Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.02.07-21.02."

Transkript

1 Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden Styresak 024/07 O Styremøte Administrerande direktør si orientering pkt 3 Del 1 i oversikten gjeld saker der det statlege tilsyns-, kontroll- eller klageorgan har vendt seg direkte til Helse Vest RHF. Oversikten inneheld - nye saker tilsendt i perioden eldre saker dersom desse ikkje var avslutta ved sist rapportering I del 2 er det tatt inn konkrete tilsyns-, kontroll- og klagesaker som gjeld helseføretaka i regionen. Del 1 Tilsynsmyndigheit Dato for brev Kva saka gjeld Riksrevisjonen Riksrevisjonen har invitert til eit fellesmøte med dei regionale helseføretaka sine internrevisorar den På dagsorden står Riksrevisjonen sine planar for 2006-kontrollen og orientering frå kvart RHF om gjennomført revisjon 05/06 og revisjonsplanar 06/07 med påfølgjande diskusjon Riksrevisjonen gjennomfører ein forvaltningsrevisjon om IT i sjukehus og har varsla at det er ønskjeleg med eit intervju med Helse Vest i løpet av mars månad Riksrevisjonen gjennomførar ei undersøking kring vedlikehald av sjukehusbygningar. Helse Vest har vidaresendt spørsmåla til helseføretaka Bierverv. Riksrevisjonen rapporterte hausten 2006 til Stortinget om tilsette sine bierverv i konkurrerande verksemd. Som ein oppfølging vil Riksrevisjonen undersøke omfanget av tilsette som har bierverv i Kommentarar/status Møtet er avtalt til Svarfrist Svarfrist

2 legemiddelindustrien og korleis samarbeidsavtalene mellom RHFa og Legemiddelindustriforeininga blir praktisert. Statens helsetilsyn Mars 05 Overbelegg ved Sandviken sjukehus. Pålegg om å rette forholda ved Sandviken sjukehus. Rapportering frå Helse Bergen for januar 2007 viser eit belegg på 109 % på akuttpostane og korttidsavdelingane samla. Dette gjeld alle innskrivne ved postane, og det er ikkje gjort fråtrekk for personar som til ein kvar tid er i permisjon. Det er ein klar nedgang frå sit månad. Justert for permisjon var belegget 95 %. Ser ein på plassane ved Sandviken isolert, var situasjonen her ein beleggsprosent på 110 og 96 %. Dette inneberer bruk av 1,5/1,0 korridorplassar pr døgn. Etter ein uheldig oppgang i bruk av korridorsenger i oktober og november, kan ein nå sjå ein kraftig forbetring Oversending av Meldesentralen sin rapport for Rapporten er basert på dei hendingar som gjeld betydeleg personskade på pasient som følgje av yting av helseteneste og som er meldt til Helsetilsynet i fylket i tråd med spesialisthelsetenestelova 3-3. Med bakgrunn i rapporten ber Helsetilsynet om at dei regionale helseføretaka framleis set fokus på ein open og god meldekultur i helseføretaka, og at dette er ein del av det kontinuerlege kvalitetsforbetrande arbeidet. Arbeidstilsynet Datatilsynet Det er ikkje motteke saker frå Arbeidstilsynet i perioden. Det er ikkje motteke saker frå Datatilsynet i perioden. Klagenemnda for offentlige anskaffingar Privatsjukehuset Haugesund deltok i open anbodskonkurranse om levering av kirurgiske tenester. Klagen gjeld tilbodsevalueringa, brot på teieplikt og at vald leverandør skulle vore avvist. Helse Vest har i tilsvar bedt om at saka blir avvist av nemnda. Det er vist til at konkurransen er avlyst og at det derfor ikkje ligg føre sakleg klageinteresse. KOFA har stilt saka i ro i påvente av ny konkurranse Privatsjukehuset har levert ny klage som gjeld både den avlyste konkurransen og den nye Fana Medisinske Senter deltok i open anbodskonkurranse om Tilsvar sendt kor klagen blir imøtegått. Avgjer føreligg ikkje. Helse Vest har i tilsvar imøtegått klagen. I Side 2

3 levering av kirurgiske tenester. Det er i klagen hevda at det er gjort feil ved at priser i tidlegare konkurranse er blitt gjort kjent for tilbydarane, at fleire leverandørar skulle vore avvist og at forhandlingsforbodet er brote Knarvik øyelegekontor. Klager har delteke i open anbodskonkurransen om levering av kirurgiske tenester. Konkurranse blei avlyst og ny konkurranse kunngjort. Det er hevda at Helse Vest har brote innkjøpsreglane ved å offentleggjere priser i den første konkurransen i forkant av den nye konkurransen. tilsvaret er det gjort greie for konkurransen og kva informasjon som tidlegare er gitt og kva tyding dette har for denne konkurransen. I tillegg er det mellom anna gjort greie for korleis kvalifikasjonskriteria er nytta. Avgjerd føreligg ikkje. Helse Vest har i tilsvar imøtegått klagen. Avgjerd føreligg ikkje. Sivilombudsm. Det er ikkje motteke saker frå Sivilombudsmannen i perioden. Konkurransetilsynet Konkurransetilsynet har motteke ein klage frå Fana Medisinske Senter kor det er uttrykt mistanke om mogleg ulovleg prissamarbeid mellom to sjølvstendige tilbydarar som har delteke i konkurransen. For å kunne vurdere saka ber tilsynet om innsyn i dokumenta i saka Konkurransetilsynet har motteke eit brev frå Alliance UniChem Norge AS der det blir vist til at helseføretaka si framferd i marknaden for forbruksmateriell gitt på blå resept kan vere i strid med konkurranselova. For at Konkurransetilsynet skal kunne vurdere om helseføretaka opptrer innanfor rammene av konkurranselova, ber tilsynet om kommentarar til det aktuelle brevet samtidig som det blir bedt om at helseføretaka gjer greie for praksisen for sal av forbruksmateriell gitt på blå resept. Aktuelle dokument er oversendt Konkurransetilsynet ved brev av Svarfrist: Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet Det er ikkje motteke saker frå Dispensasjons- og klagenemnda i perioden. Del 2 Side 3

4 Tilsynsmyndigheit Riksrevisjonen Dato for Kva saka gjeld brev Det er ikkje registrert nye saker i perioden. Kommentarar/status Statens helsetilsyn Melding om tilsyn med Vikedal Ressurssenter Brev frå Helsetilsynet i Rogaland med oversending av rapport frå tilsynet. Ved tilsynet blei det avdekka to avvik. Avvik 1 omhandlar manglande tilgong til psykiatrisk/psykologis kompetanse. Dette medfører at pasientane ikkje alltid får nødvendig vurdering, utgreiing og behandling for sine psykiske problemstillingar/ diagnosar. Avvik 2 gjeld at verksemda ikkje har eit samla journalsystem. Helsetilsynet vil kome attende til oppfølging av tilsynet i eige brev. Melding om tilsyn med Blå Kors poliklinikk Ved tilsynet blei det avdekka eit avvik: Mangelfull tilgong til psykiatrisk/medisinsk kompetanse medførar at pasientar ved Blå Kors poliklinikk ikkje alltid får forsvarleg vurdering, utgreiing og behandling. Frist for å gi tilbakemelding på kva tiltak som er sett inn for å lukke avviket er Brev frå Helsetilsynet der ein konkluderar med at verksemda har sett i verk tilfredsstillande tiltak både på kort og lang sikt. Helsetilsynet peiker på at dette avviket kan vere vanskeleg å lukka på grunn av ressurssituasjonen. Helsetilsynet vil derfor be om ytterlegare tilbakemelding på tiltak før avviket blir lukka. Frist for endeleg tilbakemelding blir sett til Melding om tilsyn med Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk klinikk, Gauselskogen Ved tilsynet blei det avdekka eit avvik: Mangelfull tilgong til psykiater medførar at pasientar ved Gauselskogen ikkje alltid får forsvarleg utgreiing og behandling. Frist for å gi tilbakemelding på kva tiltak som er sett inn for å lukke avviket er Helse Bergen. Brev frå Helsetilsynet i Hordaland. Rapport frå felles tilsyn med Datatilsynet vedrørande informasjonstryggleiken kring pasientjournalsystemet Doculive og det pasientadministrative systemet PIMS ved Haukeland universitetssjukehus. Ved tilsynet blei det påpeikt følgjande avvik: Helse Bergen sikrar ikkje at teiepliktige personopplysningar i det elektroniske pasientjournalsystemet Doculive og i det pasientadministrative systemet PIMS er forsvarleg verna mot innsyn frå tilsette som ikkje har legitimt behov for opplysningane. Side 4

5 Helsetilsynet ber om ein tilbakemelding med oversikt over kva tiltak som skal settast i verk og ein framdriftsplan som viser tidspunktet for iverksetting av tiltaka for å lukke avviket. Fristen for tilbakemelding blir sett til 1. desember Etter avtale blei svarfristen endra til Svar sendt I brevet er det gjort greie for at Helse Bergen aktivt vil arbeide for at avvika blir lukka på best mogleg måte, mellom anna gjennom at aktualiseringsretten i DocuLive EPR blir fjerna for grupper av tilsette, samarbeid med leverandøren og andre helseføretak om å få utvikle betre løysingar for å avdekke mogleg sniklesing, og ved å forsøke å knyte eit nytt loggverktøy mot PiMS for å logge lesing Varsel om tilsyn med LAR- Rogaland Ved brev er datoen for tilsynet endra til Varsel om tilsyn med Duedalen rehabiliteringssenter Varsel om tilsyn med Frelsesarmeens Bo- og Behandlingssenter Oversending av rapport frå tilsyn med medisinsk klinikk, Haraldsplass Diakonale sjukehus. Innan dei tema som tilsynet gjaldt, blei det påpeikt eit avvik: Klinikken sikrar ikkje at alle pasientjournalar inneheld alle relevante opplysingar eller at epikrise alltid blir sendt til fastlegen Melding om tilsyn med tenester i akuttmottak, Helse Stavanger HF, Haraldsplass har fått frist til for skriftleg tilbakemelding om kva tiltak som blir sett i verk for å lukke avviket. Arbeidstilsynet Det er ikkje registrert nye saker i perioden. Datatilsynet Helse Bergen har motteke varsel om pålegg etter tilsyn ved Helse Bergen, avd. Hagavik. På bakgrunn av foreløpig rapport er det varsla pålegg med omsyn til følgjande forhold: - autorisasjonsrutinane må endrast slik at dei er i samsvar med helseregisterlova 13 - løysinga med felles radiologisystem for regionane må utbetrast i samsvar med helseregisterlova 13 - kombinasjon av vid tilgong og mangelfulle logger er ikkje eigna til å avdekke tryggleiksbrot i radiologisystema - det må etablerast logging av oppslag i PIMS i samsvar med helseregisterlova 16 - det må etablerast nettverksmessige skilje mellom dei ulike databehandlingsansvarlege Svar er sendt 22. mars I brevet er det trekt fram nokre generelle synspunkt med omsyn til det tilsynet som ble gjennomført. I tillegg er det gitt ein konkret tilbakemelding på dei fem punkta som er nemnde ovanfor. I fleire vedlegg til Side 5

6 Statens strålevern Desember 2006 brevet har Helse Bergen gitt detaljerte kommentarar til utkast til kontrollrapport. Datatilsynet har ved brev av 15. juni 2006 gjort vedtak med fire pålegg. For tre av pålegga er det gitt frist til medan det for det sist er satt frist til Ved brev av 22. og Har Helse Stavanger, Helse Bergen og Helse Fonna fått pålegg om skjerpet krav til blodbestrålingsapparat med bakgrunn i skjerpa krav til tryggleikstiltak. Helseføretaka er bedt om å gjer ein vurdering av bruk av radioaktive kjelder til blodbestråling innan Det er gjort greie for krav til auka tryggleik både på kort og lengre sikt. Tilbakemelding om tiltak må sendast innan og Klagenemnda for offentlige anskaffingar Helse Stavanger. Klager: Aktiv Eiendomsmegling Sandnes, Sandnes Eiendomsmegling AS. Helse Stavanger har avlyst ein konkurranse om sal av bustader i Stavanger. Klager hevdar at det ikkje er heimel for avlysinga, subsidiært at det skulle vore utlyst ein ny konkurranse. Avgjerd føreligg ikkje. Sivilombudsmannen Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden. Side 6

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 26.10.06-30.11. Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 03.12.2006 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Mål og resultatkrav for 2009

Mål og resultatkrav for 2009 Konkurransetilsynet - Mål og resultat Årsmelding 2009 Mål og resultatkrav for 2009 Konkurransetilsynet skal som eit av resultatkrava drive og vidareutvikle kraftprisdatabasen. Kvart år får Konkurransetilsynet

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD

REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD REFERAT FRÅ MØTE MED KONSERNTILLITSVALDE/-HOVUDVERNEOMBOD Stad: Stort møterom, Helse Vest RHF Tid: Tysdag 24. februar 2009, kl 1300 kl 1600 Deltakarar: Aslaug Husa, Leif Johnsen, Reidun Mattingsdal, Janet

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer