Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE"

Transkript

1 Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE 2014/15 21.august

2 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Årsplanen vår er i 3 deler; del 1 - virksomhetsplan, del 2 - progresjonsplan og del 3 - årsplan for foreldre. Del 1 og 2 er arbeidsdokumentene våre og har utgangspunkt i Barnehageloven og Rammeplan for barnehagen. Del 3 - årsplan for foreldre, er et sammendrag av del 1 og 2, i tillegg til at kalenderen over året er her. Hvis du ønsker et større innblikk i hva vi arbeider med, ligger hele årsplanen ute på nettsiden vår på offentlig del. Vi er lovpålagt å utarbeide en årsplan for den pedagogiske virksomheten. I tillegg har Kunnskapsdepartementet fastsatt en rammeplan som gir retningslinjer for barnehagene når det gjelder innhold og oppgaver. INNHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Lundåsen barnehage... 1 Kontaktinformasjon... 2 Organer i barnehagen... 2 Eierstyret... 2 Samarbeidsutvalget (su)... 2 Foreldreråd og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 3 Presentasjon av barnehagen... 3 Basene og årsklubbene... 3 Naturgruppa... 4 Åpningstid... 4 Pedagogisk plan... 5 Hovedmål for året 2014/ Basene og naturgruppa... 8 Årsklubbene Interne overganger Dokumentasjon og vurdering august

3 KONTAKTINFORMASJON TELEFONNUMMER Gul base Nede på lilla base Oppe på lilla base Naturgruppa Kontoret ved Heidi NETTSIDE OG MAIL Nettside Mail til kontoret ved Heidi Mail til basene ADRESSE Postadresse Lundvegen 39, 7089 Heimdal ORGANER I BARNEHAGEN EIERSTYRET Eierstyret er barnehagens øverste organ og består av aksjeeierne. Disse har også sitt daglige arbeid i Lundåsen barnehage. Hanne Fallrø styreleder Bente Halvorsen styremedlem Heidi Tømmerdal styremedlem SAMARBEIDSUTVALGET (SU) SU skal ha seks medlemmer med to representanter fra foreldrene, to fra de ansatte og to fra eierne. De ansatte og foreldre skal ha en vararepresentant. Representanter velges for to år om gangen. Vararepresentant rykker opp til representant etter ett år. Det velges nye vararepresentanter på det første foreldremøtet hvert år. Møter i SU holdes etter en plan fastsatt av SU, og for øvrig når SU sin leder finner det nødvendig. 21.august

4 SU sin oppgave er å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. SU 2014/15 Foreldrerepresentanter Ansatterepresentanter Eierstyrerepresentanter Marina Finland Bente Halvorsen Ingvild Kirkaune Heidi Tømmerdal FORELDRERÅD OG FORELDRENES ARBEIDSUTVALG (FAU) Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. FAU består av ca. 10 foreldre. De organiserer aktiviteter og sosiale sammenkomster for foreldre og barn i barnehagen, slik som sommerfest og julegrantenning. Se nettsiden for mer info. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN FORMÅL, EIER OG ØKONOMI Lundåsen barnehage drives i samsvar med lov om barnehager. Lundåsen barnehage er et aksjeselskap som eies av Bente Halvorsen, Hanne Fallrø og Heidi Tømmerdal. Inntektene er foreldrekontigent og offentlig støtte. Vi følger de kommunale retningslinjene i forhold til makspris og søskenmoderasjon. Vi har barneforsikring gjennom Gjensidige; barneulykke heltid. BASENE OG ÅRSKLUBBENE Vi er fordelt på tre baser med til sammen 72 barn med helplasser; Gul base (0-2år): 14 barn og 4 voksne Nede på lilla base (2-4år): 20 barn og 4 voksne Oppe på lilla base (4-6år): 38 barn og 7 voksne Av våre ansatte er 8 førskolelærere, 3 barne- og ungdomsarbeidere, 4 assistenter og 1 kjøkkenassistent. Vi har også i år en ekstraperson som hjelper til på hele huset. Til sammen utgjør det 20 ansatte og 18 årsverk. Vi er en basedrevet barnehage med årsklubber som er inndelt etter det året barna er født. Personalet på klubbene består av en pedagog og en tre assistenter (det kommer an på antall barn). Pedagogen har hovedansvaret for barna på sin klubb. 21.august

5 NATURGRUPPA Vi har en naturgruppe og her rullerer barna som er over 3 år fra nede på lilla og oppe på lilla. Slik får barna en hel uke sammenhengende på naturgruppe hver uke. Naturgruppa har base i naturgruppehuset, og benytter seg av skogen, naturlekeplassen vår og hele byen i sine aktiviteter. ÅPNINGSTID Barnehagen har åpent kl mandag til fredag. Alle barn og foreldre skal være ute av barnehagen kl Gi beskjed innen kl. 9 hvis barnet ikke kommer i barnehagen. Barnehagen har stengt på helligdager, juleaften og nyttårsaften. Onsdag før påske er det åpent til kl. 12. Ved jule- og påskeferie må barnet/barna meldes på hvis det trenger plass. Ved færre enn 12 påmeldte barn, holder barnehagen stengt. Ved ferie ellers i året er det viktig å gi barnehagen beskjed i god tid. Huske å levere ferieslippene som ligger ved i årsplanens kalender til riktig tid (de finnes også på nettsiden). Informasjonen fra ferieslippene kan sendes Heidi på mail. I fellesferieukene om sommeren er åpningstiden EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE Vi har samarbeid med Trondheim kommune, Åsheim barneskole (ev. andre skoler), og Barne- og familietjenesten; logoped, helsesøster, og PPT. Vi har 4 møter årlig med Barne- og familietjenesten. Daglig leder deltar også i et styrernettverk bestående av 8 private barnehager. PERSONALETS KOMPETANSE Personalet har gjennom kurs og utvikling tilegnet seg kompetanse innen følgende: Tras; «tidlig registering av språkutvikling» Alle med; registrering av sosial kompetanse EYMSCE; registrering av fysisk utvikling TI-Kvello; tidlig innsats i barnehagen ICDP; foreldreveiledning Webster Stratton (de utrolige årene); metode Praksislærer for Dronning Mauds Minne Høyskolen 21.august

6 Veiledningskompetanse HMS; helse, miljø og sikkerhet Brannvern Førstehjelp MØTER I BARNEHAGEHVERDAGEN Vi har to faste møtedager i uken; mandag og onsdag. Møtene holdes alltid mellom kl og kl I disse tidsrommene vil personal fra andre baser være tilstede med barna. Hvis det oppstår situasjoner som krever kjent personal, kommer personal tilbake fra møtet. Møter blir avlyst hvis det ikke er nok personal sammen med barna. Vi har personalmøte på kveldstid en gang i måneden. PEDAGOGISK PLAN BARNEHAGELOVEN 1, 2, 3 Barnehageloven sammen med Rammeplan for barnehagen, er våre viktigste retningsgivende dokumenter. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget, og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 21.august

7 2 BARNEHAGENS INNHOLD «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å jevne ut sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgave. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplanen for barnehagen skal Samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten». 3 BARNS MEDVIRKNING «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.» VISJON OG GRUNNSYN En barnehage der alle barn framstår som kompetente barn med hver sin unikhet. Barnet er et aktivt, positivt individ med fri vilje. Hvert barn er unikt og spesielt, og skal behandles ut i fra sine forutsetninger og behov. Barn skal få være barn på sine premisser. For å nå våre mål må vi kontinuerlig jobbe med vårt pedagogiske miljø, legge til rett for barns medvirkning, ha en fleksibel dagsrytme, positive voksne som sier ja, og være holdningsskapende forbilder. HOVEDMÅL FOR ÅRET 2014/15 I Lundåsen barnehage skal barna føle at de mestrer sin egen hverdag, gjennom omsorg, lek og læring i et sosialt fellesskap. 21.august

8 MÅL FOR BARNA Barna skal oppleve en trygg og forutsigbar barnehagehverdag Vi skal gi barnet et bredt aktivitetstilbud Alle barn skal få utfordringer i forhold til eget mestringsnivå Barnehagens innemiljø skal stimulere til lek og utforskning som grunnlag for læring Læringsprosessen skal være preget av barnets eget initiativ og fantasi DANNING Danning skjer gjennom omsorg, lek og læring. Danning og medvirkning kan ses på som gjensidige prosesser. Slik kan barn få et positivt forhold til seg selv og egen læringsprosess. De kan utvikle respekt og forståelse for den som er annerledes. Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen. En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse, og evne og vilje til samspill. Vi ser på leken som et mål i seg selv. Leken er lystbetont for barnet, og er barnets mest dominerende form for virksomhet. Leken er en viktig del av barnekulturen; barn lærer av barn. Dette er grunnleggende for utviklingen av personlig og kulturell identitet. Leken har også stor betydning for barnets utvikling av sosial kompetanse, særlig gjennom rollelek. I progresjonsplanen viser vi hvordan leken utvikler seg i forhold til barnas alder. Barna lærer best når de selv har en indre drivkraft for det de skal lære. Dette skjer lettest i uformelle læresituasjoner; her-og-nå. Dette kan også skje i formelle læresituasjoner der formidlingen engasjerer barna. Vi som voksne må ta vare på «her og nå»-situasjonene og jobbe videre med dem. Vi må være fleksible i forhold til planene våre. Hvis barna opplever noe i «her og nå»- situasjoner, bør vi se bort fra oppsatte planer og heller fokusere på den opplevelsen, eller finne en måte å trekke opplevelsen inn i planene på. I progresjonsplanen viser vi hvordan vi ser på barnas læring i hverdagen. HVORDAN SER VI ENKELTBARNET Barna får være delaktige innenfor de rammene vi har. Vi observerer barns behov og tilrettelegger ut i fra dette. Barnet blir sett i hverdagssituasjoner gjennom årsklubbene, samlingsstundene, tilrettelagte og spontane aktiviteter og i barnas egen lek. De voksne er deltakende og observerende i forhold til barna. Vi vurderer arbeidet ut i fra virksomhetsplan, progresjonsplanen og Rammeplanen. 21.august

9 Vi bruker også observasjonsskjemaer som tras og alle med, for å kartlegge og tilrettelegge for enkeltbarn når vi ser et behov for dette. De fleste ansatte har deltatt på Webster Stratton kurs, og dette er en metode vi jobber etter der det er fokus på å fremheve det positive i barnet. PROGRESJONSPLAN Barnehagens progresjonsplan er et arbeidsverktøy for personalet i barnehagen og synliggjør arbeidet vi gjør for tilrettelegging av barns utvikling. Planen viser hva vi ønsker å presentere for barna gjennom deres tid i barnehagen. Progresjonsplanen tar utgangspunkt i Rammeplanen og inneholder fagområdene, lek, sosial kompetanse og barns medvirkning. BASENE OG NATURGRUPPA GUL BASE Vi ser på tiden barnet er på gul base som en sansende og tumlende periode. Med det mener vi at barna i denne fasen er aktive, fysiske, undrende og utforskende. I denne perioden bruker barna kroppen og sansene sentralt i lek, kommunikasjon og i samspill med andre. Det er det kroppslige som er sentralt for barnas lek. Det fysiske miljøet er viktig for småbarns særegne aktivitet. Det er viktig for oss å vise barnet trygghet og omsorg, respekt, bekreftelse og forståelse. Barna får dekket sine primærbehov gjennom dagsrytmen som er sentral for oss. Den omsorgen vi gir barnet gjennom rutinene (samlingsstund, mat, bleieskift, soving) skaper trygghet hos barna, og de vet dermed hva som til enhver tid skal skje. Barns medvirkning på gul er voksne som oppfatter, ser, tolker og lytter til barnet. De meningene som barnet ønsker å formidle skjer gjennom kroppen, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Det fysiske miljøet spiller også en stor rolle for barns mulighet til medvirkning, og for å styre sin egen hverdag. Vi drar også på turer. Da deler vi gjerne gruppen i to. Da blir det mer areal å leke på for de som er igjen i barnehagen, og de som er på tur får mer rom for å utforske naturen og nærmiljøet. 21.august

10 DAGSRYTME FOR GUL BASE Barnehagen åpner Lek og aktivitet Frokost spiser på basen Samling mandag, onsdag og fredag Klubb tirsdag og torsdag Påkledning Utetid Lek og aktivitet Vi går inn Lunsj Do- og bleierunde Hvilestund/sovetid Lek og aktivitet Fruktmåltid Do- og bleierunde Barnehagen stenger Dagsrytmen kan variere ut i fra årstid. PERSONALET PÅ GUL BASE Hanne Fallrø Laila N.Vollan Tina S.Ness Mitra Nayebi Baseleder Pedagogisk leder Barne- og ungdomsarbeidere Sjøstjerneklubben Museklubben Museklubben Sjøstjerneklubben 21.august

11 LILLA BASE Vi ser på tiden barnet er på lilla som en lekende periode med mye læring der rolleleken står sentralt. Vi holder på med mange forskjellige aktiviteter i hverdagen vår; puslespill, tegning og forming, musikk, perler, konstruksjonslek, rollelek, fysisk lek m.m. De voksne er også aktive sammen med barna, og inspirerer og veileder dem i aktiviteter og lek. Slik skjer det mye læring i «her-og-nå»-situasjoner. Barna har stor medvirkning i hverdagen sin gjennom at de selv får velge hvor de vil leke, hva og hvem de vil leke med uavhengig av hvor de har garderobeplass. Barna har muligheten til å leke både oppe og nede (inkludert kjøkkenet) hele innetiden. Når den ene lillabasen er ute blir det mer ro og barna kan gå dypere inn i lekens verden og andre aktiviteter. Vi har også fokus på hygiene og gode rutiner i forhold til grunnleggende behov som bl.a. toalett, soving/hvile og mat. DAGSRYTME FOR NEDE PÅ LILLA BASE Barnehagen åpner Frokost spiser på basen Lek og aktivitet Samlingsstund mandag, onsdag og fredag Påkledning/dorunde Utetid Klubb tirsdag og torsdag Vi går inn/dorunde Lunsj Rolig lek/soving/hviling Lek og aktivitet Fruktmåltid Do- og bleierunde Lek inne eller ute Barnehagen stenger Dagsrytmen kan variere ut i fra årstid 21.august

12 PERSONALET NEDE PÅ LILLA BASE Margrethe S.Lien Ingvild Kirkaune Carina Knudsen Bente Halvorsen Baseleder Pedagogisk leder Assistent Assistent Sjøstjerneklubben Krokodilleklubben Sjøstjerneklubben Krokodilleklubben DAGSRYTME FOR OPPE PÅ LILLA BASE Barnehagen åpner Kjøkkenet åpner for frokost Lek og aktivitet 8.30 Barnemøte med påfølgende Felles frokost Klubb tirsdag og torsdag Samlingsstund mandag, onsdag og fredag Lunsj Utetid Ryddetid Fruktmåltid Lek inne eller ute Barnehagen stenger Dagsrytmen kan variere ut i fra årstid. 21.august

13 PERSONALET OPPE PÅ LILLA BASE Mariann Båtnes Unni H. Aune Ole Arne Næsgård Baseleder 80% Pedagogisk leder 80% Pedagogisk leder Permisjon til januar 15 vikar for Unni og deretter Ugleklubben Barkebilleklubben for Runar Marina Finnland Hildegunn Norderval Silje Bartnes Ritha Stenberg Barne-&ung.arb. Assistent Assistent Assistent 35% Ugleklubben Barkebilleklubben Barkebilleklubben Ugleklubben NATURGRUPPA Naturgruppa er et tilbud fra barnehagen som skaper et godt grunnlag for at barna skal trives ute. Den består av en fast utepedagog som lager planer og har hovedansvaret. Årsklubbene (krokodilleklubben, ugleklubben og barkebilleklubben) rullerer på å delta sammen med sine klubbvoksne, og har 3 faste turdager i uken. De pedagogiske planene blir lagt opp ut i fra alder, årstid, felles tradisjoner, virksomhets- og progresjonsplan. Planen blir sendt ut til foreldrene, torsdagen uken før. Annen praktisk informasjon står på ukeplanene; bl.a. klær ut i fra årstid og matpakke. I det pedagogiske opplegget har vi fokus på at barna skal finne glede og trygghet ute i natur og nærmiljø. Naturgruppa er en fin arena for sosialisering, lek, læring og fysiske utfordringer. Naturgruppa er mer fleksibel i dagsrytmen sin; barna kan velge å være ute på barnehageområdet eller inne i naturgruppehuset, barna får utvikle ansvarsevnen sin og har muligheten til å forme sin egen hverdag gjennom å 21.august

14 bestemme turmål og aktiviteter. DAGSRYTME 7.45 Naturgruppa åpner; barn som kommer før leveres inne på sin base Frokost Frilek/tur/aktiviteter/prosjekter Lunsj Frilek/turer/aktiviteter/prosjekter Tilbake fra tur Frukt Naturgruppa stenger; barn som er igjen går inn til sin base. Dagsrytmen kan variere etter alder, årstid og været. PERSONALET PÅ NATURGRUPPA Runar Hanssen Utepedagog Fødselspermisjon fra januar 2015 Ole tar over som utepedagog. ANNET PERSONALE Heidi Tømmerdal Anne H. Sæter Marita Evensen Iselin Barstad Daglig leder Kjøkkenassistent 60% Ekstravoksen mens 40% kokk-60% for Karolina har permisjon reduserte stillinger 21.august

15 ÅRSKLUBBENE Årsklubbene er grupper bestående av alle barna på sitt alderstrinn. De voksne på klubbene følger barnet fra det starter og rullerer dermed på hele barnehagen. De får god erfaring og kompetanse om alle aldre. Vi har klubbsamlinger to ganger i uken. Målsettingen for årsklubbene er å ha aktiviteter og utfordringer som er tilpasset aldersgruppen, gi barna opplevelser og erfaringer i mindre grupper, knytte tette bånd med jevnaldrende, og å observere og kartlegge enkeltbarn og følge opp barnet tettere. Klubbene våre: Barkebilleklubben 5 åringene Ugleklubben 4 åringene Krokodilleklubben 3 åringene Sjøstjerneklubben 2 åringene Museklubben 1 åringene TEMA FOR ÅRET PÅ KLUBBENE Klubbene har «åpent tema». Grunnen til dette er at vi ønsker å involvere barna mer i planlegging, gjennomføring og vurdering. Ved å ha åpent tema kan emner som interesserer barna bli tema for klubben. MÅNEDSPLANER Vi sender ut månedsplaner hovedsakelig på mail, og de blir lagt ut på nettsiden. Månedsplanene gis ut for hver klubb, og inneholder mål og aktiviteter for både klubben og basen. Målene blir satt opp med utgangspunkt i barnegruppens behov, progresjonsplan, virksomhetsplan og årsplan for foreldre. «Sosial kompetanse» er et tema som går igjen gjennom hele året. Med sosial kompetanse menes forståelse for sosiale forhold og prosesser, og mestring av sosiale ferdigheter. Dette er ferdigheter som utvikles kontinuerlig. Se virksomhetsplanen for mer informasjon. FORELDRESAMARBEID «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.» (Barnehageloven 1 Formål) Vi har fokus på at samarbeidet skal være basert på trygghet, likeverd og gjensidighet. Samarbeidet innebærer samtaler i hverdagen ved levering og henting. Der vil det bli gitt informasjon om barnets dag i barnehagen og annen viktig 21.august

16 informasjon. I tillegg har vi foreldresamtaler, foreldremøter, foreldreråd, SU og FAU. Vi har hovedsakelig en foreldresamtale i året. Hvis det er behov for flere kan foreldre ta kontakt med sin klubbleder og avtale en samtale. Gjennomføringen vil variere fra klubb til klubb. Vi setter pris på forslag til aktiviteter, aktiviteter og andre ting som kan være av interesse for oss. KOSTHOLD Frokost: Barn som spiser frokost i barnehagen har med egen matpakke. Lunsj: Barnehagen serverer lunsj. Vi har fokus på et sunt og variert kosthold, og det meste av maten lages fra bunnen av. Det serveres brødmat, med egg og grønnsaker, to dager i uken og varmmat tre dager i uken (grøt, suppe og annen middagsmat). Fruktmåltid: Barnehagen serverer frukt. Barn som ønsker mer mat har med matpakke. Naturgruppa: Barna har med frokost og får frukt og drikke. Det serveres lunsj 2-3 ganger i uken, og matpakke 2-3 ganger. Dette står på ukeplanen. BURSDAGSFEIRING Bursdagsfeiring: Når vi feirer bursdager har vi barnet i fokus. Vi feirer bursdager på klubben, med krone, kappe og bursdagsstol; gjelder på lilla. Barnet får velge sanger og eventyr, og vi skyter opp raketter; eller klubbene lager sitt eget opplegg. Vi i barnehagen ønsker ikke at det deles ut invitasjoner til eventuelle private bursdagsselskaper i barnehagen. Adresselisten som ligger ute på nettsiden vår kan benyttes. INTERNE OVERGANGER Barna bytter base hovedsakelig i august. De voksne på klubben følger barna over til ny base. Det er også samarbeid mellom basene slik at overgangen ikke blir så stor. PLAN FOR BARNS OVERGANG TIL SKOLE Pedagogisk leder på barkebilleklubben og daglig leder har samtale med skolene for å videreformidle informasjon om barna som skal starte hos dem. Vi spør da om samtykke fra foreldre til å snakke med skolen. For barn som har ekstra oppfølging er det et tettere samarbeid med skolen. 21.august

17 DOKUMENTASJON OG VURDERING Å dokumentere er å synliggjøre barnehagens innhold og arbeidsmåter, voksenrollen, barnas trivsel, læringsprosesser og utvikling. Dette gir grunnlag for refleksjon og vurdering av den pedagogiske virksomheten. Vi vurderer jevnlig arbeidet vårt. Vi dokumenterer hverdagen vår gjennom nettsiden, på utstillingen i juni, og på ulike måter i barnehagen. DUGNAD I år er det 10 timer dugnadstid som skal utføres i løpet av barnehageåret. Det står oppført 4 fellesdugnader på kalenderen, i tillegg sender vi ut mail hvis vi trenger hjelp utenom disse. Dugnadsbok er på veggen ved heisen i 1.etg; husk å skrive inn etter utført dugnad. Hvis du har kunnskap/ferdigheter som kan være av interesse for oss, gi beskjed NETTSIDE OG FORELDREWEB Barnehagen bruker nettsiden for å dele informasjon med foreldre. I løpet av høsten kommer vi til å gå over til «foreldreweb» fra Barn-nett. Barn-nett er nå leverandør av flere programmer i barnehagen som fungerer sammen, og vi ser fordelen. Både nettsiden og foreldreweben er passordbeskyttet. Vi vil gi mer informasjon når vi tar i bruk foreldreweben. SERVICERKLÆRING FOR LUNDÅSEN BARNEHAGE I MØTE MED OSS KAN DU FORVENTE AT Vi møter foreldre og barn med respekt Vi ved oppstart i barnehagen gir ditt barn en god velkomst Barnas sikkerhet blir ivaretatt inne og ute Vi tar barna på alvor og respekterer deres meninger Vi legger til rette for barnas utvikling gjennom lek og læring i hverdagssituasjoner Vi vektlegger humor og glede i vårt arbeid med barna Vi er voksne som trives sammen og tar jobben vår på alvor Vi er en barnehage i stadig utvikling SAMARBEID OG INFORMASJON Foreldre/foresatte til nye barn får oppstartsamtale og informasjonsmøte Du får tilbud om en foreldresamtale i året, og etter behov Du blir invitert til ett foreldremøte i løpet av barnehageåret 21.august

18 Du blir invitert til ulike arrangementer i og utenom barnehagens åpningstid Du får tilbud om å delta i brukerundersøkelse Du får daglig informasjon i hente-/bringesituasjonen Det utarbeides årsplan, månedsplan for årsklubben og ukeplan for naturgruppa Dersom barnehagen ønsker å samarbeide med andre instanser vil dette skje i åpenhet med deg og i samsvar med gjeldende retningslinjer FOR Å KUNNE INNFRI INNHOLDET I VÅR SERVICEERKLÆRING, ØNSKER VI AT DU SOM FORESATT At dere snakker fint om barnehagen til barnet/barna Sier i fra til baseledere eller daglig leder dersom du ikke er fornøyd med barnehagetilbudet Leser skriftlig informasjon som sendes ut på mail for å være informert om hva som skjer i barnehagen, og følger med på nettsiden/foreldreweben Informerer barnehagepersonalet om eget barn dersom det har skjedd noe som har betydning for barnet Gir beskjed innen kl. 9 dersom barnet ikke kommer i barnehagen Deltar på foreldremøter, foreldresamtaler, dugnader og andre arrangementer i barnehagens regi Svarer på brukerundersøkelsen Overholder barnehagens åpningstid og andre frister som er satt Dersom serviceerklæringen ikke innfris, ta kontakt med daglig leder. Vi tar tilbakemeldinger på alvor, gjennomgår våre rutiner og gir deg en tilbakemelding. EGNE NOTATER 21.august

19 EGNE NOTATER 21.august

ÅRSPLAN FOR F ORELDRE I LUNDÅSEN BARNEHAGE 2015/16

ÅRSPLAN FOR F ORELDRE I LUNDÅSEN BARNEHAGE 2015/16 ÅRSPLAN FOR F ORELDRE I LUNDÅSEN BARNEHAGE 2015/16 21.august 2015 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Nytt av året er at vi har fått ebarnehage for foreldrej Det er et nettbasert program som «snakker» med

Detaljer

Årsplan Lundåsen barnehage

Årsplan Lundåsen barnehage Årsplan 2017-18 Lundåsen barnehage 2017/18 651Styrer 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Hvis du ønsker et større innblikk i hva vi arbeider med, ligger virksomhetsplanen på ebarnehage og på nettsiden vår.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Innholdsfortegnelse 1. Informasjon om barnehagen 2. Dette bygger årsplan på 3. Verdigrunnlag 4. Pedagogisk innhold 5. Vurdering og dokumentasjon 6.

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/09 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 16.12.2009 SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - ENDRINGER

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal

VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal VEDTEKTER for Læringsverkstedet barnehage Trones, Verdal 1. Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Avdeling Malangseidet

Avdeling Malangseidet Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2016-2017 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Maurtua Familiebarnehage

Maurtua Familiebarnehage Maurtua Familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 maurtua@vikenfiber.no Telefon: 41604840 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.maurtua.private.barnehage.no Innhold

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 VEDTEKTER for kommunale barnehager i Bærum Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune. 2. Formål Barnehageloven

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr:

VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjons nr: VEDTEKTER FOR ALMEVEGEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjons nr: 989321048 EIERFORM: Almevegen familiebarnehage er privateid barnehage, og blir drevet av Marija Kolak med plass til inntil 5 barn i alderen 0-3

Detaljer

Årsplan 2016. side 1 03.12.15

Årsplan 2016. side 1 03.12.15 Årsplan 2016 side 1 03.12.15 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år.

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. VEDTEKTER 1 EIERFORHOLD Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagens eiere er: Anne Fagrell, førskolelærer Monika Hoven, førskolelærer Liv

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER VATNESTRØM ÅRSPLAN BARNEHAGE progresjonsplan og kalender 2013/2014 okh@iveland.kommune.no 37961704 94 510 510 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for barnehagene... 3

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage

Hakkebakkeskogen familiebarnehage Hakkebakkeskogen familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016/17 Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/sokeresultater/?q=hakkebakkeskogen&category ID=14&searchID=forside

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer