Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser"

Transkript

1 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte torsdag 19. desember 2013 kl for Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Møtet holdes på Sem gjestegård, Semsveien 164/166, Asker. Etter styremøtet vil det bli avslutningsmiddag for Fellesstyret. Forslag til saksliste: FS-169/13 FS-170/13 FS-171/13 FS-172/13 FS-173/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll. Vedleggene til protokollen av 29. november sendes ikke ut til Fellesstyret, men kan leses på lifesciences.no Orienteringssaker fra Styreleder Påtroppende rektor Rektorene Sekretariatsleder Referat fra IDF-møtet (deles ut i møtet) Etablering av Sandnes Educational and Research Center Høyland (SEARCH) FS-174/13 FS-175/13 FS-176/13 FS-177/13 FS-178/13 Faglige nemnder; Forskningsnemnda og Studienemnda (ettersendes) Notat fra Fellesstyrets medlem David Persson: Organisering av instituttene med ansvar for veterinær og dyrepleierutdanningen Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser Regelverk for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet for Norges miljøog biovitenskapelige universitet Anskaffelsesreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

2 2 av 234 FS-179/13 Plan for bruk av SAK-midler FS-180/13 Orientering om reserveposter og strategimidler i budsjettet for 2014 FS-181/13 FS-182/13 FS-183/13 FS-184/13 FS-185/13 FS-186/13 Oppnevning av eksterne representanter til fakultets- og instituttstyrene (ettersendes) Forlenging av driftsstyra ved Senter for planteregulert klimaforsøk (SKP) og Senter for husdyrforsøk (SHF) Oppnevning av medlemmer til NMBUs klagenemnd Forslag til retningslinjer for Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved NMBU Grunnlagsdokument for sikkerhet ved NMBU Status for implementering av administrative systemer FS-187/13 Status «Sikker drift og robust start for NMBU fra » FS-188/13 Målstruktur for NMBU FS-189/13 NMBUs første 100 dager rektoratet orienterer (muntlig) FS-190/13 Fellesstyrets oppsummering av arbeidet og anbefalinger til NMBUs styre FS-191/13 Etikkutvalg NMBU. Retningslinjer FS-192/13 Eventuelt Med vennlig hilsen Siri Hatlen (sign) styreleder Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 2

3 3 av 234 Utkast tidsplan for fellesstyrets møte 19. desember FS-169/13 FS-172/ FS-173/ FS-174/13 FS-176/ Lunsj Forts. FS-174/13 FS-176/ FS-177/13 FS-180/ FS-181/13 FS-185/ Pause FS-186/13 FS-188/ FS-189/ FS-190/13 FS-191/ FS-192/2013 3

4 4 av 234 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 29. november 2013 Tid: 09: Sted: UMB Utkast til PROTOKOLL 11/13 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen (leder), Karen Johanne Baalsrud, Vincent Eijsink, Bente Hagem, Frida Holand, Agneta Bladh, Tor Einar Horsberg, Elin Pålerud, Jon Olafsen, David Persson og Camilla Røsjø. Observatører: Hans Fredrik Hoen (UMB), Siri Margrethe Løksa (UMB), Mari Sundli Tveit (UMB), Yngvild Wasteson, Halvor Hektoen (NVH), Birger Kruse (NVH), Bjørn Næss (VI), Øystein Johansen, Eva Falleth Fra sekretariatet: Jan Olav Aasbø, Jan Olav Aarflot, Malena Bakkevold, Knut Moksnes, Jan Aldal, Birgitte Bye, Geir Tutturen, Hans Gran og Lise Gorseth Sakliste: FS-147/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Tilsetting leder av Felles ressurssenter FS-148/13 Godkjenning av innkalling og saksliste FS-149/13 FS-150/13 Godkjenning av protokoll Orienteringssaker fra Styreleder Påtroppende rektor o Oppfølging av styresak 128/2013 om fritak for instituttstyrer Rektorene Sekretariatsleder FS-151/13 Referat fra IDF-møtet FS-152/13 Budsjett NMBU 2014 FS-153/13 Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU FS-154/13 Etablering av Sandnes Educational and Reasearch Center, Høyland - SEARCH FS-155/13 Merkevarebygging og profilprogram - logo FS-156/13 Plan og budsjett for lansering av NMBU FS-157/13 Studieprogramportefølje 2014/2015 FS-158/13 Mandat for programråd FS-159/13 Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI): Orientering om initiativ til SFI ved NMBU Forslag til Retningslinjer for Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) ved NMBU FS-160/13 FS-161/13 Status for implementering av administrative systemer Status for byggeprosjektene 1

5 5 av 234 FS-162/13 FS-163/13 FS-164/13 FS-165/13 FS-166/13 FS-167/13 FS-168/13 Tilsetting av studiedirektør Tilsetting av IT-direktør Tilsetting av kommunikasjonsdirektør Tilsetting av instituttleder ILP Orientering om val Eventuelt Valg av studentrepresentanter til instituttstyrene ved instituttene på studiested Adamstuen Fellesstyremøte ble innledet med presentasjon av Eva Falleth, dekan på Fakultet for Samfunnsvitenskap og Øystein Johnsen, dekan på Fakultet for Miljøvitenskap og Teknologi. Øystein Lie, dekan på Fakultet for Veterinærmedisin og biovitenskap inviteres til å presentere seg på Fellesstyrets møte FS-147/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Tilsetting leder av Felles ressurssenter Vedtak: Saken tas til orientering. FS-148/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Fellesstyret godkjenner innkalling og saksliste. FS-149/13 Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokollen av 25. oktober godkjennes. FS-150/13 Orienteringssaker fra Styreleder - Styreseminar i Kunnskapsdepartementets regi Hyggelig avslutningsseminar med NVH Møte med Statsbygg med gjennomgang av alle prosjektene - Holdt foredrag for kollegieforumet til studentene Påtroppende rektor v/ Mari Sundli Tveit - Oppfølging av styresak 128/2013 om fritak for instituttstyrer se sak 158/2013 Påtroppende prorektor Halvor Hektoen - Påtroppende rektors ledergruppe møttes til Seminar i Son med fokus på overordnet strategi og målstruktur. Det var en god samarbeidsånd på tvers av 2

6 6 av 234 institusjonene - Påtroppende rektor deltok på studentenes for studentdemokratiet den NOVA KUF hadde sitt siste styremøte på Island den NMBU overtar sekretariatet fra nyttår Rektorene v/ Yngvild Wasteson - Stor aktivitet for å bli ferdig før jul; Tolv disputaser før jul - NVH hadde sitt siste styremøte forrige uke og behandlet bl.a. Search, studiekvalitetsrapporten for siste år, samt at styret tildelte pegasus-prisen som skal deles ut på eksamensfesten Den formelle avslutningen av NVH som selvstendig institusjon fant sted og var veldig vellykket Rektorene v/ Hans Fredrik Hoen - UMB-studentene vant for 2. år på rad på Zerokonferansen Representantskapsmøte i UHR hvor også kunnskapsministeren var tilstede - Statsråd Sylvi Listhaug besøkte Campus Ås og fikk presentasjon av NMBU, samlokaliseringen og de tilhørende institusjoner her ute - Avhending av Sem har stoppet opp og det blir høyst sannsynlig NMBU som må jobbe videre med saken - Oppstart av Skog22 - Jubilantfest for UMBs 25-års jubilanter Julebord for alle ansatte ved UMB den Sekretariatsleder - Kunnskapsdepartementet har ikke oppnevnt eksterne kandidater til det nye Universitetsstyret ennå FS-151/13 Referat fra IDF-møtet Referat fra Felles IDF-møte 27. november ble delt ut i møtet, og Siri Margrethe Løksa presenterte punktene fra IDF-møtet under hver enkelt aktuell sak. Referatet legges ved protokollen. FS-152/13 Budsjett NMBU 2014 Fellesstyret ber om at det lages en tentativ plan for å ta ut administrative synergier og effektiviseringer fram mot Planen legges fram for det nye Universitetsstyret neste år.fellesstyret forventer at det jobbes kontinuerlig med faglige synergier og samarbeid mellom fagmiljøene som blir en del av det felles nye universitetet. Fellesstyret ber om en orientering om de forskjellige reservepostene, herunder strategiske midler, som ligger i budsjettet. Fordeling av SAK- 3

7 7 av 234 midler kommer til Fellesstyret i desember Fellesstyret er godt tilfreds med arbeidet som har vært gjort for å harmonisere de to budsjettsystemene ved institusjonene. Budsjettet virker godt gjennomarbeidet. Vedtak: 1. Styret vedtar det framlagte forslag til endelig budsjett for NMBU for Fellesstyret legger grunn følgende for budsjettet for 2014: a. Instituttene ved NVH tilføres midler basert på oppnådde resultater etter reglene for NVHs budsjettmodell. b. Til UMBs budsjettmodell tilføres 60 % av resultatuttellingen fra KD (beregnet til 9,6 mill. kroner) og fordeles etter reglene for UMBs budsjettmodell. De resterende 40 % settes av til felles formål. c. Forventet økning i tildeling (6,5 mill. kroner) som følge av regjeringen Solbergs budsjettforslag fordeles med 3,1 mill. kroner i UMBs budsjettmodell. 2,1 mill. kroner settes av til å styrke styrets reserve og resterende midler inngår i salderingen av budsjettet. d. Den tidligere vedtatte inndragning av midler over perioden som er vedtatt av NVHs styre gjennomføres slik i 2014: fra instituttene ProdMed, BasAm og MatInf inndras hhv 1, 1, og 2 mill. kroner. I tillegg inndras 1 mill. kroner fra SportFaMed i Fra NVHs sentraladministrasjon inndras 1,6 mill. kroner. e. Midler knyttet til videreføring av studieplasser tildelt i 2011 og 2012 fordeles i henhold til tidligere vedtak med 70 % på UMB-instituttene som har ansvaret for studieprogrammene og 30 % til felles formål. f. I påvente av beslutning om hvordan midlene til 7 nye studieplasser til forskerlinje veterinærmedisin skal fordeles, settes disse midlene foreløpig av under Felles tiltak. g. I forbindelse med overføring av seksjon for veterinærmedisin til UiT reduseres MatInfs budsjettramme med 6,8 mill. kroner, tilsvarende reduseres Teknisk avdeling med 1,5 mill. kroner og IT-avdelingen med kroner. Øvrig reduksjon i ramme på 1,9 mill. kroner dekkes av sentrale midler ved campus Adamstuen. h. Beregnete økonomiske konsekvenser som følge av harmonisering av økonomisyringsprinsipper mellom NVH og UMB (samordning av universitetsadministrasjonene (2,5 mill. kroner) og utbetaling av stipendiatmidler til instituttene (6,9 4

8 8 av 234 mill. kroner) innarbeides i budsjettet. i. Udisponert reserve økes til 3,678 mill. kroner for j. Reserve til strategisk satsninger utgjør 2,925 mill. kroner. Styret vil i et senere møte fastsette retningslinjer for hvordan disse midlene skal fordeles i Forslag til budsjett for bruk av SAK-midler (15 mill. kroner) og ubrukte interne midler avsatt til fusjonsprosessen (2,8 mill. kroner) legges frem på styremøte 19. desember. 4. Tildelte midler fra KD i 2014 fordeles slik: 5. Budsjettet vedtas under forutsetning av at Stortinget fastsetter et budsjett for NMBU på 1 142,7 mill. kroner for FS-153/13 Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU Fellesstyret ber om at man kommer tilbake til Universitetsstyret i egen sak med anbefaling om på hvilken måte og i hvilket omfang det bør etableres internrevisjon for NMBU. Vedtak: Fellesstyret fastsetter Instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU i samsvar med fremlagte forslag. Instruksen vedlegges protokollen. FS-154/13 Etablering av Sandnes Educational and Reasearch Center, Høyland SEARCH 5

9 9 av 234 Fellesstyret ser positivt på denne type samarbeid. Imidlertid mener man at ikke alle sider ved saken er tilstrekkelig belyst overfor Fellesstyret. Det ble også opplyst i møtet at den opprinnelige konsortieavtalen er under revisjon og gjennomgås på nytt av partene. Fellesstyret har ikke sett den nye versjonen. Saken har heller ikke vært kjent for departementet frem til nylig, og det er Fellesstyret som har det endelige ansvaret for saken ettersom dette blir en del av NMBU. Fellesstyret ønsker derfor at sekretariatet, i samråd med styreleder og påtroppende rektor, arbeider videre med saken og kommer tilbake enten i desember eller januar med en endelig anbefaling der de forhold som spesielt ble tatt opp i møtet er belyst nærmere; - Hvordan dette prosjektet står i en NMBU strategisk sammenheng - Risikoene ved prosjektet må framkomme tydeligere - Partenes forpliktelser til bruk av anlegget bør framgå av avtalen - De driftsøkonomiske konsekvenser må utredes bedre - NMBU må ikke bli satt i en situasjon der man sitter med et ledig nytt bygg uten at de øvrige parter er forpliktet til å bidra gjennom bruk. Vedtak: 1. Fellesstyret tar til orientering de beslutninger som er fattet ved NVH om etablering og medfinansiering av SEARCH i byggefasen og at Institutt for produksjonsdyrmedisin skal dekke en prosjektlederstilling på 20%. 2. Fellesstyret ber om at saken kommer tilbake til Fellesstyret i desember hvis praktisk mulig, alternativt i januar. Fellesstyrets innspill i møtet hensyntas i ny sak. FS-155/13 Merkevarebygging og profilprogram - logo Neue presenterte logoen for Fellesstyret. Fellesstyret sender en takk til de mange studenter og ansatte som har medvirket til denne prosessen. Vedtak: Fellesstyret vedtar den framlagte logoen og profilprogrammet. FS-156/13 Plan og budsjett for lansering av NMBU Fellesstyrets leder informerte om at hun har handlet på fullmakt og stilt kr til disposisjon for utarbeiding av profilfilm. Logoen lanseres 6. januar Dersom der blir vesentlige justeringer i tiltaksplanen, blir Fellesstyret orientert på neste Fellesstyremøte. Vedtak: Fellesstyret vedtar tiltaksplan og budsjett for lansering av NMBU. FS-157/13 Studieprogramportefølje 2014/2015 6

10 10 av 234 Vedtak: Se vedlegg bak i protokollen. FS-158/13 Mandat for studieutvalg for veterinær- og dyrepleierutdanningen Påtroppende rektor redegjorde for møte hun og påtroppende prorektor har hatt med instituttlederne på Adamstua for å følge opp Fellesstyrets behandling av sak 128/13om styrer ved instituttene. Hennes vurdering er at det er svært viktig å sikre god samordning og tydelig ansvar for veterinær- og dyrepleierutdanningene, og at man derfor bør prioritere å få til et godt mandat for programrådet. Det er viktig at studentene får et tydelig kontaktpunkt gjennom beskrivelsen for programrådet og faglig leder. Under Fellesstyrets behandling tok studentene opp at ansvarsforholdene etter deres vurdering var uklart beskrevet. Fellesstyret sluttet seg i hovedsak til mandatet slik det framgår av saksdokumentet, men styrets medlemmer fikk en frist til søndag 1. desember med å komme med innspill til den konkrete mandatutformingen. Alle bidrag til å klargjøre ytterligere de aktuelle ansvarsforhold er velkommen, ref spørsmål fra studentene. Fellesstyrets leder fikk fullmakt til å foreta den endelige godkjenning av mandatene. Vedtak: Fellesstyret gir styreleder fullmakt til foreløpig å godkjenne mandat for studieutvalg og faglig leder for veterinær- og dyrepleierutdanningen. FS-159/13 Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI): Saken ble førstegangsbehandlet i Fellesstyret. Sekretariatet legger fram saken til annengangsbehandling i desember med bakgrunn i de innspill som framkom på møtet. Vedtak: Saken tas til foreløpig orientering. FS-160/13 Status for implementering av administrative systemer Vedtak: Fellesstyret tar redegjørelsen om implementering av administrative systemer til orientering. FS-161/13 Status for byggeprosjektene Erik Antonsen, prosjektdirektør for Campus Ås i Statsbygg, informerte om status for byggeprosjektene. 7

11 11 av 234 Vedtak: Fellesstyret tar status for byggeprosjektene til orientering. FS-162/13 Tilsetting av studiedirektør Vedtak: Ole-Jørgen Torp tilsettes i stillingen som studiedirektør ved NMBU. FS-163/13 Tilsetting av IT-direktør Vedtak: Magnar Antonsen tilsettes i stillingen som avdelingsdirektør for ITavdelingen ved NMBU. Dersom Magnar Antonsen ikke tar stillingen, tilsettes Jan-Petter Moe i stillingen som avdelingsdirektør for IT-avdelingen ved NMBU. FS-164/13 Tilsetting av kommunikasjonsdirektør Vedtak: Monica Hammervold tilsettes i stillingen som kommunikasjons- og markedsdirektør ved NMBU. Dersom Hammervold ikke tar imot stillingen sendes saken tilbake til rektor som innstillingsmyndighet for ny vurdering av søkerne. FS-165/13 Tilsetting av instituttleder ILP Vedtak: Inger-Lise Saglie vert tilsett i stillinga som instituttleiar ved Institutt for landskapsplanlegging for ein åremåls periode på fire år. FS-166/13 Orientering om val Vedtak: Fellesstyret tek saka til orientering. FS-167/13 Eventuelt Neste og siste Fellesstyremøte holdes på Sem Gjestegård FS-168/13 Valg av studentrepresentanter til instituttstyrene ved instituttene på 8

12 12 av 234 studiested Adamstuen Vedtak: I valgreglementet 6 nummer 5 tilføyes følgende setning: Veterinær- og dyrepleierstudentene i fellesskap, velger og fordeler sine instituttstyrerepresentanter på allmøte arrangert av Veterinærmedisinsk studentråd. 9

13 13 av 234 FS-173/2013 Etablering av Sandnes Educational and Research Center, Høyland SEARCH Møtedato: 19. desember 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aasbø Saksbehandler(e): Kjersti Sørli Rimer, Kjetil Oftebro, Jan Aldal Vedlegg: 1. Estimering av aktiviteter ved Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) samt enkelte tilleggsopplysninger om prosjektet. 2. Utkast til konsortieavtale Forslag til vedtak: 1. Fellesstyret ser positivt på planene om etablering av Sandnes Educational and Research Center, Høyland SEARCH, og ønsker at senteret skal realiseres. 2. Fellesstyret godkjenner at konsortieavtalen kan undertegnes av rektor når forholdene som er beskrevet i saksframlegget, del 4, er løst på en tilfredsstillende måte. 3. Organisering, ansvarsforhold, økonomistyring og gjennomføring av byggeprosjektet må tydeliggjøres. Når fullfinansiering av byggeprosjektet er sikret, legges det fram sak for universitetsstyret om godkjenning til å starte opp prosjektet. 11. desember 2013 Jan Olav Aasbø sekretariatsleder 1

14 14 av 234 Under Fellesstyrets behandling , sak 154/13, ble det fattet følgende vedtak: 1. Fellesstyret tar til orientering de beslutninger som er fattet ved NVH om etablering og medfinansiering av SEARCH i byggefasen og at Institutt for produksjonsdyrmedisin skal dekke en prosjektlederstilling på 20%. 2. Fellesstyret ber om at saken kommer tilbake til Fellesstyret i desember hvis praktisk mulig, alternativt i januar. Fellesstyrets innspill i møtet hensyntas i ny sak. Grunnen til at det ble lagt fram sak for FS i november var at det tilligger FS å fatte vedtak om framtidige bygg og driftsmodeller. I denne saken skal det oppføres et bygg innenfor en kostnadsramme på 13 mill kroner, hvorav 12,5 mill kroner er eksterne midler. Dersom det ikke har latt seg gjøre å reise eksterne midler innen , skrinlegges prosjektet. Det skal etableres en enhet, Search, som vil bli tilknyttet ProdMed og som skal være selvfinansierende. Når saken nå kommer tilbake til FS, er det for å gi tilbakemelding på forholdene FS etterspurte, og for evt å fatte beslutning om at man går for prosjektet. Fellesstyrets innspill som det henvises til i pkt 2 i vedtaket, og som man ønsket bedre belyst, var følgende: - Hvordan dette prosjektet står i en NMBU strategisk sammenheng - Risikoene ved prosjektet må framkomme tydeligere - Partenes forpliktelser til bruk av anlegget bør framgå av avtalen - De driftsøkonomiske konsekvenser må utredes bedre - NMBU må ikke bli satt i en situasjon der man sitter med et ledig nytt bygg uten at de øvrige parter er forpliktet til å bidra gjennom bruk. Det vises ellers til protokollen fra styrets forrige behandling i november, sak 154/ Forholdene Fellesstyret ønsket bedre belyst Prosjektet i en NMBU-strategisk sammenheng: Komparativ medisin har vært definert som ett av 3 satsinger ved NVH. Search-prosjektet skal fasilitere kurs/utdanning av helse- og veterinærpersonell og legge til rette for en betydelig forskningsaktivitet innen biomedisinsk og komparativ medisinsk forskning. For veterinærmedisinsk forskning og utvikling av veterinærmedisinen er dette av høy strategisk betydning. Således har utviklingen av Search-samarbeidet vært strategiriktig for NVH. Det legges til grunn at prosjektet ligger godt innenfor NMBUs strategier slik de uttrykkes i Strategidokument Risikoene ved prosjektet: De vesentligste risikoene som er identifisert med prosjektet er: 1. Anlegget blir dyrere enn de planlagte 13 mill kroner 2. Bruken av anlegget blir ikke som forventet 3. Uenighet mellom samarbeidspartnerne 4. NMBU må ikke bli satt i en situasjon der man sitter med et ledig nytt bygg uten at de øvrige parter er forpliktet til å bidra gjennom bruk 2

15 15 av 234 Risiko 1: Det vises til utkastet til konsortieavtale der det framgår at kostnadsanslagene skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring før byggeprosjektet starter opp når finansiering er sikret. Det må uansett være en forutsetning at bygget skal være fullfinansiert før arbeider starter opp, uansett kostnadsanslag. Risiko 2: Det er utarbeidet et notat som redegjør for intensjoner, planer og pågående aktiviteter fra samarbeidspartnerne (vedlegg 1). Det vises til konsortieavtalen hvor styret for konsortiet skal utarbeide en årlig arbeidsplan. Risiko 3: Det er i konsortieavtalen beskrevet hvordan samarbeidet skal foregå. Likelededes er det beskrevet hvordan evt konflikter skal håndteres. Risiko 4: Bruken av anlegget vil henge nøye sammen med den prosjekttilgang SEARCHpartnerne klarer å tiltrekke seg. Konsortieavtalen er ikke utformet med sikte på at de øvrige samarbeidspartnerne skal påta seg økonomiske forpliktelser for driften av bygget ved evt prosjekttørke. Dersom SEARCH-prosjektet realiseres, må dette være en type risiko NMBU som prosjektansvarlig tar. Partenes forpliktelse til bruk av anlegget: I konsortieavtalen er dette, så langt det er praktisk mulig, søkt ivaretatt gjennom følgende formulering: «For å konkretisere og følge opp målsetting med SEARCH, skal det utarbeides en årlig arbeidsplan som danner utgangspunkt for den faglige og finansielle gjennomføring av SEARCH-prosjektet, og for konkretiseringen av konsortiedeltakernes forpliktelser. Arbeidsplanen vedtas av styret for konsortiet.» De driftsøkonomiske konsekvenser: Beregningene som lå til grunn for behandlingen i november er ettergått og kontrollregnet innen både økonomifunksjonen og i Teknisk avdeling. Driftskonseptet for anlegget forutsetter at brukerne dekker de fulle kostnader, herunder nødvendige FDVkostnader (Forvaltning, Drift, Vedlikehold). Disse er beregnet til kr Byggeprosjektet Som det er redegjort for innledningsvis, tilligger det FS å fatte vedtak om bygg. I den framlagte konsortieavtalen (vedlegg 2) er bygg omtalt i pkt. 5.2: «Det forutsettes at SEARCH-bygget er fullfinansiert slik at det ikke hviler heftelser på bygget når det er ferdigstilt. Når bygget står ferdig overføres eierskapet til bygget til NVH». Bakgrunnen for denne formuleringen er at NMBU ikke skal sitte med risiko for byggeprosjektet. Det er forutsatt at «noen andre» skal stå for byggeprosjektet og ta risikoen for bygget og byggekostnadene før bygget overføres til NMBU. Hvem som skal stå for byggeprosjektet, og deretter overføre prosjektet til NMBU, er ikke tilfredsstillende besvart. Dette må klareres bedre. Også hvordan NMBU som skal overta bygget kan sikre at bygget er oppført med de nødvendige standarder NMBU vil sette etc er ikke redegjort for. Ansvarsforholdene (finansielt, byggherre, byggeledelse og NMBUs kontroll) under byggeprosessen må klargjøres tydeligere. Det forutsettes at det legges fram sak til universitetsstyret om godkjenning av igangsetting av byggeprosjektet når det er fullfinansiert. 3

16 16 av Driftsmodellen Som det er redegjort for innledningsvis, tilligger det FS å fatte vedtak om driftsmodeller. Driftsmodellen som er beskrevet i konsortieavtalen forutsetter at det skal være et styre på 8 medlemmer (2 fra hver samarbeidspartner), NMBU skal være prosjektansvarlig gjennom å avsette en 20% stilling innenfor ProdMed, SEARCH skal drive selvfinansierende, dvs at brukerne skal dekke de fulle kostnader. Den foreslåtte driftsmodellen virker godt beskrevet. Sekretariatsleder har noen merknader til SEARCH-styrets fullmakter som redegjøres for under neste punkt. 4. Konsortieavtalen Den vedlagte versjon av konsortieavtalen er basert på innspill fra NMBU som de øvrige avtalepartnerne har respondert på. Det er viktig, av hensyn til den øvrige fundraisingen (det er pr nå sikret 8 av i alt 13 mill kroner til byggeprosjektet) at det kommer på plass en undertegnet avtale som viser partnernes bindende vilje. Etter sekretariatsleders vurdering gjenstår fortsatt noen forhold ved avtalen som må på plass før den er klar til undertegning. Det legges til grunn at NMBUs rektor (FS styreleder dersom avtalen kan undertegnes før nyttår) undertegner avtalen når partene har tiltrådt denne. Forholdene som må på plass i konsortieavtalen dreier seg om: Fullmakten til å vedta styreinstruks (pkt 3.6). Bør tillegges NMBU. Fullmakten til å fastsette budsjett (pkt 5.3). NMBU bør som finansielt ansvarlig for SEARCH ha denne myndigheten. I leieprisen (pkt 5.3) kan det se ut til at det er en husleiekomponent som skal variere. Formuleringen er uheldig. Det skal gjennomgående brukes NMBU i stedet for NVH i avtalen HMS-opplegget og ansvar må avklares, evt henvise til at det skal inngås egen samarbeidsavtale om HMS I den grad det er mulig å få inn i avtalen mer forpliktende formuleringer om partenes bruk, bør man forsøke det. Avtalen bør kvalitetssikres av forretningsadvokat. 5. Sekretariatsleders oppsummering Det framgår av protokollen fra november FS, at styret ser positivt på dette samarbeidet. Som det går fram av saken har prosjektets utvikling vært knyttet opp mot NVHs satsinger og ligger innenfor NMBUs strategier. Det er forbundet med risiko å etablere prosjektet. Sekretariatsleder vil spesielt peke på risikoen knyttet til den framtidige prosjekttilgangen og dermed senterets økonomi. Det er viktig at senterets styre, i samarbeid med fagmiljøene hos samarbeidspartnerne, arbeider planmessig og offensivt for å sikre god prosjekttilgang. Byggefasen og ansvarsforholdene rundt denne fasen må tydeliggjøres. Det er lagt til grunn et budsjett for byggeprosjektet på 13 mill kroner. Sekretariatsleder understreker at prosjektet skal være fullfinansiert før bygging starter opp, uansett kostnadsanslag. Når byggefasen er tydeligere beskrevet inklusiv ansvarsforhold, og finansiering av 4

17 17 av 234 bygget er på plass, kan sak legges fram for universitetsstyret om å igangsette byggeprosjektet. Når det gjelder konsortieavtalen, vil den følges opp administrativt. Sekretariatsleder regner med at de påpekte forholdene bør være kurante som partene kan sluttes seg til. 5

18 18 av 234 Estimering av aktiviteter ved Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH) samt enkelte tilleggsopplysninger om prosjektet. Vedlegg 1 Senteret skal fasilitere kurs/utdanning av helse- og veterinærpersonell og legge til rette for en betydelig forskningsaktivitet innen biomedisinsk og komparativ medisinsk forskning. For veterinærmedisinsk forskning og utvikling av veterinærmedisinen er dette av høy strategisk betydning. Seksjonen på Høyland er lagt under Institutt for produksjonsdyrmedisin (ProdMed), og prosjektlederansvaret er tillagt ProdMed. Eksperimentell biomedisinsk avdeling (forsøksdyravdelingen) på Adamstuen er også lagt under ProdMed, og utvikling av fagområdet er strategisk viktig for ProdMed, Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Aktiviteten ved avdelingene på Høyland og på Adamstuen vil være komplementære. Aktiviteten på Høyland vil også være komplementært til de planlagte forsøksdyrfasilitetene i nybygg på Ås. I årene har forsknings- og kursaktiviteten innen eksperimentell biomedisin vært drevet under de rådende forhold på Høyland. Etablering av SEARCH og nybygg på Høyland vil løfte dette opp på et mer profesjonelt nivå og gi grunnlag for en betydelig aktivitetsøkning. I første omgang etableres SEARCH for å ivareta behovet til forsknings- og undervisningsfasiliteter for den regionale forskningsaktiviteten ved NMBU/Sandnes, SUS, UiS og SNLA på linje med de eksperimentelle kirurgiske avdelinger som finnes ved de andre helseforetak og universitetssykehusene i landet. Det tette samarbeidet mellom veterinærmedisin og humanmedisin som er opprettet på Høyland, eksisterer ikke ved de andre eksperimentelle enhetene i landet og heller ikke internasjonalt. Videreutvikling av dette samarbeidet vil gi konkurransemessige fortrinn. Sammenlignet med tilsvarende anlegg ved sykehusene i landet har SEARCH spesielle forutsetninger til å ta vare på og stelle dyra som inngår i forsøksvirksomheten. At fasilitetene er knyttet til gårdsanlegget gir mulighet til å gi dyra godt stell både pre- og postoperativt. Som eksempel er geiteforsøket i 2009 hvor geiter som ble benyttet til utvikling av en ny type hofteleddsprotese, kunne gå ute på inngjerdet beite etter operasjonen. Ved tilsvarende anlegg ved sykehusene i landet holdes dyrene i f.eks. kjellerlokaler eller som i Bergen, i en fjellhall. Anlegget vil i så måte stå fram som et mønsteranlegg, og vil kunne være en modell for samarbeid mellom NMBU og de eksperimentelle avdelingene ved Universitetssykehuset i Oslo. Gjennom SUS og SNLA er det faglig samarbeid med andre eksperimentelle medisinske avdelinger nasjonalt og internasjonalt, blant annet med Royal College of Surgeons i London som har begrenset mulighet til å utføre tilsvarende forsøk som på Høyland. 6

19 19 av 234 Den følgende oversikten over aktiviteten i perioden og fremtidig aktivitet er utarbeidet av 1. amanuensis Marianne Oropeza Moe, NVH, lege/ph.d-stipendiat Knut Harboe, SUS og Dr.med. Nils Petter Oveland SUS/SNLA. For å estimere videre aktivitetsvekst etter at SEARCH-bygget er ferdigstilt fra 2014, er det aktuelt å sammenligne med SAFER-anlegget i Stavanger hvor det de siste årene har vært en årlig aktivitetsvekst med ca. 20 %. SAFER er et etablert samarbeid mellom UiS, SUS og Laerdal Medical og har som oppgave å drive forskning og trening og kompetanseutvikling av helsepersonell ved bruk av simuleringsmodeller. Samarbeid med SAFER (eksisterer allerede) vil gi mulighet til kombinasjon av simuleringsmodeller og realistiske (våte) modeller både i forsknings og undervisning. Aktivitet i perioden Prosjekt/kurs Prosjektleder Antall deltagere/forskere Varighet/dager Scandinavian Update 2009 SUS 20 1 Microimpulse pilot prosjekt 2009 (ph.d.-arbeid) Prehospital Ultrasound Course 2011 Prehospital Ultrasound Course 2012 Prehospital Ultrasound Course 2013 SUS 5 2 SUS 40 2 SUS 40 2 SUS 40 2 Pilot Lærdal Medical 2013 SUS 4 5 Pilot REBOA SUS 3 2 Geiteforsøk (ph.d.-arbeid) 2009 SUS Kirurgi kurs (3 kurs fra ) SUS 60 2 Zn-fôringsforsøk 4 eksperimenter x 2 uker 2012 Zn-fôringsforsøk 2 eksperimenter x 2 uker 2013 NVH 1 80 NVH 1 40 SUM

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer