fast at elektrifisering av transport vil spille en avgjørende rolle i bevegelsen mot et karbonnøytralt Norden i ÅRSRAPPORT

4 leder I september 2012 åpnet Ishavskraft verdens første universelle hurtigladestasjon på Vestby (E6) utenfor Oslo. Interessen for prosjektet har vært, og er stor. Representanter fra både japansk og europeisk bilindustri deltok på åpningen. Elektromotorer bruker langt mindre energi enn forbrenningsmotorer. Når elbilene i tillegg kjører på fornybar energi, blir regnskapet langt hyggeligere lesning både når det kommer til kostnader for bedrifter, privatpersoner og ikke minst miljøet. Ishavsveien kan bestå av 250 hurtigladere på 100 ladesteder fra Svinesund til Kirkenes. Dette er en dugnad som både private og offentlige aktører er positive til. Men hastigheten må økes betraktelig! Flere modige valg må tas. Vi snakker om totale investeringer opp mot 500 millioner kroner eller inntekter fra vel 1 ukes produksjon på Melkøya. At Ishavskraft i 2012 mottok «Kundeserviceprisen» i konkurranse med 90 av landets største kundesentre på tvers av 15 bransjer, gjør meg både stolt og ydmyk. Profesjonelle og kravstore kunder og samarbeidspartnere har bidratt til å utvikle vår virksomhet. Sammen tar vi nå tak i mulighetene, og gjør hva vi kan for å påvirke i riktig retning. Vi har startet på vår vei inn i fornybarsamfunnet med kontinuerlig fokus på fornøyde kunder og riktige miljøvalg. Klimautfordringene er her nå. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt for å snu utviklingen. Sørg for å kjøpe fornybar energi, og bruk minst mulig av den vi hjelper deg gjerne. Vær bevisst ditt eget fotavtrykk og reduser utslipp der du kan! Engasjér deg, og gjør det du kan der du kan, for at Norge skal kunne ta den posisjonen vi nå har muligheten til å ta! Gode nasjonale løsninger, kompetansen og teknologien vi utvikler de neste 10 årene, skal være konkurransefortrinn for Norge i generasjoner fremover. Tenk stort og begynn smått! Start nå! Bjarne Sætrum, Administrerende direktør. 4 ISHAVSKRAFT

5 ET VIKTIG STEG I RIKTIG RETNING: Interessen for verdens første universelle hurtigladestasjon for elbiler er stor. Representanter fra både japansk og europeisk bilindustri deltok på åpningen utenfor Oslo i Det gjorde også miljøvernminister, Bård Vegar Solhjell (t.h). foto: EVU. ÅRSRAPPORT

6 SOliD energireduksjon rica hotels kjøper fornybar energi hos ishavskraft, og har valgt Forbruksreduksjon for sine hoteller. Så langt har hotellkjeden spart energi tilsvarende 1282 norske husholdningers årlige forbruk! de fleste har et potensial for å spare strøm, penger og miljø. Noen kommer langt med enkle tiltak og bevisstgjøring, mens andre må ta i bruk større og mer tidkrevende tiltak. Rica Hotels startet 1. mars 2008 et energiøkonomiseringsprosjekt i samarbeid med ENOVA-programmet «Energibruk Bygg, Bolig og Anlegg». Målet var å spare 20,7 millioner kwh i løpet av en fireårsperiode. Med fasiten i hånden kan prosjektleder og miljøsjef i Rica Hotels, Lise Sunsby, fornøyd konstatere at målet er innfridd. Og vel så det. Totalt har vi redusert energiforbruket med 26,1 millioner kwh. Det er faktisk 5,4 millioner kwh mer enn hva målsettingen var ved prosjektstart, beskriver Sunsby. ser man tallene i perspektiv, tilsvarer reduksjonen det årlige energiforbruket til 1282 norske husholdninger.* Samtidig har hotellene konvertert mer enn 6,8 millioner kwh fra ikke-fornybare energikilder til fornybare energikilder. nøkkelen til suksessen tror Sunsby ligger i prosjektets grundige forankring i hele konsernet. Engasjementet har vært stort både rundt omkring på hotellene og hos konsernledelsen. Med grundig opplæring og fokus på kommunikasjon har vi lykkes med å få enøktiltak på dagsordenen på hotellene, sier hun. ishavskraft har med konseptet Forbruksreduksjon og det web-baserte energioppfølgningssystemet «E:SAVE», fungert svært godt med tanke på hotellkjedens krav. Det har hjulpet de energiansvarlige med å ta de riktige beslutningene. Gjennomførte tiltak og oppnådde resultater har blitt loggført, dokumentert og synliggjort på en måte som har sørget for at både konsern- og prosjektledelse har hatt full kontroll på det omfattende prosjektet. Det har også vært enkelt for hotellene å sammenligne eget forbruk med andre hoteller. Sammen har man jobbet mot et felles mål: Å spare energi. 6 ISHAVSKRAFT * ENERGIBRUK PER HUSHOLDNING CA KWH (2009). KILDE: SSB.NO/HUSENERGI

7 samtidig som rica hotels har jobbet med ENOVAprosjektet, har hotellkjeden miljøsertifisert en rekke av sine hoteller med miljømerket Svanen. 46 Rica-hoteller tilfredsstiller nå verdens strengeste miljøkrav for hoteller. Rica Hotels er dermed den norske hotellkjeden med desidert flest svanemerkede hoteller. For å tilfredsstille Miljømerkets krav, må hotellene dokumentere energireduksjon så vel som reduksjon i vannforbruket, mindre bruk av skadelige kjemikalier og mindre avfall. for ishavskraft er det et privilegium å få anledning til å jobbe med miljøtiltak sammen med store profesjonelle aktører som Rica Hotels. Målrettet arbeid gjennom flere år har gitt hotellkjeden fantastiske resultater. At gevinstene dukker opp direkte på siste linje, både i hotellkjedens finansregnskap og miljøregnskap, bør være med på å inspirere flere aktører til å gjøre bevisste miljøvalg fremover i tid, mener markedsdirektør hos Ishavskraft, Stig A. Hanssen. SOLID GEVINST FOR RICA HOTELS: prosjektleder og miljøsjef i Rica Hotels, lise Sunsby, forteller at hotellkjedens fokus på fornybar energi har gitt betydelige resultater. HVa er ForBrUksredUksjon tm? ta kontroll PÅ: I konseptet Forbruksreduksjon får kunden blant annet tilgang til markedets beste og mest brukervennlige automatiske energiforbruk per kvm. per bygg. totalt energiforbruk per bygg. energioppfølgingssystem (AEOS) på web. En komplett oversikt totalt energiforbruk over flere år. over energiforbruk i bygg presenteres oversiktlig på en enkel Ukentlig driftslogg. og pedagogisk måte med et Alt-i-ett-bilde. Byggets enøk-potensial. Gjennom å redusere energiforbruket gjør man et riktig valg for miljøet. Reduserer man markedsdirektør hos Ishavskraft, Stig a. Hanssen: Løsningen overvåker, varsler, loggfører, dokumenterer og rapporterer alt energiforbruk automatisk, og er tilgjengelig for kunden energiforbruket 24 timer i døgnet sitt, uansett reduseres hvor kunden også måtte utslippene befinne av CO2, både lokalt og globalt. seg. Kunden kan legge inn antall bygninger og målepunkter Dette gir dokumenterte utslippsreduksjoner i miljø- og klimaregnskap. etter behov. Forbruksreduksjon gjør det for eksempel enkelt Feil i anlegg. energiforbruk basert på måleparameter (eks.gjestedøgn, kunder, kg produsert fisk, solgte enheter mm.). energiforbruk i forhold til utetemperatur. sammenlignet energiforbruk i byggene i din portefølje. status og effekt av tiltak. å oppdage overforbruk på et tidlig stadium. rapporter. data som samles inn automatisk i løsningen. miljøregnskap og dokumentasjon. ÅRSRAPPORT

8 et naturlig reisemål isbjørnen er et viktig symbol på Ishavskrafts miljøinnsats. At havisen rundt Nordpolen smelter raskere enn noen prognoser har forutsatt, utgjør den største trusselen for dyret. I sårbare Arktis er reduserte overlevelsesmuligheter for isbjørnen en av de mest synlige effektene av global oppvarming. For Ishavskraft var det et bevisst valg å legge turen i september til Svalbard, sier finansdirektør, Jan Øivind Hekkelstrand. svalbard er regnet for å være et av de reneste stedene på jorda. Men den lett tilgjengelige øygruppen er i dag det mest besøkte stedet av alle polare områder. En økende turistifisering stiller samfunnet overfor nye utfordringer. Menneskelig tilstederværelse og næringer som forskning, turisme og gruvedrift utgjør miljøtrusler lokalt. Det samme gjør miljøgifter som transporteres med luft, havstrømmer og is over Polhavet fra andre steder i verden. Det er et paradoks at selv på rene Svalbard har mange dyr urovekkende mye miljøgifter i seg, presiserer Hekkelstrand. arktis er et av de nordligste land- og havområdene på jorda. Her finnes noen av de siste relativt uberørte naturområdene i verden. Klimaet er i betydelig endring, med økende temperaturer, smeltende is og endrede økosystemer. Områder som tidligere var utilgjengelige på grunn av havisen, åpnes nå for utvinning av ressurser og for nye ruter til havs. Det vil sette en sårbar natur under ytterligere press, og er en utfordring i forhold til politiske mål om å beskytte miljøet i de arktiske områdene. miljøgifter, klima, biologisk mangfold og geologisk og topografiske undersøkelser er viktige forskningsfelt på Svalbard. Det samme er overvåkning av naturmiljøet i polarområdene. CO2-prosjektet ved UNIS har pågått siden 2007 og vært i kontinuerlig vekst. Det har samlet et godt og engasjert partnerskap av universiteter, institutter og bedrifter som kollektivt har bidratt til å utvikle spennende forskning og utdanning i regi av UNIS innenfor viktige, samfunnsmessige fagområder. prosjektets Bærende Visjon har vært å demonstrere CCS (Carbon Capture and Storage)-verdikjeden i Longyearbyen, og ta i bruk natur- og samfunnsmessige fortrinn til å skape et grønt utstillingsvindu på Svalbard. UNIS CO2-prosjekt har fått mye oppmerksomhet og er høyt respektert også internasjonalt. For Ishavskraft var besøket lærerikt, sier Hekkelstrand. 8 ISHAVSKRAFT FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/ISHAVSKRAFT.

9 at isen i arktis smelter og permafrosten tiner kan få store konsekvenser for mennesket og naturen. For å få innsyn i miljøpåvirkningene dro ishavskraft til isbjørnens rike. Han påpeker videre at det var med ydmykhet Ishavskraft fikk anledning til å ta issmeltingen i Arktis i nærmere øyesyn. Besøket hos UNIS og møtet med Svalbard ble en bekreftelse på at forandringene i klimaet er et viktig signal om at menneskelig aktivitet påvirker naturen raskere enn forskerne har trodd. møteplass». Fortsetter utviklingen, er det utbredt enighet om at Norge vil måtte stå ovenfor noen valg. Et sentralt spørsmål i så måte er om morgendagens norske virksomhet på Svalbard vil kunne fortsette på samme nivå og ha samme innhold som i dag. andelen utenlandsk forskning på Svalbard har økt mer enn den norske de siste 10 årene, og endringene i klimaet legger til rette for ny næringsaktivitet. Det sies at Svalbard har blitt «de mange lands og mange motivers ET YNDET STED FOR FORSKNING: klimaforskere fra hele verden drar til Svalbard og øygruppen der de største og raskeste klimaendringene i arktis kan studeres på nært hold. Ishavskraft besøkte isbjørnens rike sist høst, og tok også turen innom univerisitetet på Svalbard (unis). ÅRSRAPPORT

10 kraftmarkedet 2012 en oppsummering av året viser at vi fikk en uvanlig mild start på året i Sammen med svakere verdensøkonomi resulterte dette i redusert aktivitet og lavere etterspørsel. 10 ISHAVSKRAFT FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

11 KRAFTMARKEDET Spesielt høy fylling i vannmagasinene ved inngangen til året og nedbør over normalen ga, sammen med mindre behov for oppvarming, lave priser. Ved årsskiftet var magasinfyllingen i Norge på 80,3 prosent. Dette er det høyeste nivået for perioden siden Den sterke ressurssituasjonen senket også prisene i fremtidsmarkedet for strøm, selv om vi fikk en liten oppgang i forbindelse med kuldeperioden i februar. Deretter fulgte rekordhøye marstemperaturer. For Norge sett under ett, var månedstemperaturen hele 4,3 grader over normalen, noe som gjorde det til den varmeste mars måned som noen gang er registrert. Resten av våren og inngangen til sommeren ble kjøligere enn normalt, noe som førte til at snøsmeltingen kom sent i gang. Mye vann i magasinene gjorde at spotprisene likevel holdt seg lave. Ved inngangen til juli lå magasinfyllingen på 68,4 prosent, 1,8 prosentpoeng over normalen. I tillegg til smeltevann, kom det mer nedbør enn normalt i juli noe som førte til spesielt høyt tilsig og produksjonspress hos vannkraftverkene. Både i spotmarkedet og i fremtidsmarkedet så vi konsekvensen av dette i form av fallende priser. Siste uken i juli var ukesnittet for spotprisen nede i 6,2 øre/kwt. Lave priser preget også sensommeren og høsten, men nest siste uke i september ble toppen av årets magasinfylling nådd. Da var fyllingsgraden 92 prosent, mer enn fem prosentpoeng over normalen for årstiden. En spesielt mild november gjorde at gjennomsnittlig spotpris ble den laveste på syv år, og prisene i fremtidsmarkedet falt også i denne perioden. I desember snudde denne utviklingen da vinterkulden meldte sin ankomst tidligere enn normalt. Men på grunn av den fortsatt sterke ressurssituasjonen, fikk vi likevel ikke mange dager med veldig høy spotpris. Høy vindkraftproduksjon ga priser ned mot -36 øre/kwt i en enkelt time i Danmark natt til 5. januar. På ettermiddagen 2. februar førte kaldt vær og stans ved flere store kraftverk, til timespriser opp mot 200 øre/kwt i Nord- og Midt-Norge, Sverige og Finland. Slike ekstrempriser oppstår oftest kun i enkelttimer, og vil derfor sjelden gi større utslag på vanlige forbrukeres strømregning. I 2012 ble det produsert 148 TWh, noe som er en økning på 15 prosent fra 2011, og det høyeste nivået som noen gang er registrert. En viktig årsak til dette var den høye fyllingsgraden ved inngangen til året. På toppen av dette ga store nedbørsmengder høyt tilsig til vannmagasinene. Fyllingsgraden lå over medianen ( ) gjennom nesten hele året. Den sterke hydrologiske situasjonen førte også til høy eksport av kraft. I 2012 hadde Norge nettoeksport på 17,8 TWh. Dette er det nest høyeste som noen gang er registrert. Tøffere økonomiske tider merkes også i kraftmarkedet. Lavere aktivitet og nedleggelser har ført til lavere forbruk i den kraftintensive industrien i Norge siden høsten Fallende priser på sluttprodukter har gjort forholdene vanskeligere for deler av industrien. Årsaken til dette er at svakere verdensøkonomi har ført til redusert aktivitet og lavere etterspørsel. I 2010 tok aktiviteten seg noe opp igjen, før den i 2011 flatet ut. I 2012 så vi tilnærmet uendret strømforbruk i kraftintensiv industri, sammenlignet med året før. Nedleggelser av bedrifter innen produksjon av blant annet papir, jern og stål, ga redusert forbruk i denne næringen, mens bedrifter innen produksjon av blant annet aluminium og kjemiske råvarer, hadde en økning i sitt forbruk. Det var også en økning i elektrisitetsforbruket i olje- og gassektoren. Mange husker nok sommeren som våt. Rena målestasjon i Hedmark har observasjoner helt tilbake til 1895, og i 2012 ble det satt ny månedsrekord for juli med 260 mm nedbør. Dette er tre ganger mer enn hva som er normalt for måneden. ÅRSRAPPORT

12 BEST PÅ kundeservice! Kun den beste servicen er god nok for Ishavskraft sitt kundesenter. For 6. gang ble i fjor landets største test av kundesentre «Best i Test» Kundeserviceprisen delt ut. Prisutdelingen fant sted i forbindelse med Skandinavias største kundeservicekonferanse, «Call Center Dagene». Hele 90 av landets største kundesentre blir blindtestet i 15 ulike bransjer. Det kåres én vinner i hver av bransjene, og én totalvinner. I fjor var det Ishavskraft som stakk av med den gjeveste utmerkelsen. God og profesjonell kundeservice blir et stadig viktigere konkurransefortrinn, uansett bransje. Prisen betyr derfor mye både for bedriftene som blir testet, og ikke minst for forbrukerne. At Ishavskraft ble totalvinner i fjor er selvsagt svært gledelig, sier markedssjef, Jørn Iversen. Alle kundesentrene testes etter de samme kriteriene. Observatørene, som er vanlige forbrukere, opptrer som kunder og ringer kundesentrene og gjennomfører et definert rollespill. Basert på samtalen og spørsmålene som blir stilt, svarer observatørene på forhåndsdefinerte og vektede spørsmål og påstander som gir hver samtale en score. Den som til slutt får høyest totalscore vinner. ishavskraft kundeservice imponerte observatørene med et svært godt resultat. Tilbakemeldingene gikk ut på at kundene møtte vennlige, engasjerte kundebehandlere som lyttet, hadde god produktkunnskap, snakket om produktene på en veldig god måte og kom med gode løsninger. Alle kundene var så tilfredse at de gjerne ville kontakte oss igjen. Dette er gledelige og viktige tilbakemeldinger på at vi gjør en god jobb. Nå gjelder det å fortsette det gode arbeidet, sier Jørn Iversen. 12 ISHAVSKRAFT foto: ishavskraft.

13 Raus og ettertraktet Nils Anders Mortensen betyr mye for musikklivet i Norge og i nord. Da musikeren skulle gi ut sin egen soloplate, var det med fornøyelse Ishavskraft valgte å støtte han i arbeidet med å realisere utgivelsen. Flekkefjæringen har turnert verden rundt og beskrives som en av landets mest etterspurte pianister. Mortensen, som bor i Alta, beskrives som en raus person som selv gjerne støtter amatører og talenter lokalt. Hans arbeid og tilhørlighet i Nord-Norge er med på å underbygge Ishavskrafts fokus på at det viktigste i verden skjer der du bor. For Ishavskraft er det helt naturlig at sponsormidlene går til et spekter av aktiviteter og prosjekter innen kultur, idrett og livsutfoldelse på mange forskjellige steder i landsdelen. På Mortensens plate, som fikk tittelen «Im Freien», og i hans tolkning av Grieg, Bartòk og Debussy, tar han i overført betydning sitt piano med ut i det fri, og hyller landsdelen, beskriver markedssjef, Jørn Iversen. Pianisten har deltatt på flere plateinnspillinger og spilt som solist sammen med de fleste norske orkrestrene. Om Ishavskraft sitt engasjement i Mortensens arbeid, sier Iversen videre at selskapet valgte å støtte plateprosjektet i 2012 fordi pianisten selv har betydd og betyr mye for musikklivet i landets nordligste fylke. Til tross for at Mortensen er en pianist av internasjonalt format velger han å bo i Alta. Her støtter og inspirerer han både amatører og nye talenter i byens voksende musikkmiljø. Han er også tilknyttet landsdelsmusikerne og spiller til daglig i den klassiske kvartetten Ensemble Nord, sier Iversen, om den musikalske samarbeidspartneren til Ishavskraft. foto: per h. kirkesæther. ÅRSRAPPORT

14 ÅRSBERETNING 2012 Virksomheten Ishavskraft har som målsetting å bli landets ledende kraftleverandør innenfor kraftsalg med fokus på fremtidsrettede energiløsninger og fornybar energi. Selskapet er Nord-Norges største kraftleverandør, en betydelig nasjonal aktør og ledende innen forvaltning av konsesjonskraft. Det er gledelig å konstatere at selskapet, på tross av hard konkurranse, har en meget sterk markedsposisjon. Ishavskraft har gjennom sin satsing på fornybar energi og Forbruksreduksjon forsterket sin posisjon, spesielt i bedriftsmarkedet. Selskapets fokus på kundetilfredshet og miljøriktige løsninger gjør Ishavskraft til en attraktiv og foretrukket kraftleverandør nasjonalt. Våren 2012 gikk Ishavskraft av med seieren i Nordens største blindtest av kundesentre. I konkurranse med 90 av landets største kundesentre gikk selskapet av med seieren både for bransjen energi og totalt av alle de 15 bransjene som var testet. Ishavskraft utøver sitt samfunnsansvar gjennom å fokusere på bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for energi. I tillegg bidrar selskapet aktivt med sponsorater og støtte til kultur og idrett, spesielt rettet mot barn og unge i Finnmark og Troms. Ishavskraft har også tatt et nasjonalt initiativ for å fremme elektrifisering av transportsektoren. Med prosjektet Ishavsveien, som ble lansert våren 2011, inviterer Ishavskraft alle gode krefter til å være med å realisere en nasjonal infrastruktur med hurtigladere for elbiler. Den første korridoren med hurtigladere er nå etablert mellom Oslo og Svinesund. I september 2012 åpnet Miljøvernministeren, sammen med adm. dir. Bjarne Sætrum, Ishavsveien verdens første universelle hurtigladestasjon på Vestby i Østfold, med representanter fra både tysk, fransk og japansk bilindustri til stede. kundene finner vi kraftselskaper, hotellkjeder og om lag 100 kommuner. I et kraftmarked som blir stadig mer komplekst og utfordrende, vil et kompetent handelsmiljø være en viktig faktor for videre utvikling og vekst i Ishavskraft. Ishavskraft har hovedkontor i Alta med avdelingskontor i Tromsø. Antall ansatte i 2012 har vært 25. Selskapet har dyktige og motiverte medarbeidere med omtanke for kundene og miljøet. Med engasjement og entusiasme jobber de ansatte i selskapet for å påvirke samfunnet til riktig bruk av energi til fordel for miljøet. Ishavskraft har i 2012 arbeidet aktivt for å skape tillit og innhold i visjonen om å være; «den foretrukne kraftleverandøren i Norge ditt miljøvalg». Markedssituasjonen Rekordhøy kraftproduksjon gav lave kraftpriser i 2012 sammenlignet med året før. Gjennomsnittlig systempris ble 23,36 øre/kwh, mot 36,72 øre/kwh i Mye nedbør resulterte i at ressurstilgangen var langt bedre enn i Magasinnivået ved inngangen til 2012 hadde ikke vært høyere på 30 år, og fyllingsgraden lå over medianen nesten hele året. Til sammenligning ble det registrert minimumsverdier for magasinnivået vinteren Selv om det også dette året kom mer nedbør enn normalt, førte knapp ressurstilgang de første månedene til en snittpris for første kvartal på hele 51,8 øre/ kwh. Snittprisen i første kvartal 2012 var 29,2 øre/kwh. Overskudd av kull i markedet og svakere verdensøkonomi gjorde at kullprisen falt i 2012 sammenliknet med året før. Samtidig har for mange kvoter i omløp svekket CO2-prisen i samme periode. Samlet sett har dette ført til lavere kostnader for kullkraftverkene, som dermed har kunnet produsere kraft billigere i 2012 enn i Kronen har styrket seg mot euroen og dette hadde også innvirkning på kraftprisenes fallende trend i perioden. Ishavskrafts handelsbord for fysisk og finansiell krafthandel er sentralt i selskapets virksomhet. Her forvaltes kraftporteføljene for Ishavskraft og selskapets kunder. Blant de største Usikkerheten i det volatile kraftmarkedet utsetter både kunder og leverandører i kraftmarkedet for betydelig risiko og økonomiske konsekvenser. Flaskehalser i det norske strøm- 14 ISHAVSKRAFT

15 nettet burde ikke være en risiko for tap av konkurransekraft, redusert verdiskapning og tap av arbeidsplasser i deler av industrien og næringslivet. Ishavskraft mener at den stadig tilbakevendende situasjonen med store områdeprisforskjeller er en hemmende faktor for et velfungerende kraftmarked. Statnett må snarest intensivere sitt arbeid for å forsterke kraftnettet slik at kraften kan flyte fritt slik at vi kan få lik innkjøpspris på strøm i hele landet. Det store potensialet for produksjon av fornybar energi i Nord- Norge må realiseres gjennom aktiv tilrettelegging og bidrag fra myndighetene. Alle deler av Ishavskrafts daglige drift skal være gjennomtenkt med tanke på miljøhensyn, de ansatte bruker for eksempel videokonferanseutstyr til møtevirksomhet daglig. Fortsatt drift og fremtidig utvikling Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift jfr. Regnskapslovens 4-5, og styret bekrefter at vilkårene for dette er oppfylt. Ishavskraft har en kompetent organisasjon og et godt og nært samarbeid med selskapets eiere. Selskapet er finansielt robust og forbedret drift gir godt grunnlag for ytterligere vekst. Miljø Miljøengasjementet er en sentral del av selskapets strategi og Ishavskraft har tidlig valgt å engasjere seg på flere områder. Ishavskraft ønsker å bidra til at kundene gjør bevisste miljøvalg både med hensyn til energieffektive løsninger og bruk av fornybar energi. Fra og med våren 2012 besluttet Ishavskraft å kun tilby fornybar energi fra nordnorske produsenter til privatkundene. Under produktparaplyen «Blå Kraft fra luft og vann», får kunder i hele landet tilbud om ren kraft med opprinnelse i nord Ishavskraft. Med rådgivning, kompetanse og fremtidsrettede løsninger skal Ishavskraft fortsatt være med å påvirke kundenes adferd til det beste for både kundene og miljøet. Selskapet er fremdeles den eneste kraftleverandøren i Norge med trippel sertifisering etter internasjonal standard innen miljø (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) og HMS (OHSAS 18001). Selskapet har i flere år vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer blant annet nøye måling og rapportering av avfallsmengder, CO2-utslipp i forbindelse med reiser, strømforbruk i kontorlokalene og innkjøp av papir mm. Selskapet kjøper opprinnelsesgaranti for alle kunder som velger produktet Fornybar Energi, samt for eget strømforbruk i kontorlokalene. I desember 2012 kjøpte Nordkyn Kraftlag SA 1,1 % av aksjene i Ishavskraft AS og fra januar 2013 overtok Ishavskraft kraftomsetningen til Nordkyn Kraftlag. Styret ser positivt på selskapets utvikling og vil søke å få til samarbeid innen kraftomsetning med andre aktører i Nord- Norge. Finansiell risiko Virksomheten til Ishavskraft er eksponert for ulike risiko. Følgende områder er etter styrets vurdering av betydning for å bedømme risiko knyttet til foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og fremtidige resultater: Kraftprisrisiko Selskapets hovedvirksomhet er salg av strøm til kunder i Norge og denne virksomheten utsetter selskapet for risiko knyttet til fremtidig kraftpris. Endringer i innkjøpsprisene, variasjoner i kundenes forbruk samt en tøff konkurranse i sluttkundemarkedet, medfører en betydelig risiko. Når det gjelder omsetning av kraft i sluttbrukermarkedet, vil alle salgskontrakter som ikke er basert på spotpris eller variabel pris ha et prissikret innkjøpsvolum. ÅRSRAPPORT

16 volumrisiko I sluttbrukermarkedet er mange kontrakter om kraftleveranser en opsjon for kunden til å ta ut et volum, som kan variere med temperatur og andre forhold. Dette introduserer volumrisiko i den grad kontrakten ikke er basert på leveranse av et bestemt volum til en bestemt pris. valutarisiko Som følge av at handel på kraftbørsen Nasdaq OMX foregår i euro er Ishavskraft eksponert for valutasvingninger. Rammer knyttet til valutarisiko er innarbeidet i selskapets risikopolicy og det benyttes blant annet valutaterminer for å redusere selskapets valutarisiko. Valutarisiko knyttet til krafthandel styres som en integrert del av strategien for håndtering av prisrisiko for øvrig. Det primære sikringsinstrumentet er terminforretninger i aktuell valuta. kreditrisiko Det er etablert rutiner for kredittvurdering som tar sikte på å begrense motpartsrisiko. Risikoutsatt fordringsmasse er i hovedsak knyttet til omsetning av kraft til privatkunder og bedrifter. operativ risiko I tillegg til de risikofaktorene som er nevnt ovenfor vil selskapet også være eksponert mot følgende operative/forretningsmessige risikofaktorer: Utvikling i bransjens rammebetingelser Konkurranse og mulighet for tap av markedsandeler Kostnadsvekst og svekket omstillingsevne Tilgang på kompetent arbeidskraft All risiko overvåkes og styres i selskapets risikostyringssystem. Ishavskraft har en risikopolicy som omhandler all risiko knyttet til krafthandel hvor styret har gitt klare rammer for eksponeringen i kraftmarkedet. Selskapet har ingen dominerende kunder som utgjør betydelig risiko for fremtidig drift. INTERNE FORHOLD Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Sykefraværet i 2012 var på 5,3 % av total arbeidstid. Av dette utgjorde langtidssykemeldinger 4,3 %. Sykefraværet i 2011 var 3,8 %. Det har i 2012 ikke forekommet eller blitt rapportert inn personskader eller skader på selskapets materiell. Likestilling Ved årsskiftet var det 26 ansatte, hvorav 11 er kvinner. Styret har 6 medlemmer, hvorav alle er menn. I sammenlignbare grupper av ansatte har kvinner og menn tilnærmet lik lønn. Selskapet søker en best mulig representasjon av begge kjønn, noe som vil ha fokus ved nyrekruttering. 16 ISHAVSKRAFT

17 Regnskapsinformasjon Selskapets omsetning gikk ned fra millioner kroner i 2011 til millioner kroner i Årsaken til dette er nedgang i kraftprisene fra 2011 til Selskapets resultat etter skatt ble på 19 millioner kroner, en nedgang på 5,5 millioner kroner sammenlignet med Selskapets egenkapital pr er etter denne disponeringen 236,5 millioner kroner. Dette gir en egenkapitalandel på 56,3 %. Styrets vurdering er at selskapet vil ha en tilfredsstillende egenkapital etter den foreslåtte årsoppgjørsdisponeringen. Styret foreslår at årets resultat i sin helhet blir benyttet til utbytte. I tillegg foreslås det å overføre 6 millioner kroner fra annen egenkapital som tillegges årets resultat og utbetales som utbytte. Styret ønsker å takke alle medarbeiderne for en vel gjennomført jobb. TROMSØ, 13. MARS 2013 Erling Stene Martinsen Styreleder Erling Andreas Dalberg Nestleder Per-Erik Ramstad Styremedlem Alf- Kåre Gerhardsen Styremedlem Oddbjørn Samuelsen Styremedlem Jan Inge Johnsen Styremedlem Bjarne Sætrum Administrerende direktør ÅRSRAPPORT

18 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Kraftsalg Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøp Lønnskostnad 2, Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finansinntekter og finanskostnader Årsresultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer Overført fra annen egenkapital Foreslått utbytte Sum overføringer ISHAVSKRAFT

19 balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare, lisenser og lignende Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og biler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler ÅRSRAPPORT

20 balanse Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 1 000) 6, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld ISHAVSKRAFT

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital.

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital. DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2005 3 487 500 86 025 9 240 339 12 813 864 Avsatt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord 214 Organisasjonsnummer 981 366 69 -fusberetning -,Ärsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Sandefiord ÅnsnnnnrNrNc

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer