Kundebehandling. Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundebehandling. Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden?"

Transkript

1 Kundebehandling Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden? VA-dagene på Vestlandet Sigrid Teige Øye Avdelingsleder Marked Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune

2 Litt om oss! Vann- og avløpsetaten i Bergen: Ca. 80 ansatte. 5 fagavdelinger + stab Vaktsentralen: kommunens beredskapssentral. Vann- og avløpsetaten er anleggseier og bestiller. Bergen Vann KF er vår driftsleverandør. Avdeling Marked : ansvar for informasjon + IT-fagsystemer Informasjon: kommunikasjonsstrategi, nettsider, kundesenter, kontakt med publikum, intranett, sosiale medier, holdningsskapende arbeid, brosjyrer, rekrutteringstiltak, stands, omvisninger, folkemøter osv. Nå: midt i en rivende utvikling mot elektroniske førstevalg og kundeløsninger.

3 Hvem er kundene våre? Flere grupper: Alle innbyggere: barn, voksne, eldre. Skal ha trygt vann. Bli kvitt avløp. Abonnenter: Ca. 98 % av innbyggerne er tilknyttet betaler faktura og er ledningseiere mange lange felles private strekk Private: 3-part som berøres av våre anlegg eller de private sine anlegg. Tiltakshavere: alle som søker/endrer tilknytning, utslipp, utfører arbeid nær/ i konflikt med våre ledningsanlegg. Profesjonelle utøvere: rørleggere entreprenører, konsulenter Vår rolle er derfor variert: varsle, hjelpe, pålegge, kreve, godkjenne, ordne opp, forstå, lytte, bygge tillit, skape trygghet, veilede..

4 Ulike kunder med ulike behov - Noen vil ha hjelp eller lurer på noe - Noen trenger kart og grunnlagsdata - Noen ønsker søknad/melding behandlet, hurtigst mulig. - Noen vil ha vannmåler. - Noen skal levere inn data til oss - Noen vil ha dispensasjon eller en annen teknisk løsning - Osv. De har ulike kontaktmåter mot oss: - Oppmøte - Telefon - E-post - Søknad/melding - Brev - Folkemøte - Omvisning - Facebook Viktig at vi kan ta i mot de ulike kundene via alle de ulike kontaktflater.

5 Både vi og kundene har endret seg: Som kommunal etat har man monopol og kan kreve/gi tillatelser. Holdningene hos kommunene og krav til oss har endret seg de siste tiår: Før: ovenfra - ned, snakket til kundene, byråkratisk språk, mange skjema. Nå: tenker mer som private bedrifter, snakker med kundene, krav til god service og tjenester, forenkle, informere, tilgjengelig, elektronisk Kundene har også endret seg over tid: Før: kundene var mer ydmyke og tålmodige, møtte opp personlig. Nå: kundene mer krevende, kjenner sine rettigheter, mer direkte, forventer raskt svar, varsel og gjerne elektronisk. Endringen gjør at vi må tilpasse oss i fht. vår kundebehandling.

6 VA-etaten laget egen kommunikasjonsstrategi + årlig aktivitetsplan En plan som samler mål og tiltak mht. kommunikasjon og informasjon. Ligger til grunn for valg av tiltak, responser og tilbakemeldinger. Skal bidra til at vi kommuniserer effektivt med målgruppene, bygger et godt omdømme og forbedrer resultater. I tråd med hovedplaner, måldokument og kommunens informasjonsvisjon. Årlig aktivitetsplan (årshjul) angir ulike tiltak og initiativ. Ved behov for informasjon, vurderes form og innhold i fht. behovet. Prinsipper og verdier til grunn for kommunikasjonsarbeidet vårt : Åpenhet og sannferdighet Tydelighet og kvalitet Tilgjengelighet, mottakerorientert Troverdighet

7 Vann- og avløpsetatens visjon: Rent vann til folk og fjord Vi ønsker å yte vårt beste for våre kunder: Vi ønsker å signalisere trygghet og tillit, og å ha et godt omdømme. Befolkningen skal stole på oss, at de får trygt drikkevann, korrekt informasjon og god service. For å bygge tillit skal det legges økt vekt på informasjon og kundeservice.

8 Kommunikasjonsstrategien sier hva vi må fokusere på: For å bedre vår kundeservice, må vi sørge for at: Ethvert møte blir et godt møte der kunden møtes med respekt og dialog. Å bistå kunden på en god måte så tidlig som mulig når de tar kontakt. Bevisstgjøre ansatte om at de er ambassadører og service-medarbeidere. Være kundeorientert. La kundens behov være i fokus - i tanker, ord, handling. Våre tiltak må være grundig forankret i alle ledd i organisasjonen.

9 Hvorfor så viktig å utøve god service? Kvalitet og service i alle ledd basert på kunnskap og faglighet, gir et positivt omdømme. Har vi fokus på dette, vil vi øke vår serviceforståelse overfor kunden. Når kundene opplever verdi/nytte av god dialog med oss, blir de tilfreds. En tjenesteytende etat med tilfredse kunder vil få positivt omdømme. Et positivt omdømme gir positive effekter, bl.a. rekruttering/attraktivitet. Kundene vil kanskje også lettere mene at gebyrkronene er vel anvendt.

10 Hva gjør vi for å forbedre oss? Vi prøver stadig å tenke på: Hva er det som gjør at vi driver god kundeservice? Hva må gjøres for at vi skal drive en enda bedre kundeservice? Hva er kundenes inntrykk etter å ha vært i kontakt med oss? Hvilket image har Vann- og avløpsetaten blant Bergens innbyggere? Hvor tror vi at vi kan forbedre oss?

11 VA-etaten er sertifisert etter ISO 9001:2008 og 14001:2004 Stiller krav til kvalitetssikring i alle ledd og kontinuerlig forbedring. Ved avvik, observasjoner eller forbedringspunkter meldes hendelser i vårt kvalitetssikringssystem TQM. Det skal være lav terskel for å melde. Alle ansatte kan melde, og alle avdelinger skal helst melde et forbedringspunkt i måneden.

12 Innført egen rutine for klagebehandling - Sikrer riktig mottak og behandling videre. - Klage vedr. driftshendelser går til Vaktsentralen. De registreres og følges opp via Gemini Melding. - Klage på kundeservice, informasjon, saksbehandling registreres og skal følges opp via aktuell fagavdeling. Alle klager skal rapporteres. - Klage på enkeltvedtak registreres. Disse følger forvaltningslovens 29. Klageinstans er klagenemda. - Anleggsklager. På byggemøter.

13 Balansert målstyring i BK Etatens hovedmål angis i vårt BMS- måldokument Egne mål på bruker og kundeområdet med ambisjon kort/langsiktig. Resultatmåling hvert tertiale og årlig. Indikator på mange av «kundemålene» er svar i årlig brukerundersøkelse. Følgende mål på bruker-området: Publikum skal være fornøyd med standarden på tjenestene som leveres og den behandling de får når de møter oss som organisasjon. Informasjon om virksomheten skal være åpen, korrekt og lett tilgjengelig. Holdningsskapende tiltak skal gjennomføres i hht. årshjul informasjon. VA-etaten skal tilrettelegge for helelektroniske kundetjenester.

14 Årlig brukerundersøkelse VA-etaten har gjennomført årlig brukerundersøkelse siden 1994! Telefonintervju. 600 innbyggere over 18 år fordelt på alder, bydel, bolig. Resultater gås grundig gjennom og er kilde til forbedring og tiltak. Vi har i flere år hatt gode resultater. Men, vi kan alltid bli bedre! Ved lave tall meldes forbedringsprosjekter.

15 Årlig brukerundersøkelse svar angir hvordan vi ligger an i fht. våre mål: 86 % svært/ganske fornøyd med standarden på tjenestene som leveres av VAetaten. I fjor 89 %. På totalvurdering av jobben VA-etaten gjør på en skala fra 1-6, endte vi på 4,7. I 2013 på 4,9, i 2012 på 4,7. Av de som har vært i kontakt med oss er 70 % svært/ganske fornøyd med servicen. I 2013 var tallet 74 %. Mht. tiltro til at Bergen kommune greier å forsyne innbyggerne med godt drikkevann i fremtiden, svarer 87 % svært/ganske stor tiltro. I fjor 85 %. Resultatene gir oss nyttige innspill på hva vi er god på og hva vi kan forbedre.

16 Hvor stor tiltro har du til kvalitet på drikkevann der du bor? 1 = svært liten tiltro, 6 = svært stor tiltro Brukerundersøkelse VA 2014

17

18 Hva ville din vurdering av jobben VA-etaten gjør på en skala fra 1-6 være der 1 = svært dårlig, 6 = svært god?

19 Fornøyd med servicen du fikk? 45% 40% 35% 30% 25% 20% % 10% 5% 0% Svært fornøyd Ganske fornøyd Mindre fornøyd Ikke fornøyd Ikke sikker

20

21 Nyttevurdering av nettsiden? 1= svært nyttig og 6 = svært lite nyttig

22 Hovedutfordring: kun 8-10 % i brukerundersøkelsen har vært i kontakt med oss siste år. Hatt kontakt med Vann- og avløpsetaten/vaktsentralen siste år? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nei Ikke sikker 2014

23 Gjennomført kundetilfredshets-undersøkelser for de som har vært i kontakt med oss Egne undersøkelser på utvalg av de som har vært i kontakt med oss via samt «si din mening om oss» på nettsidene i Disse gir mer direkte og konkrete innspill på vår service. De som svarer er de mest/minst fornøyde. Men det gir en pekepinn og tips! Arbeidskrevende, vanskelig å foreta utvalg, for lave svartall (23 % svar). Men, svarene er totalt svært lik resultat i årlig brukerundersøkelse.

24 Eks. på innmeldte svar vi har tatt tak i: En del sa de ringte og ringte uten å få kontakt. Innførte nytt telefonsystem i Kunden får svar og ventetid. Melding på web lansert Kundene kan selv melde inn feil/mangler. Noen sa de ikke fikk kontakt med saksbehandler. Innførte telefondag for saksbehandlerne. Mange sa det tok lang tid før de fikk mangelskriv ved søknad. Innført mottakskontroll i kundesenter våren 2013 på noen sakstyper. Svar (mangelskriv og sjekkliste) innen 2-3 virkedager Vil utvide ordningen til å gjelde flere sakstyper.

25 Også kjørt egne undersøkelser for profesjonelle foretak Siste 3 år hatt årlige fagdager med rørleggere og entreprenører/konsulenter. Før fagdag, sendt ut spørreundersøkelse. Hvilke faglige tema skal vi ta opp på fagdag? Hva synes de om oss og våre tjenester? Hva må vi bli bedre på? Tilpasset program etter dette. Satt inn forbedringstiltak. I etterkant av fagdagene sendt ut evaluerings-undersøkelse. Bidrar til et bedre forhold til de profesjonelle! Vi får gode innspill. Eks. ønsket de ikke møte hvert år, heller nyhetsbrev. I høst blir det ikke informasjonsmøte men nyhetsbrev!

26 Eks. på spørsmål fra i fjor Fikk få svar, men de fleste tilbakemeldinger fra rørleggerne og konsulentene var gode.

27 De fikk også mulighet for kommentarer: Gir mer direkte og nyttige innspill som kan følges opp!

28 Eksempel på forbedringstiltak vi har gjort!

29 Vaktsentralens mottak av meldinger om feil: Er Bergen kommunens døgnbemannede beredskapssentral 24/7 7 ansatte går skift Klagesentral: Mottar og registrerer melding om feil/mangler på infrastruktur. Videreformidler til de rette ansvarlige. Følger opp meldinger i basen I 2013 inn 7399 meldinger. 88 % av disse på vann, avløp og vei. De fleste meldinger kommer på tlf. Resten på e-post.

30 Innført Melding på web Før registrerte Vaktsentralen alt selv. 2012: lanserte melding på Web. Suksess! I 2013 registrerte kunder selv 2242 meldinger via «Meld inn feil». Tilsvarer 30,3 % av alle meldinger inn i Gir bedre kundeservice + reduserer press på Vaktsentralens tlf. ved hendelser - Kundene kan se hva som alt er meldt inn - Kan melde inn feil selv. - Kan følge med på status Vi ønsker at kundene skal bruke melding på web. Da kommer melding rett inn i datasystemene våre. Bedre enn «Fiks gata mi». Den gjelder kun vei. Meldinger der kommer også på e-post som må registreres manuelt.

31 Meld inn feil: Kunde får vist de siste 10 meldinger.

32 Lett å melde inn feil

33 Vaktsentralen har fått flere kontakt- og infokanaler Publikum kan kontakte Vaktsentralen via: Tlf - folk kan ringe inn hele døgnet Melding på web kunder kan melde hendelser selv Vaktsentralen kontakter/informerer publikum via: Telefonsvar - leses inn ved større hendelser Varsling tlf/sms Internett egen meny via portal. Info om arbeid/hendelser, tips/råd. Opplært. Facebook: ved større hendelser. Spre viktig info raskt. E-post: svarer på spørsmål Oppdaterer meldinger på web status

34 Vaktsentralen egen side på kommunens portal her legges viktige meldinger og råd

35 Klart språk prosjektet Kurs for ansatte i februar Tips og råd i fht. skriving. Bevisstgjør de ansatte. Etterfulgt av gjennomgang av brevmaler. Forenkle språket. Mål: gjøre brev lettlest og forståelige. Nå frem med budskap. Unngå forvirring og misforståelser. Planlegger engelsk-kurs i høst for de med mest kundekontakt på etaten: Flere innvandrere og kun engelsk-språklige kunder. Ansatte kvier seg for å snakke, eller kan ikke nok engelsk. Engelsk ordliste på va-faguttrykk. Kurs i fht. bedriftsengelsk. Brosjyrer i engelsk format. Nettsider og muligheter i fht. varsel på sms. Her ser vi til Oslo VAV. Mål: oppnå bedre dialog, unngå misforståelser, bedre kundeservice.

36 Mottakskontroll Innført som prøveordning fra februar Mål: avlaste saksbehandlerne, avklare mangler tidlig, unngå mangelskriv, bedre kundeservice. Erfaring: Sakene blir tidlig klarert. Kundene mer fornøyd. Får rask tilbakemelding. Unngår lengre behandling. Avd. Myndighet avlastes mht. mangelskriv. Flere saker gjennom raskere. Ordningen bør utvides. Det krever automatisering av andre oppgaver. Ansatte i kundesenteret lærer mer og kan svare kundene bedre. Pt. kundesenteret prioriterer bestillinger.

37 Kundesenter: 4 ansatte. Mange og varierte oppgaver og stor restanse! Bestillinger Ca bestillinger årlig på kart, info og grunnlagsdokumentasjon fra arkiv via Infoland fra eiendomsmeglere i bestillinger av grunnlagsinfo: kart/arkivdok. i I tillegg: stor mengde daglig e-post/telefoner og besøkende kunder. Igangsatt mer automatisering/selvbetjening. Vil frigjøre tid til mottakskontroll. Andre tiltak i kundesenteret: Kurser kundesenteret og vaktsentral i fht. kundeservice/faglig påfyll. Jevnlig opplæring og oppdatering ved morgenmøter kl

38 Kvittering på e-post til Kvittering for mottatt e-post Vi har mottatt din e-post og vil behandle din forespørsel så raskt som mulig. Bestilling For ledningskart og/eller grunnlagsinformasjon: Behandlingstid 1-3 virkedager. For større bestillinger: Behandlingstid normalt 3 virkedager. Ved lengre tid tas det kontakt med bestiller. Profesjonelle aktører kan også bestille ledningskart via i tidsrommet Se informasjon på nettsiden vår. Skjemaet Anmodning om grunnlagsinformasjon kan lastes ned fra vår nettside: https://www.bergen.kommune.no/skjema/info.aspx?edocumenttemplateid=f4 c5295c-53de-4392-a6f7-df39341d67e4

39 Infoland - bestilling av kart Profesjonelle utøvere kan nå bestille ledningskart automatisk på internett via Ambita Infoland: Foreløpig kun ledningskart i pdf-format, i M 1:500 i A3/ A4-format,. Infoland er åpent fra Dvs. utenom VA-etatens åpningstid. På sikt vil ytterligere grunnlagsinformasjon fra vårt rørleggerarkiv komme for bestilling her, kategorisert: eks. utvendig tegning, profil

40 Innsyn/ tilgang til sak via Din side/altinn Elektronisk arkiv og saksbehandling innført i Har vi personnummer/org.nummer går svar ut via Altinn. Private med aktivert meldingstjeneste varsles via sms/e-post om nytt dokument i «Min meldingsboks» på Altinn. Bedrifter kan lese nytt i «Min meldingsboks» via rollen «Kommunale tjenester». Varsel på sms/e-post til bedrifter på gang. Er post ikke lest på Altinn innen 2 døgn, går brev ut pr. post via sentral utsendingsenhet på Sotra. Private kan få innsyn i eldre VA-saker (historisk rørleggerarkiv) på egen eiendom via Din side. Etter hvert også i nyere saker fra år 2000 (fra BK-Sak) Det vil også etter hvert bli innsyn i sak via kommunens portal og for profesjonelle firma i fht. søknad mine saker.

41

42

43 Mye nyttig info om din eiendom via Din side!

44 Elektroniske skjema på nett! - De fleste skjema nå i elektronisk format. Kun noen få igjen. - Tas etter volum/bruk. - Å lage de medfører mer jobb enn man skal tro! Møter, flikking, testing! - Godt samarbeid med fagavdelingene, IKT-konsern v/portal - Vært på testing hos en del i bransjen ute. De kommer med innspill. Positivt! Mål med elektroniske skjema: Skille ulike typer tiltak. Gamle skjema omfattende Enklere utfylling unngå forvirring. Kvalitetssikring før innsendelse unngå mangelskriv Lik struktur på alle skjema. Forutsigbart! Går rett til postmottak VA. Slipper unødig ventetid. - Infomøte høsten 2012 og Veileder for søknader laget. - Positive tilbakemeldinger fra bransjen. - Ris og ros tas til følge. Innspill tas med.

45 Veiledning ved Spørsmålstegn

46 Kan ikke sende inn før alt er utfylt. Mangler er røde. Kan Fylles ut ved å klikke på rediger

47 Elektronisk vannmåleravlesning Kundene får tilsendt påloggingsinfo og legger så inn avlest målerstand.

48 Varslingssystem via tlf/sms Vaktsentralen og Bergen kommune, en av de første til å bruke telefon varsling i Norge. Startet i 2004 i fbm. sprengning på Klostergarasjen. Flere årsaker til at det ble tatt i bruk: Flere større hendelser der varsling kunne vært til god hjelp. Brukte før lapper som varsling. Tidkrevende. Vanskelig å dokumentere. Ville nå flest mulig abonnenter raskt. Kundene krevde etterhvert mer info og service. Timing: bruk av varsling begynt å bli kjent. Mobilbruk økte i befolkningen.

49 Klipp fra BA februar Viser tilbakemelding fra kunder etter varsling om vannstenging. Vi får ofte slike positive tilbakemeldinger på varsling og det er veldig kjekt! Viser at varsling gir god kundeservice!

50 Varsling har også endret forventningen hos kundene: Før forventet man ikke varsel og var glad om man fikk beskjed. Nå forventer kundene å bli varslet og sier fra hvis de ikke får! Klipp fra innlegg på BT.no etter kokepåbud på Nattlandsfjellet: «Varsel ble sendt ut via telef. og/eller sms. Til hvem - vi er flere her på Nattlandsfjellet som aldri har mottatt noen form for varsel. Hørte det ved en ren tilfeldighet på NRK/Hordaland. Vennligst varsl ordentlig når faren er over!» Vi vil øke treffprosent. Må også informere om feilkilder/ begrensninger : Vår varsling er adressebasert. Vi varsler deg på adressen der du bor. Viktig å være registert med rett navn/adresse i Ellers varsles du ikke. Ved jobbmobil registrert på arbeidsgiver må det opplyses om bostedsadresse. Ellers er arbeidsgivers adresse gjeldende. Viktig med flyttemelding og jevnlig oppdatering av register. Eks. studenter.

51 Og vi undrer oss ofte. Melding på Facebook etter vannledningsbrudd på Løvstakken:

52 Hva skjer fremover? Det kommer hele tiden nye løsninger i fht. elektronisk førstevalg. Men, vi må ikke glemme den daglige kontakten og servicen! Mange kunder takler/er ikke klar for elektronisk førstevalg. Disse skal også ha en sjanse. Viktig at vi tar vare på disse og hjelper de. Fortsatt viktig å ha en god førstelinjetjeneste tilgjengelig.

53 En nokså vanlig kundekommentar! Det er så hyggelig å komme hit opp til dere! Her er det så god service! Den første kundene møter gir ofte inntrykket! Viktig at alle ansatte alltid husker å være en ambassadør!

54 Takk for meg!

Elektroniske skjema og tjenester på web fra VA. Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket

Elektroniske skjema og tjenester på web fra VA. Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket Elektroniske skjema og tjenester på web fra VA Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket 11.05.11 Vann- og avløpsetaten arbeider mot en mer elektronisk fremtid VA-bransjen har lite

Detaljer

Nye elektroniske søknadsskjema på web fra VA. Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket vannbehandlingsanlegg 24 og

Nye elektroniske søknadsskjema på web fra VA. Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket vannbehandlingsanlegg 24 og Nye elektroniske søknadsskjema på web fra VA Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket vannbehandlingsanlegg 24 og 25.10.12 Elektroniske skjema en utvikling i tråd med Bergen kommunes

Detaljer

Presentasjon fra spørreundersøkelsen sendt til VA-bransjen

Presentasjon fra spørreundersøkelsen sendt til VA-bransjen Presentasjon fra spørreundersøkelsen sendt til VA-bransjen Hva ønsker kundene? Randi Erdal og Sigrid Teige Øye Fagdager oktober 2013 Store forventninger! VA-etaten ønsker å ha et godt forhold til kundene!

Detaljer

Nytt vedrørende elektroniske tjenester fra VA

Nytt vedrørende elektroniske tjenester fra VA Nytt vedrørende elektroniske tjenester fra VA Hva tilbyr VA-etaten i Bergen av elektroniske tjenester? Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Fagdager Svartediket vannbehandlingsanlegg 29 og 30.10.13

Detaljer

Elektroniske skjema og erfaringer til nå + presentasjon fra kundeundersøkelse

Elektroniske skjema og erfaringer til nå + presentasjon fra kundeundersøkelse RENT VANN TIL FOLK OG FJORD Elektroniske skjema og erfaringer til nå + presentasjon fra kundeundersøkelse Sigrid Teige Øye Avdelingsleder Marked Vann- og avløpsetaten Press på økt digitalisering og elektronisk

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2014

Bedriftsundersøkelse 2014 Bedriftsundersøkelse 2014 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2014 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. I denne folderen er det en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000255 : E: 031 M00 &32 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010 10/10 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Servicetorg og byggesaksbehandling 7. november 2011

Servicetorg og byggesaksbehandling 7. november 2011 Servicetorg og byggesaksbehandling 7. november 2011 Mary Simonsen Saksbehandler servicebutikken teknisk Kristiansand kommune Historie Etablering og oppstart i 1998 6 ansatte, 5 stillinger fra enheter

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2015

Bedriftsundersøkelse 2015 Bedriftsundersøkelse 2015 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2016 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. Her får du en beskrivelse av hvordan du søker

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ]

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ] Spørsmål Svar 1. Ditt mobilnummer for å delta i trekningen av en ipad Mini? (frivillig) 2. Din alder? 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Over 60 3. Kjønn? Mann Kvinne 4. Dato for besvarelsen?

Detaljer

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Brukerutvalg 25. november 2015 NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Merete Svensson, NAV Østfold Hva vi skal snakke om i dag NAVs kanalstrategi og hvorfor selvbetjeningsløsninger

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Innledning Våren 2010 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i vann og avløpstjenesten i basert på Bedre.no sin standardundersøkelse for

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Innføring av elektronisk skattekort Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Hva er RF-1211 Elektroniske skattekort? Spm1: Hvilke roller kreves? Svar1: Utfyller/Innsender. For

Detaljer

Den menneskelige faktor i elektronisk forvaltning

Den menneskelige faktor i elektronisk forvaltning Den menneskelige faktor i elektronisk forvaltning Utfordringer mellom servicekultur og forvaltningskultur Ingrid Trømborg Kommunikasjons- og servicesjef Fredrikstad kommune Styreleder i Forum for offentlig

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Fra søknadsomgangen 2013 kan du levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk allerede nå. I denne folderen er det en beskrivelse

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader for Temareiser

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Velkommen til VA-fagdag!

Velkommen til VA-fagdag! Velkommen til VA-fagdag! Prosjektering, bygging og dokumentasjon av gode VA anlegg. Nye rutiner og gjennomgang av regeverk ved Randi Erdal, Vann- og avløpsetaten Nye elektroniske søknadsskjema ved Sigrid

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Videregående skole I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med en videregående skole i løpet av de siste 12 månedene. Dersom du er forelder eller pårørende og har flere barn

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012. Lånekassen

Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012. Lånekassen Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012 Lånekassen Lånekassens formål er å bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Ringerike kommune Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Innhold Pålogging... 2 Søknad om SFO plass... 4 Svar på søknad... 6 Endre SFO-plass... 7 Avslutte SFO-plass... 10 Versjon 1.0 Ringerike

Detaljer

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv Kundesenterindeks - - sølv TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Contents Om undersøkelsen 5 Henvendelsesmønster 9 Tilfredshet 6 4 Ønsket kontaktmåte 7 TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Growth summary

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Private drikkevannskilder i Stange og Hamar kommuner

Private drikkevannskilder i Stange og Hamar kommuner Private drikkevannskilder i Stange og Hamar kommuner God helse, gjennom kunnskap, informasjon og kundeservice Gjertrud Eid Fagdager privat v/a 2012, Scandic Hotell Hamar, 23. og 24. februar Kort om situasjonen

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Straume Rør Og Varme AS Smålonane 2 5353 STRAUME Gnr 121 bnr 810 Nordåsdalen 31 Forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten for private VAanlegg

Detaljer

En app for fuglekikkere

En app for fuglekikkere En app for fuglekikkere Bird Alarm er en mobilapp som er laget for å gjøre det lett å spre informasjon og kunnskap om fugler blant fuglekikkere verden rundt. Bird Alarm gir fuglekikkere muligheten til

Detaljer

Brukerundersøkelse om vannogavløpi Bergen

Brukerundersøkelse om vannogavløpi Bergen Brukerundersøkelse 2010 for vann og avløp i Bergen Resultaterfra brukerundersøkelser om vannogavløpi Bergen Gjennomført i tidsrommet1994 2010 Om brukerundersøkelsen 2010 Undersøkelsen er gjennomført avrespons

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Byggesak Brukerundersøkelsen 2015

Byggesak Brukerundersøkelsen 2015 Annette Finnerud Seksjonsleder plan, bygg og landbruk Byggesak Brukerundersøkelsen 2015 UMU 22.06.2015 Side 1 02.11.2015 Brukerundersøkelse i Byggesak 2015 Brukerundersøkelser er ett viktig element som

Detaljer

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen.

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Samlet tilfredshet 3 Tilfredshet med Den norske kirke - detaljert etter temaområde 4 Klagebehandling 3 Bakgrunn 3 2 1 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Målet

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Oslo 22.03.2013 KF Innbyggerprodukter Nasjonal tjenestekatalog KF Skjema KF edialog24 Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok. i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Hvordan velge oversetterbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når

Detaljer

Info fra VA etaten. Svartediket 29.okt. Randi Erdal

Info fra VA etaten. Svartediket 29.okt. Randi Erdal Velkommen Program 09.00-09.15 Velkommen 09.15-09.45 Info fra VA etaten, Randi Erdal 09.45-10.15 Elektroniske tjenester fra VA etaten, Sigrid Teige Øye 10.15-10.30 Pause 10.30-11.00 Forankring av vannledninger,

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011 Meldal kommune i sosiale medier Olav Dombu eforum 18.10.2011 Sosiale medier er fellesbetegnelse på alle nettsteder der brukerne selv skaper innholdet. Sosiale medier handler ikke om å ha egen Facebook-side,

Detaljer

Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom. 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen

Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom. 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom 30.10. 13.00-13.40 Hans S. Rohde/ Bjørn Davidsen Tilleggsfunksjoner i Uni Eiendom Uni Pluss har i årenes løp utviklet en rekke tilleggsfunksjoner og rapporter på oppdrag

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

GJESTEBOKA. Versjon 2.0

GJESTEBOKA. Versjon 2.0 GJESTEBOKA Versjon 2.0 Det har vært vårt hovedmål at det skal være like enkelt som før å registrere og dele dine besøk på Gjesteboka lokasjonene med denne nye versjonen. I tillegg har vi mange nye funksjonen

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

mellom innbyggerne og det offentlige

mellom innbyggerne og det offentlige Regjeringens ambisjoner for møtet mellom innbyggerne og det offentlige Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen Avdeling for IKT og fornying, FAD Servicekonferansen 2009, 29. oktober Soria Moria II

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt

Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt v/kristin Ødegård Bryhn FMLA Hedmark Kommunesamling 04.09.2013 Nytt Regionalt miljøprogram 2013-2016 Hovedmål: Opprettholde et variert og åpent kulturlandskap

Detaljer