NORGES SEILFORBUNDS TING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES SEILFORBUNDS TING"

Transkript

1 NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL SØNDAG 22. MARS 2009 KL Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1

2 2

3 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG 17. MARS Registrering/utlevering av stemmetegn Lunsj Seiltinget åpner Forhandlinger Pause Forhandlingene fortsetter Middag SØNDAG 18. MARS Forhandlingene fortsetter (med innlagt pause) Lunsj Forhandlingene fortsetter (med innlagt pause) Ca Avslutning 3

4 4

5 SAKENES BEHANDLING ÅPNING Åpnings- og hilsningstaler SAK 1: GODKJENNING AV DE FRAMMØTTE REPRESENTANTER SAK 2: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN A. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom om ledelsen av møtet. B. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigentene, undertegnet med representantens navn og forening. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt. C. Seiltinget er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter. Alle vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. (Lovsaker 2/3 flertall). D. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer for og imot. E. Forslag som ikke er påført sakslisten, kan ikke vedtaksbehandles. F. Dirigentene har rett til å gjøre forslag om forkortning av taletiden og fremlegg om strek ved de inntegnede talere. Det er anledning til å tegne seg for replikker og svarreplikker. Dirigentene kan begrense antall replikker. 5

6 SAK 3: GODKJENNING AV SAKSLISTEN Åpning 1. Godkjenne de frammøtte representanter 2. Godkjenne forretningsorden 3. Godkjenne saksliste 4. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen, og tellekorps på 4 medlemmer 5A. Behandle styrets beretning B. Behandle styrets beretning A. Behandle revidert regnskap B. Behandle revidert regnskap Behandle innkomne forslag 8. Behandle handlingsprogram Fatte vedtak om kontingent 10. Vedta budsjett 11. Bestemme tid og sted for neste Seilting 12. Tilsette statsautorisert revisor og fastsette hans honorar 13. Valg av kandidater til åpne tillitsverv, spesifisert etter Valgkomiteens innstilling Aktuelle temaer vil bli innpasset i løpet av Tinget 6

7 SAK 4: VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆR, REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN, TELLEKORPS Det velges: 2 dirigenter 1 sekretær 2 representanter til å underskrive protokollen Tellekorps på 4 medlemmer SAK 5A: BEHANDLE STYRETS BERETNING 2007 Se årsrapport 2007 SAK 5B: BEHANDLE STYRETS BERETNING 2008 Se årsrapport 2008 SAK 6A: BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP 2007 Se årsrapport 2007 SAK 6B: BEHANDLE REVIDERT REGNSKAP 2008 Se årsrapport 2008 SAK 7: INNKOMNE FORSLAG med Styrets innstilling Lovsaker: Sak 1. Sandefjord Seilforening Sak 2. Klasseklubbene Sak 3. Lovkomiteen Sak 4. Styret Klasseklubbenes representasjon på seiltinget Klasseklubbenes representasjon på seiltinget Ny lovnorm Omorganisering av kretsleddet Ikke lovsaker: Sak 1. Sandefjord Seilforening Sak 2. Styret Sak 3. Asker Seilforening Sak 4. Nesodden Seilforening StorNM Forsikringslisens StorNM Toppidrettsmodellen og klasseklubbenes rolle 7

8 Lovsaker: Sak 1. Sandefjord Seilforening Klasseklubbers representasjon på seiltinget Bakgrunn: Klasseklubben kan i dag bare stille med en representant for samtlige klasseklubber. Dette gjør at enkelte klasseklubber lett ikke vil nå frem med sine synspunkter på ovenfor Seiltinget. Klasseklubbene har tett kontakt både med de aktive seilerne og seilforeningene både i Norge og utlandet. De har derfor god innsikt i hva seilerne mener og ønsker og bør derfor kunne fremme sine synspunkter direkte for Seiltinget. Forslag til vedtak Seiltinget i 2007 vedtar lovendring av Ny lovtekst blir: 8.10 En representant fra hver av NSFs godkjente klasseklubber. Styrets vurderinger: Klasseklubbene er tilknyttet som medlemmer av NSF, men er ikke et formelt organ knyttet til Norges Idrettsforbund. NSFs lov gir derfor klasseklubbene adgang som deltagere på NSFs ting kun med begrensede rettigheter. Medlemmene er gitt anledning til å fremme sine synspunkter via sin medlemsforening og seilkrets, og NSF ser derfor ingen grunn til at de også skal kunne fremme sine synspunkter via klasseklubben. Se NIF uttalelse: Stemmerett for klasseklubber Norges Seilforbund (NSF) har anmodet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) om en vurdering av NSFs klasseklubbers stemmerett ved særforbundets ting. Etter NIFs forståelse av klasseklubb-begrepet er disse interesseorganisasjoner for enkelte seilklasser innenfor NSF. Interesseorganisasjonenes vedtekter er basert på en lovnorm som er utarbeidet av NSF og det er NSFs styre som godkjenner opprettelsen av den enkelte klasseklubb. Klasseklubbene er således ikke et formelt organisasjonsledd tilsluttet NIF og slike interesseorganisasjoner er heller ikke definert i NIFs lov. I henhold til Basis lovnorm for særforbund, som er vedtatt av Idrettsstyret og hjemlet i NIFs lov, er det kun formelle organisasjonsledd som har stemmerett ved særforbundets ting. Videre tillater man stemmerett for tingvalgt styre i særforbundet. NIF kan ikke godkjenne en særforbundslov som gir ikke-formelle organer stemmerett i NIFs formelle organisasjonsledd. Klasseklubbene kan derfor ikke ha stemmerett ved seiltinget. Klasseklubbene kan imidlertid ha møte- og forslagsrett ved særforbundets ting dersom dette fastsettes i NSFs lov jf. basislovnorm for særforbund 11 fjerde ledd litra a. Med hilsen Geir Johannessen (sign) Leder Lov og frivillighet Styrets innstilling: Forslaget avvises. 8

9 Sak 2. Klasseklubbene Klasseklubbers representasjon på seiltinget Bakgrunn: Klasseklubbene har i alle år hatt kun en stemme på NSF seilting. Denne har stort sett gått på omgang mellom Jolle- og kjølbåtmiljøet. Klasseklubbene har i mange år hevdet at dette er for lite, og representerer en skjevfordeling både av stemmeretten og av representasjonen på tinget. Under årets Klasseklubbmøte fikk teknisk komité i oppdrag, på vegne av klasseklubbene, å fremme følgende forslag om økt representasjon og stemmerett ved fremtidige Seilting. Forslagene har følgende motivering; 1. Svært mye av den aktive seilingen i Norge drives av klasseklubbenes medlemmer. Klasseklubbene er en resurs som arbeider aktivt for at Seilforeningene skal få god deltagelse i sine regattaer. Kjølbåt og jolle seiling drives fra ulikt ståsted. (Jolle = foreldredrevet Kjølbåt=eierdrevet). De bør derfor tale og stemme ut fra sitt ståsted. En økning til to representanter, en fra hver leir, vil bidra til a klasseklubbene trekkes tettere inn mot NSF s indre liv, og gis anledning til å bidra på bredere basis en nå. 2. Klasseklubber som ønsker og før de har noe å bidra med på tinget bør få anledning til å stille med en representant. Bidrar dermed til at flere synspunkter blir brakt til torgs, og at man sammen drar i flokk i større grad en tilfellet er i dag. Forslag til vedtak Seiltinget i 2009 vedtar lovendring av Ny lovtekst blir: 8.10 To representant fra NSF godkjente klasseklubber, en fra jollemiljøet og en fra kjølbåtmiljøet. Alle klasseklubber bør kunne få møterett, men ikke stemmerett Styrets vurderinger: Se sak 1 Styrets innstilling: Forslaget avvises 9

10 Sak 3. Lovkomiteen Lovnorm Bakgrunn: Forslaget er basert på Basis-Lovnorm for Særforbund vedtatt av Idrettsstyret og Norges Seilforbunds nåværende lover. Der hvor det har vært divergens mellom nåværende lover for Norges Seilforbund og Basis- Lovnorm for Særforbund har vi latt sistnevnte være styrende. Vårt forslag er vedlagt: se vedlegg 1 Forslag til vedtak Seiltinget 2009 vedtar lovkomiteens forslag til nye lover som presentert i vedlegg 1 Styrets vurderinger: Styret mener de endringene som lovkomiteen har kommet med er så små at de regner dette som housekeeping. Styrets innstilling: Lovkomiteens forslag til nye lover som presentert i vedlegg 1 vedtas. Styret gjør oppmerksom på at loven må gjennom lov og domskomiteen i NIF før den eventuelt er gjeldene. Det bemerkes i denne sammenheng at lovkomiteen også har reist spørsmålet om endringer i reglene om startberettigelse, slik at alle mannskaper om bord må være medlem av en seilforening tilsluttet NSF. Styret har besluttet å ikke fremme forslag om dette, da vi anser at det ikke er ønskelig å påføre seilermiljøene øket belastning nå. 10

11 Sak 4. Styret Omorganisering av kretsleddet Bakgrunn: Over lengre tid har det pågått diskusjoner om endring av kretsleddet. Dette har sin bakgrunn i at de forskjellige kretsene har sterkt varierende aktivitets- og servicenivå. Noen kretser fungerer godt, mens en rekke andre fungerer kun delvis, eller ikke i det hele tatt. Dette er samlet sett ikke tilfredsstillende. Strukturen gir i mange områder lite tilbake til seilerne Det er ønskelig å finne løsninger som øker interessen for arbeid for kretsene Arbeidet i kretsene må fordeles på en bedre måte mellom foreningene og enkeltpersoner Styret har et ønske om å forbedre situasjonen, for å sikre et best mulig tilbud til alle foreninger og seilere. For å få til dette ser en at det vil være ønskelig med strukturelle endringer. Det anses at endringen vil kunne gi nye muligheter både i områder hvor aktiviteten har vært lav, så vel som i områder som allerede fungerer bedre. Andre idretter rapporterer om gode erfaringer ved overgang til regioner. Styret anser det som viktig at der i rimelig grad tas lokale ønsker i betraktning ved fastsettelse av regionsgrensene. En ønsker derfor å involvere foreningene og dagens kretser i denne prosessen. På denne måte kan man i størst mulig grad unngå uheldige effekter i forhold til eksisterende gode samarbeidsprosjekter. Det fremmes ikke forslag til endringer i forhold til arbeidsområder i forhold til det som gjelder for dagens kretser. Styrets foreløpige tanker om regionsgrenser er som følger: Region 1. Østsiden av og øst for Oslofjorden Region 2 Vestsiden av Oslofjorden Region 3 Sørlandet fra Skien til og med Egersund Region 4 Vestlandet fra nord om Egersund til Hustadvika Region 5 Midt Norge fra Hustadvika til sør om Bodø Region 6 Nord Norge fra og med Bodø og nordover Region 7 Mjøsa 11

12 Forslag til vedtak Dagens seilkretser endres til totalt 7 seilregioner. Kretsene gis en nærmere angitt frist til å komme med sine synspunkter på ønskede regionsgrenser, slik at styret senest i løpet av 3.kvartal 2009 kan fastsette disse. Seilregionene skal være operative f.o.m Det gjøres ikke endringer i forhold til arbeidsområder i forhold til det som gjelder for dagens kretser. Forslaget innebærer en endring av Norges Seilforbunds Lov i paragrafene 8 og , vil etter dette lyde: STYRETS MØTE MED SEILREGIONENE I de år det ikke holdes seilting, holder styret møte med seilregionene i mars måned. Saker som ønskes behandlet på møtet må være styret i hende innen 1.februar. Innkallelse med dagsorden sendes ut med 1 måneds varsel. Det kan kun møte 2 representanter fra hver region. Ved regionsmøtet benyttes reiseutgiftsfordeling, utgiftene fordeles også på regioner som ikke møter. 8.3 første setning vil etter dette lyde: To representanter fra hver seilregion. 12

13 Ikke lovsaker: Sak 1. Sandefjord Seilforening StorNM Bakgrunn: StorNM har vært arrangert 6 ganger og skal arrangeres i Målsetting med StorNM er: Arrangere et stevne med høyt sportslig nivå Samle Norges beste seilere på et sted Tilrettelegge for at også riksdekkende medier tar tak i vår idrett Sett seiling på idrettskartet Spektakulære medaljeseilaser Presentere våre samarbeidspartnere Invitere utenlandske seilere Skape et møtested for alle seilinteresserte Skape et naturlig sted for møter og seminarer Disse målsettingene er i liten grad blitt oppfylt, arrangementet lever derfor ikke opp til intensjonene. StorNM er et arrangement som krever store ressurser for å gjennomføres, noe som gjør at det er vanskelig for andre enn store foreninger med egnede baneområder og landområder å påta seg arrangementet. Dette medfører at foreninger uten slik kapasitet til å gjennomføre et StorNM aldri vil kunne stå som arrangør av NM for junior- og jolleklassene. I tillegg oppfatter vi at noen klasseklubber for klassene som inngår i arrangementet ikke selv ønsker å være med, da klassenes egne ønsker om format, tidsramme o.a. i liten grad blir tatt hensyn til, og at dette blant annet påvirker deltakerantallet negativt. Forslag til vedtak: Seiltinget 2009 vedtar å gå bort fra StorNM-konseptet f.o.m Styrets vurderinger: På siste seilting ble det fremmet forslag om at man skulle gå bort fra konseptet Stor NM. Man besluttet da å be Styret om en rapport om Stor NM på neste Seilting. Ved dette seilting er det også fremmet forslag om at man bør gå bort fra konseptet Stor NM bl.a fordi man i liten grad innfrir målsettingene. Det blir videre hevdet at StorNM er et arrangement som krever store ressurser for å gjennomføres og at det derfor er få klubber som kan arrangere Stor NM og at enkelte klasseklubber ikke selv ønsker å være med. Videre at for noen klasser vil det alltid kollidere med viktigere internasjonale arrangement. Dette fører til at mange av de beste seilerne ikke deltar i Stor-NM. Hvordan har vi innfridd forventningene: Hvorvidt man mener man har innfridd forventninger vil nok i en stor grad være subjektive synspunkter og avhengig av hvilket perspektiv man har. 13

14 Vi har derfor valgt å dele ut spørreskjemaer ved noen samlinger, (ligger vedlagt) for å sjekke hvilke tanker seilerne har om NM. Svarene gir nødvendigvis ikke den fulle sannhet, da det bare er noen som er spurt, men de kan være en indikasjon. Blant Optimistene (15 stk.) ønsker et betydelig flertall at alle klassene som står nevnt i spørreskjema skal delta, 1 ønsker mesterskap for Optimist, Zoom8 og E-jolle og 1 ønsker alle klasser unntatt Laser og Zoom8. Blant Zoom8 (17 stk.) seilerne ønsker alle så nær som 1, Stor NM for alle klassene, mens 1 ikke ønsker Brett og E-jolle med. 2 nevner at Oselvar bør være med. I E-jolle klassen (10 stk.) er det mer spredning, ½ ønsker alle klasser, mens resten deler seg mellom ikke deltakelse for Zoom 8 og Laser, og noen vil bare ha NM for Optimist/Zoom8/E-jolle. I Laser Radial klassen (8 stk.) vil majoriteten ha alle klasser, mens 2 ønsker NM bare for Laser og 1 ønsker Laser og Brett. Laser Standard (2 stk.) er det bare 2 svar, 1 ønsker alle klasser og 1 ønsker Laser, Brett og 29-er. Trenere har også svart på spørreskjemaet, her mente de fleste at NM skulle være for alle, 1 mente at NM skulle avvikles enkeltvis for klassene, 1 ønsket alle klasser ikke Brett, men + Snipe, 1 mente alle unntatt Optimist 1 mente kun NM for Optimist/Zoom8/Laser Blant de spurte seilerne var det 71 % som ønsket NM midt i sesongen, 23 % som ønsket NM sent i sesongen, mens bare 2 ønsket det på slutten av sesongen. Blant trenerne var meningene mellom midt i sesongen og slutten av sesongen Stevne med høyt sportslig nivå Stor NM har nå vært arrangert 6 ganger, i Arendal, Oslo (KNS), Bergen, Tønsberg, Horten og sist Brevik. Styret i NSF våger å påstå at dette har vært stevner med høyt sportslig nivå. Intensjonen var å ha med OL seilerne våre i Stor NM, og det har vi i liten grad lykkes med. Det henger dessverre sammen med at flere OL klasser ikke har mange nok seilere i Norge til å skape grunnlag for et NM, og således ikke ville deltatt uansette organisasjonsform på NM. Vi opplever at vi har hatt spektakulære medaljeseilaser, men det betinger vind, og det har vært mangelvare på finaledagene de 2 siste årene. Konseptet Stor NM kan neppe tilskrives det. Riksdekkende medier Vi må også erkjenne at vi i liten grad har klart å få dekning i riksdekkende medier. Mange lokalaviser fokuserer imidlertid på sine lokale helter, et fokus vi får fordi Stor NM er et stort arrangement hvor pressemeldinger blir sendt pressen og samarbeidet med pressen blir vektlagt i større grad enn ved et NM for en enkelt klasse. Vi opplever i disse sammenhenger at vi får satt seiling på idrettskartet. 14

15 Presentere våre samarbeidspartnere Vi har i liten grad klart å bruke Stor NM til å presentere våre samarbeidspartnere, men det skyldes nok mer mangel på samarbeidspartnere enn konseptet Stor NM. Jotun har imidlertid vært med de siste årene og gitt uttrykk for at de har vært fornøyd med samarbeidet. Hva har vi så lykkes med? Vi har klart å samle jolleseilerne til et Stor NM i Norge med meget god deltakelse. Dette gjør at seilerne kan få erfaring med andre klasser, noe som er viktig når de skal gjøre valg for videre satsing Det har vært en jevn øking i deltakelsen. I fjor ble det dessverre kollisjon med skolestart for noen områder i landet og lavere deltakelse, men ellers har deltakelsen vært stigende. Vi har klart å lage et stevne som har gjort det mulig å skaffe sponsorer som har gitt de arrangerende foreningene et betydelig overskudd. Svært mange jolleseilere gir uttrykk for at de ønsker et mesterskap for mange klasser. Klasseklubbene arrangerer selv NC som krever mange baner dvs mange deltakende klasser, vi må ta det som et tegn på at større regattaer er noe klasseklubbene ønsker Vi har klart å lage Norgesmesterskap som blir mer enn bare en vanlig regatta for seilerne Stor NM bare et arrangement for store foreninger Stor-NM er et arrangement som krever betydelige ressurser på mange plan. Mindre klubber har vist at det er mulig å gjennomføre et Stor NM i samarbeid. Motargumenter er at dette skaper unødig mye ekstra tid til samarbeidsmøter og administrasjon. Med effektiv styring kan vi vanskelig se at dette skal kreve mer samarbeidstid enn om f.eks 3 foreninger skulle arrangere hver sitt NM. Kollisjon med internasjonale mesterskap For sesongen 2009 har vi ikke klart å finne et tidspunkt for Stor NM som ikke kolliderer med et internasjonalt mesterskap for en av klassene. Regelverket åpner for at disse klasser kan søke om å avholde sitt Norges mesterskap på et annet tidspunkt. Slik søknad er innvilget og årets arrangør har løst utfordringen på en eksemplarisk måte: De lager en spennende regatta for nevne klasse ikke et NM under selve Stor NM. Vi ser at stevnekollisjon er en utfordring vi vil møte, spesielt nå når vi har fått så mange rekrutteringsklasser. Styret i NSF vil derfor foreslå at Styret sammen med klasseklubbene finner et egnet fast tidspunkt for Stor NM hver år. Dette skaper forutsigbarhet og klasseklubbene kan arbeide gjennom sin internasjonale klasse for å unngå kollisjon. Noen klasser ønsker ikke å delta. NSF har i år fått dispensasjonssøknad fra Laser Standard og 2,4mR til Stor NM. Vi erfarer at forventninger til sosial ramme rundt et mesterskap er svært forskjellig for jolleseilere og klasser med voksne deltakere. Styret i NSF vil derfor foreslå at vi opprettholder konseptet Stor NM, men at deltakere i Stor NM er klasser som har majoritet av juniorseilere. 15

16 Styrets innstilling: 1. Stor NM som konsept beholdes. 2. Stor NM arrangeres for klasser hvor majoriteten av seilere er juniorseilere. 3. Arrangør av Stor NM kan selv velge å invitere andre klasser 4. Et fast tidspunkt for Stor NM utarbeides i samarbeidet mellom styret i NSF og klasseklubbene for aktuelle klasser. 5. Retningslinjer for Stor NM revideres i samsvar med vedtak på Seiltinget og gjøres gjeldende fra sesong

17 Sak 2. Styret Lisens Bakgrunn: Det er sterkt fokus på sikkerhet i idretten i dag, dette gjelder også seiling. Det er likevel slik at det stadig vekk oppstår ulykker i sporten i varierende grad. Vi har i Norge heldigvis vært skånet for dødsulykker siden 1991, men vi har dessverre et økende antall andre ulykker. Dette er en direkte konsekvens av økende interesse, og flere seilere. Ulykker som særlig rammer seilsporten kan nevnes, hodeskader, tannskader, forskjellige typer brudd, tap av fingre og deler av arm, leddskader, øyeskader, osv. I seilsporten er det i dag ingen krav til forsikring av utøvere, noe vi finner uforsvarlig når vi ser det betydelige skadepotensialet som ligger i dette og hvilke konsekvenser dette kan få for utøveren og dens familie. Vi er i dag et av to forbund i NIF (av 42 stk), som ikke har tatt skader og ulykker på alvor, og innført en pålagt lisens-/forsikringsordning. Ake- og Bobforbundet er det andre forbundet som ikke har innført lisens. Forbund med lisens Roforbundet Rugbyforbundet Bueskytterforbundet Basketballforbundet Rytterforbundet Danseforbundet Bandyforbundet Amerikanskfottballforbundet Friidrettsforbundet Sykkelforbundet Cheerlederforbundet Frisbeeforbundet Skøyteforbundet Fekteforbundet Klatreforbundet Fotballforbundet Bordtennisforbundet Orienteringsforbundet Håndballforbundet Vollyballforbundet Snowboardforbundet Ishockeyforbundet Petanqueforbundet Squashforbundet Motorsportforbundet Bowlingforbundet Triathlonforbundet Svømmeforbundet Dykkeforbundet Biljardforbundet Skiskyterforbundet Kampsportforbundet Badmingtonforbundet (frivillig) Gymnastikk- og Turnforbundet Kickboksingforbundet Padleforbundet (frivillig) Tennisforbundet Styrkeløftforbundet Golfforbundet Bryteforbundet Forbund uten lisens Seilforbundet Ake og Bob forbundet Lisensforsikring sikrer utøveren en raskest mulig behandling av skader, slik at skadeavbruddet blir kortest mulig. Det vil si at man har tilgang på privat behandling, og slipper å stå i kø i det offentlige. Det er også slik at forsikringen dekker all nødvendig behandling opp til 2 år etter at skaden har inntruffet. I de tilfeller utøveren skulle pådra seg skader som gir uførhet, er han/hun sikret en god økonomisk kompensasjon. Det samme er ektefelle og barn ved dødsfall. Lisensforsikring dekker også skader som oppstår under trening hjemme, både på vannet og på land. 17

18 NSF har fått tilbakemeldinger fra noen foreninger som har trodd at NIFs barneforsikring dekker barn opp til 19 år. Legger ved et utdrag av loven som oppklarer dette. Idrettsforsikring for barn ( ) I samarbeid med If skadeforsikring har Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF) en egen idrettsforsikring for barn. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet NIF, eller deltar i organisert aktivitet i regi av klubber/lag tilsluttet NIF er forsikret. Forsikringer dekker barnet til og med det året de fyller 12 år. Ved en kollektiv forsikring gjennom NSF, vil vi oppnå en dekningsgrad på ulykker det ikke vil være mulig å få tegnet som enkeltstående seiler. Forsikringsdekning Grunn forsikring Utvidet forsikring A. Ulykkesdødsfall Utbetales ved den forsikredes død: Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegget ikke er dekket Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år (som er hjemmeværende hos forsikrede) B. Invaliditetserstattning Utbetales prosentvis I forhold til invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes ved invaliditetsgrad over 50 % Se også vilkårenes pkt Ved 100 % medisinskinvaliditet utbetales 200 % av forsikringssummen. Invaliditet under 5 % gir ikke erstatning C. Tannskader Egenandel D. Fysioterapi/Kiropraktor Egenandel E. Behandlingsutgifter Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år. Egenandel F. Privatklinikk Egenandel G. Ansvar Egenandel NSF har sett på prisen på lisens/forsikring i andre forbund vi kan sammenlikne oss med, og ser at snittet for disse forbundene ligger på kr for juniorer og kr for seniorer. 18

19 Risiko sport Standard jr. standard sr Utvidet jr. utvidet sr Alpint Hopp Rytter Snowboard Snitt Forslag til vedtak: Norges Seilforbund innfører obligatorisk lisensforsikringfra Alle som deltar i terminfestede regattaer må løse lisens. Seiltinget gir NSFs styre fullmakt til å forhandle frem en lisens/forsikringsavtale med et tak på kr. 500,- pr seiler for seniorer og kr 400,- per seiler for juniorer. 19

20 Sak 3. Asker Seilforening StorNM Bakgrunn: StorNM konseptet har til nå vært arrangert 6 ganger, samt at det skal arrangeres nå i Sandefjord Seilforening fremmet på forrige ting forslag til avvikling av konseptet fra og med sesongen 2008, men forslaget falt. Dette var bla grunnet i at arrangementet allerede var tildelt for 2009 og at styret skulle fremlegge en evalueringsrapport på Seiltinget i Asker Seilforening er naturligvis ikke kjent med innholdet av denne rapporten innen fristen for innsending av saker til behandling. Det foreligger for øvrig pr d.d ikke tilgjengelig styremøteprotokoll fra NSF styret etter styremøtet 18.september 08. Intensjonen med StorNM er bla: Arrangere et stevne med høyt sportslig nivå. Samle Norges beste seilere på et sted Tilrettelegge for at også riksdekkende medier tar tak i vår idrett. Sette seiling på idrettskartet Spektakulære medaljeseilaser Presentere våre samarbeidspartnere Gjøre det interessant for utenlandske seilere å delta Skape et møtested for alle seilinteresserte Tanken bak konseptet er veldig god, men dessverre har de fleste av disse intensjonene i svært liten grad blitt oppfylt. Videre er Stor-NM er et arrangement som krever betydelige ressurser på mange plan, noe som gjør at det er vanskelig for andre enn store foreninger med egnede baneområder og landområder å gjennomføre. Dette medfører at de aller fleste foreninger i landet er uten kapasitet til å gjennomføre et StorNM og aldri vil kunne stå som arrangør av NM for junior/jolleklassene. For noen klasser vil det alltid kollidere med viktigere internasjonale arrangement. Dette fører til at mange av de beste seilerne ikke deltar i Stor-NM. Selv om det er åpnet opp for at flere foreninger kan gå sammen om å arrangere et StorNM skaper man med dette unødig mye ekstra tid til samarbeidsmøter og administrasjon. Forslag til vedtak: Seiltinget 2009 vedtar å gå bort fra dette konseptet fra og med sesongen Styrets vurderinger: Se sak 1 Styrets innstilling: Forslaget avvises. 20

21 Sak 4. Nesodden Seilforening Toppidrettsmodellen/klasseklubbenes representasjon i Eliteutvalget Bakgrunn: Det er Nesodden SF oppfatning at nåværende toppidrettsmodell ikke har vist seg å fremme rekruttering fra ungdomsmiljøene til videre satsing på høyt nivå. Spissing av juniorseileres kompetanse mot båttyper som er OL-klasser skjer på et så tidlig tidspunkt at det virker negativt for klasseklubbers oppbygging av ungdomsmiljøer. Frafallet av jolleseilere etter junioralder er stort. Flere seilere føler seg urettferdig behandlet ved uttak til ToppSeil. Vi stiller spørsmål om NSF s organisering av trening og regattadeltakelse har virket etter hensikt. Nesodden SF tror dette vil skade norsk seilsport på lengre sikt. Vi tror det må til en endring både av toppidrettsmodellen og praktisering av modellen. Det foreslås derfor at NSF på nytt gjennomgår toppidrettsmodellen i samarbeid med aktuelle klasseklubber innen jolleseiling. Forslag til vedtak: Forslagene er fremmet slik at de kan stemmes over samlet eller enkeltvis. 1. NSF etablerer en arbeidsgruppe bestående av representanter fra NSF og aktuelle klasseklubber innen jolleseiling. Arbeidsgruppens mandat er: Å videreutvikle seilforbundets toppidrettsmodell Å definere mål, organisering og ansvarsdeling i en toppidrettsmodell Å vurdere hvordan klasseklubber kan tillegges ansvar for representasjonslag innen sin klasse, der Olympiatoppens krav til utviklingsarbeid og kvalitetssikring ivaretas. Toppidrettsmodellen for jolleseiling forutsettes utviklet i løpet av våren I NSF s toppidrettsmodell for jolleseiling har NSF ansvar for to lag landslag og ToppSeil OL- klasse. 3. I NSF s toppidrettsmodell for jolleseiling skal uttak til ToppSeil OL klasse skje blant seilere over 18 år etter søknad fra seileren selv. Styrets vurderinger: NSF er organisert på en slik måte at toppidretten faller inn under eliteutvalget, som skal arbeide etter retningslinjer trukket opp av styret. Dette utvalget består av både faglig kompetanse og idrettspolitiske representanter. Styret har gjennom en årrekke sett at dette har vært den beste måten å organisere denne delen av idretten. Det ivaretar de sportslige målene uavhengig av klasse eller andre interesser. Det er også gjennom en årrekke utviklet et nært og godt samarbeid med Olympiatoppen, som ser det som naturlig at toppidretten først og fremst er styrt av fagpersonell, med basis i opptrukne retningslinjer. Det kan selvfølgelig diskuteres i hvilken aldersgruppe det er naturlig at NSF tar over styringen av utøverne, men erfaringsmessig så ser vi at gapet mellom nasjonalt nivå og olympisk nivå bare øker. Dette gjør at det er mest hensiktsmessig for NSF å ta inn talentene så tidlig som mulig. Styret ser at dette i visse tilfeller kan virke noe negativt i forhold til miljøet i den enkelte klasse på nasjonalt nivå, men det er dessverre et nødvendig onde dersom Norge fortsatt ønsker å være med i kampen om medaljene. Styret anser at intensjonene i forslaget ivaretas gjennom de løpende prosesser som til enhver tid vil løpe i EU og styret. Styrets innstilling: Forslaget avvises. 21

22 SAK 8: HANDLINGSPLAN

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 SAK 9: FATTE VEDTAK OM KONTINGENT Forslag til Seiltinget 2009: Styret foreslår å heve kontingenten til NSF til kr 120,- pr medlem. Begrunnelse for kontingentheving: Automatinntektenes bortfall i 2007 utgjorde i overkant av 45 % av inntekten til NSF Overføringene fra NIF er i større grad øremerket spesifiserte prosjekter Seiltinget 2007 ga klare signaler om å opprettholde samme aktivitetsnivå som tidligere og ba NSFs styre se på alternative inntektskilder for å erstatte inntektsbortfallet Blant forslagene fra seiltinget 2007 var økning i kontingent. Aktuelle tiltak som er igangsatt: Engasjere en markedssjef for å kommersialisere NSF og profesjonalisere arbeidet med samarbeidspartnere. Dette ble etter en evaluering tatt bort i Salg av seilopplevelser Salg i idrettsbutikken Politisk press mot myndighetene i forhold til økonomiske ressurser Fokus på kostnadseffektivitet Aktuelle tiltak som krever godkjennelse av tinget: Kontingentheving Historikk: 1970 Kr. 2,- pr. medlem 1971 Kr. 5, Kr. 10, Kr. 20, Kr. 30, Kr. 30, Kr. 45,- Kontingenten i noen av våre naboland: Danmark Kr. 90,- Sverige Kr. 15, ,- pr Seilforening Finland Kr. 110,- Både Sverige og Danmark jobber med å heve kontingenten i sine respektive land. 31

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967.

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Vedtatt av forbundstinget den 29. april 2005. Godkjent av Idrettsstyret den 27. april 2006. 1 Formål Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Hordaland orienteringskrets

Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK), stiftet 26.september 1940. Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) den 25.mai 2011 1 Formål HOKs formål er å arbeide

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Lov for Norges Seilforbund, stiftet 01.02.1970

Lov for Norges Seilforbund, stiftet 01.02.1970 Lov for Norges Seilforbund, stiftet 01.02.1970 med senere endringer, senest av Seiltinget 15.-17. mars 2013. Vedtaket er fattet i henhold til NIFs lov 2-2 og Idrettsstyrets delegasjonsreglement pkt. 2.1.

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Vestfold orienteringskrets

Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets, stiftet 26. mai 1946. Vedtatt den 26. mai 1946 med senere endringer senest av 08.06.2010. Godkjent av Norges Orienteringsforbund den

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB

Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB Lov for Kristiansund Volleyballklubb (KVBK), stiftet 5. mai 1981, er vedtatt på årsmøte 16. juni 2008 og godkjent av Idrettsstyret 1 (evt. delegert myndighet) [ ].

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 2 Organisasjon 3 Oppgaver og kompetanse 4 Medlemskap 5 Kontingent/avgifter

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lov for Bærum Seilforening

Lov for Bærum Seilforening Lov for Bærum Seilforening, stiftet 18. september 1921. Vedtatt den 18. september 1921 med senere endringer vedtatt 13. februar 2012 1 Formål Foreningens formål er å drive seilsport organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets 1 Lov basert på Norges Orienteringsforbunds lovnorm for orienteringskretser av 16. november 2004 Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets, stiftet 15.12.1963. Sør-Trøndelag

Detaljer

LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008

LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008 LOVHEFTE Ajourført etter vedtak på Dykketinget 2008 Page 1 of 9 1 Innholdsfortegnelse LOV FOR NORGES DYKKEFORBUND Stiftet i Oslo 24. april 1957 under navnet Norges Amatørdykkerforbund Ajourført etter vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for Norges Minigolf Forbund

Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund, stiftet 14.08.1985, med senere endringer på ekstraordinært forbundsting 21.11.1998 og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967

Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtekter for Allianseidrettslaget Skjetten Sportsklubb stiftet 3. mai 1967 Vedtatt av årsmøtet (Generalforsamlingen) 26. april 2005 med endringer ordinært årsmøte 17. april 2008. Godkjent av Idrettsstyret/Akershus

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb.

1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert i Norges Bilsportforbund gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb. LOVNORM FOR NMK KLUBBER MED BILSPORT Lov for NN.klubb, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Norsk Motor Klubb den.. 1 Formål Klubbens formål er å drive sport organisert

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lov for: Tromsø Badmintonklubbidrettslag, stiftet : 1972 Vedtatt den 18.10.10 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag skikrets

Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets, stiftet 3. januar 1904. Vedtatt den 30. mai 2013. Godkjent av Skistyret den dd.mm.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Revidert etter endringer i NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24.01.2012 Sist godkjent av NIF:22.10.2013 2 1 FORMÅL...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Sola Golfklubb

Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb (heretter Sola Golfklubb), stiftet 30.08.1993. Vedtatt den 30.08.1993, med senere endringer, senest 19. februar 2009. Godkjent av Idrettsstyret: 27.11.2007,

Detaljer

1 (Navn) Forbundets registrerte navn er:

1 (Navn) Forbundets registrerte navn er: Lov for Norges Motorsportforbund (NMF) Vedtatt på forbudstinget 13. oktober 2001 Endringer vedtatt på forbundsting 6. april 2003, 10. april 2005, 29. april 2007, 16. november 2007 (ekstraordinært forbundsting)

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal

Detaljer

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010 LOVER for VANG SKILØPERFORENING Stiftet 9. februar 1902. Vedtatt den 26.april 2010 Formål 1. Vang Skiløperforening sitt formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Norges olympiske og

Detaljer

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Skjeberg Cykleklubb, stiftet: 17.06.2010 Oppdateret Mars 2017 i henhold til NIFs lover pr. oktober 2015 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1.

1 Formål Nøtterøy Håndballs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 1. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

FANA GOLFKLUBB. Lover. Oppdatert 15.2.2011 1/7

FANA GOLFKLUBB. Lover. Oppdatert 15.2.2011 1/7 FANA GOLFKLUBB Lover Oppdatert 15.2.2011 1/7 Lover for Fana Golfklubb Lov for Fana Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 1988 Vedtatt den 15.mai 1988 med senere endringer, senest av 15.2.2011 Godkjent

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet Loven revidert i år 2012 Godkjent av Idrettsstyret i april Formål

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet Loven revidert i år 2012 Godkjent av Idrettsstyret i april Formål 1 LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2012 Godkjent av Idrettsstyret i april 2012 1 Formål Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten i Norge og

Detaljer