Økonomiplan Årsbudsjett Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13"

Transkript

1 Økonomiplan Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

2

3 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan Årsbudsjett Vedtatt investeringsbudsjett Saksprotokoll FT-sak 95/ Fylkesrådmannens saksutredning (justerte forutsetninger) Fylkesrådmannens innstilling 4. november Vedtatt tallbudsjett

4

5 Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan Årsbudsjett 2014 Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til investeringsbudsjett med følgende endringer: Tekst 2014 (tall i mill) Salg eiendom Rygjabø vgs Godalen vgs/jåttå vgs avd Hinna 2 9 Sola vgs 1 5 Sum endringer investeringsbudsjett Sentrale styringsorganer: Eiendommen til Rygjabø videregående skole legges ut for salg. Eventuelle salgsinntekter benyttes til redusert låneopptak. 2. Opplæring: Investeringskostnader til Godalen vgs., Jåttå vgs. avd Hinna og Sola vgs. forskyves med to år. Dette gir reduserte kapitalkostnader : 3. Generelt: 0,041 0,285 1,955 6,630 millioner kroner. Nytt låneopptak og momsrefusjon forutsettes justert av rådmannen i henhold til tabell og innarbeides i endelig vedtak. Investering samt finansiering av disse foretas i henhold til vedlagte tabeller og tallbudsjett. Eventuelt overskudd i 2013 og salgsinntekter skal gå til reduksjon i låneopptaket. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger StavangerTelefaks:

6 Driftsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett med følgende endringer: Driftsbudsjett 2014 Reduserte kapitalutgifter som følge av redusert låneopptak Merutgifter/ Mindreinntekter Merinntekter/ Mindreutgifter 0,041 IKT helårseffekt 0,8 Pensjonsfond 18 Ryfast 29,54 Sum fellesutgifter og annet 18 30,38 Økt fylkesveivedlikehold 12,12 Fylkesveivedlikehold overført fra investering 22 Vedlikehold vei redusert overføring fra drift til investering 22 Igangsetting Rute 9 Sola - Sandnes 5,2 Rutetilbud Kvitsøy 3 Sikring buss 8,5 Sum samferdsel 42,32 30,5 Filmkraft 0,2 Parkering Preikestolen - engangstilskudd 0,5 Tilrettelegging friluft 0,7 Allmenn kultur 0,5 Generelt kutt kultur 2,5 Sum regional og kultur 1,9 2,5 Administrasjonsutgifter Rygjabø vgs. 0,8 Pøbelprosjektet 0,15 Ungt Entreprenørskap 1,1 Skoleskipet Gann 1,5 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger StavangerTelefaks:

7 Yrkesmessen 0,3 Støtte studieforbund og VOFO 0,72 Redusert klasseressurs Bergeland 0,37 Sum opplæring 3,05 1,89 Totalsum 65,27 65,27 1. Den fylkeskommunale inntektsskatteøren skal være lovens maksimalsats. 2. Veivedlikeholdet styrkes med 12,12 millioner. 3. De statlige rammene til rassikring 22 millioner overføres til rassikringsprosjektet på Lovra som et engangstilskudd for å dekke opp kostnadsveksten i prosjektet. Det fylkeskommunale bidraget reduseres tilsvarende og overføres til veivedlikehold. 4. For å sikre mer effektiv fremdrift og gjennomføring av veiprosjekt i Rogaland, får fylkesutvalget fullmakt til å omprioritere ubenyttede investeringsmidler til veiformål i løpet av budsjettåret. 5. Kolumbus bes i samarbeid med fylkesrådmannen om å ha en full gjennomgang av rutestrukturen med mål om optimal produksjon innen anbudsrammen. Målet er å få flere passasjerer. 6. Kolumbus bes gjennomgå dagens takstsoner for å forenkle og evt. slå sammen soner. 7. Rådmannen bes utrede mulighet for samordning av ulike reisekort i regionen, herunder også med NSB. For de reisende betyr dette at det bør kunne holde med ett reisekort for kollektivtransport. 8. Økt frekvens på Rute 9 (Sola Sandnes) iverksettes fra og med januar Rutetilbudet til/fra Kvitsøy styrkes med 3 millioner. 10. Trafikksikkerhetsarbeidet holdes minst på 2013 nivå tilsvarende 9,5 million. 11. Sluttbeløp til Statens Vegvesen for Ryfast fordeles over 4 år. I 2014-kroner betyr dette i perioden : 10,5 10,5 10,5 8, Fylkestinget ber om at det iverksettes prosjekter med bolig /næring i kombinasjon med fylkeskommunale bygg. Målet er at dette er med på å finansiere prosjektene. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger StavangerTelefaks:

8 13. Fylkestinget ber om at det gjennomføres forsøk med fleksibel skoletid, målet er bedre utnyttelse av skolelokalene og reduserte leieutgifter. 14. Fylkestinget ber om en gjennomgang av Fagskolen i Rogaland, UiR og RKK med vurdering av driftsform, organisering, mulige kostnadsreduksjoner og inntektspotensiale. Målet er et samordnet og bedre tilbud til studentene. 15. Støtten til Pøbelprosjektet, Ungt Entreprenørskap, Skoleskipet Gann og Yrkesmessen videreføres på 2013-nivå. 16. Det bevilges et engangstilskudd til Stiftelsen Preikestolen for tilrettelegging av økt parkeringskapasitet ved Preikestolhytta. 17. Støtten til Filmkraft opprettholdes på 2013-nivå og det legges inn 0,4 millioner som tilskudd til stilling. 18. Det bevilges ekstra midler til oppgradering av friluftsformål til universell utforming og tilskuddsordningen til allmenn kultur. 19. Det gis et generelt kutt på 2,5 millioner til kulturformål. Rådmannen fremmer egen sak om inndekning av denne. 20. Rådmannen bes vurdere outsourcing av fylkeskommunale oppgaver utenom kjerneoppgavene (stab/støtte), egen sak fremmes for FU i løpet av våren Det tas initiativ til møte med Kommunal- og regionaldepartementet for å be om at arbeidet med revidering av inntektssystemet for fylkeskommunene tas opp igjen og ferdigstilles. 22. Rådmannens foreslåtte kutt i pensjonsfondet tilbakeføres. 23. Det vises til styresak 28/13 i Tannhelse Rogaland FKF vedrørende nye lokaler for Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest (Rogaland), og styrets vedtak om en mulig samlokalisering med dagkirurgi for Helse Stavanger Stavanger Universitetssykehus. Rådmannen bes fremme sak for fylkestinget om dette når finansieringsplan og økonomiske driftskonsekvenser er avklart. 24. Rådmannen bes gjennomgå fylkeskommunens årlige reiseutgifter (administrasjon og politisk), med sikte på reduksjon. Fylkestinget ber om at en i denne sammenheng også vurderer økt bruk av telefon- og videokonferanser. 25. Det skal bygges flere undersjøiske tunneler i regionen de kommende årene. I den forbindelse er det viktig at sikkerhet og beredskap blir ivaretatt. Fylkeskommunen vil ta initiativ til å etablere et samarbeid mellom staten, nødetatene, fylkeskommunen, kommuner og private slik at regionen er sikret en god beredskap og kompetanse. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger StavangerTelefaks:

9 26. Det igangsettes revisjon av Areal- og Transportplan Ryfylke i løpet av første kvartal Planen forventes rullert innen utgangen av inneværende periode. Rådmannen bes finne dekning innen egne rammer. 27. Tilskudd til kulturinstitusjoner med statlig støtte indeksreguleres med 3,5 pst i tråd med tilsvarende statlig regulering. Samlet pris- og lønnsjustering for kulturinstitusjoner økes med fra til Økningen dekkes inn i forbindelse med revidert budsjett april. Årsbudsjett for 2014 baseres på følgende forutsetninger: 1 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midler til inventar og utstyr i opplæringssektoren. 2 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele avsatt beløp til dekning av pensjonsutgifter. 3 Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere budsjett mellom de enkelte skolene som følge av endret klasseordning fra og med høsten Fylkesrådmannen får fullmakt til å innvilge søknader om økonomisk støtte fra Rogaland fylkeskommune begrenset oppad til kroner ,- pr søknad. Det forutsettes dekning i konto Reservert tilleggsbevilgninger. Oversikt over innvilgede søknader gis i forbindelse med månedsrapportene. Den samme fullmaktsgrense og rapportering gjelder for fylkesordførerens bevilgningsfullmakt. 5 Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer slik at ordning med generell momskompensasjon fungerer nøytralt i forhold til den enkelte virksomhet. Håndtering av eventuelle avvik i forhold til samlet refusjonsnivå forutsettes forelagt fylkestinget. 6 Et eventuelt overskudd i 2013 forutsettes benyttet til følgende formål: a. Tilbakeføring overskudd/underskudd foretak og videregående skoler. b. Ekstraordinært avdrag/økt egenfinansiering av investeringer, eventuelt avsetninger til fond. Parlamentarisme Saken utsettes. Fylkestinget ønsker utredning om parlamentarisme som styreform. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger StavangerTelefaks:

10

11 VEDTATT INVESTERINGSBUDSJETT Forklaring til de enkelte kolonner i tabellen : "Ansvar / art / prosjekt / tekst": Tilsvarer kontoplanbetegnelse i tallbudsjett "Kostnad": Total kostnad for prosjektet "Tidl. bevilget": Bevilget tom "Budsj. 2014" og " ": Budsjett for økonomiplanperioden Tidl. Budsj. Budsjett Ansvar Tekst Kostnad bevilget SENTRALE STYRINGS ORGANER OG FELLESUTGIFTER IKT-investeringer Felles, opplæring, sentraladm. 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 ROS-analyse (oppfølging) 7,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nytt skoleadministrasjonssystem 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Planlegging nye prosjekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prosjektledere (4 årsverk) 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3, "Buffer" uforuts. investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diverse ombygginger 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1, Energiøkonomisering 4,00 5,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7, Tekniske forskrifter / off. pålegg 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2, Miljøtiltak - ventilasjon 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Miljøtiltak - miljøstasjoner/renovasjon 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Elektriske anlegg - hovedtavler 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1, Fylkeshuset, ombygging og uteareal 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 41,35 36,85 32,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 7

12 Tidl. Budsj. Budsjett Ansvar Tekst Kostnad bevilget SAMFERDSEL TANNHELSE FYLKESVEIER - STATENS VEGVESEN Ordinære midler (350 mill. per år ujevnt fordelt i 14-17) 280,00 280,00 280,00 280,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Sandsfjord bru, ordinære midler 0,00 250,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sandsfjord bru, ferjeavløsningsmidler 100,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fylkesveier (SVV) - finansiert av eksterne midler 324,10 474,00 931, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FYLKESVEIER - ANNET Fylkesveier - refusjoner fra RFK 49,40 45,74 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fylkesveier (RFK) - aksjon skoleveg 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Fylkesveier (RFK) - planlegging (bompengefin.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793, , , ,00 365,00 365,00 365,00 365, Tannhelse - Med./tekn. Utstyr 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 IKT-utstyr 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Nye tannklinikker 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 DIVERSE Nye lokaler for TkVest-Rogaland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (kompetansesenter) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13, Kultur- Bergesenhuset Vibrandsøy 2,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dale Eiendom 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

13 Tidl. Budsj. Budsjett Ansvar Tekst Kostnad bevilget OPPLÆRING Kvalitetsforbedrende tiltak 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11, Universell utforming 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6, Inventar og utstyr (opplæring) 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 PÅBEGYNTE PROSJEKTER Nye Bryne vgs 604,20 290,90 275,50 37,80 Inventar og utstyr 31,70 3,00 28, Tralfabygget 196,40 5,00 5,00 70,00 96,40 20,00 Inventar og utstyr 20,30 20, Øksnevad vgs - verkstedbygg 69,80 53,40 16,40 Inventar og utstyr 15,60 8,00 7, Gand vgs - 1. trinn nybygg 245,00 115,30 129,70 Inventar og utstyr 25,00 25, Gand vgs 2. trinn rehabilitering av hovedbygget 185,00 60,00 110,00 15,00 Inventar og utstyr 14,00 14, Gand vgs 3. trinn nybygg i sør og nord 180,00 20,00 80,00 80,00 Inventar og utstyr 15,00 15, Sandnes vgs ombygging og nybygg 197,50 44,30 89,70 63,50 Inventar og utstyr 20,90 17,50 3, Åkrahamn vgs ombygging / nybygg 177,70 92,10 85,60 Inventar og utstyr 18,50 5,00 13,50 IKKE PÅBEGYNTE PROSJEKTER St. Svithun vgs tilbygg og rehabilitering 80,00 0,20 4,00 20,00 40,00 15,80 Inventar og utstyr 10,00 5,00 5, St. Olav vgs tilbygg og rehabilitering 83,50 8,00 25,00 30,00 20,50 Inventar og utstyr 10,00 5,00 5,00 9

14 Tidl. Budsj. Budsjett Ansvar Tekst Kostnad bevilget AKTUELLE NYE PROSJEKTER Haugaland vgs, avdeling bil 35,00 1,00 20,00 14,00 Inventar og utstyr 4,00 4, Jåttå vgs, avdeling Hinna 55,00 1,00 5,00 14,00 35,00 Inventar og utstyr 8,00 8, Sola vgs - arbeidsplasser, ventilasjon og varme 70,00 1,00 5,00 30,00 34,00 Inventar og utstyr 3,00 3, Godalen vgs - ombygging og ventilasjon 65,00 1,00 4,00 30,00 30,00 Inventar og utstyr 5,00 5, Skeisvang vgs, MDD - kulturskole 180,00 Inventar og utstyr 20,00 AKTUELLE NYE PROSJEKTER - VENTILASJON/VARME Haugaland vgs ventilasjon hovedbygget 4,50 4, Ølen vgs ventilasjon og varmeanlegg 20,00 3,00 17, Randaberg vgs ventilasjon og oppgradering 40,00 20,00 20, Kopervik vgs ventilasjon og varme 39,00 3,00 15,00 21, Dalane vgs ventilasjon 4,80 4, Sauda vgs - ventilasjon 2,20 2, Strand vgs - ventilasjon 4,40 4, Vardafjell vgs - ventilasjon 2,50 2,50 ANSLÅTT NORMALNIVÅ ,00 300,00 300,00 300,00 796,90 477,10 398,60 202,50 405,70 446,70 331,70 331,70 10

15 Tidl. Budsj. Budsjett Ansvar Tekst Kostnad bevilget SAMMENDRAG Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 41,35 36,85 32,35 31,35 31,35 31,35 31,35 31,35 Samferdsel 793, , , ,00 365,00 365,00 365,00 365,00 Opplæring 796,90 477,10 398,60 202,50 405,70 446,70 331,70 331,70 Tannhelse 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 Diverse 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brutto utgifter 1646, , , ,85 815,05 856,05 741,05 741,05 Salg eiendommer ( Bryne -Time) 28,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salg tomter Dale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Refusjon E39 Mekjarvikveien 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dekkes ved bompenger / annen ekstern finansiering 292,10 384,00 754, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Egenfinansiering 40,00 143,00 174,00 177,00 177,00 177,00 177,00 177,00 Momsrefusjon 295,18 293,31 322,45 338,31 154,21 162,00 140,15 140,15 Låneopptak 973,57 737,88 461,20 262,54 483,84 517,05 423,90 423,90 Sum finansiering 1646, , , ,85 815,05 856,05 741,05 741,05 11

16

17 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: Sak: 95/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/9119 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT 2014 Behandling: Det ble protokollert: Fylkesordføreren, H fremmet følgende tilleggsforslag som tekstpunkt 27, på vegne av H, FrP, KrF, Larsen/uavh: Tilskudd til kulturinstitusjoner med statlig støtte indeksreguleres med 3,5 pst i tråd med tilsvarende statlig regulering. Samlet pris- og lønnsjustering for kulturinstitusjoner økes med fra til Økningen dekkes inn i forbindelse med revidert budsjett april. Tom Tvedt, AP fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP og SV: Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

18 Økonomiplan Forslag til endringer av fylkesrådmannes forslag Regnearketer basert på at inntekter og besparelser (utgiftsreduksjoner) angis med minus (negativt fortegn), mens nye utgifter og bortfall av inntekter angis med + (positivt fortegn). Pass på å ikke taste i sumfeltene hvor det ligger formler. Nye linjer kan settes inn ved behov, men pass på at den nye linja kommer med i formlene. (opprett ny linje mitt i tabellen, så unngår du problemet. Leggerdu til Følgende nye tiltak foreslås lagt til: Samferdsel Ringbuss Forus/Gausel avgang hvert kvarter styrke busstilbud Ullandhaug ikke økt takst ungdomskort styrke tt-ordning rettet mot unge funks.hemmede Kultur Kulturkort for ungdom STAR Historieverk RFK (tas ut for 2014, og redusert/flyttet til øke tilskudd til lag og foreninger med fokus på barn og unge % stilling kulturelle skolesekken/ukm Regional tilrettelegging friluftsområder, universell utforming Opplæring pøbelprosjektet skoleskipet Gann ungt entreprenørskap elevombud/medbestemmelsesorgan utvikling Sum nye utgifter: Strykninger - følgende tiltak foreslås strøket: karriereveiledningssenteret tas ut med halvårsvirkn. Fra vakansbudsjett ansettelser øke med 1 mill reduksjon sentraladministrasjonen reduksjon folkevalgte styrer og råd - kutt i studieturer/honorarer Kystpilegrimsled - tas ut Historieverk RFK (Skyves til 2015 og reduseres) oppfølging av lærlinger i Spania teknisk utvikling/drift teknisk nett stryke 1 stilling Fellesadm/kommunikasjon - grafiske produkter tas ut Næring -Greater Stavanger Sum nye besparelser: Inntekter: Følgende inntekter økes/ nye inntekter: (skriv inn alle økninger med - (negativt fortegn) Red. utgifter renter og avdrag som følge av red. låneopptak beregnet med 4%rente (skriv inn alle bortfalte inntekter med + (positivt fortegn) Sum inntektsreduksjoner Netto endring: Rådmannens forslag Nytt forslag til netto driftsresultat Postadresse: Inntekterog besparelser angis med Besøksadresse: negativt fortegn. Utgifter og inntektsreduksjoner med positivt. Netto driftsresultat må i planperioden minst være større enn Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

19 Økonomiplan Forslag til endringer av administrasjonssjefens forslag Investeringer: Følgende nye tiltak foreslås lagt til: Tralfabygg oppstart Gand Vgsbyggetrinn 2 oppstart Gand Vgsbyggetrinn 3 oppstart St. Svithun skyves ut oppstart St. Olav skyves ut oppstart Jåttå vgs. Skyves ut oppstart Strykninger - følgende tiltak foreslås strøket: Tralfabygget skyves ut i økonomiplanperioden Gand vgs. Trinn 2 skyves ut i øk.planperioden Gand vgs Trinn 3 skyves ut i øk.planperioden St.Svithun skyves ut i øk.planperioden St. Olavs vgs skyves ut i øk.planperioden Jåttå vgs skyves ut inventar/utstyr opplæring- skoler samlet reduksjon IKTinvesteringer sentraladm Ombygging Fylkeshuset reduseres Netto endring: Redusert låneopptak Noter og tekstforslag til endringer i forhold til rådmannens innstilling Til leseforståelsen: 1. Alle strykninger og nye tiltak er ikke omskrevet i tekstdokumentet. 2. Punkter med uthevet tekst er tekstforslag som voteres over punktvis inneholder ikke spesifikke kostnader, men vurderinger og målsettinger. Investering: For å frigjøre midler til drift, og redusere gjeldsgrad gjøres følgende forskyvninger på investeringsbudsjettet: Sentraladministrasjonen får kutt i IKT investeringer med 12 millioner i perioden. Ombygging og utbygging av fylkeshuset reduseres med 4 millioner i perioden. Inventar og utstyr til skoler/opplæringsavdelingen kuttes med 40 millioner i perioden. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

20 I tillegg skyves Tralfabygget, byggetrinn 2 og 3 på Gand VGS, rehab. og tilbygg på St. Svithun og St. Olav, samt ombygg innvend. Jåttå VGS til Resultat av ovennevnte reduksjoner og skyvninger fører til en samlet reduksjon i låneopptak på. 747,7 millioner kroner i økonomiplanperioden. Dette gir oss en reduksjon i utgifter til renter og avdrag på ca. 90 millioner, beregnet med utgangspunkt i at 100 mill. i året gir en driftsutgift for renter og avdrag tilsvarende 7,5 mill., forutsatt et rentenivå på 4 % og avskrivning i 30 år. Egenfinansiering: a) Budsjett og økonomiplan som legges fram er saldert, underforbruk i driftsbudsjettet foreslås brukt til å styrke egenfinansieringen dette vi for hele perioden utgjøre et beløp på ca. 20 millioner. b) Det bes om en sak der en vurderer salg av eiendommen på Dale. Tatt i betraktning fylkeskommunens økonomiske situasjon foreslås at en evt. salgsinntekt går til å styrke egenkapitalen. c) Dersom fylkestinget velger å utsette betaling på Ryfastprosjektet, strykes 40 millioner trukket fra fond i rådmannens forslag. Det resterende beløpet benyttes til å styrke egenfinansiering. Handlingsregel: Fylkeskommunens økende gjeldsgrad, og dertil strammere driftsbudsjett er tankevekkende, og gir grunn til bekymring. Fylkeskommunen har omfattende oppgaver som krever investeringer både innenfor opplæring og samferdselssektoren. Det er behov for at det i større grad en nå føres en restriktiv politikk der prioriteringene gjøres på et grunnlag som er godt nok belyst, både med hensyn til kortsiktige og langsiktige konsekvenser. a) I forbindelse med sak om rammen for neste års budsjett ber fylkestinget om at administrasjonen fremlegger en sak, der en «handlingsregel for finansutgiftene» for fylkeskommunen utredes. En slik handlingsregel vil kunne bidra til at det skapes en omforent oppfatning av hvor stor del av fylkeskommunens investeringer som skal foregå ved låneopptak. Dermed legges ramme for investeringstakten og et klarere bilde av behovet for binde seg til en prioriteringsrekkefølge. I tillegg må slik handlingsregel inneholde tak for gjeldsgrad og mål for driftsresultat. 1 Samferdsel 1.1 Ungdomskortet opprettholdes med dagens takst i tillegg legges det inn ekstra midler til ekstra ruteproduksjon til og fra Ullandhaug/UIS. Det bes samtidig om sak konsekvensene av å øke aldersgrense på ungdomskortet til 25 år fremkommer. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

21 1.2 Det avsettes i tillegg til rådmannens forslag kroner til å styrke TTordningen spesielt rettet mot unge funksjonshemmede. Det bes samtidig om at budsjett for TT-ordningen justeres opp årlig i henhold til prisvekst. 1.3 En eventuell innsparing i kostnader på driften av Utsira-sambandet som skyldes effektiv drift, omlegging av drift og eventuelt endring av finansiering kan benyttes av Rutebåten Utsira AS til styrking av rutetilbudet. 1.4 Ringbuss FORUS/GAUSEL med avgang hvert kvarter for å styrke kollektivtilbøyeligheten for ansatte på Forus. Det bes om at det igangsettes et samarbeid med næringslivet på Forus, Statens vegvesen, og Kolombus for å se på hvordan man bedre kan utnytte eksisterende buss og togruter, samtidig som det gjøres en vurdering av stoppesteder, og tilrettelegging for fotgjengeroverganger/felt fra stoppested til arbeidsplass. 1.5 Driften av kollektivtrafikken tilbakeføres fylkeskommunen. Dette innebærer at Rogaland kollektivtrafikk som foretak legges ned, og at både det praktiske og strategiske ansvaret overføres fylkeskommunen som helhet. Det bes om at det fremlegges en sak om økonomiske konsekvenser av tilbakeføring, og organisasjonsendring snarest mulig og i løpet av vårsesjonen Vi har lenge erfart at det politiske ansvaret for kollektivtrafikken i fylket har blitt pulverisert. Dette er en av fylkets viktigste oppgaver, og det vurderes som svært viktig at fylkespolitikerne kommer i direkte inngripen i arbeidet med å planlegge og utvikle kollektivtilbudet i fylket. Det presiseres at saker om rutekutt, takstøkninger, og ruteplanlegging skal fremlegges til politisk behandling. 2. Kultur 2.1 Kulturkort for ungdom som ble tatt ut i budsjettet for 2010 legges inn igjen med 2,3 mill. årlig. Det har kommet en rekke reaksjoner fra både ungdom selv, og kulturaktører regional og nasjonalt om at dette prosjektet akkurat var i ferd med å bli en suksess. Det oppfattes som viktig å bidra til at ungdom får anledning til å benytte seg av kulturtilbud de kanskje ellers ikke ville brukt. I tillegg til at de uavhengig av egen eller familiens økonomi får anledning til å delta i kulturaktiviteter sammen med annen ungdom. Rogaland er en kulturkommune, for at dette skal videreføres til neste generasjon er det viktig å legge insitamenter på plass for å skape interesse og engasjement om kulturlivet i regionen. 2.2 STAR ses på som en viktig aktør og bidragsyter for musikklivet i Rogaland. Både unge og uetablerte musikere, og erfarne bransjefolk kan møtes, får erfaringer fra hverandre og bidra til at nye og innovative bidrag ser dagens lys. For at STAR skal ha mulighet til å ivareta og utvikle dette mangfoldet og, bidra til nyskaping i musikkmiljøet i HELE Rogaland har det behov for langsiktige og forutsigbare rammer. Arbeiderpartiet legger inn omsøkte til STAR. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

22 2.3 Kulturløftet har gitt klare signaler om at barn og unge skal være satsningsområder for kultursektoren. I Rogaland har støtten til lag og foreninger ikke på noen måte matchet det beløpet som blir omsøkt hvert år. For å styrke fylkeskommunens rolle som kulturaktør, og regional utvikler, og for å ta kulturmeldingen på alvor, styrkes posten med tilskudd til lag og foreninger med 2 millioner årlig. Styrkningen skal rettes mot aktiviteter og arrangementer for barn og unge. 3. Opplæring 3.1 Ungt Entreprenørskap legges inn i budsjettet med 1,1 mill. årlig 3.2 Posten Elevombud/medbestemmelsesorgan styrkes med årlig. Det bes samtidig om en sak, der opprettelsen av et medbestemmelsesorgan for ungdom planlegges, og kostnader knyttet til dette fremkommer. Det er ønskelig at et slikt organ skal være klart til oppstart innen skoleåret 14/ Skoleskipet Gann og Pøbelprosjektet legges tilbake i budsjettet med opprinnelig tilskudd. 3.4 Fylkestinget ber om at arbeidet med å nå lærlingemåltallet fokuseres ytterligere. Det vises til nasjonale lærlingemål i tillegg til et uttalt behov for fagarbeidere både i offentlig og privat sektor. I lys av dette vil det i fremtiden være uhensiktsmessig å la stramme budsjettrammer, bremse arbeidet med å nå øke lærlingeantallet. 3.5 I lys av at det skyves i investeringer på skolebygg, bes det om en revidert skolebruksplan. Planen skal inneholde en konsekvensanalyse av de forskyvelsene som foretas, og forslag til alternative tiltak i perioden frem til byggene er ferdig bygd/rehabilitert. 3.6 De videregående skolene har store utfordringer knyttet til drop-out, psykiske lidelser blant elevene, og tilrettelagt opplæring det gjøres et stort arbeid i forhold til dette, både i den enkelte skole, gjennom enkeltprosjekter og overfor aktuelle samarbeidspartnere. For å få en bedre oversikt, og vurdere om det arbeidet som gjøres er målrettet nok, og holder en god nok samlet kvalitet bes det om at det fremlegges en sak der dette gjøres rede for. Formålet med en slik redegjørelse er å se om noen av tiltakene og arbeidet som foregår kan samordnes på en bedre måte, for nettopp å oppnå bedre effekt. 4. Folkevalgte organer /sentraladministrasjon 4.1 Posten reduseres med 7 mill. i 2014, og deretter 10 mill. i den øvrige økonomiplanperioden.. Det er en kjensgjerning at politikerne i fylkeskommunen har en utstrakt reisevirksomhet. Det bes om en overordnet sak, der det Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

23 fremkommer en evaluering av studieturvirksomheten som arrangeres og en vurdering av hvorvidt de folkevalgte kan opplyses og informeres om interessante prosjekter nasjonalt og internasjonalt uten at dette innebærer omfattende og kostnadskrevende reisevirksomhet. 4.2 I tillegg bes det om en sak der man særlig ser på folkevalgtes honorarer og arbeidsforhold. Det søkes særlig å få frem en sake der en fristiller disse honorarene fra fylkesrådmannens lønn, noe som vil bidra til at nye vurderinger kan tas uten at man er spesifikt bundet opp til ett kostnadsnivå. 4.3 Vakansebudsjettet økes med årlig, i tillegg kuttes 1 mill. årlig i sentraladministrasjonen. Arne Bergsvåg, SP fremmet følgende forslag: Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan tiltres med følgjande endringar/merknader: 1. Fylkestinget registrerer at den økonomiske handlefridomen til Rogaland fylkeskommune er sterkt redusert gjennom svært stor auke i lånegjeld/kapitalkostnader. 2. Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen og fråvær av økonomisk handlefridom, dei lovpålagde oppgåvene fylkeskommunen har mellom anna knyte til vidaregåande opplæring, og dei store utfordringane i kollektivtrafikken og til utviklinga av vegnettet, finn ikkje Fylkestinget grunnlag for å gjera endringar på dei rammer og tiltak på driftsbudsjettet slik fylkesrådmannen har gjort framlegg om. 3. For å forhindra ytterlegare kutt i kvalitet og innhald i tenestetilbodet må fleire tilrådde investeringsprosjekt innan skulesektoren utsetjast i tid. Investeringsbudsjettet for 2014 og for økonomiplanperioden justerast i samsvar med nedanforståande tabell i pkt. 7. På dette grunnlag må også skulebruksplanen rullerast. 4. For i større grad å kunna realisera dei vedtatt planane innanfor utbygging og vedlikehald av fylkesvegnettet, blir den økonomiske ramma i investeringsbudsjettet til sektoren auka med kr. 15 mill. årleg i perioden. 5. Fylkestinget ber om at det blir lagt fram eigen sak om sal av deler eller heile Dale-eigedommen i Sandnes. 6. Fylkestinget ber om at det i samband med framlegging av sak om økonomiske mål og prioriteringar til Fylkestinget i juni 2014, blir lagt fram eigen Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks:

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP

BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP.1 Årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2011-2014 vedtas i samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2011 (1.

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland

Detaljer

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune

Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2017-2020 Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14 INNHOLD Vedtak i FT-sak 86/14 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2015-2018... 7

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 94/15

Økonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 94/15 Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 94/15 INNHOLD Vedtak i FT-sak 94/15 Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2016-2019... 9

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

Forslag til budsjett for Rogaland fylkeskommune 2016-2019

Forslag til budsjett for Rogaland fylkeskommune 2016-2019 Forslag til budsjett for Rogaland fylkeskommune 2016-2019 Side 1 av 7 Med Rogaland inn i ei ny tid Rogaland skal være en åpen, aktiv, kunnskapssøkende og nyskapende fylkeskommune, med fokus på innovasjon,

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2016

BUDSJETTFORSLAG 2016 BUDSJETTFORSLAG 2016 Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Budsjettforslaget fra Rogaland Fremskrittsparti bygger på tidligere års prioriteringer. Rådmannen sitt forslag

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Forslag til årsbudsjett 2018 for Rogaland fylkeskommune

Forslag til årsbudsjett 2018 for Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2018-2021 Forslag til årsbudsjett 2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en god, gjennomarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Saksutredning: EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trykte vedlegg: Skjematisk oversikt over tilbakemelding fra skolene Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: I administrasjonsutvalgets

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.01.2009 2008/1905-1350/2009 / 124 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget ENDRINGER I BUDSJETT 2009 - KONSEKVENSER

Detaljer

Venstres alternative forslag til økonomiplan 2012 2015, Årsbudsjett 2012

Venstres alternative forslag til økonomiplan 2012 2015, Årsbudsjett 2012 Venstres alternative forslag til økonomiplan 2012 2015, Årsbudsjett 2012 1.0 Klima, kunnskap og nyskapning Rogaland er et fylke med ulike regioner. Ulike kommuner og boområder har sine særegenheter, kvaliteter

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Finnmark fylkeskommune MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget. Dato: 5. juni 2002 kl Møte: Åpent møte Sted: Fylkeshuset, Vadsø Saksnr: 82/02 MØTELEDER:

Finnmark fylkeskommune MØTEPROTOKOLL. Fylkesutvalget. Dato: 5. juni 2002 kl Møte: Åpent møte Sted: Fylkeshuset, Vadsø Saksnr: 82/02 MØTELEDER: Finnmark fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Fylkesutvalget Dato: 5. juni 2002 kl. 08.30 Møte: Åpent møte Sted: Fylkeshuset, Vadsø Saksnr: 82/02 MØTELEDER: Fylkesvaraordfører Arne Pedersen DISSE MØTTE: Inger-Lise

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2013

Økonomiplan Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Trond Nerdal Fylkesrådmann 6. november 2012 FT-vedtak sak 45/12 Arbeidet med økonomiplan 2013-2016 skal baseres på følgende premisser : 1. Investeringer skal gjennomføres

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen Orientering Kommuneøkonomiproposisjonen 2017 Mo i Rana, 06. juni 2016 Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2011

Økonomiplan Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 Trond Nerdal Fylkesrådmann 1. november 2010 FT-vedtak sak 34/10 Arbeidet med økonomiplan 2011-2014 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/07 07/54 ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/07 07/54 ÅRSMELDING FOR TANNHELSE ROGALAND 2006 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 02/07 Møtedato: 20.03.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer:

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert)

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018. Årsbudsjett 2015. Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014

Økonomiplan 2015 2018. Årsbudsjett 2015. Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014 Økonomiplanperspektiv / realisme Fylkesrådmannen har videreført arbeidet med å fremstille en mer realistisk fireårig økonomiplan.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Kapitel 6 Delegasjon av budsjett- og anvisningsmyndighet

Kapitel 6 Delegasjon av budsjett- og anvisningsmyndighet JournalpostID: 10/5345 Komité for plan og økonomi Sak 01/10 Delegasjonsreglement for myndighet fra fylkestinget til fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar Delegasjonsreglement

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer