Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bli ekspert på lønnsoppgjøret på -2-3! hans henrik SØRENSEN AFp (Avtalefestet pensjon)"

Transkript

1 Bli ekspert på lønnsopp Synes du lønnsoppgjøret er komplisert? Lurer du på betydningen av vanskelige tarifford og uttrykk? Fortvil ikke, redningen er nær! Forhandlingssjef i NITO Lasse Breen forklarer lønnsoppgjøret slik at alle kan forstå det. Hans Henrik Sørensen AFP (Avtalefestet pensjon) Tidligpensjonsordning som ble forhandlet fram ved tariffoppgjøret i 1988 og iverksatt året etter. Aldersgrensen for å bli AFP-pensjonist var fra starten 66 år. Siden er aldersgrensen gradvis senket til 62 år. AFP er en del av tariffavtalene. 6

2 Lønnsoppgjør Disponibel reallønn (kjøpekraft) Den inntekt man har igjen når skatt og prisstigning er trukket fra. Kalles også for kjøpekraft. - I slutten av 70-åra så var det et par ganger lønnstillegg på 17 %. Det synes jo alle var bra, men når pristigningen samtidig var på 15 %, så ble det ikke så innmari bra likevel. Derfor er kjøpekraftsbegrepet et viktig begrep i lønnsoppgjøret. Faktumet er at du behøver ikke å få et så høyt lønnstillegg for å få økt kjøpekraft. Etterslep Betegnelsen for manglende lønnsutvikling for grupper som i løpet av en tariffperiode ikke har hatt lønnsglidning, eller mindre lønnsglidning enn gjennomsnittet. Gjennom et eget tillegg kan de få jevnet ut forskjellen. Forhandlingsforslag Forslag til lønnstillegg og endringer i tariffavtalen som partene er blitt enige om gjennom forhandlinger, uten meklingsmyndighetenes bistand. Ved hovedoppgjør blir forhandlingsforslag godkjent eller forkastet gjennom uravstemning blant de medlemmene forslaget gjelder for. - Det må ikke nødvendigvis ut til uravstemning. Forslaget kan også godtas over bordet av forhandlingsutvalgene. Det kommer an på mandatet i organisasjonen. I NITO varierer dette mellom forhandlingsområdene. gjøret på 1-2-3! Hovedkravene for å kunne få slik pensjon er at du må være «reell arbeidstaker» på tidspunktet det søkes om AFP og at bedriften må ha vært omfattet av tariffavtale i minst to år. AFP-pensjonen kan maksimalt utgjøre 70 prosent av tidligere inntekt. Pensjonsreformen og nåværende AFP peker dermed i stikk motsatt retning. I St. Meld. 5 ( ), som Stortinget har gitt sin tilslutning til, sier regjeringen at AFP ordningene i privatsektor må tilpasses den nye alderspensjonsmodellen i folketrygden. St.Meld. 5 gir noen føringer for denne tilpasning. For øvrig er tilpasningen overlatt til partene å bestemme. Det blir forhandlingstema ved oppgjøret i år. - Våre medlemmer er generelt ikke så opptatt av AFP. Grunnen til dette er at det er lite lønnsomt rent økonomisk for medlemmene. AFP er inne i våre avtaler med NHO, men det blir ikke en kampsak for oss, slik det er for en del andre fagforeninger. Fredsplikt Både hovedavtalene og arbeidstvistloven slår fast at det ikke er tillatt å streike i den perioden en tariffavtale gjelder (tariffperioden) for å oppnå endringer i tariffavtalen, eller fremme krav som har tilknytning til tariffavtalen. Lovlig tariffstreik kan bare gjennomføres i to situasjoner: I forbindelse med tariffoppgjør og da først etter at den gamle tariffavtalen er utløpt og etter at mekling er forsøkt. I forbindelse med krav om oppretting av tariffavtale. Også i slike situasjoner skal mekling forsøkes før man går til streik. - NITO har jo stått hardt på kravet om at bedrifter må ha tariffavtaler. NITO har faktisk stått bak Norgeshistoriens lengste streik for å få dette til i en bedrift. Streiken varte i neste to og et halvt år. Frontfagmodellen Omtales også som Aukrustmodellen/ Aukrustdoktrinen etter Statistisk Sentralbyrås tidligere direktør, Odd Aukrust. Det var som leder for et utvalg som forberedte lønnsoppgjøret i 1966 at Aukrust formulerte doktrinen om at norsk økonomi på lang sikt er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor de rammene konkurranseutsatt industri kan tåle. Derfor 7

3 Lønnsoppgjør bør denne industrien forhandle først og fastlegge rammene i tariffopp-gjørene. - Selv om NITO forhandler lokalt fra bedrift til bedrift i det privat næringslivet, så liker vi dette som et prinsipp. Generelt tillegg Lønnstillegg som gis til alle som er omfattet av den/de tariffavtalen(e) det forhandles om. Tillegget kan gis ved at alle får økt lønna med et bestemt kronebeløp (kronetillegg) eller ved at lønningene økes med en bestemt prosentsats (prosenttillegg). Kronetillegg brukes gjerne for å gi et lønnsoppgjør en viss lavlønnsprofil. I lønnsoppgjørene blir det generelle tillegget ofte supplert med spesielle lavlønnstillegg, for eksempel ved at minstelønnssatsene økes mer enn det generelle tillegget. - NITO er helst for prosenttillegg fremfor kronetillegg. Hovedavtale Hovedavtalene inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Hovedavtalene regulerer ikke lønn. Hovedavtalen inngår som del 1 i alle tariffavtaler, men den har lengre løpetid enn overenskomsten (tariffavtalens del 2) og revideres ikke ved tariffoppgjørene. Konsumprisindeksen - KPI Statistisk sentralbyrås indeks for å måle prisutviklingen. I tariffsammenheng er det konsumprisindeksen som forteller hvor store lønnstilleggene må være for at lønnstakerne skal opprettholde reallønna. Kontaktutvalget Heter egentlig Regjeringens kontaktutvalg for inntektsoppgjørene. Et organ for uformelle drøftelser i forkant av tariffoppgjørene, der regjeringen gjerne vil få fram sine synspunkter før partene setter seg ved forhandlingsbordet. Kontaktutvalget ble etablert i 1962 av Einar Gerhardsen for å lette samordningen mellom avtaleområdene. Alle de store hovedorganisasjonene møter i dag i kontaktutvalget. - NITO deltar ikke i denne ordningen, fordi den bare omfatter hovedorganisasjoner. Vi blir innkalt umiddelbart i etterkant av dette møtet i noe som heter Kontaktordningen. Vi får like god informasjon her. Ofte møter vi alene i kontaktordningen. Lokale forhandlinger Forhandlinger mellom den enkelte bedrift/virksomhet og bedriftsklubben/ fagforeningen om saker som tariffavtalen gir adgang til å regulere ved stedlige avtaler. Mange tariffavtaler har bestemmelser som sier at det en gang i året skal forhandles lokalt om regulering av lønningene. Disse lokale forhandlingene kommer i tillegg til de sentrale lønnsforhandlingene. - Når partene i de sentrale lønnsforhandlingene snakker om en samlet økonomisk ramme for lønnsoppgjøret, er det bakt inn en forutsetning om hvor stor lønnsvekst man regner med at lokale forhandliger vil gi i løpet av året. NITO forhandler lokalt i alle avtaleområder med unntak av staten. Der er det vanskelig å få dette til. Lokale forhandlinger lønner seg alltid på sikt, det er vår erfaring. Lønnsglidning Lønnsglidning angir forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Lønnsglidningen blir dermed en restpost. Lønnsglidning er et sammensatt lønnsbegrep som bl.a. kan omfatte lønnstillegg som er gitt ved lokale forhandlinger på de enkelte arbeidsplasser, økt fortjeneste pga økt akkord eller økt bruk av skiftarbeid eller strukturelle endringer i sysselsettingen, f. eks. gjennom forskyvninger i timeverkene mellom bransjer med ulikt lønnsnivå. - NITO har fatisk stått bak Norgeshistoriens lengste streik for å få til en tariffavtale. Lønnsnemnd Partene i et tariffoppgjør kan bli enige om at de frivillig overlater til ei nemnd å finne en løsning hvis forhandlingene låser seg. Vanligvis overlates saken da til Rikslønnsnemnda. Tvungen lønnsnemnd er myndighetenes tvangstiltak for å stoppe en åpen arbeidskonflikt. Bruk av tvungen lønnsnemnd krever et eget lovvedtak i Stortinget i hvert enkelt tilfelle. Vanligvis vil partene avvikle en konflikt når Regjeringen varsler at den vil foreslå tvungen lønnsnemnd. Også ved tvungen lønnsnemnd er det Rikslønnsnemnda som fastsetter resultatet av tariffoppgjøret. Enten det er snakk om frivillig eller tvungen lønnsnemnd er det resultatet Rikslønnsnemnda kommer fram til endelig og kan ikke ankes. - Skal det ligge til rette for lønnsnemnd så må det være fare for liv og helse og det som kalles tredjemanns interesser. Det skal mye til. NITO har protestert mot statens bruk av lønnsnemnd flere ganger og fått medhold. Generelt vil jeg si at dette er et virkemiddel man bør unngå. Lønnsoppgjør Brukes som samlebetegnelse på alle former for lønnsforhandlinger på nasjonalt nivå, enten det er snakk om et mellomoppgjør eller et hovedoppgjør (tariffoppgjør). Lønnsoverheng Betegnelse på forskjellen mellom gjennomsnittsinntekten i et kalenderår og lønnsnivået ved slutten av året. Det forteller dermed hvor stor årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli hvis det ikke gis lønnstillegg i det siste året. Hvis alle lønnstillegg ble gitt med virkning fra 1. januar, ville lønnsoverhenget per definisjon være null og det ville være unødvendig å beregne det. Siden lønnstillegg gis på ulike tidspunkter, er det nødvendig å beregne lønnsoverheng og årslønnsvekst for å kunne sammenlikne lønnsutviklingen for ulike lønnstakergrupper fra ett år til det neste. Størrelsen på overhenget kan variere betydelig, både fra bransje til bransje og fra år til år. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg som gis tidlig i året. Mekling Hvis partene ikke greier å forhandle seg fram til enighet om oppretting eller revisjon av tariffavtale, kan de gå til arbeidskamp (streik/lockout) for å presse gjennom sine krav, men ikke før mekling er forsøkt. Både tjenestetvistloven (gjelder for statssektoren) og arbeidstvistloven (gjelder for øvrige sektorer) fastslår dette. 8

4 Lønnsoppgjør Meklingsforslag (-skisse) I sluttfasen av en mekling legger gjerne meklingsmannen fram en skisse til løsning, hvis han mener avstanden mellom partene er liten nok til at det er grunnlag for det. Vanligvis krever meklingsmannen at partene sier ja eller nei til skissen. Videre forhandlinger om justeringer av skissen blir det normalt ikke åpnet for. - Hvis partene anbefaler skissen blir den sendt ut til uravstemning og omtales da gjerne som meklingsforslag. Unntaksvis hender det også at fagforbund aksepterer at et meklingsforslag blir sendt ut til uravstemning selv om forbundet ikke kan anbefale medlemmene å stemme ja. Overenskomst Den delen av tariffavtalen som inneholder de konkrete bestemmelsene om lønn og arbeidsvilkår og som revideres ved tariffoppgjørene, som regel i et hovedoppgjør. Plassoppsigelse Et uttrykk fra fagbevegelsens barndom som fortsatt brukes om en del av den prosedyren man må gjennom for å kunne sette i verk en lovlig tariffstreik. Plassoppsigelsen er et varsel om at konflikt kan bryte ut hvis mekling ikke lykkes og den må leveres motparten og riksmeklingsmannen senest 14 dager før en konflikt kan settes i verk. - Dette er ren ryddighet. Skal man ta ut noen i streik, så er det viktig å fortelle arbeidsgiveren hvem de er. Pott Et bestemt beløp avsatt til et bestemt formål ved et tariffoppgjør. Særlig i offentlig sektor har det vært vanlig at en mindre del av den totale økonomiske rammen for et lønnsoppgjør blir avsatt i en pott til lokale lønnsjusteringer. - Potten fordeles etter lokale forhandlinger, men de sentrale partene kan gi føringer for hvordan den skal benyttes, for eksempel til å rette opp lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. I avtaleområde privat, overlater man å fordele den lokale potten til arbeidsgiverne etter at man har blitt enige om pottens størrelse. Riksmeklingsmann Samfunnets mekanisme for å hindre at uenighet mellom partene i et tariffoppgjør ender i åpen arbeidskamp. Hvis partene ikke kommer til enighet og bryter forhandlingene, har de plikt til å orientere Riksmeklingsmannen slik at han kan forsøke å mekle før uenigheten eventuelt fører til streik eller lockout. Stillingskode I det kommunale lønnssystemet har alle stillinger en kode. Disse kodene er igjen knyttet opp mot bestemte lønnstrinn i lønnsregulativet. Stillingskoden sier dermed noe om både stillingens innhold og lønnsnivå. Tariffavtale En kollektiv avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom en arbeidstakerorganisasjon og en bedrift/virksomhet eller arbeidsgiverorganisasjon. I dag er de aller fleste tariffavtaler landsomfattende avtaler mellom fagforbund/-hovedorganisasjon og deres motparter på arbeidsgiversiden. Tariffavtalen består av to deler: Hovedavtalen (del 1) og overenskomsten (del 2). De aller første tariffavtalene i Norge ble inngått i 1870-årene. Verkstedsoverenskomsten mellom Jern og Metallarbeiderforbundet og Norsk Arbeidsgiverforening fra 1907 er den første landsomfattende tariffavtalen i Norge. Tariffperioden Den perioden en tariffavtale gjelder for. I Norge har det lenge vært alminnelig med toårige tariffavtaler som har innebygd en mulighet for å forhandle om lønnsregulering midtveis i perioden. Økonomisk ramme Angir hvor mye lønnstillegg og andre endringer i tariffavtalen koster arbeidsgiverne. Vanligvis angis den økonomiske rammen ved å beregne hvor stor prosentvis årslønnsvekst den vil føre til. Årslønnsvekst Angir endringen i gjennomsnittlig årslønn fra et år til det neste. Både lønnsoverheng, tariffbestemte lønnstillegg og lønnsglidning inngår i gjennomsnittslønnen. Beregning av årslønnsveksten er derfor en velegnet metode for å sammenlikne den samlede lønnsveksten i ulike bransjer. FOR- SIK- RING FOR STO- RE forsikring for små Nå kan du som medlem også tegne gunstig barneforsikring. Se nito.no/forsikring Det lønner seg å være medlem

5 Lønn - Lokal lønn er likelønn - Lokale lønnsforhandlinger vil jevne ut lønnsforskjellene som finnes mellom kvinner og menn, garantert, sier Tom Colbjørnsen, professor i økonomi og medlem av Likelønnskomisjonen som nettopp la frem sin innstilling. Hans Henrik Sørensen Den regjeringsoppnevnte Likelønnskommisjonen leverte 21. februar sin rapport om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn til Barne- og likestillingsdepartementet. Som fagmedlem av kommisjonen ville ikke Tom Colbjørnsen slutte seg til flertallets tiltak for lønnsutjevning, og leverte derfor en særuttalelse med egne forslag. Lokal lønn er viktig Et av de viktigste virkemidlene for likelønn i følge Colbjørnsen er et mer aktiv bruk av desentralisert lønnsfastsettelse. - Dette vil gi kvinner mulighet til å utnytte den bedrede forhandlingsposisjon som følger av mer utdanning og tiltakende knapphet på særlig kvinnelig arbeidskraft, sier Colbjørnsen. - Det forundrer meg at mange organisasjoner som forhandler lønn for store kvinnegrupper er imot lokal lønnsdannelse. Det forundrer meg at mange organisasjoner som forhandler lønn for store kvinnegrupper er imot dette. På sett og vis står man her ovenfor et valg mellom på den ene siden muligheten til å jevne ut lønnsforskjellene hvis man desentraliserer, men da får man på kjøpet økende lønnsforskjeller innen gruppen. Jeg tror at når motstanden mot en slik modell er så stor som den er, så skyldes det at man prioriterer likhet fremfor lønnsutjevning mellom kvinner og menn, og sett fra et likelønnssyspunkt er dette en merkelig holdning. - Heldigvis er praktiseringen av den norske modellen for lønnsdannelse (frontfagsmodellen) i ferd med å endres slik at økonomiske rammer og fordelingsprofil er bedre tilpasset kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Gode nyheter Og for de kvinnelige ingeniørene som synes lønnsutjevningen går tregt, har økonomiprofessoren gode nyheter. - Nå har man faktisk en historisk mulighet! Det er noe som skjer i arbeidsmarkedet; det kommer til å bli en økende knapphet på særlig kvinnelig arbeidskraft og det offentliges monopol på arbeidsmarkedet er i ferd med å svekkes. Begge disse to poengene gir kvinnene en historisk sjanse. Se fremover, utnytt det økte makten, det er mitt råd. Mye tyder på at det vil resulterer i høyere lønn også for de gruppene som historisk har slitt med lønnsutviklingen. Dersom flere kvinner tar jobber med lederansvar, vil dette ha stor betydning for lønnsforskjellene, kanskje større betydning enn noe annet. Men er det like lett for kvinner å få lederjobber som for menn? - Ja, det er det. Kvinnene bare tror det ikke selv. Dette er bare negative forestillinger. Utdannings- og yrkesvalg er et resultat av samspill mellom individuelle valg og strukturelle føringer. Det foreligger ikke empirisk grunnlag for å hevde at 10

6 Lønn FAKTA likelønnskomisjonen Likelønnskommisjonens mandat var blant annet: - Kommisjonen skulle legge likestillingspolitisk mål til grunn om at kvinner og menn skal lønnes på samme måte uten hensyn til kjønn. - Kommisjonen skulle gi en samlet beskrivelse av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn basert på tilgjengelig statistikk og forskning. - Kommisjonen skulle vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. kvinner rent faktisk forskjellsbehandles ved ansettelser til de best betalte jobbene. Jeg er mer redd for at redselen for disse holdningene skal føre til at kvinnene ikke søker lederjobber, fordi de rett og slett ikke tror de kan få dem. Små lønnsforskjeller Colbjørnsen viser også til at kommisjonens arbeid har vist at det ikke finnes store lønnsforskjellene mellom menn og kvinner. I kommisjonens mandat heter det at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn skal måles som forskjeller i timelønn, slik at effekten av at kvinner jevnt over har kortere arbeidstid renses bort. De som får lønn utbetalt per måned får sin timelønn regnet ut ved å dividere månedslønnen på avtalt arbeidstid, for eksempel med utgangspunkt i en avtale om 37,5 timers uke. Når alle lønnstakere ses under ett, og det ikke korrigeres for forskjeller i kompetanse og type jobb, blir resultatet at kvinner har 15 prosent lavere timelønn enn menn. - Mye taler imidlertid for at dette tallet overdriver kjønnsforskjellen. Dersom det tas hensyn til at menn arbeider mer ubetalt overtid, vil den gjennomsnittlige timelønn for menn bli lavere, og lønnsgapet tilsvarende mindre. Undersøkelser viser nemlig at ubetalt overtid forekommer omtrent tre ganger så ofte blant menn som blant kvinner. - Selv om lønnsforskjellen skulle være så stor som 15 prosent, rettferdiggjør ikke det automatisk statlige inngrep for utjevning. Lønnsforskjellen kan gjenspeile at menn og kvinner har ulik livsstil og gjør forskjellige karrierevalg, og kan være et uttrykk for at samfunnet gir rom for mangfold, sier Colbjørnsen. Skeptisk til forskjellsbehandling Professoren mener det avgjørende for om tiltak er påkrevd, er om lønnsforskjellen kan føres tilbake til urimelig og usaklig forskjellsbehandling av menn og kvinner. Han mener at utredningsarbeide som kommisjonen har fortatt ikke underbygger dette. - Når menn og kvinner har de samme individuelle ressursene og egenskapene, eksempelvis utdanning og erfaring, når de arbeider i samme bransje, sektor, yrke og bedrift, og når de i tillegg har samme lederansvar, blir lønnsgapet tilnærmet lik null, sier han. - Når yrker, bransjer og stillinger gir lavere lønn jo større kvinneandelen er, skyldes dette en kombinasjon av at arbeidet har ulik verdi, at det utføres med forskjellig intensitet, at det har ulik verdi for arbeidsgiver, og at arbeidsmarkedet gir ulik lønnsuttelling for forskjellige grupper. Det er ikke dokumentert at det er kjønnsforskjellen i seg selv som skaper ulikhetene. Inndelingen i forhandlingsområder fører i liten grad til lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, men bidrar heller ikke til å redusere dem. Se videointervju på Alle våre medlemmer får skikkelig bank Som NITO-medlem får du gunstige rabatter på lån og sparing. Se nito.no/bank Det lønner seg å være medlem 11

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv

Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Kjersti Misje Nilsen og Pål Schøne Den norske forhandlingsmodellen i et likelønnsperspektiv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:5 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate

Detaljer

En god historie om lokal lønnsforhandling. (Fra En sikker og god lønnsutvikling, HKs faglige og politiske mål 2004-2008)

En god historie om lokal lønnsforhandling. (Fra En sikker og god lønnsutvikling, HKs faglige og politiske mål 2004-2008) Våre medlemmer skal ha uttelling av verdiskapingen i bedriftene. Vi vil arbeide aktivt for å videreføre den solidariske lønnspolitikken vi har ført, for å oppnå bedre resultater for arbeidstakerne samlet.

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge

BERETNING 1979. Landsorganisasjonen. i Norge BERETNING 1979 Landsorganisasjonen i Norge Innholdsfortegnelse 1. TARIFFREVISJONER ØKONOMISK POLITIKK.... Den faglige og økonomiske utvikling i 1979.... Samordning av tariffoppgjørene i den private og

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

lønn kaka ellevill øker bonusfest lønnsspillet FINANS FOKUS coachens tips: FRONTFAGET ARBEIDSGIVERNE KOMPETANSe LØNN BONUSVINNERE nummer 2 2014

lønn kaka ellevill øker bonusfest lønnsspillet FINANS FOKUS coachens tips: FRONTFAGET ARBEIDSGIVERNE KOMPETANSe LØNN BONUSVINNERE nummer 2 2014 lønn FINANS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2014 coachens tips: slik får du høyere lønn ellevill eierne tar kaka bonusfest Det store lønnsforskjellene øker lønnsspillet LØNN FRONTFAGET YS BONUSVINNERE

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Landsorganisasjonen. i Norge

Landsorganisasjonen. i Norge Landsorganisasjonen i Norge f BERETNING 1981 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 1. TARIFFREVISJONER - ØKONOMISK POLITIKK.......... 7.J Tariffrevisjonen 1981.........................................

Detaljer

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet Åsmund Arup Seip Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse Fafo Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISSN 0804-5135 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

FINANSNÆRINGENS ROLLE I DEN NORSKE FRONTFAGSMODELLEN

FINANSNÆRINGENS ROLLE I DEN NORSKE FRONTFAGSMODELLEN Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 8-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Siden 2000 har verdiskapingen i finansnæringen økt med 187 prosent. Lønnstakernes andel av inntektene

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Arbeids- og sosialdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 30. mars 2015 Forord Det tekniske beregningsutvalget

Detaljer

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 TIPS OM HVORDAN HOLDE PRESENTASJONEN... 2 BILDE 1: FORSIDE... 4 BILDE 2: PRESENTASJONSDISPOSISJON... 5 BILDE 3: INDIVIDUELLE GEVINSTER VED ORGANISERING...

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad. De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel Trygstad De nordiske modellene etter 2000 utviklinga i Norge Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund og Sissel

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 25. mars 2013 Forord Beregningsutvalget la 18. februar

Detaljer

Lønns- og prisutviklingen

Lønns- og prisutviklingen Økonomiske analyser /2003 Lønns- og prisutviklingen Lønnsutviklingen Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var veksten i lønn per normalårsverk 5,3 prosent i 2002, mot 5,0 prosent i 200 og 4,5 prosent

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012 Innledning Ved inngangen til tariffoppgjøret 2010 er det betydelig usikkerhet om hvilke rammebetingelser norsk økonomi vil ha den nærmeste tiden. Vi har bak oss en periode

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer