Statens vegvesen. Notat. Bjørn Selnes Per Ole Wanvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Notat. Bjørn Selnes Per Ole Wanvik"

Transkript

1 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bjørn Selnes Per Ole Wanvik Saksbehandler/innvalgsnr: Per Ole Wanvik / Vår dato: Vår referanse: Strømsparing innen veg- og tunnelbelysning Det passer veldig godt at de statlige vegmyndighetene i Norden setter dette temaet på dagsorden nå. Ikke bare er det nødvendig i forhold til vårt ansvar for klimaet, men det er også rett tid i forhold til den tekniske og kunnskapsmessige utviklingen som nå gir oss økte muligheter for strømsparing. Vi kan spare mye strøm til veg- og tunnelbelysning ved å bli mer bevisste og ta i bruk de mulighetene som finnes. På grunnlag av mine PhD-studier vil jeg fastslå at vi trenger mer vegbelysning, særlig på veger med blandet trafikk. Vegbelysning er ett av de mest effektive trafikksikkerhetstiltakene vi har til rådighet. Andre land trenger enda mer enn oss å satse på vegbelysning for å redusere omfanget av trafikkulykker i mørke, særlig land som har mange drepte og skadde fotgjengere i trafikken. Ulykkesrisikoen er høyere i mørke enn i dagslys. For fotgjengere er ulykkesrisikoen mange ganger høyere i mørke enn i dagslys. Vegbelysning motvirker denne risikoøkningen svært effektivt. Vegbelysning reduserer sannsynligheten for personskadeulykker i mørke med mer enn 30 %, og for fotgjengerulykker er reduksjonen mer enn 50 %. Sannsynligheten for alvorlige ulykker reduseres enda mer. Vegbelysning har imidlertid en skyggeside. Det årlige strømforbruket til vegbelysning i Norge er ca 1 TWh. Det kjøpes strøm til vegbelysning for nærmere 1 milliard kroner pr år, og de øvrige driftsutgiftene er omtrent på samme nivå. Hittil har vi gjort lite for å redusere strømforbruket og kostnadene, og potensialet for forbedringer er stort. I punktene 1 3 nedenfor omtaler jeg tiltak som kan redusere strømforbruket til vegbelysning. I punktene 4 8 omtaler jeg tiltak som kan redusere strømforbruket til tunnelbelysning. 1. Strømsparing ved nedregulering av lysnivået (adaptiv belysning) Den største muligheten for strømsparing ligger i regulere nivået på vegbelysningen etter forholdene. Forsøk har vist at vi for eksempel kan klare oss med 20 % lys når det er snø på veien. Det finnes i dag teknologi og utstyr på markedet som gjør oss i stand til å regulere belysningsnivået opp og ned til det nivået vi til enhver tid har behov for. Nivået kan enten reguleres mellom to trinn, fullt lys og halvt lys, eller det kan reguleres trinnløst. Totrinns regulering krever små ekstra investeringskostnader og kan gi en strømsparing over året på ca 20 %. På nye anlegg vil de ekstra investeringskostnadene spares inn på ca tre år. Trinnløs regulering forutsetter elektronisk forkoblingsutstyr og koster mer. Det gir større strømsparing ved at lysnivået kan behovstilpasses bedre. Lyset kan da også reguleres ned etter pæreskift og Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Tollbugata 2 Statens vegvesen Region sør 3002 DRAMMEN Regnskap Serviceboks 723 Båtsfjordveien Arendal Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

2 rengjøring. Elektronisk forkobling fører dessuten til mindre tap i strømtilførselen. Det gir også mulighet for toveis kommunikasjon med hver armatur, slik at man får tilstandsmeldinger tilbake som kan utnyttes til å effektivisere driften. Elektronisk forkobling vil om relativt kort tid bli et krav fra EU. Etter Enøk-prosjektet har vi fått flere regulerbare anlegg av ulike slag på norske riksveger. Våre håndbøker er endret slik at det gis anledning til å regulere ned lysnivået til tider med lite trafikk og det oppfordres til å installere regulerbare anlegg med elektronisk forkobling. Oslo kommune har skiftet ut 8000 gamle armaturer til moderne regulerbare med elektronisk forkobling og toveis kommunikasjon. Strømbesparelsen er 70 % der hvor det var gamle kvikksølvarmaturer og 30 % der hvor det var vanlig standard vegbelysning. Strømbesparelsen vil øke hvis lysnivået etter hvert blir regulert ut i fra vær, føre, trafikkmengde, fart, etc, og ikke bare etter klokka. Norge (Oslo kommune og Hafslund) har ledet det EU-støttede prosjektet E-street, hvor hensikten var å utbre bruken av adaptiv belysning i Europa. Statens vegvesen ga tilskudd til prosjektet. Gøteborg by, SITO i Finland og Philips i Danmark deltok også. Norge (Oslo kommune og Statens vegvesen) Sverige (Gøteborg by) og Finland (SITO) er nå med på en søknad til EU for videreføring av dette prosjektet i et nytt prosjekt, ESOLi. Norge vil lede en av arbeidspakkene. Norge har hatt sekretæroppgaven for en komité i den internasjonale belysningskommisjonen (CIE) som har utarbeidet et grunnlagsdokument for standardisering av adaptiv vegbelysning (jeg var med i komiteen). Jeg er nå norsk representant i CEN JWG 169/226 som skal innarbeide adaptiv belysning i den europeiske standarden for vegbelysning EN En PhD-student ved NTNU, Pål Larsen fra Norconsult, undersøker potensialet for strømsparing ved å benytte adaptiv vegbelysning i Norge. Jeg er med i en ressursgruppe som er dannet for å støtte han i studiet. Hva bør gjøres videre? Vi må øke bevisstheten og kunnskapen i Statens vegvesen om strømbesparende løsninger (teknologi/administrasjon) og oppfordrer til å ta i bruk slike løsninger der hvor det er hensiktsmessig. (Egentlig trenger vi også å bygge opp kunnskapen om vegbelysning generelt.) Mangel på kunnskap og mangel på interesse er i dag en hindring som vi bør overvinne. Vi trenger flere prøveprosjekter og vi trenger å bruke ressurser på å følge opp de nye og de eksisterende anleggene slik at vi utnytter de mulighetene som disse anleggene gir for strømsparing og for kompetanseutvikling. Usikkerheten ved innføring av ny teknologi er en i dag en hindring som vi bør bearbeide. Det vil være svært nyttig hvis de nordiske statlige vegmyndighetene kan samarbeide. I dag eksisterer ikke et faglig samarbeid på dette området. Så vidt jeg har registrert er det bare de finske vegmyndighetene som har gjort forsøk med adaptiv vegbelysning i tillegg til oss. Interessen og kompetansen kan økes gjennom samarbeid og da vil de gode resultatene komme etter hvert 2. Strømsparing ved å benytte lyse vegdekker På samme måte som vi kan regulere ned vegbelysningen når det er snø på veien kan vi også regulere ned belysningen når vi har et lyst vegdekke. Det viktigste kvalitetsmålet for vegbelysning er vegdekkets luminansnivå (dekkets lyshet sett fra førerens synsvinkel). Dette er et produkt av det lyset som armaturene sender ned på vegen og vegdekkets lysreflekterende 2

3 evne. Det betyr at et dekke som er lyst og har gode refleksjonsegenskaper ikke trenger å få tilført så mye lys fra vegbelysningen. Forsøk tyder på at vi kan oppfylle vegnormalenes belysningskrav med halvt nivå på vegbelysningen dersom vi benytter et lyst dekke i stedet for et mørkt dekke. I grensetilfeller kan vi kanskje klare oss uten vegbelysning dersom vi benytter et lyst vegdekke. Det er imidlertid en rekke andre forhold som også må tas i betraktning og undersøkes nærmere: Lengre transport for lyse tilslagsmaterialer vil gi økt energiforbruk. Eventuelle problemer med ising på lyse vegdekker kan redusere trafikksikkerheten. Vegoppmerkingen kan bli mindre synlig på lyse vegdekker. Det er for øvrig ikke bare dekkets lyshet som er viktig for synsforholdene i mørket. Like viktig er det at dekket ikke gir for mye speilende refleksjon av lys fra andre lyskilder som for eksempel lys fra møtende kjøretøy. Dekkets tekstur er derfor viktig og det er viktig at vannet dreneres bort fra dekkeoverflaten Jeg arrangerte en workshop i Oslo 16.desember hvor dette temaet ble drøftet. En PhD-student ved Universitietet i Helsinki, Aleksanteri Ekrias, har gjort luminansmålinger på vegdekker med forskjellige lysegenskaper og vist at det er et stort potensial for strømsparing ved å bruke lyse vegdekker. PhD-student Pål Larsen har gjort en rekke luminansmålinger på norske veger. Andre land synes å være lite opptatt av dette temaet. Hva bør gjøres videre? Det arbeides for å få til et nordisk samarbeidsprosjekt om bruk av lyse vegdekker i tunneler (se tema nr 7 nedenfor). Enten bør dette utvides til å omfatte bruk av lyse dekker på veg i dagen også, eller alternativt bør det dannes et eget nordisk samarbeidsprosjekt for bruk lyse vegdekker (ikke i tunneler). Det bør i dette prosjektet gjennomføres forsøk som gir oss grunnlag for å vurdere alle fordeler og ulemper med bruk av lyse vegdekker. Jeg vil ta temaet med i en workshop om strømbesparende vegbelysning som jeg har medansvar for i Wien i mars i regi av den internasjonale belysningskommisjonen (CIE). Det kan være fruktbart å vurdere bruken av lyse vegdekker i sammenheng med andre dekketema som for eksempel støy og støv. 3. Strømsparing ved å ta i bruk LED (Light Emitting Diodes) til vegbelysning Foreløpig er det neppe riktig å gå over til å bruke LED som lyskilde til vegbelysning, selv om det finnes flere typer LED-armaturer for vegbelysning på markedet. Grunnen er at lysdiodene enda ikke er like effektivt som høytrykk natrium og metallhalogen lamper. Men diodenes lysutbytte (lumen/watt) øker raskt for hver år og de har flere egenskaper som gjør LED godt egnet til vegbelysning. I forhold til andre lyskilder som benyttes til vegbelysning har LED vesentlig lengre levetid. LED gir dessuten større mulighet for rask tenning og slukking og til trinnløs regulering av lysnivået helt ned til null. LED gir mindre tap av energi i armaturen ved at lyset sendes direkte ut uten å gå via en reflektor, og lyset kan lettere retningsstyres dit hvor vi ønsker det. LED-armaturene kan derfor få høyere virkningsgrad enn ordinære veglysarmaturer. Hvit LED-belysning gir også bedre fargegjengivelse enn vanlig vegbelysning, og med god spektral fordeling av lysets kan LED-lyset bli bedre tilpasset netthinnas spektrale følsomhet enn annen vegbelysning. Etter hvert som LED-teknologien forbedres og prisene går nedover, vil LED trolig om få år blir velegnet til vegbelysning. Da vil mulighetene for strømsparing øke. Noen kommuner har montert de første LED-armaturene. Statens vegvesen har satt opp en strekning med gangvegbelysning med LED på Øyer. 3

4 4 Jeg er bedt av Finn Harald Amundsen om å ta ansvar for noen prøveprosjekter med LED til vegbelysning, tunnelbelysning og belysning av gang- og sykkelveger i Region sør og Region øst. Jeg deltok på en CIEs belysningskonferanse i Budapest i mai - juni i år hvor LED var et hovedtema. Prøveprosjektene med LED til vegbelysning bør kommer i gang til høsten i år. TUNNELBELYSNING Norge har lave belysningsnivå i vegtunneler i forhold til andre land, og det er neppe riktig generelt sett å redusere lysnivået for å spare strøm. Det finnes likevel gode muligheter for å spare strøm til belysning i vegtunneler. 4. Strømsparing ved bedre tilpasning av lysnivået i innkjøringssonen til lysforholdene utenfor tunnelen Vi gjør i dag generelt sett en for dårlig jobb med å tilpasse lysnivået i innkjøringssonen i tunnelene til lysforholdene utenfor tunnelen. Innkjøringssonen er den tunnelsonen hvor synsutfordringene er størst, strømforbruket er størst og ulykkesfrekvensen er høyest. Til tider sløser vi med strømmen ved å ha et unødvendig høyt lysnivå i skumringstiden og kanskje også om natta i innkjøringssonen i noen av tunnelene. Andre ganger utsetter vi trafikantene for høy ulykkesrisiko ved å ha for lavt lysnivå i innkjøringssonen i tunneler hvor det er mye sollys, himmellys eller andre lyse flater i førernes synsfelt fram mot tunnelen. Vi har gjort lite eller ingenting for å forbedre oss i de siste årene. Konsulentene gjør ofte en for dårlig jobb med å designe anlegget fordi vi ikke stiller strenge nok krav. Driften av det ferdige anlegget følges også ofte for dårlig opp av både oss og entreprenørene. Vi trenger økt oppmerksomhet om dette temaet både i vår etat og blant konsulenter og entreprenører. Vi trenger nok også bedre tekniske systemer for å få en bedre tilpasning av lyset i innkjøringssonen. Statens vegvesen må ta tak i dette. 5. Strømsparing ved å benytte lyst vegdekke i tunneler. I tunneler kan vi med enda større sikkerhet enn på veg i dagen ha nytte av å bruke lyse vegdekker. Isingsproblemet trenger vi ikke å bekymre oss over i tunneler. Det vil dessuten være særlig gunstig for synets tilpassing fra dagslys utenfor til mørke inne i tunnelen at asfalten er mørk de siste par hundre meterne fram mot tunnelen og lys fra tunnelportalen og innover i tunnelen. Temaet ble drøftet på vår workshop i Oslo 16.desember. To dansker som deltok i Oslo, Bjarne Schmidt fra det danske Vejdirektoratet og Kåre Ulrik Hansen fra A/S Øresund, fulgte opp med en workshop i København 16. april om lyse vegdekker i tunneler. Der deltok Harald Buvik og jeg. Sverige, Finland og Island var også representert.

5 5 Danskene vil forsøke i få til et nordisk samarbeidsprosjekt og prøver å få finansieringsstøtte gjennom NOR-FoU eller EU. Harald Buvik og jeg har bedt om at tunnelveggenes lysegenskaper også må inkluderes i dette samarbeidsprosjektet. 6. Strømsparing ved å benytte lyse tunnelvegger. Lyse tunnelvegger kan utvilsomt bidra til bedre synsforhold eller lavere strømforbruk til belysning i tunneler. Tunnelveggene danner en stor del av den bakgrunnen som kjøretøy, fotgjengere og andre objekter inne i tunnelen kan sees imot. Lyse vegger gir også reflektert lyes til kjørebanen, men i de standardiserte beregningsmetodene tas ikke dette bidraget med. Ikke minst bidrar også lyse tunnelvegger til at tunnelen oppleves som triveligere og det vil sannsynligvis redusere den angsten som mange har for å kjøre i tunneler. I noen land er veggene kledd med lyse fliser i høytrafikkerte tunneler. Dette blir så vidt jeg har forstått nå gjort i Bjørvikatunnelen. Beregninger utført av SINTEF for noen år siden viste at flislegging av veggene i innkjøringssonen i Baneheiatunnelen kunne ha blitt tilbakebetalt over tre år ved lavere strømforbruk og enklere renhold dersom en slik løsning hadde blitt valgt. Løsningen ble ikke valgt. Bergen distrikt har siden 2005 fulgt et program for sprøyting av en blanding av hvit sement og kalk på veggene i ca 15 riksvegtunneler. Blandingen sprøytes på alle typer underlag, både på fjell, betong og stål. De høytrafikkerte tunnelene males hvert år og de lavtrafikkerte males annen hvert år. I følge distriktet har dette gitt gode resultater i form av vesentlig lysere tunnel, ingen avflassing og relativt varig lyshet uten ekstra renhold. Kostnadene er overkommelige. I Region sør har vi gjennomført forsøk i Holmestrandstunnelen med lyse vegger. Vi har der også belyst veggene for at de skal bli ekstra lyse. Forsøkene har vist at lyse tunnelvegger gir en lysere og triveligere tunnel. De har også gitt indikasjoner på at vi kan redusere det totale strømforbruket ved å belyse veggene med hvitt lys uten at synsforholdene dermed blir dårligere. Temaet ble drøftet på vår workshop i Oslo 16.desember. Harald Buvik og jeg forsøker å få med tunnelveggenes lysegenskaper som tema i tillegg til lyse vegdekker i det nordiske samarbeidsprosjektet som er nevnt ovenfor. Danskenes primære interesse var å vurdere nytten av å legg lyst vegdekke i tunnelene på Øresundforbindelsen, og så vidt jeg har forstått har disse tunnelene allerede lyse vegger som det ikke er behov for å endre på. Norge har mange og ulike typer vegtunneler sammenlignet med andre nordiske land, og vi har trolig behov for et mer vidtfavnende FoU-prosjekt enn det for eksempel Danmark har. Derfor bør vi kanskje ha vårt eget FoU-prosjekt for tunnelbelysning hvor lyse vegger blir et sentralt tema. Vi bør i alle fall evaluere de tiltakene som gjøres i Bergen distrikt (lysmålinger, atferdsregistreringer, trafikantintervjuer,..) og sørge for at erfaringene overføres til andre norske tunneler. Lyse tunnelvegger bør være tema i etatsprosjektet Moderne vegtunneler. 7. Strømsparing ved å bruk LED til tunnelbelysning LED er godt egnet til tunnelbelysning på grunn av lang levetid, forutsatt at også elektronikken for øvrig har like lang levetid som selve diodene. En annen egenskap ved LED-belysning som

6 gjør den egnet til tunnelbelysning, er at den er mer effektiv og har lengre levetid ved lavere lufttemperaturer. Lysrør, som nå brukes i tunneler, er gjerne mindre effektive ved lavere lufttemperaturer. Det finnes i dag flere typer tunnelbelysning med LED som lyskilde og etter hvert som lysutbyttet øker og prisene på armaturene går ned, vil det bli mer og mer aktuelt å bruke LED til tunnelbelysning. Region øst installerte LED-belysning i Ljabrutunnelen i Oslo i 2005?, Den gang var lysutbyttet vesentlig dårligere enn i dag og installasjonen gir lite lys i forhold til strømforbruket. Vi må følger med på utviklinga og skaffe oss erfaringer gjennom noen små prøveprosjekter i første omgang. Vi bør sette i gang nå til høsten. 8. Strømsparing ved å unngå lyse flater i synsfeltet før tunnelinngangen. I de første meterne av tunnelen trenger vi ofte et høyt lysnivå, noen ganger mer enn 100 ganger så høyt nivå som i midten av tunnelen, for at førerne skal få brukbare synsforhold etter at de har kjørt i dags fram mot tunnelen. Det vil derfor være strømbesparende hvis vi kan redusere den mengde lys som førerne får i synsfeltet fram mot tunnelåpningen. Dette kan gjøres ved å legge tunnelinngangen på et sted med lite himmellys hvis det er mulig. Noen ganger kan vi skjerme mot himmellyset med vintergrønne trær. Det vil også hjelpe å dekke til lyse fjellvegger med vegetasjon og benytte mørker stein eller betong til forstøtningsmurer og portaler. Det vil være svært gunstig å bruke en asfalt som er mørk og som ikke reflekterer så mye av sollyset dersom sola står i en slik posisjon at sollyset kan reflekteres fra vegen. Vi har mange eksempler på at forholdene utenfor tunnelene har skapt vanskelige synsforhold og økt ulykkesrisikoen ved innkjøring i tunnelene. Skape forståelse for at vi trenger mørke flater foran tunnelen og lyse flater inni tunnelen. Lysmålinger og prøvekjøringer i ulike tunneler kan gi oss nyttig kunnskap. Sluttbemerkning Potensialet for å spare strøm til veg- og tunnelbelysning er stort. Vi bruker mer strøm enn nødvendig. Vi trenger FoU-prosjekter for å skaffe oss mer kunnskap og erfaringer. Nesten alle vi norske som har jobbet internasjonalt med veg- og tunnelbelysning i de siste årene er nå over 60 år og noen er blitt pensjonister. Tiden er derfor inne til å bruke den kompetansen vi har til forskning, utvikling og erfaringsoverføring. Jeg håper derfor at vi kan få til et godt nordisk samarbeid og at vi også kan videreføre Enøkprosjektet i 2010 med veg- og tunnelbelysning som viktige tema. 6

Dynamisk og intelligent vegbelysning

Dynamisk og intelligent vegbelysning Region sør Vegavdeling Vestfold Plan og forvaltning Vestfold Dato: 24.09.13 Dynamisk og intelligent vegbelysning Mulighetene for Vestfold www.tu.no Innholdsfortegnelse 0.1 Sammendrag... - 2-1.0 Bakgrunn...

Detaljer

LED for vei- og gatebelysning

LED for vei- og gatebelysning LED for vei- og gatebelysning Jørgen Anker-Rasch Heide Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Oppgavetekst

Detaljer

GATELYSPLAN 2010-2014

GATELYSPLAN 2010-2014 GATELYSPLAN 2010-2014 Vedtatt av kommunestyret 19.05.2010 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Politiske vedtak, føringer og avklaring for planen... 5 2.1 Politiske vedtak og føringer... 5

Detaljer

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 PROSJEKT I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 Statens vegvesen Utviklingsarbeide i forbindelse med NTP-perioden 2006-2015 JUNI 2003-REGION VEST 1FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN 2 Innhold

Detaljer

Lysdioder til belysning 2010

Lysdioder til belysning 2010 Lysdioder til belysning 2010 - status for fremtidens lyskilde Status for lysdioder Lysdioder som belysning Lysdiodenes egenskaper Belysning og energibesparelser LED står for lyset i kosmetikkjeden Douglas

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd En lysere fremtid HVORDAN SPARE ENERGI OG BIDRA TIL ET BEDRE MILJØ MED MODERNE BELYSNING INFORMASJON FRA: Lyskultur, Enova og Norges Naturvernforbund Bedre belysning kan redusere CO 2 -utslipp med 2 millioner

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland - 22073488 Vår dato: 17.08.2011 Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nettside 13 Nettkostnadene Sjekk pumpa Nettkostnadene må ikke bli for høye må ikke bli i for kulda høye Side Side

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken

3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken 3.1 Rapporteringspliktige trafikkulykker med personskade Den viktigste kilden til opplysninger om trafikkulykker med personskade i Norge er politirapporterte personskadeulykker.

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET

HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET HOVEDEMNE 2013-14 KONTRAKTSFORMER SOM OPPFORDRER TIL INNOVASJON OG UTVIKLING RAPPORT NR. 1/2014 UTARBEIDET AV DET NORSKE BELEGNINGSUTVALGET 1 Rapporten er utarbeidet av: Roar Telle (leder), Veiteknisk

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer