Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser"

Transkript

1 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte torsdag 19. desember 2013 kl for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Møtet holdes på Sem gjestegård, Semsveien 164/166, Asker. Etter styremøtet vil det bli avslutningsmiddag for Fellesstyret. Forslag til saksliste: FS-169/13 FS-170/13 FS-171/13 FS-172/13 FS-173/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll. Vedleggene til protokollen av 29. november sendes ikke ut til Fellesstyret, men kan leses på lifesciences.no Orienteringssaker fra Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder Referat fra IDF-møtet (deles ut i møtet) Etablering av Sandnes Educational and Research Center Høyland (SEARCH) FS-174/13 FS-175/13 FS-176/13 FS-177/13 FS-178/13 Faglige nemnder; Forskningsnemnda og Studienemnda (ettersendes) Notat fra Fellesstyrets medlem David Persson: Organisering av instituttene med ansvar for veterinær og dyrepleierutdanningen Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser Regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for Norges miljøog biovitenskapelige universitet Anskaffelsesreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2 2 av 234 FS-179/13 Plan for bruk av SAK-midler FS-180/13 Orientering om reserveposter og strategimidler i budsjettet for 2014 FS-181/13 FS-182/13 FS-183/13 FS-184/13 FS-185/13 FS-186/13 Oppnevning av eksterne representanter til fakultets- og instituttstyrene (ettersendes) Forlenging av driftsstyra ved Senter for planteregulert klimaforsøk (SKP) og Senter for husdyrforsøk (SHF) Oppnevning av medlemmer til NMBUs klagenemnd Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU Grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU Status for implementering av administrative systemer FS-187/13 Status «Sikker drift og robust start for NMBU fra » FS-188/13 Målstruktur for NMBU FS-189/13 NMBUs første 100 dager rektoratet orienterer (muntlig) FS-190/13 Fellesstyrets oppsummering av arbeidet og anbefalinger til NMBUs styre FS-191/13 Etikkutvalg NMBU. Retningslinjer FS-192/13 Eventuelt Med vennlig hilsen Siri Hatlen (sign) styreleder Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 2

3 3 av 234 Utkast tidsplan for fellesstyrets møte 19. desember FS-169/13 FS-172/ FS-173/ FS-174/13 FS-176/ Lunsj Forts. FS-174/13 FS-176/ FS-177/13 FS-180/ FS-181/13 FS-185/ Pause FS-186/13 FS-188/ FS-189/ FS-190/13 FS-191/ FS-192/2013 3

4 4 av 234 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 29. november 2013 Tid: 09: Sted: UMB Utkast til PROTOKOLL 11/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Bente Hagem, Frida Holand, Agneta Bladh, Tor Einar Horsberg, Elin Pålerud, Jon Olafsen, David Persson og Camilla Røsjø. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Mari Sundli Tveit (UMB), Yngvild Wasteson, Halvor Hektoen (NVH), Birger Kruse (NVH), Bjørn Næss (VI), Øystein Johansen, Eva Falleth Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Knut Moksnes, Jan Aldal, Birgitte Bye, Geir Tutturen, Hans Gran og Lise Gorseth Sakliste: FS-147/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Tilsetting leder av Felles ressurssenter FS-148/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-149/13 FS-150/13 Godkjenning av protokoll Orienteringssaker fra Styreleder Påtroppende rektor o Oppfølging av styresak 128/2013 om fritak for instituttstyrer Rektorene Sekretariatsleder FS-151/13 Referat fra IDF-møtet FS-152/13 Budsjett NMBU 2014 FS-153/13 Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU FS-154/13 Etablering av Sandnes Educational and Reasearch Center, Høyland - SEARCH FS-155/13 Merkevarebygging og profilprogram - logo FS-156/13 Plan og budsjett for lansering av NMBU FS-157/13 Studieprogramportefølje 2014/2015 FS-158/13 Mandat for programråd FS-159/13 Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI): Orientering om initiativ til SFI ved NMBU Forslag til Retningslinjer for Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) ved NMBU FS-160/13 FS-161/13 Status for implementering av administrative systemer Status for byggeprosjektene 1

5 5 av 234 FS-162/13 FS-163/13 FS-164/13 FS-165/13 FS-166/13 FS-167/13 FS-168/13 Tilsetting av studiedirektør Tilsetting av IT-direktør Tilsetting av kommunikasjonsdirektør Tilsetting av instituttleder ILP Orientering om val Eventuelt Valg av studentrepresentanter til instituttstyrene ved instituttene på studiested Adamstuen Fellesstyremøte ble innledet med presentasjon av Eva Falleth, dekan på Fakultet for Samfunnsvitenskap og Øystein Johnsen, dekan på Fakultet for Miljøvitenskap og Teknologi. Øystein Lie, dekan på Fakultet for Veterinærmedisin og biovitenskap inviteres til å presentere seg på Fellesstyrets møte FS-147/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Tilsetting leder av Felles ressurssenter Vedtak: Saken tas til orientering. FS-148/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. FS-149/13 Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokollen av 25. oktober godkjennes. FS-150/13 Orienteringssaker fra Styreleder - Styreseminar i Kunnskapsdepartementets regi Hyggelig avslutningsseminar med NVH Møte med Statsbygg med gjennomgang av alle prosjektene - Holdt foredrag for kollegieforumet til studentene Påtroppende rektor v/ Mari Sundli Tveit - Oppfølging av styresak 128/2013 om fritak for instituttstyrer se sak 158/2013 Påtroppende prorektor Halvor Hektoen - Påtroppende rektors ledergruppe møttes til Seminar i Son med fokus på overordnet strategi og målstruktur. Det var en god samarbeidsånd på tvers av 2

6 6 av 234 institusjonene - Påtroppende rektor deltok på studentenes for studentdemokratiet den NOVA KUF hadde sitt siste styremøte på Island den NMBU overtar sekretariatet fra nyttår Rektorene v/ Yngvild Wasteson - Stor aktivitet for å bli ferdig før jul; Tolv disputaser før jul - NVH hadde sitt siste styremøte forrige uke og behandlet bl.a. Search, studiekvalitetsrapporten for siste år, samt at styret tildelte pegasus-prisen som skal deles ut på eksamensfesten Den formelle avslutningen av NVH som selvstendig institusjon fant sted og var veldig vellykket Rektorene v/ Hans Fredrik Hoen - UMB-studentene vant for 2. år på rad på Zerokonferansen Representantskapsmøte i UHR hvor også kunnskapsministeren var tilstede - Statsråd Sylvi Listhaug besøkte Campus Ås og fikk presentasjon av NMBU, samlokaliseringen og de tilhørende institusjoner her ute - Avhending av Sem har stoppet opp og det blir høyst sannsynlig NMBU som må jobbe videre med saken - Oppstart av Skog22 - Jubilantfest for UMBs 25-års jubilanter Julebord for alle ansatte ved UMB den Sekretariatsleder - Kunnskapsdepartementet har ikke oppnevnt eksterne kandidater til det nye Universitetsstyret ennå FS-151/13 Referat fra IDF-møtet Referat fra Felles IDF-møte 27. november ble delt ut i møtet, og Siri Margrethe Løksa presenterte punktene fra IDF-møtet under hver enkelt aktuell sak. Referatet legges ved protokollen. FS-152/13 Budsjett NMBU 2014 Fellesstyret ber om at det lages en tentativ plan for å ta ut administrative synergier og effektiviseringer fram mot Planen legges fram for det nye Universitetsstyret neste år.fellesstyret forventer at det jobbes kontinuerlig med faglige synergier og samarbeid mellom fagmiljøene som blir en del av det felles nye universitetet. Fellesstyret ber om en orientering om de forskjellige reservepostene, herunder strategiske midler, som ligger i budsjettet. Fordeling av SAK- 3

7 7 av 234 midler kommer til Fellesstyret i desember Fellesstyret er godt tilfreds med arbeidet som har vært gjort for å harmonisere de to budsjettsystemene ved institusjonene. Budsjettet virker godt gjennomarbeidet. Vedtak: 1. Styret vedtar det framlagte forslag til endelig budsjett for NMBU for Fellesstyret legger grunn følgende for budsjettet for 2014: a. Instituttene ved NVH tilføres midler basert på oppnådde resultater etter reglene for NVHs budsjettmodell. b. Til UMBs budsjettmodell tilføres 60 % av resultatuttellingen fra KD (beregnet til 9,6 mill. kroner) og fordeles etter reglene for UMBs budsjettmodell. De resterende 40 % settes av til felles formål. c. Forventet økning i tildeling (6,5 mill. kroner) som følge av regjeringen Solbergs budsjettforslag fordeles med 3,1 mill. kroner i UMBs budsjettmodell. 2,1 mill. kroner settes av til å styrke styrets reserve og resterende midler inngår i salderingen av budsjettet. d. Den tidligere vedtatte inndragning av midler over perioden som er vedtatt av NVHs styre gjennomføres slik i 2014: fra instituttene ProdMed, BasAm og MatInf inndras hhv 1, 1, og 2 mill. kroner. I tillegg inndras 1 mill. kroner fra SportFaMed i Fra NVHs sentraladministrasjon inndras 1,6 mill. kroner. e. Midler knyttet til videreføring av studieplasser tildelt i 2011 og 2012 fordeles i henhold til tidligere vedtak med 70 % på UMB-instituttene som har ansvaret for studieprogrammene og 30 % til felles formål. f. I påvente av beslutning om hvordan midlene til 7 nye studieplasser til forskerlinje veterinærmedisin skal fordeles, settes disse midlene foreløpig av under Felles tiltak. g. I forbindelse med overføring av seksjon for veterinærmedisin til UiT reduseres MatInfs budsjettramme med 6,8 mill. kroner, tilsvarende reduseres Teknisk avdeling med 1,5 mill. kroner og IT-avdelingen med kroner. Øvrig reduksjon i ramme på 1,9 mill. kroner dekkes av sentrale midler ved campus Adamstuen. h. Beregnete økonomiske konsekvenser som følge av harmonisering av økonomisyringsprinsipper mellom NVH og UMB (samordning av universitetsadministrasjonene (2,5 mill. kroner) og utbetaling av stipendiatmidler til instituttene (6,9 4

8 8 av 234 mill. kroner) innarbeides i budsjettet. i. Udisponert reserve økes til 3,678 mill. kroner for j. Reserve til strategisk satsninger utgjør 2,925 mill. kroner. Styret vil i et senere møte fastsette retningslinjer for hvordan disse midlene skal fordeles i Forslag til budsjett for bruk av SAK-midler (15 mill. kroner) og ubrukte interne midler avsatt til fusjonsprosessen (2,8 mill. kroner) legges frem på styremøte 19. desember. 4. Tildelte midler fra KD i 2014 fordeles slik: 5. Budsjettet vedtas under forutsetning av at Stortinget fastsetter et budsjett for NMBU på 1 142,7 mill. kroner for FS-153/13 Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU Fellesstyret ber om at man kommer tilbake til Universitetsstyret i egen sak med anbefaling om på hvilken måte og i hvilket omfang det bør etableres internrevisjon for NMBU. Vedtak: Fellesstyret fastsetter Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU i samsvar med fremlagte forslag. Instruksen vedlegges protokollen. FS-154/13 Etablering av Sandnes Educational and Reasearch Center, Høyland SEARCH 5

9 9 av 234 Fellesstyret ser positivt på denne type samarbeid. Imidlertid mener man at ikke alle sider ved saken er tilstrekkelig belyst overfor Fellesstyret. Det ble også opplyst i møtet at den opprinnelige konsortieavtalen er under revisjon og gjennomgås på nytt av partene. Fellesstyret har ikke sett den nye versjonen. Saken har heller ikke vært kjent for departementet frem til nylig, og det er Fellesstyret som har det endelige ansvaret for saken ettersom dette blir en del av NMBU. Fellesstyret ønsker derfor at sekretariatet, i samråd med styreleder og påtroppende rektor, arbeider videre med saken og kommer tilbake enten i desember eller januar med en endelig anbefaling der de forhold som spesielt ble tatt opp i møtet er belyst nærmere; - Hvordan dette prosjektet står i en NMBU strategisk sammenheng - Risikoene ved prosjektet må framkomme tydeligere - Partenes forpliktelser til bruk av anlegget bør framgå av avtalen - De driftsøkonomiske konsekvenser må utredes bedre - NMBU må ikke bli satt i en situasjon der man sitter med et ledig nytt bygg uten at de øvrige parter er forpliktet til å bidra gjennom bruk. Vedtak: 1. Fellesstyret tar til orientering de beslutninger som er fattet ved NVH om etablering og medfinansiering av SEARCH i byggefasen og at Institutt for produksjonsdyrmedisin skal dekke en prosjektlederstilling på 20%. 2. Fellesstyret ber om at saken kommer tilbake til Fellesstyret i desember hvis praktisk mulig, alternativt i januar. Fellesstyrets innspill i møtet hensyntas i ny sak. FS-155/13 Merkevarebygging og profilprogram - logo Neue presenterte logoen for Fellesstyret. Fellesstyret sender en takk til de mange studenter og ansatte som har medvirket til denne prosessen. Vedtak: Fellesstyret vedtar den framlagte logoen og profilprogrammet. FS-156/13 Plan og budsjett for lansering av NMBU Fellesstyrets leder informerte om at hun har handlet på fullmakt og stilt kr til disposisjon for utarbeiding av profilfilm. Logoen lanseres 6. januar Dersom der blir vesentlige justeringer i tiltaksplanen, blir Fellesstyret orientert på neste Fellesstyremøte. Vedtak: Fellesstyret vedtar tiltaksplan og budsjett for lansering av NMBU. FS-157/13 Studieprogramportefølje 2014/2015 6

10 10 av 234 Vedtak: Se vedlegg bak i protokollen. FS-158/13 Mandat for studieutvalg for veterinær- og dyrepleierutdanningen Påtroppende rektor redegjorde for møte hun og påtroppende prorektor har hatt med instituttlederne på Adamstua for å følge opp Fellesstyrets behandling av sak 128/13om styrer ved instituttene. Hennes vurdering er at det er svært viktig å sikre god samordning og tydelig ansvar for veterinær- og dyrepleierutdanningene, og at man derfor bør prioritere å få til et godt mandat for programrådet. Det er viktig at studentene får et tydelig kontaktpunkt gjennom beskrivelsen for programrådet og faglig leder. Under Fellesstyrets behandling tok studentene opp at ansvarsforholdene etter deres vurdering var uklart beskrevet. Fellesstyret sluttet seg i hovedsak til mandatet slik det framgår av saksdokumentet, men styrets medlemmer fikk en frist til søndag 1. desember med å komme med innspill til den konkrete mandatutformingen. Alle bidrag til å klargjøre ytterligere de aktuelle ansvarsforhold er velkommen, ref spørsmål fra studentene. Fellesstyrets leder fikk fullmakt til å foreta den endelige godkjenning av mandatene. Vedtak: Fellesstyret gir styreleder fullmakt til foreløpig å godkjenne mandat for studieutvalg og faglig leder for veterinær- og dyrepleierutdanningen. FS-159/13 Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI): Saken ble førstegangsbehandlet i Fellesstyret. Sekretariatet legger fram saken til annengangsbehandling i desember med bakgrunn i de innspill som framkom på møtet. Vedtak: Saken tas til foreløpig orientering. FS-160/13 Status for implementering av administrative systemer Vedtak: Fellesstyret tar redegjørelsen om implementering av administrative systemer til orientering. FS-161/13 Status for byggeprosjektene Erik Antonsen, prosjektdirektør for Campus Ås i Statsbygg, informerte om status for byggeprosjektene. 7

11 11 av 234 Vedtak: Fellesstyret tar status for byggeprosjektene til orientering. FS-162/13 Tilsetting av studiedirektør Vedtak: Ole-Jørgen Torp tilsettes i stillingen som studiedirektør ved NMBU. FS-163/13 Tilsetting av IT-direktør Vedtak: Magnar Antonsen tilsettes i stillingen som avdelingsdirektør for ITavdelingen ved NMBU. Dersom Magnar Antonsen ikke tar stillingen, tilsettes Jan-Petter Moe i stillingen som avdelingsdirektør for IT-avdelingen ved NMBU. FS-164/13 Tilsetting av kommunikasjonsdirektør Vedtak: Monica Hammervold tilsettes i stillingen som kommunikasjons- og markedsdirektør ved NMBU. Dersom Hammervold ikke tar imot stillingen sendes saken tilbake til rektor som innstillingsmyndighet for ny vurdering av søkerne. FS-165/13 Tilsetting av instituttleder ILP Vedtak: Inger-Lise Saglie vert tilsett i stillinga som instituttleiar ved Institutt for landskapsplanlegging for ein åremåls periode på fire år. FS-166/13 Orientering om val Vedtak: Fellesstyret tek saka til orientering. FS-167/13 Eventuelt Neste og siste Fellesstyremøte holdes på Sem Gjestegård FS-168/13 Valg av studentrepresentanter til instituttstyrene ved instituttene på 8

12 12 av 234 studiested Adamstuen Vedtak: I valgreglementet 6 nummer 5 tilføyes følgende setning: Veterinær- og dyrepleierstudentene i fellesskap, velger og fordeler sine instituttstyrerepresentanter på allmøte arrangert av Veterinærmedisinsk studentråd. 9

13 13 av 234 FS-173/2013 Etablering av Sandnes Educational and Research Center, Høyland SEARCH Møtedato: 19. desember 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aasbø Saksbehandler(e): Kjersti Sørli Rimer, Kjetil Oftebro, Jan Aldal Vedlegg: 1. Estimering av aktiviteter ved Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) samt enkelte tilleggsopplysninger om prosjektet. 2. Utkast til konsortieavtale Forslag til vedtak: 1. Fellesstyret ser positivt på planene om etablering av Sandnes Educational and Research Center, Høyland SEARCH, og ønsker at senteret skal realiseres. 2. Fellesstyret godkjenner at konsortieavtalen kan undertegnes av rektor når forholdene som er beskrevet i saksframlegget, del 4, er løst på en tilfredsstillende måte. 3. Organisering, ansvarsforhold, økonomistyring og gjennomføring av byggeprosjektet må tydeliggjøres. Når fullfinansiering av byggeprosjektet er sikret, legges det fram sak for universitetsstyret om godkjenning til å starte opp prosjektet. 11. desember 2013 Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

14 14 av 234 Under Fellesstyrets behandling , sak 154/13, ble det fattet følgende vedtak: 1. Fellesstyret tar til orientering de beslutninger som er fattet ved NVH om etablering og medfinansiering av SEARCH i byggefasen og at Institutt for produksjonsdyrmedisin skal dekke en prosjektlederstilling på 20%. 2. Fellesstyret ber om at saken kommer tilbake til Fellesstyret i desember hvis praktisk mulig, alternativt i januar. Fellesstyrets innspill i møtet hensyntas i ny sak. Grunnen til at det ble lagt fram sak for FS i november var at det tilligger FS å fatte vedtak om framtidige bygg og driftsmodeller. I denne saken skal det oppføres et bygg innenfor en kostnadsramme på 13 mill kroner, hvorav 12,5 mill kroner er eksterne midler. Dersom det ikke har latt seg gjøre å reise eksterne midler innen , skrinlegges prosjektet. Det skal etableres en enhet, Search, som vil bli tilknyttet ProdMed og som skal være selvfinansierende. Når saken nå kommer tilbake til FS, er det for å gi tilbakemelding på forholdene FS etterspurte, og for evt å fatte beslutning om at man går for prosjektet. Fellesstyrets innspill som det henvises til i pkt 2 i vedtaket, og som man ønsket bedre belyst, var følgende: - Hvordan dette prosjektet står i en NMBU strategisk sammenheng - Risikoene ved prosjektet må framkomme tydeligere - Partenes forpliktelser til bruk av anlegget bør framgå av avtalen - De driftsøkonomiske konsekvenser må utredes bedre - NMBU må ikke bli satt i en situasjon der man sitter med et ledig nytt bygg uten at de øvrige parter er forpliktet til å bidra gjennom bruk. Det vises ellers til protokollen fra styrets forrige behandling i november, sak 154/ Forholdene Fellesstyret ønsket bedre belyst Prosjektet i en NMBU-strategisk sammenheng: Komparativ medisin har vært definert som ett av 3 satsinger ved NVH. Search-prosjektet skal fasilitere kurs/utdanning av helse- og veterinærpersonell og legge til rette for en betydelig forskningsaktivitet innen biomedisinsk og komparativ medisinsk forskning. For veterinærmedisinsk forskning og utvikling av veterinærmedisinen er dette av høy strategisk betydning. Således har utviklingen av Search-samarbeidet vært strategiriktig for NVH. Det legges til grunn at prosjektet ligger godt innenfor NMBUs strategier slik de uttrykkes i Strategidokument Risikoene ved prosjektet: De vesentligste risikoene som er identifisert med prosjektet er: 1. Anlegget blir dyrere enn de planlagte 13 mill kroner 2. Bruken av anlegget blir ikke som forventet 3. Uenighet mellom samarbeidspartnerne 4. NMBU må ikke bli satt i en situasjon der man sitter med et ledig nytt bygg uten at de øvrige parter er forpliktet til å bidra gjennom bruk 2

15 15 av 234 Risiko 1: Det vises til utkastet til konsortieavtale der det framgår at kostnadsanslagene skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring før byggeprosjektet starter opp når finansiering er sikret. Det må uansett være en forutsetning at bygget skal være fullfinansiert før arbeider starter opp, uansett kostnadsanslag. Risiko 2: Det er utarbeidet et notat som redegjør for intensjoner, planer og pågående aktiviteter fra samarbeidspartnerne (vedlegg 1). Det vises til konsortieavtalen hvor styret for konsortiet skal utarbeide en årlig arbeidsplan. Risiko 3: Det er i konsortieavtalen beskrevet hvordan samarbeidet skal foregå. Likelededes er det beskrevet hvordan evt konflikter skal håndteres. Risiko 4: Bruken av anlegget vil henge nøye sammen med den prosjekttilgang SEARCHpartnerne klarer å tiltrekke seg. Konsortieavtalen er ikke utformet med sikte på at de øvrige samarbeidspartnerne skal påta seg økonomiske forpliktelser for driften av bygget ved evt prosjekttørke. Dersom SEARCH-prosjektet realiseres, må dette være en type risiko NMBU som prosjektansvarlig tar. Partenes forpliktelse til bruk av anlegget: I konsortieavtalen er dette, så langt det er praktisk mulig, søkt ivaretatt gjennom følgende formulering: «For å konkretisere og følge opp målsetting med SEARCH, skal det utarbeides en årlig arbeidsplan som danner utgangspunkt for den faglige og finansielle gjennomføring av SEARCH-prosjektet, og for konkretiseringen av konsortiedeltakernes forpliktelser. Arbeidsplanen vedtas av styret for konsortiet.» De driftsøkonomiske konsekvenser: Beregningene som lå til grunn for behandlingen i november er ettergått og kontrollregnet innen både økonomifunksjonen og i Teknisk avdeling. Driftskonseptet for anlegget forutsetter at brukerne dekker de fulle kostnader, herunder nødvendige FDVkostnader (Forvaltning, Drift, Vedlikehold). Disse er beregnet til kr Byggeprosjektet Som det er redegjort for innledningsvis, tilligger det FS å fatte vedtak om bygg. I den framlagte konsortieavtalen (vedlegg 2) er bygg omtalt i pkt. 5.2: «Det forutsettes at SEARCH-bygget er fullfinansiert slik at det ikke hviler heftelser på bygget når det er ferdigstilt. Når bygget står ferdig overføres eierskapet til bygget til NVH». Bakgrunnen for denne formuleringen er at NMBU ikke skal sitte med risiko for byggeprosjektet. Det er forutsatt at «noen andre» skal stå for byggeprosjektet og ta risikoen for bygget og byggekostnadene før bygget overføres til NMBU. Hvem som skal stå for byggeprosjektet, og deretter overføre prosjektet til NMBU, er ikke tilfredsstillende besvart. Dette må klareres bedre. Også hvordan NMBU som skal overta bygget kan sikre at bygget er oppført med de nødvendige standarder NMBU vil sette etc er ikke redegjort for. Ansvarsforholdene (finansielt, byggherre, byggeledelse og NMBUs kontroll) under byggeprosessen må klargjøres tydeligere. Det forutsettes at det legges fram sak til universitetsstyret om godkjenning av igangsetting av byggeprosjektet når det er fullfinansiert. 3

16 16 av Driftsmodellen Som det er redegjort for innledningsvis, tilligger det FS å fatte vedtak om driftsmodeller. Driftsmodellen som er beskrevet i konsortieavtalen forutsetter at det skal være et styre på 8 medlemmer (2 fra hver samarbeidspartner), NMBU skal være prosjektansvarlig gjennom å avsette en 20% stilling innenfor ProdMed, SEARCH skal drive selvfinansierende, dvs at brukerne skal dekke de fulle kostnader. Den foreslåtte driftsmodellen virker godt beskrevet. Sekretariatsleder har noen merknader til SEARCH-styrets fullmakter som redegjøres for under neste punkt. 4. Konsortieavtalen Den vedlagte versjon av konsortieavtalen er basert på innspill fra NMBU som de øvrige avtalepartnerne har respondert på. Det er viktig, av hensyn til den øvrige fundraisingen (det er pr nå sikret 8 av i alt 13 mill kroner til byggeprosjektet) at det kommer på plass en undertegnet avtale som viser partnernes bindende vilje. Etter sekretariatsleders vurdering gjenstår fortsatt noen forhold ved avtalen som må på plass før den er klar til undertegning. Det legges til grunn at NMBUs rektor (FS styreleder dersom avtalen kan undertegnes før nyttår) undertegner avtalen når partene har tiltrådt denne. Forholdene som må på plass i konsortieavtalen dreier seg om: Fullmakten til å vedta styreinstruks (pkt 3.6). Bør tillegges NMBU. Fullmakten til å fastsette budsjett (pkt 5.3). NMBU bør som finansielt ansvarlig for SEARCH ha denne myndigheten. I leieprisen (pkt 5.3) kan det se ut til at det er en husleiekomponent som skal variere. Formuleringen er uheldig. Det skal gjennomgående brukes NMBU i stedet for NVH i avtalen HMS-opplegget og ansvar må avklares, evt henvise til at det skal inngås egen samarbeidsavtale om HMS I den grad det er mulig å få inn i avtalen mer forpliktende formuleringer om partenes bruk, bør man forsøke det. Avtalen bør kvalitetssikres av forretningsadvokat. 5. Sekretariatsleders oppsummering Det framgår av protokollen fra november FS, at styret ser positivt på dette samarbeidet. Som det går fram av saken har prosjektets utvikling vært knyttet opp mot NVHs satsinger og ligger innenfor NMBUs strategier. Det er forbundet med risiko å etablere prosjektet. Sekretariatsleder vil spesielt peke på risikoen knyttet til den framtidige prosjekttilgangen og dermed senterets økonomi. Det er viktig at senterets styre, i samarbeid med fagmiljøene hos samarbeidspartnerne, arbeider planmessig og offensivt for å sikre god prosjekttilgang. Byggefasen og ansvarsforholdene rundt denne fasen må tydeliggjøres. Det er lagt til grunn et budsjett for byggeprosjektet på 13 mill kroner. Sekretariatsleder understreker at prosjektet skal være fullfinansiert før bygging starter opp, uansett kostnadsanslag. Når byggefasen er tydeligere beskrevet inklusiv ansvarsforhold, og finansiering av 4

17 17 av 234 bygget er på plass, kan sak legges fram for universitetsstyret om å igangsette byggeprosjektet. Når det gjelder konsortieavtalen, vil den følges opp administrativt. Sekretariatsleder regner med at de påpekte forholdene bør være kurante som partene kan sluttes seg til. 5

18 18 av 234 Estimering av aktiviteter ved Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) samt enkelte tilleggsopplysninger om prosjektet. Vedlegg 1 Senteret skal fasilitere kurs/utdanning av helse- og veterinærpersonell og legge til rette for en betydelig forskningsaktivitet innen biomedisinsk og komparativ medisinsk forskning. For veterinærmedisinsk forskning og utvikling av veterinærmedisinen er dette av høy strategisk betydning. Seksjonen på Høyland er lagt under Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed), og prosjektlederansvaret er tillagt ProdMed. Eksperimentell biomedisinsk avdeling (forsøksdyravdelingen) på Adamstuen er også lagt under ProdMed, og utvikling av fagområdet er strategisk viktig for ProdMed, Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Aktiviteten ved avdelingene på Høyland og på Adamstuen vil være komplementære. Aktiviteten på Høyland vil også være komplementært til de planlagte forsøksdyrfasilitetene i nybygg på Ås. I årene har forsknings- og kursaktiviteten innen eksperimentell biomedisin vært drevet under de rådende forhold på Høyland. Etablering av SEARCH og nybygg på Høyland vil løfte dette opp på et mer profesjonelt nivå og gi grunnlag for en betydelig aktivitetsøkning. I første omgang etableres SEARCH for å ivareta behovet til forsknings- og undervisningsfasiliteter for den regionale forskningsaktiviteten ved NMBU/Sandnes, SUS, UiS og SNLA på linje med de eksperimentelle kirurgiske avdelinger som finnes ved de andre helseforetak og universitetssykehusene i landet. Det tette samarbeidet mellom veterinærmedisin og humanmedisin som er opprettet på Høyland, eksisterer ikke ved de andre eksperimentelle enhetene i landet og heller ikke internasjonalt. Videreutvikling av dette samarbeidet vil gi konkurransemessige fortrinn. Sammenlignet med tilsvarende anlegg ved sykehusene i landet har SEARCH spesielle forutsetninger til å ta vare på og stelle dyra som inngår i forsøksvirksomheten. At fasilitetene er knyttet til gårdsanlegget gir mulighet til å gi dyra godt stell både pre- og postoperativt. Som eksempel er geiteforsøket i 2009 hvor geiter som ble benyttet til utvikling av en ny type hofteleddsprotese, kunne gå ute på inngjerdet beite etter operasjonen. Ved tilsvarende anlegg ved sykehusene i landet holdes dyrene i f.eks. kjellerlokaler eller som i Bergen, i en fjellhall. Anlegget vil i så måte stå fram som et mønsteranlegg, og vil kunne være en modell for samarbeid mellom NMBU og de eksperimentelle avdelingene ved Universitetssykehuset i Oslo. Gjennom SUS og SNLA er det faglig samarbeid med andre eksperimentelle medisinske avdelinger nasjonalt og internasjonalt, blant annet med Royal College of Surgeons i London som har begrenset mulighet til å utføre tilsvarende forsøk som på Høyland. 6

19 19 av 234 Den følgende oversikten over aktiviteten i perioden og fremtidig aktivitet er utarbeidet av 1. amanuensis Marianne Oropeza Moe, NVH, lege/ph.d-stipendiat Knut Harboe, SUS og Dr.med. Nils Petter Oveland SUS/SNLA. For å estimere videre aktivitetsvekst etter at SEARCH-bygget er ferdigstilt fra 2014, er det aktuelt å sammenligne med SAFER-anlegget i Stavanger hvor det de siste årene har vært en årlig aktivitetsvekst med ca. 20 %. SAFER er et etablert samarbeid mellom UiS, SUS og Laerdal Medical og har som oppgave å drive forskning og trening og kompetanseutvikling av helsepersonell ved bruk av simuleringsmodeller. Samarbeid med SAFER (eksisterer allerede) vil gi mulighet til kombinasjon av simuleringsmodeller og realistiske (våte) modeller både i forsknings og undervisning. Aktivitet i perioden Prosjekt/kurs Prosjektleder Antall deltagere/forskere Varighet/dager Scandinavian Update 2009 SUS 20 1 Microimpulse pilot prosjekt 2009 (ph.d.-arbeid) Prehospital Ultrasound Course 2011 Prehospital Ultrasound Course 2012 Prehospital Ultrasound Course 2013 SUS 5 2 SUS 40 2 SUS 40 2 SUS 40 2 Pilot Lærdal Medical 2013 SUS 4 5 Pilot REBOA SUS 3 2 Geiteforsøk (ph.d.-arbeid) 2009 SUS Kirurgi kurs (3 kurs fra ) SUS 60 2 Zn-fôringsforsøk 4 eksperimenter x 2 uker 2012 Zn-fôringsforsøk 2 eksperimenter x 2 uker 2013 NVH 1 80 NVH 1 40 SUM

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 24. april 2012 Tid: 10:30 13.40 Sted: NVH PROTOKOLL 03/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Mal for konsortieavtale Pr

Mal for konsortieavtale Pr Norges forskningsråd Mal for konsortieavtale Pr. 06.02.2009 Mal for konsortieavtale er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan rettigheter og plikter kan reguleres mellom partene i et samarbeidsprosjekt,

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Coins Research School of Computer and Information Security

Coins Research School of Computer and Information Security Coins Research School of Computer and Information Security Konsortieavtale mellom deltakerinstitusjonene (Version: February 6, 2013) 1 Konsortieavtalen formål, omfang og forholdet til kontrakten 1.1 Formål

Detaljer

konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011

konsortieavtale for KMB-prosjektetet Nye samarbeidsformer i maritim industri datert 12.01.2011 Norges forskningsråd konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011 1 Definisjoner Definisjoner av viktige begreper fremgår av Forskningsrådets Generelle

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. Norges forskningsråd Foreløpig pr. 21.10.2009 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 24.11.2016 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 10.00-15.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. Norges forskningsråd 26.3.2010 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

FME - Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier 1

FME - Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier 1 FME - Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier 1 Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier er et innspill fra forskningsrådet til hvordan rettigheter og plikter kan reguleres mellom partene i

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

1 av 151. Fellesstyrets medlemmer

1 av 151. Fellesstyrets medlemmer 1 av 151 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 21. november 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 4. desember 2012 Tid: 10:30 15:40 Sted: UMB PROTOKOLL 07/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 23.02.2016 Sted: Styrerommet og per telefon Tid: Kl. 09.00 10.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland (tlf), Jørgen Skeide, Erik Ropstad, Trond Langseth

Detaljer

Utkast til PROTOKOLL 06/10

Utkast til PROTOKOLL 06/10 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 2. november 2010 Tid: 10.30-14.40 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 06/10 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjekteier 0g Nofima AS, org.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett

FS-56/13 Orienteringssaker fra styreleder rektorene sekretariatsleder, herunder orientering om revidert nasjonalbudsjett FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 23. mai 2013 Tid: 10:00 15:30 Sted: UMB PROTOKOLL 05/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder),

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)

68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) Univeristetsstyret Saksansvarlig: Elin Børrud og Ole-Jørgen

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret hadde første drøfting av faglig organisering på seminaret 21. oktober

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Rissa kommune, org.nr: prosjektansvarlig. Nofima AS, 0rg.nr: NO MVA - samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Rissa kommune, org.nr: prosjektansvarlig. Nofima AS, 0rg.nr: NO MVA - samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjektansvarlig Og Nofima AS, 0rg.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet

FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Vedlegg Styresak S-11/12 prosjekt rubicon Fellesstyrets saksdokumenter FS-05/12 Faglig organisering av det nye universitetet Fellesstyret vedtok i styremøte 29. november 2011 å utsette behandlingen av

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 31. januar 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: NVH PROTOKOLL 01/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave) US-SAK NR: 170 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIR. SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER:SENIORRÅDG. BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK

Detaljer

MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler)

MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler) Mal tilpasset SFF/SFI-konsortier. Datert 22.04.05 Mal for konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler) mellom deltakere i FoU-prosjekter finansiert av Norges forskningsråd Dette er en mal for de konsortiumavtaler

Detaljer

Kontrakter og IPR håndtering. Mariken Vinje

Kontrakter og IPR håndtering. Mariken Vinje Kontrakter og IPR håndtering Mariken Vinje Generelle kontraktsvilkår fra 2009 Endringer som følge av ny rettighetspolitikk Pkt 1 det er innført enkelte nye begreper Pkt 2.2 krav til konsortieavtale Pkt

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME- samfunn) Mal for konsortieavtale

Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME- samfunn) Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 28.06.2010 Forskningssentre for miljøvennlig energi samfunnsvitenskap (FME- samfunn) Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i konsortier

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 3. september 2012 Tid: 10:30 15:00 Sted: NVH PROTOKOLL 05/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB Dato: tirsdag 27. januar 2009 Tid: Kl. 09.00 17.00 Sted: Cirkus, UMB PROTOKOLL 01/09 Til stede: Arild Underdal (leder), Karen Johanne

Detaljer

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser US 45/2015 NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e):

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: torsdag 20.6.12, kl. 09.00 12.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne Gravdahl, Akademikerne

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X]

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., og [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet har, med forbehold om at alle formalia

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Mal for konsortieavtale.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Mal for konsortieavtale. Norges forskningsråd 22. september 2016 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Mal for konsortieavtale. Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i FME-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for.

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. og [BEDRIFT X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret

MØTEBOK Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENNES 20.5.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK-30.4.2010 Ekstraordinært e-postmøte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Birger Solberg

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

MØTEBOK. Styremøte i NorZymeD

MØTEBOK. Styremøte i NorZymeD MØTEBOK FRA STYREMØTE 10.02.2014 GODKJENT PER E-POST 03.03.2014 MØTEBOK Styremøte i NorZymeD 10.02.2014 Til stede: Forfall: Trygve Brautaset, SINTEF Materialer og kjemi Anders Goksøyr, Universitetet i

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 20.10.2016 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00-15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl. 12.15), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen Til stede Ingrid Wigestrand, nestleder AU (ledet møtet) Siri Margrethe Løksa, økonomi og eiendomsdirektør Birger Kruse, vara for Halvor Hektoen Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør DSA Øystein Johnsen,

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av fellesstyret 5.3.2013, sak 22/2013. Endelig beslutning om ordlyden i 14 og 21 tas i fellesstyrets møte 25. april Kapittel

Detaljer

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret?

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Ruth Haug (med innspill fra Knut Fægri og Elizabeth de Jong) Rapporten om faglig organisering - framdrift Nov

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 11/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 11/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 29. november 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: UMB Utkast til PROTOKOLL 11/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Omorganiseringen. Overgangsordninger

Omorganiseringen. Overgangsordninger US 85/2016 Omorganiseringen. Overgangsordninger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): POA/Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Informasjon sendt ledere,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 10.03.2016 Sted: Spiserommet, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland, Jørgen Skeide (unntatt sakene 31-33/2016),

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs Til stede Halvor Hektoen, prorektor og leder av LMU Eva Falleth, konstituert dekan, Landskap og samfunn Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør teknisk avdeling Halvor Kongevold, velferdsansvarlig AU Ina

Detaljer