Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater"

Transkript

1 Up Down On/Off SuperCool Up Down On/Off SuperCool Ventilation Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N C C IKP/IK

2 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig. A1 1 Temperatur- og innstillingsdisplay 2 Innstillingsknapper for temperatur: UP = varmere, DOWN = kaldere, anbefalt innstilling: 5 C 3 På/av-knapp 4 SuperCool-knapp, lyser = innkoplet funksjon For rask avkjøling av matvarer. Automatisk utkopling etter ca. 12 timer. 5 Ventilator knapp* for omluftkjøling, lyser = innkoplet funksjon, jevn temperatur i kjølerommet 6 Barnesikringsdisplay, lyser = innkoplet funksjon, mot utilsiktet utkopling. Mer informasjon i avsnitt "Tilleggsfunksjoner". Typeskilt, fig. A2 1 Apparatbetegnelse 2 Servicenr. 3 Serienr. 4 Innfrysingskapasitet i kg/24 timer* Oversikt over apparat og utstyr Kjølerom, ca. 5 o C Betjenings- og kontrollelementer Smør- og ostehylle Ventilator* for omluftkjøling Delbare hyller* for høye kjølevarer Regulerbar fl aske- og hermetikkholder* Regulerbar* hylle for hermetikk/eggbeholder* Regulerbare* hyller LED-innelys Hylle for høye fl asker og drikkevarer Fryseskap*, ca. -18 o C Isterningskål* Avløp for smeltevann Flaskehylle* Kaldeste sone i kjølerommet, for ømfi ntlige og lett bedervelige matvarer Typeskilt Grønnsakskuffer på rulleplater* Skuffer for grønnsaker, salat, frukt Reguleringsføtter foran 2 * alt etter modell og utstyr IKP/IK...6

3 Vi gratulerer deg med ditt nye fryseskap. Du har bestemt deg for alle fordeler med avansert kjøleteknologi, som garanterer deg høy kvalitet, en lang levetid og stor funksjonssikkerhet. Utstyret for ditt apparat muliggjør daglig høy betjeningskomfort. Med dette apparatet, produsert med miljøvennlige prosesser ved å benytte materialer som kan resirkuleres, yter du og vi sammen et aktivt bidrag til å bevare miljøet vårt. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye gjennom for å lære alle fordelene med ditt nye apparat å kjenne. Vi ønsker deg mye glede med ditt nye apparat. N Oppbevar denne bruksanvisningen omhyggelig og gi den eventuelt videre til den nye eieren. Anvisningen er gyldig for fl ere modeller, avvik er mulig. Innholdsfortegnelse Side Bruksanvisning Oversikt over apparatet... 2 Innholdsfortegnelse... 3 Bestemmelser... 3 Henvisninger til energisparing... 3 Sikkerhets- og farehenvisninger... 4 Henvisninger til deponering... 4 Innbyggings- og ventilasjonsanvisning... 4 Igangsetting og kontrollelementer... 5 Tilkopling... 5 Inn- og utkopling... 5 Stille inn temperatur... 5 Temperaturdisplay... 5 SuperCool... 5 Ventilator-kopling... 5 Tilleggsfunksjoner... 5 Barnesikring... 5 Displayets lysstyrke*... 5 Plassering, utstyr... 6 Plassering av matvarer... 6 Forandre utstyr... 6 Fryseskap*... 7 Nedfrysing... 7 Henvisninger om oppbevaring... 7 Lage isterninger... 7 Avtining, rengjøring... 8 Feil - problemer... 9 Kundeservice og typeskilt... 9 Bestemmelser W Apparatet er bestemt for kjøling, og med fryseskap* til nedfrysing og oppbevaring av matvarer, og til å fryse isterninger. Det er designet for bruk i husholdningen. Ved bruk i næringsområder må de bestemmelser som gjelder for næringen overholdes. W Apparatet er alt etter klimaklasse dimensjonert for drift ved begrensede omgivelsestemperaturer. Disse bør verken under- eller overskrides! Klimaklassen som passer for ditt apparat er trykt på typeskiltet. Det betyr: Klimaklasse dimensjonert for omgivelsestemperaturer på SN +10 C til +32 C N +16 C til +32 C ST +16 C til +38 C T +16 C til +43 C - Kjølemiddelets kretsløp er kontrollert for tetthet. - Apparatet er i samsvar med de vedkommende sikkerhetsbestemmelsene og EF-direktivene 2006/95/EF og 2004/108/EF. Henvisninger til energisparing W Vær oppmerksom på at tverrsnitt for luftsirkulasjonen er frie. W Åpne apparatdøren så kort som mulig. W Matvarene innordnes sortert. Den angitte lagringstiden må ikke overskrides. W Alle matvarer skal oppbevares godt innpakket og tildekket; rimdannelse unngås. W La varm mat først avkjøles til romtemperatur, før den legges inn i apparatet. W La dypfryst mat tines opp i kjølerommet. W Avtin fryseskapet* når det har dannet seg et tykt rimbelegg. Dermed forbedres kuldeovergangen, og energiforbruket holdes lavt.! IKP/IK...6 * alt etter modell og utstyr 3

4 Sikkerhets- og farehenvisninger Henvisning til deponering Emballasjen er fremstilt av materialer som kan gjenvinnes. - Bølgepapp/papp - Formstøpte elementer i ekspandert polystyrol - Folier i polyetylen - Stropping i polypropylen Emballasjemateriale er ikke noe leketøy for barn - fare for kvelning på grunn av foliene! Lever emballasjen til en miljøstasjon. Apparatet som ikke kan brukes mer: Det inneholder fremdeles verdifulle materialer og må tilføres en registrering som er adskilt fra det usorterte boligavfallet. Utbrukte apparater må gjøres ubrukelige. Trekk ut nettpluggen, kutt over tilkoplingskabelen og gjør låsen ubrukbar slik at barn ikke kan låse seg inn. Pass på at kjølemiddelkretsløpet på det utbrukte apparatet ikke skades under avtransport. Angivelser om det benyttede kjølemiddelet finner du på typeskiltet. Utbrukte apparater må deponeres på fag- og sakkyndig måte etter lokale forskrifter og lover. Teknisk sikkerhet W Transporter apparatet kun i emballasjen og still det opp med to personer for å unngå personskader og materielle skader. W Det benyttede kjølemiddelet R 600a er miljøvennlig, men brennbart. W Rørledningene for kjølemiddelets kretsløp må ikke skades. Kjølemiddel som spruter ut kan føre til øyeskader eller antennes. W Når kjølemiddel slipper ut, fjern åpen ild eller antennelseskilder i nærheten av lekkasjepunktet, trekk ut nettpluggen og sørg for god ventilasjon i rommet. W Ved skader på apparatet må du straks - før tilkopling - ta kontakt med leverandøren. W Monter og tilslutt apparatet kun etter angivelsene i bruksanvisningen for å garantere sikker drift. W Kople apparatet fra nettet i feiltilfellet: Trekk ut nettpluggen (trekk ikke i tilkoplingskabelen) eller utløs hhv. skru ut sikringen. W La kun kundeservice utføre reparasjoner og inngrep på apparatet, ellers kan det oppstå alvorlige farer for brukeren. Det samme gjelder for utskifting av nettledningen. Sikkerhet ved bruk W Lagre ikke eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, som f. eks. butan, propan, pentan osv., i apparatet. Gasser som eventuelt slipper ut kunne antennes av elektriske komponenter. Du kjenner slike spraybokser ved den påtrykte innholdsangivelsen eller ved et fl ammesymbol. W Lagre høyprosentig alkohol kun tett lukket og oppreist. W Håndter verken med åpen ild eller med antennelseskilder i apparatets innvendige rom. W Benytt ikke elektriske apparater innenfor apparatet (f. eks. dampvaskere, varmeapparater, isberedere osv.). W Sokkel, skuffer, dører osv. må ikke benyttes som stigbrett eller for å støtte seg på. W Dette apparatet er ikke bestemt for personer (også barn) med fysiske, sensoriske eller mentale handikap eller personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap, hvis de ikke ble instruert i bruk av apparatet eller til å begynne med stod under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ikke være uten oppsyn for å sikre, at de ikke leker med apparatet. W Unngå varig hudkontakt med kalde overfl ater eller kjøle-/ frysevarer. Det kan føre til smerter, doven følelse og forfrysninger. Sørg for sikkerhetstiltak, f. eks. hansker, ved lengre hudkontakt. W Iskrem, spesielt vannis eller isterninger må ikke spises straks etter at de er tatt ut og heller ikke for kaldt. På grunn av de lave temperaturer er det "forbrenningsfare". W Spis ikke matvarer som har vært lagret for lenge, de kunne føre til en matvareforgiftning. Innbyggings- og ventilasjonsanvisning W Unngå innbygging i områder med direkte sollys, ved siden av komfyr eller lignende. W Ventilasjonsgitrene må ikke justeres. Pass alltid på god ventilasjon og avluftning! W Oppstillingsrommet for apparatet må ifølge normen EN 378 pr. 8 g fyllmengde kjølemiddel R 600a ha et volum på 1 m 3, slik at det ikke kan oppstå en antennelig blanding av gass og luft i oppstillingsrommet i tilfellet lekkasje i kjølemiddelets kretsløp. Angivelsen for kjølemiddelets mengde fi nner du på typeskiltet i apparatets innvendige rom. W Kjøle-/fryseapparatet må kun bygges inn i støe møbler. W Følg den vedlagte monteringsanvisningen. 4 IKP/IK...6

5 Igangsetting og kontrollelementer Det anbefales å rengjøre apparatet før det tas i bruk, nærmere om dette fi nner du i kapittel "Rengjøring". Sett apparatet med fryseskap i drift ca. 2 timer før de første frysevarene legges inn til frysing. Tilkopling Strømtype (vekselstrøm) og spenning på oppstillingsstedet må stemme overens med angivelsene på typeskiltet. Det befi nner seg på den venstre innsiden av apparatet, fi g. A. W Tilslutt apparatet kun via en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. W Stikkontakten må være sikret med 10 A eller høyere, være utenfor området for apparatets bakside og være lett tilgjengelig. W Apparatet må ikke - koples til øy-vekselretter og - brukes i forbindelse med såkalte energispareplugger - elektronikken kan bli skadet, - koples sammen med andre elektriske apparater over en fordelerlist eller en skjøteledning - fare for overoppheting og brann. W Fjern kabelholderen når du tar nettkabelen av fra apparatets bakside - ellers vibrasjonsstøy! Inn- og utkopling W Innkopling: Trykk på/avknapp 3 slik at temperaturdisplayet lyser/blinker. - Belysningen er på ved åpen dør. W Utkopling: Trykk på/avknapp i ca. to sekunder slik at temperaturdisplayet er mørkt. Stille inn temperatur Apparatet er som standard innstilt på normal drift, i kjøledelen anbefales +5 C. I fryseskapet* oppnås da en middels temperatur på frysevarene på ca. -18 C. W Senke temperatur/kaldere: Trykk DOWN-innstillingsknappen 2. W Øke temperatur/varmere: Trykk innstillingsknapp UP 2. - Under innstillingen vises innstillingsverdien blinkende. - Ved første gangs trykk på innstillingsknappene for temperatur vises den henholdsvis aktuelle siste innstillingsverdi (= fastlagt verdi) i displayet. - Med fl ere korte trykk endres innstillingsverdien i 1 Cskritt; med langt trykk kontinuerlig. - Ca. 5 sek. etter det siste knappetrykket kopler elektronikken automatisk om og middels kjøletemperatur (= faktisk verdi) blir vist. - Temperaturen kan innstilles i kjøledelen fra 9 til 2 C. Temperaturdisplay I normal drift vises middels kjøleromstemperatur. Hvis displayet viser "F0 " til "F F 5", er det en feil på apparatet. Ta da kontakt med vår kundeservice og meddel denne visningen. Dette muliggjør en rask og målrettet service. SuperCool Med superkjøling setter du apparatet på høyeste kjøleeffekt. Dette anbefales særlig når større mengder matvarer, drikkevarer, nybakte kaker eller nylaget mat skal avkjøles så raskt som mulig. W Innkopling: Trykk SuperCool-knappen 4 kort, slik at den lyser. Kjøletemperaturen synker til den kaldeste verdien. Bemerk: "SuperCool" har et noe større energiforbruk. Elektronikken kopler imidlertid etter 6 til 12 timer automatisk tilbake til energisparende normal drift. Ventilator-kopling* Med ventilator-koplingen 5 for omluftkjøling kan du ved behov - raskt avkjøle store mengder ferske matvarer og - oppnå en relativt jevn temperaturfordeling over alle hyllene i kjølerommet. De forskjellige temperaturområdene oppheves med en intensiv luftsirkulasjon. Alle matvarer er nesten like kjølige. W Ventilator-koplingen er prinsipielt å anbefale: - ved høy romtemperatur (fra ca. 30 C) eller - høy luftfuktighet, som f.eks. på sommerdager. W Kople inn/ut: Trykk "Ventilator"-knappen 5 kort, slik at den lyser (mørk = av). Bemerk: Når "Ventilator" er koplet inn, øker energiforbruket. - For å spare energi, kobler ventilatoren automatisk ut når døren er åpen. Tilleggsfunksjoner Med innstillingsmodus kan du benytte barnesikringen og endre displayets lysstyrke*. Aktivere innstillingsmodusen: W Trykk knappen SuperCool i ca. 5 sek. - knappen Super- Cool blinker - displayet viser c for barnesikring. Bemerk: Verdien som henholdsvis skal endres blinker. W Velg den ønskede funksjonen ved å trykke knappen Up/Down: c = barnesikring eller h = lysstyrke. W Velg/bekreft nå funksjonen ved å trykke kort på Super- Cool-knappen: Ved c = barnesikring velger du ved å trykke knappen Up/Down c1 = barnesikring på eller c0 = barnesikring av, bekreft med SuperCoolknappen. Når symbolet lyser 6 er barnesikringen aktiv. Ved h = lysstyrke velger du ved å trykke knappen Up/Down h1= minimal til h5 = maksimal lysstyrke, bekreft med knappen SuperCool. Forlate innstillingsmodusen: W Ved å trykke knappen On/Off avslutter du innstillingsmodus; etter 2 min. kopler elektronikken om automatisk. - Den normale driften er aktiv igjen. N IKP/IK...6 * alt etter modell og utstyr 5

6 C SuperCool max. 0 Plassering, utstyr B Smør, ost 2 Egg 3 Bokser, drikkevarer, fl asker 4 Frossenmat i fryseskapet* 5 Hermetikk, bakervarer 6 Meieriprodukter 7 Kjøtt-, pølsevarer, fi sk, ferdiglaget mat 8 Frukt, grønnsaker, salat Plassering av matvarer På grunn av den naturlige luftsirkulasjonen i kjølerommet fi nnes det forskjellige temperaturområder, noe som absolutt er bra for oppbevaring av forskjellige matvarer. Rett over grønnsakskuffene og på bakveggen er det kaldest (bra f.eks. for pølser og kjøtt); i det øvre området foran og i døren er det varmest (bra f.eks. for smøremykt smør og ost). Matvarer skal derfor oppbevares etter "plasseringseksemplet", fi g. B. Henvisninger om kjøling - Matvarer skal oppbevares slik at luften kan sirkulere godt, de skal altså ikke legges for tett. Ventilatorluftslissene* på bakveggen skal ikke tildekkes - viktig for kjøleeffekten! - Matvarer som lett avgir eller tar opp lukt eller smak, og væsker, skal alltid oppbevares i lukkede beholdere eller tildekket. - Matvarer som avgir mye eller er ømfi ntlige mot etylengass, som frukt, grønnsaker og salat, skal alltid skilles eller pakkes inn, slik at oppbevaringstiden ikke blir redusert; f.eks. skal epler ikke oppbevares sammen med kiwi eller kål. Forandre utstyr W Hermetikkhyllen* kan fl yttes, og alle dørhyllene kan tas ut for rengjøring, fi g. C: Skyv hyllen opp, ta den ut forover og sett den inn i omvendt rekkefølge. W Ved å fl ytte på flaske- og hermetikkholderen kan du sikre fl asker mot at de velter når døren åpnes eller lukkes. Ved utstyr som i fi g. C1 må du alltid gripe tak i plastholderen! - Holderen kan tas ut for rengjøring: Ved utstyr - som i fi g. C1: Trekk den nedre kanten av holderen forover og smekk den ut, - som i fi g. C2: Skyv den fremre kanten av holderen opp og smekk den ut. W Hyllene*, ristene eller glassplatene kan fl yttes etter behov, fi g. D: - Løft opp glassplaten, trekk utsparingen over underlaget og sett den inn lavere eller høyere, fi g. D1. - Løft opp risten, trekk den forover og sett den inn lavere eller høyere, fi g. D2. - Glassplatene* er sikret med stoppere mot at de blir trukket ut av vanvare. W For store apparater fra 1216 mm høyde gjelder: Bruk fl aten foran over frukt-/grønnsakskuffene kun til kortvarig oppbevaring av kjølevarer, f.eks. når du rydder eller utsorterer. Det letter håndteringen. Ikke la kjølevarene bli stående, ellers kan de bli skjøvet bakover eller velte når døren lukkes, fi g. D3. W De halve glassplatene gir plass til høye beholdere: Sett hylleskinner, fi g. E1, på ønsket høyde til høyre og venstre på underlagsnuppene, pass på høyre (R) og venstre (L) del! Skyv inn glassplatene 1/2 / som vist i fi g. E2. Glassplaten 2 med anslagskant må ligge bak! - Når du trenger plass for høye beholdere, skyv ganske enkelt den fremre halve glassplaten* forsiktig under den bakre platen, fi g. E2. 6 * alt etter modell og utstyr IKP/IK...6

7 Fryseskap* (Fire-stjerners, hvis det fi nnes, alt etter modell) I fryseskapet kan du oppbevare frossenmat og frysevarer ved en oppbevaringstemperatur på -18 C og lavere (fra en temperaturinnstilling på 5 C) i fl ere måneder, lage isterninger og i tillegg fryse ned ferske matvarer. Fryse ned ferske matvarer Ferske matvarer skal fryses ned inn til kjernen så raskt som mulig. Næringsverdi, vitaminer, utseende og smak på matvarene bevares da best. Derfor skal du bruke denne fremgangsmåten til å fryse større mengder ferske matvarer: W Innstill temperaturen på 5 C eller kaldere (f.eks. 3 C) ca. 4 timer før matvarene legges inn. Frossenmat som allerede er lagt inn får en kuldereserve. W Legg så inn de ferske matvarene. Det kan fryses maks. 2 kg/24 timer. De ferske matvarene skal legges ut over en så stor fl ate som mulig, de skal helst ikke komme i kontakt med frossenmat som allerede er lagt inn; dermed unngås det at disse tiner opp. W Etter ytterligere 24 timer er de nye matvarene gjennomfrosset. Sett temperaturen tilbake på vanlig innstilling (f.eks. 5 C). Normal kjøling innstiller seg igjen. Innfrysingen er avsluttet. Henvisninger om oppbevaring W Frossenmat (allerede frossen vare) kan straks legges inn i det kalde skapet. W Legg helst ikke inn fl asker til rask avkjøling; hvis dette gjøres likevel, ta dem ut senest etter en time, ellers sprekker de. W Matvarer som er tint opp skal helst ikke fryses igjen, men bearbeides videre til ferdig mat. Næringsverdi og smak bevares da best. W Som veiledende verdi for lagringstiden for forskjellige matvarer i fryseskapet gjelder: fjærkre, oksekjøtt, lam 6 til 12 måneder fi sk, svinekjøtt 2 til 6 måneder vilt, kanin, kalvekjøtt 4 til 8 måneder pølse, skinke 2 til 4 måneder ferdigmat 2 til 4 måneder grønnsaker og frukt 6 til 12 måneder ost, brød, bakervarer 2 til 6 måneder gjærbakst 1 til 5 måneder iskrem 2 til 3 måneder Om den øvre eller nedre verdien er gyldig, er avhengig av matvarenes kvalitet, forbehandlingen inntil innfrysingen og kravet til kvalitet i den enkelte husholdningen. For fetere matvarer gjelder alltid de lavere verdiene; fett har lett for å bli harskt. N Bemerk: Lufttemperaturen i skapet, målt med termometer eller andre målere, kan variere. Det har imidlertid bare liten innfl ytelse på frysevarene når skapet er fylt. Kjernetemperaturen på frysevarene har da gjennomsnittsverdien av disse variasjonene. Lage isterninger W Fyll isskålen 3/4 opp med vann. W Sett isskålen i apparatet og la den fryse. W Isterningene løsner når du vrir på skålen eller holder den en kort stund under rennende vann. IKP/IK...6 * alt etter modell og utstyr 7

8 Avtining, rengjøring Avtining Kjølerommet Avtines automatisk. Smeltevannet fordunster fra kompressorvarmen - vanndråper på bakveggen henger sammen med funksjonen og er helt normalt. W Pass bare på at smeltevannet kan renne uhindret ut gjennom utløpsåpningen i bakveggen. I fryseskapet* dannes det etter lengre driftstid et tykt rim- hhv. isbelegg. Det øker energiforbruket. Derfor skal skapet avtines regelmessig: W Kople ut apparatet for avtining: Trekk ut nettpluggen eller trykk På/Av-knappen, slik at temperaturdisplayet slukner. Hvis displayet ikke slukner, er barnesikringen aktiv. W Pakk frysevarene inn i avispapir eller duk og oppbevar dem på et kjølig sted. W Avtiningen kan fremskyndes ved å sette en kjele med varmt, ikke kokende vann inn i rommet. Ikke bruk elektriske varmeapparater eller dampvaskere, avtiningsspray, åpen ild eller skarpe gjenstander til avtining. Fare for personskader og materielle skader! W La skapdøren stå åpen under avtiningen. Tørk opp smeltevann med en svamp eller klut. Rengjør apparatet til slutt. Rengjøring W Sett apparatet ut av drift før rengjøringen. Trekk ut nettpluggen eller skru ut hhv. utløs forankoplede sikringer. W Rengjør det indre rommet og utstyrsdeler for hånd med lunkent vann og litt oppvaskmiddel. Ikke bruk dampvaskere - fare for personskader og materielle skader! W Det anbefales myke pussekluter og et universalrengjøringsmiddel med nøytral ph-verdi. - Ikke bruk skurende/ripende svamper, ikke konsentrerte rengjøringsmidler og aldri rensemidler eller kjemiske midler som inneholder sand, klorid eller syre. W Pass på at rengjøringsvann ikke trenger inn i utløpsrennen, ventilasjonsgitrene og de elektriske delene. Gni apparatet tørt. - Typeskiltet på apparatets innerside må ikke skades eller fjernes - det er viktig for kundeservicen. W Smørboksen* og rulleplatene* kan vaskes i oppvaskmaskin, hyllene, glassplatene og de andre utstyrsdelene skal rengjøres for hånd. W Ta hyllene ut som vist på bildet: - Løft opp glassplaten*, trekk utsparingen over underlaget, senk ned til siden og ta den ut på skrå forover. - Løft risten*, trekk den forover og sving den vekk. - Skyv alltid hyllene inn med anslagskanten bak og opp, ellers kan matvarene fryse fast i bakveggen. W Når du vil ta ut den øvre dørhyllen (smør- og ostehylle), må den alltid løftes ut sammen med lokket*! Trykk så en side av hyllen forsiktig utover, til lokktappen er fri og lokket kan tas av til siden. - Hyller og dørhyller kan tas fra hverandre for rengjøring - trekk lister og sidedeler av glassplatene. - Trekk beskyttelsesfolier av alle pyntelister. W Rengjør utløpsåpningen på bakveggen over grønnsakskuffene ofte, pil i fig. Bruk eventuelt et tynt hjelpemiddel, f.eks. bomullspinne eller lignende. W Kople deretter inn/slå på apparatet igjen og legg inn frysevarene. Hvis apparatet skal settes ut av drift i lengre tid, tøm apparatet, trekk ut nettpluggen, rengjør som beskrevet og la apparatdøren stå åpen for å unngå luktdannelse * alt etter modell og utstyr IKP/IK...6

9 Feil - problemer? Apparatet er konstruert og produsert slik at det er funksjonssikkert og har en lang levetid. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under drift, kontroller om feilen evt. kan tilbakeføres til en betjeningsfeil, i dette tilfellet må du nemlig også i garantitiden betale kostnadene som er oppstått. Følgende feil kan du selv fjerne ved å sjekke de mulige årsakene: Feil - mulig årsak og utbedring Apparatet arbeider ikke, display er mørkt - Er apparatet slått på forskriftsmessig? - Sitter nettpluggen riktig i stikkontakten? - Er stikkontaktens sikring i orden? Det innvendige lyset brenner ikke - Er apparatet slått på? - Var døren åpnet lenger enn 15 min.? Det innvendige lyset koples automatisk ut etter ca. 15 minutter ved åpnet dør. - Lyser det ikke ved åpnet dør, men temperaturdisplayet, er det ev. defekt. Kundeservice og typeskilt Hvis ingen av de ovennevnte årsakene foreligger og du ikke kan utbedre feilen selv, eller hvis "F 0" til "F 5" vises på temperaturdisplayet, betyr det: Det fi nnes en feil. Ta i dette tilfellet kontakt med din nærmeste kundeservice (vedlagt fortegnelse). Oppgi denne meldingen, likeledes apparatbetegnelse 1, servicenr. 2, serienr. 3 på typeskiltet. Dette muliggjør en rask og målrettet service. Typeskiltet befi nner seg på venstre innside av apparatet. La apparatet være lukket til kundeservicen kommer for å unngå et ytterligere kuldetap. N Nettspenning OBS! For å unngå personskader og materielle skader, skal reparasjon og utskiftning av LED-innelyset kun utføres av kundeservice. Forsiktig - Laserstråler klasse 1M. Når dekslet er åpnet, ikke se direkte med op ti ske instrumenter. Støy er for høy - Står apparatet fast på gulvet, settes møbler eller gjenstander som står ved siden av i vibrasjon av kjøleaggregatet som er i gang? Sett ev. fl asker og beholdere fra hverandre. - Normalt er: strømningsstøy, boble eller plaske, det stam- mer fra kjølemiddelet som strømmer i kuldekretsløpet. Et svakt klikk, dette oppstår alltid når kjøleaggregatet (motoren) kopler seg inn eller ut automatisk. Motoren durer, den er kortvarig litt høyere når aggregatet kopler seg inn. Temperaturen er ikke kald nok - Er temperaturen riktig innstilt? Sett den ev. kaldere, se på displayet etter 24 timer. - Lukker apparatdøren korrekt? - Er monteringen korrekt? - Er ventilasjonen og avluftingen tilstrekkelig? Frigjør evt. ventilasjonsgitre. - Er omgivelsestemperaturen for varm? (se avsnitt "Bestemmelser") - Ble apparatet åpnet for ofte eller for lenge? - Vent evt. til den nødvendige temperaturen innstilles av seg selv igjen. Produsenten arbeider stadig med videreutviklingen av alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss endringer i form, utstyr og teknikk. IKP/IK...6 * alt etter modell og utstyr 9

10 Liebherr Hausgeräte Ochsenhausen GmbH * Memminger Strasse * D Ochsenhausen **

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater

Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater Bruksanvisning for innebyggede kjøleapparater N 708 444-0 EK/IK/IKS../ 808 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer Fig. A På/av og temperaturregulator. punkt = varmt maks. = kaldt Anbefalt

Detaljer

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.

7081 929-01. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr. Bruksanvisning Kjøle-frysekombinasjon N 7081 929-01 Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com CT(esf)20/24/28 2408 1 Oversikt over skapet Kontrollelementer,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med BioFresh-del, innbyggingsbar, hengslet dør 010410 7084282-03 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2

Detaljer

Bruksanvisning for fryseskap, innebygget

Bruksanvisning for fryseskap, innebygget Bruksanvisning for fryseskap, innebygget N 7082 542-01 IG 6er 5107 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet.

Fryseskap. Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Fryseskap NO Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk. Fryseskapet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze

Bruksanvisning for fryseskap, NoFrost, DuraFreeze Bruksanvisning for fryseskap, ofrost, DuraFreeze 7084 152-00 DF 1508 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, med na-visning for nettsvikt

Detaljer

Bruksanvisning for bordkjøleskap N

Bruksanvisning for bordkjøleskap N Bruksanvisning for bordkjøleskap N 7081 879-00 KTP/KTPes 17../15.. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com 2508 Oversikt over skapet Betjenings- og kontrollelementer,

Detaljer

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM

3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM 3no33000.fm5 Page 77 Thursday, February 8, 2001 9:10 AM BRUKSANVISNING FØR FRYSEREN TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud

Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud Sunwind Gylling as PB 64 1309 Rud 12 Elektrisk Skjema 11 Bytting av LED lys Advarsel! Det er fare for elektrisk sjokk! Før du bytter lyspære, skru av vinkjøleren og dra ut stikkontakten. Løs skruer, og

Detaljer

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 121011 7084666-00 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del 040614 7085320-01 KB/ KBesf... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn

Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn Bruksanvisning Kjøleskap med BioFresh, kan bygges inn 140910 7082448-02 EKB/ (S)IKB... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Bruksanvisning for fryseskap, innebygget

Bruksanvisning for fryseskap, innebygget Bruksanvisning for fryseskap, innebygget N 7082 542-01 IG 6er 5107 Oversikt over apparatet Betjenings- og kontrollelementer, fig. A1 1 Display for temperatur og innstilling, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 194 55-01

BRUKSANVISNING KF 194 55-01 BRUKSANVISNING N KF 194 55-01 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160

Bruksanvisning. Fryseskap GS8120 GS8160 Bruksanvisning Fryseskap GS8120 GS8160 INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSHENVISNINGER OG ADVARSLER 3 OVERSIKT OVER APPARATET OG DETS UTSTYR 3 MONTERING 3 TILKOBLING 3 NIVÅ - BALANSERING 4 BETJENINGS- OG KONTROLLELEMENTER

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK BRUKSANVISNING FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD INSTALLASJON BRUK AV APPARATET RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD FEILSØKINGSLISTE SERVICE 94 FØR DU BRUKER APPARATET Ditt nye produkt er et

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://no.yourpdfguides.com/dref/609851

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://no.yourpdfguides.com/dref/609851 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Bruksanvisning. Vinkjøleskap

Bruksanvisning. Vinkjøleskap Bruksanvisning Vinkjøleskap Gratulerer med valget av et Gorenje-produkt. Vi håper at du vil få glede av det i mange år fremover. Denne innretning er ment eksklusivt for oppbevaring av vin. Vinkjøleskapet

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Kjøle- og fryseskap

Bruksanvisning. Kjøle- og fryseskap NO Bruksanvisning Kjøle- og fryseskap Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av produktet. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk.

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / STEAMKABINETT 2008-05 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må fryseren plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL: Pass på at ikke ventilasjonsåpningene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 170709 7084418-02 CN(es)... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

NORSK Bruksanvisning Side 4

NORSK Bruksanvisning Side 4 Bruksanvisning NORSK Bruksanvisning Side 4 3 ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller festes i henhold til produsentens instruksjoner. ADVARSEL:

Detaljer

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N

BRUKSANVISNING KF 304 06-02 N BRUKSANVISNING N KF 304 06-02 N 1 N VIKTIGE OPPLYSNINGER Til lykke med ditt nye GRAM kombiskap Vi ønsker deg til lykke med det nye kombiskapet ditt. Under utviklingen av kombiskapet er det tatt mye hensyn

Detaljer

Bruksanvisning KJØLE- OG FRYSESKAP RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S RFN22847S RFN22848S RFN22848W RFN22847W. Kjære kunde.

Bruksanvisning KJØLE- OG FRYSESKAP RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S RFN22847S RFN22848S RFN22848W RFN22847W. Kjære kunde. Kjære kunde. Takk for at du valgte dette kvalitetsproduktet fra ASKO. Vi håper den vil oppfylle forventningene og dekke dine behov i mane år fremover. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, funksjonalitet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system og DynaCool KFN 12943 SD edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer