Innkalling til styreseminar og styremøte Juni møte 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styreseminar og styremøte 10. 11. Juni 2015 - møte 6"

Transkript

1 Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: Styrets medlemmer Innkalling til styreseminar og styremøte Juni møte 6 Vi viser til møteplanen for 2015 og kallar med dette inn til styreseminar og styremøte i styret for Høgskulen i Bergen. Styreseminar: Onsdag 10. juni kl , Bjørnefjorden hotell Styremøte: Torsdag 11. juni kl , Bjørnefjorden hotell Kl.: Styremøte Kl.: : Lunsj Kl.: Styremøtet held fram Dersom du ikkje kan møte ber vi om at du gir melding til styresekretariatet v/ståle Berglund på / , eller e-post: Sjå program for styreseminaret i eige skriv. Med hilsen Ole Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør

2 STYREMØTE: MØTE: 6/2015 SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 61/15 Møtebok frå møte 5/15 Sak 62/15 Sak 63/15 Sak 64/15 Orienteringssaker Budsjettmodell plan for vidare arbeid Regnskapsstatus per 1. tertial 2015 Høgskolen i Bergen Sak 65/15 Reielegheitsutval for åremålsperioden Sak 66/15 Sentralt ph.d.-utval for åremålsperioden Sak 67/15 FoU-utval for åremålsperioden Sak 68/15 Sak 69/15 Sak 70/15 Sak 71/15 Sak 72/15 Sak 73/15 Sak 74/15 Sak 75/15 Sak 76/15 u.off. Sak 77/15 u.off. Sak 78/15 u.off. Sak 79/15 u.off. Sak 80/15 u.off. Godkjenning av forskrift for studium og eksamen ved Høgskolen i Bergen Oppnemning av studentrepresentantar til Klagenemnda ved Høgskolen i Bergen for studieåret 2015/2016 Oppnemning av representantar til Utdanningsutvalet Oppnemning av representantar og leiar i Skikkethetsnemnda Handlingsplan for leiarutvikling ved Høgskolen i Bergen Arbeidsvilkår for gjeninntreding i ordinær stilling valde og åremålstilsette leiarar Ordning for pensjonistar som ønskjer å utføre fagleg arbeid for Høgskolen i Bergen Oppnemning av eksterne representantar til avdelingsråd Samordning av innovasjonssystemet i Bergen og Hordaland Kjøp av aksjar i Bergen teknologioverføring Oppnemning av prodekanar ved avdelingane på Høgskolen i Bergen Tilsetting av programansvarleg ved bachelor-, master- og praktiskpedagogisk utdanning ved Avdeling for lærarutdanning Tilsetting av senterleiar ved Senter for utdanningsforsking ved Avdeling for lærarutdanning Søknad om opprykk til professor i fysioterapi ved Avdeling for helse- og sosialfag

3 Sak 81/15 u.off. Sak 82/15 u.off. Sak 83/15 u.off. Søknad om opprykk til dosent II i helsefag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag Søknad om opprykk til dosent i pedagogikk og dosent i helsefag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning Tilsetting som professor i sosialantropologi/sosiologi/statsvitskap ved Avdeling for lærarutdanning

4 Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2015 Møtetid: Torsdag 30. april kl Møtestad: Til stades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad. Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen, Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Ragnar Gjengedal (vara for Asle Holthe), Henning Norheim, Beate Lode, Mona Strømme, Atle Tidemann. Kristian Helland, Asle Holthe, Sissel Østberg. Høgskuledirektør Audun Rivedal, prorektor Bjørg Kristin Selvik, dekanar AHS og AIØ, dekan AL, Leiargruppa ved AL, stabsdirektørar, saksbehandlarar, tilhøyrarar. Ståle Berglund. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut og publisert på nett Møteboka er ført av administrasjonen.

5 Sak 33/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Rektor gjorde greie for forfall frå tre representantar. Ein vara stiller. Rektor gjorde greie for sakslista og dagsorden. Sak 33/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 34/15 Møtebok frå møte 3/15 Sak 35/15 Sak 36/15 Sak 37/15 Sak 38/15 Referatsaker og orienteringssaker Styret møter AL det er sett av ein time til møtet. Innføring av nytt biblioteksystem: Alma Orienteringssak til styret Orienteringssak: Vidare arbeid med utvikling av nordtomta (A1) Sak 39/15 Handlingsrom 2020 Sak 40/15 Overføring av ubrukte midlar frå 2014 Sak 41/15 Status for eksternt finansiert etter- og vidareutdanning ved Høgskolen i Bergen Sak 42/15 Opptaksrammer og regulering av studium for studieåret 2015/16 Sak 43/15 Sak 44/15 Godkjenning av fagfordjuping og årseining - eksternt finansierte vidareutdanningar Etablering av studium. Bachelorgradsstudium i drama og anvend teater (180 sp) Saker behandla i lukka møte: Sak 45/15 Sak 46/15 Tilsetting av senterleiar ved Avdeling for helse og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for helse og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie

6 Sak 47/15 Sak 48/15 Sak 49/15 Sak 50/15 Sak 51/15 Sak 52/15 Sak 53/15 Sak 54/15 Sak 55/15 Sak 56/15 Sak 57/15 Sak 58/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for helse og sosialfag, Institutt for sjukepleiefag Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for helse og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi Søknad om opprykk til professor i sosialantropologi ved Avdeling for helse- og sosialfag Tilsetting i stilling som professor i sykepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag Tilsetting av senterleiar ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (Sekkk) ved Avdeling for lærarutdanning Tilsetting av programansvarleg for Barnehagelærarutdanning ved Avdeling for lærarutdanning Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Institutt for økonomiske- og administrativefag Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Senter for nyskaping Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Institutt for maskin- og marinfag Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Institutt for elektrofag Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Institutt for data- og realfag Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Institutt for byggfag

7 Sak 59/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Institutt for bio- og kjemiingeniørfag Sak 60/15 Tilsetting av Programansvarleg ved grunnskolelærarutdanning 1-7 ved Avdeling for lærarutdanning Styret godkjende forslaget og innkallinga til møtet. Sak 34/15 Møtebok frå møte 1/15 Møtebok frå møte 4/15 har vore ute på sirkulasjon og vart godkjent utan merknadar. Sak 35/15 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker Rektors orientering - Gjennomgang av søkjartala frå SO. o HiB gjer det best i Bergen og helsefaga har den største auken. o Liten justering av ingeniørfaga - BTO HiB har samarbeidsavtale med desse. I dette miljøet inngår Nyskapingsparken som er forankret ved HiBpå prosjektbasis, finansiert frå ulike kjelder. BTO er eigd av fleire med UiB, og Helse Bergen som største eigarar. I tillegg kjem. Senter for nyskaping ved HiB som eit tydeleg kompetansesenter som m.a. driv forsking på innovasjonsprosessar og utviklingsarbeid. Det er signalisert eit ønskje om å hente HIB inn som eigar i BTO. Saka kjem til styret i neste møtet då det er ønskeleg å få dei handsama innan representantskapet i BTO. - Arbeid med tyngdepunkt for Ingeniørfaga i Sør-Norge. Tanken er å etablere ein Graduate School of Engineering. Høgskoledirektørens orientering - Avsluttande møte med Statsbygg om Kronstad og byggeprosjektet. o Dialogen med statsbygg har vore god.

8 o Nokre erfaringar er oppsummerte og vil komme til nytte i seinare byggeprosessar. - Nynorsk-konferanse på Kronstad i helga. o Fleire god innspel om norskfaget i lærarutdanninga mai startar HiB strategiprosessen med leiarar, arbeidsgruppa og ekstern konsulent. - Møte med byrådsleiaren og skolebyråden gode dialogar med Bergen kommune på fleire felt. - Eigarmøte med VilVite - styret, fleire gode innspel til vidare arbeid. - Møte med fagforeiningane om hovudavtalen - Leiinga har deltatt på Christie-konferansen - Årsmeldinga er no lagt ut på nett og kan lesast der. - Leseplasser vil vere tilgjengelige for studentane i eksamensperioden. Her vil t.d. studenthuset vere tilgjengeleg i denne perioden. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: brev frå KD Etablering av masterstudium i areal og eiendom brev frå KD Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser brev frå KD Kunnskapsdepartementets rapport fra dialogmøte med Høgskolen i Bergen (utsatt offentlegheit) Brev frå UHR Tilstandsrapport våren Universitets- og høgskolebibliotek brev frå KD Iverksetting av ordning med ansettelser på innstegsvilkår Møtererferat LMU 01/15 Årsrapport fra LMU Orienteringssaker lagt ut i møtet: - Referat frå møte på verksemdsnivå Sak 36/15 Styret møter AL Dekan Per Arne Michelsen presenterte avdelinga og sentrale prosjekt, planar og mål m.a. doktorgradsprogram, gjennomstrømmingstiltak og femårig lærarutdanning. Vidare fekk styret ein presentasjon av SEKKK ved Silje Valde

9 Onsrud og presentasjon frå leiar for senter for utdanningsforsking ved Tom Are Tippestad. Styret fekk høve til å stille spørsmål og avdelinga utdypa og gjorde greie for aktivitetane. Styret takka for gode presentasjonar og tok desse til vitande. Avdelinga blir bedt om å følgje opp dei innspel som kom fram under drøftingane.

10 Sak 37/15 Innføring av nytt biblioteksystem: Alma Orienteringssak til styret Dokument i saka: Ingen Forslag til vedtak: Til orientering vedtak: Styret tar saka til orientering Samrøystes Sak 38/15 Orienteringssak: Vidare arbeid med utvikling av nordtomta (A1) Dokument i saka: Orienterings- og oppstartsbrev Forslag til vedtak: Styret tek saka til orientering. Vedtak: Styret tek saka til orientering. Samrøystes

11 Sak 39/15 Handlingsrom 2020 Dokumenter i saka: Rapport fra PwC Styresak 20/15 og tilhørende referat Meld. St. 18 ( ) Konsentrasjon for kvalitet Tildelingsbrevet Presentasjon frå høgskoledirektøren Innstilling til vedtak: Styret viser til premissene i saken og gir sin tilslutning til prosjektforslagene, og ber høgskoledirektøren igangsette prosjektene umiddelbart Vedtak: Styret viser til premissene i saken og gir sin tilslutning til prosjektforslagene, og ber høgskoledirektøren integrere prosjektene best mulig i pågående strategiarbeid. Samrøystes Sak 40/15 Overføring av ubrukte midlar frå 2014 Dokument i saka 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2014 fra KD 3. Statsbudsjett 2014 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Styresak 114/2013 Budsjett 2014 foreløpig fordeling 5. Styresak 5/2014 Endelig budsjettfordeling Styresak 6/2014 Godkjenning av årsregnskapet for Styresak 13/2014 Gjennomgang av regnskapet for Styresak 40/2014 Regnskapsstatus per 1. tertial Styresak 54/2014 Regnskapsstatus per juli Styresak 71/2014 Regnskapsstatus per 2. tertial Styresak 84/2014 Budsjettanalyse Styresak 96/2015 Fordeling av foreløpige budsjettrammer Styresak 5/2015 Godkjenning av årsregnskap 2014

12 14. Styresak 7/2015 Endeling budsjettfordeling Styresak 22/2015 Regnskap og analyser Notater fra avdelingene ang. ubrukte midler 2014 (vedlegg 1) 17. Årsplaner 2015 fra avdelingene (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: 1. Styret viser til sakens dokumenter og vedtar følgende overføringer til bestemte prosjektkonti fra 2014 til 2015: Overføring til 2015 AL AIØ AHS FA 0 SfNM 799 DU MD HiB-Felles Styret viser til premissene i saken for øvrig og ber om at høgskoledirektøren følger ytterligere opp de påpekte svakheter mht. den generelle internkontrollen og virksomhets- /økonomistyringen. Styret valde å stryke punktet om overføring til prosjektkonto og falt ned på følgjande Vedtak: 1. Styret viser til sakens dokumenter og vedtar følgende overføringer 2014 til 2015: Overføring til 2015 AL AIØ AHS FA 0 SfNM 799 DU MD HiB-Felles Styret viser til premissene i saken for øvrig og ber om at høgskoledirektøren følger ytterligere opp de påpekte svakheter mht. den generelle internkontrollen og virksomhets- /økonomistyringen.

13 Sak 41/15 Samrøystes Status for eksternt finansiert etter- og vidareutdanning ved Høgskolen i Bergen Dokument i saka: - Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 https://lovdata.no/dokument/nl/lov/ Strategisk plan for Høgskolen i Bergen Tildelingsbrevet for Høgskolen i Berge - Vedlegg 1 - Vedlegg 2 - Vedlegg 3 Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Samrøystes Sak 42/15 Opptaksrammer og regulering av studium for studieåret 2015/ Dokument i saka: Styresak 88/2014 Eigenfinansierte studium Kunnskapsdepartementet (KD) Orientering om forslag til statsbudsjett for 2015 Lov om universiteter og høyskoler (univl) Strategisk plan for Utvikling i budsjetterte opptakstall (vedlegg 1) Kandidatmåltall for 2015 (vedlegg 2) Brev til avdelingene mars 2015 vedrørende forslag til opptakstall (vedlegg 3) Svar fra avdelingene april 2015 vedrørende forslag til opptakstall (vedlegg 4) Forslag til opptakstall for studieåret

14 Innstilling til vedtak: 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og fastsetter opptaksrammer for ulike avdelinger/programmer/studium for studieåret i samsvar med tabell 1, vedlegg Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer. Vedtak: 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og fastsetter opptaksrammer for ulike avdelinger/programmer/studium for studieåret i samsvar med tabell 1, vedlegg Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer. Samrøystes. Sak 43/15 Godkjenning av fagfordjuping og årseining - eksternt finansierte vidareutdanningar Dokument i saka: - Strategisk plan for HiB Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv avaksjer (F-07-13) - Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler (FOR ) - Tildelingsbrev til Høgskolen i Bergen desember Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen - Vedlegg 1 digital kommunikasjon - Vedlegg 2 HMS-kultur og ledelse.

15 Innstilling til vedtak: Styret godkjenner oppretting av studietilbudene: - Fordyping i HMS- kultur og ledelse (80 stp) - Årsenhet i digital kommunikasjon (60 stp). som beskrevet i saken. Vedtak: Styret godkjenner oppretting av studietilbudene: - Fordyping i HMS- kultur og ledelse (80 stp) - Årsenhet i digital kommunikasjon (60 stp). som beskrevet i saken. Samrøystes Sak 44/15 Etablering av studium. Bachelorgradsstudium i drama og anvend teater (180 sp) Dokument i saka 1. Søknad fra avdelingen med fagplan (vedlegg 1) 2. Forskrift om rammeplan for treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars Lov om universiteter og høyskoler 3-3 (2) 5. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen 6. Strategisk plan 7. Sak 48/12 og sak 89/12 Universitetsstatus og framtidig studieportefølje 8. skisse til studieplan (vedlegg 2) 9. Søknad om opprettelse av Bachelorprogram med vedlegg (vedlegg 3) Innstilling til vedtak Høgskolestyret godkjenner etablering av bachelorstudium i drama og anvendt teater under følgende forutsetninger: - Opptak skjer hvert annet år fra studieåret 2016/2017

16 - Studieplassene fra årsenheten i drama overføres til bachelorstudiet i drama og anvendt teater (19 studieplasser) - Avdelingen får en ekstratildeling over strategiske avsetninger til etablering av bachelorstudiet i drama og anvendt teater på 1 million for hvert av de to første opptakskullene (totalt 2 millioner over fem år) - Avdelingen fullfinansierer studiet innenfor egen budsjettramme fra og med tredje opptakskull - Første opptak er studieåret 2016/2017 Vedtak: Høgskolestyret godkjenner etablering av bachelorstudium i drama og anvendt teater under følgende forutsetninger: - Opptak skjer hvert annet år fra studieåret 2016/ Studieplassene fra årsenheten i drama overføres til bachelorstudiet i drama og anvendt teater (19 studieplasser) - Avdelingen får en ekstratildeling over strategiske avsetninger til etablering av bachelorstudiet i drama og anvendt teater på 1 million for hvert av de to første opptakskullene (totalt 2 millioner over fem år) - Avdelingen fullfinansierer studiet innenfor egen budsjettramme fra og med tredje opptakskull - Første opptak er studieåret 2016/2017 Samrøystes

17 Sak 45/15 Tilsetting av senterleiar ved Avdeling for helse og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålstillinger som senterleder 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknad fra innstilte kandidat (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved Høgskoledirektør (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Birgitte Graverholt tilsettes i åremålsstilling som senterleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis i perioden Vedtak: Birgitte Graverholt tilsettes i åremålsstilling som senterleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Senter for kunnskapsbasert praksis i perioden Samrøystes

18 Sak 46/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for helse og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie Dokument i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålstillinger som instituttleder 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknad fra innstilte kandidat (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved Høgskoledirektør (vedlegg 4) 10.Merknad fra Margunn Rommetveit, datert ( vedlegg 5) Innstilling til vedtak: Svanaug Fjær tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie i perioden Vedtak: Svanaug Fjær tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie i perioden samrøystes

19 Sak 47/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for helse og sosialfag, Institutt for sjukepleiefag Dokument i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålstillinger som instituttleder 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknad fra innstilte kandidat (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved Høgskoledirektør (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Sissel Tollefsen tilsettes som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helseog sosialfag, Institutt for sykepleiefag i perioden Vedtak: Sissel Tollefsen tilsettes som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sykepleiefag i perioden Samrøystes

20 Sak 48/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for helse og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålstillinger som instituttleder 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknad fra innstilte kandidat (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved Høgskoledirektør (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Bjørg Hafslund tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi i perioden Vedtak: Bjørg Hafslund tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode 1475) ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi i perioden samrøystes Sak 49/15 Søknad om opprykk til professor i sosialantropologi ved Avdeling for helse- og sosialfag Dokumenter i saka 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk fra Ole Bjørn Rekdal, datert (Vedlegg 1) 3. Vurdering av professorkompetanse i forbindelse med søknad på stilling som professor i sosialantropologi/sosiologi/statsvitenskap ved HiB datert 5. mars 2015 (Vedlegg 2) 4. CV og liste over publikasjoner (vedlegg 3)

21 5. E-post fra dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag, datert (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Førsteamanuensis Ole Bjørn Rekdal tildeles opprykk til professor i sosialantropologi ved Høgskolen i Bergen fra 1. april 2015 Vedtak: Førsteamanuensis Ole Bjørn Rekdal tildeles opprykk til professor i sosialantropologi ved Høgskolen i Bergen fra 1. april 2015 samrøystes Sak 50/15 Tilsetting i stilling som professor i sjukepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag Dokumenter i saka 1. Styresak 82/12 - Opprettelse og utlysning av professorstillinger til doktorgradsområda 2. Innstilling fra Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 1) 3. Fullmaktsak datert oppnevning av sakkyndige utvalg for å vurdere søknader til stilling som professor i sykepleie 4. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste med søknader (vedlegg 2) 5. Sakkyndig vurdering, datert (vedlegg 3) 6. Merknad fra søker ang. sakkyndig vurdering, datert (vedlegg 4) 7. Svar fra sakkyndig utvalg på merknad fra søker, datert (vedlegg 5) Innstilling til vedtak: Erica Schytt tilsettes i stilling som professor i sykepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. Tiltredelse etter avtale. Vedtak: Erica Schytt tilsettes i stilling som professor i sykepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. Tiltredelse etter avtale. Samrøystes

22 Sak 51/15 Tilsetting av senterleiar ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon (sekkk) ved Avdeling for lærarutdanning Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste (vedlegg 1) 7. Søknader frå innstilte kandidatar (vedlegg 2) 8. Vurdering frå eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling frå innstillingsutvalet ved dekan (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Silje Valde Onsrud vert tilsett i åremålsstilling som senterleiar (st.kode 1475) ved Avdeling for lærarutdanning, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, for perioden Dersom Onsrud takkar nei til stillinga, går tilbodet om stillinga til Tom Eide Osa. Dersom Osa også takkar nei til stillinga, går tilbodet om stillinga til Zafer Özgen. Vedtak: Silje Valde Onsrud vert tilsett i åremålsstilling som senterleiar (st.kode 1475) ved Avdeling for lærarutdanning, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon, for perioden Dersom Onsrud takkar nei til stillinga, går tilbodet om stillinga til Tom Eide Osa. Dersom Osa også takkar nei til stillinga, går tilbodet om stillinga til Zafer Özgen. Samrøystes Sak 52/15 Tilsetting av programansvarleg for Barnehagelærarutdanning ved Avdeling for lærarutdanning Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen.

23 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Vurdering frå eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling frå innstillingsutvalet ved dekan (vedlegg 4) Innstilling til vedtak: Margareth Eilifsen vert tilsett i åremålsstilling som programansvarleg (st.kode 1473)ved Avdeling for lærarutdanning, Program for barnehagelærarutdanning, i perioden Dersom Eilifsen takkar nei til stillinga, går tilbodet om stillinga til Ingeborg Veim. Vedtak: Margareth Eilifsen vert tilsett i åremålsstilling som programansvarleg (st.kode 1473) ved Avdeling for lærarutdanning, Program for barnehagelærarutdanning, i perioden Dersom Eilifsen takkar nei til stillinga, går tilbodet om stillinga til Ingeborg Veim. Samrøystes Sak 53/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Institutt for økonomiske- og administrativefag Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Innstilling fra innstillingsutvalget ved dekan (vedlegg 3)

24 Innstilling til vedtak: Heidi Bjørstad tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for økonomisk-administrative fag i perioden Vedtak: Heidi Bjørstad tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for økonomiskadministrative fag i perioden Samrøystes Sak 54/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Senter for nyskaping Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved dekan (vedlegg 4) I saksframlegget brukast det instituttleiar, men styret understreker at det er senterleiar. Direktøren retta innstillinga til vedtak til å omhandle senterleiar. Innstilling til vedtak: Stig-Erik Jakobsen tilsettes i åremålsstilling som senterleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Senter for nyskaping i perioden Vedtak:

25 Stig-Erik Jakobsen tilsettes i åremålsstilling som senterleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Senter for nyskaping i perioden Samrøystes Sak 55/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Institutt for maskin- og marinfag Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) 9. Innstilling fra innstillingsutvalget ved dekan (vedlegg 4) Representanten Ragnar Gjengedal (vara) meldte seg inhabil i handsaminga av saka. Innstilling til vedtak: Nils-Ottar Antonsen tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for maskin- og marinfag i perioden Vedtak: Nils-Ottar Antonsen tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for maskin- og marinfag i perioden Samrøystes

26 Sak 56/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Institutt for elektrofag Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1) 7. Søknader fra innstilte kandidater (vedlegg 2) 8. Foreløpig innstilling fra eksternt bemanningsbyrå (vedlegg 3) Innstilling til vedtak: Per Eilif Thorvaldsen tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for elektrofag i perioden Vedtak: Per Eilif Thorvaldsen tilsettes i åremålsstilling som instituttleder (st.kode1475) ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for elektrofag i perioden samrøystes Sak 57/15 Tilsetting av instituttleiar ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag Institutt for data- og realfag Dokumenter i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Styresak 44/14 Styring og ledelse ved HiB Styresak 107/14: Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste (vedlegg 1)

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.01.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer