Økonomiplan Årsbudsjett Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13"

Transkript

1 Økonomiplan Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

2

3 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan Årsbudsjett Vedtatt investeringsbudsjett Saksprotokoll FT-sak 95/ Fylkesrådmannens saksutredning (justerte forutsetninger) Fylkesrådmannens innstilling 4. november Vedtatt tallbudsjett

4

5 Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan Årsbudsjett 2014 Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende endringer: Tekst 2014 (tall i mill) Salg eiendom Rygjabø vgs Godalen vgs/jåttå vgs avd Hinna 2 9 Sola vgs 1 5 Sum endringer investeringsbudsjett Sentrale styringsorganer: Eiendommen til Rygjabø videregående skole legges ut for salg. Eventuelle salgsinntekter benyttes til redusert låneopptak. 2. Opplæring: Investeringskostnader til Godalen vgs., Jåttå vgs. avd Hinna og Sola vgs. forskyves med to år. Dette gir reduserte kapitalkostnader : 3. Generelt: 0,041 0,285 1,955 6,630 millioner kroner. Nytt låneopptak og momsrefusjon forutsettes justert av rådmannen i henhold til tabell og innarbeides i endelig vedtak. Investering samt finansiering av disse foretas i henhold til vedlagte tabeller og tallbudsjett. Eventuelt overskudd i 2013 og salgsinntekter skal gå til reduksjon i låneopptaket. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger StavangerTelefaks:

6 Driftsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett med følgende endringer: Driftsbudsjett 2014 Reduserte kapitalutgifter som følge av redusert låneopptak Merutgifter/ Mindreinntekter Merinntekter/ Mindreutgifter 0,041 IKT helårseffekt 0,8 Pensjonsfond 18 Ryfast 29,54 Sum fellesutgifter og annet 18 30,38 Økt fylkesveivedlikehold 12,12 Fylkesveivedlikehold overført fra investering 22 Vedlikehold vei redusert overføring fra drift til investering 22 Igangsetting Rute 9 Sola - Sandnes 5,2 Rutetilbud Kvitsøy 3 Sikring buss 8,5 Sum samferdsel 42,32 30,5 Filmkraft 0,2 Parkering Preikestolen - engangstilskudd 0,5 Tilrettelegging friluft 0,7 Allmenn kultur 0,5 Generelt kutt kultur 2,5 Sum regional og kultur 1,9 2,5 Administrasjonsutgifter Rygjabø vgs. 0,8 Pøbelprosjektet 0,15 Ungt Entreprenørskap 1,1 Skoleskipet Gann 1,5 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger StavangerTelefaks:

7 Yrkesmessen 0,3 Støtte studieforbund og VOFO 0,72 Redusert klasseressurs Bergeland 0,37 Sum opplæring 3,05 1,89 Totalsum 65,27 65,27 1. Den fylkeskommunale inntektsskatteøren skal være lovens maksimalsats. 2. Veivedlikeholdet styrkes med 12,12 millioner. 3. De statlige rammene til rassikring 22 millioner overføres til rassikringsprosjektet på Lovra som et engangstilskudd for å dekke opp kostnadsveksten i prosjektet. Det fylkeskommunale bidraget reduseres tilsvarende og overføres til veivedlikehold. 4. For å sikre mer effektiv fremdrift og gjennomføring av veiprosjekt i Rogaland, får fylkesutvalget fullmakt til å omprioritere ubenyttede investeringsmidler til veiformål i løpet av budsjettåret. 5. Kolumbus bes i samarbeid med fylkesrådmannen om å ha en full gjennomgang av rutestrukturen med mål om optimal produksjon innen anbudsrammen. Målet er å få flere passasjerer. 6. Kolumbus bes gjennomgå dagens takstsoner for å forenkle og evt. slå sammen soner. 7. Rådmannen bes utrede mulighet for samordning av ulike reisekort i regionen, herunder også med NSB. For de reisende betyr dette at det bør kunne holde med ett reisekort for kollektivtransport. 8. Økt frekvens på Rute 9 (Sola Sandnes) iverksettes fra og med januar Rutetilbudet til/fra Kvitsøy styrkes med 3 millioner. 10. Trafikksikkerhetsarbeidet holdes minst på 2013 nivå tilsvarende 9,5 million. 11. Sluttbeløp til Statens Vegvesen for Ryfast fordeles over 4 år. I 2014-kroner betyr dette i perioden : 10,5 10,5 10,5 8, Fylkestinget ber om at det iverksettes prosjekter med bolig /næring i kombinasjon med fylkeskommunale bygg. Målet er at dette er med på å finansiere prosjektene. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger StavangerTelefaks:

8 13. Fylkestinget ber om at det gjennomføres forsøk med fleksibel skoletid, målet er bedre utnyttelse av skolelokalene og reduserte leieutgifter. 14. Fylkestinget ber om en gjennomgang av Fagskolen i Rogaland, UiR og RKK med vurdering av driftsform, organisering, mulige kostnadsreduksjoner og inntektspotensiale. Målet er et samordnet og bedre tilbud til studentene. 15. Støtten til Pøbelprosjektet, Ungt Entreprenørskap, Skoleskipet Gann og Yrkesmessen videreføres på 2013-nivå. 16. Det bevilges et engangstilskudd til Stiftelsen Preikestolen for tilrettelegging av økt parkeringskapasitet ved Preikestolhytta. 17. Støtten til Filmkraft opprettholdes på 2013-nivå og det legges inn 0,4 millioner som tilskudd til stilling. 18. Det bevilges ekstra midler til oppgradering av friluftsformål til universell utforming og tilskuddsordningen til allmenn kultur. 19. Det gis et generelt kutt på 2,5 millioner til kulturformål. Rådmannen fremmer egen sak om inndekning av denne. 20. Rådmannen bes vurdere outsourcing av fylkeskommunale oppgaver utenom kjerneoppgavene (stab/støtte), egen sak fremmes for FU i løpet av våren Det tas initiativ til møte med Kommunal- og regionaldepartementet for å be om at arbeidet med revidering av inntektssystemet for fylkeskommunene tas opp igjen og ferdigstilles. 22. Rådmannens foreslåtte kutt i pensjonsfondet tilbakeføres. 23. Det vises til styresak 28/13 i Tannhelse Rogaland FKF vedrørende nye lokaler for Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest (Rogaland), og styrets vedtak om en mulig samlokalisering med dagkirurgi for Helse Stavanger Stavanger Universitetssykehus. Rådmannen bes fremme sak for fylkestinget om dette når finansieringsplan og økonomiske driftskonsekvenser er avklart. 24. Rådmannen bes gjennomgå fylkeskommunens årlige reiseutgifter (administrasjon og politisk), med sikte på reduksjon. Fylkestinget ber om at en i denne sammenheng også vurderer økt bruk av telefon- og videokonferanser. 25. Det skal bygges flere undersjøiske tunneler i regionen de kommende årene. I den forbindelse er det viktig at sikkerhet og beredskap blir ivaretatt. Fylkeskommunen vil ta initiativ til å etablere et samarbeid mellom staten, nødetatene, fylkeskommunen, kommuner og private slik at regionen er sikret en god beredskap og kompetanse. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger StavangerTelefaks:

9 26. Det igangsettes revisjon av Areal- og Transportplan Ryfylke i løpet av første kvartal Planen forventes rullert innen utgangen av inneværende periode. Rådmannen bes finne dekning innen egne rammer. 27. Tilskudd til kulturinstitusjoner med statlig støtte indeksreguleres med 3,5 pst i tråd med tilsvarende statlig regulering. Samlet pris- og lønnsjustering for kulturinstitusjoner økes med fra til Økningen dekkes inn i forbindelse med revidert budsjett april. Årsbudsjett for 2014 baseres på følgende forutsetninger: 1 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midler til inventar og utstyr i opplæringssektoren. 2 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele avsatt beløp til dekning av pensjonsutgifter. 3 Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere budsjett mellom de enkelte skolene som følge av endret klasseordning fra og med høsten Fylkesrådmannen får fullmakt til å innvilge søknader om økonomisk støtte fra Rogaland fylkeskommune begrenset oppad til kroner ,- pr søknad. Det forutsettes dekning i konto Reservert tilleggsbevilgninger. Oversikt over innvilgede søknader gis i forbindelse med månedsrapportene. Den samme fullmaktsgrense og rapportering gjelder for fylkesordførerens bevilgningsfullmakt. 5 Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer slik at ordning med generell momskompensasjon fungerer nøytralt i forhold til den enkelte virksomhet. Håndtering av eventuelle avvik i forhold til samlet refusjonsnivå forutsettes forelagt fylkestinget. 6 Et eventuelt overskudd i 2013 forutsettes benyttet til følgende formål: a. Tilbakeføring overskudd/underskudd foretak og videregående skoler. b. Ekstraordinært avdrag/økt egenfinansiering av investeringer, eventuelt avsetninger til fond. Parlamentarisme Saken utsettes. Fylkestinget ønsker utredning om parlamentarisme som styreform. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger StavangerTelefaks:

10

11 VEDTATT INVESTERINGSBUDSJETT Forklaring til de enkelte kolonner i tabellen : "Ansvar / art / prosjekt / tekst": Tilsvarer kontoplanbetegnelse i tallbudsjett "Kostnad": Total kostnad for prosjektet "Tidl. bevilget": Bevilget tom "Budsj. 2014" og " ": Budsjett for økonomiplanperioden Tidl. Budsj. Budsjett Ansvar Tekst Kostnad bevilget SENTRALE STYRINGS ORGANER OG FELLESUTGIFTER IKT-investeringer Felles, opplæring, sentraladm. 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 ROS-analyse (oppfølging) 7,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nytt skoleadministrasjonssystem 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Planlegging nye prosjekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjektledere (4 årsverk) 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3, "Buffer" uforuts. investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diverse ombygginger 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1, Energiøkonomisering 4,00 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, Tekniske forskrifter / off. pålegg 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2, Miljøtiltak - ventilasjon 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Miljøtiltak - miljøstasjoner/renovasjon 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Elektriske anlegg - hovedtavler 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1, Fylkeshuset, ombygging og uteareal 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 41,35 36,85 32,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 7

12 Tidl. Budsj. Budsjett Ansvar Tekst Kostnad bevilget SAMFERDSEL TANNHELSE FYLKESVEIER - STATENS VEGVESEN Ordinære midler (350 mill. per år ujevnt fordelt i 14-17) 280,00 280,00 280,00 280,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Sandsfjord bru, ordinære midler 0,00 250,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sandsfjord bru, ferjeavløsningsmidler 100,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fylkesveier (SVV) - finansiert av eksterne midler 324,10 474,00 931, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FYLKESVEIER - ANNET Fylkesveier - refusjoner fra RFK 49,40 45,74 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fylkesveier (RFK) - aksjon skoleveg 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Fylkesveier (RFK) - planlegging (bompengefin.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793, , , ,00 365,00 365,00 365,00 365, Tannhelse - Med./tekn. Utstyr 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 IKT-utstyr 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Nye tannklinikker 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 DIVERSE Nye lokaler for TkVest-Rogaland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (kompetansesenter) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13, Kultur- Bergesenhuset Vibrandsøy 2,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dale Eiendom 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

13 Tidl. Budsj. Budsjett Ansvar Tekst Kostnad bevilget OPPLÆRING Kvalitetsforbedrende tiltak 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11, Universell utforming 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6, Inventar og utstyr (opplæring) 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 PÅBEGYNTE PROSJEKTER Nye Bryne vgs 604,20 290,90 275,50 37,80 Inventar og utstyr 31,70 3,00 28, Tralfabygget 196,40 5,00 5,00 70,00 96,40 20,00 Inventar og utstyr 20,30 20, Øksnevad vgs - verkstedbygg 69,80 53,40 16,40 Inventar og utstyr 15,60 8,00 7, Gand vgs - 1. trinn nybygg 245,00 115,30 129,70 Inventar og utstyr 25,00 25, Gand vgs 2. trinn rehabilitering av hovedbygget 185,00 60,00 110,00 15,00 Inventar og utstyr 14,00 14, Gand vgs 3. trinn nybygg i sør og nord 180,00 20,00 80,00 80,00 Inventar og utstyr 15,00 15, Sandnes vgs ombygging og nybygg 197,50 44,30 89,70 63,50 Inventar og utstyr 20,90 17,50 3, Åkrahamn vgs ombygging / nybygg 177,70 92,10 85,60 Inventar og utstyr 18,50 5,00 13,50 IKKE PÅBEGYNTE PROSJEKTER St. Svithun vgs tilbygg og rehabilitering 80,00 0,20 4,00 20,00 40,00 15,80 Inventar og utstyr 10,00 5,00 5, St. Olav vgs tilbygg og rehabilitering 83,50 8,00 25,00 30,00 20,50 Inventar og utstyr 10,00 5,00 5,00 9

14 Tidl. Budsj. Budsjett Ansvar Tekst Kostnad bevilget AKTUELLE NYE PROSJEKTER Haugaland vgs, avdeling bil 35,00 1,00 20,00 14,00 Inventar og utstyr 4,00 4, Jåttå vgs, avdeling Hinna 55,00 1,00 5,00 14,00 35,00 Inventar og utstyr 8,00 8, Sola vgs - arbeidsplasser, ventilasjon og varme 70,00 1,00 5,00 30,00 34,00 Inventar og utstyr 3,00 3, Godalen vgs - ombygging og ventilasjon 65,00 1,00 4,00 30,00 30,00 Inventar og utstyr 5,00 5, Skeisvang vgs, MDD - kulturskole 180,00 Inventar og utstyr 20,00 AKTUELLE NYE PROSJEKTER - VENTILASJON/VARME Haugaland vgs ventilasjon hovedbygget 4,50 4, Ølen vgs ventilasjon og varmeanlegg 20,00 3,00 17, Randaberg vgs ventilasjon og oppgradering 40,00 20,00 20, Kopervik vgs ventilasjon og varme 39,00 3,00 15,00 21, Dalane vgs ventilasjon 4,80 4, Sauda vgs - ventilasjon 2,20 2, Strand vgs - ventilasjon 4,40 4, Vardafjell vgs - ventilasjon 2,50 2,50 ANSLÅTT NORMALNIVÅ ,00 300,00 300,00 300,00 796,90 477,10 398,60 202,50 405,70 446,70 331,70 331,70 10

15 Tidl. Budsj. Budsjett Ansvar Tekst Kostnad bevilget SAMMENDRAG Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 41,35 36,85 32,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 Samferdsel 793, , , ,00 365,00 365,00 365,00 365,00 Opplæring 796,90 477,10 398,60 202,50 405,70 446,70 331,70 331,70 Tannhelse 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 Diverse 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brutto utgifter 1646, , , ,85 815,05 856,05 741,05 741,05 Salg eiendommer ( Bryne -Time) 28,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salg tomter Dale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refusjon E39 Mekjarvikveien 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekkes ved bompenger / annen ekstern finansiering 292,10 384,00 754, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Egenfinansiering 40,00 143,00 174,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 Momsrefusjon 295,18 293,31 322,45 338,31 154,21 162,00 140,15 140,15 Låneopptak 973,57 737,88 461,20 262,54 483,84 517,05 423,90 423,90 Sum finansiering 1646, , , ,85 815,05 856,05 741,05 741,05 11

16

17 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: Sak: 95/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/9119 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2014 Behandling: Det ble protokollert: Fylkesordføreren, H fremmet følgende tilleggsforslag som tekstpunkt 27, på vegne av H, FrP, KrF, Larsen/uavh: Tilskudd til kulturinstitusjoner med statlig støtte indeksreguleres med 3,5 pst i tråd med tilsvarende statlig regulering. Samlet pris- og lønnsjustering for kulturinstitusjoner økes med fra til Økningen dekkes inn i forbindelse med revidert budsjett april. Tom Tvedt, AP fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP og SV: Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

18 Økonomiplan Forslag til endringer av fylkesrådmannes forslag Regnearketer basert på at inntekter og besparelser (utgiftsreduksjoner) angis med minus (negativt fortegn), mens nye utgifter og bortfall av inntekter angis med + (positivt fortegn). Pass på å ikke taste i sumfeltene hvor det ligger formler. Nye linjer kan settes inn ved behov, men pass på at den nye linja kommer med i formlene. (opprett ny linje mitt i tabellen, så unngår du problemet. Leggerdu til Følgende nye tiltak foreslås lagt til: Samferdsel Ringbuss Forus/Gausel avgang hvert kvarter styrke busstilbud Ullandhaug ikke økt takst ungdomskort styrke tt-ordning rettet mot unge funks.hemmede Kultur Kulturkort for ungdom STAR Historieverk RFK (tas ut for 2014, og redusert/flyttet til øke tilskudd til lag og foreninger med fokus på barn og unge % stilling kulturelle skolesekken/ukm Regional tilrettelegging friluftsområder, universell utforming Opplæring pøbelprosjektet skoleskipet Gann ungt entreprenørskap elevombud/medbestemmelsesorgan utvikling Sum nye utgifter: Strykninger - følgende tiltak foreslås strøket: karriereveiledningssenteret tas ut med halvårsvirkn. Fra vakansbudsjett ansettelser øke med 1 mill reduksjon sentraladministrasjonen reduksjon folkevalgte styrer og råd - kutt i studieturer/honorarer Kystpilegrimsled - tas ut Historieverk RFK (Skyves til 2015 og reduseres) oppfølging av lærlinger i Spania teknisk utvikling/drift teknisk nett stryke 1 stilling Fellesadm/kommunikasjon - grafiske produkter tas ut Næring -Greater Stavanger Sum nye besparelser: Inntekter: Følgende inntekter økes/ nye inntekter: (skriv inn alle økninger med - (negativt fortegn) Red. utgifter renter og avdrag som følge av red. låneopptak beregnet med 4%rente (skriv inn alle bortfalte inntekter med + (positivt fortegn) Sum inntektsreduksjoner Netto endring: Rådmannens forslag Nytt forslag til netto driftsresultat Postadresse: Inntekterog besparelser angis med Besøksadresse: negativt fortegn. Utgifter og inntektsreduksjoner med positivt. Netto driftsresultat må i planperioden minst være større enn Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

19 Økonomiplan Forslag til endringer av administrasjonssjefens forslag Investeringer: Følgende nye tiltak foreslås lagt til: Tralfabygg oppstart Gand Vgsbyggetrinn 2 oppstart Gand Vgsbyggetrinn 3 oppstart St. Svithun skyves ut oppstart St. Olav skyves ut oppstart Jåttå vgs. Skyves ut oppstart Strykninger - følgende tiltak foreslås strøket: Tralfabygget skyves ut i økonomiplanperioden Gand vgs. Trinn 2 skyves ut i øk.planperioden Gand vgs Trinn 3 skyves ut i øk.planperioden St.Svithun skyves ut i øk.planperioden St. Olavs vgs skyves ut i øk.planperioden Jåttå vgs skyves ut inventar/utstyr opplæring- skoler samlet reduksjon IKTinvesteringer sentraladm Ombygging Fylkeshuset reduseres Netto endring: Redusert låneopptak Noter og tekstforslag til endringer i forhold til rådmannens innstilling Til leseforståelsen: 1. Alle strykninger og nye tiltak er ikke omskrevet i tekstdokumentet. 2. Punkter med uthevet tekst er tekstforslag som voteres over punktvis inneholder ikke spesifikke kostnader, men vurderinger og målsettinger. Investering: For å frigjøre midler til drift, og redusere gjeldsgrad gjøres følgende forskyvninger på investeringsbudsjettet: Sentraladministrasjonen får kutt i IKT investeringer med 12 millioner i perioden. Ombygging og utbygging av fylkeshuset reduseres med 4 millioner i perioden. Inventar og utstyr til skoler/opplæringsavdelingen kuttes med 40 millioner i perioden. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

20 I tillegg skyves Tralfabygget, byggetrinn 2 og 3 på Gand VGS, rehab. og tilbygg på St. Svithun og St. Olav, samt ombygg innvend. Jåttå VGS til Resultat av ovennevnte reduksjoner og skyvninger fører til en samlet reduksjon i låneopptak på. 747,7 millioner kroner i økonomiplanperioden. Dette gir oss en reduksjon i utgifter til renter og avdrag på ca. 90 millioner, beregnet med utgangspunkt i at 100 mill. i året gir en driftsutgift for renter og avdrag tilsvarende 7,5 mill., forutsatt et rentenivå på 4 % og avskrivning i 30 år. Egenfinansiering: a) Budsjett og økonomiplan som legges fram er saldert, underforbruk i driftsbudsjettet foreslås brukt til å styrke egenfinansieringen dette vi for hele perioden utgjøre et beløp på ca. 20 millioner. b) Det bes om en sak der en vurderer salg av eiendommen på Dale. Tatt i betraktning fylkeskommunens økonomiske situasjon foreslås at en evt. salgsinntekt går til å styrke egenkapitalen. c) Dersom fylkestinget velger å utsette betaling på Ryfastprosjektet, strykes 40 millioner trukket fra fond i rådmannens forslag. Det resterende beløpet benyttes til å styrke egenfinansiering. Handlingsregel: Fylkeskommunens økende gjeldsgrad, og dertil strammere driftsbudsjett er tankevekkende, og gir grunn til bekymring. Fylkeskommunen har omfattende oppgaver som krever investeringer både innenfor opplæring og samferdselssektoren. Det er behov for at det i større grad en nå føres en restriktiv politikk der prioriteringene gjøres på et grunnlag som er godt nok belyst, både med hensyn til kortsiktige og langsiktige konsekvenser. a) I forbindelse med sak om rammen for neste års budsjett ber fylkestinget om at administrasjonen fremlegger en sak, der en «handlingsregel for finansutgiftene» for fylkeskommunen utredes. En slik handlingsregel vil kunne bidra til at det skapes en omforent oppfatning av hvor stor del av fylkeskommunens investeringer som skal foregå ved låneopptak. Dermed legges ramme for investeringstakten og et klarere bilde av behovet for binde seg til en prioriteringsrekkefølge. I tillegg må slik handlingsregel inneholde tak for gjeldsgrad og mål for driftsresultat. 1 Samferdsel 1.1 Ungdomskortet opprettholdes med dagens takst i tillegg legges det inn ekstra midler til ekstra ruteproduksjon til og fra Ullandhaug/UIS. Det bes samtidig om sak konsekvensene av å øke aldersgrense på ungdomskortet til 25 år fremkommer. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

21 1.2 Det avsettes i tillegg til rådmannens forslag kroner til å styrke TTordningen spesielt rettet mot unge funksjonshemmede. Det bes samtidig om at budsjett for TT-ordningen justeres opp årlig i henhold til prisvekst. 1.3 En eventuell innsparing i kostnader på driften av Utsira-sambandet som skyldes effektiv drift, omlegging av drift og eventuelt endring av finansiering kan benyttes av Rutebåten Utsira AS til styrking av rutetilbudet. 1.4 Ringbuss FORUS/GAUSEL med avgang hvert kvarter for å styrke kollektivtilbøyeligheten for ansatte på Forus. Det bes om at det igangsettes et samarbeid med næringslivet på Forus, Statens vegvesen, og Kolombus for å se på hvordan man bedre kan utnytte eksisterende buss og togruter, samtidig som det gjøres en vurdering av stoppesteder, og tilrettelegging for fotgjengeroverganger/felt fra stoppested til arbeidsplass. 1.5 Driften av kollektivtrafikken tilbakeføres fylkeskommunen. Dette innebærer at Rogaland kollektivtrafikk som foretak legges ned, og at både det praktiske og strategiske ansvaret overføres fylkeskommunen som helhet. Det bes om at det fremlegges en sak om økonomiske konsekvenser av tilbakeføring, og organisasjonsendring snarest mulig og i løpet av vårsesjonen Vi har lenge erfart at det politiske ansvaret for kollektivtrafikken i fylket har blitt pulverisert. Dette er en av fylkets viktigste oppgaver, og det vurderes som svært viktig at fylkespolitikerne kommer i direkte inngripen i arbeidet med å planlegge og utvikle kollektivtilbudet i fylket. Det presiseres at saker om rutekutt, takstøkninger, og ruteplanlegging skal fremlegges til politisk behandling. 2. Kultur 2.1 Kulturkort for ungdom som ble tatt ut i budsjettet for 2010 legges inn igjen med 2,3 mill. årlig. Det har kommet en rekke reaksjoner fra både ungdom selv, og kulturaktører regional og nasjonalt om at dette prosjektet akkurat var i ferd med å bli en suksess. Det oppfattes som viktig å bidra til at ungdom får anledning til å benytte seg av kulturtilbud de kanskje ellers ikke ville brukt. I tillegg til at de uavhengig av egen eller familiens økonomi får anledning til å delta i kulturaktiviteter sammen med annen ungdom. Rogaland er en kulturkommune, for at dette skal videreføres til neste generasjon er det viktig å legge insitamenter på plass for å skape interesse og engasjement om kulturlivet i regionen. 2.2 STAR ses på som en viktig aktør og bidragsyter for musikklivet i Rogaland. Både unge og uetablerte musikere, og erfarne bransjefolk kan møtes, får erfaringer fra hverandre og bidra til at nye og innovative bidrag ser dagens lys. For at STAR skal ha mulighet til å ivareta og utvikle dette mangfoldet og, bidra til nyskaping i musikkmiljøet i HELE Rogaland har det behov for langsiktige og forutsigbare rammer. Arbeiderpartiet legger inn omsøkte til STAR. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

22 2.3 Kulturløftet har gitt klare signaler om at barn og unge skal være satsningsområder for kultursektoren. I Rogaland har støtten til lag og foreninger ikke på noen måte matchet det beløpet som blir omsøkt hvert år. For å styrke fylkeskommunens rolle som kulturaktør, og regional utvikler, og for å ta kulturmeldingen på alvor, styrkes posten med tilskudd til lag og foreninger med 2 millioner årlig. Styrkningen skal rettes mot aktiviteter og arrangementer for barn og unge. 3. Opplæring 3.1 Ungt Entreprenørskap legges inn i budsjettet med 1,1 mill. årlig 3.2 Posten Elevombud/medbestemmelsesorgan styrkes med årlig. Det bes samtidig om en sak, der opprettelsen av et medbestemmelsesorgan for ungdom planlegges, og kostnader knyttet til dette fremkommer. Det er ønskelig at et slikt organ skal være klart til oppstart innen skoleåret 14/ Skoleskipet Gann og Pøbelprosjektet legges tilbake i budsjettet med opprinnelig tilskudd. 3.4 Fylkestinget ber om at arbeidet med å nå lærlingemåltallet fokuseres ytterligere. Det vises til nasjonale lærlingemål i tillegg til et uttalt behov for fagarbeidere både i offentlig og privat sektor. I lys av dette vil det i fremtiden være uhensiktsmessig å la stramme budsjettrammer, bremse arbeidet med å nå øke lærlingeantallet. 3.5 I lys av at det skyves i investeringer på skolebygg, bes det om en revidert skolebruksplan. Planen skal inneholde en konsekvensanalyse av de forskyvelsene som foretas, og forslag til alternative tiltak i perioden frem til byggene er ferdig bygd/rehabilitert. 3.6 De videregående skolene har store utfordringer knyttet til drop-out, psykiske lidelser blant elevene, og tilrettelagt opplæring det gjøres et stort arbeid i forhold til dette, både i den enkelte skole, gjennom enkeltprosjekter og overfor aktuelle samarbeidspartnere. For å få en bedre oversikt, og vurdere om det arbeidet som gjøres er målrettet nok, og holder en god nok samlet kvalitet bes det om at det fremlegges en sak der dette gjøres rede for. Formålet med en slik redegjørelse er å se om noen av tiltakene og arbeidet som foregår kan samordnes på en bedre måte, for nettopp å oppnå bedre effekt. 4. Folkevalgte organer /sentraladministrasjon 4.1 Posten reduseres med 7 mill. i 2014, og deretter 10 mill. i den øvrige økonomiplanperioden.. Det er en kjensgjerning at politikerne i fylkeskommunen har en utstrakt reisevirksomhet. Det bes om en overordnet sak, der det Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

23 fremkommer en evaluering av studieturvirksomheten som arrangeres og en vurdering av hvorvidt de folkevalgte kan opplyses og informeres om interessante prosjekter nasjonalt og internasjonalt uten at dette innebærer omfattende og kostnadskrevende reisevirksomhet. 4.2 I tillegg bes det om en sak der man særlig ser på folkevalgtes honorarer og arbeidsforhold. Det søkes særlig å få frem en sake der en fristiller disse honorarene fra fylkesrådmannens lønn, noe som vil bidra til at nye vurderinger kan tas uten at man er spesifikt bundet opp til ett kostnadsnivå. 4.3 Vakansebudsjettet økes med årlig, i tillegg kuttes 1 mill. årlig i sentraladministrasjonen. Arne Bergsvåg, SP fremmet følgende forslag: Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan tiltres med følgjande endringar/merknader: 1. Fylkestinget registrerer at den økonomiske handlefridomen til Rogaland fylkeskommune er sterkt redusert gjennom svært stor auke i lånegjeld/kapitalkostnader. 2. Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen og fråvær av økonomisk handlefridom, dei lovpålagde oppgåvene fylkeskommunen har mellom anna knyte til vidaregåande opplæring, og dei store utfordringane i kollektivtrafikken og til utviklinga av vegnettet, finn ikkje Fylkestinget grunnlag for å gjera endringar på dei rammer og tiltak på driftsbudsjettet slik fylkesrådmannen har gjort framlegg om. 3. For å forhindra ytterlegare kutt i kvalitet og innhald i tenestetilbodet må fleire tilrådde investeringsprosjekt innan skulesektoren utsetjast i tid. Investeringsbudsjettet for 2014 og for økonomiplanperioden justerast i samsvar med nedanforståande tabell i pkt. 7. På dette grunnlag må også skulebruksplanen rullerast. 4. For i større grad å kunna realisera dei vedtatt planane innanfor utbygging og vedlikehald av fylkesvegnettet, blir den økonomiske ramma i investeringsbudsjettet til sektoren auka med kr. 15 mill. årleg i perioden. 5. Fylkestinget ber om at det blir lagt fram eigen sak om sal av deler eller heile Dale-eigedommen i Sandnes. 6. Fylkestinget ber om at det i samband med framlegging av sak om økonomiske mål og prioriteringar til Fylkestinget i juni 2014, blir lagt fram eigen Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014

FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Sist oppdatert onsdag 29.10.14 kl. 09:30 FORSLAGSDOKUMENT Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 09:30 er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer