Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser"

Transkript

1 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte torsdag 19. desember 2013 kl for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Møtet holdes på Sem gjestegård, Semsveien 164/166, Asker. Etter styremøtet vil det bli avslutningsmiddag for Fellesstyret. Forslag til saksliste: FS-169/13 FS-170/13 FS-171/13 FS-172/13 FS-173/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll. Vedleggene til protokollen av 29. november sendes ikke ut til Fellesstyret, men kan leses på lifesciences.no Orienteringssaker fra Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder Referat fra IDF-møtet (deles ut i møtet) Etablering av Sandnes Educational and Research Center Høyland (SEARCH) FS-174/13 FS-175/13 FS-176/13 FS-177/13 FS-178/13 Faglige nemnder; Forskningsnemnda og Studienemnda (ettersendes) Notat fra Fellesstyrets medlem David Persson: Organisering av instituttene med ansvar for veterinær og dyrepleierutdanningen Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser Regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for Norges miljøog biovitenskapelige universitet Anskaffelsesreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2 2 av 234 FS-179/13 Plan for bruk av SAK-midler FS-180/13 Orientering om reserveposter og strategimidler i budsjettet for 2014 FS-181/13 FS-182/13 FS-183/13 FS-184/13 FS-185/13 FS-186/13 Oppnevning av eksterne representanter til fakultets- og instituttstyrene (ettersendes) Forlenging av driftsstyra ved Senter for planteregulert klimaforsøk (SKP) og Senter for husdyrforsøk (SHF) Oppnevning av medlemmer til NMBUs klagenemnd Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU Grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU Status for implementering av administrative systemer FS-187/13 Status «Sikker drift og robust start for NMBU fra » FS-188/13 Målstruktur for NMBU FS-189/13 NMBUs første 100 dager rektoratet orienterer (muntlig) FS-190/13 Fellesstyrets oppsummering av arbeidet og anbefalinger til NMBUs styre FS-191/13 Etikkutvalg NMBU. Retningslinjer FS-192/13 Eventuelt Med vennlig hilsen Siri Hatlen (sign) styreleder Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 2

3 3 av 234 Utkast tidsplan for fellesstyrets møte 19. desember FS-169/13 FS-172/ FS-173/ FS-174/13 FS-176/ Lunsj Forts. FS-174/13 FS-176/ FS-177/13 FS-180/ FS-181/13 FS-185/ Pause FS-186/13 FS-188/ FS-189/ FS-190/13 FS-191/ FS-192/2013 3

4 4 av 234 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 29. november 2013 Tid: 09: Sted: UMB Utkast til PROTOKOLL 11/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Bente Hagem, Frida Holand, Agneta Bladh, Tor Einar Horsberg, Elin Pålerud, Jon Olafsen, David Persson og Camilla Røsjø. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Mari Sundli Tveit (UMB), Yngvild Wasteson, Halvor Hektoen (NVH), Birger Kruse (NVH), Bjørn Næss (VI), Øystein Johansen, Eva Falleth Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Knut Moksnes, Jan Aldal, Birgitte Bye, Geir Tutturen, Hans Gran og Lise Gorseth Sakliste: FS-147/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Tilsetting leder av Felles ressurssenter FS-148/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-149/13 FS-150/13 Godkjenning av protokoll Orienteringssaker fra Styreleder Påtroppende rektor o Oppfølging av styresak 128/2013 om fritak for instituttstyrer Rektorene Sekretariatsleder FS-151/13 Referat fra IDF-møtet FS-152/13 Budsjett NMBU 2014 FS-153/13 Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU FS-154/13 Etablering av Sandnes Educational and Reasearch Center, Høyland - SEARCH FS-155/13 Merkevarebygging og profilprogram - logo FS-156/13 Plan og budsjett for lansering av NMBU FS-157/13 Studieprogramportefølje 2014/2015 FS-158/13 Mandat for programråd FS-159/13 Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI): Orientering om initiativ til SFI ved NMBU Forslag til Retningslinjer for Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) ved NMBU FS-160/13 FS-161/13 Status for implementering av administrative systemer Status for byggeprosjektene 1

5 5 av 234 FS-162/13 FS-163/13 FS-164/13 FS-165/13 FS-166/13 FS-167/13 FS-168/13 Tilsetting av studiedirektør Tilsetting av IT-direktør Tilsetting av kommunikasjonsdirektør Tilsetting av instituttleder ILP Orientering om val Eventuelt Valg av studentrepresentanter til instituttstyrene ved instituttene på studiested Adamstuen Fellesstyremøte ble innledet med presentasjon av Eva Falleth, dekan på Fakultet for Samfunnsvitenskap og Øystein Johnsen, dekan på Fakultet for Miljøvitenskap og Teknologi. Øystein Lie, dekan på Fakultet for Veterinærmedisin og biovitenskap inviteres til å presentere seg på Fellesstyrets møte FS-147/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Tilsetting leder av Felles ressurssenter Vedtak: Saken tas til orientering. FS-148/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. FS-149/13 Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokollen av 25. oktober godkjennes. FS-150/13 Orienteringssaker fra Styreleder - Styreseminar i Kunnskapsdepartementets regi Hyggelig avslutningsseminar med NVH Møte med Statsbygg med gjennomgang av alle prosjektene - Holdt foredrag for kollegieforumet til studentene Påtroppende rektor v/ Mari Sundli Tveit - Oppfølging av styresak 128/2013 om fritak for instituttstyrer se sak 158/2013 Påtroppende prorektor Halvor Hektoen - Påtroppende rektors ledergruppe møttes til Seminar i Son med fokus på overordnet strategi og målstruktur. Det var en god samarbeidsånd på tvers av 2

6 6 av 234 institusjonene - Påtroppende rektor deltok på studentenes for studentdemokratiet den NOVA KUF hadde sitt siste styremøte på Island den NMBU overtar sekretariatet fra nyttår Rektorene v/ Yngvild Wasteson - Stor aktivitet for å bli ferdig før jul; Tolv disputaser før jul - NVH hadde sitt siste styremøte forrige uke og behandlet bl.a. Search, studiekvalitetsrapporten for siste år, samt at styret tildelte pegasus-prisen som skal deles ut på eksamensfesten Den formelle avslutningen av NVH som selvstendig institusjon fant sted og var veldig vellykket Rektorene v/ Hans Fredrik Hoen - UMB-studentene vant for 2. år på rad på Zerokonferansen Representantskapsmøte i UHR hvor også kunnskapsministeren var tilstede - Statsråd Sylvi Listhaug besøkte Campus Ås og fikk presentasjon av NMBU, samlokaliseringen og de tilhørende institusjoner her ute - Avhending av Sem har stoppet opp og det blir høyst sannsynlig NMBU som må jobbe videre med saken - Oppstart av Skog22 - Jubilantfest for UMBs 25-års jubilanter Julebord for alle ansatte ved UMB den Sekretariatsleder - Kunnskapsdepartementet har ikke oppnevnt eksterne kandidater til det nye Universitetsstyret ennå FS-151/13 Referat fra IDF-møtet Referat fra Felles IDF-møte 27. november ble delt ut i møtet, og Siri Margrethe Løksa presenterte punktene fra IDF-møtet under hver enkelt aktuell sak. Referatet legges ved protokollen. FS-152/13 Budsjett NMBU 2014 Fellesstyret ber om at det lages en tentativ plan for å ta ut administrative synergier og effektiviseringer fram mot Planen legges fram for det nye Universitetsstyret neste år.fellesstyret forventer at det jobbes kontinuerlig med faglige synergier og samarbeid mellom fagmiljøene som blir en del av det felles nye universitetet. Fellesstyret ber om en orientering om de forskjellige reservepostene, herunder strategiske midler, som ligger i budsjettet. Fordeling av SAK- 3

7 7 av 234 midler kommer til Fellesstyret i desember Fellesstyret er godt tilfreds med arbeidet som har vært gjort for å harmonisere de to budsjettsystemene ved institusjonene. Budsjettet virker godt gjennomarbeidet. Vedtak: 1. Styret vedtar det framlagte forslag til endelig budsjett for NMBU for Fellesstyret legger grunn følgende for budsjettet for 2014: a. Instituttene ved NVH tilføres midler basert på oppnådde resultater etter reglene for NVHs budsjettmodell. b. Til UMBs budsjettmodell tilføres 60 % av resultatuttellingen fra KD (beregnet til 9,6 mill. kroner) og fordeles etter reglene for UMBs budsjettmodell. De resterende 40 % settes av til felles formål. c. Forventet økning i tildeling (6,5 mill. kroner) som følge av regjeringen Solbergs budsjettforslag fordeles med 3,1 mill. kroner i UMBs budsjettmodell. 2,1 mill. kroner settes av til å styrke styrets reserve og resterende midler inngår i salderingen av budsjettet. d. Den tidligere vedtatte inndragning av midler over perioden som er vedtatt av NVHs styre gjennomføres slik i 2014: fra instituttene ProdMed, BasAm og MatInf inndras hhv 1, 1, og 2 mill. kroner. I tillegg inndras 1 mill. kroner fra SportFaMed i Fra NVHs sentraladministrasjon inndras 1,6 mill. kroner. e. Midler knyttet til videreføring av studieplasser tildelt i 2011 og 2012 fordeles i henhold til tidligere vedtak med 70 % på UMB-instituttene som har ansvaret for studieprogrammene og 30 % til felles formål. f. I påvente av beslutning om hvordan midlene til 7 nye studieplasser til forskerlinje veterinærmedisin skal fordeles, settes disse midlene foreløpig av under Felles tiltak. g. I forbindelse med overføring av seksjon for veterinærmedisin til UiT reduseres MatInfs budsjettramme med 6,8 mill. kroner, tilsvarende reduseres Teknisk avdeling med 1,5 mill. kroner og IT-avdelingen med kroner. Øvrig reduksjon i ramme på 1,9 mill. kroner dekkes av sentrale midler ved campus Adamstuen. h. Beregnete økonomiske konsekvenser som følge av harmonisering av økonomisyringsprinsipper mellom NVH og UMB (samordning av universitetsadministrasjonene (2,5 mill. kroner) og utbetaling av stipendiatmidler til instituttene (6,9 4

8 8 av 234 mill. kroner) innarbeides i budsjettet. i. Udisponert reserve økes til 3,678 mill. kroner for j. Reserve til strategisk satsninger utgjør 2,925 mill. kroner. Styret vil i et senere møte fastsette retningslinjer for hvordan disse midlene skal fordeles i Forslag til budsjett for bruk av SAK-midler (15 mill. kroner) og ubrukte interne midler avsatt til fusjonsprosessen (2,8 mill. kroner) legges frem på styremøte 19. desember. 4. Tildelte midler fra KD i 2014 fordeles slik: 5. Budsjettet vedtas under forutsetning av at Stortinget fastsetter et budsjett for NMBU på 1 142,7 mill. kroner for FS-153/13 Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU Fellesstyret ber om at man kommer tilbake til Universitetsstyret i egen sak med anbefaling om på hvilken måte og i hvilket omfang det bør etableres internrevisjon for NMBU. Vedtak: Fellesstyret fastsetter Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU i samsvar med fremlagte forslag. Instruksen vedlegges protokollen. FS-154/13 Etablering av Sandnes Educational and Reasearch Center, Høyland SEARCH 5

9 9 av 234 Fellesstyret ser positivt på denne type samarbeid. Imidlertid mener man at ikke alle sider ved saken er tilstrekkelig belyst overfor Fellesstyret. Det ble også opplyst i møtet at den opprinnelige konsortieavtalen er under revisjon og gjennomgås på nytt av partene. Fellesstyret har ikke sett den nye versjonen. Saken har heller ikke vært kjent for departementet frem til nylig, og det er Fellesstyret som har det endelige ansvaret for saken ettersom dette blir en del av NMBU. Fellesstyret ønsker derfor at sekretariatet, i samråd med styreleder og påtroppende rektor, arbeider videre med saken og kommer tilbake enten i desember eller januar med en endelig anbefaling der de forhold som spesielt ble tatt opp i møtet er belyst nærmere; - Hvordan dette prosjektet står i en NMBU strategisk sammenheng - Risikoene ved prosjektet må framkomme tydeligere - Partenes forpliktelser til bruk av anlegget bør framgå av avtalen - De driftsøkonomiske konsekvenser må utredes bedre - NMBU må ikke bli satt i en situasjon der man sitter med et ledig nytt bygg uten at de øvrige parter er forpliktet til å bidra gjennom bruk. Vedtak: 1. Fellesstyret tar til orientering de beslutninger som er fattet ved NVH om etablering og medfinansiering av SEARCH i byggefasen og at Institutt for produksjonsdyrmedisin skal dekke en prosjektlederstilling på 20%. 2. Fellesstyret ber om at saken kommer tilbake til Fellesstyret i desember hvis praktisk mulig, alternativt i januar. Fellesstyrets innspill i møtet hensyntas i ny sak. FS-155/13 Merkevarebygging og profilprogram - logo Neue presenterte logoen for Fellesstyret. Fellesstyret sender en takk til de mange studenter og ansatte som har medvirket til denne prosessen. Vedtak: Fellesstyret vedtar den framlagte logoen og profilprogrammet. FS-156/13 Plan og budsjett for lansering av NMBU Fellesstyrets leder informerte om at hun har handlet på fullmakt og stilt kr til disposisjon for utarbeiding av profilfilm. Logoen lanseres 6. januar Dersom der blir vesentlige justeringer i tiltaksplanen, blir Fellesstyret orientert på neste Fellesstyremøte. Vedtak: Fellesstyret vedtar tiltaksplan og budsjett for lansering av NMBU. FS-157/13 Studieprogramportefølje 2014/2015 6

10 10 av 234 Vedtak: Se vedlegg bak i protokollen. FS-158/13 Mandat for studieutvalg for veterinær- og dyrepleierutdanningen Påtroppende rektor redegjorde for møte hun og påtroppende prorektor har hatt med instituttlederne på Adamstua for å følge opp Fellesstyrets behandling av sak 128/13om styrer ved instituttene. Hennes vurdering er at det er svært viktig å sikre god samordning og tydelig ansvar for veterinær- og dyrepleierutdanningene, og at man derfor bør prioritere å få til et godt mandat for programrådet. Det er viktig at studentene får et tydelig kontaktpunkt gjennom beskrivelsen for programrådet og faglig leder. Under Fellesstyrets behandling tok studentene opp at ansvarsforholdene etter deres vurdering var uklart beskrevet. Fellesstyret sluttet seg i hovedsak til mandatet slik det framgår av saksdokumentet, men styrets medlemmer fikk en frist til søndag 1. desember med å komme med innspill til den konkrete mandatutformingen. Alle bidrag til å klargjøre ytterligere de aktuelle ansvarsforhold er velkommen, ref spørsmål fra studentene. Fellesstyrets leder fikk fullmakt til å foreta den endelige godkjenning av mandatene. Vedtak: Fellesstyret gir styreleder fullmakt til foreløpig å godkjenne mandat for studieutvalg og faglig leder for veterinær- og dyrepleierutdanningen. FS-159/13 Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI): Saken ble førstegangsbehandlet i Fellesstyret. Sekretariatet legger fram saken til annengangsbehandling i desember med bakgrunn i de innspill som framkom på møtet. Vedtak: Saken tas til foreløpig orientering. FS-160/13 Status for implementering av administrative systemer Vedtak: Fellesstyret tar redegjørelsen om implementering av administrative systemer til orientering. FS-161/13 Status for byggeprosjektene Erik Antonsen, prosjektdirektør for Campus Ås i Statsbygg, informerte om status for byggeprosjektene. 7

11 11 av 234 Vedtak: Fellesstyret tar status for byggeprosjektene til orientering. FS-162/13 Tilsetting av studiedirektør Vedtak: Ole-Jørgen Torp tilsettes i stillingen som studiedirektør ved NMBU. FS-163/13 Tilsetting av IT-direktør Vedtak: Magnar Antonsen tilsettes i stillingen som avdelingsdirektør for ITavdelingen ved NMBU. Dersom Magnar Antonsen ikke tar stillingen, tilsettes Jan-Petter Moe i stillingen som avdelingsdirektør for IT-avdelingen ved NMBU. FS-164/13 Tilsetting av kommunikasjonsdirektør Vedtak: Monica Hammervold tilsettes i stillingen som kommunikasjons- og markedsdirektør ved NMBU. Dersom Hammervold ikke tar imot stillingen sendes saken tilbake til rektor som innstillingsmyndighet for ny vurdering av søkerne. FS-165/13 Tilsetting av instituttleder ILP Vedtak: Inger-Lise Saglie vert tilsett i stillinga som instituttleiar ved Institutt for landskapsplanlegging for ein åremåls periode på fire år. FS-166/13 Orientering om val Vedtak: Fellesstyret tek saka til orientering. FS-167/13 Eventuelt Neste og siste Fellesstyremøte holdes på Sem Gjestegård FS-168/13 Valg av studentrepresentanter til instituttstyrene ved instituttene på 8

12 12 av 234 studiested Adamstuen Vedtak: I valgreglementet 6 nummer 5 tilføyes følgende setning: Veterinær- og dyrepleierstudentene i fellesskap, velger og fordeler sine instituttstyrerepresentanter på allmøte arrangert av Veterinærmedisinsk studentråd. 9

13 13 av 234 FS-173/2013 Etablering av Sandnes Educational and Research Center, Høyland SEARCH Møtedato: 19. desember 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aasbø Saksbehandler(e): Kjersti Sørli Rimer, Kjetil Oftebro, Jan Aldal Vedlegg: 1. Estimering av aktiviteter ved Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) samt enkelte tilleggsopplysninger om prosjektet. 2. Utkast til konsortieavtale Forslag til vedtak: 1. Fellesstyret ser positivt på planene om etablering av Sandnes Educational and Research Center, Høyland SEARCH, og ønsker at senteret skal realiseres. 2. Fellesstyret godkjenner at konsortieavtalen kan undertegnes av rektor når forholdene som er beskrevet i saksframlegget, del 4, er løst på en tilfredsstillende måte. 3. Organisering, ansvarsforhold, økonomistyring og gjennomføring av byggeprosjektet må tydeliggjøres. Når fullfinansiering av byggeprosjektet er sikret, legges det fram sak for universitetsstyret om godkjenning til å starte opp prosjektet. 11. desember 2013 Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

14 14 av 234 Under Fellesstyrets behandling , sak 154/13, ble det fattet følgende vedtak: 1. Fellesstyret tar til orientering de beslutninger som er fattet ved NVH om etablering og medfinansiering av SEARCH i byggefasen og at Institutt for produksjonsdyrmedisin skal dekke en prosjektlederstilling på 20%. 2. Fellesstyret ber om at saken kommer tilbake til Fellesstyret i desember hvis praktisk mulig, alternativt i januar. Fellesstyrets innspill i møtet hensyntas i ny sak. Grunnen til at det ble lagt fram sak for FS i november var at det tilligger FS å fatte vedtak om framtidige bygg og driftsmodeller. I denne saken skal det oppføres et bygg innenfor en kostnadsramme på 13 mill kroner, hvorav 12,5 mill kroner er eksterne midler. Dersom det ikke har latt seg gjøre å reise eksterne midler innen , skrinlegges prosjektet. Det skal etableres en enhet, Search, som vil bli tilknyttet ProdMed og som skal være selvfinansierende. Når saken nå kommer tilbake til FS, er det for å gi tilbakemelding på forholdene FS etterspurte, og for evt å fatte beslutning om at man går for prosjektet. Fellesstyrets innspill som det henvises til i pkt 2 i vedtaket, og som man ønsket bedre belyst, var følgende: - Hvordan dette prosjektet står i en NMBU strategisk sammenheng - Risikoene ved prosjektet må framkomme tydeligere - Partenes forpliktelser til bruk av anlegget bør framgå av avtalen - De driftsøkonomiske konsekvenser må utredes bedre - NMBU må ikke bli satt i en situasjon der man sitter med et ledig nytt bygg uten at de øvrige parter er forpliktet til å bidra gjennom bruk. Det vises ellers til protokollen fra styrets forrige behandling i november, sak 154/ Forholdene Fellesstyret ønsket bedre belyst Prosjektet i en NMBU-strategisk sammenheng: Komparativ medisin har vært definert som ett av 3 satsinger ved NVH. Search-prosjektet skal fasilitere kurs/utdanning av helse- og veterinærpersonell og legge til rette for en betydelig forskningsaktivitet innen biomedisinsk og komparativ medisinsk forskning. For veterinærmedisinsk forskning og utvikling av veterinærmedisinen er dette av høy strategisk betydning. Således har utviklingen av Search-samarbeidet vært strategiriktig for NVH. Det legges til grunn at prosjektet ligger godt innenfor NMBUs strategier slik de uttrykkes i Strategidokument Risikoene ved prosjektet: De vesentligste risikoene som er identifisert med prosjektet er: 1. Anlegget blir dyrere enn de planlagte 13 mill kroner 2. Bruken av anlegget blir ikke som forventet 3. Uenighet mellom samarbeidspartnerne 4. NMBU må ikke bli satt i en situasjon der man sitter med et ledig nytt bygg uten at de øvrige parter er forpliktet til å bidra gjennom bruk 2

15 15 av 234 Risiko 1: Det vises til utkastet til konsortieavtale der det framgår at kostnadsanslagene skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring før byggeprosjektet starter opp når finansiering er sikret. Det må uansett være en forutsetning at bygget skal være fullfinansiert før arbeider starter opp, uansett kostnadsanslag. Risiko 2: Det er utarbeidet et notat som redegjør for intensjoner, planer og pågående aktiviteter fra samarbeidspartnerne (vedlegg 1). Det vises til konsortieavtalen hvor styret for konsortiet skal utarbeide en årlig arbeidsplan. Risiko 3: Det er i konsortieavtalen beskrevet hvordan samarbeidet skal foregå. Likelededes er det beskrevet hvordan evt konflikter skal håndteres. Risiko 4: Bruken av anlegget vil henge nøye sammen med den prosjekttilgang SEARCHpartnerne klarer å tiltrekke seg. Konsortieavtalen er ikke utformet med sikte på at de øvrige samarbeidspartnerne skal påta seg økonomiske forpliktelser for driften av bygget ved evt prosjekttørke. Dersom SEARCH-prosjektet realiseres, må dette være en type risiko NMBU som prosjektansvarlig tar. Partenes forpliktelse til bruk av anlegget: I konsortieavtalen er dette, så langt det er praktisk mulig, søkt ivaretatt gjennom følgende formulering: «For å konkretisere og følge opp målsetting med SEARCH, skal det utarbeides en årlig arbeidsplan som danner utgangspunkt for den faglige og finansielle gjennomføring av SEARCH-prosjektet, og for konkretiseringen av konsortiedeltakernes forpliktelser. Arbeidsplanen vedtas av styret for konsortiet.» De driftsøkonomiske konsekvenser: Beregningene som lå til grunn for behandlingen i november er ettergått og kontrollregnet innen både økonomifunksjonen og i Teknisk avdeling. Driftskonseptet for anlegget forutsetter at brukerne dekker de fulle kostnader, herunder nødvendige FDVkostnader (Forvaltning, Drift, Vedlikehold). Disse er beregnet til kr Byggeprosjektet Som det er redegjort for innledningsvis, tilligger det FS å fatte vedtak om bygg. I den framlagte konsortieavtalen (vedlegg 2) er bygg omtalt i pkt. 5.2: «Det forutsettes at SEARCH-bygget er fullfinansiert slik at det ikke hviler heftelser på bygget når det er ferdigstilt. Når bygget står ferdig overføres eierskapet til bygget til NVH». Bakgrunnen for denne formuleringen er at NMBU ikke skal sitte med risiko for byggeprosjektet. Det er forutsatt at «noen andre» skal stå for byggeprosjektet og ta risikoen for bygget og byggekostnadene før bygget overføres til NMBU. Hvem som skal stå for byggeprosjektet, og deretter overføre prosjektet til NMBU, er ikke tilfredsstillende besvart. Dette må klareres bedre. Også hvordan NMBU som skal overta bygget kan sikre at bygget er oppført med de nødvendige standarder NMBU vil sette etc er ikke redegjort for. Ansvarsforholdene (finansielt, byggherre, byggeledelse og NMBUs kontroll) under byggeprosessen må klargjøres tydeligere. Det forutsettes at det legges fram sak til universitetsstyret om godkjenning av igangsetting av byggeprosjektet når det er fullfinansiert. 3

16 16 av Driftsmodellen Som det er redegjort for innledningsvis, tilligger det FS å fatte vedtak om driftsmodeller. Driftsmodellen som er beskrevet i konsortieavtalen forutsetter at det skal være et styre på 8 medlemmer (2 fra hver samarbeidspartner), NMBU skal være prosjektansvarlig gjennom å avsette en 20% stilling innenfor ProdMed, SEARCH skal drive selvfinansierende, dvs at brukerne skal dekke de fulle kostnader. Den foreslåtte driftsmodellen virker godt beskrevet. Sekretariatsleder har noen merknader til SEARCH-styrets fullmakter som redegjøres for under neste punkt. 4. Konsortieavtalen Den vedlagte versjon av konsortieavtalen er basert på innspill fra NMBU som de øvrige avtalepartnerne har respondert på. Det er viktig, av hensyn til den øvrige fundraisingen (det er pr nå sikret 8 av i alt 13 mill kroner til byggeprosjektet) at det kommer på plass en undertegnet avtale som viser partnernes bindende vilje. Etter sekretariatsleders vurdering gjenstår fortsatt noen forhold ved avtalen som må på plass før den er klar til undertegning. Det legges til grunn at NMBUs rektor (FS styreleder dersom avtalen kan undertegnes før nyttår) undertegner avtalen når partene har tiltrådt denne. Forholdene som må på plass i konsortieavtalen dreier seg om: Fullmakten til å vedta styreinstruks (pkt 3.6). Bør tillegges NMBU. Fullmakten til å fastsette budsjett (pkt 5.3). NMBU bør som finansielt ansvarlig for SEARCH ha denne myndigheten. I leieprisen (pkt 5.3) kan det se ut til at det er en husleiekomponent som skal variere. Formuleringen er uheldig. Det skal gjennomgående brukes NMBU i stedet for NVH i avtalen HMS-opplegget og ansvar må avklares, evt henvise til at det skal inngås egen samarbeidsavtale om HMS I den grad det er mulig å få inn i avtalen mer forpliktende formuleringer om partenes bruk, bør man forsøke det. Avtalen bør kvalitetssikres av forretningsadvokat. 5. Sekretariatsleders oppsummering Det framgår av protokollen fra november FS, at styret ser positivt på dette samarbeidet. Som det går fram av saken har prosjektets utvikling vært knyttet opp mot NVHs satsinger og ligger innenfor NMBUs strategier. Det er forbundet med risiko å etablere prosjektet. Sekretariatsleder vil spesielt peke på risikoen knyttet til den framtidige prosjekttilgangen og dermed senterets økonomi. Det er viktig at senterets styre, i samarbeid med fagmiljøene hos samarbeidspartnerne, arbeider planmessig og offensivt for å sikre god prosjekttilgang. Byggefasen og ansvarsforholdene rundt denne fasen må tydeliggjøres. Det er lagt til grunn et budsjett for byggeprosjektet på 13 mill kroner. Sekretariatsleder understreker at prosjektet skal være fullfinansiert før bygging starter opp, uansett kostnadsanslag. Når byggefasen er tydeligere beskrevet inklusiv ansvarsforhold, og finansiering av 4

17 17 av 234 bygget er på plass, kan sak legges fram for universitetsstyret om å igangsette byggeprosjektet. Når det gjelder konsortieavtalen, vil den følges opp administrativt. Sekretariatsleder regner med at de påpekte forholdene bør være kurante som partene kan sluttes seg til. 5

18 18 av 234 Estimering av aktiviteter ved Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) samt enkelte tilleggsopplysninger om prosjektet. Vedlegg 1 Senteret skal fasilitere kurs/utdanning av helse- og veterinærpersonell og legge til rette for en betydelig forskningsaktivitet innen biomedisinsk og komparativ medisinsk forskning. For veterinærmedisinsk forskning og utvikling av veterinærmedisinen er dette av høy strategisk betydning. Seksjonen på Høyland er lagt under Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed), og prosjektlederansvaret er tillagt ProdMed. Eksperimentell biomedisinsk avdeling (forsøksdyravdelingen) på Adamstuen er også lagt under ProdMed, og utvikling av fagområdet er strategisk viktig for ProdMed, Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Aktiviteten ved avdelingene på Høyland og på Adamstuen vil være komplementære. Aktiviteten på Høyland vil også være komplementært til de planlagte forsøksdyrfasilitetene i nybygg på Ås. I årene har forsknings- og kursaktiviteten innen eksperimentell biomedisin vært drevet under de rådende forhold på Høyland. Etablering av SEARCH og nybygg på Høyland vil løfte dette opp på et mer profesjonelt nivå og gi grunnlag for en betydelig aktivitetsøkning. I første omgang etableres SEARCH for å ivareta behovet til forsknings- og undervisningsfasiliteter for den regionale forskningsaktiviteten ved NMBU/Sandnes, SUS, UiS og SNLA på linje med de eksperimentelle kirurgiske avdelinger som finnes ved de andre helseforetak og universitetssykehusene i landet. Det tette samarbeidet mellom veterinærmedisin og humanmedisin som er opprettet på Høyland, eksisterer ikke ved de andre eksperimentelle enhetene i landet og heller ikke internasjonalt. Videreutvikling av dette samarbeidet vil gi konkurransemessige fortrinn. Sammenlignet med tilsvarende anlegg ved sykehusene i landet har SEARCH spesielle forutsetninger til å ta vare på og stelle dyra som inngår i forsøksvirksomheten. At fasilitetene er knyttet til gårdsanlegget gir mulighet til å gi dyra godt stell både pre- og postoperativt. Som eksempel er geiteforsøket i 2009 hvor geiter som ble benyttet til utvikling av en ny type hofteleddsprotese, kunne gå ute på inngjerdet beite etter operasjonen. Ved tilsvarende anlegg ved sykehusene i landet holdes dyrene i f.eks. kjellerlokaler eller som i Bergen, i en fjellhall. Anlegget vil i så måte stå fram som et mønsteranlegg, og vil kunne være en modell for samarbeid mellom NMBU og de eksperimentelle avdelingene ved Universitetssykehuset i Oslo. Gjennom SUS og SNLA er det faglig samarbeid med andre eksperimentelle medisinske avdelinger nasjonalt og internasjonalt, blant annet med Royal College of Surgeons i London som har begrenset mulighet til å utføre tilsvarende forsøk som på Høyland. 6

19 19 av 234 Den følgende oversikten over aktiviteten i perioden og fremtidig aktivitet er utarbeidet av 1. amanuensis Marianne Oropeza Moe, NVH, lege/ph.d-stipendiat Knut Harboe, SUS og Dr.med. Nils Petter Oveland SUS/SNLA. For å estimere videre aktivitetsvekst etter at SEARCH-bygget er ferdigstilt fra 2014, er det aktuelt å sammenligne med SAFER-anlegget i Stavanger hvor det de siste årene har vært en årlig aktivitetsvekst med ca. 20 %. SAFER er et etablert samarbeid mellom UiS, SUS og Laerdal Medical og har som oppgave å drive forskning og trening og kompetanseutvikling av helsepersonell ved bruk av simuleringsmodeller. Samarbeid med SAFER (eksisterer allerede) vil gi mulighet til kombinasjon av simuleringsmodeller og realistiske (våte) modeller både i forsknings og undervisning. Aktivitet i perioden Prosjekt/kurs Prosjektleder Antall deltagere/forskere Varighet/dager Scandinavian Update 2009 SUS 20 1 Microimpulse pilot prosjekt 2009 (ph.d.-arbeid) Prehospital Ultrasound Course 2011 Prehospital Ultrasound Course 2012 Prehospital Ultrasound Course 2013 SUS 5 2 SUS 40 2 SUS 40 2 SUS 40 2 Pilot Lærdal Medical 2013 SUS 4 5 Pilot REBOA SUS 3 2 Geiteforsøk (ph.d.-arbeid) 2009 SUS Kirurgi kurs (3 kurs fra ) SUS 60 2 Zn-fôringsforsøk 4 eksperimenter x 2 uker 2012 Zn-fôringsforsøk 2 eksperimenter x 2 uker 2013 NVH 1 80 NVH 1 40 SUM

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 24. april 2012 Tid: 10:30 13.40 Sted: NVH PROTOKOLL 03/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Coins Research School of Computer and Information Security

Coins Research School of Computer and Information Security Coins Research School of Computer and Information Security Konsortieavtale mellom deltakerinstitusjonene (Version: February 6, 2013) 1 Konsortieavtalen formål, omfang og forholdet til kontrakten 1.1 Formål

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011

konsortieavtale for KMB-prosjektetet Nye samarbeidsformer i maritim industri datert 12.01.2011 Norges forskningsråd konsortieavtale for KMB-prosjektetet "Nye samarbeidsformer i maritim industri" datert 12.01.2011 1 Definisjoner Definisjoner av viktige begreper fremgår av Forskningsrådets Generelle

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. Norges forskningsråd 26.3.2010 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale. Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

1 av 151. Fellesstyrets medlemmer

1 av 151. Fellesstyrets medlemmer 1 av 151 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 21. november 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

FME - Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier 1

FME - Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier 1 FME - Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier 1 Mal for avtaler mellom deltakere i konsortier er et innspill fra forskningsrådet til hvordan rettigheter og plikter kan reguleres mellom partene i

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Eksamensforskriftens kapittel 9: Sensorer og sensur (revidert utgave) US-SAK NR: 170 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIR. SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER:SENIORRÅDG. BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 3. september 2012 Tid: 10:30 15:00 Sted: NVH PROTOKOLL 05/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 13. mars 2012 Tid: 10:30 14.30 Sted: UMB PROTOKOLL 02/12 Til stede: Styremedlemmer: Finn Bergesen

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler)

MAL FOR konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler) Mal tilpasset SFF/SFI-konsortier. Datert 22.04.05 Mal for konsortiumavtaler (samarbeidsavtaler) mellom deltakere i FoU-prosjekter finansiert av Norges forskningsråd Dette er en mal for de konsortiumavtaler

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser

NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser US 45/2015 NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e):

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Rissa kommune, org.nr: prosjektansvarlig. Nofima AS, 0rg.nr: NO MVA - samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Rissa kommune, org.nr: prosjektansvarlig. Nofima AS, 0rg.nr: NO MVA - samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjektansvarlig Og Nofima AS, 0rg.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Fullmaktssak Forskriftsendringer - utdanning. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 95/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2006/283 Fullmaktssak Forskriftsendringer

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Mal for konsortieavtale.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Mal for konsortieavtale. Norges forskningsråd 22. september 2016 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Mal for konsortieavtale. Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i FME-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen Til stede Ingrid Wigestrand, nestleder AU (ledet møtet) Siri Margrethe Løksa, økonomi og eiendomsdirektør Birger Kruse, vara for Halvor Hektoen Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør DSA Øystein Johnsen,

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 11/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 11/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 29. november 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: UMB Utkast til PROTOKOLL 11/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 10.03.2016 Sted: Spiserommet, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00 16.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland, Jørgen Skeide (unntatt sakene 31-33/2016),

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 24.-25.02.04 Sted: Losby Gods, Finnstadjordet Tid: Fra kl 11.00 til 18.00 tirsdag 24. februar Fra kl 09.00 til 14.30 onsdag 25. februar Til stede: Jan Olav Fretland (leder)

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 07.05.2015 Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.40 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF OG UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER OM FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen og Universitetet

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013, Revidert 12. juni 2014 med

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF.

Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 01/12/08 SAK NR 122-2008 STIFTELSE AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF. AVVIKLING AV EKSISTERENDE HF. Forslag til vedtak: 1. Styret for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter De store linjer Den Høiere Landbrugsskole på Ås fra 1859 Norges

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 08.10.2014. Møtet ble holdt i Christies gate 13 og varte fra kl. 12:00-16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 10. desember 2009 TID: 12.00 15.00 NB! DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Svein Nybø,

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 22.4.2014, kl. 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Senteret er opprettet for å styrke innovasjonsforskningen ved UiS og IRIS, og er en langsiktig satsing innen forskningsområdet.

Senteret er opprettet for å styrke innovasjonsforskningen ved UiS og IRIS, og er en langsiktig satsing innen forskningsområdet. Konsortieavtale (samarbeidsa(vtale om opprettelse og drift air, Senter for lnnovasjonsforsk^ ig' t mellom Universitetet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 25. september 2006. Varighet: kl. 12.00 16.15. Sted: A2-229, Remmen. Varamedlemmer: Tone Skråning

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 25. september 2006. Varighet: kl. 12.00 16.15. Sted: A2-229, Remmen. Varamedlemmer: Tone Skråning HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 25. september 2006 Arkiv: 06/151 Varighet: kl. 12.00 16.15 Sted: A2-229, Remmen Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Jon T. Pihlstrøm, Eva Skærbæk, Ida H. Brekke,

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10

Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10 Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10 Møtedatoer 13. januar, 3. februar, 10. mars, 3. mai, 26. mai, 8. september, 13. oktober, 10. november

Detaljer

Avtale for deltakelse i HFC forum

Avtale for deltakelse i HFC forum Avtale nr: Avtale for deltakelse i HFC forum mellom... (Deltaker) og SINTEF Teknologi og Samfunn, Sikkerhet... (Sekretariat i HFC forum) vedrørende: Forum for Human Factors in Control Side 1 av 7 1 Formål

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US 62/16; arkiv nr. 16/00948 (godkjennes endelig av Universitetsstyret

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer