Kundebehandling. Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundebehandling. Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden?"

Transkript

1 Kundebehandling Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden? VA-dagene på Vestlandet Sigrid Teige Øye Avdelingsleder Marked Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune

2 Litt om oss! Vann- og avløpsetaten i Bergen: Ca. 80 ansatte. 5 fagavdelinger + stab Vaktsentralen: kommunens beredskapssentral. Vann- og avløpsetaten er anleggseier og bestiller. Bergen Vann KF er vår driftsleverandør. Avdeling Marked : ansvar for informasjon + IT-fagsystemer Informasjon: kommunikasjonsstrategi, nettsider, kundesenter, kontakt med publikum, intranett, sosiale medier, holdningsskapende arbeid, brosjyrer, rekrutteringstiltak, stands, omvisninger, folkemøter osv. Nå: midt i en rivende utvikling mot elektroniske førstevalg og kundeløsninger.

3 Hvem er kundene våre? Flere grupper: Alle innbyggere: barn, voksne, eldre. Skal ha trygt vann. Bli kvitt avløp. Abonnenter: Ca. 98 % av innbyggerne er tilknyttet betaler faktura og er ledningseiere mange lange felles private strekk Private: 3-part som berøres av våre anlegg eller de private sine anlegg. Tiltakshavere: alle som søker/endrer tilknytning, utslipp, utfører arbeid nær/ i konflikt med våre ledningsanlegg. Profesjonelle utøvere: rørleggere entreprenører, konsulenter Vår rolle er derfor variert: varsle, hjelpe, pålegge, kreve, godkjenne, ordne opp, forstå, lytte, bygge tillit, skape trygghet, veilede..

4 Ulike kunder med ulike behov - Noen vil ha hjelp eller lurer på noe - Noen trenger kart og grunnlagsdata - Noen ønsker søknad/melding behandlet, hurtigst mulig. - Noen vil ha vannmåler. - Noen skal levere inn data til oss - Noen vil ha dispensasjon eller en annen teknisk løsning - Osv. De har ulike kontaktmåter mot oss: - Oppmøte - Telefon - E-post - Søknad/melding - Brev - Folkemøte - Omvisning - Facebook Viktig at vi kan ta i mot de ulike kundene via alle de ulike kontaktflater.

5 Både vi og kundene har endret seg: Som kommunal etat har man monopol og kan kreve/gi tillatelser. Holdningene hos kommunene og krav til oss har endret seg de siste tiår: Før: ovenfra - ned, snakket til kundene, byråkratisk språk, mange skjema. Nå: tenker mer som private bedrifter, snakker med kundene, krav til god service og tjenester, forenkle, informere, tilgjengelig, elektronisk Kundene har også endret seg over tid: Før: kundene var mer ydmyke og tålmodige, møtte opp personlig. Nå: kundene mer krevende, kjenner sine rettigheter, mer direkte, forventer raskt svar, varsel og gjerne elektronisk. Endringen gjør at vi må tilpasse oss i fht. vår kundebehandling.

6 VA-etaten laget egen kommunikasjonsstrategi + årlig aktivitetsplan En plan som samler mål og tiltak mht. kommunikasjon og informasjon. Ligger til grunn for valg av tiltak, responser og tilbakemeldinger. Skal bidra til at vi kommuniserer effektivt med målgruppene, bygger et godt omdømme og forbedrer resultater. I tråd med hovedplaner, måldokument og kommunens informasjonsvisjon. Årlig aktivitetsplan (årshjul) angir ulike tiltak og initiativ. Ved behov for informasjon, vurderes form og innhold i fht. behovet. Prinsipper og verdier til grunn for kommunikasjonsarbeidet vårt : Åpenhet og sannferdighet Tydelighet og kvalitet Tilgjengelighet, mottakerorientert Troverdighet

7 Vann- og avløpsetatens visjon: Rent vann til folk og fjord Vi ønsker å yte vårt beste for våre kunder: Vi ønsker å signalisere trygghet og tillit, og å ha et godt omdømme. Befolkningen skal stole på oss, at de får trygt drikkevann, korrekt informasjon og god service. For å bygge tillit skal det legges økt vekt på informasjon og kundeservice.

8 Kommunikasjonsstrategien sier hva vi må fokusere på: For å bedre vår kundeservice, må vi sørge for at: Ethvert møte blir et godt møte der kunden møtes med respekt og dialog. Å bistå kunden på en god måte så tidlig som mulig når de tar kontakt. Bevisstgjøre ansatte om at de er ambassadører og service-medarbeidere. Være kundeorientert. La kundens behov være i fokus - i tanker, ord, handling. Våre tiltak må være grundig forankret i alle ledd i organisasjonen.

9 Hvorfor så viktig å utøve god service? Kvalitet og service i alle ledd basert på kunnskap og faglighet, gir et positivt omdømme. Har vi fokus på dette, vil vi øke vår serviceforståelse overfor kunden. Når kundene opplever verdi/nytte av god dialog med oss, blir de tilfreds. En tjenesteytende etat med tilfredse kunder vil få positivt omdømme. Et positivt omdømme gir positive effekter, bl.a. rekruttering/attraktivitet. Kundene vil kanskje også lettere mene at gebyrkronene er vel anvendt.

10 Hva gjør vi for å forbedre oss? Vi prøver stadig å tenke på: Hva er det som gjør at vi driver god kundeservice? Hva må gjøres for at vi skal drive en enda bedre kundeservice? Hva er kundenes inntrykk etter å ha vært i kontakt med oss? Hvilket image har Vann- og avløpsetaten blant Bergens innbyggere? Hvor tror vi at vi kan forbedre oss?

11 VA-etaten er sertifisert etter ISO 9001:2008 og 14001:2004 Stiller krav til kvalitetssikring i alle ledd og kontinuerlig forbedring. Ved avvik, observasjoner eller forbedringspunkter meldes hendelser i vårt kvalitetssikringssystem TQM. Det skal være lav terskel for å melde. Alle ansatte kan melde, og alle avdelinger skal helst melde et forbedringspunkt i måneden.

12 Innført egen rutine for klagebehandling - Sikrer riktig mottak og behandling videre. - Klage vedr. driftshendelser går til Vaktsentralen. De registreres og følges opp via Gemini Melding. - Klage på kundeservice, informasjon, saksbehandling registreres og skal følges opp via aktuell fagavdeling. Alle klager skal rapporteres. - Klage på enkeltvedtak registreres. Disse følger forvaltningslovens 29. Klageinstans er klagenemda. - Anleggsklager. På byggemøter.

13 Balansert målstyring i BK Etatens hovedmål angis i vårt BMS- måldokument Egne mål på bruker og kundeområdet med ambisjon kort/langsiktig. Resultatmåling hvert tertiale og årlig. Indikator på mange av «kundemålene» er svar i årlig brukerundersøkelse. Følgende mål på bruker-området: Publikum skal være fornøyd med standarden på tjenestene som leveres og den behandling de får når de møter oss som organisasjon. Informasjon om virksomheten skal være åpen, korrekt og lett tilgjengelig. Holdningsskapende tiltak skal gjennomføres i hht. årshjul informasjon. VA-etaten skal tilrettelegge for helelektroniske kundetjenester.

14 Årlig brukerundersøkelse VA-etaten har gjennomført årlig brukerundersøkelse siden 1994! Telefonintervju. 600 innbyggere over 18 år fordelt på alder, bydel, bolig. Resultater gås grundig gjennom og er kilde til forbedring og tiltak. Vi har i flere år hatt gode resultater. Men, vi kan alltid bli bedre! Ved lave tall meldes forbedringsprosjekter.

15 Årlig brukerundersøkelse svar angir hvordan vi ligger an i fht. våre mål: 86 % svært/ganske fornøyd med standarden på tjenestene som leveres av VAetaten. I fjor 89 %. På totalvurdering av jobben VA-etaten gjør på en skala fra 1-6, endte vi på 4,7. I 2013 på 4,9, i 2012 på 4,7. Av de som har vært i kontakt med oss er 70 % svært/ganske fornøyd med servicen. I 2013 var tallet 74 %. Mht. tiltro til at Bergen kommune greier å forsyne innbyggerne med godt drikkevann i fremtiden, svarer 87 % svært/ganske stor tiltro. I fjor 85 %. Resultatene gir oss nyttige innspill på hva vi er god på og hva vi kan forbedre.

16 Hvor stor tiltro har du til kvalitet på drikkevann der du bor? 1 = svært liten tiltro, 6 = svært stor tiltro Brukerundersøkelse VA 2014

17

18 Hva ville din vurdering av jobben VA-etaten gjør på en skala fra 1-6 være der 1 = svært dårlig, 6 = svært god?

19 Fornøyd med servicen du fikk? 45% 40% 35% 30% 25% 20% % 10% 5% 0% Svært fornøyd Ganske fornøyd Mindre fornøyd Ikke fornøyd Ikke sikker

20

21 Nyttevurdering av nettsiden? 1= svært nyttig og 6 = svært lite nyttig

22 Hovedutfordring: kun 8-10 % i brukerundersøkelsen har vært i kontakt med oss siste år. Hatt kontakt med Vann- og avløpsetaten/vaktsentralen siste år? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nei Ikke sikker 2014

23 Gjennomført kundetilfredshets-undersøkelser for de som har vært i kontakt med oss Egne undersøkelser på utvalg av de som har vært i kontakt med oss via samt «si din mening om oss» på nettsidene i Disse gir mer direkte og konkrete innspill på vår service. De som svarer er de mest/minst fornøyde. Men det gir en pekepinn og tips! Arbeidskrevende, vanskelig å foreta utvalg, for lave svartall (23 % svar). Men, svarene er totalt svært lik resultat i årlig brukerundersøkelse.

24 Eks. på innmeldte svar vi har tatt tak i: En del sa de ringte og ringte uten å få kontakt. Innførte nytt telefonsystem i Kunden får svar og ventetid. Melding på web lansert Kundene kan selv melde inn feil/mangler. Noen sa de ikke fikk kontakt med saksbehandler. Innførte telefondag for saksbehandlerne. Mange sa det tok lang tid før de fikk mangelskriv ved søknad. Innført mottakskontroll i kundesenter våren 2013 på noen sakstyper. Svar (mangelskriv og sjekkliste) innen 2-3 virkedager Vil utvide ordningen til å gjelde flere sakstyper.

25 Også kjørt egne undersøkelser for profesjonelle foretak Siste 3 år hatt årlige fagdager med rørleggere og entreprenører/konsulenter. Før fagdag, sendt ut spørreundersøkelse. Hvilke faglige tema skal vi ta opp på fagdag? Hva synes de om oss og våre tjenester? Hva må vi bli bedre på? Tilpasset program etter dette. Satt inn forbedringstiltak. I etterkant av fagdagene sendt ut evaluerings-undersøkelse. Bidrar til et bedre forhold til de profesjonelle! Vi får gode innspill. Eks. ønsket de ikke møte hvert år, heller nyhetsbrev. I høst blir det ikke informasjonsmøte men nyhetsbrev!

26 Eks. på spørsmål fra i fjor Fikk få svar, men de fleste tilbakemeldinger fra rørleggerne og konsulentene var gode.

27 De fikk også mulighet for kommentarer: Gir mer direkte og nyttige innspill som kan følges opp!

28 Eksempel på forbedringstiltak vi har gjort!

29 Vaktsentralens mottak av meldinger om feil: Er Bergen kommunens døgnbemannede beredskapssentral 24/7 7 ansatte går skift Klagesentral: Mottar og registrerer melding om feil/mangler på infrastruktur. Videreformidler til de rette ansvarlige. Følger opp meldinger i basen I 2013 inn 7399 meldinger. 88 % av disse på vann, avløp og vei. De fleste meldinger kommer på tlf. Resten på e-post.

30 Innført Melding på web Før registrerte Vaktsentralen alt selv. 2012: lanserte melding på Web. Suksess! I 2013 registrerte kunder selv 2242 meldinger via «Meld inn feil». Tilsvarer 30,3 % av alle meldinger inn i Gir bedre kundeservice + reduserer press på Vaktsentralens tlf. ved hendelser - Kundene kan se hva som alt er meldt inn - Kan melde inn feil selv. - Kan følge med på status Vi ønsker at kundene skal bruke melding på web. Da kommer melding rett inn i datasystemene våre. Bedre enn «Fiks gata mi». Den gjelder kun vei. Meldinger der kommer også på e-post som må registreres manuelt.

31 Meld inn feil: Kunde får vist de siste 10 meldinger.

32 Lett å melde inn feil

33 Vaktsentralen har fått flere kontakt- og infokanaler Publikum kan kontakte Vaktsentralen via: Tlf - folk kan ringe inn hele døgnet Melding på web kunder kan melde hendelser selv Vaktsentralen kontakter/informerer publikum via: Telefonsvar - leses inn ved større hendelser Varsling tlf/sms Internett egen meny via portal. Info om arbeid/hendelser, tips/råd. Opplært. Facebook: ved større hendelser. Spre viktig info raskt. E-post: svarer på spørsmål Oppdaterer meldinger på web status

34 Vaktsentralen egen side på kommunens portal her legges viktige meldinger og råd

35 Klart språk prosjektet Kurs for ansatte i februar Tips og råd i fht. skriving. Bevisstgjør de ansatte. Etterfulgt av gjennomgang av brevmaler. Forenkle språket. Mål: gjøre brev lettlest og forståelige. Nå frem med budskap. Unngå forvirring og misforståelser. Planlegger engelsk-kurs i høst for de med mest kundekontakt på etaten: Flere innvandrere og kun engelsk-språklige kunder. Ansatte kvier seg for å snakke, eller kan ikke nok engelsk. Engelsk ordliste på va-faguttrykk. Kurs i fht. bedriftsengelsk. Brosjyrer i engelsk format. Nettsider og muligheter i fht. varsel på sms. Her ser vi til Oslo VAV. Mål: oppnå bedre dialog, unngå misforståelser, bedre kundeservice.

36 Mottakskontroll Innført som prøveordning fra februar Mål: avlaste saksbehandlerne, avklare mangler tidlig, unngå mangelskriv, bedre kundeservice. Erfaring: Sakene blir tidlig klarert. Kundene mer fornøyd. Får rask tilbakemelding. Unngår lengre behandling. Avd. Myndighet avlastes mht. mangelskriv. Flere saker gjennom raskere. Ordningen bør utvides. Det krever automatisering av andre oppgaver. Ansatte i kundesenteret lærer mer og kan svare kundene bedre. Pt. kundesenteret prioriterer bestillinger.

37 Kundesenter: 4 ansatte. Mange og varierte oppgaver og stor restanse! Bestillinger Ca bestillinger årlig på kart, info og grunnlagsdokumentasjon fra arkiv via Infoland fra eiendomsmeglere i bestillinger av grunnlagsinfo: kart/arkivdok. i I tillegg: stor mengde daglig e-post/telefoner og besøkende kunder. Igangsatt mer automatisering/selvbetjening. Vil frigjøre tid til mottakskontroll. Andre tiltak i kundesenteret: Kurser kundesenteret og vaktsentral i fht. kundeservice/faglig påfyll. Jevnlig opplæring og oppdatering ved morgenmøter kl

38 Kvittering på e-post til Kvittering for mottatt e-post Vi har mottatt din e-post og vil behandle din forespørsel så raskt som mulig. Bestilling For ledningskart og/eller grunnlagsinformasjon: Behandlingstid 1-3 virkedager. For større bestillinger: Behandlingstid normalt 3 virkedager. Ved lengre tid tas det kontakt med bestiller. Profesjonelle aktører kan også bestille ledningskart via i tidsrommet Se informasjon på nettsiden vår. Skjemaet Anmodning om grunnlagsinformasjon kan lastes ned fra vår nettside: https://www.bergen.kommune.no/skjema/info.aspx?edocumenttemplateid=f4 c5295c-53de-4392-a6f7-df39341d67e4

39 Infoland - bestilling av kart Profesjonelle utøvere kan nå bestille ledningskart automatisk på internett via Ambita Infoland: Foreløpig kun ledningskart i pdf-format, i M 1:500 i A3/ A4-format,. Infoland er åpent fra Dvs. utenom VA-etatens åpningstid. På sikt vil ytterligere grunnlagsinformasjon fra vårt rørleggerarkiv komme for bestilling her, kategorisert: eks. utvendig tegning, profil

40 Innsyn/ tilgang til sak via Din side/altinn Elektronisk arkiv og saksbehandling innført i Har vi personnummer/org.nummer går svar ut via Altinn. Private med aktivert meldingstjeneste varsles via sms/e-post om nytt dokument i «Min meldingsboks» på Altinn. Bedrifter kan lese nytt i «Min meldingsboks» via rollen «Kommunale tjenester». Varsel på sms/e-post til bedrifter på gang. Er post ikke lest på Altinn innen 2 døgn, går brev ut pr. post via sentral utsendingsenhet på Sotra. Private kan få innsyn i eldre VA-saker (historisk rørleggerarkiv) på egen eiendom via Din side. Etter hvert også i nyere saker fra år 2000 (fra BK-Sak) Det vil også etter hvert bli innsyn i sak via kommunens portal og for profesjonelle firma i fht. søknad mine saker.

41

42

43 Mye nyttig info om din eiendom via Din side!

44 Elektroniske skjema på nett! - De fleste skjema nå i elektronisk format. Kun noen få igjen. - Tas etter volum/bruk. - Å lage de medfører mer jobb enn man skal tro! Møter, flikking, testing! - Godt samarbeid med fagavdelingene, IKT-konsern v/portal - Vært på testing hos en del i bransjen ute. De kommer med innspill. Positivt! Mål med elektroniske skjema: Skille ulike typer tiltak. Gamle skjema omfattende Enklere utfylling unngå forvirring. Kvalitetssikring før innsendelse unngå mangelskriv Lik struktur på alle skjema. Forutsigbart! Går rett til postmottak VA. Slipper unødig ventetid. - Infomøte høsten 2012 og Veileder for søknader laget. - Positive tilbakemeldinger fra bransjen. - Ris og ros tas til følge. Innspill tas med.

45 Veiledning ved Spørsmålstegn

46 Kan ikke sende inn før alt er utfylt. Mangler er røde. Kan Fylles ut ved å klikke på rediger

47 Elektronisk vannmåleravlesning Kundene får tilsendt påloggingsinfo og legger så inn avlest målerstand.

48 Varslingssystem via tlf/sms Vaktsentralen og Bergen kommune, en av de første til å bruke telefon varsling i Norge. Startet i 2004 i fbm. sprengning på Klostergarasjen. Flere årsaker til at det ble tatt i bruk: Flere større hendelser der varsling kunne vært til god hjelp. Brukte før lapper som varsling. Tidkrevende. Vanskelig å dokumentere. Ville nå flest mulig abonnenter raskt. Kundene krevde etterhvert mer info og service. Timing: bruk av varsling begynt å bli kjent. Mobilbruk økte i befolkningen.

49 Klipp fra BA februar Viser tilbakemelding fra kunder etter varsling om vannstenging. Vi får ofte slike positive tilbakemeldinger på varsling og det er veldig kjekt! Viser at varsling gir god kundeservice!

50 Varsling har også endret forventningen hos kundene: Før forventet man ikke varsel og var glad om man fikk beskjed. Nå forventer kundene å bli varslet og sier fra hvis de ikke får! Klipp fra innlegg på BT.no etter kokepåbud på Nattlandsfjellet: «Varsel ble sendt ut via telef. og/eller sms. Til hvem - vi er flere her på Nattlandsfjellet som aldri har mottatt noen form for varsel. Hørte det ved en ren tilfeldighet på NRK/Hordaland. Vennligst varsl ordentlig når faren er over!» Vi vil øke treffprosent. Må også informere om feilkilder/ begrensninger : Vår varsling er adressebasert. Vi varsler deg på adressen der du bor. Viktig å være registert med rett navn/adresse i Ellers varsles du ikke. Ved jobbmobil registrert på arbeidsgiver må det opplyses om bostedsadresse. Ellers er arbeidsgivers adresse gjeldende. Viktig med flyttemelding og jevnlig oppdatering av register. Eks. studenter.

51 Og vi undrer oss ofte. Melding på Facebook etter vannledningsbrudd på Løvstakken:

52 Hva skjer fremover? Det kommer hele tiden nye løsninger i fht. elektronisk førstevalg. Men, vi må ikke glemme den daglige kontakten og servicen! Mange kunder takler/er ikke klar for elektronisk førstevalg. Disse skal også ha en sjanse. Viktig at vi tar vare på disse og hjelper de. Fortsatt viktig å ha en god førstelinjetjeneste tilgjengelig.

53 En nokså vanlig kundekommentar! Det er så hyggelig å komme hit opp til dere! Her er det så god service! Den første kundene møter gir ofte inntrykket! Viktig at alle ansatte alltid husker å være en ambassadør!

54 Takk for meg!

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer