NORGES SEILFORBUNDS TING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SEILFORBUNDS TING"

Transkript

1 NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL SØNDAG 22. MARS 2009 KL Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1

2 2

3 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG 17. MARS Registrering/utlevering av stemmetegn Lunsj Seiltinget åpner Forhandlinger Pause Forhandlingene fortsetter Middag SØNDAG 18. MARS Forhandlingene fortsetter (med innlagt pause) Lunsj Forhandlingene fortsetter (med innlagt pause) Ca Avslutning 3

4 4

5 SAKENES BEHANDLING ÅPNING Åpnings- og hilsningstaler SAK 1: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN A. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom om ledelsen av møtet. B. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigentene, undertegnet med representantens navn og forening. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt. C. Seiltinget er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter. Alle vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. (Lovsaker 2/3 flertall). D. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer for og imot. E. Forslag som ikke er påført sakslisten, kan ikke vedtaksbehandles. F. Dirigentene har rett til å gjøre forslag om forkortning av taletiden og fremlegg om strek ved de inntegnede talere. Det er anledning til å tegne seg for replikker og svarreplikker. Dirigentene kan begrense antall replikker. 5

6 SAK 3: GODKJENNING AV SAKSLISTEN Åpning 1. Godkjenne de frammøtte representanter 2. Godkjenne forretningsorden 3. Godkjenne saksliste 4. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen, og tellekorps på 4 medlemmer 5A. Behandle styrets beretning B. Behandle styrets beretning A. Behandle revidert regnskap B. Behandle revidert regnskap Behandle innkomne forslag 8. Behandle handlingsprogram Fatte vedtak om kontingent 10. Vedta budsjett 11. Bestemme tid og sted for neste Seilting 12. Tilsette statsautorisert revisor og fastsette hans honorar 13. Valg av kandidater til åpne tillitsverv, spesifisert etter Valgkomiteens innstilling Aktuelle temaer vil bli innpasset i løpet av Tinget 6

7 SAK 4: VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆR, REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN, TELLEKORPS Det velges: 2 dirigenter 1 sekretær 2 representanter til å underskrive protokollen Tellekorps på 4 medlemmer SAK 5A: BEHANDLE STYRETS BERETNING 2007 Se årsrapport 2007 SAK 5B: BEHANDLE STYRETS BERETNING 2008 Se årsrapport 2008 SAK 6A: BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP 2007 Se årsrapport 2007 SAK 6B: BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP 2008 Se årsrapport 2008 SAK 7: INNKOMNE FORSLAG med Styrets innstilling Lovsaker: Sak 1. Sandefjord Seilforening Sak 2. Klasseklubbene Sak 3. Lovkomiteen Sak 4. Styret Klasseklubbenes representasjon på seiltinget Klasseklubbenes representasjon på seiltinget Ny lovnorm Omorganisering av kretsleddet Ikke lovsaker: Sak 1. Sandefjord Seilforening Sak 2. Styret Sak 3. Asker Seilforening Sak 4. Nesodden Seilforening StorNM Forsikringslisens StorNM Toppidrettsmodellen og klasseklubbenes rolle 7

8 Lovsaker: Sak 1. Sandefjord Seilforening Klasseklubbers representasjon på seiltinget Bakgrunn: Klasseklubben kan i dag bare stille med en representant for samtlige klasseklubber. Dette gjør at enkelte klasseklubber lett ikke vil nå frem med sine synspunkter på ovenfor Seiltinget. Klasseklubbene har tett kontakt både med de aktive seilerne og seilforeningene både i Norge og utlandet. De har derfor god innsikt i hva seilerne mener og ønsker og bør derfor kunne fremme sine synspunkter direkte for Seiltinget. Forslag til vedtak Seiltinget i 2007 vedtar lovendring av Ny lovtekst blir: 8.10 En representant fra hver av NSFs godkjente klasseklubber. Styrets vurderinger: Klasseklubbene er tilknyttet som medlemmer av NSF, men er ikke et formelt organ knyttet til Norges Idrettsforbund. NSFs lov gir derfor klasseklubbene adgang som deltagere på NSFs ting kun med begrensede rettigheter. Medlemmene er gitt anledning til å fremme sine synspunkter via sin medlemsforening og seilkrets, og NSF ser derfor ingen grunn til at de også skal kunne fremme sine synspunkter via klasseklubben. Se NIF uttalelse: Stemmerett for klasseklubber Norges Seilforbund (NSF) har anmodet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) om en vurdering av NSFs klasseklubbers stemmerett ved særforbundets ting. Etter NIFs forståelse av klasseklubb-begrepet er disse interesseorganisasjoner for enkelte seilklasser innenfor NSF. Interesseorganisasjonenes vedtekter er basert på en lovnorm som er utarbeidet av NSF og det er NSFs styre som godkjenner opprettelsen av den enkelte klasseklubb. Klasseklubbene er således ikke et formelt organisasjonsledd tilsluttet NIF og slike interesseorganisasjoner er heller ikke definert i NIFs lov. I henhold til Basis lovnorm for særforbund, som er vedtatt av Idrettsstyret og hjemlet i NIFs lov, er det kun formelle organisasjonsledd som har stemmerett ved særforbundets ting. Videre tillater man stemmerett for tingvalgt styre i særforbundet. NIF kan ikke godkjenne en særforbundslov som gir ikke-formelle organer stemmerett i NIFs formelle organisasjonsledd. Klasseklubbene kan derfor ikke ha stemmerett ved seiltinget. Klasseklubbene kan imidlertid ha møte- og forslagsrett ved særforbundets ting dersom dette fastsettes i NSFs lov jf. basislovnorm for særforbund 11 fjerde ledd litra a. Med hilsen Geir Johannessen (sign) Leder Lov og frivillighet Styrets innstilling: Forslaget avvises. 8

9 Sak 2. Klasseklubbene Klasseklubbers representasjon på seiltinget Bakgrunn: Klasseklubbene har i alle år hatt kun en stemme på NSF seilting. Denne har stort sett gått på omgang mellom Jolle- og kjølbåtmiljøet. Klasseklubbene har i mange år hevdet at dette er for lite, og representerer en skjevfordeling både av stemmeretten og av representasjonen på tinget. Under årets Klasseklubbmøte fikk teknisk komité i oppdrag, på vegne av klasseklubbene, å fremme følgende forslag om økt representasjon og stemmerett ved fremtidige Seilting. Forslagene har følgende motivering; 1. Svært mye av den aktive seilingen i Norge drives av klasseklubbenes medlemmer. Klasseklubbene er en resurs som arbeider aktivt for at Seilforeningene skal få god deltagelse i sine regattaer. Kjølbåt og jolle seiling drives fra ulikt ståsted. (Jolle = foreldredrevet Kjølbåt=eierdrevet). De bør derfor tale og stemme ut fra sitt ståsted. En økning til to representanter, en fra hver leir, vil bidra til a klasseklubbene trekkes tettere inn mot NSF s indre liv, og gis anledning til å bidra på bredere basis en nå. 2. Klasseklubber som ønsker og før de har noe å bidra med på tinget bør få anledning til å stille med en representant. Bidrar dermed til at flere synspunkter blir brakt til torgs, og at man sammen drar i flokk i større grad en tilfellet er i dag. Forslag til vedtak Seiltinget i 2009 vedtar lovendring av Ny lovtekst blir: 8.10 To representant fra NSF godkjente klasseklubber, en fra jollemiljøet og en fra kjølbåtmiljøet. Alle klasseklubber bør kunne få møterett, men ikke stemmerett Styrets vurderinger: Se sak 1 Styrets innstilling: Forslaget avvises 9

10 Sak 3. Lovkomiteen Lovnorm Bakgrunn: Forslaget er basert på Basis-Lovnorm for Særforbund vedtatt av Idrettsstyret og Norges Seilforbunds nåværende lover. Der hvor det har vært divergens mellom nåværende lover for Norges Seilforbund og Basis- Lovnorm for Særforbund har vi latt sistnevnte være styrende. Vårt forslag er vedlagt: se vedlegg 1 Forslag til vedtak Seiltinget 2009 vedtar lovkomiteens forslag til nye lover som presentert i vedlegg 1 Styrets vurderinger: Styret mener de endringene som lovkomiteen har kommet med er så små at de regner dette som housekeeping. Styrets innstilling: Lovkomiteens forslag til nye lover som presentert i vedlegg 1 vedtas. Styret gjør oppmerksom på at loven må gjennom lov og domskomiteen i NIF før den eventuelt er gjeldene. Det bemerkes i denne sammenheng at lovkomiteen også har reist spørsmålet om endringer i reglene om startberettigelse, slik at alle mannskaper om bord må være medlem av en seilforening tilsluttet NSF. Styret har besluttet å ikke fremme forslag om dette, da vi anser at det ikke er ønskelig å påføre seilermiljøene øket belastning nå. 10

11 Sak 4. Styret Omorganisering av kretsleddet Bakgrunn: Over lengre tid har det pågått diskusjoner om endring av kretsleddet. Dette har sin bakgrunn i at de forskjellige kretsene har sterkt varierende aktivitets- og servicenivå. Noen kretser fungerer godt, mens en rekke andre fungerer kun delvis, eller ikke i det hele tatt. Dette er samlet sett ikke tilfredsstillende. Strukturen gir i mange områder lite tilbake til seilerne Det er ønskelig å finne løsninger som øker interessen for arbeid for kretsene Arbeidet i kretsene må fordeles på en bedre måte mellom foreningene og enkeltpersoner Styret har et ønske om å forbedre situasjonen, for å sikre et best mulig tilbud til alle foreninger og seilere. For å få til dette ser en at det vil være ønskelig med strukturelle endringer. Det anses at endringen vil kunne gi nye muligheter både i områder hvor aktiviteten har vært lav, så vel som i områder som allerede fungerer bedre. Andre idretter rapporterer om gode erfaringer ved overgang til regioner. Styret anser det som viktig at der i rimelig grad tas lokale ønsker i betraktning ved fastsettelse av regionsgrensene. En ønsker derfor å involvere foreningene og dagens kretser i denne prosessen. På denne måte kan man i størst mulig grad unngå uheldige effekter i forhold til eksisterende gode samarbeidsprosjekter. Det fremmes ikke forslag til endringer i forhold til arbeidsområder i forhold til det som gjelder for dagens kretser. Styrets foreløpige tanker om regionsgrenser er som følger: Region 1. Østsiden av og øst for Oslofjorden Region 2 Vestsiden av Oslofjorden Region 3 Sørlandet fra Skien til og med Egersund Region 4 Vestlandet fra nord om Egersund til Hustadvika Region 5 Midt Norge fra Hustadvika til sør om Bodø Region 6 Nord Norge fra og med Bodø og nordover Region 7 Mjøsa 11

12 Forslag til vedtak Dagens seilkretser endres til totalt 7 seilregioner. Kretsene gis en nærmere angitt frist til å komme med sine synspunkter på ønskede regionsgrenser, slik at styret senest i løpet av 3.kvartal 2009 kan fastsette disse. Seilregionene skal være operative f.o.m Det gjøres ikke endringer i forhold til arbeidsområder i forhold til det som gjelder for dagens kretser. Forslaget innebærer en endring av Norges Seilforbunds Lov i paragrafene 8 og , vil etter dette lyde: STYRETS MØTE MED SEILREGIONENE I de år det ikke holdes seilting, holder styret møte med seilregionene i mars måned. Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende innen 1.februar. Innkallelse med dagsorden sendes ut med 1 måneds varsel. Det kan kun møte 2 representanter fra hver region. Ved regionsmøtet benyttes reiseutgiftsfordeling, utgiftene fordeles også på regioner som ikke møter. 8.3 første setning vil etter dette lyde: To representanter fra hver seilregion. 12

13 Ikke lovsaker: Sak 1. Sandefjord Seilforening StorNM Bakgrunn: StorNM har vært arrangert 6 ganger og skal arrangeres i Målsetting med StorNM er: Arrangere et stevne med høyt sportslig nivå Samle Norges beste seilere på et sted Tilrettelegge for at også riksdekkende medier tar tak i vår idrett Sett seiling på idrettskartet Spektakulære medaljeseilaser Presentere våre samarbeidspartnere Invitere utenlandske seilere Skape et møtested for alle seilinteresserte Skape et naturlig sted for møter og seminarer Disse målsettingene er i liten grad blitt oppfylt, arrangementet lever derfor ikke opp til intensjonene. StorNM er et arrangement som krever store ressurser for å gjennomføres, noe som gjør at det er vanskelig for andre enn store foreninger med egnede baneområder og landområder å påta seg arrangementet. Dette medfører at foreninger uten slik kapasitet til å gjennomføre et StorNM aldri vil kunne stå som arrangør av NM for junior- og jolleklassene. I tillegg oppfatter vi at noen klasseklubber for klassene som inngår i arrangementet ikke selv ønsker å være med, da klassenes egne ønsker om format, tidsramme o.a. i liten grad blir tatt hensyn til, og at dette blant annet påvirker deltakerantallet negativt. Forslag til vedtak: Seiltinget 2009 vedtar å gå bort fra StorNM-konseptet f.o.m Styrets vurderinger: På siste seilting ble det fremmet forslag om at man skulle gå bort fra konseptet Stor NM. Man besluttet da å be Styret om en rapport om Stor NM på neste Seilting. Ved dette seilting er det også fremmet forslag om at man bør gå bort fra konseptet Stor NM bl.a fordi man i liten grad innfrir målsettingene. Det blir videre hevdet at StorNM er et arrangement som krever store ressurser for å gjennomføres og at det derfor er få klubber som kan arrangere Stor NM og at enkelte klasseklubber ikke selv ønsker å være med. Videre at for noen klasser vil det alltid kollidere med viktigere internasjonale arrangement. Dette fører til at mange av de beste seilerne ikke deltar i Stor-NM. Hvordan har vi innfridd forventningene: Hvorvidt man mener man har innfridd forventninger vil nok i en stor grad være subjektive synspunkter og avhengig av hvilket perspektiv man har. 13

14 Vi har derfor valgt å dele ut spørreskjemaer ved noen samlinger, (ligger vedlagt) for å sjekke hvilke tanker seilerne har om NM. Svarene gir nødvendigvis ikke den fulle sannhet, da det bare er noen som er spurt, men de kan være en indikasjon. Blant Optimistene (15 stk.) ønsker et betydelig flertall at alle klassene som står nevnt i spørreskjema skal delta, 1 ønsker mesterskap for Optimist, Zoom8 og E-jolle og 1 ønsker alle klasser unntatt Laser og Zoom8. Blant Zoom8 (17 stk.) seilerne ønsker alle så nær som 1, Stor NM for alle klassene, mens 1 ikke ønsker Brett og E-jolle med. 2 nevner at Oselvar bør være med. I E-jolle klassen (10 stk.) er det mer spredning, ½ ønsker alle klasser, mens resten deler seg mellom ikke deltakelse for Zoom 8 og Laser, og noen vil bare ha NM for Optimist/Zoom8/E-jolle. I Laser Radial klassen (8 stk.) vil majoriteten ha alle klasser, mens 2 ønsker NM bare for Laser og 1 ønsker Laser og Brett. Laser Standard (2 stk.) er det bare 2 svar, 1 ønsker alle klasser og 1 ønsker Laser, Brett og 29-er. Trenere har også svart på spørreskjemaet, her mente de fleste at NM skulle være for alle, 1 mente at NM skulle avvikles enkeltvis for klassene, 1 ønsket alle klasser ikke Brett, men + Snipe, 1 mente alle unntatt Optimist 1 mente kun NM for Optimist/Zoom8/Laser Blant de spurte seilerne var det 71 % som ønsket NM midt i sesongen, 23 % som ønsket NM sent i sesongen, mens bare 2 ønsket det på slutten av sesongen. Blant trenerne var meningene mellom midt i sesongen og slutten av sesongen Stevne med høyt sportslig nivå Stor NM har nå vært arrangert 6 ganger, i Arendal, Oslo (KNS), Bergen, Tønsberg, Horten og sist Brevik. Styret i NSF våger å påstå at dette har vært stevner med høyt sportslig nivå. Intensjonen var å ha med OL seilerne våre i Stor NM, og det har vi i liten grad lykkes med. Det henger dessverre sammen med at flere OL klasser ikke har mange nok seilere i Norge til å skape grunnlag for et NM, og således ikke ville deltatt uansette organisasjonsform på NM. Vi opplever at vi har hatt spektakulære medaljeseilaser, men det betinger vind, og det har vært mangelvare på finaledagene de 2 siste årene. Konseptet Stor NM kan neppe tilskrives det. Riksdekkende medier Vi må også erkjenne at vi i liten grad har klart å få dekning i riksdekkende medier. Mange lokalaviser fokuserer imidlertid på sine lokale helter, et fokus vi får fordi Stor NM er et stort arrangement hvor pressemeldinger blir sendt pressen og samarbeidet med pressen blir vektlagt i større grad enn ved et NM for en enkelt klasse. Vi opplever i disse sammenhenger at vi får satt seiling på idrettskartet. 14

15 Presentere våre samarbeidspartnere Vi har i liten grad klart å bruke Stor NM til å presentere våre samarbeidspartnere, men det skyldes nok mer mangel på samarbeidspartnere enn konseptet Stor NM. Jotun har imidlertid vært med de siste årene og gitt uttrykk for at de har vært fornøyd med samarbeidet. Hva har vi så lykkes med? Vi har klart å samle jolleseilerne til et Stor NM i Norge med meget god deltakelse. Dette gjør at seilerne kan få erfaring med andre klasser, noe som er viktig når de skal gjøre valg for videre satsing Det har vært en jevn øking i deltakelsen. I fjor ble det dessverre kollisjon med skolestart for noen områder i landet og lavere deltakelse, men ellers har deltakelsen vært stigende. Vi har klart å lage et stevne som har gjort det mulig å skaffe sponsorer som har gitt de arrangerende foreningene et betydelig overskudd. Svært mange jolleseilere gir uttrykk for at de ønsker et mesterskap for mange klasser. Klasseklubbene arrangerer selv NC som krever mange baner dvs mange deltakende klasser, vi må ta det som et tegn på at større regattaer er noe klasseklubbene ønsker Vi har klart å lage Norgesmesterskap som blir mer enn bare en vanlig regatta for seilerne Stor NM bare et arrangement for store foreninger Stor-NM er et arrangement som krever betydelige ressurser på mange plan. Mindre klubber har vist at det er mulig å gjennomføre et Stor NM i samarbeid. Motargumenter er at dette skaper unødig mye ekstra tid til samarbeidsmøter og administrasjon. Med effektiv styring kan vi vanskelig se at dette skal kreve mer samarbeidstid enn om f.eks 3 foreninger skulle arrangere hver sitt NM. Kollisjon med internasjonale mesterskap For sesongen 2009 har vi ikke klart å finne et tidspunkt for Stor NM som ikke kolliderer med et internasjonalt mesterskap for en av klassene. Regelverket åpner for at disse klasser kan søke om å avholde sitt Norges mesterskap på et annet tidspunkt. Slik søknad er innvilget og årets arrangør har løst utfordringen på en eksemplarisk måte: De lager en spennende regatta for nevne klasse ikke et NM under selve Stor NM. Vi ser at stevnekollisjon er en utfordring vi vil møte, spesielt nå når vi har fått så mange rekrutteringsklasser. Styret i NSF vil derfor foreslå at Styret sammen med klasseklubbene finner et egnet fast tidspunkt for Stor NM hver år. Dette skaper forutsigbarhet og klasseklubbene kan arbeide gjennom sin internasjonale klasse for å unngå kollisjon. Noen klasser ønsker ikke å delta. NSF har i år fått dispensasjonssøknad fra Laser Standard og 2,4mR til Stor NM. Vi erfarer at forventninger til sosial ramme rundt et mesterskap er svært forskjellig for jolleseilere og klasser med voksne deltakere. Styret i NSF vil derfor foreslå at vi opprettholder konseptet Stor NM, men at deltakere i Stor NM er klasser som har majoritet av juniorseilere. 15

16 Styrets innstilling: 1. Stor NM som konsept beholdes. 2. Stor NM arrangeres for klasser hvor majoriteten av seilere er juniorseilere. 3. Arrangør av Stor NM kan selv velge å invitere andre klasser 4. Et fast tidspunkt for Stor NM utarbeides i samarbeidet mellom styret i NSF og klasseklubbene for aktuelle klasser. 5. Retningslinjer for Stor NM revideres i samsvar med vedtak på Seiltinget og gjøres gjeldende fra sesong

17 Sak 2. Styret Lisens Bakgrunn: Det er sterkt fokus på sikkerhet i idretten i dag, dette gjelder også seiling. Det er likevel slik at det stadig vekk oppstår ulykker i sporten i varierende grad. Vi har i Norge heldigvis vært skånet for dødsulykker siden 1991, men vi har dessverre et økende antall andre ulykker. Dette er en direkte konsekvens av økende interesse, og flere seilere. Ulykker som særlig rammer seilsporten kan nevnes, hodeskader, tannskader, forskjellige typer brudd, tap av fingre og deler av arm, leddskader, øyeskader, osv. I seilsporten er det i dag ingen krav til forsikring av utøvere, noe vi finner uforsvarlig når vi ser det betydelige skadepotensialet som ligger i dette og hvilke konsekvenser dette kan få for utøveren og dens familie. Vi er i dag et av to forbund i NIF (av 42 stk), som ikke har tatt skader og ulykker på alvor, og innført en pålagt lisens-/forsikringsordning. Ake- og Bobforbundet er det andre forbundet som ikke har innført lisens. Forbund med lisens Roforbundet Rugbyforbundet Bueskytterforbundet Basketballforbundet Rytterforbundet Danseforbundet Bandyforbundet Amerikanskfottballforbundet Friidrettsforbundet Sykkelforbundet Cheerlederforbundet Frisbeeforbundet Skøyteforbundet Fekteforbundet Klatreforbundet Fotballforbundet Bordtennisforbundet Orienteringsforbundet Håndballforbundet Vollyballforbundet Snowboardforbundet Ishockeyforbundet Petanqueforbundet Squashforbundet Motorsportforbundet Bowlingforbundet Triathlonforbundet Svømmeforbundet Dykkeforbundet Biljardforbundet Skiskyterforbundet Kampsportforbundet Badmingtonforbundet (frivillig) Gymnastikk- og Turnforbundet Kickboksingforbundet Padleforbundet (frivillig) Tennisforbundet Styrkeløftforbundet Golfforbundet Bryteforbundet Forbund uten lisens Seilforbundet Ake og Bob forbundet Lisensforsikring sikrer utøveren en raskest mulig behandling av skader, slik at skadeavbruddet blir kortest mulig. Det vil si at man har tilgang på privat behandling, og slipper å stå i kø i det offentlige. Det er også slik at forsikringen dekker all nødvendig behandling opp til 2 år etter at skaden har inntruffet. I de tilfeller utøveren skulle pådra seg skader som gir uførhet, er han/hun sikret en god økonomisk kompensasjon. Det samme er ektefelle og barn ved dødsfall. Lisensforsikring dekker også skader som oppstår under trening hjemme, både på vannet og på land. 17

18 NSF har fått tilbakemeldinger fra noen foreninger som har trodd at NIFs barneforsikring dekker barn opp til 19 år. Legger ved et utdrag av loven som oppklarer dette. Idrettsforsikring for barn ( ) I samarbeid med If skadeforsikring har Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF) en egen idrettsforsikring for barn. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet NIF, eller deltar i organisert aktivitet i regi av klubber/lag tilsluttet NIF er forsikret. Forsikringer dekker barnet til og med det året de fyller 12 år. Ved en kollektiv forsikring gjennom NSF, vil vi oppnå en dekningsgrad på ulykker det ikke vil være mulig å få tegnet som enkeltstående seiler. Forsikringsdekning Grunn forsikring Utvidet forsikring A. Ulykkesdødsfall Utbetales ved den forsikredes død: Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegget ikke er dekket Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år (som er hjemmeværende hos forsikrede) B. Invaliditetserstattning Utbetales prosentvis I forhold til invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50 % Se også vilkårenes pkt Ved 100 % medisinskinvaliditet utbetales 200 % av forsikringssummen. Invaliditet under 5 % gir ikke erstatning C. Tannskader Egenandel D. Fysioterapi/Kiropraktor Egenandel E. Behandlingsutgifter Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år. Egenandel F. Privatklinikk Egenandel G. Ansvar Egenandel NSF har sett på prisen på lisens/forsikring i andre forbund vi kan sammenlikne oss med, og ser at snittet for disse forbundene ligger på kr for juniorer og kr for seniorer. 18

19 Risiko sport Standard jr. standard sr Utvidet jr. utvidet sr Alpint Hopp Rytter Snowboard Snitt Forslag til vedtak: Norges Seilforbund innfører obligatorisk lisensforsikringfra Alle som deltar i terminfestede regattaer må løse lisens. Seiltinget gir NSFs styre fullmakt til å forhandle frem en lisens/forsikringsavtale med et tak på kr. 500,- pr seiler for seniorer og kr 400,- per seiler for juniorer. 19

20 Sak 3. Asker Seilforening StorNM Bakgrunn: StorNM konseptet har til nå vært arrangert 6 ganger, samt at det skal arrangeres nå i Sandefjord Seilforening fremmet på forrige ting forslag til avvikling av konseptet fra og med sesongen 2008, men forslaget falt. Dette var bla grunnet i at arrangementet allerede var tildelt for 2009 og at styret skulle fremlegge en evalueringsrapport på Seiltinget i Asker Seilforening er naturligvis ikke kjent med innholdet av denne rapporten innen fristen for innsending av saker til behandling. Det foreligger for øvrig pr d.d ikke tilgjengelig styremøteprotokoll fra NSF styret etter styremøtet 18.september 08. Intensjonen med StorNM er bla: Arrangere et stevne med høyt sportslig nivå. Samle Norges beste seilere på et sted Tilrettelegge for at også riksdekkende medier tar tak i vår idrett. Sette seiling på idrettskartet Spektakulære medaljeseilaser Presentere våre samarbeidspartnere Gjøre det interessant for utenlandske seilere å delta Skape et møtested for alle seilinteresserte Tanken bak konseptet er veldig god, men dessverre har de fleste av disse intensjonene i svært liten grad blitt oppfylt. Videre er Stor-NM er et arrangement som krever betydelige ressurser på mange plan, noe som gjør at det er vanskelig for andre enn store foreninger med egnede baneområder og landområder å gjennomføre. Dette medfører at de aller fleste foreninger i landet er uten kapasitet til å gjennomføre et StorNM og aldri vil kunne stå som arrangør av NM for junior/jolleklassene. For noen klasser vil det alltid kollidere med viktigere internasjonale arrangement. Dette fører til at mange av de beste seilerne ikke deltar i Stor-NM. Selv om det er åpnet opp for at flere foreninger kan gå sammen om å arrangere et StorNM skaper man med dette unødig mye ekstra tid til samarbeidsmøter og administrasjon. Forslag til vedtak: Seiltinget 2009 vedtar å gå bort fra dette konseptet fra og med sesongen Styrets vurderinger: Se sak 1 Styrets innstilling: Forslaget avvises. 20

21 Sak 4. Nesodden Seilforening Toppidrettsmodellen/klasseklubbenes representasjon i Eliteutvalget Bakgrunn: Det er Nesodden SF oppfatning at nåværende toppidrettsmodell ikke har vist seg å fremme rekruttering fra ungdomsmiljøene til videre satsing på høyt nivå. Spissing av juniorseileres kompetanse mot båttyper som er OL-klasser skjer på et så tidlig tidspunkt at det virker negativt for klasseklubbers oppbygging av ungdomsmiljøer. Frafallet av jolleseilere etter junioralder er stort. Flere seilere føler seg urettferdig behandlet ved uttak til ToppSeil. Vi stiller spørsmål om NSF s organisering av trening og regattadeltakelse har virket etter hensikt. Nesodden SF tror dette vil skade norsk seilsport på lengre sikt. Vi tror det må til en endring både av toppidrettsmodellen og praktisering av modellen. Det foreslås derfor at NSF på nytt gjennomgår toppidrettsmodellen i samarbeid med aktuelle klasseklubber innen jolleseiling. Forslag til vedtak: Forslagene er fremmet slik at de kan stemmes over samlet eller enkeltvis. 1. NSF etablerer en arbeidsgruppe bestående av representanter fra NSF og aktuelle klasseklubber innen jolleseiling. Arbeidsgruppens mandat er: Å videreutvikle seilforbundets toppidrettsmodell Å definere mål, organisering og ansvarsdeling i en toppidrettsmodell Å vurdere hvordan klasseklubber kan tillegges ansvar for representasjonslag innen sin klasse, der Olympiatoppens krav til utviklingsarbeid og kvalitetssikring ivaretas. Toppidrettsmodellen for jolleseiling forutsettes utviklet i løpet av våren I NSF s toppidrettsmodell for jolleseiling har NSF ansvar for to lag landslag og ToppSeil OL- klasse. 3. I NSF s toppidrettsmodell for jolleseiling skal uttak til ToppSeil OL klasse skje blant seilere over 18 år etter søknad fra seileren selv. Styrets vurderinger: NSF er organisert på en slik måte at toppidretten faller inn under eliteutvalget, som skal arbeide etter retningslinjer trukket opp av styret. Dette utvalget består av både faglig kompetanse og idrettspolitiske representanter. Styret har gjennom en årrekke sett at dette har vært den beste måten å organisere denne delen av idretten. Det ivaretar de sportslige målene uavhengig av klasse eller andre interesser. Det er også gjennom en årrekke utviklet et nært og godt samarbeid med Olympiatoppen, som ser det som naturlig at toppidretten først og fremst er styrt av fagpersonell, med basis i opptrukne retningslinjer. Det kan selvfølgelig diskuteres i hvilken aldersgruppe det er naturlig at NSF tar over styringen av utøverne, men erfaringsmessig så ser vi at gapet mellom nasjonalt nivå og olympisk nivå bare øker. Dette gjør at det er mest hensiktsmessig for NSF å ta inn talentene så tidlig som mulig. Styret ser at dette i visse tilfeller kan virke noe negativt i forhold til miljøet i den enkelte klasse på nasjonalt nivå, men det er dessverre et nødvendig onde dersom Norge fortsatt ønsker å være med i kampen om medaljene. Styret anser at intensjonene i forslaget ivaretas gjennom de løpende prosesser som til enhver tid vil løpe i EU og styret. Styrets innstilling: Forslaget avvises. 21

22 SAK 8: HANDLINGSPLAN

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 SAK 9: FATTE VEDTAK OM KONTINGENT Forslag til Seiltinget 2009: Styret foreslår å heve kontingenten til NSF til kr 120,- pr medlem. Begrunnelse for kontingentheving: Automatinntektenes bortfall i 2007 utgjorde i overkant av 45 % av inntekten til NSF Overføringene fra NIF er i større grad øremerket spesifiserte prosjekter Seiltinget 2007 ga klare signaler om å opprettholde samme aktivitetsnivå som tidligere og ba NSFs styre se på alternative inntektskilder for å erstatte inntektsbortfallet Blant forslagene fra seiltinget 2007 var økning i kontingent. Aktuelle tiltak som er igangsatt: Engasjere en markedssjef for å kommersialisere NSF og profesjonalisere arbeidet med samarbeidspartnere. Dette ble etter en evaluering tatt bort i Salg av seilopplevelser Salg i idrettsbutikken Politisk press mot myndighetene i forhold til økonomiske ressurser Fokus på kostnadseffektivitet Aktuelle tiltak som krever godkjennelse av tinget: Kontingentheving Historikk: 1970 Kr. 2,- pr. medlem 1971 Kr. 5, Kr. 10, Kr. 20, Kr. 30, Kr. 30, Kr. 45,- Kontingenten i noen av våre naboland: Danmark Kr. 90,- Sverige Kr. 15, ,- pr Seilforening Finland Kr. 110,- Både Sverige og Danmark jobber med å heve kontingenten i sine respektive land. 31

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer